Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 403
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Evelina
  Blekinge Institute of Technology.
  Megaprojekt i svensk kommunal kontext: en studie om två kommuners förväntningar och förhållningssätt till planeringen av höghastighetsbanan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta med storskaliga stadsutvecklingsprojekt, även kallade megaprojekt har blivit allt vanligare världen över. Anledningen till att fler megaprojekt påbörjas har sin grund i den ökade globaliseringen. Att knyta samman länder och eftersträva ekonomisk tillväxt är således en av megaprojektens målsättningar. Utifrån forskningen verkar projekten vara anpassade främst till större geografiska områden, men planeringen av megaprojekt berör såväl stora som små kommuner. Tillgänglig forskning förefaller till viss del sakna studier för hur kommuner förhåller sig till planeringen av megaprojekt.

  I Sverige utgör planeringen av höghastighetsbanan ett megaprojekt och är även en av de största infrastruktursatsningarna som landet har ställts inför. Denna uppsats fokuserar på att studera hur kommuner längs den uttänkta sträckningen hanterar de krav som planeringen av höghastighetsbanan ställer på utpekade stationsområden. De utvalda kommunerna för studien är Tranås samt Trosa kommun. Studien undersöker kommunernas föreställningar och förhållningssätt till planeringen av ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt.Uppsatsens utgångspunkt har således inneburit att studera megaprojekt i svensk kommunal kontext. Studien grundar sig på olika planeringsteorier och olika sätt att styra samhället. Den rationella planeringsteorin samt pragmatismen har använts för att förklara hur kommunerna förbereder sig och hanterar de uppsatta kraven. Vidare bygger studien på en tredje teoretisk utgångspunkt, governance, vilket har använts för att studera hur samverkansformerna förefaller vara i planeringsprocessen.

  Studien visar på en nyanserad bild av planeringsprocessen som skett i Tranås och Trosa kommun. Det går i och med det inte entydigt fastställa att processerna har präglats av enbart government eller governance. Istället visar den genomförda studien på en process som inrymmer båda delarna. Studien visar på att staten har en styrande roll och är högst ansvarig för det slutgiltiga beslutsfattandet. Staten eftersträvar ett rationellt och logiskt planeringssätt. Denna top-down styrning visar sig emellertid ge upphov till en viss problemati knär planeringsprocessen befinner sig i ett sådant tidigt stadium. Planeringen av höghastighetsbanan är ett investeringsprojekt, vilket kräver förhandlingar med berörda stationskommuner och regioner. Kommunerna ingår därutöver i nätverk med andra aktörer för att på så sätt kunna stärka sin ställning gentemot staten i olika frågor. Hela idén med Sverigeförhandlingen förutsätter således ett arbete utifrån governance.

  Analysen visar även att de berörda kommunerna verkar eftersträva ett rationellt planeringssätt där det föreligger en vilja att planera varje steg i förväg. Studien visar dock att kommunerna har svårt att hantera processen utifrån enbart ett rationellt perspektiv. Planeringen av megaprojekt inrymmer flera okända faktorer och är en del av en komplex process. Den rationella planeringen är av den anledningen inte tillräcklig, utan behov finns av pragmatiska handlingssätt för att hantera processen.

  Det går således inte fastslå att planeringsprocessen har utgått från enbart ett rationellt planeringsperspektiv eller utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt. Bilden visar istället på att en kombination av dem båda har förekommit. Ett mer pragmatiskt förhållningssätt har varit aktuellt i processens tidiga skede i form av förhandlingar och avtal. Vid dessa sammanhang visar studien på att kommunerna och organisationerna i högre utsträckning tar eget initiativ och driver på processen utifrån sina egna intressen. Den rationella planeringen framträder som starkast när kommunerna arbetar med de vanliga kommunala projekten, vilket kan avse arbetet med översiktsplaner eller detaljplaner och när planeringsprocessen är mer konkret. Det går sammanfattningsvis konstatera att kommunernas planering kännetecknas av en kombinerad arbetsprocess som innefattar både rationella och pragmatiska handlingar, vilka överlappar varandra i olika dimensioner.

  Download full text (pdf)
  BTH2018Abrahamsson
 • 2.
  Abrahamsson, Maria Westerling
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”Det beror på hur det är med allt annat runt omkring” upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i kvinnodominerade yrkesgrupper2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I en empirisk studie gjordes fyra djupintervjuer angående den psykosociala arbetsmiljön hos kvinnliga undersköterskor och pedagoger. Studien genomfördes på två olika arbetsplatser inom samma organisation. Undersökningen gjordes med syftet att söka en ökad förståelse för medarbetarnas egenupplevda psykosociala arbetsmiljö, och även försöka utröna vilka faktorer som anses påverka och vara viktiga för densamma. En intervjuguide utarbetades, vars intention var att utreda vilka faktorer som informanterna anser särskilt viktig i frågan. Grundstenarna för undersökningen är psykosocial arbetsmiljö och gruppsykologi och i förlängningen även folkhälsa. Undersökningen gjordes på kvinnor inom barn och äldreomsorg och den insamlade datan analyserades med ett hermeneutiskt förfarande. Det visades bland annat att en arbetsplats där arbetsrotation praktiseras anser sig ha ett bra socialt klimat med få konflikter och de faktorer som personalen kan styra över själva tas om hand på ett effektivt sätt. Alla deltagare upplevde stress på arbetsplatsen och hade liknande sätt att hantera denna. Ett annat fenomen som visade sig var att personal som känner varandra privat eller har någon annan slags privat relation bildar ofta subgrupper på arbetsplatserna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Aghili, Shamim
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  The Qualitative Self in Uganda: with the Western influences2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Self-concept within the psychological field has like many other instances excluded the African people in the research field or treated the Black people as “the other”. The present study stress the theoretical problem and, through a different methodology than the hitherto used in the field, address the self in Ugandans as Africans to cover some of the existing gap. With the assumption that the West influence on the African continent affecting the perception of the self, the self of Ugandans are investigated through deductive thematic analysis. The self, perceived to closely connected to the African culture and way of living, is affected by imperialism and the previous colonialism in the history of Uganda. Results in relation to previous research, limitations and further research are discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Ahnström, Eva-Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Brännvall, Evelina
  Lund University.
  Hultman, Ylva
  Royal Institute of Technology.
  Jonsson, Anders
  Uppsala University.
  The profession of research management and administration in Sweden2023In: The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World / [ed] Simon Kerridge, Susi Poli, Mariko Yang-Yoshihara, Emerald Group Publishing Limited, 2023, p. 751-757Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter outlines the development of the Swedish Higher Education System that led to the evolution of the profession of research management and administration (RMA) in Sweden. Evolution from an informal network towards more formalised and structured work within the Swedish RMA community is highlighted. Discussion on the level of salaries development depending on the education level, gender, experience and roles are elaborated too. The majority of the Swedish RMA community are women, which does not differ from most other RMA communities around the world. Swedish Association of Research Managers and Administrators (SWARMA) is the bridge between national research and innovation funding agencies and researchers. SWARMA selected members actively participate in the reference groups for EU R&I programmes. The future for RMAs in Sweden looks bright!. © 2024 by Eva-Lisa Ahnstrom, Evelina Brannvall, Ylva Hultman and Anders Jonsson. All rights reserved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Alipour, Meysam
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. För att bredda vårt material har vi även intervjuat inblandade parter, det vill säga elever, rektorer samt idrottslärare. Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att flickornas situation förbättrats i den skola där man infört könsseparerad idrott. Flickorna tar för sig, lever ut och tycker det är roligare med idrott där de kan vara för sig själva. Även i den skola där man fortfarande har gemensam idrott var läraren och eleverna av den uppfattningen att det hade varit bra med könsuppdelad idrott vid vissa tillfällen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Almljung, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Sambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan social kompetens och stress. I uppsatsen presenteras vad social kompetens är och vad stress är. Sambandet har undersökts med hjälp av enkät med 16 slutna frågor, 8 som handlar om social kompetens och 8 som handlar om stress och en öppen fråga på slutet. Urvalet, som var ett bekvämlighetsurval, var 60 anställda på olika arbetsplatser i Karlskrona, av dem erhölls 52 svar. Med hjälp av en Pearsonkorrelation och en fenomenologisk analys visade det sig att det finns ett samband mellan social kompetens och stress.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 7.
  Altefur, Elsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  KUNSKAPSUTVECKLING I NÄTVERK2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Den här studien fördjupar sig i upplevelser av utveckling i interorganisationella nätverk. Syftet är att utveckla kunskap om småföretagares upplevelser av nätverkande med fokus på utveckling. En hermeneutisk ansats används för att beskriva individernas upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra småföretagare där fokus låg på utveckling och medarbetarskap. Resultatet visar att det finns kopplingar mellan ett aktivt deltagande och utveckling av ett gott medarbetarskap, men även att individen alltid har begränsad tid. Den tid som småföretagare lägger ned på nätverket måste plockas från något annat. Studien klargör sambandet mellan kunskap och utveckling genom nätverkande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Amani, Homan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgörs av ett explorativt experiment. Det som har legat i fokus för denna studie har varit att mäta attityd gentemot varumärkes produkter. Eftersom det har skett genom experiment har det centrala varit att se hur attityden påverkas. Studien använder sig av vissa teorier kring varumärken som råd och tips i upplägget av experimentet. En av hypoteserna som ställdes i studien var att positiv beskrivning av varumärkes produkter ger högre utfall i värderandet och viljan att äga produkten än neutral beskrivning. Den andra hypotesen var att det inte finns någon könsskillnad i utfallet. Experimentet gav ett samstämmigt svar sett till hypotesen men vissa överraskningar och mer oväntade resultat framkom också.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT04
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT05
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT06
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT07
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT08
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT09
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT10
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT11
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT12
 • 9.
  Amerzyanova, Raushania
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Larsson, Tetyana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. I den här studien har vi valt att använda hermeneutiska perspektivet och metodologiskt tillvägagångssätt bestående av kvalitativa intervjuer både enskilda- och i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att tjänstemän kopplar utveckling av e-tjänster till ökad effektivitet på individnivå och ett sätt att öka service till medborgare på organisationsnivå. Informanterna upplever att medborgarna driver utvecklingen framåt, men ingen av dem uppger att de känner till om någon e-tjänst som tagits fram på initiativ av medborgare som lett fram till IT-implementering. Tjänstemän tycker att medborgare får och kan ställa krav på kommunen beträffande e-tjänster. Några informanter upplever osäkerhet vid kontakten med medborgarna. De menar att det beror på att det inom organisationen saknas en strategi eller policy som styr denna kontakt. Studiens resultat visar även att implementeringen av den nationella IT-strategin vid Karlskrona kommuns förvaltningar befinner sig på olika nivåer. På en nivå handlar det om informationserbjudande till visioner medan det på en annan nivå utveckling av e-tjänster som funktionerar i integration med andra myndigheter. Analysen visar att implementeringen av IT inom organisationen påverkat medarbetarnas arbetsinnehåll både positivt och negativt. Det positiva är att arbetsinnehållet har blivit intressantare, roligare med större möjligheter. IT - implementeringen kan ge ett dubbelt arbete med dokumentering av ärendena, som måste göras både i pappers- och elektronisk form. Hinder i samband med införandet av nya e-tjänster är tids- och kunskapsbrist, rädsla för förändring och svårigheter som uppstod i början av implementeringen vilka har lösts med tiden i samverkan med organisationens IT-utvecklare. Detta kan förstås utifrån Giddens struktureringsteori och begreppen allokativa och auktoritativa resurser. Hans struktureringsteori bidrar med skildring av strukturer som begränsar möjliga handlingsalternativ. En central hypotes i hans teori är att människor förklarar och reflekterar över sina handlingar samt har praktiska och diskursivt medvetande. En slutsats som kan dras är att tjänstemän har obetydligt påverkan över utvecklingen av e-tjänster till medborgare och att de anser att e-tjänsterna utvecklas efter medborgarnas behov och efterfrågan, men de kan inte ange något exempel att medborgare var tillfrågade.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Andersen, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Regional fysisk planering - I vägvalet om att planera enligt PBL eller utanför PBL2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att undersöka hur olika institutioner på olika politiska och geografiska nivåer förhåller sig till och tillämpar lagändringen gällande den regionala fysiska planeringen som kom år 2019. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Hur tolkas lagändringen och hur ser argumentationen ut kring en regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och utanför PBL samt vilka konsekvenser en lagstadgad regional fysisk planering enligt PBL kan få för kommunerna, kommunalförbunden och regionerna. 

  För att studera detta har jag valt att använda mig av en fallstudie. Fallet som studeras är Västra Götalandsregionen (VGR) som är en region bestående av 49 kommuner och 4 kommunalförbund. I regionen pågår det under tiden för uppsatsskrivandet ett remissarbete, där VGR skickat ut en remiss till kommunerna, kommunalförbunden och de andra aktuella remissinstanserna för att få svar på om regionen skall ansöka om att bli ett regionplaneorgan eller inte. Förutom den frågan vill regionen också ha svar från remissinstanserna på hur de vill att den regionala fysiska planeringen skall utvecklas framöver, främst gällande hur samverkan skall ske och vilka frågor som är aktuella. Det valda fallet ses som ett unikt fall då regionen består av en mängd olika geografier och aktörer, det ses även som ett aktuellt fall då det finns en pågående diskussion inom ämnet. 

  I uppsatsen tillämpas tre olika insamlingsmetoder av data; intervjuer, en enkätstudie och en dokumentstudie. Gällande respondenterna ingår 31 tjänstepersoner och politiker som är verksamma i olika delar av regionen och som är hemmahörande i organisationer på olika nivåer. De dokument som används i uppsatsen är sådana som offentliggjorts online av organisationer så som VGR, Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera den data som insamlats. Vilket utgår från det analytiska ramverket som är uppbyggt på Nuissl & Heinrichs governance-koncept och dess fyra analyskategorier som består av aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen. 

  I uppsatsen framkommer det att det finns en del argument både för en regional fysisk planering enligt PBL och för en fortsatt regional planering utanför PBL. Det argument som nämns flest gånger på båda sidor är att det leder till en förbättrad samordning. Just vad denna samordning skall baseras på verkar vara den centrala frågan. Ena sidan vill att den ska bygga på frivillighet och äga rum i soft spaces och den andra sidan vill ha en tydligare struktur och att frågan om den regionala fysiska planeringen skall finnas i ett hard space. Trots att det finns en mängd olika argument som tas upp för och emot en regional fysisk planering enligt PBL, är de flesta av respondenterna överens om att de vill se en förstärkt regional fysisk planering som behandlar fler frågor än vad den gör idag. Politikerna sägs dock vara mer negativa mot en regional fysisk planering enligt PBL än vad tjänstepersonerna är, vilket kan bero på en oro att förlora makten när frågor kan bli föremål för rescaling upp till regionen. Slutligen utrycker respondenterna att det finns en otydlighet kring vilka konsekvenser en regionplan hade kunnat leda till. Ett flertal respondenter utrycker även en oro över VGR:s resurser och mognad för att ta sig an ett regionplanemandat. Otydligheten och avsaknaden av ställningstagande om de vill bli ett regionplaneorgan eller inte har inte bidragit till mindre oro, utan snarare mer. En av slutsatserna är att de olika aktiva aktörerna inom flernivåstyrningen av planeringsprocessen bör ta fram former för samverkan och samarbete så snart som möjligt, då flera frågor som till exempel bostadsförsörjningen och klimatet är i akut behov av åtgärder på en högre regional skala än de kommunala- och mellankommunala åtgärderna som finns idag. För att detta ska kunna ske behöver samordningen mellan soft och hard spaces förbättras, då det finns betydliga risker för negativa konsekvenser om den regionala planeringen fortsätter att endast äga rum i soft space vilket i stort sett är situationen idag, eller endast i hard space som kan hända om regionen får ett lagkrav på sig enligt PBL. Frågan om hur en bättre samverkan kan uppnås mellan aktörerna bör vara överordnad frågan om det ska planeras enligt PBL eller inte, då det är en mer akut fråga som mer ligger till grund för hela planeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  Regional fysisk planering - I vägvalet om att planera enligt PBL eller utanför PBL
 • 11.
  Andersson, Anette Antonsson & Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Same same but different2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our research was to make a comprehensive and comparative study. We wanted to examine the working men and women with and without children living at home and how they perceive stress at work and family demands. Perceived stress may occur when men and women with children are torn between work and family demands. We discuss the various coping strategies with focus on age and gender, and examine whether there are differences between full-time and part-time working women and men, and their perceived stress level. We also examine how women and men under the age of 40 use more coping strategies than women and men over the age of 40. To measure coping we use occupational health services Prevent due's stress test for employees. The results shows correlations between men with children and stress when it comes to family demands. Women with children living at home are experiencing more stress related to workload and the thought that it is harder to recover from stress than men with children living at home. When it comes to coping strategies, we found no significant relationship between women and men under 40 and women and men over the age of 40. Participants in the study were 53 women and men both with and without children living at home aged under and over 40 years old.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Andersson, Antonia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Trygg, Emeli
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To identify methods for project managers to use motivation as a tool for reducing negative stress among members of project teams. Method: Qualitative interviews Results: We have defined three methods that we find could contribute to initiate an internalization chain. Internalization increases the intrinsic motivation both for the project manager and for the project participants. The first method is about creating a model specifying what information the project managers will need from the client when a project is due to be ordered. The second method also addresses the need for increased procurement competence, and concerns the education of clients. The third method is about clarifying boundaries between the project managers and the participant´s superior´s responsibility when it comes to issues concerning motivation or stress related the project team members. The internalization chain contributes to facilitate the participants´ own internalization process, which to a greater extent makes the participants intrinsically motivated which reduces the risk for negative stress.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Andersson, Carola
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Petersson, Kajsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Organiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Detta är en hermeneutisk studie där vi använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har studerat samarbete ur ett lärarperspektiv i distansundervisning på Blekinge Tekniska högskola (BTH). Vad vi fann var att lärarna och deras kollegor efterfrågade ett mer organiserat samarbete dem emellan. Två former för ett ökat samarbete är, samarbete i team och i distansnätverk, vilka kan existera parallellt med varandra. I nätverket ingår alla personer som arbetar med distanskurser, allt ifrån lärare till tekniker. Team är en mindre enhet för samarbete och är uppbyggd runt en specifik distanskurs. Deltagarna i teamet är experter på olika yrkesområden och kan komplettera och hjälpa varandra. Lärarna är experter på sitt område, vilket är undervisning, och vill inte behöva känna sig tvingade att bli experter på nya områden, för att kunna undervisa på distans. Undersökningen visar att de teammedlemmar som kan vara till hjälp för lärarna är: Andra lärare, Administratörer, Teknikpedagoger, Bibliotekarier, Inlånade kompetenser, Tekniker och Studentrepresentanter. Kursen och temadeltagarna, i huvudsak lärarna, avgör när och hur mycket de olika experterna behövs under kursen. Men det är viktigt att vara medveten om att alla inte vill arbeta i team eller anser att samarbete alltid är positivt. Samarbete och teamarbete ska ses som ett stöd för lärarnas i deras arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Seerbe, Anja
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare -sett ur ett maktperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För socialtjänstens klienter innebär klientskapet en ovillkorligt underordnad roll, där individen befinner sig i en situation denne inte styr över. Individen etablerar en relation till den offentliga hjälpapparaten som samtidigt är en maktapparat. Det övergripande syftet med studien är att skapa förståelse för hur den specifika ekonomisektionen inom socialförvaltningen, i en kommun i södra Sverige, som avgränsat socialt fält, är konstruerat. Ett delsyfte är att belysa hur enskilda socialsekreterare inom denna sektion samt ett urval av deras klienter, upplever interaktionen vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Ytterligare ett delsyfte är att få en förståelse för hur de sociala konfigurationerna ter sig samt hur makt konstrueras, i interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Tidigare forskning inom området, av Greta-Marie Skau och Leila Billqvist, belyser problematiken i den svåra balanssituation som socialsekreterare befinner sig i, vad gäller att ha makt och ge hjälp samt vad som sker i klientprocessen. Studiens teoretiska ansats utgörs av Tillys teori om beständig ojämlikhet, där fokus ligger på kombinationer av sociala konfigurationer samt den kategoriella ojämlikhetens orsaksmekanismer. Studien metodologiska ansats är av abduktiv art, varpå Tillys teori utgör grunden för den empiriska datainsamlingen. Genom studiens resultat modifieras därefter denna teori. För den empiriska datainsamlingen tillämpas en metodtriangulering, i form av personliga dokument samt semistrukturerade intervjuer. Huvuddraget i resultatet inbegriper upplevelser av distinktionen i socialsekreterarrollen, vilken består av dels en hjälpande/behandlande funktion, dels en myndighetsutövande funktion. Resultatet påvisar även en distinktion vad gäller klientrollen, då den består av såväl rättigheter som skyldigheter. Vidare presenteras upplevelser av interaktionen mellan klient och socialsekreterare, varigenom ojämlikheter upprättas och vidmakthålls. Av analysen framgår att en beständig ojämlikhet råder i interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Denna ojämlikhet yttrar sig inom det kategoriella paret, vilka karaktäriseras av inre och yttre kategorier, således tenderar den kategoriella ojämlikheten att vara strukturellt betingad. Ojämlikheten och maktobalansen upprättas genom exploatering och möjlighetsansamling samt vidmakthålls genom efterlikning och anpassning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Andersson, Erika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Daleke, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Försäkringskassans förnyelsearbete: en studie av organisatoriskt lärande vid förändringsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I samband med att Försäkringskassan blev en statlig myndighet initierades en omfattande organisationsförändring och ett flerårigt förnyelsearbete av arbetets organisering. Syftet med den här studien var att, med utgångspunkt i ett miljöpedagogiskt perspektiv, utveckla kunskap om och förståelse för hur arbetets organisering och arbetspedagogiska verktyg inom statlig verksamhet möjliggör organisatoriskt lärande vid förändringsarbete. Uppsatsen har en fallstudieansats då vi har varit intresserade av att undersöka en specifik händelse och därigenom få en bättre förståelse för det fenomen som undersöks. Vårt empiriska material utgörs av halvstrukturerade intervjuer, dokumentstudie och wallraffning. Respondenterna som vi intervjuade arbetar inom olika avdelningar på Försäkringskassan. Dokumentstudien och wallraffningen använde vi som kompletterande datainsamlingsmetoder för att skapa en generell bild av arbetets organisering vid Försäkringskassan. Vi tolkar materialet genom Ellströms villkor och Senges discipliner för den lärande organisationen. Utifrån termer av den lärande organisationen framkommer det att organisatoriskt lärande existerar, men med begränsningar i hur organisationen tillvaratar all den kunskap som finns i verksamheten. Vi har identifierat arbetspedagogiska verktyg och resultatet visar att dessa är grundläggande medel för att nå organisationens mål.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Andersson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Kor, kollektivtrafik och politik: kausala relationer på landsbygden: En ANT-studie om vad som etablerar landsbygd2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En samhällsutveckling som enbart fokuserar på staden går emot de nationella visionerna och således har planeringen även kommit att behandla landsbygdens utveckling med varierande motiv. Landsbygden har sedan tidigare beskrivits som en rural idyll vilket varit en bevarande värd miljö och betydande resurs för staden men är nu en plats för utveckling. Inom planeringen råder ett hållbarhetsideal som ämnas uppfyllas genom tillämpning av urbana normer som därmed styr samhällets utveckling och där det rurala tillskrivs motsatta värden i en stad-landsbygdsdikotomi. Genom att utveckla landsbygden enligt urbana normer och samtidigt bevara dess rurala idyll uppdagas ett problem i hur dessa båda miljöer och funktioner ska sammanfogas eller om landsbygden ersätts. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur det som definieras som landsbygd kan bestå genom en sådan utveckling. För att göra detta är utgångspunkten vad som utgör landsbygd och vidare hur etableringen av landsbygd består.

  Landsbygden som fenomen undersöks utifrån en aktör-nätversteori (ANT) där perspektivet på hur världen utformas förstås genom dess beståndsdelar och det relationella sambandet mellan dessa. Detta blir studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt där landsbygden analyseras som ett nätverk av ageranden som definierar den. I ANT utgörs världen av ständiga processer där människor och icke-människor agerar. Hur fenomen blir bestående genom dessa processer beror således på hur stabila nätverken är genom dessa föränderliga processer. Därför presenteras resiliens som ett andra teoretiskt perspektiv som belyser hur fenomen kan hantera endogena och exogena, positiva och negativa störningar.

  Denna undersökning har utförts med ett förutsättningslöst förhållningssätt som ANT förespråkar för att beskriva världen så som den är och inte förklara hur den är. Resultatet har blivit en analys inom vilket konstruktionen av landsbygdsnätverket presenteras. Data för nätverket har erhållits genom etnografiska metoder där nätverkets beståndsdelar och de ageranden som sammankopplar dem förnummits genom direktobservation, dokumentstudier och samtalsintervju.

  Slutsatserna visar på att landsbygden varit bestående genom samhällets förändring tack vare dess förmåga att utvecklas och anpassas efter rådande förutsättningar. De ageranden som sker i samband med landsbygdsnätverket både upprätthåller det som ett bestående fenomen och formar det. Landsbygd utgörs således av mer än det som framkommer i stad-landsbygds dikotomin och bör därför ses definieras utifrån rådande system och förutsättningar. Trots landsbygdens resiliens kan den inte vara bestående genom störningar orsakade av politik och planering som omkullkastar hela dess funktionella och strukturella sammansättning utan att utvecklas till ett jämviktsläge där den inte längredefinieras som landsbygd. Detta innebär att dess förutsättningar för att utvecklas och hantera störningar bör tas i beaktning om den ska formas eller på andra sätt påverkas av planering.

  Download full text (pdf)
  Kor, kollektivtrafik och politik: kausala relationer på landsbygden: En ANT-studie om vad som etablerar landsbygd
 • 17.
  Andersson, Ingela
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Djurskötarens arbetsmiljö – vilka samband finns mellan kontroll i arbetet och andra psykosociala aspekter? En studie av djurskötares psykosociala arbetsmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En studie av en arbetsplats som påverkas av många olika faktorer, där jag valt att fördjupa mig i hur vardagen ser ut för djurskötare. Studien går ut på att studera hur grisskötarens vardag påverkas av arbetsmiljön. Påverkas djurskötarens välmående av att inte kunna påverka hur dagen ser ut i och med alla händelser som ligger utanför den egna kontrollen eller är det en naturlig del i och med valet av yrke? Studien är gjord via en enkät utgiven i en grupp bestående grisskötare och förmän i grisbesättningar, som finns på Facebook. Resultatet är analyserat med hjälp av SPSS. Enligt undersökningen leder ökat stöd och möjligheter till kompetenshöjande åtgärder till minskad stress och ökar medarbetarens kontroll i arbetet. Ledaren kan göra mycket för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön framkommer i undersökningen. Ett stödjande ledarskap med en positiv syn på kompetenshöjande åtgärder är bra för den typ av arbetsmiljö som grisstallen är visar undersökningen. Åtgärder för att höja kompetensen är viktig enligt grisskötarna, det anses minska ensamheten och stressen om flera har bred kompetens. Medarbetarna saknar ledarnas engagemang. Ett utvecklat ledarskap är något som skulle leda branschen i rätt riktning enligt undersökningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andersson, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel; Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet? Författare; Jennie Andersson Nyckelord; Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö Syftet med undersökningen har varit att få fram vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet samt undersöka eventuella samband mellan utbrändhet och social trötthet. Undersökningen är riktat mot vårdanställda och reseledare då tidigare undersökning påvisat samband mellan social trötthet och reseledare. Undersökningen är av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 110 personer i service branschen (vårdanställda och reseledare). Materialet har sedan bearbetats för att göra jämförelser mellan utbrändhet och social trötthet samt se vilka faktorer som har betydelse för dessa. I resultaten har det påvisats att vårdanställda upplever en högre grad av social trötthet än vad reseledare gör om de inte trivs på arbetet. När det gäller utbrändhet så visar resultaten på att utbrändhets tendenser påvisas hos vårdanställda om de inte är tillfredsställda med sitt arbete, denna korrelation påvisas inte hos reseledare. Frågor gällande vilka faktorer i ens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet och utbrändhet visar på att psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse har betydelse för social trötthet och utbrändhet. Högst tendenser för utbrändhet och social trötthet påvisade vårdanställda. Till fortsatta forskning inom detta område skulle jag kunna undersöka om fenomenet social trötthet existerar inom andra yrkeskategorier än de undersökta. Frågeställningar 1. Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? 2. Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bara en välkomstgrej?: Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier får en allt viktigare roll i samhället. Detta gäller även för organisationer och där implementerandet av dessa medier innebär att kommunikationen med organisationens medlemmar övergår från att vara en monolog till att istället anta formen av en dialog. En av dessa organisationer som nyligen börjat använda sociala medier är Svenska kyrkan. Detta är en organisation som till stor del präglas av traditionellt tänkande, men som samtidigt har som mål att sprida sitt budskap. Enligt denna studies antagande styrs dock förhållningssättet till de sociala medierna av både hur man ser på lärande, men även hur man uppfattar teknikens påverkan på omvärldens utveckling. Syftet i denna undersökning har därför varit att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utveckla kunskap om hur förhållningssättet till sociala medier hos de anställda inom Svenska kyrkan påverkas av det sätt som dessa erfar sitt lärande och teknikens betydelse i sin omvärld. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats genomfördes, där fem anställda i en liten församling intervjuades med en interview guide approach. Resultatet av denna studie pekar på att de anställda inom den studerade församlingen inte till fullo tänker på lärande i termer som kan relateras till de pedagogiska möjligheter som sociala medier erbjuder, samt att de inte heller anser att ny teknik spelar en central roll i omvärldens utveckling. Detta resulterar i ett förhållningssätt som försvårar för de anställda att till fullo utnyttja sociala medier i arbetet att sprida sitt budskap och där en viktig bidragande orsak till detta ansågs vara de anställdas syn på cyberrymden som något frånskilt den fysiska rymden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Andersson, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Befolkningstillväxtens starka ställning: En fallstudie om kommunalt utvecklingsarbete2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Befolkningstillväxtens starka ställning
 • 21.
  Andersson, Pernilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Är människan formad med det karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder.- En observerande studie över mindre barn.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract. Studiens syfte var att undersöka om människan är formad med det Karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder. Då egenskaper är svåra att studera, som också litteraturen beskriver, så valdes mönster som är karateristiska för det karismatiska ledarskapet ut, som exempelvis; stark utstrålning, stor kommunikations förmåga, en ledare för gruppen. Dessa mönster valdes att studeras genom observation av en klass där barnen var i sju års ålder. Av datainsamlingen gjordes an analys och tolkning och av detta framkom ett resultat som i sig visade på att det fanns mönster och beteenden karakteristiska för karismatiskt ledarskap hos vissa av barnen. Barnen hade olika mycket av mönsterna men det visade sig ändock tydligt vilka som var av det karismatiska ledarskapet och som kamraterna lät sig ledas av. Studiens frågeställning anses då besvarad och visar på att människan är formad redan från tidig ålder med karismatiskt ledarskap

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Andersson, Pär
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spelar kön någon roll?: En studie om kvinnors uppfattning om jämställdhet i World of Warcrafts värld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The object with this bachelor thesis is to illustrate if equality is present during the interaction between female and male players in the World of Warcraft with focus on the female players conception. The main question is: How does gender matter in the interaction between female and male players in WoW? This question is particularly interesting because WoW is in its own construction neutral in regards to gender in the aspect that gender does not hinder or benefit your avatar when it comes to the avatars development or possibilities. This bachelor thesis describes the views three of female WoW players and how they perceive the interaction with male players with focus on equality. The informants’ personal thoughts and experiences are described. The data has been collected through interviews with these female players and has been analyzed and compared to the gender hierarchical theories presented in the section describing the chosen theories. The result shows that the informants do not perceive WoW as an equal world and they describe different episodes that strengthen their view. The analysis displays clear patterns of gender hierarchy that further strengthens the informants’ views and thoughts. The analysis uncovers gender hierarchical patterns that the informants perceive as positive but might have a basis in unequal thoughts and patterns. This shows that even positive effects of being female in the World of Warcraft can be counterproductive in regards to equality. But the dark clouds have a silver lining. In regards to endgame play, the WoW players value competence disregarding of gender. If you are a good enough player the borders between genders is weakened and a brief equality is in effect, even if it’s only for a few hours

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Sarah Malm
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den virtuella mötesplatsen: En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en del av sin vardag, och hur de med hjälp av detta community skapar en egen identitet. Uppsatsens frågeställning är: Vilken roll spelar Lunarstorm i ungdomars identitetsskapande? Uppsatsens tidigare forskning är indelad i personers livsstil och kapital, socialisation och identitet. Under identitet presenteras Katarina Skantze Mansnerús D-uppsats ”Identitet - stora tänkares tankar om skapandet av en identitet”. Då min uppsats handlar om ungdomar, identitetsskapande och Lunarstorm har jag valt att framföra det som Mansnerús lyfter fram hos Manuel Castells. I uppsatsens teoretiska perspektiv sammanförs relevanta teorier för studiens ungdomsforskningsfält, där utgångspunkterna är Stier, Rogers och Goffmans sociologi. Stier talar om hur identiteten formas, Rogers om själv och idealsjälv och Goffman belyser den främre och bakre regionen. I teoretiskt perspektiv finns även ett avsnitt om anonymitet. Anonymiteten är den del av Internet som ger ungdomar utrymme att experimentera med olika roller och identiteter. Metodiskt utgår studien från en kvalitativ inriktning i form av observation. Att jag valt att endast göra observation på Lunarstorm är att det är den webbcommunityn som är störst och därmed mest publik, det vill säga att den är öppen för allmänheten. Min roll som observatör är det Bryman benämner fullständig observatör. Ett krypin innehåller en presentation, gästbok, blogg, vänner, klubbar, quiz, kollage, prylar och status. Jag valde att observera tre av dessa funktioner, nämligen presentationen, bloggen och kollagen. De här tre funktionerna innehåller information om hur ungdomar beskriver sig själva och hur de uppför sig på Internet. Presentationen, bloggen och kollagen rör därmed ungdomarnas identitet och sociala relationer. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga jag valde de bloggar som visades för tillfället i bloggscenen. Bloggscenen är en funktion som visar de senaste bloggarna som medlemmarna har skrivit. Resultatet och analysen visar att kategorier såsom vänner och fest, kärlek, självporträtt, skola, svek/otrohet, semester och visdomsord ansågs vara betydelsefulla. Vänner är den viktigaste komponenten i ungdomars identitetsskapande. Undermedvetet kan även tydas att ungdomar strävar efter nya kontakter med människor som de inte hade träffat i verkliga livet. Interaktionen blir i detta fall den del av den identitet som ungdomar skapar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Annelie, Neuwirth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jenny, Nemes
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dialog och delaktighet: en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters lärande och utveckling, samt hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters förutsättningar att bli en lärande organisation. Balanserad styrning är en svensköversatt modell av balanced scorecard, en amerikansk styrform. Det teoretiska perspektivet i studien är miljöpedagogik och lärande organisation. Studien bygger på en hermeneutisk tolkande ansats, vilket syftar till att här skapa förståelse för hur en balanserad styrning fungerar i praktiken avseende lärande och utveckling samt hur den skapar förutsättningar för att bli en lärande organisation. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, respondenter från två kommuner har intervjuats, och i varje kommun har en enhetschef och två medarbetare intervjuats. Resultatet visar att dialog och delaktighet i en balanserad styrning påverkar såväl lärande och utveckling samt verksamheters förutsättning att bli en lärande organisation. En balanserad styrning skapar struktur och tydlighet i verksamheten, där chefen har en betydande roll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Antman, Benjamin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Cybernetic Social Space: A Theoretical Comparison of Mediating Spaces in Digital Culture2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay does a theoretical comparison of the intricate social production in digital and real spaces, proposing a model for the non-technical exploration of the social production of spaces relating to human digital technology. The ‘social space’ proposed by Henri Lefebvre (1974) - responsible for producing material space - and the holistic model of ‘cybernetic space’ proposed by Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz (2001) - responsible for supporting the production of real and digital spaces - are argued as collaboratively producing cybernetic social spaces, serving as the definition of a unified model for the production of spaces in contemporary society. The digital spaces are argued as being a similar analogue to classical ‘social space’. Two native cybernetic spaces are presented and discussed, argued as being responsible for the transitive production of digital and real spaces as they survey and situate the production of cybernetic social space. Finally, two case studies exemplifying the aesthetics and politics of cybernetic space are presented, analyzed and discussed in accordance with the proposed model of cybernetic social space.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Antonsson, Anette
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  SAMSPEL OCH LÄSFÖRSTÅELSE- Lärares upplevelser av samspel med lässvaga elever.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of my research was to develop new knowledge about teachers' experiences of interaction between teachers and students with weak reading comprehension and how these teachers feel that the phenomenon of interaction is expressed in a school context. A focus-group interview with four teachers who have been employed between 4-25 years have been conducted with a hermeneutic research approach as a basis for understanding teachers' perceptions of the phenomenon of interaction. The results suggest that the interaction and communication is an important part of the work. In the communication and interaction results show that concepts such as dialogue, development , understanding and rhetoric are tools that teachers work with in order to develop a better reading comprehension for students.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Arai, Keigo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Pia, Fernanda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  La Ray Armstrong, Kristopher
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Transitioning towards Sustainability: What are we waiting for?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is growing consensus that humanity is being confronted with a sustainability challenge of which the severity has never been known to modern man. This pressing situation is demanding solutions and alternatives to change the path of society. At the community level, grassroots movements have emerged around the world as a way of striving to develop local sustainability.  This research studies the Transition Movement, a popular, global community-based movement. The aim of this study is to evaluate if a Transition Initiative is effective in moving a local community towards sustainability. The definition of sustainability used in the research is taken from the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) which comprises of eight sustainability principles (SPs); three ecological SPs and five social SPs. To this end, an analytical-evaluative case study of a single Transition Initiative was conducted in which semi-structured interviews, a survey and document analysis were all use as sources of information. The researchers chose a small-scale Transition Initiative, conducting the case study on the village of Ungersheim, France. The results revealed that the actions of Transition are contributing to progressing Ungersheim towards sustainability, both socially and ecologically. The research also revealed how the Transition is being done and what critical factors allowed for success. The study finally deduces a set of strategic guidelines that may be used for further longitudinal research cross-evaluating Ungersheim to other small-scale community transitions. 

  Download full text (pdf)
  BTH2018Arai
 • 28.
  Arlefalk, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Fotbollens språk-en diskursanalys av journalisters och supportrars sätt att tala om Parken-skandalen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är för det första att genom diskursanalys analysera hur supportrar till fotbollslaget Malmö FF på Himmelriket på Svenskafans framställer diskurser kring läktarbråket i Parken år 2005 samt hur Sydsvenskan framställer samma läktarbråk utifrån samma incident och tidpunkt. För det andra syftar uppsatsen till att klarlägga de eventuella diskursernas relation till omliggande sociala strukturer som enligt Fairclough antingen påverkar diskurserna eller själv blir påverkad av diskurserna. De två forskningsfrågorna är således, vilka diskurser som kan identifieras kring Parkenskandalen hos supportrar på Svenskafans och hos Sydsvenskan? Samt, Vilken relation finns det mellan diskurserna och omliggande sociala strukturer? Uppsatsen har i bakgrundsavsnittet gått igenom supporterskap ur MFF-supports perspektiv, även huliganism ur ett vetenskapligt perspektiv för att skapa förståelse kring skillnader på supportrar och huliganer, vidare återges medias bevakning av andra incidenter samt annan fotbollsrelaterad forskning som är tänkt att utgöra förförståelse för problemområdet. Som tidigare forskning har författaren valt att använda sig av avhandlingen ”Kung Fotboll” av Thorbjörn Andersson vars verk bygger på en engelsk och nordisk kontext kring fotbollsrelaterade fenomen förr i tiden och där publikbråken under denna tid analyserats. Metoden som används i kandidatuppsatsen för dels bearbetning av empiri samt för att svara på de två forskningsfrågorna består av Faircloughs kritiska diskursanalys. Faircloughs kritiska diskursanalys har sedan även används som teoretisk utgångspunkt tillsammans med Foucaults teori om utestängningssystem. Foucaults socialkonstruktivistiska perspektiv utgör även en bakgrundsförklaring till kandidatuppsatsens genomgång av Faircloughs kritiska diskursanalys. Det empiriska materialet utgörs av 15 artiklar från Sydsvenskan.se samt 9 publicerade artiklar av supportrar på svenskafans.com som valts ut i en analytisk process där fokuset är hur supportrarna och journalisterna beskriver ordningsvakternas och polisernas beteende och utseende. I resultat och analys som görs på tre olika nivåer, textanalys, diskursiv analys samt analys av den bredare sociala praktiken, visar författaren att journalisternas diskurs skiljer sig från supportrarnas diskurs och att det därför föreligger en låg grad av samhällelig förändring i den omliggande sociala strukturen. Journalisterna använder en diskurs som har mindre negativa konnotationer kring utseende och beteende hos ordningsvakter och polis än den diskurs som supportrarna använder och därtill fokuserar journalisterna mer på enskilda isolerade fall medan supportrarna oftare återger beskrivningar som inte enbart återger isolerade händelser. Därefter ges det en tänkbar förklaring utefter Foucaults teori om utestängningssystem till varför relationen mellan diskurserna och den omliggande sociala strukturen ser ut som den gör. I den slutliga diskussionen gör författaren reflektioner kring metoden samt ger en återkoppling till tidigare forskning och menar att resultaten i kandidatuppsatsen kan utgöra fördjupad förståelse kring hur media väljer att fokusera vid publikbråk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Arnason, Arnar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tholén, Rebecka
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhället2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa vilka hinder och möjligheter de före detta kriminella möter när de ska återintegreras i samhället. Vi vill dessutom fördjupa förståelsen för varför de väljer att avbryta sin brottskarriär. För att bygga upp en förståelse för problemområdet har vi använt oss av fyra rapporter varav tre är publikationer från Brottsförebyggande Rådet och en från Equal-projektet Bättre frigivning. Vi har utöver dem använt statistik från kriminalvården för att belysa områdets omfattning. Rapporterna beskriver de problem interner möter vid frigivning, såsom bostad och sysselsättning. De behandlar även vilka utslussningsmetoder som finns och i hur stor utsträckning de används. Rapporterna belyser dessutom hur de före detta internerna har uppfattat sin egen frigivningssituation. De teorier vi har valt att använda i vår uppsats är tagna från Stigma och Jaget och maskerna av Erving Goffman och Etablerade och outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson. Stigma behandlar hur olika människor stigmatiseras utifrån vissa kriterier, såsom kriminalitet. Vi använder detta teoretiska ramverk för att beskriva problemet före detta kriminella har med att accepteras för vilka de är utan att behöva dölja det stigma som kriminalitet ändå utgör. Jaget och maskerna handlar om hur människor framställer sig själva och de konsekvenser detta medför. I vår studie används denna bok för att belysa problemen en före detta kriminell har med att presentera sig själv för sin omgivning utan att behöva bli värderade på grund av sin bakgrund. Etablerade och outsiders behandlar olika gruppers maktutövanden över andra påstådda lägre grupper. Den använder vi för att förklara med vilka metoder de kriminella och de före detta kriminella hålls utanför samhället och nedvärderas. För att uppnå vårt syfte har vi valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer som undersökningsmetod. Till valet av intervjupersoner föll medlemmar av föreningen Kriminellas Revansch I Samhället, eller KRIS. Vi genomförde fyra intervjuer varav en var gruppintervju med två respondenter. Genom analys av resultatet identifierade vi fyra hörnstenar som är av särskilt stor vikt vid återintegration i samhället; motivation, sysselsättning, umgängeskrets samt bostad. Dessa fyra aspekter i kombination nämns av alla de intervjuade och även den tidigare forskningen behandlar dessa på mer eller mindre ingående sätt. Motivationen är väsentlig för individens möjlighet att ta sig bort från den brottsliga banan och för att ta till sig den hjälp som erbjuds. Med umgängeskrets menas vikten av att bryta med den gamla umgängeskretsen och lära känna nya icke kriminella vänner. Sysselsättning inbegriper både arbete och fritidsaktiviteter, då detta är en nödvändighet för att undvika upptagande av kontakt med gamla vänner. Det har visat sig både genom tidigare forskning och belysts i våra intervjuer att möjligheterna att på egen hand få bostad är nästintill obefintlig. I slutdiskussionen resonerar vi om de fyra hörnstenar vi identifierat och hur de både kan utgöra hinder och möjligheter beroende på den före detta kriminelles egen inställning och situation. Vi diskuterar även vår egen insats och vad som kunde ha genomförts annorlunda. Framförallt funderar vi över hur intervjusituationen hade kunnat utföras på ett bättre sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 30.
  Aronsson, Pernilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Karlsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Döva och normalhörandes bedömningar av manipulerade illusionsbilder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract The present study examined if early deaf people and people with severe hearing loss perceive visual information differently than hearing people. An experiment was conducted with eight deaf participants and eight participants with normal hearing. The participants were between the ages of 18-74 years. The participants were asked to look at fifteen different images portraying manipulated illusions, and then assess if the images were of the same size. Subsequently another image depicting a different illusion with a face hidden in it was presented to the participants. Their task was to find the hidden face in the image. A Mann-Whitney U-test revealed that the deaf and the people with severe hearing loss had significant better results of the first fifteen images. This indicates that it was easier for this group to discover the changes of the manipulated images. Still there was no significant difference between the results of the two groups at the last image with the hidden face. The results of the study indicate that early deaf individuals might have a more evolved visual perception than hearing people.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Asadollahi, Nilofar O.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Brodin, Jeannette
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Anställdas uppfattning av arbetsplatslärande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien utgår från en fenomenografisk ansats. Vi avser att fånga skilda uppfattningar om arbetsplatslärande och studera hur uppfattningarna påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vi utgick från två frågeställningar: vilka uppfattningar har medarbetare av hur de lär på sin arbetsplats, och finns det skillnader i medarbetarnas uppfattningar av vad de lär? Resultatet visar att deltagarnas uppfattningar om fenomenet skiljer sig åt. Tolkningen av resultatet visar att deltagarna lär på olika sätt och använder kunskapen olika i deras yrkesutförande. De lär genom erfarenhet, socialt samspel, teoretiskt samt genom praktiskt arbetsutförande. De utvecklar och lär flexibilitet, anpassning, problemlösning och socialt samspel. Det finns ett samband mellan hur deltagarna uppfattar fenomenet och arbetstillfredsställelse. När arbetsplatslärande är effektivt bidrar det på ett positivt sätt till deltagarnas arbetstillfredsställelse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Asadollahi, Nilofar O.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Brodin, Jeannette
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hur Anställda Erfar Självförmåga2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet var att öka förståelsen av hur fenomenet självförmåga erfars av anställda samt hur de föreställer sig sin respektive nivå av självförmåga. Banduras (1997) teori om självförmåga användes med fenomenografi som metod. Fyra anställda på olika organisationer och med olika ålder och kön intervjuades. Det uppfattades att självförmåga fanns i många olika aspekter av de anställdas yrkessliv, det uppfattades som något som påverkade dem i väldigt stor utsträckning. Deltagarna hade sinsemellan olika nivåer av självförmåga och det visades tydligt i hur de hanterade olika delar av sitt arbetsliv. Det visades i deras val av arbetsuppgifter och om de påverkades positivt eller negativt av omgivningen samt av sina erfarenheter. Fler fenomenografiska studier om självkänsla bör genomföras inom psykologin, det skulle vara intressant att koppla emotioner och personlighets tester till fenomenet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Ashani, Shpresa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  När det som inte får synas blir synligt: En kvalitativ studie om fem kvinnor från Mellanöstern och deras syn på heder2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med denna studie är att ur ett kvinnligt perspektiv undersöka ryktets innebörd för familjens heder och hur familjens heder bevaras respektive förloras. Med utgångspunkt ur fem kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk och deras berättelser, söker jag svar på följande frågor: På vilket sätt påverkar ryktet familjens heder och vad riskerar en kvinna om hon får ett dåligt rykte? Arbetets fokus ligger på unga kvinnor från Mellanöstern och deras syn på begreppet heder, hur denna bevaras respektive förloras. I Mellanöstern har hedern sin grund i föreställningen att kvinnor inte själva besitter egenskapen att värna om sin kyskhet i manssamhället. För att bli accepterad i samhället krävs att mannen är hederlig och att kvinnan har skamkänsla. En kvinna som respekterar sin man hjälper honom att bevara sitt goda rykte genom sin pliktkänsla, som förmår henne att uppträda lämpligt. I enlighet med denna definition och problem har mina frågor formulerats utifrån Åsa Eldéns intervjumanual. Arbetet är inspirerat av Åsa Eldéns studie om rykten och splittrad kvinnlighet. Som underlag för att kunna tolka uppsatsens empiriska material har jag utgått ifrån genus, kultur och stämplingsteorin. Genus beskrivs utifrån Yvonne Hirdmans genusteori och stämplingsteorin skildras med en sammanfattning av både Howard Becker och Erwing Goffman. För att uppnå studiens syfte har den kvalitativa metoden tillämpats där tillvägagångssättet skett i form av öppna intervjuer. Intervjumanualen är formad utifrån Åsa Eldéns intervjumanual där vissa frågor är tillagda och vissa borttagna. De huvudrubriker som använts i intervjuerna är Familj, äktenskap, sexualliv och heder. Med hjälp av intervjuerna har informationen kodats där olika mönster är identifierade. Efter kodningen av materialet ändras rubriken äktenskap mot rubriken rykten då den mesta informationen om äktenskap hamnar under rubriken sexualliv. Samtliga informanter talar om ryktenas innebörd under varje rubrik därmed ter det sig naturligt att mynta en ny rubrik för att uppfylla syftet. Utifrån informanternas berättelser framgår att rykten och oskulden är sammankopplade med familjens heder. En mans heder står och faller i samband med kvinnans sexuella beteende. En kvinna måste bevara sin oskuld till bröllopsnatten och behålla sitt goda rykte för att bevara familjens heder. En kvinna måste hela tiden tänka på sitt rykte för att bli accepterad av sin familj, släktingar och deras sociala omgivning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Askevik, Josef
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Career choice:The relationship between personality, state anxiety and the career decidedness among Swedish upper secondary school students2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The main purpose of this study was to inquire into personality and the state anxiety in relation to career decidedness scale among students in upper secondary school. The participants were 124 students in three grades and respectively non vocationally oriented classes. The participants were asked to grade themselves on a scale in relation to the statements regarding, state of decidedness for career choice, personality (NEO FFI, Costa & McCrae, 1985. Sweden, Gerontologic Center) and anxiety (AnTI, Wells, 1994). The results showed no significant relationship between personality and state of anxiety that could be connected to the decidedness for career choice. Ecologic validity is brought up in the discussion part.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Assarsson, Rrezarta Kadrija & Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE: Upplevelser av förutsättningar för informellt lärande i olika arbetsmiljöer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om medarbetarnas upplevelser av hur strukturen på den fysiska arbetsmiljön påverkar deras förutsättningar för det informella lärandet. Studien har en hermeneutisk ansats för att tolka och förstå medarbetarnas upplevelser. För att besvara vår forskningsfråga utfördes datainsamlingen i form av halvstrukturerade intervjuer med åtta medarbetare som arbetar inom samma organisation men i två olika arbetslag. Medarbetarna sitter och arbetar i olika strukturer av fysiska arbetsmiljöer. Resultatet av studien visar att arbetslaget som satt och arbetade i öppet kontorslandskap upplevde att de hade lättare för att kommunicera och samarbeta då de satt bredvid varandra och arbetade. Dock upplevdes strukturen påverka kommunikationen på så sätt att individerna inte alltid kunde föra en dialog. Medarbetarna som satt och arbetade i cellkontor å andra sidan upplevde att dörren ibland kunde vara ett hinder i deras kommunikation och samarbete med de andra. För att kommunicera och samarbeta med andra behövde medarbetaren visa sig tillgänglig genom att hålla sin dörr öppen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Axelsson, Gabriella
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ojänmnlikhet i Colombia: En analys utifrån Charles Tillys teori om kategoriell ojämnlikhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract The people of Colombia suffer from a deep spiral of internal conflicts and unstable social conditions. The aim of this study is to highlight inequality in Colombia by applying Charles Tilly’s theory of durable inequality through categorical pairs. A qualitative method is applied in order to gain deeper insight to inequality in Colombia. The essay examines the phenomenon by completing a content analysis. The breakdown is limited to four study categories: gender, crime, health and social stratification. Categorical inequality is further analysed through Tilly’s four mechanisms: exploitation, adaptation, emulation and opportunity hoarding. A coding scheme is used in order to heighten the reliability and validity. Code entities (study categories) are examined through specific code variables. The method is further improved by reinterpretation of the content and analysis of Tillys’ mechanisms. Results confirm the serious condition of internal conflicts in Colmbia. Social stratifiction have wide-reaching effects. Furthermore, the results show that the internal conflicts create a multiplication effect with adverse consequences for Colombia’s society further destabilising the country’s condition. Minority groups such as internally displaced or indigenous Indian tribes are treated unfairly. Elites including the state benefit from the power which they hold. The less fortunate and minority groups are those who are most vulnerable. Women are subject to violence and excluded for reasons varying from a wide range of areas including the job market. The opportunity for good circumstances and well being in addition to fundamental medical treatment are not available for the general society. Furthermore, difficult living circumstances both social and environmental further complicate the circumstances. Moreover, results show inadequate measures what concerns to the implementation of human rights. Sharp contrasts are observed between categorical pairs such as poor and rich, men and women, criminal and non-criminal, and well-being and illness. A relative pattern between Tilly’s four mechanisms can also be recognized and made possible through local knowledge and the script of the people. One of the main conclusions is that local authorities are called upon to advance measures in order to minimise the current exploitation. In particular it is important that these measures are applied vigorously whilst there is also a great need to work with awareness raising strategies in Colombia. Abstrakt Colombia har en lång historia av väpnade konflikter och instabila sociala relationer. Uppsatsens syfte är att belysa hur ojämnlikhet i Colombia ur Charles Tillys teori om kategoriell ojämnlikhet. En begränsning görs till att undersöka ojämnlikhet utifrån fyra studiekategorier: kön, brottslighet, hälsa och social differentiering. Den kategoriella ojämnlikheten analyseras genom Tillys fyra orsaksmekansimer: exploatering, anpassning, efterlikning och möjllighetsansamling. En kvalitativ metod tillämpas för att fördjupa förståelsen av ojämlikhet. Genom en innehållsanalys undersöks hur den kategoriella ojämlikheten uttrycks i Colombia. Ett kodningsschema appliceras för att höja realibiliteten samt validitet ur vilka kodningenheter (studiekategorier) tolkas utifrån kodningsvariabler. Metoden stärks ytterligare av en tydlig kondingsintruktion som ger utrymme för omtolkning av resultaten och analys av Tillys fyra orsaksmekanismer. Resultaten bekräftar den allvariga interna konflikten i Colombia och åskådligör olika grupper svåra livssituation i samhället. Den social stratifieringen har ubredd konskevens för den colombianska befolkningen. Resultaten pekar vidare på att den interna konflikten bidrar till ett multiplikatseffekt vilket missgynnar befolkningen och bidrar till ytterligare destabilisering av Colombia. Minoritetsgrupper som till exempel internflyktingar och den urhemska indianbefolkningen missgynnas. Elitgrupper, därtill staten, drar nytta av den makt de besitter på orättmättlig bekostnad av befolkningen. Fattiga och mindre sociala grupper drabbas värst. Kvinnor utsätts för grovt våld och stängs ut av samhället på en rad olika arenor bland annat arbetsmarknad och våld. Tillgång till goda omständigheter och välbefinnande samt fundamentala läkarresurser finns inte tillgängliga till den allmänna befolkningen samtidigt som svåra levnadsförhållande både sociala och och miljö omständigheter försvårar situationen. Vidare visar resultatet bristande åtgärder vad gäller appliceringen av mänskliga rättigheter. Skarpa skillnader mellan kategoriella par såsom fattiga och rika, män och kvinnor, brottliga och icke-brottsliga samt välmående och icke-välmående urskiljs. Ett relativt mönster kan observeras genom Tillys fyra orsaksmekanismer. Det blir möjligt genom den lokala kunskapen och skript av den colombianska befolkningen. De framgår tydligt att statliga myndigheter bör inrätta fler åtgärder för att minska den exploatering som finns i samhället och att dessa rättsregler måste implementeras med allvar samtidigt som det finns ett stort utrymme för att arebta med en ökad medventehet is samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Eliasson, Nettan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Manligt och kvinnligt missbruk: Livshistorier om vägen in, tiden under och vägen ut ur missbruk.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alcohol and drug abuse is something that undoubtedly exists in our society today. Our interest in this area was inspired by an earlier study of the influence of socialization on these dependencies. From this we developed new hypotheses concerning men and women’s drug and alcohol abuse. The main purpose of this study was to highlight the experiences and reflections of six women and seven men on their own alcohol or drug abuse. We hoped to reach an understand of how these men and women perceived the road to, the time during, and the way out of their addictions. Our research methods were qualitative and material was collected on their life history by conducting semi-structured interviews, mostly through email. Two interviews were carried out in a different manner; one occurred over the telephone and another in person. Of the selected individuals, seven were men and six were women, all of whom have had a history of alcohol and/or drug abuse but now are alcohol and drug free. Our exploration of the topic began with a literature study where earlier research had showed that drug and alcohol abuse among men and women could have different causes and forms, but that there are common factors as well between them. Our collected information was analysed using a narrative analysis, and the result was consistent with Erving Goffman’s theory of stigmatisation and Robert W. Connell’s theories on gender and gender relations. The result was that many differences could be seen between men and women, but that typical gender-related patterns were also seen, for example that the men spoke more about their work and the women more about their children. When looking at a chronological timeline of the individual’s life it was clear how one event often caused another event, and we could see how these affected the person. From this we concluded that an individual’s childhood and adolescence could contribute to a feeling of being an outsider and that through alcohol and drugs they are able to find a community they can be accepted in and a new way to define themselves. To summarize, the study showed that there are more similarities than differences between men and women and that their interpretation of their addictions demonstrates similar thought patterns in regards to feeling like an outsider, social ties, abuse and children, their sense of self, confirmation and insights.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Aziz, Faisal
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Contextual Analysis of IT-Business Alignment2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  IT-Business alignment is an imperative process in the success of any business to use the competitive advantage of the information technology. In this work, influence of contextual information on IT-Business alignment has been studied. For this purpose, a conceptual model has been proposed which considers the IT-Business alignment model and national culture as contextual information. For alignment model, strategic alignment maturity model (SAMM) by Luftmann has been used while Hofstede’s model has been followed for the analysis of national culture. Conceptual model considers the 6 maturity assessment elements and analyzes them in the perspective of 4 national cultural factors. Survey methodology has been employed with questionnaire technique to compute the SAMM elements. National cultural scores have been obtained from the empirical study of Hofstede. Empirical results of SAMM elements and cultural factors have been used to support the analysis of the conceptual model.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Badin, Iulia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Perfektionism, emotion och kreativ problemlösning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kreativiteten är mångfacetterad och intensivt studerad, med processerna involverade i kreativ problemlösning traditionellt undersökta inom kognitionen. Perfektionismen är ett personlighetsdrag som påverkar alla områden i individernas liv. Ändå är perfektionismens påverkan över kreativ problemlösning otillräckligt utforskat. Därför var syftet med föreliggande studie att undersöka perfektionismens effekter över kreativ problemlösning samt att undersöka hur perfektionism tillsammans med känslor påverkar förmågan att lösa kreativa problem. Genom en webbaserad enkät samlades data in från 96 deltagare genom självskattningsinstrument för perfektionism och för känslotillstånd, ett test för kognitiv reflektion och ett insiktsproblem där svarstiderna registrerades. Inom perfektionism delades deltagarna in i tre grupper: icke-perfektionister, adaptiva perfektionister och maladaptiva perfektionister. Resultatet indikerade att det finns vissa skillnader mellan maladaptiva perfektionister och de andra två grupperna, men inte mellan adaptiva perfektionister och icke-perfektionister när sättet att lösa problemet på undersöktes i relation till tiden de ägnade åt uppgiften. Känslornas roll har inte fastställts och behöver ytterligare forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Bardici, Minavere
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ICT Design and Users’ Affect, Cognition and Creativity2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This study set out to investigate how ICT design relates to users’ affect, cognition and creativity in task performance. More specifically, the intent is to highlight how ICT design can elicit positive effective states and enhance cognitive abilities, including creative thinking in task activity within distance learning. In addition to this is to emphasize the synergies between ICT design, affect, cognition, and creativity from as well theoretical as empirical perspectives. To achieve the objective of this study, a qualitative empirical method was used. A survey questionnaire was chosen as a collection data technique. As far as analysis is concerned, phenomenology analytic strategy was espoused to explore how the participants perceive the phenomenon under inquiry. As for theory, central themes were selected for review given the synergy between them and their implication for the topic. They include: ICT; design; ICT design aspects: aesthetics, functionality, and usability; affect and cognition; and creativity; as well as the synergies between these concepts. Key findings highlight the role of affective quality of ICT design aesthetics in eliciting positive affective states among users when they acquire and use new ICT products or services regardless of their motivational needs. Most users consider aesthetics, usability, and functionality as design aspects but they tend to differ in ranking them depending on how they emotionally perceive them. Simplicity in ICT design is perceived as pleasurable aesthetic value. Further, natural colors are favored most by ICT users and positively affect their emotions so do the other aesthetical features associated with computers, software graphics, and web design. Using ICT inspire users creativity in task performance through what design affective qualities induce as positive affect in them in addition to software usability and functionality depending on the user. There are some synergies between design aesthetics, affect, cognition, and creativity. Moreover, ICT design can, depending on additional factors, ease and help users’ to carry out complex task and if software applications are skillfully used, they can help stimulate users’ creativity in task performance because of the built-in capabilities that are intended to enhance cognitive and emotional abilities of users. In addition, users differ on the elements they focus on when interacting with ICT depending on their inclination. Human attentional capacity and intensity can play a role in creativity. Crystallization of creativity can be triggered when various ICT design elements are perceived in a useful way.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Baron-Bonarjee, Jean-Paul
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Elal, Rifat Abed
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nguyen, Quynh Van
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Fostering a Culture of Sustainabilty in Municipalities through Effective Training2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Human society as a whole has a reached a tipping point in its relationship with the socio-ecological systems upon which it depends. All sectors of society need to be involved in addressing this crucial challenge through a raised awareness of the issues and pro-active solutions to it. This research focuses on small urban towns and cities, where half the world’s urban population lives, and looks at the ways in which local government in these key areas can play an active role in leading sustainability through education and training. Municipalities and communities that use the framework for strategic sustainable development (FSSD) were investigated, and the conditions were identified that helped and hindered training to be really effective. Effective training, in its many forms, was found to be essential in fomenting a common language of sustainability, engaging the community, and bringing concerted strategic actions that together could foster a culture of sustainability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Bartunek, Julia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Undersökning av personlighetsdrag hos kriminella,rehabiliterade och icke-kriminella personer med femfaktorsmodellen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om och hur skiljer sig personligheter av personer som är intagna i fängelse, rehabiliterade personer och personer som inte har begått något brott. Personlighetsundersökning baserades på femfaktorsmodell och en enkät som bestod av 50 frågor. Samtliga faktorer jämfördes genom alla tre grupper. Vidare gjordes en jämförelse av vilken typ av brott har de intagna och rehabiliterade personer begått, vilka drivkrafter hade dem och vad de tyckte var viktigt i deras liv för att inte begå brott vilken realiserades genom en konstant komparativ metod. Personlighetsskillnaderna undersöktes genom Kruskal-Wallis test. Urvalet bestod av 21 deltagare, varav 5 var intagna, 6 var rehabiliterade personer och 10 var icke-kriminella. Resultatet visade signifikanta skillnader i Neuroticism och Vänlighet, majoriteten av kriminella har begått narkotika brott och viktiga aspekter i deras liv var familj, arbete och lugn och ro.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Becker, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  SKB i planerings-och gestaltningsprocessen: -Om att konceptualisera det "omätbara"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns ingen socialdioxid. Detta sammanfattar den underliggande problemställningen som har legat till grund för hela arbetet. Hur ska vi mäta social hållbarhet och jämställa dess faktorer mot ekologi och ekonomi? Vi står inför en rad stora sociala utmaningar i och med den rådande bostadsbristen och urbaniseringen, detta kräver att vi vågar testa nya metoder i stadsbyggandet. Men hur ska vi utvärdera, mäta och breda plats för det sociala perspektivet? Eller måste vi bara tvingas inse att sociala konsekvenser är ”omätbara”?

  Hållbarhet som begrepp har många gånger avfärdats för att vara allt för öppet och vitt. Därför krävs det metoder för att definiera hållbarhet och gör begreppet konkret och arbetbart i planeringsskedet. Detta har i Sverige bland annat gjorts för den ekologiska hållbarheten genom miljöbalken och kravet på miljöbedömningar, som sedan kan utmynna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För den sociala hållbarheten har det inte på sammasätt utvecklats några verktyg. På senare tid har dock den sociala hållbarheten blivit en allt större fråga. Till exempel har Göteborg genom projektet ”Social hållbar utveckling år 2020” tagit fram en kunskapsmatris för bedömning av social hållbarhet i planeringen. Ett antal mindre kommuner, däribland Gällivare, har tagit fram så kallade sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) som är ett verktyg för att konceptualisera den sociala hållbarheten i planeringen. Men hur fungerar egentligen sociala konsekvensbeskrivningar i praktiken och hur kan de integreras i planerings-och gestaltningsprocessen?

  I arbetet diskuteras begreppet sociala konsekvensbeskrivningar och dess förhållande till det sociala hållbarhetsbegreppet samt vad sociala konsekvenser egentligen innebär. Vidare diskuteras även för-och nackdelar av konceptualisering genom framförallt checklistor och designprinciper. Arbetet omfattas av en generell forsknings-och kunskapsöversikt, samt en fallstudie över Gällivares arbete med social hållbarhet genom strategiska dokument och SKB. Slutligen översätts teorin och analyserna till ett planförslag med fokus på att stärka den sociala hållbarheten i Gällivare. 

  I arbetet konstateras bland annat att sociala konsekvensbeskrivningar ännu är ett svagt begrepp ur en svensk kontext. Begreppet har inte slagit rot på samma sätt som sitt syskon, MKB, och detta skapar en begreppsförvirring som påverkar SKB-begreppet negativt. För att gå vidare krävs det att vi kan enas om ett begrepp för att förflytta diskussionen från: ”Vad betyder SKB?” till att istället fråga oss ”Hur ska SKB användas för komplettera den övriga planprocessen och konceptualisera sociala konsekvenser på bästa sätt?” För att den sociala hållbarheten ska bli en självklar del av processen krävs det att vi kan enas om ramverk och riktlinjer för att möjliggöra för bredare samverkan och diskussion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Carina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet Författare: Linda Bengtsson och Carina Nilsson Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Uppsatsen behandlar barn och ungdomars utsatthet på Internet. På många plan fungerar Internet som ett verktyg och hjälpmedel, som dessutom skapar möjligheter till bland annat informationssökande och kontaktskapande. Datorns intrång i samhället är dock inte endast av godo, utan det finns en baksida, som på många sätt drabbar barn och ungdomar. Syftet med studien är att belysa barn och ungdomars utsatthet i form av sexuell exploatering och exponering vid flanering och interaktion på Internet. Vilka former av sexuell exploatering och exponering förekommer och vilka blir konsekvenserna för de utsatta barnen och ungdomarna, är frågor som kommer att behandlas i arbetet. Problemområdet studeras empiriskt med hjälp av en kvalitativ metodtriangulering, bestående av en telefonintervju samt ett personligt dokument. Telefonintervjun genomfördes med en kvinnlig psykolog vid Rädda Barnen i Stockholm, och det personliga dokumentet skildras i form av ett brev, författat av en mamma till en autistisk pojke som blivit sexuellt utnyttjad på Internet. Läsaren kan även ta del av information kring uppsatsens problematik, i form av tidigare publicerat material samt forskning som bedrivits inom ämnesområdet. Bland annat presenteras material från organisationer som, Rädda Barnen, BRÅ och Ecpat. Uppsatsens teoretiska del består av Sveningsson et al samt Turkles tankar kring identitetens betydelse vid kroppslös kommunikation och interaktion. Även Goffmans dramaturgiska teori behandlas, vilken belyser individens olika roller vid interaktion, beroende av kontext. Avslutningsvis presenteras Giddens, genom ett framställande av hans tankar kring modernitetens efterdyningar och begreppet tillit. Uppsatsens viktigaste slutsatser är att barn och ungdomars utsatthet på Internet gestaltas i flertalet skilda former. Resultatet visar bland annat att Internet är den största marknaden för spridning av barnpornografiskt material. Det förekommer att barn och ungdomar, via chatt blir övertalade att klä av sig framför webbkameran, mot någon form av ersättning. Ett karaktäristiskt drag för denna form av utsatthet, är att bilder som publicerats på Internet riskerar att cirkulera i etern till allmän beskådning, i oöverskådlig tid. Det har även framkommit att pedofiler använder sig av Internet för att etablera kontakter med barn och ungdomar. De konsekvenser som utsattheten för med sig varierar, men de barn som utsätts för sexuella övergrepp i form av fysisk våldsföring, är de som mår sämst. Andra konsekvenser är posttraumatiskt stressyndrom, depression, skam och- skuldkänslor samt svårigheter med att känna tilltro till sin omgivning. Nyckelord: Barnpornografi Pedofil Barn och ungdomar Internet Identitet Utsatthet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Bengtsson, Therese
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Werner, Lina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Locus of Control och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor i privat och offentlig sektor2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad i Locus of Control och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor i privat och offentlig sektor. Antal deltagare i undersökningen var 60 där två urvalsgrupper använts bestående av privat (n = 30) och offentlig (n = 30) sektor i Blekinge och Skåne län. Mätinstrumenten som användes var ett arbetstillfredsställelseformulär och ett Locus of Control formulär. T- test, korrelationsanalys, multipel regression och tvåvägs-ANOVA användes för beräkning av data i SPSS. Slutsatser som kunde dras var att män generellt sett är mer tillfredsställda än kvinnor och att offentliganställda är mer tillfredsställda än privatanställda. Det finns dock större skillnader mellan män och kvinnor än mellan de olika sektorerna. Två mönster kunde urskiljas genom studien där det första var att det endast för män hade betydelse för arbetstillfredsställelsen huruvida de hade intern eller extern kontroll. Det andra mönstret som kunde urskiljas var att arbetsuppgifterna tydligen är en mycket viktig faktor för den generella arbetstillfredsställelsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 46.
  Bengtsson, Victoria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Hållbar stadsplanering för tillväxt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  En undersökning om motiven till planläggningen av den hållbara stadsdelen Bo01 i Västra Hamnen, Malmö. En analys sker även om hur staden hanterade konsekvenserna i val av strategi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Berbatovci, Bane
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Thoughts, feelings and experiences by students – a study of motivation and mental health in the individual senior high school program2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers tankar, känslor och upplevelser av studier inom det individuella gymnasieprogrammet. Enligt tidigare forskning och enligt teorierna framgår det att elever som går det individuella programmet har negativa tankemönster, upplever psykisk ohälsa och depressiva symtom. I undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa data analyserats. En enkätundersökning har skickats ut hos eleverna och två intervjuer har gjorts, en intervju med en lärare och en med en kurator. Resultatet visar höga procent av negativa tankemönster, depression och psykisk ohälsa hos eleverna. Samtidigt visar resultaten att negativa tankemönster kring skolan och individuella programmet förändras till det mer positiva under programmets gång. Även motivationen ökar under skolans gång för eleverna som går det individuella programmet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Berge, Sophie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Svensson, Morgan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Att leva med ena foten över kanten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I det gränslösa arbetets tid tenderar ledaren att arbeta mer och samtidigt vara mer flexibel och tillgänglig på sin fritid. Detta gör att det blir svårt att hålla en balans mellan de olika roller som existerar i hemmet och på arbetet, vilket kan medföra att ledarens psykiska välbefinnande hotas. Den tidigare forskningen fokuserade mycket på medarbetarens livsbalans och ur ett genusperspektiv, men lite fokus har legat på ledarens livsbalans relaterat till hur ledarens familjesituation ser ut. Därför undersöktes i denna studie hur ledarens familjesituation inverkade på arbetsbelastning, stress, psykiskt välbefinnande och det gränslösa arbetet. Studien syftade även till att undersöka om det gränslösa arbetet överhuvudtaget existerade och ifall det fanns något samband med arbetsbelastning, stress och försvagat psykiskt välbefinnande. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med 37 ledare. Det visade sig att ledarna som levde ensamma hade högre arbetsbelastning, stress och gränslöst arbete än de som levde familjeliv. De ledare som levde ensamma hade också ett försvagat psykiskt välbefinnande än ledarna som hade familj. Dessa resultat kunde kopplas till hur betydelsefullt det sociala stödet från privatlivet var för individen. Denna studie stärkte teorin om det gränslösa arbetet och att det dessutom hade ett starkt samband med stress, arbetsbelastning och försvagat psykiskt välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Whose landscape and whose improvement? or What is landscape and what is improvement! I can’t stand the anxiety of not knowing!: Pedagogic experiences from working with a relational landscape concept in a spatial planning studio2014Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Bergqvist, Titti
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mikalsen, Margarita
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social kompetens och arbetsliv i förändring- en studie om rekryteringsprocessen i offentlig sektor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Social kompetens är ett relativt modernt uttryck som allt oftare förekommer i olika sammanhang i arbetslivet. Den offentliga sektorn har genomgått stora förändringar de senaste 20- 30 åren, och detta har bidragit till att arbetssökande nu bedöms på ett annat sätt av arbetsgivare. Numera är det mycket vanligare att en arbetssökande värderas mer efter sina personliga egenskaper än sina formella kvalifikationer. Studiens syfte är att undersöka samt ge exempel på hur förändringen inom den offentliga sektorn under de senaste decennierna har påverkat rekryteringsprocessen samt vilken roll social kompetens spelar i dagens rekryteringsförfarande inom statliga myndigheter. Undersökningens ambition är att till viss del öka förståelsen för ett av samhällsforskare redan identifierat problem, och kanske även synliggöra några av de möjliga ”dolda” funktioner som begreppet i praktiken skulle kunna fylla. De två myndigheter som valts ut för intervjuer i denna studie är Polismyndigheten och Kustbevakningen i Karlskrona. Dessa två myndigheter har ett likartat rekryteringsförfarande både när det gäller rekrytering av aspiranter till de respektive utbildningarna, och när det gäller rekrytering av civil personal. Det är därför intressant att göra en jämförelse av de båda myndigheterna med avseende på de båda typerna av rekryteringsprocesser, utifrån de innebörder och funktioner som social kompetens kommit att få. Social competence is a relatively modern expression that is increasingly present in various contexts in the workplace. The public sector has undergone major changes over the past 20- 30 years, and this has contributed to the fact that job seekers now are judged differently by employers. Nowadays it is very common that a job seeker is valued or appraised more for their personal qualities than their formal qualifications. The purpose of this study is to investigate and give examples of how the change in the public sector in recent decades has affected the recruitment process, and the role that social competence plays in today’s recruitment process within government agencies. The study’s aim is to partly improve the understanding of a problem already identified by social scientists, and perhaps also highlight some of the possible “hidden” features that the concept could potentially fill. The two agencies selected for interviews in this study are the Police Department and the Coast Guard in Karlskrona. These two agencies have a similar recruitment process both in terms of recruitment of trainees for the respective courses, and in the recruitment of civilian staff. It is therefore interesting to make a comparison of the two authorities with respect to the two types of recruitment processes, based on the meanings and functions that social competence come to have.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 403
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf