Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Vatten vs Stad: en referensstudie av sju vattenfrontprojekt i norden, - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen, Göteborg, - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
2003 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)Alternativ titel
Water vs City- a casestudy of seven waterfrontprojects in scandinavia, : a housingproject at Masthuggskajen, Göteborg, - a housingproject at the northern part of Munksjön, Jönköping (Svenska)
Abstract [en]

Sammanfattning: Vatten vs Stad– en referensstudie av sju vattenfrontprojekt i norden, Johanna Ljungdahl och Linda Olsson En stads vattenanknutna läge är en stor tillgång såväl för näringslivet som för rekreation och upplevelser. Överallt i världen har städernas sjösida använts för olika ändamål. Under industrialismen separerades många städer från vattnet då hamn- och varvsverksamhet expanderade och tog över markområden. I takt med denna expansion blev också utrymmet i staden begränsat och efter 1900-talets mitt flyttade många verksamheter av detta slag till mer perifera lägen. Kvar blev tomma landområden som ofta övertogs av stora trafikapparater. Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt och eftertraktat att bo vattennära, både i Sverige och i andra länder. Många människor har en önskan om tillgång till vatten i sin närmiljö. Under de senaste 30 åren har det därför funnits idéer om att omvandla vattennära hamn-, industri- och trafikområden till något som åter förenar staden med vattnet. Idag finns en trend att förnya dessa outnyttjade markarealer till attraktiva områden för bostäder, kontor och verksamheter, och i stort sett varje hamnstad har genomfört eller har planer på att genomföra dessa omvandlingsprojekt. I norden har omvandling av hamnområdet först kommit igång under senare år. Detta arbete är en referensstudie som behandlar planprojekt där en sådan omvandling genomförts i sju städer i just norden. Syftet med studien är att studera, jämföra och ta del av erfarenheter från olika vattenfrontprojekt. Studien ingår som en första del i projektet Vatten vs stad och är ett gemensamt projekt som utgör ett underlag till följande delar av arbetet; ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg och ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön i Jönköping. Resultatet utgör ett referensmaterial som ska förse de enskilda bebyggelseförslagen med goda och tillämpbara idéer. Studien är begränsad till att behandla omvandlingsområdet i norden, eftersom länderna har liknande förutsättningar vad det gäller t ex klimat, miljö, kultur och planprocess. Detta medför att exemplen blir mer tillämpbara på de båda bebyggelseförslagen. De projekt som studerats är; Aker Brygge i Oslo, Eriksberg i Göteborg, Norra Hamnen i Helsingborg, Bo01-området i Malmö, Östra hamnen i Västerås, Sickla Udde och Sickla Kaj i Stockholm samt Gräsviken i Helsingfors. För att själva få en uppfattning om de utvalda projekten studerades artiklar, böcker och material om de olika städerna. Även intervjuer med berörda personer och studiebesök genomfördes i de sju områdena under arbetets gång. Referensstudien är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver vattnets betydelse för människan och för stadens utveckling. Den andra delen består av sju kapitel där varje område beskrivs utifrån projektets förutsättningar, planprocess, resultat, framtida utveckling och våra egna kommentarer. I den tredje och sista delen diskuteras större begrepp som kan jämföras mellan de olika projekten. För att förtydliga diskussionen har vi även tagit fram en sammanfattande tabell över de viktigaste diskussionsfrågorna där fakta från de sju tidigare kapitlen sammanställs. Diskussionen leder inte till några konkreta slutsatser om hur ett vattenfront projekt ska genomföras eller utformas. Istället belyses och diskuteras några punkter som är viktiga att ta ställning till vid omvandling av gamla hamn-, trafik- och industriområden. Det är viktigt att varje nytt projekt förblir unikt och att varje stad drar nytta av platsens specifika karaktär och identitet och bygger vidare på detta. På så sätt kan ett unikt område skapas, men som ändå har en historisk förankring och inte upplevs som helt främmande i staden. Olika förutsättningar ger upphov till olika lösningar och det är därför viktigt att inte andra områden kopieras utan att kommunen noga tänker igenom vad som passar bäst på den aktuella platsen. Det ska dock sägas att vissa lösningar kan fungera bra på flera olika platser och att referensstudier av liknande projekt kan ge staden inspiration och nya idéer. Sammanfattning: Vatten vs Stad – ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen Göteborg, Johanna Ljungdahl Göteborg har liksom många andra hamnstäder i Europa genomgått en utveckling där hamnverksamheten i allt större utsträckning lämnar innerstaden. I takt med att staden växer söker nu Göteborg nya användningssätt för de frigjorda hamnområdena. Under 90-talet låg fokus framförallt på Norra Älvstrandens landområden, men idag har det även blivit aktuellt att utreda Södra Älvstranden som ett omvandlingsområde. Kommunen startade under hösten 2002 ett programarbete kring delen Lilla Bommen till Järntorget. Under hösten 2003 finns planer på att även se över den gällande översiktsplanen över Masthuggskajen, som ligger direkt väster om denna del. En förutsättning för en omvandling av hela Masthuggskajen är att Stena Line flyttar sin verksamhet. Området har idag en ensidig markanvändning med förutom Stenas verksamhet mest kontor och stora parkerings- samt trafikytor. Trafiken utgör tillsammans med Stenas inhägnade terminal dessutom en barriär. Detta medför att få människor rör sig till fots genom området, att många platser upplevs som otrygga att vistas på, särskilt nattetid, samt att omkringliggande områdens invånare och besökare förhindras använda det attraktiva läget vid vattnet. Götatunneln står färdig vinter 2005-2006.Denna biltunnel ska leda under stadskärnans norra del från Lilla Bommen till Järntorget och frigöra hamnen från en större del av dagens biltrafiken. Väster om Järntorget leds trafiken enligt planerna upp i marknivå förbi Masthuggskajen. Detta innebär att områden söder om Götaleden även i fortsättningen kommer att skiljas från kajområdet. Ett problem som där måste övervinnas är hur kontakten mellan kajen och stadsdelarna söder om området ska kunna säkerställas. Syftet med denna del av examensarbetet är att utforma ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen utifrån analyser av området och goda förebilder från den tidigare gjorda referensstudien. Bebyggelseförslaget är utarbetat utifrån tidigare ställningstagande, inventering och analys. Arbetet är uppdelat i tre kapitel, där det första beskriver projektets förutsättningar; historik, dagens markanvändning och tidigare ställningstaganden. Det andra är en analysdel som studerar området med hjälp av tre analyser som utarbetats från tre ledord; identitet, rörelse och helhet. Det sista kapitlet redovisar planförslaget under rubrikerna planstruktur, trafik, bebyggelse, utemiljö samt service och verksamheter. Texterna kompletteras med beskrivande kartor, illustrationer och fotografier. Arbetet föregicks av inventeringar, studier av litteratur, besök på hemsidor samt intressanta möten och diskussioner med berörda personer. Ett viktigt ställningstagande som analysen resulterade var en förflyttning av Stena Lines verksamhet och att Götatunneln förlängs västerut. Motivet till dessa ställningstaganden är att en bättre länk till närliggande områden kan skapas, som därmed ökar Masthuggskajens koppling till staden och omgivande delars tillgänglighet till vattnet. Planförslaget går i stora drag ut på att den befintliga kvartersstrukturen förlängs, vilket förankrar området till resten av staden. Kvarterstrukturen längs kajen är mer uppsprucken mot väster och vattnet, för att skapa ljusa gårdar med viss utsikt över Göta Älv. Kvarteren är mot de trafikerade gatorna istället mer stängda för att minska buller och luftföroreningar inne på gårdar och offentliga platser. Förslaget innehåller byggnader för bostäder, verksamheter, handel, hotell och offentlig verksamhet. Offentliga byggnader är lokaliserade vid strategiska platser och ska fungera som nya målpunkter. Förslaget innebär kortfattat; 850-1150 lägenheter, 253 500 - 282 500 kvm verksamhetsyta, 3 200 parkeringsplatser och ett e-tal på 1,75. Sammanfattning: Vatten vs Stad – ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön Jönköping, Linda Olsson 1998 startade Stadsbyggnadskontoret arbetet med Stadsbyggnadsvisionen som är en vägledning för utveckling av Jönköpings centrala delar. Inom ramen för visionen arbetar Jönköpings kommun med olika delprojekt, där det största av delprojekten är projekt Norra Munksjön. Delprojektet syftar till att utveckla och förstärka stadskärnan och skapa kontakt med vattnet, dels genom att med utfyllnad skapa ny mark och dels genom att omvandla dagens trafik- och parkeringsytor, kring den norra delen av Munksjön, till nya kvarter och vistelseytor. Sedan arbetet med stadsbyggnadsvisionen startade har ett nytt resecentrum invigts och Hamnparken rustats upp. Runt om Jönköping finns det gott om vatten. De tre sjöarna, med Vättern som den största, ligger alla i direkt anslutning till centrumkärnan. Jönköpings kommun har som mål att utnyttja dessa möjligheter som sjöarna ger, på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Längs med den norra och västra delen av Munksjön går idag en fyrfilig led och mellan Södra Strandgatan och centrum i norr upptas marken av stora parkeringsytor. Tillgängligheten och kontakten med vattnet är undermålig då trafiksystemet utgör en barriär. Jönköpings kommun har nu en vision om att bygga om trafiksystemet och på så vis få tillgång till attraktiv mark som kan användas till bostads- och verksamhetsområden. Det nya trafiksystemet innebär en omfördelning av trafikflödet genom att en stor del av trafiken istället leds på en ny bro över Munksjön. För att ytterligare få tillgång till mark har utredningar gjorts angående en utfyllnad i den nordöstra delen av Munksjön. Utfyllnadsområdet har utformats och avgränsats med särskild hänsyn till stabilitet och bottenförhållanden samt vattenströmningen i sjön. För utfyllnaden i Munksjöns nordöstra del och för grundläggningen av stöden för den nya broförbindelsen över sjön erfordras en prövning hos miljödomstolen i Växjö. Beslut om detta väntas den 16 maj. Syftet med denna del av examensarbetet är att utforma ett bebyggelseförslag på den nytillgängliga marken utifrån vissa givna förutsättningar samt den tidigare gjorda referensstudien. Bebyggelseförslaget har utarbetats utifrån tidigare ställningstagande, inventering och analys. Arbetet är uppdelat i tre kapitel. Det första beskriver projektets förutsättningar; tidigare ställningstaganden, historien kring Norra Munksjön samt hur området upplevs och används idag. Det andra är en analysdel som beskriver området utifrån tre analyser under ledorden identitet, helhet och rörelse. Det sista kapitlet redovisar planförslaget under rubrikerna planstruktur, trafik, bebyggelse, utemiljö samt service och verksamheter. Texterna kompletteras med beskrivande kartor, illustrationer och fotografier. Planförslaget innebär ökad tillgänglighet och kontakt med vattnet för besökare och invånare i Jönköping. Planstrukturen är en fortsättning på det befintliga rutnätet och sammankopplar området med resten av staden. Kvarterstrukturen är öppen mot vattnet för att få ljusa gårdar och utsikt över sjön, men stängd mot trafikerade gator för att minska buller och föroreningar inne på gårdar och offentliga platser. Förslaget innehåller byggnader för bostäder, verksamheter, handel och utbildning samt för kultur. Offentliga byggnader är lokaliserade vid strategiska platser och blir nya målpunkter. Förslaget innebär kortfattat; 430 lägenheter, 50 000 kvadratmeter för verksamheter, 25 000 kvadratmeter för handel, 25 000 kvadratmeter för kultur, 10 000 kvadratmeter för utbildning, 2 000 parkeringsplatser och ett e-tal på 1,4.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2003. , s. 227
Nyckelord [en]
Vattenfront, Norra Munksjön, Masthuggskajen, Jönköping, Göteborg, Aker Brygge, Eriksberg, Norra Hamnen, Bo01-området, Östra hamnen, Sickla Udde, Sickla Kaj, Gräsviken
Nationell ämneskategori
Miljöanalys och bygginformationsteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:bth-3766Lokalt ID: oai:bth.se:arkivex5B975F5FFBB87E7DC1256D4700453D66OAI: oai:DiVA.org:bth-3766DiVA, id: diva2:831078
Uppsök
teknik
Handledare
Tillgänglig från: 2015-04-22 Skapad: 2003-06-16 Senast uppdaterad: 2015-06-30Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(629 kB)404 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 629 kBChecksumma SHA-512
1f8e35b1f02b89b32a4312b6550c683fe3184da9a1b411d92788e3fc804e1a809cde6b9daff11b949ae927acab3dcc3890a8670bcd6443f1d27fd020a12a4788
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(302 kB)381 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT02.pdfFilstorlek 302 kBChecksumma SHA-512
cee2b521f8e19f6a03e50ee543df3c4c17d7351be9b3608de3ab19f7813bb21dcf027202ea201587474c619771c8d24a98cc2f4054bc555195aa739ca2871249
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(1833 kB)391 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT03.pdfFilstorlek 1833 kBChecksumma SHA-512
d3555b79367757cab27366924ab70d35cf11e74273d551ef7daeb73449340f4c18277afe4589175ea789d11677fec8366b66bae1915b39c7556f62c9d0919e83
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3500 kB)410 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT04.pdfFilstorlek 3500 kBChecksumma SHA-512
4d997aedb4cf943c7ae1eaccda683debcf0afd1c092b72fb7feec3c18898d7237ceb74c173b7a23092829f160eec615a6fb56daf02645695f4f17f2c0716803d
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(1227 kB)393 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT05.pdfFilstorlek 1227 kBChecksumma SHA-512
ccd2836298932b5c53bccafc16dd7318afde8c584dd88448414da21376c09128a130d1e7707bc7e60f6932342276a66f4a45729fcda2ff3e15253c497a1337c6
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3676 kB)370 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT06.pdfFilstorlek 3676 kBChecksumma SHA-512
e9eb4d35993960d6346fd172ba186ea9862c874fe28e1af4bb3b79e47a6cda64e29eeb0ccc91da0d9d26a26a38f5f7b15261df8ae2e66e03007154ed0eb29ca7
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(198 kB)363 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT07.pdfFilstorlek 198 kBChecksumma SHA-512
2ecf16ebd68a044d98f3b8aefd1067d5701fd43622eeb146708f43780ed6536a3891b227e34488e98fe4232b0ba8fc3c8ce92b4111b7921931f15dc01d66824b
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(693 kB)376 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT08.pdfFilstorlek 693 kBChecksumma SHA-512
9b1b07ca9bcf4498c527621f53d8747d93f873025a101d90615d1afbef0d1060e2fff1a1e428a10d51ddb21f0d57ccc71003791f1803d22480cbab94fd75d7fc
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5690 kB)373 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT09.pdfFilstorlek 5690 kBChecksumma SHA-512
f016ff662a1bd2db0feab779afe79c69df5177d87c241cce922316358d276ffc469269b835b03ab4237254fa345e2635ef7779463aa20074bd4332a96f931d90
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(4095 kB)372 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT10.pdfFilstorlek 4095 kBChecksumma SHA-512
63cd65b84861bcbea5bc39983a19b835be01ffcd227974cdbc291574d6a413c4017ce7ce8a9268f508f5b693623effc669321589bd8fe14c61235562aef639ef
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(2002 kB)426 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT11.pdfFilstorlek 2002 kBChecksumma SHA-512
b02947cf8f20329fdebaf04f8b61cbc66ef5ba9f4b4dcdf2d710e97895d911664349d6cea1e98579bec70f8434e560187bef57c8236462e5f84939135923d066
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3092 kB)359 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT12.pdfFilstorlek 3092 kBChecksumma SHA-512
79aec687b69ab0502d5f93ce43c66a0d1d9f8afac03cd2f7e390b7cb6b4d19432b2137235b2a913cb8ed69f69e49e7124edaba1afda9bbe47aac0bc6462a1cf3
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3460 kB)367 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT13.pdfFilstorlek 3460 kBChecksumma SHA-512
a5073e36b0720f294848b11aaf8548a4eb0ef1e8ace8ae17c005bde6b805219e55fe610883aa6f37d2a4fce1761dfb4c65f41c1b4a5d1831e1d39314a9669dd7
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(407 kB)351 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT14.pdfFilstorlek 407 kBChecksumma SHA-512
5ca7306303847885849c9520cd46b83301b060ebfc64ce47be6a428c066072a9b8dd80cb67d2ae41982a9cfa1685fecc3453a1e208729b2b6a029aa19e24c262
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(239 kB)413 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT15.pdfFilstorlek 239 kBChecksumma SHA-512
efaae958294c92f22a1a2f74b911064861ab7f492dc473149da78fcffc6def96fdbb6a9a2a96914548277ee1f399aadcfa9c231b13f2c7b2b3f59fa2030c41a3
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3235 kB)370 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT16.pdfFilstorlek 3235 kBChecksumma SHA-512
29b70d9d8510cad05bc3f097c060d510ef4674a1fd25c896a19593cff8ccb296741a889627aebacbafb771d823ef0ec654f3a5c20932156d3c5754ecbd0ee706
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5429 kB)408 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT17.pdfFilstorlek 5429 kBChecksumma SHA-512
8d6e809330f9bcf35dc1a41124d680a66f5914052a4c24f75ce228369a5fa03103783ef3e06e0c15366ce35e5b76c48c1eaf0dc0532a8510936ba1a81824420f
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(696 kB)438 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT18.pdfFilstorlek 696 kBChecksumma SHA-512
117d2995e5733c8c798d6af38a1c5e26b7fbe921644a3dcbee765703a2eba47660519d5b5bf871466be2a35596ab2336a44fd4c9c70f6e1c1af62f75725edeb9
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5549 kB)387 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT19.pdfFilstorlek 5549 kBChecksumma SHA-512
c228d482282e5736407f1430dc264a1c13cf1d7846ace340ebc254f140cf01381d4c72576f9b84c7c583a44345620cfb961ddd4e600a44f74c38cdff901d7580
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(2651 kB)390 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT20.pdfFilstorlek 2651 kBChecksumma SHA-512
64e8c2eba92cb40da4b17779b223ecc11c758fe5e03ba28e5334ad94873dc875c064a6ec11249f3b7e33e7080b1e7bd5a39be869e355e27916320c541f2cefe9
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3149 kB)360 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT21.pdfFilstorlek 3149 kBChecksumma SHA-512
3e4218534399c647e04b9b4af74eefb0999873ce73bf91b3e2316487d6500f23bacc2108d920948e30c0b8a7e0a1bdd3ba286515a0c214384e353b3f46db010c
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(1345 kB)375 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT22.pdfFilstorlek 1345 kBChecksumma SHA-512
ba1b47a5046c05f6308a4555c63bd69de649736c2d4a6e2780b638d5b2b26ba14919b4ee091ac0a564aa3e88981a72767fdf83acfef59207a05736d4756c166e
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(3809 kB)392 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT23.pdfFilstorlek 3809 kBChecksumma SHA-512
dfb7ccdbda93018832b60369d32a4ce149cae0efc4f35d629c8bd7133bf447f795a6c61f90c1b13ff010b538829879a912b263e37bb32b8e96180c16414a629e
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(4463 kB)371 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT24.pdfFilstorlek 4463 kBChecksumma SHA-512
f0ff109dda79a904f2dbb34a8d78cf10c673166e1aa598ffcc1c1ee080b65670cc00bc4583b78d4e530baa581df8f310580378ec3180fc12e61fb1d39fe11cee
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(1341 kB)361 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT25.pdfFilstorlek 1341 kBChecksumma SHA-512
39c46caa592e1f96cdbc877028432c5aefe32d69b36390ac973dac9553f2e6b723427341fde9bd24ae7bbf090c3e344a8f440e0bea925bd5c0388756496d21d7
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(313 kB)358 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT26.pdfFilstorlek 313 kBChecksumma SHA-512
c36f48cbba7bc28d5da5a636281871ca46775f3c614d4eb36908d43498fb7de0c9de2ded73be13b48ff11d6b4302745f08eed13e70ce35e53a38d56db472e578
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(162 kB)398 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT27.pdfFilstorlek 162 kBChecksumma SHA-512
344e0b0e07be9bcf11565a76cdc78ecc0eea641f8d3bc804dace795c26f72257728eca501d5b418f0e55819ab77d283e01b4ac4928bf2964866dcaed29a423cf
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(591 kB)368 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT28.pdfFilstorlek 591 kBChecksumma SHA-512
1d1b1536aa87029bfdf3065b4165d574f8343e62b42d8d8f5ee821837cba5ec29f1ffda8d2ac2b8108a6a46dc063f94ea367d8d355cabde2d876a759bc84a669
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(1647 kB)392 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT29.pdfFilstorlek 1647 kBChecksumma SHA-512
5385caa9642f03c378129822a087dc78c705808c9a2f35f5802b62b0b7c7792f444d20def8e8a4eb585420c273261ab02eb88a9d28d1234dc1ffe4a5cc129215
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5466 kB)383 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT30.pdfFilstorlek 5466 kBChecksumma SHA-512
fefac2071e1b6ecb89fa7df352dddd8cbf92857fc84de4f1a3266a78b901a769d3b6f875db3dd96a90ab9be1b0409981610ee7012a50e963c7e519e69886f30e
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5567 kB)381 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT31.pdfFilstorlek 5567 kBChecksumma SHA-512
902cd4565713ab7bc849595edaa4e68717bed207f35ccbe71dc1d6e858a71e5523075473dd909f6e03befd92912e8ff9b9d636de6c1673b0b5bf7ed77beb7e5f
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(2839 kB)415 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT32.pdfFilstorlek 2839 kBChecksumma SHA-512
3cd00c31425740c222733308088641e8df186306903a9a9ae27ab9d046b3af9d7ba86a4d9f3299f3be7b5e00cf9226ee410ffee1329d7709b97f911ac1960ed5
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(5391 kB)376 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT33.pdfFilstorlek 5391 kBChecksumma SHA-512
017efb70ae528ef1621cf7566dad7f7d70257f935f220644f971fbc1a746de0edb4eeb1a1e5c7ad0dfa93cf4836d68af74d06fbf72d16aa217e202e3f8c84e47
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(2609 kB)420 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT34.pdfFilstorlek 2609 kBChecksumma SHA-512
eca1ea8a1f6b922cbc13da2ba6ad9f33af6e05acd2cf1aba28dcdbb182d3c2e77dd19845d39ecf33240c804ebbf582fe6015e09d1423dcbceec3c39ce5632cd4
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(4986 kB)421 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT35.pdfFilstorlek 4986 kBChecksumma SHA-512
866f22fc7d90644c96c5384e84f5219ca69f5ef0ebe29480b708a00650f2f535bbb450ec4c8a0036ce1d03e638793f0ed53d09ece42563b4706398ee0175399f
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(4884 kB)389 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT36.pdfFilstorlek 4884 kBChecksumma SHA-512
b1daf1b58406f19be9a4ad16619cf04c9608fcabefb9b70b54655e580e29d32b54d54da7c6cd65212f4deb9c1ab185dcca6c4a656dba233e71560d4d99448c39
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(361 kB)367 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT37.pdfFilstorlek 361 kBChecksumma SHA-512
46cc6e4eff878bcaed3af6aa0dd87ae48981c6af1f8365f958d059ab9069b99a820bc8771a3d54bc93ec8ae422c2c0b7f4da0e1e36938625d00f679f20fb1ab9
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(844 kB)384 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT38.pdfFilstorlek 844 kBChecksumma SHA-512
78bd47f94001fc86c47c1a7d01d7f3f53eb79bbf0f31a96f58177c71b7029bcf480c33a4737dedb0e8dc217ca94173ef94cb6cc52ef06c9523f205ade1c2749d
Typ fulltextMimetyp application/pdf
fulltext(400 kB)359 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT39.pdfFilstorlek 400 kBChecksumma SHA-512
c1ebbe495381e5fd01e5069662da57b795c681d28fee1d38b975ca6ebb9d3dd17b44102e7575c45fecd04028e036cbe1595e20f16d4e75c7a3a1aaf1a8c62136
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för fysisk planering och byggteknik
Miljöanalys och bygginformationsteknik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 15012 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 588 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf