Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 72
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agadagba, Efeoghene
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Identity Construction on Social Network Sites: Facebook2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Digital Identity

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Agnevall, Paula
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Berättarteknik i J.M. Coetzees Disgrace2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  While Disgrace seems to be written from a single perspective, it is in fact multi-layered. In order to support this claim, this essay investigates what the novel's protagonist sees, how he sees it and who is narrating the story, using respectively the narratological key concepts of internal focalization, fallible filter and covert narration. The essay thereafter studies how the novel has affected readers in South Africa and how it is neccessary to challenge the perspective presented in the novel in order to fully understand the text.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Bergman, Karl
  Borgaren och militärstaten. Den tidigmoderna stadens politiska kultur2008In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 4, no 128:4, p. 621-645Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln återger mötet och interaktionen mellan militärstatens företrädare och det borgerskap som flyttade till den nya staden Karlskrona 1682. Undersökningen omspänner drygt tio år från 1682 fram till 1693. Teoretiska utgångspunkter har hämtats från ett internationellt forskningsläge som har det gemensamt att man utifrån en Habermas-kritisk läsning funnit ett behov av ett vidgat kommunikationsbegrepp. Med ett vidgat kommunikationsbegrepp blir det möjligt att undersöka och analysera frågor om offentlighet, rationalitet och kommunikation även under tidigmodern tid. En viktig underliggande frågeställning inom denna kritiska riktning har varit att man eftersträvat en forskningsdiskussion om hur ett samband mellan det tidigmoderna och det moderna kan ha sett ut inom detta område Genom att bryta med en alltför stelbent kronologisk uppdelning öppnas för nya tolkningar av det vi kan uppfatta som nationella särdrag i den politiska kulturen. Vilket blir då utfallet om detta forskningsperspektiv appliceras på en svensk tidigmodern kontext? Om vi väljer att betrakta borgerskapet i Karlskrona under den aktuella perioden som ett svenskt borgerskap och om vi karakteriserar staden som en svensk stad, begränsad och reglerad av en nationell kontext, då framstår detta borgerskap möjligen som oansenligt och utan större politisk kraft. Men den analys som företagits ger stöd för ett antagande att borgerskapet i Karlskrona innehade en icke oansenlig maktposition, vilken kunde användas i förhandlingarna med den svenska statsmakten. Maktpositionen baserades på delaktighet i ett handelsnätverk i Östersjön med starka förgreningar till Holland. Hade detta nätverk raserats av en oförsiktig statsmakt hade det fått betydande konsekvenser för den svenska flottan. Den kommunikativa praktik som utvecklades inom borgerskapet var präglad av en ekonomisk praxis som var funktionell i detta internationella handelssammanhang. Den ekonomiska rationalitet, den form av offentlighet, den tilltro till och användning av skriftliga dokument som borgerskapet företrädde hämtade sin legitimitet från det faktum att det var en accepterad praxis i städerna runt Östersjön. Det var en praxis med en legitimitet som inte ens en absolut statsmakt kunde förbise utan konsekvenser. Ett alltför auktoritärt agerande mot detta borgerskap hade kunnat påverka handelssituationen i Östersjön och därmed försvårat försörjning och expansion av den svenska flottan. Även statsmakten förhandlade utifrån en maktposition. Hänsyn måste tas till borgerskapets position och styrka men det innebar inte att statsmakten underordnade sig borgerskapet. En dialogisk ordning etablerades utifrån denna maktkonfiguration. Som undersökningen visat kunde statsmakten långsiktigt påverka maktförhållandena till sin fördel och den kunde åstadkomma maktförskjutningar till sin fördel. Samtalet om privat och offentligt antyder en sådan maktförskjutning till statsmaktens fördel. Borgerskapets enskilda eller kollektiva agerande konfronterades med en föreställning om den offentliga maktutövningen. En konsekvens var att borgerskapets kollektiva agerande och den inbördes solidariteten trängdes tillbaka. Statsmaktens strävan till professionalisering och ökad byråkratisering visar också hur borgerskapets strävan till större självständighet trängdes tillbaka. Borgerskapets bruk av offentligheten lyckades statsmakten delvis begränsa. Offentligheten som ett medel för en artikulerad gemenskapsformering inom borgerskapet och som ett vapen mot statsmakten hade inget verkligt genomslag. I stället polariserades eller förstärktes en polarisering inom borgerskapet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Bergman, Karl
  Recension: Mats Adolfsson, Fogdemakt och bondevrede 1500-17182008Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Se bifogad fil

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Bergman, Karl
  Staden, pesten, renhållning och modernitet, Karlskrona 1710-17122011In: Karolinska förbundets årsbok, ISSN 0348-9833, p. 7-71Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Den undersökning som redovisas behandlar en akut krissituation vid örlogsstaden Karlskrona då pesten slog till 1710. Den kris som står i centrum för undersökningen var inte bara en kris för örlogsstaden Karlkrona utan även för den svenska militärstat som vi i efterhand vet hade cirka ett årtionde kvar innan denna statsform stod vid vägs ände. Intresset har i undersökningen på ett mer konkret plan riktats mot de små upprepande rörelserna, beteenden, förhållningssätt och agerande som synliggjordes av kris och krishantering i samband med pesten. Frågan är huruvida dessa rörelser och upprepningar på ett verksamt sätt bidrog till att forma viktiga komponenter i det som senare kom att framstå som centrala inslag i den modernitet som växer fram under 1800- och 1900-talen. Det handlar om den maktförskjutning som möjliggjordes och där hälsa, sjukdom och hygien verkar ha varit en så kraftfull hävstång. En genomgående tematik, eller diskurs, under hela den undersökta perioden rör främlingen och hur främlingen inför hotet om den stora katastrofen kom att utgöra en av polerna i ett vi och den andra. Sjukdomen spreds av främlingen, hotet kom utifrån och riktades mot den egna gemenskapen eller de gemenskaper som individen kunde uppleva sig som inkluderade i. I en hierarkisk formation formulerades gemenskaperna utifrån både en rumslig och social skala. Människor från avlägsna, främmande orter var potentiella hot och i en mer näraliggande form var det människorna från landsbygden som utgjorde ett hot. Staden, eller mer specifikt den befästa örlogsstaden, förefaller vid en första anblick ha utgjort den rumslighet som var möjlig att överblicka och kontrollera. Landsbygden framstod däremot som den oordning mot vilket staden ställde ordning och kontroll. När väl pesten måste hanteras inom stadsgränsen blev kategorisering och diagnosticering verktyg för en separation mellan grupper och individer och medel för kontroll över det offentliga rummet. Denna kategorisering av människor var vid denna tid inte självklar eller helt möjlig att genomföra utifrån den enkla kategoriseringen sjuka och friska. De kunskaper, insikter, och de tekniker och krav på åtgärder som användes mötte en social och samhällelig struktur som gjorde motstånd. Centralt i hela denna diskurs återfinns frågor om makt och inflytande. En ytterligare komplikation som förhindrade amiralitet från att vidta mer restriktiva åtgärder var det komplicerade utrikespolitiska läget med direkta hot mot riket. Trots pesten måste både material och människor transporteras genom pestområden. Vad krisen 1710-1711 medförde var att den i koncentrerad form lyfte upp alla dessa konflikter till ytan under en relativt kort tidsperiod. Krisen blev i denna mening en katalysator och förändringarna möjliggjorde det Foucault kallade en ny uppställning. Innebörden av denna förändring var inte nödvändigtvis att det nya helt slog igenom. Dethandlade snarare om förskjutningar, introducerandet av eller en etablering av något nytt. Ett exempel på hur en ”ny uppställning” börjat bryta fram var den organisering av staden som utvecklades med hänvisning till pesten. I en mycket rudimentär mening utvecklades en ”välfärdsorganisation” med bestämda organisationsområden, klart definierade ansvarsområden och utsedda tjänstemän som kontrollerade människors rörelser och möten i staden. Endast med hänvisning till de motiv som makten angav som legitima var det möjligt att röra sig i staden eller inom örlogsflottans område. Den roll som amiralitetsläkaren och tidens medicinska kunskap spelade för att legitimera den form av maktutövning som kom till stånd framgår av de återkommande konsultationerna där amiralitetet ständigt lät amiralitetsläkaren eller hans personal tillhandahålla underlag för sina analyser och förslag till åtgärder. Staden kom att utgöra ett analytiskt rum där det blev möjligt för den medicinska personalen att iaktta, kontrollera, diagnosticera, jämföra och dokumentera större grupper av människor. Analyserna presenterades för amiralitetet i form av översikter över tillståndet och de resulterade i någon form av prognos. Det vills säga pesten framstod inte enbart som ett utslag av Guds något svårförklarliga hämnd eller vrede, det var möjligt att kalkylera, kontrollera och påverka förloppet. Prästen som rådgivare fick ta ett steg tillbaka till förmån för ett synsätt där läkarens systematiska iakttagelseförmågan och erfarenhet stod i centrum. Expertens iakttagelser av och förmåga att analysera de konkreta bölderna, att utifrån jämförelser kalkylera och prognosticera vann insteg. Pest, modernitet, hälsa, tidigmodern krishantering, Foucault, örlogsstaden.

 • 6.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Digital Technology and the Remediation of Cinema.2006In: New Media: Production, Development, Distribution / [ed] Damasio, M.J., Lisbon: COFAC , 2006, p. 14-23Chapter in book (Other academic)
 • 7. Bolter, Jay
  "Imediace, hypermediace, remediace."2005In: Teorie vedy / Theory of Science XIV, Vol. XXVII, no 3, p. 5-40Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  New Media and the Permanent Crisis of Aura2006In: Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, ISSN 1354-8565, E-ISSN 1748-7382, Vol. 12, no 1, p. 21-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Walter Benjamin is best known for his essay ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’, (Benjamin, 1968b) in which he argues that film and other mechanical technologies are destroying the aura that had belonged to traditional art. In this article we apply Benjamin’s concept of aura to new (digital) media, and in particular to ‘mixed reality’, a group of technologies that blend computer-generated visual, aural, and textual information into the user’s physical environment. We argue that mixed reality increases the options for designer-artists and apparently allows the invocation of aura in new ways. Our culture’s pursuit of auratic experience remains problematic in mixed reality as it was for Benjamin in the case of film. New media maintain aura in a permanent state of oscillation or crisis, and this crisis is a key to understanding new media.

 • 9.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  The Desire for Transparency in an Era of Hybridity2006In: Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology, ISSN 0024-094X, E-ISSN 1530-9282, Vol. 39, no 2, p. 109-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our culture has come to appreciate hybrid representational practices not only in digital media but also in traditional forms such as television and film. Nevertheless, our culture's fascination with a contrary representational practice—its "desire for immediacy"—remains strong. The desire for immediacy manifests itself not only in popular entertainment forms, but also (with unfortunate results) in the popular understanding of forms of scientific representation.

 • 10.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Transference and Transparency: Digital Technology and the Remediation of Cinema.2006In: Intermédialités, ISSN 1705-8546, Vol. 6, p. 13-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  New digital forms, particularly computer and video games, pose a challenge to the cultural status that film has enjoyed for decades. This challenge provoked an anxiety about new media reflected in a series of films in the 1990s, including eXistenZ and The Matrix. Hollywood filmmakers have responded to the challenge with a twofold strategy: they have adopted computer-graphic special effects, while maintaining a commitment to linear narrative and transparent representation. Recently, the DVD has led the film industry to explore hybrid forms of representation and even interactivity.

 • 11.
  Bolter, Jay
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gandy, M.
  MacIntyre, B.
  Dow, Steven
  Supporting Early Design Activities for AR Experiences.2007In: Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Design / [ed] Haller, M.; Billinghurst, M.; Thomas, B. H., Hersey, PA: Idea Group Publishing , 2007, p. 160-180Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Bolter, Jay
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gromala, Diane
  Transparency and Reflectivity: Digital Art and the Aesthetics of Interface Design.2006In: Aesthetic Computing / [ed] Fishwick, P.A., Cambridge, MA: MIT Press , 2006, p. 369-382Chapter in book (Other academic)
 • 13. Bäcke, Maria
  Avant-Garde and Subversion in an Online 3D World2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 3D online world Second Life provides ample opportunities for both role-play and social interaction. Moreover, the relative lack of explicit game-rules (at least initially) on the part of the creator, Linden Lab, provided the gamers with a carte blanche to be anyone they want and give them the freedom to do almost anything. It has become clear, however, that Linden Lab has found reasons for making alterations in their legislative framework. Additionally, local game rules are being developed in many places and there are huge differences in how these rules are maintained and enforced. Using theories of the avant-garde (Greenberg, Poggioli, Bürger) as a stepping stone, as well as Manuel Castells’ four-layered theory of Internet cultures (the techno-meritocratic, the hacker, the virtual communitarian and the entrepreneurial culture), my intention is to explore the actions of, and the attitudes towards, the type of digital avant-garde that is exemplified by gamers/hackers/griefers/deviants. I will look at this both on a "global level" and on a local level, where communities and sim owners use different strategies to control their land and gamers’ behaviour on it. The global data will be taken from the”Incident Management Report” which is issued by the Second Life Governance Team on violation against Linden Lab rules. Additionally, I will carry out interviews with sim owners and community representatives, as well as with some of those who are labelled grievers. I will also look at blogs and articles that address the issue of grievers and disruptive behaviour in an online world.

 • 14. Bäcke, Maria
  Avatars in Second Life: Creating a Persona in a Virtual World2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Avatars in Second Life Creating a Persona in a Virtual World Researcher like Donna J. Haraway or Sherry Turkle have highlighted the possibility of fluid and flexible online identities, identities that provide opportunities to explore and expand the real world self—empowering, destabilizing and exhilarating. I intend to look at how the residents in Second Life present themselves, how they build their online persona to create an identity of their liking. I will look at their online presentations in order to investigate to what extent they use keywords or pictures to signal their online or offline preferences or perhaps their belonging to an online subculture. Additionally, I will interview a few of the residents in an attempt to find out their reasons for creating the character they have invented.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15. Bäcke, Maria
  Construction of Digital Space: Second Life as a fantasy or a work tool2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing upon Gaston Bachelard´s The Poetics of Space and Henri Lefebvre´s The Production of Space, I read both private and public digital 3D spaces made available through SL and examine to what extent they are inscribed in or distanced from the underlying ideology of Second Life. I use textual sources - written codes of conduct, covenants written by the land owners, actual buildings and environments created in Second Life, an interview, as well as blogs and articles - to explore how three different categories of space are constructed and maintained: one where SL is primarily seen as a work tool for profit or teaching, another where the main goal is a detailed, homogenuous and highly visual space, and a third category where a homogenuous space is created in order to enable a more organized fantasy and facilitate game-play. Choice of Theme: Expressions of ideology in design and digital technologies

 • 16. Bäcke, Maria
  "Freedom for Just One Night": The Promise and Threat of Information and Communication Technologies2007In: WomenWriters.net, Vol. Spring, no Special Guest IssueArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ’Freedom for Just One Night’ The Promise and Threat of Information and Communication Technologies Not many novels have been written about technology from a female perspective, but Jeanette Winterson’s The PowerBook and Pat Cadigan’s children’s book Avatar are two examples where information and communication technologies (ICT) play a major role. That women often see the benefits of a less regulated space provided by the technology is explored in these two novels. In this essay I will study them through the lens of Deleuze and Guattari’s concept of smooth and striated space. The focus has been on three different issues: information and communication technology’s impact on identity; privacy and security on the Internet; and also – since both of the authors are women, who consider gender-related strategies – female views of ICT. The novels contradict the idea that there is a virtual reality entirely separated from the real world; both imply that although ICT creates a virtual environment, the meetings and communications that take place in it are real, especially from an emotional perspective. The novels suggest that the characters’ sense of identity and security often is tested when opposites – smooth/striated, online/offline, virtual/real, emotional/technical, private/public – collide, when this collision triggers an emotional response. In Avatar emotions are in fact a method to authenticate the validity of what happens in a virtual environment. Furthermore, the collision and its impact on the emotions create an indeterminacy, a smooth space, and seems to be a narrative strategy for both Winterson and Cadigan, which they both use to examine a number of issues, including patriarchy, which shows what these female authors think is possible to do with the help of ICT. Both texts study how the Internet – and the thoughts mediated through the Internet – influence individuals and societies. As a new medium, Internet can be considered new territory, a new frontier. Whose thoughts are going to be trendsetting on the Net? Who colonizes Cyberspace? Both authors point towards the benefits of a more balanced viewpoint, where more angles than one are taken into account, and what can happen when a hegemonic world-view has been shaken. These novels convincingly show that it is in the dynamic tension between smooth and striated that new viewpoints can be found.

 • 17. Bäcke, Maria
  Identity to Fit the Environment: The Creation of Avatars in Second Life Role-Playing Sims2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study will examine whether residents in the 3D online world Second Life create their avatars and their online identity to correspond to the theme of the (role-playing group/s) in which they are a member. I will primarily look at one Star Wars group, one Gorean group, and one Victorian Steampunk group. All these three groups are closely linked to social, and highly visual, spaces in Second Life. I will primarily search for cues in the individual avatar profiles—often consisting of both text and images created by the residents themselves and available in the SL search engine—to find out if their online identities are in line with (or stand in opposition) to the main narrative of the group.

 • 18. Bäcke, Maria
  Power Games: Rules and Roles in Second Life2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. Theoretically I am relying primarily on performance studies scholar Richard Schechner, sociologist Erving Goffman, and post-structuralists Michel Foucault, Gilles Deleuze and Felìx Guattari. My methodological stance has its origin primarily within literature studies using text analysis as my preferred method, but I also draw on the (cyber)ethnographical works of primarily T.L. Taylor, Celia Pearce, and Mikael Jakobsson. In this dissertation my focus is the relationship of the role-player to their chosen role especially in terms of the boundary between being in character, and as such removed from ”reality,” and the popping out of character, which instead highlights the negotiations of the social, sometimes make-belief, roles. Destabilising and problematising the dichotomy between the notion of the online as virtual and the offline as real, as well as the idea that everything is ”real” regardless of context, my aim is to understand role-play in a digital realm in a new way, in which two modes of performance, dramatic and social, take place in a digital context online — or inworld as many SL residents call it.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Chohan, Imran Riaz
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Identity, hyperreality and Science fiction: Matrix and Neuromancer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  My Bachelor’s thesis is a comparative analysis between humans and machines in a science fiction novel (Neuromancer) and a movie (Matrix). I explored in these works how the machines used technologies to influence on the humans. I used examples of characters from the text and movie along with the references of other writers writing on the same topic to help convey my message. I explored mainly the identity and reality issues among characters. William Gibson in Neuromancer portrays that technology has become a part of human body. While in the Matrix we see how machines are taking control on humans. In my thesis I started with Neuromancer and write about identity and reality issues of characters and artificial intelligences. In the second part of the thesis I write the same with the characters of the movie Matrix but also I compared these characters with characters of Neuromancer. Some other discussions in my thesis are about hyperreality, simulation, simulacra with reference to mostly Baudrillard. Overall this thesis explores the issues of identity and reality to the characters in the works and also to the readers as well. Key Terms: Identity, Reality, Hyperreality, Simulation, Simulacra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20. Davis, Michael
  Humanism, Humanities and Hypertext: Learning, Authority and Ethics in the Electronic Classroom1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  “. . .it is impossible to strip the human element out from even our most abstract theorizing.”—William James (450) As Nicholas Negroponte, the founding director of M.I.T.’s Media Lab, sees it, information technology’s great contribution to education will be in multimedia. Multimedia assisted pedagogy will, according to Negroponte, bring sound and images into the classroom; it will allow for independent learning and, ultimately, it will bridge the gap, imposed by the traditional academic disciplines, between “technology and the humanities, science and art, between right brain and left” (81). Many of us teaching in the humanities might wonder about the role of written language in Negroponte’s vision and rightfully so. Neither he nor Bill Gates (or, for that matter, the popular press) are overly concerned with the fate of writing and the problems of teaching written texts. However, since the late eighties a great many academics have been teaching successfully with important text-based writing technologies, technologies that have dramatically effected, far more than multimedia CD-ROMs ever will, the web of human relationships that engage in them: reshaping the nature of the classroom, the role of the instructor and the activities of the students. In this essay I will introduce those technologies, discuss the pedagogical debates surrounding them and finally argue for a critical approach to their implementation. As you will hopefully agree, the lessons from nearly ten years of computer-assisted pedagogy are dangerous to ignore — particularly for those of us concerned with the ‘humanism’ of the humanities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21. Davis, Michael
  Humanisme, humanitet og hypertekst: Lareing, lederskap og etikk i det elektroniske klassrommet1996In: Helhetlig Laering / [ed] Forslin, Arild Guldbrandsen and Jan, Oslo: Tano Aschehoug , 1996Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  As Nicholas Negroponte, the founding director of M.I.T.'s Media Lab, sees it, information technology's great contribution to education will be in multimedia. Multimedia assisted pedagogy will, according to Negroponte, bring sound and images into the classroom; it will allow for independent learning and, ultimately, it will bridge the gap imposed by the traditional academic disciplines between "technology and the humanities, science and art, between right brain and left" (81). Many of us teaching in the humanities might wonder about the role of written language in Negroponte's vision and rightfully so. Neither he nor Bill Gates (or, for that matter, the popular press) are overly concerned with the fate of writing and the problems of teaching written texts. However, since the late eighties a great many academics have been successfully working with text-based writing technologies in their language, literature and writing classes, technologies that have -- far more than multimedia CD-ROMs ever will -- dramati cally reshaped the nature of the classroom, the role of the instructor and the activities of students. In this essay I introduce those technologies, discuss the pedagogical debates surrounding them and finally argue for a critical approach to their implementation. As you will hopefully agree, the lessons from nearly ten years of computer-assisted pedagogy are dangerous to ignore, particularly for those of us concerned with the 'humanism' of the textual humanities.

 • 22. Davis, Michael
  IT För Humanister HDA110: Teaching Students to Teach Students Computers1998Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This was a presentation of a student-peer mentoring system for the training of incoming Humanities student in basic computer skills. The system is based upon a mentoring course and then a set of scheduled mentoring sessions. Presenation topics covered: 1. the departmental function of the course 2. the execution of the course 3. student perspectives on the course and on the student mentors

 • 23. Davis, Michael
  Teaching American Discourses: Using the Internet to Engage Students in the Conversations of American Culture1999In: SINAS-NEWS: Newsletter, The Swedish Institute for North American Studies, Vol. 22, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a conference presentation given at the Conference of the Swedish Association of American Studies, Växjö (1999). It presents and discusses a means of transforming the study of American Culture as something given to the study of American Culture as a fluid set of constantly changing discourses using distance teaching methodologies.

 • 24. Davis, Michael
  Teaching with Computers in the Humanities: Some Practical Examples1996Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation was intended as a basic introduction to the simple, pedagogical applications for: 1. the reading & writing of hypertext (WWW & HTML) 2. the use of synchronous & asynchronous conferencing technologies (IRC & E-Mail) 3. English language drill software Topics included: different methodologies, the kinds and amount of preperation involved for the teacher and students, the dangers of over-use and misuse, and finally the potential benefits for both student and teacher. The target audience was teachers at gymnasium level.

 • 25. Davis, Michael
  The Discourse of Oratory: The New Rhetoric and Romantic Writing in Eighteenth and Nineteenth Century Britain1996Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Discourse of Oratory: The New Rhetoric and Romantic Writing is a study of the cultural anxieties about the power of public speaking that pervaded the mid eighteenth to early nineteenth centuries. Its argument is that those anxieties formed a discursive center for two of the most important forces in the history of British letters and literary studies -- Romanticism and the New Rhetoric -- and that those forces engaged it primarily through a shared concern with the rise of religious evangelism.

 • 26. Davis, Michael
  et al.
  Comer, Keith
  Interactive Presentation-- Scattered Leaves: A Different Introduction to Poetry1997Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A presentation of a multimedia CD-ROM in the works that would replace the old-fashioned, printed introduction to poetry text-book. The aim of the presentation was to generate feedback from English teachers with CAI experience while the product was at an early stage of development.

 • 27. Davis, Michael
  et al.
  Rouzie, Albert
  Cultural Contact and Conflict: Teaching Argumentation through International Internet Conferencing1998Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In The Rhetoric of Reason James Crosswrite argues that, rhetorically conceived, all written argumentation is built upon a "communicative process" (51), a series of speech acts between a claimant and a critical interlocutor (81). It is generated in a combination of tolerant, exploratory dialog and a performance of both non-violent conflict and non-violent conflict resolution. As Crosswhite sees it, therefore, the notions of invention as the discovery of knowledge and the discovery of claims and reasons are fundamentally intertwined. Moreover, he maintains, the social function of invention and argumentative development-- the creation of shared knowledge and the potential for resolved conflict-- stands as one of the important and still undervalued elements of the writing process. Thus he concludes that we must focus our composition pedagogy, far more than we have done before, on the discursive relationship between claimant and interlocutor. This theoretical principle might not seem a radical one, especially to those who teach with electronic conferencing. However, the rhetorical importance that Crosswhite lends to the role of interlocutor ought to -- once taken seriously -- make the cultural relationship between claimant and interlocutor and the integration of discursive 'conflict' into the writing process far more fully conceived pedagogically by the CA instructor than these things usually are. Most electronic conferencing is shaped by an institutionally determined rather than pedagogically selected range of students, and, because they are not rooted in any clear methodology, most conference transcripts end up having only a vague relationship to student drafts. In our presentation, we will discuss how we have tried to create a virtual space that would correct both of these problems. It is a distance learning environment specifically designed to confront students with different ideologies, through direct dialog and debate with their peers in different nations, as well as designed to provide a methodology that would help these students take their explorations and confrontations into their formal arguments. We have called this space Cultural Contact and over the last two years it has served as a month long distance education site for quite distinct courses in quite distant locations: Ohio, Sweden and, during this Spring, South Korea. Through this site, using both the World Wide Web and electronic mail, students are assigned readings intended to highlight cultural differences in political ideology, cultural assumptions and argumentative stylistics. They then choose to join a virtual discussion group on a particular issue of debate, and finally-- by working in small project groups-- they are expected to discover from discussion transcripts the issues, claims, counterclaims, reasons, counter-reasons and calls for justification that make up the beginnings of a cross-culturally informed argumentative essay. We do not ask that the students come to agree on a single argument -- to renounce their differences -- but rather to agree on a common set argumentative loci, a shared outline of where their reasonable differences lie. In our presentation we intend to relate the development of our distance education methodologies, the practical problems of linking together different courses on different schedules with different institutionally imposed goals as well as the challenges of managing student debate and project work from very distant locations and different time zones. Ultimately we hope to present a theoretically informed examination of our experience trying to close the distances between discussion and argument, claimant and interlocutor, culture and culture.

 • 28. Engberg, Maria
  Aesthetics of Noise in Digital Literary Arts2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is fair to say that much digital literary practice participates in what has been called the visual turn, particularly in digital poetry. Digital works revel in visual-verbal and kinetic constructions that challenge the way we articulate boundaries between genres and media. Visuality in literature is increasingly addressed in academic scholarship and the need for such analysis is particularly evident in digital literary practices. While there are many reasons for visual-verbal and sonic practices, this essay focuses on the aesthetics of noise in digital literary works. By noise I mean sonic as well as visual noise. Some digital works use visual arrangements of excess, density, and layering of letters and words which create “crowded” screens, creating an effect of “visual noise.” Or, sounds form integral parts of the work in ways that disrupt and challenge our experience of it. Often, such practices of noise are closely linked to the reader/user’s movement. How can we understand the impetus to thwart conventional comprehension through visual and auditory media in these works? What are the effects on the experience of the work? Is there as N. Katherine Hayles recently suggested something particularly “digital”—as in pertaining to digital technology as material inscription—at play in such works, even if they are realized in print? Does “noise” reflect a critical commentary on the cultural context of an increasingly media saturated globalized society? Drawing upon the analyses of “a tradition of poetic illegibility” in print poems by Craig Dworkin and discussions by Liz Kootz about words in visual arts after 1960, I bring these questions to bear on works by among others Johannes Heldén, Jason Nelson, Anne Frances Wysocki, and John Cayley in order to articulate what an aesthetics of noise in digital practices conveys and how those digital practices in turn relate to literature and art in other media.

 • 29.
  Engberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Aesthetics of Noise in Digital Poetry2010In: Cybertext Yearbook, ISSN 1457-6899Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this essay, I analyze the phenomenon of digital poems represen-tative of the use of a visually “busy” and typographically dense aesthetic.1 As my primary examples I investigate three poetic works: Spawn by Andy Campbell, Diagram Series 6 by Jim Rosenberg, and Leaved Life by Anne Frances Wysocki. I argue that a dominant aesthetic technique of these works, which I propose to call “visual noise,” is generated by a tactilely responsive surface in combination with visual excess which requires an embodied engagement from the reader/user in order for a reading to take place.2 I focus on visual noise, excluding for the moment the common and widespread practice of sonic noise. Analyses of sound and practices of sonic noise in literary practice are an important twin to the analyses I offer here.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Engberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Born Digital: Writing Poetry in the Age of Digital Media2007Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates Anglophone digital poems, created with and disseminated through digital computer media, for their visual, kinetic, and textual practices. I seek to articulate an analytic method grounded in close readings of selected poems. I have chosen to focus on poetic practices that raise questions about spatiality, temporality, kineticism, and word-and-image construction. My chief interest lies in how poetic form is orchestrated and what forms of engagement these digital constructions present the reader with. Underlying the main arguments of this study is an understanding of literary works in general as materially, culturally, and historically situated entities. Such “attention to material” is brought to bear on the digital poems that I analyze. Building upon N. Katherine Hayles’s notion of a “media-specific analysis,” I propose a materially specific analysis. In line with this proposition, I investigate particular properties of three clusters of poems. I propose terms such poemevents, cinematographic poems, and visual noise poems. A common feature of digital poems is the multisensory experience created through visual, auditive, tactile, kinetic, and textual artifice. The reader’s level of interaction is often of utmost importance. To articulate the different roles that the reader has to take on, I use two compound terms: reader/user and reader/viewer/listener. I argue that the active embodied engagement that is required of the reader/user in some digital poems and the denial of an active participation in others is part of the works’ materiality. Digital poetry as a field is expanding; it would not be too daring to claim that the exploration of the writing of poetry in the age of new media has only begun. I conclude the thesis by looking forward to what might lay ahead, how literary scholarship can be inspired by digital poetic work, and the questions about literary materiality that it poses.

 • 31.
  Engberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Born Digital-en avhandling om digital poesi2008In: Autonomi och egenart: konstnärlig forskning söker identitet. Årsbok KFoU 2008 Vetenskapsrådet / [ed] Lind, Törbjörn, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2008, p. 69-81Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  The article presents in brief the author’s doctoral thesis on Anglo-American digital poetry and poetics. Within the heterogeneous field of digital poetry, the author focused on three aesthetic and poetic practices which she names poemevents, cinematographic poetry and visual noise poetry. The article deals with the latter two. Digital literary materiality is discussed following N. Katherine Hayles’s articulation: “the materiality of an embodied text is the interaction of its physical characteristics with its signifying strategies” and cinematographic poetry and visual noise poetry can both be seen as engaging different aspects of digital physical properties with different signifying strategies (influenced by popular cultural forms as well as historical art and literary genres). Cinematographic poems rely on montages of word, image, and sound to generate poems, which triggers a cinematic sense of poetry reading and writing in movement. “Visual noise” is what the author calls a phenomenon of creating visually and typographically dense poems in digital form. Their dominant aesthetic technique is generated by a tactilely responsive surface in combination with visual excess which requires an embodied engagement from the reader/user in order for a reading to take place. In relation to Mark Hansen’s understanding of digitally mediated artworks as based in “a haptic aesthetic rooted in embodied affectivity,” the author argues that digital poetic works, too, should be viewed as based in an embodied experience that requires more than ocular attention from their audience. Finally, since digital poetic works combine texts, images, sounds and movement, and engage meta-critical questions about materiality and media, the author posits that the study of these works help us understand socio-economic, technical and cultural implications for creative cultural practice in the digital age.

 • 32. Engberg, Maria
  Digital Poemevents: Leaved Life and Spatiotemporal Form2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Using Anne Frances Wysocki’s online multimedia kinetic work Leaved Life as an example, I examine the spatiotemporal specificities of digital poetry. Like a quickly growing number of similar digital poems, Leaved Life foregrounds the materiality of its poetic and visual language as well as the temporal aspects of reading. The reader meets a visually dense and kinetically nervous surface that she / he has to explore in very specific ways in order to make sense of this sensuous and nostalgic poetic text. I argue that in order to read works such as Leaved Life a detailed understanding of their digitally mediated construction (in conjunction with images, sounds, and words) is required which in turn requires a rethinking of critical terms. Since the digital poem exists both as an object and an event, I argue that we are faced with a new convergent form that I propose to call “poemevent.”

 • 33. Engberg, Maria
  Genre, Form, and Cultural Practice in Contemporary Electronic Literature2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Maria Engberg’s paper examines practices of digital poetry. Through “close reading” of digital works she argues that digital poetry has characteristics that take it beyond the bounds of the poem as a traditional literary artifact. Digital poems offer themselves as “poemevents” that are enacted in ways particular to the digital medium. On the one hand, digital poetry (as well as literary and artistic digital works in general) can be considered in literary and artistic traditions such as concrete poetry, language poetry etc., and thus requires the literary-critical community’s response. On the other hand, it is also increasingly evident that “digital writing” exists in multifarious and emergent forms that require an expanded way of analyzing which is rooted in the individual poetics of the practitioners as well as the cultural and technological situation of networked digital media today. Engberg's paper addresses possible critical responses to this dialectic of past and present.

 • 34. Engberg, Maria
  Morphing Into New Modes of Writing: John Cayley's riverIsland2006In: Leonardo Electronic Almanac, ISSN 1071-4391, Vol. 14, no 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today we do not only see the convergence of many modern and postmodern strategies in literature, forming that “difficult whole” McHale enumerates in his work on postmodern long poems, The Obligation Toward a Difficult Whole, but we are also living in an eruption of digital technologies which today are considered by most to be media, and thus called new media. riverIsland, I argue, is a meta-text and a paradigmatic example of new media poetry as instantiation of many different concurrent strategies and traditions (with highly diverse genealogies) which co-exist now. In my reading I focus on the morphing in riverIsland as one of those strategies.

 • 35. Engberg, Maria
  Remediation: Understanding the New Media.2005In: The Legacy of McLuhan, Cresshill, NJ: Hampton Press , 2005, p. 323-344Chapter in book (Other academic)
 • 36. Engberg, Maria
  riverIsland och digital poesi2005In: OEI, ISSN 1404-5095, Vol. 22/23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today we do not only see the convergence of many modern and postmodern strategies in literature, forming that “difficult whole” McHale enumerates in his work on postmodern long poems, *The Obligation Toward a Difficult Whole*, but we are also living in an eruption of digital technologies which today are considered by most to be media, and thus called new media. *riverIsland*, I argue, is a meta-text and a paradigmatic example of new media poetry as instantiation of many different concurrent strategies and traditions (with highly diverse genealogies) which co-exist now. In my reading I focus on the morphing in *riverIsland* as one of those strategies.

 • 37. Engberg, Maria
  Taking My Time: Anxiety of Narrative and Temporality in Steve Tomasula’s TOC and VAS2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Authors such as Steve Tomasula simultaneously respond to a long tradition of word-and-image combinations in literature and engage with radically new possibilities for re-imagining the function of the visual in written and oral texts. Tomasula’s TOC and VAS condition readers to a “polyaesthetics,” a multifaceted reading of multimodal texts that demands new theorization of the reader’s sense of proprioception (true or imagined) and spatio-temporality as navigational device propelling experience. The paper defines “polyaesthetics” in relation to Tomasula’s two narratives and its implications for the larger field of digital literatures.

 • 38.
  Engberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Writing on the World: Augmented Reading Environments2011In: Sprache und Literatur in Wissenschaft and Unterricht, ISSN 0724-9713, Vol. 108, no 42, p. 67-78Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Engberg, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Digital Literature and the Modernist Problem2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  What is the status of digital literature in contemporary culture? After more than 20 years of production, the audience for digital literature remains small in comparison with the audience for “serious” or popular fiction. Many scholars and practitioners assume that digital literature constitutes a contemporary avant-garde, which does its work of experimentation outside or in opposition to the mainstream. Recent comparisons of digital poetics and early modernist art practices (e.g. by Scott Rettberg and Jessica Pressman) indicate continued interest in this issue. The notion of the avant-garde might seem thoroughly out of date in a consideration of the digital future. Important theorists (e.g. Huyssen, Drucker) have argued that the avant-garde is no longer viable even for traditional media and art practices. On the other hand, the avant-gardes of twentieth-century modernism made claims about the function of art that remain surprisingly influential today–within the art community and within popular culture. As Peter Bürger and others have discussed, an important division grew up in modernism on the question of whether art should strive for formal innovation or for sociopolitical change. Avant-gardes of the twentieth century took up positions along a spectrum from pure formalism (e.g. the Abstract Expressionists) to overt political action (e.g. the Situationists). This modernist problem is still apparent in the practices of digital art and digital literature today. While the digital literature community is in general committed to formal innovation, some are critical of this commitment, in part on the political grounds that (technological) innovation has become a byword for the digital culture industry. We propose to read examples of contemporary digital literature in terms of this modernist problem. Our reading is meant to contribute to the larger question: do digital art practices in the twenty-first century constitute a turning away from the aesthetics of the avant-gardes of the twentieth?

 • 40.
  Engberg, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Digital Literature and the Modernist Problem2011In: Digital Humanities Quarterly, E-ISSN 1938-4122, Vol. 5, no 3Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Engberg, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Bolter, Jay
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  How Is Digital Poetry Avant-Garde?2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we discuss the opportunities and the difficulties of applying the concept of the avant-garde to digital poetry and poetics. We examine the question with reference to a body of critical and poetic works and performances from the recent E-poetry 2007 symposium in Paris. These works suggest that digital poetry treats the historical avant-garde as a tradition to draw on, rather than a model to emulate through truly disruptive practice.

 • 42. Engberg, Maria
  et al.
  Fjellestad, Danuta
  Making Sense of Images in a Narrative: The Case of HA!2009Conference paper (Refereed)
 • 43.
  Erel, Sarper
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  From 2001 A Space Odyssey to Minority Report: Reflections of Imagining Future on Science Fiction2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  My Bachelor’s Thesis is a comparative analysis that identifies a paradigm shift based on how imagining and portraying futuristic technology and human - computer (or machine) interaction within science fiction works and explore how they depict the technology and the future thinking of their own era. I use two very popular and influential works from two different eras: 2001 A Space Odyssey from the late 1960s and Minority Report from the early 2000s. In the first part of this analysis, I analyze the technology and human interaction with technology in 2001: A Space Odyssey and argue what this tells about the technology thinking of the late 1960s, the high time of the Space Race. During the second part, the analysis continues with the other primary source, Minority Report. However, in this part I make direct comparisons with 2001: A Space Odyssey in order to illustrate the paradigm shift with clear examples.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Feldmanis, Sheila
  Blekinge Institute of Technology, Department of Humanities and Social Science.
  A Corpus-based Study of Tok Pisin with particular reference to Word Formation2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare Tok Pisin with English and, in doing so, try to determine whether it is a developing language, moving forwards in its own right, or whether it is a language in the process of disappearing. This possibility was discussed in 1985 by Don Laycock in the article "The Future of Tok Pisin", where he predicts that the language will decline in popularity and use and that "... in perhaps 50 years time, Tok Pisin will most likely be being studied by scholars among a small community of old men."

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Fjellestad, Danuta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Engberg, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Toward a Concept of Post-Postmodernism or Lady Gaga’s Reconfigurations of Madonna2013In: Reconstruction: Studies in Contemporary Culture, E-ISSN 1547-4348, Vol. 12, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How can we describe the landscape of what is increasingly referred to as post-postmodernism? Is post-postmodernism but a revision (however significant) of postmodernism or is it a new, perhaps even original, episteme? As must be clear from the title, the article takes Ihab Hassan‘s much discussed essay “Toward a Concept of Postmodernism” as its point of departure, but proposes a double revision of his chart. First, it supplements the chart with a set of concepts used to designate post-postmodernism. Second, it provides a re-vision of the very layout of the chart, arguing with Johanna Drucker that form is constitutive of information rather than its transparent presentation. The reference to the Madonna - Lady Gaga relationship in the essay‘s subtitle signals that the seismic shift—if that is what it is—that we endeavor to map is palpable in popular culture as much as in critical and theoretical discourses. Whether we find ourselves at the point of unfolding or at the peak of this new épistémè, it is indisputable that the broad cultural and societal changes of the past two decades are related to digital media. Taking our cue from Lady Gaga‘s performances, we suggest that two distinct features of contemporary culture, access and excess, be seen as interlinked characteristics of the post-postmodern.

 • 46.
  Ghazouani, Anas El
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  How Meta-Films Can Serve Cinema2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In my thesis, I analyze meta-films and different ways they are used in films. I try to show that meta-films can serve as a creative tool to communicate new and old ideas and stories. Whereas some argue that meta-films are the mark of the death of creativity and that film is doomed to be a parody of itself, I argue that this is not necessarily the case by showing examples of films that use meta-reflection and intertextuality not as a way to communicate their message. The first film that I am studying is Adaptation (2002) by Spike Jonze and written by Charlie Kaufman. It is a film that reflects at its own creation and process it took to make it. I move on to analyze Michael Winterbottom’s A Cock and Bull Story (2005) which was based on Laurence Sterne’s novel The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentlemen. I explore how the novel captures the essence of the book by not simply telling the story of its narrator but by questioning the concept of narrative and storytelling. The last film in my essay is Scott Pilgrim vs. the World (2010) by Edgar Wright. I analyze how Edgar Wright uses the structure of a meta-film in order to switch the focus from its predictable story to an exercise in paying tribute to a culture that the target audiences have embraced.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47. Hansson, Karin
  Entering Heart of Darkness from a Postcolonial perspective. Teaching Notes1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is twofold. First it contains a description how Heart of Darkness can be used in the definition and discussion of the terms imperialism and civilization. Second it describes a pattern of analysis based on the novella that is particularly relevant for postcolonial studies. Thus the novella, together with a selection of source material, serves both to give the historical and factual background necessary for the study of New Literatures in English and to provide the students with an analytical model that may be applied to other books in their reading list.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Hansson, Karin
  Gerald Murnane's Changing Geographies2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Lecturing on his novel The Plains at La Trobe University Gerald Murnane argued that the book “was the story of a man who tried to see properly.” In the introductory paragraph we are told that the first-person narrator is looking for “anything in the landscape that seemed to hint at some elaborate meaning behind appearance.” This search for “the furthest of all landscapes” is a recurrent theme in Murnane’s writing. My paper will discuss the characteristics and the function of his idiosyncratic geographies in such contexts. As he writes in Velvet Waters his mysterious hidden vistas of loneliness and otherworldliness belong to a world in which “there will never be any such thing as time. There is only place.” These two novels like Inland and Landscape With Landscape take us on cerebral journeys across maps and strange territories of continually changing perspectives. It will be argued that the settings referred to as Paraguay, Hungary, America or Australia, ‘the plains’ or ‘the inland’ are to be understood as mental precincts, as states of mind.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Hansson, Karin
  Joseph Conrad and the University Curriculum1993Report (Other academic)
  Download full text (txt)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 50. Hansson, Karin
  Joseph Conrad's Heart of Darkness: White Lies1993Report (Other academic)
  Download full text (txt)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
12 1 - 50 of 72
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf