Change search
Refine search result
1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Agnefeldt, Anton
  et al.
  Heidarsson, Atle
  Att kommunicera och förstå gränser: Om territorialitet, semiotik och tolkning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay seeks to examine the role of territorial boundaries and why they can be interpretable. In the essay, the divided residential city block, and its intention to eliminate barriers to create courtyards that are both semi-private and semi-public, is problematized. The division of the block does not mean that barriers cease to exist, but that they enter a more complex state where people themselves must interpret the territorial extents. This has led to conflicts between residents and outsiders, which raises the idea that they have interpreted the territorial boundaries differently. 

  To analyze how boundaries can be interpreted, the essay includes field studies at two residential city blocks of divided character and where territorial conflicts have occurred. The study is carried out with a semiotic framework: by likening boundaries to semiotic sign system, social and cultural qualities can be read. With the help of geosemiotics and landscape semiotics we can conclude that boundaries can be more than just physical barriers, but also social codes that are active in the entire mental world.

 • 2.
  Alsterberg, Matilda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Olsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Grönytefaktorn i den urbana staden: Fallstudie på Lövholmen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en motreaktion till 1990-talets planeringsideal urban sprawl uppkom dagens ideal förtätning, vilket syftar till att sammankoppla städer och möjliggöra för en hållbar stadsutveckling. Vid exploatering som möjliggör för sammankopplingar av stadsdelar tas ofta friytor såsom äldre industriområden och grönytor i anspråk. För att utveckla, kompensera och bevara grönstrukturen inom planområden finns planeringsverktyget grönytefaktorn (GYF), vilket några kommuner i Sverige har tagit an för att öka ekosystemtjänsterna i staden.

  Detta kandidatarbete syftar till att övergripande undersöka möjligheten att använda GYF vid förtätningsprojekt för att säkerställa grönytornas kvalitet utifrån hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt samt hur verktyget används inom fysisk planering. GYF är ännu ingen definierad metod enligt Boverket och de kommuner som tagit an verktyget fokuserar främst på bevarande och kompensering av de ekologiska värdena. Inom Stockholm stads GYF-modell fokuserar de på både ekologiska och sociala värden. Det är utifrån Stockholm stads GYF-modell som detta kandidatarbete utgår ifrån i gestaltningsförslagen och därmed behandlas även hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt som teoretiska utgångspunkter i arbetet.

  För att förstå de ekologiska och sociala aspekternas värden inom fysisk planering, innebörden av ekosystemtjänster, definitionen av förtätning och dess påverkan på människor och miljön samt användningen av GYF görs en studie över dessa i kunskap- och forskningsöversikten. Även två referensprojekt studeras där GYF har varit ett viktigt verktyg. De referensprojekt som studeras utifrån frågeställningen är Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen. Denna översikt utgörs sedan som kunskap i de två gestaltningsförslagen. Stockholm stads GYF-modell används som gestaltningsprinciper där ena förslaget fokuserar på hur man kan säkerställa de sociala värdena med GYF och det andra hur de ekologiska värdena kan säkerställas med GYF. Förslagen prövar möjligheten hur planerare kan använda GYF.

 • 3.
  Becker, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  SKB i planerings-och gestaltningsprocessen: -Om att konceptualisera det "omätbara"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns ingen socialdioxid. Detta sammanfattar den underliggande problemställningen som har legat till grund för hela arbetet. Hur ska vi mäta social hållbarhet och jämställa dess faktorer mot ekologi och ekonomi? Vi står inför en rad stora sociala utmaningar i och med den rådande bostadsbristen och urbaniseringen, detta kräver att vi vågar testa nya metoder i stadsbyggandet. Men hur ska vi utvärdera, mäta och breda plats för det sociala perspektivet? Eller måste vi bara tvingas inse att sociala konsekvenser är ”omätbara”?

  Hållbarhet som begrepp har många gånger avfärdats för att vara allt för öppet och vitt. Därför krävs det metoder för att definiera hållbarhet och gör begreppet konkret och arbetbart i planeringsskedet. Detta har i Sverige bland annat gjorts för den ekologiska hållbarheten genom miljöbalken och kravet på miljöbedömningar, som sedan kan utmynna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För den sociala hållbarheten har det inte på sammasätt utvecklats några verktyg. På senare tid har dock den sociala hållbarheten blivit en allt större fråga. Till exempel har Göteborg genom projektet ”Social hållbar utveckling år 2020” tagit fram en kunskapsmatris för bedömning av social hållbarhet i planeringen. Ett antal mindre kommuner, däribland Gällivare, har tagit fram så kallade sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) som är ett verktyg för att konceptualisera den sociala hållbarheten i planeringen. Men hur fungerar egentligen sociala konsekvensbeskrivningar i praktiken och hur kan de integreras i planerings-och gestaltningsprocessen?

  I arbetet diskuteras begreppet sociala konsekvensbeskrivningar och dess förhållande till det sociala hållbarhetsbegreppet samt vad sociala konsekvenser egentligen innebär. Vidare diskuteras även för-och nackdelar av konceptualisering genom framförallt checklistor och designprinciper. Arbetet omfattas av en generell forsknings-och kunskapsöversikt, samt en fallstudie över Gällivares arbete med social hållbarhet genom strategiska dokument och SKB. Slutligen översätts teorin och analyserna till ett planförslag med fokus på att stärka den sociala hållbarheten i Gällivare. 

  I arbetet konstateras bland annat att sociala konsekvensbeskrivningar ännu är ett svagt begrepp ur en svensk kontext. Begreppet har inte slagit rot på samma sätt som sitt syskon, MKB, och detta skapar en begreppsförvirring som påverkar SKB-begreppet negativt. För att gå vidare krävs det att vi kan enas om ett begrepp för att förflytta diskussionen från: ”Vad betyder SKB?” till att istället fråga oss ”Hur ska SKB användas för komplettera den övriga planprocessen och konceptualisera sociala konsekvenser på bästa sätt?” För att den sociala hållbarheten ska bli en självklar del av processen krävs det att vi kan enas om ramverk och riktlinjer för att möjliggöra för bredare samverkan och diskussion.

 • 4.
  Bergh, Isabella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nilsson, Holger
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bye bye bygden?: En fallstudie om hur svenska kommuner agerar vid befolkningsminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att Sveriges befolkning ökar i stadig takt minskar invånarantalet i väldigt många kommuner, något som pågått under en längre tid. Norrlands inland är ett typexempel på en region som fått erfara stora befolkningsminskningar. Ett sjunkande befolkningsunderlag leder bland annat till försämrat skatteunderlag som sätter den kommunala välfärden i en utsatt situation, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt befolkningsminskning.

  Uppsatsen består av en fallstudie som tar stöd i Syssners begrepp tillväxt- och anpassningsstrategier för att på så sätt kunna kategorisera olika åtgärder som forskningen och de undersökta fallen tar upp. Tillväxt har länge varit normen i den kommunala planeringen medan anpassning är ett relativt nytt fenomen, då efterfrågan om en planering mer lämplig för kommuner präglade av befolkningsminskning ökat på senare tid. Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Pajala och Storuman tar upp i sina översiktsplaner för att hantera befolkningsminskning. Arbetet studerar även forskning inom området för att därefter redovisa likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och forskningen.

  Det har gått att utläsa hur problematiken kring befolkningsminskning är komplex, där alla undersökningsobjekten upplever en missgynnande åldersstruktur samt låg utbildnings- och kompetensnivå som några av de främsta hindren. Det konstateras hur tre av kommunerna, i sina visioner och mål, strävar efter tillväxt men att det inte speglar de underliggande strategierna som utgår från både tillväxt och anpassning. En diskussion förs därefter kring hur det kan bero på planeringens politiska förankring; att de politiska partierna måste sträva efter tillväxt för att attrahera väljare, vilket speglar översiktsplanernas visioner och mål. Den fjärde kommunen är mer återhållsam och har visioner nära kopplade till anpassning, vilket till stor del speglar deras strategier. Det framkommer att tre strategier går att finna i alla översiktsplanerna och även i forskningen, detta i form av marknadsföring (främst genom turism), attraktiva livsmiljöer samt regional och kommunal samverkan. Även om forskningen tar upp rivning och samverkan med civilsamhället är det inget som någon av kommunerna tar upp. Samtidigt arbetar kommunerna med identitetsskapande åtgärder vilket forskningen inte tar upp. Med andra ord finns det flera likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och forskningen.

 • 5.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Debatt. Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter2018In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

 • 6.
  Bustos, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ljuset i Karlskrona: En studie om belysningen i centrala Karlskrona2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet redovisar förhållandet mellan belysnings- och fysisk planering och hur dessa två kunskapsfält kan ge upphov till en förbättrad utformning av våra städers offentliga miljöer. Förutom att belysning har såväl rationella och estetiska värden som funktions- och effektbelysning har ny teknik inom belysningsbranschen möjliggjort till en form av ljussättning av platser som tidigare ansågs vara antingen överflödiga, onödiga eller omöjliga. Hållbar utveckling, det offentliga rummet och belysningsplanering utgör således arbetets teoretiska ram där olika begrepp ställs emot varandra och konkretiseras i olika gestaltningsförslag i ett resultatkapitel. I detta kapitel formuleras visioner för olika problemområden i ett geografiskt avgränsat område i Karlskrona, där intentionerna med en ny ljussättning argumenteras och redovisas i ett gestaltande segment.

  Förutom att arbetet ger ett exempel på tillvägagångssätt för analys av belysning baserat på diverse litterära verk och relevanta handböcker, förankras arbetet med praktiker inom fältet. De ger oss en insikt i vad belysningsplanering anses ha för värde bland kommunerna, ger exempel på ljusdesignerns roll i planeringsprocessen och vad det finns för för- och nackdelar med ett belysningsprogram.

 • 7.
  Böhm, Johannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Estvall, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Tillänglighet och handelsområden: Ett analysbaserat kandidatarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handelsområden är inget nytt påfund. Redan antikens civilisationer hade offentliga marknader där varor såldes och bytte ägare. Marknader och handelsområden har sedan dess varit en central del av städer. I samband med industrialiseringen och något senare, bilismens intåg, har dock flera stora förändringar skett i hur vi handlar. När en större andel av befolkningen fick tillgång till bil kunde handelskedjor flytta långt utanför städerna där marken var mycket billigare och lättillgänglig.

  Handel i halvexternt läge är många gånger i konflikt med kommunens mål och strategier som ofta förespråkar social hållbarhet och tillgänglighet. Handelsområden kan bidra till att skapa barriärer i tätorterna eftersom de i regel ligger samlat i ett kluster relativt centralt. Sådana handelsområden besöks i regel enbart under dagarna medan platserna nattetid kan upplevas ödsliga och otrygga. Brist på gång- och cykelvägar, smidig kollektivtrafik samt funktionsblandning bidrar till att ytterligare förstärka barriäreffekten. Utöver det låser handelsområden som är byggda efter bilens behov fast oss i ett fortsatt bilberoende.

  Denna studie syftar sig till att undersöka hur halvexterna handelsområden i medelstora svenska städer kan utvecklas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Detta genomförs genom en fallstudie på handelsområdet Giraffen i Kalmar samt en omvärldsanalys över hur andra aktörer hanterat tillgänglighet i projekt på olika skalor och med varierande syften. Undersökningen innefattar ett gestaltningsförslag på två skalor där de lärdomar som dragits av analysen appliceras. Avslutningsvis diskuteras hur undersökningen besvarat syftet och frågeställningen.

 • 8.
  Carlsson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den fysiska dimensionen i regional planering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar den fysiska dimensionen i svensk regional planering och hur den påverkar sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Problembeskrivningen är baserad på Boverkets rapporter Rumslig utvecklingsplanering – länken mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Rapport 2011:3) och Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (Rapport 2014:15). I dessa rapporter konstateras att en av anledningarna till att sambandet mellan de båda sektorerna idag är så svagt är att det regionala tillväxtarbetet och främst de regionala utvecklingsprogrammen saknar en fysisk dimension vilket gör det svårare för de kommunala planerarna att omsätta utvecklingsprogrammen och dess innehåll i fysisk planering (Boverket 2011, Boverket 2014a).

  Med utgångspunkt i det konstaterandet är uppsatsens syfte att undersöka möjligheten att använda sig av regionplanering enligt PBL för att stärka sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen.

  I avsnittet Teoretiskt perspektiv presenteras och diskuteras en möjlighet att tolka den diskrepans som finns mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen som utgår från en tolkning Jan-Evert Nilsson har presenterat av regionalpolitiken inom EU. Nilsson menar att det finns ett ekonomiskt/socialt perspektiv och ett territoriellt perspektiv och att dessa representerar två olika sätt att se på och hantera regional utveckling. I en svensk kontext skulle det regionala tillväxtarbetet representera det ekonomiska/sociala perspektivet medan den kommunala översiktsplaneringen skulle representera det territoriella perspektivet.

  Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys av de två dokument som idag upprättats enligt bestämmelserna om regional planering i PBL. Dessa är Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). Innehållsanalysen syftar till att komma fram till om det finns en tydlig fysisk dimension i dessa plandokument och hur den i så fall hanteras. För att genomföra undersökningen har tre kategorier utarbetats som representerar de tre huvudsakliga egenskaper Boverket tillskriver den fysiska dimensionen som efterfrågas i det regionala tillväxtarbetet. Kategorierna är platsbundenhet, visualisering och konkretion. I innehållsanalysen görs en kartläggning av om och hur dessa kategorier finns representerade i respektive plandokument. I Strukturbild för Göteborgsregionen är den fysiska dimensionen närvarande i ansatsen och inramningen av dokumentet då utvecklingsförslagen alla är kopplade till en specifik plats i regionen, vid en närmare läsning framgår dock att den fysiska dimensionen är väldigt vag och att mycket lämnas öppet för de kommunala planerarna att tolka. I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är närvaron och hanteringen av den fysiska dimensionen mycket varierande, vissa delar av planen har en väldigt tydlig fysisk dimension medan vissa delar är väldigt generella och abstrakta.

  Utifrån områdesöversikten, de teoretiska perspektiven och resultatet av innehållsanalysen dras slutsatsen att regionplaner enligt PBL troligtvis inte är ett effektivt verktyg om målet är att stärka kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Om målet istället hade varit att förbättra kopplingen mellan den regionala och den kommunala nivån och eller att stärka den regionala nivån i planeringssystemet konstateras dock att regionplaner enligt PBL troligtvis är ett mer effektivt verktyg än de regionala utvecklingsprogrammen.

 • 9.
  Corkovic, Matea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Petterson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Fysisk aktivitet i fysisk planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av dagens städer sker idag främst genom förtätning vilket skapar konkurrens mellan marken och olika intressen. I stora och växande städer finns få ytor kvar att exploatera och utveckla vilket gör att planeringen av dessa platser behöver vara väl genomtänkta för att kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ofta finns det många intressen att utveckla dessa platser i olika riktningar vilket gör att vissa intressen få stå tillbaka för större intressen. Då platserna för fysisk aktivitet är viktiga för befolkningens hälsa är det viktigt att de får plats i staden och inte hamnar i bakgrunden utan planeras för med samma villkor som annan byggd miljö.

  Uppsatsen belyser hur två av Sveriges tre största städer hanterar dessa skilda intressen samt hur de arbetar för att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen. Även vem som har ansvar för att det planeras för att främja fysisk aktivitet tas upp och studeras i uppsatsen. 

 • 10.
  Ek, Clara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Lisa, Hjelm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den gröna staden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Detta kandidatarbete behandlar grönska i staden och dess komplexitet. Arbetet ser till vad svensk forskning säger om grönska i staden samt hur Boverket, Plan- och bygglagen och Miljöbalken förhåller sig till detta. Vidare redogör arbetet för hur Malmö inom planering behandlar grönska i staden och hur detta förhåller sig till forskning i ämnet.

  Studien utgår från ett analytiskt ramverk som bygger på forskning kring grönskans betydelse för en stad utifrån en svensk kontext. Därför har enbart svensk forskning använts i arbetet. Vid genomgång av forskningen var begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn återkommande och utgör en viktig del av grönskan i en stad. Forskningen resulterade på så sätt i begrepp som sedan låg till grund för en innehållsanalys på plandokument från Malmö.

  Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer lyfter hur stadens gröna områden besitter många olika funktioner för livet i en stad. Grönområden i en stad beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och används för rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Vidare är stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djur- och växtliv samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet. Exploatering och förtätning utgör ett hot mot grönskan i en stad då grönområden kan komma att ses som markreserv. Genom riktlinjer och detaljplaneläggning kan den fysiska planeringen bidra till att bevara och utveckla stadens grönska, vilket sker med lagstöd i Plan- och bygglagen. Det är vid fysisk planering viktigt att se till ett grönområdens kortsiktiga och långsiktiga värde för en stad, då ett grönområdes värde kan öka över tid om det förvaltats väl.

  Nyckelord: Grönstruktur & Fysisk planering. 

 • 11.
  Falck, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Att synliggöra det osynliga: Om appropriation och domination i Container By2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns olika slags rum varav vissa benämns som mellanrum. En av orsakerna till mellanrummens uppkomst är planering som skriver in oanvändbarhet i dessa platser. Somliga mellanrum lämnas åt naturen och förfallet och kan te sig osynliga för många. Medan andra mellanrum tas i besittning av människor i marginalen som värdesätter rummets karaktär. Fokus för denna uppsats är hur olika grupper hävdar mellanrum genom appropriation och domination. För att undersöka detta har fallet Container By i Köpenhamn studerats genom intervju, innehållsanalys och observation. 

  Container By är ett mellanrum beläget invid högbanan i Nørrebro som har approprierats med tillåtelse av Köpenhamns kommun. Appropriationen i Container By är både social och fysisk, samtidigt som Köpenhamns kommun delvis dominerar rummet. Det finns dock önskningar från både Köpenhamns kommun och brukarna om att Container By skall frigöras från kommunens ramar. 

  Brukarnas val av det studerade mellanrummet är påverkat av Lefebvres levda rum genom det uttänkta rummet. Det uttänkta rummet fungerar som en produkt av planeringen, där rummets existens utgörs av att det är en buffertzon till högbanan. Samtidigt är det just rummets karaktär som gör att brukarna känner ett stort mått av frihet där. Det finns dock tecken på att brukarna inte valt rummet själva utan snarare förpassats dit. Det finns skilda framtidsföreställningar hos brukarna och tjänstemännen, men alla informanter har en samstämmig bild av att projektet på något sätt kan fortlöpa. Den godkända visionen från arkitektfirman Cobe beskriver dock en annan bild av platsens framtid. Om Cobes vision förverkligas fungerar istället Container By endast som platsmarknadsföring med följd att appropriationen och dess brukare förr eller senare tvingas bort, samtidigt som dominationen av rummet förstärks. Om dock brukarna lyckas inkludera de boende i området skulle projektet i sin form kunna fortsätta.

 • 12.
  Franzén, Josefin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Sociala ekosystemtjänster: Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp ifysisk planering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 13. Gustafsson, Niklas
  Planering i osäkra tider: En studie av planeringens förhållande till osäkerhet i den ökande migrationens spår2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund till den samtida ökningen av migrationen till Sverige söker denna uppsats undersöka planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet.  Uppsatsen utgår ifrån teoretiska beskrivningar av planering som en rationell verksamhet och betraktar osäkerhet som en begränsning för en planering som strävar efter ett rationellt och ändamålsenligt beslutsfattande och som bygger sin verksamhet på ett antagande om kunskap. För att belysa hur planeringen förhåller sig till osäkerhet intar uppsatsen ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och försöker belysa bakomliggande resonemang och avväganden för att sedan ställa detta mot teoretiska beskrivningar av planeringen som en rationell verksamhet och förekomsten av en rationell diskurs.

  Studiens undersökning utgår ifrån en fallstudiemetodik där tre fall av kommunal planering har valts ut i syfte att studera den kommunala planeringens förhållningssätt till osäkerhet. Undersökningen har utförts genom intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker kring hur planeringen påverkas och agerar utifrån de osäkerheter som förekommer i samband med den ökande migrationen. Genom en innehållsanalys av kommunernas översiktsplaner har undersökningen även sökt belysa hur dessa utsagor förhåller sig till kommunens övergripande ställningstaganden och hur dessa ställningstaganden i sin tur behandlar förekomsten av osäkerhet.

  Undersökningen visar sammanfattat att att stora delar av planeringens sätt att förhålla sig till och agera med hänsyn till situationen kan härledas till en rationell diskurs, där betonandet av överlagda avvägningar, ändamålsenlighet och en fokus på utveckling och tillväxt verkar vara centrala i planeringenshanterande och bedömning av situationen och de osäkerheter man kopplar till den.Planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet verkar präglas av motsägelser där planeringen både erkänner förekomsten av osäkerhet men samtidigt antar säkerhet kring framtida tillväxt och utveckling, vilket inom ramen för uppsatsens teoretiska ramverk kan förstås som ett uttryck för en rationellt betingad tanke om utveckling. I den undersökta situationen verkar den praktiska planeringen i första hand inta ett avvaktande beteende med syfte att reducera osäkerhet och säkerställa ändamålsenliga beslut. Att planeringen samtidigt ger uttryck för en vilja om ett aktivt bemötande av situationen och målsättningar om utveckling kan tyda på en konflikt mellan dess funktioner som politisk visionsformulerande och rationellt genomförande verksamhet i bemötandet av osäkerhet. Undersökningen visar vidare på att visioner och målsättningar verkar spela en viktig roll i planeringens hanterande av situationen och kan förstås som både en förberedande åtgärd och ett försök att reducera osäkerhet genom att skapa intryck av säkerhet kring framtida utveckling.

 • 14.
  Hellberg, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Det entreprenörsurbanistiska platsvarumärket: Subkultur i den marknadsförda staden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har det undersökts hur en entreprenörsurbanistisk varumärkesplanering förhåller sig till urban subkultur. Detta utifrån förhållningen av att städer, samt platser, planläggs utifrån en marknadsstyrd nyliberalistisk fysisk planering, benämnd som entreprenörsurbanism. Syftet är att förmedla en fördjupad förståelse om de normer som planerarprofessionen legitimerar varumärkesplaneringen med, samt att utreda vilka konsekvenser detta förvållar samhällets subkulturer. Arbetets forskningsdesign är en fallstudie på Malmö Stads platsvarumärke Skatestaden. Därav har skateparkerna Stapelbäddsparken samt Vans skatepark redovisats vara två viktiga incitament, vilka studerats.

  Studien utgår från att konkretisera begreppen platsmarknadsföring, entreprenörsurbanism samt subkultur och redogör därigenom för dess förhållning till varandra. Det påvisas vidare att städer frekvent planläggs likt produkter på en global marknad av turistdestinationer. I samband med detta planeras det för storslagna stadsbyggnadsprojekt som integrerar aktiviteter och nöjen. Dessa är ofta kostsamma att anlägga och kräver därför privata investeringar, vilket resulterar i processer med en hög involvering av privata aktörer. Dessa projekt blir sedan en del av en större platsmarknadsföring som städer använder för att locka målgrupper till vidare konsumtion. Detta är en form av entreprenörsurbanistisk varumärkesplanering. Subkulturer får, inom dessa ramar, vanligen inget utrymme som målgrupp i dessa utarbetade varumärken – detta eftersom de inte identifieras som en kommersiell grupp. Detta hänvisar vidare till att varumärkesplaneringen är starkt kapitalistisk.

  Fallstudien påvisar vidare en nyansering av forskningens tydliga ställningstagande till att entreprenörsurbanism resulterar i ett underminerande av samhällsgrupper. Analysen redovisar flertalet teser om att Skatestaden – utöver flertalet kommersiella värden – även bidragit till en ytterligare integrering av skateboardåkare i en urban kontext. Platsvarumärket har förvisso involverat kommersiella evenemang samt möjliggjort för privata investeringar inom kommunen. Det har dock samtidigt medverkat till nya skateparker, skatebara stadsrum samt en större exponering för subkulturens urbana identitet. Den entreprenörsurbanistiska varumärkesplaneringens normer, kan utifrån fallstudien, redovisas operera paradoxalt gentemot subkulturer. Normerna kan därför förstås vara kommersialiserande av subkulturen, genom evenemangsskapande, parallellt som upphov ges till nya incitament avsedda till gruppen.

 • 15.
  Hellberg, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Förebyggande åtgärder för framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar genom fysisk planering: utifrån ett detaljplaneskede2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar hur fysisk planering kan utföras för att bemöta problematiken kring översvämningar i urban miljö som uppkommer i samband med nivåhöjningar av vatten i kust- och vattennära lägen. Konsekvenserna som dessa översvämningar orsakar belyses framförallt ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. På grund av dessa konsekvenser är det av stor vikt att planera i förebyggande syfte mot dessa problem vid planläggning i kust- och vattennära läge. Individer ska, oavsett vattenstånd, ha framkomlighet i sin närmiljö utan att utsättas för fara.

  Det finns belägg i både Plan- och Bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808) för att planera förebyggande åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar i detaljplan. Därmed finns det ett lagstiftat stöd i Sverige för frågan inom fysisk planering. Både Stockholm stad och Malmö stad gör reglering för detta i flera av sina detaljplaner som är gjorda för fastigheter i kust- och vattennära läge. Framförallt står markhöjningar och byggnadsteknik i fokus i båda städer. Stadsområdet HafenCity i Hamburg, Tyskland har planerats för att fungera som en blåkopia inom fysisk planering när det kommer till planering i kust- och vattennära lägen. Stadsdelen har vidtagit flera förebyggande åtgärder som gynnar framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Likt Stockholm och Malmö har kraftiga markhöjningar genomförts innan någon vidare exploatering fått ske. Det har även gjorts infrastrukturlösningar samt styrning kring byggnadstekniken i stadsområdet. 

 • 16.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning. University of Glasgow.
  Freedom and the Cage: Modern Architecture and Psychiatry in Central Europe, 1890–1914 by Leslie Topp (review).2018In: Bulletin of The History of Medicine, ISSN 0007-5140, E-ISSN 1086-3176, Vol. 92, no 3, p. 559-561Article, book review (Refereed)
 • 17.
  Högström, Ebba
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Helms, Gesa
  University of Glasgow, GBR.
  Yielding and (Not) Breaking: Two Observations on the Walls of a Psychiatric Hospital2019In: Architecture and Culture, ISSN 2050-7828, Vol. 7, no 1, p. 45-49, article id Special Issue: SIArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay examines two materials found on the walls of a British psychiatric hospital: shatter-proof glass and steel-reinforced concrete. Interested in their constitution through and of the institutional space, it explores these common building materials’ capacities to tolerate as well as to hold and contain. In doing so, the essay contemplates visually and textually where institutional space and practices begin and are bounded. The authors’ own voices enter in an epilogue, reflecting on their role in facilitating and testing the tolerance of institutional spaces. In doing so, they point towards architectural features in which these walls and their particular forms of boundaries between the inside and the outside of the psychiatric institution are constitutive of spaces of tolerance: they contain and regulate the users of the spaces (staff, patients, visitors as well as researchers). The tolerance articulates as selective yielding and holding. © 2019, © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 18.
  Janram, Tommy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Solens ljus och förtätning ur ett socialt hållbarhetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förtätning av städer kan ses som det rådande idealet i dagens stadsutveckling. Att låta staden växa inåt anses ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar gällande hållbar utveckling. Med tätare bebyggelse och ökad population inom ett område minskar avstånden till stadens aktiviteter och flera invånare för möjlighet att ta del av viktiga funktioner. I bland annat Stockholm finns en vilja att bygga tätt, både horisontellt och vertikalt. Samtidigt bidrar högre bebyggelse och kortare avstånd mellan huskroppar till att tillgången till dagsljus kan bli svårare att tillgodose för stadens invånare. Dagsljus har i forskning visat sig vara nyttigt för människors hälsa och välbefinnande och den omfattande förtätningen som sker i städer kan således ha en negativ påverkan på detta enligt Boverket. I det här kandidatarbetet har jag undersökt hur ett samtida stadsbyggnadsprojekt har hanterat direkt sol- och dagsljus i detaljplaneringen. Det visar sig att det finns en medvetenhet om dagsljuset men som inte riktigt lyser fram under hela processen och i den planerade bebyggelsen.

  Kandidatarbetet är ett analysprojekt där en undersökande del kombineras med en analyserande del vilket kulminerar i ett exempelförslag på utformning av bostadskvarter och ett gestaltningsförslag med hänsyn till direkt solljus och dagsljus. Förslagen kommer baseras på insamlad kunskap och behandla del av stadsutvecklingsprojektet Norra Stationsområdet av Hagastaden i Stockholm.

 • 19.
  Jens, Löfqvist
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Visuell planering: En undersökning av den visuella kommunikationen i planering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällsplanering är en profession som berör och inkluderar många aktörer. För att kunna planera samhällets framtida utveckling krävs god kommunikation och samarbete mellan aktörerna, således är kommunikationen grundläggande för informationsutbyte. Genom kommunikation kan känslor och tankar väckas i andra människor. Med andra ord, sättet som vi människor gör oss förstådda på. Metoder som människor kommunicerar på har bland annat utvecklats både verbalt och visuellt. Under de senaste decennierna har digitala kommunikationsmetoder och kommunikationsmedier blivit en allt vanligare del av arkitektens verktyg för att konceptualisering världen och kommunicera tankar och idéer. Oavsett om synen på kunskap härstammar från rationella eller postmodernistiska ideal är sättet som kunskapen kommuniceras på central för den gemensamma förståelsen i ett planeringssammanhang.

   

  Syftet med studien var delvis att bidra med kunskap om hur planeringsarkitekter arbetar med visuell kommunikation men också att studera vilka digitala metoder som kunskap förmedlas genom i medborgardialoger. Studien utgick från åtta kvalitativa intervjuer med personer inom samhällsplanering och visualiseringsbranschen. Med en kvalitativ tematisk innehållsanalys identifierades fyra element; tillgänglighet, interaktivitet, förståelse och kunskap, som låg till grund för tolkning av de olika digitala kommunikationsmetoderna. Resultatet visar att användningen av digitala kommunikationsmetoder och kommunikationsmedier ökar både inom kommuner och privat sektor med det uttalade syftet att öka förståelse för hur framtiden kan komma att se ut. Att enbart öka förståelsen blir nästan ett självändamål i sig med bakomliggande rationella planeringsideal där ökad förståelse knappast ger någon ökad påverkan i planeringsprocessen. Samtidigt syntes en övergång mot mer interaktiva digitala metoder där virtual reality, agumented reality och mixed reality förespråkas som överlägsna metoder för kunskapsförmedling utan distorsion. Många aktörer ser en vändpunkt där digitala 3D-modeller kan förmedla komplexa samband på enkla och överskådliga sätt vilket antas öka förståelse och kunskapsutbytet i planeringsprocesser. Möjligheten för fler aktörer att kunna kommunicera visuellt med digitala metoder ses som ett steg närmare mot ett kommunikativt planeringsideal där kunskapsutbytet kan ske på mer jämlika villkor.

 • 20.
  Kalén, Victoria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hållbar utveckling: En idéanalys av Norra Djurgårdsstaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens utgångspunkt är att utforska olika tolkningar av begreppet hållbar utveckling och undersöka hur dessa har bidragit till att forma olika inriktningar inom hållbar stadsbyggnad. Utifrån olika tolkningar av hållbar utveckling, och inriktningar inom hållbar stadsbyggnad, skapas två idealtyper - en ekonomisk och en ekologisk. Dessa ligger till grund för konstruktion av ett  idéanalysinstrument, ett instrument som ska kunna användas för att analysera vilka idéer om hållbar utveckling som genomsyrar stadsbyggnadsprojekt med ett uttalat fokus på hållbar stadsbyggnad. Idéanalysinstrumentet testas sedan på stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genom en avslutande idéanalys.

 • 21.
  Karlborg, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Oskarsson, Hjalmar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Upplevd trygghet i det offentliga rummet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Landin, Karl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nomad Cities: Investigating spatial practices within the fluid network societies of the American RV community2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new nomad society is colonizing the desert landscape of the American Southwest. It is a leaderless seasonal swarm, dispersed but densely connected socially, able to form and disband agile urban communities the size of large American cities. It consists of highway bound leisure hunters driving extremely wasteful vehicles that while parked are able form a dense and resilient pioneer society. They are predominantly retired and constructing a new American dream, an informal utopia created from potlucks, social media, satellite dishes and mobile homes.

  This frontier society of urban flexibilization, decentralization and total urbanization is a product of the complexity and uncertainties of cities being amplified by technological and social disruption, climate change and economic crises. In a mobile future, informal and temporary uses will be important drivers of development and the urban periphery a breeding ground for new forms of urbanism. How do we govern, plan for and understand this development?

  The nomad cities are poorly documented and understood, especially in academia. With this thesis I aim to change that. I have conducted extensive field studies, including both quantitative mapping and semi-structured qualitative interviews. The data has been analyzed using a theoretical framework consisting of network theory of Castells, spatial analysis ideas of Lefebvre, Venturi, Friedman, Deleuze and Guattari, and social theories of Bourdieu, Foucault and Standing among others.

  The basic building block of the nomad city are recreational vehicles (RVs); trailers, motorhomes and camper vans. The RV is in itself a hybrid phenomenon that embodies conflicting ideals of the American society: total freedom of movement, the reinvention of the self on the frontier and the American dream. It is both individualistic and community based, and it’s urban forms are highly adaptable to societal changes, mirroring society’s development as well as the changing landscape it inhabits. It recreates itself and revises its citizens’ common habitus with every iteration. The RV world contains multiple layers of meaning for our increasingly urbanized society. It is a frontier for the expansion of exurbia and a physical manifestations of the network society. It creates small initiatives that create ripple effects and thereby a transformation of the urban fabric.

  To encourage these practices the role of planning needs to be revised. It should not primarily be to decide what is built but to enable the emerging practices that are there. Instead of presenting a grand plan we should allow a multitude of bottom up processes to lead development. In the words of Cedric Price: “The primary aim of planning is not to specify an ideal state but to open up to new possibilities”.

 • 23.
  Lane, Jonathan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Gatan som rum & system2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The streets are one of the most commonly used spaces of a city and most people would probably say that they know what a street is. However, at a second glance, streets could be quite complex spaces hosting sometimes co-existing and sometimes contradicting uses. To start with, there is both an inherent relation between staying and moving as well as between space and network in the concept of streets. Relations that is reflected in the global goals for sustainable development and that can´t be treated separated from each other if the streets are going to work as both a network of transportation, public spaces and as individual spaces.

  This study aims to investigate these inherent relations in the concept of streets between space and networks, staying and moving to describe the inherent complexity in the concept of streets these relations causes. Through the reasearh survey of this essay it is discovered that different parts of important litterature about urban planing treats this complexity in the concept of streets differently. This essay is therefore carried out through a observational study where different streets in Gothenburg, Sweden is observed. Thereafter the streets are described and analyzed in the light of the inherent complexity in the concept streets to examine if differents streets treats this complexity differently.

 • 24.
  Linus, Sandberg
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  En "förändrad" och "starkare" översiktsplanering?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien av en ”förändrad” och ”starkare” kommunal översiktsplanering har sin bakgrund i en uppmålad problembild kring ett genomförande eller implementerande av den kommunala översiktsplanen – i ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen – samt i de högst påtagliga planpolitiska diskussioner som förs kring en starkare översiktsplanering. Vidare visar forskningsöversikten på hur den svenska planeringen har stått under ett antal större förändringar. Den översiktliga planeringen har gått från att vara styrande till att bli alltmer flexibel och inte minst strategisk. Förändringar i planpolitiken men också i planeringspraktiken har bland annat lett till att en uppsjö av olika planeringsinstrument har använts inom den svenska långsiktiga översiktsplaneringen. Nu i dagarna tycks emellertid planformerna stå under nya omförhandlingar. En akademisk debatt – utifrån olika planeringsteorier – har samtidigt ägt rum. Synen på vad planering är och vad det bör vara har diskuterats flitigt sedan tiden efter andra världskriget. En särskilt aktiv akademisk debatt har resulterat i en mängd olika teoretiska perspektiv på frågan. Frågan är följaktligen vilka planeringsteorier som kan härledas till den svenska planeringen idag? Uppsatsen syftar till att undersöka vad de nuvarande tendenserna till en förändrad och starkare översiktsplanering är uttryck för samt vad det är för typ av planering som numera efterfrågas i den kommunala planeringen.

   

  Den empiri som studeras baseras på intervjuer med tjänstemän vilka arbetar med översikts- och detaljplanering. Studiens fokus ligger på hur planerare upplever sin verksamhet. Analysen bygger på ett analytiskt ramverk med etablerade planeringsteorier kombinerat med teoretiska begrepp som rör faktiska planer samt olika syner på deras genomförande. Analysen visar på att den rationella planeringen är fortsatt starkt gällande trots att inslag av både den kommunikativa och strategiska planeringen kan identifieras i kommunernas översiktsplanering. Ett implementeringsproblem – sett utifrån ett glapp mellan de olika planformerna – ses dock inte av tjänstemännen. De betonar särskilt tidsaspekten och att planerna fyller olika funktioner med sina olika detaljeringsgrader. Tydlighet står mot aktualitet.

   

  Större förändringar i kommunernas översiktsplanering kan inte konstateras utifrån denna studie. I jämförelse med den historiska bakgrunden kan likväl utökade medborgardialoger, en utvecklad digital teknik och en strävan efter en rullande planering ses som nya inslag. En starkare översiktsplanering kan inte heller konstateras. De kommunala tjänstemännen var tydliga med att de inte ville se en starkare översiktsplanering på bekostnad av den efterföljande detaljplaneringen. Kommunerna förefaller snarare sträva efter en ökad flexibilitet inom översiktsplaneringen samtidigt som lagstiftarna strävar efter att göra den mer styrande. En parallell kan här göras till 1947 års plansystem som präglades av två motstridiga diskurser – behovet av både styrning och flexibilitet. Bebyggelsen skulle styras planenligt med bindande planer samtidigt som den långsiktiga planeringen skulle vara anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras. Frågor kring styrning och flexibilitet är alltjämt närvarande. Planeringspraktiken och planpolitiken tycks följaktligen dra åt olika håll. Vart den svenska planeringen är på väg återstår därför att se.

 • 25.
  Nilsson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Centrum i Periferin: En studie om periferins diskursiva rekonstruktion2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av ett ökat intresset för stadskärnan, i både svensk planeringskontext och i diskursen om staden, belyser den här studien den svenska planeringspraktikens intresse för stadskärneutveckling i perifera områden. Syftet med studien är att kritiskt analysera hur periferin konstrueras som rum för stadskärneutveckling och att fördjupa förståelsen för vad detta innebär för planeringen av staden.

  Studiens teoretiska och metodologiska ramverk utgår från ett diskursteoretiskt förhållningssätt vilket för med sig ett antal logiker och begrepp som använts för analysen av det empiriska materialet. Det empiriska materialet tar utgångspunkt i hur utbyggnadsområdet Hyllie i Malmö. Tongivande för utbyggnaden av Hyllie är att områdets perifera läge framhålls som en tillgång för Malmö. Analysen har inneburit en kvalitativ bearbetning av text-, bild- och kartmaterial som berör omvandlingen av Malmö som postindustriell stad som kommunalt planeringsprojekt.

  För att fördjupa förståelsen för hur periferin rekonstrueras som rum för stadskärneutveckling och vad det får för konsekvenser för planeringen av staden, har analysen utgått från ett antal forskningsfrågor vilka syftar till att förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik med fokus på staden som diskurs, dess organiserande begrepp och konstitutiva utsida. För att förstå hur Hyllie ges en rekonstruerad betydelse i Malmö, där periferin lyfts fram som en tillgång, har därför periferin analyserats som ett begrepp som utgör föremål för en diskursiv kamp om dess meningsskapande.

  Studien pekar på att periferins rekonstruerade meningsskapande kan ses som ett uttryck för Malmös representationskris, där sökandet efter en postindustriell identitet är centralt. I planeringen av Hyllie ges periferin en rekonstruerad betydelse i syfte att utgöra fortsättningen på Malmös omvandlingsprocess från industristad till postindustriell stad. Detta sker genom att utveckling av stadskärnan artikuleras som en generell lösning och som något som kan representera hela staden och alla invånare.

  De viktigaste resultaten ligger i att rekonstruktionen av periferin bygger på en diskursiv praktik som upprätthåller en hierarkisk relation mellan centrum och periferi genom att bortse från många av stadens sociala problem. 

 • 26.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Resident-centred care and architecture of two different types of caring residences: a comparative study2018In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no 1, article id 1472499Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The relationship between architectural space and resident-centred care is poorly understood, even though architectural space is indicated as an important factor in the quality of care. This paper aims to address this gap in existing research by putting resident-centred care in the theoretical context of relationality and emergence in which space is a co-producing component. This qualitative case study includes two housing alternatives, which are compared: one assisted living and one extra-care housing residence, which differ in their legal status and architecturally. Similar fieldwork was carried out in the two residences. Individual interviews with staff and residents, as well as observations—direct and shadowing—were the main data collection methods. The concept of assemblage was used for the analysis of how resident-centred care and architectural space co-evolved. The findings show that resident-centred care appears in similar but also diverse and sometimes contradictory ways in different spaces in the two housing alternatives, suggesting that resident-centred care is situated, volatile and emergent. Although architecture has strong agency, space and care need to be considered together—a caring architecture—in order to understand the nuances and rich conceptual palette of resident-centred care. © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 27.
  Persson, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Det svenska fritidshuset: en historia2016In: Svenska fritidshus: i urval av Arkitektur Förlag / [ed] Julia Svensson, Arkitektur förlag AB , 2016, p. 18-23Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Persson, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Prefabricated wooden houses in the Swedish Welfare State2015In: / [ed] Petra Lohmann, Universitet Siegen, Departrment Architektur , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Construction and building of wooden houses have a long tradition in Sweden. Traditional timber houses built of logs dovetailed at the corners were generally movable since the construction could be understood as a kind of jig-saw puzzle. The use of steam sawmills during the latter half of the nineteen century changed the conditions for the Swedish forest industry. The modern, rational and mass produced wooden houses of the period of 1960 – 1980 as they appear in contemporary advertisements form a sharp contrast to what is often seen as the icon of Swedish second homes, namely the red old cottage, former part of peasant society. These decades also meant the greatest period of expansion of vacation houses in Sweden. The reasons were an enlarged economic space for consumption, a growing middle-class, more time for leisure and an industry capable of producing the commodity for consumption. The flexibility in the construction of prefabrication made it possible to promise solutions that were said to be individually suited, though the products were mass produced and factory made.    

 • 29.
  Predoianu, Denisse
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning.
  STADSRUM: en upplevelse påverkad av kulör2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sett till den fysiska planeringens möjligheter att påverka och stärka stadslivet och de offentliga stadsrummen kan konstateras att ett flertal faktorer spelar in. I detta kandidatarbete uppmärksammas de olika kulörer som finns på stadsrummens fysiska strukturer, i detta fall, fasaderna. Kandidatarbetet undersöker hur kulörer kan påverka olika rumstrukturer i staden utifrån ett mänskligt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan kulörerna på stadens fasader och människans uppfattning av dem och deras påverkan. Därtill studeras olika teoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av Karin F. Anter, Kristina Enberg, Jan Gehl, Thomas Hellquist och Steen E. Rasmussen i syfte att få en djupare förståelse över hur kulörer används och hur de kan påverka stadsrummets strukturer beroende på kulör. Två gestaltningsförslag utarbetas sedan för Klaipedaplatsen och stadsrummet vid Wayne´s coffee i Karlskrona som har utgått från intervjuer som har hållits.

 • 30.
  Razma, Nora
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Torsås en attraktiv småstad - förbättring av utemiljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordet attraktiv stad används dagligen, men själva begreppet är komplex och svårdefinierat. Å ena sidan den är stark kopplad till individens egen uppfattning och åt andra sidan rymmer den många olika faktorer. Utifrån litteratur som studerades så framkom det att ett fysiskt rum i detta fall en attraktiv stad är svår att planera om inte begreppet fastställs. Det finns många teoretiker som har försökt förklara begreppet och rymma in alla faktorer under en och samma definition. Trots detta allomfattande forskningen finns det idag ingen fastställd teori eller konkret definition på vad som utgör en attraktiv stad, varken i den nyare eller äldre litteratur.I examensarbetet undersöks begreppet attraktiv stad/ attraktiv småstad. Detta gjordes med hjälp av fyra teoretiker. De teoretiker som valdes är Gehl, Arnstberg och Bergström, Andersson. Dessa teoretiker har studerats, deras synpunkter har analyserats för att se hur kan man påverka fysisk planering med hjälp av olika faktorer. Det visade sig att teoretikerna har olika synpunkter om hur man bör hantera dessa faktorer, samt olika exempel gavs med vilka medel kan man åstadkomma en attraktiv stad.De valda teorierna har applicerats på en illustrationsplan som visar hur kan man göra en småstad attraktiv, i detta fall valdes Torsås som den mest lämpligaste område. Torsås valdes pga den stora utglesningen, människorörelsen i kommunen och saknad attraktivitet i centrumområdet. Dessutom saknar Torsås flera av faktorer som förespråkades av teoretikerna på hur en attraktiv stad skulle se ut. Teorierna har brutits ner och applicerats på det valda området och resulterat i en illustrationsplan för hur centrumområdet kan utvecklas till en del av en attraktiv småstad.

 • 31.
  Salim, Jaafar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Palmborg, Gustaf
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ett samhälle utan transportutsläpp: de mjuka trafikanternas stad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens planering tar stor hänsyn till infrastrukturen när ett nytt område ska växa fram. Gatunätet placeras ut för att sedankompletteras med byggnader, parker och andra funktioner för att säkerställa att tillgängligheten är så bra som den kan bli.Normen under de senaste hundra åren har varit att gatanshuvudfunktion ska främja bilens framkomlighet och detsynsättet har präglat städernas utformning och vad som anses vara en gata. Detta projekt tittar på hur ett område kan se ut om man bortser från bilen och baserar utformningen på ett mer hållbart transportmedel som cykeln, samt vad som krävs för att möjliggöra detta och kompensera för det som går förlorat till följd av bilens uteslutande. Detta arbete kommer fokusera på cykelns fördelar ur olika perspektiv och undersöka hur den kan ta större plats i gatuanvändningens hierarki.Utifrån forskningen kommer olika gestaltningsförslag att tas fram för att synliggöra vilka fysiska attribut som en cykelorienterad stad eller stadsdel behöver innefatta för att kunna erbjuda effektiva transportmöjligheter. För att vidare konkretisera och exemplifiera principerna kommer förslagen att implementeras i ett nytt utvecklingsområde i Kungens kurva söder om Stockholm. En funktionsblandad bebyggelse föreslås tillsammans med en infrastruktur som fokuserar på gång och cykelns framkomlighet snarare än bilens.

 • 32.
  Stenfeldt, Klara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Offentliga platser: Ett socio-spatialt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33. Sundqvist, David
  Approprieringens rum: hur aktiviteter formar platser och skapar rum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den mediala bilden av Norra Parkgatan i Malmö visar på motstridiga aktiviteter som trots allt samexisterar tillsammans med olika grupper i gaturummet. Den här motsättningen väckte intresset för att förstå hur aktiviteterna kunde samexistera. Tidigare forskning kring hur platser tas i anspråk och hur rum skapas tenderar att undersöka hur makt från offentliga aktörer har format platser och hur organisationer och invånare samverkar med offentliga aktörer. För att istället skapa en förståelse hur aktiviteterna på Norra Parkgatan samexisterar undersöker uppsatsen hur invånare skapar platser och egna rum genom aktivitet. Undersökningen av Norra Parkgatan går också längre och undersöker hur de offentliga aktörerna omformar platser genom att möjliggöra för invånarnas aktiviteter. 

  För att besvara de här frågorna introducerades teorier om begreppet appropriering, som beskriver individers handlingslogiker som genom aktiviteter formar och omformar platser och skapa rum. Förståelsen om appropriering utökades för att introducera en teori om hur offentliga aktörer själva agerar för att forma och möjliggöra för invånare att ta platser i anspråk. Data för undersökningen samlades in genom observationer i en fallstudiedesign av Norra Parkgatan. Under fyra tillfällen uppdelat på två dagar genomfördes observationerna och insamlade data redogjordes i form av observationsberättelser som sedan analyserades utifrån teorierna om appropriering.   

  Undersökningen av Norra Parkgatan visar på att det sker och finns många former av appropriering av gaturummet och att både enskilda invånare och grupper är delaktiga i approprieringen. Den främsta formen av appropriering är tillfälliga rum och saknar förmåga att skapa beständiga platser. Istället visade det sig att en dominering, en maktrelation, är närvarande och begränsar möjligheterna för invånarna att appropriera. Studien visade att offentliga aktörer som Malmö Stad medvetet utformar platser och initierar aktiviteter för att möjliggöra att invånare approprierar platser.  

 • 34.
  Svensson, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planerarens bild av sig själv.: Osäker expert eller restriktiv kommunikatör?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med uppsatsen är att studera och analysera hur planerare ser på sin egen roll som planerare i relationen till medborgarna. Relationen mellan planerare och medborgare innebär i det här fallet formaliserade medborgardialoger, till exempel samråd eller informationsmöten i offentliga stadsrum, till exempel torg.

  Bakgrunden till uppsatsen är att forskningen visar att planerarna är osäkra till hur de ska använda sig av medborgardialoger, och om medborgardeltagandet ska vara en del av beslutsfattandet. I ingen annan fråga är det så stor skillnad mellan principer och praxis. Plan- och bygglagen har fastställt att medborgarinflytande är en del av planprocessen. Forskningen visar dock att planerarna är osäkra på hur de ska förhålla sig till medborgardeltagandet i stadsplaneringen. För att studera hur planerarna ser på sin roll som planerare har resultatet satts i relation till olika demokrati-modeller samt rationell- och kommunikativ planering.

  En kvalitativ studie har gjorts för att undersöka hur planerarna ser på sin roll som planerare i relationen till medborgarna. Studien är baserad på en tvärsnittsdesign. Valet av forskningsdesign beror på att avsikten med studien har varit att undersöka planerarens syn på sin roll som planerare. Därefter är studien genomförd genom semistrukturerade intervjuer. Empirin har analyserats med hjälp av metoden kvalitativ innehållsanalys. 

  Uppsatsens resultat visar att planerarna är osäkra på hur de ska arbeta med medborgardeltagandet. I vissa fall visar resultatet att planerarna ska lyssna på medborgarnas yttranden men resultatet visar att planerarna väljer att bortse från detta i stadsplaneringen. Det är svårt att säga om planerarna ser sig som rationella eller kommunikativa i sin roll som planerare. Samtidigt går det se att rationell planering är dominerade i svensk stadsplaneringen.

 • 35.
  Svensson, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Wallström, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Exklusionens Arkitektur: en studie av exkluderingens görande i offentliga rum utifrån ett aktör-nätverksperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk dagspress uppmärksammat flera exempel där fysisk miljö agerar exkluderande— alltså bidrar till att utesluta vissa grupper av människor från offentliga platser. En trend som kan skönjas är bland annat att denna “exkluderande design” blir allt vanligare i städer, nationellt som internationellt. I denna uppsats ställer vi frågan hur denna exklusion tar sig form i en svensk kontext genom olika praktiker. Vi har tagit oss an denna fråga med hjälp av aktör-nätverksteori, ett vetenskapligt förhållningssätt som intresserar sig för att beskriva sociomateriella relationer, alltså förhållanden mellan människor och ting. En analys utifrån ett aktör- nätverksteoretiskt perspektiv har gjorts på tre större transportnoder i Malmö och Stockholm genom deltagande observationer.

  Fenomenet exklusion i offentliga rum är på många sätt en relativt ny företeelse i Sverige. Utifrån ett angloamerikanskt perspektiv är emellertid fenomenet ingen nyhet. Det denna studie visar på är att utformningen av offentliga rum i Sverige idag kanske ligger närmare den angloamerikanska än vad som beskrivits i tidigare forskning. På transportnoderna har vi upptäckt tillsynes målmedvetna strategier som möjliggör exklusion av oönskade grupper. I en nordamerikansk kontext har detta under era decennier beskrivits som ett demokratiproblem. Frågan vi avslutningsvis ställer oss är om detta problem kanske ska börja tas på allvar även i Sverige?

 • 36.
  Tiemda, Lii
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Föreställningar om det offentliga rummet: En studie om vilka föreställningar om det offentliga rummet synliggörs i svensk stadsplanering och arkitekttävlingar och vad dessa kan ge oss för fysiska miljöer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is possible to discern different political values and social norms in the physical structure of the city. Normative ideas about what is proper and improper behaviour in public spaces influences how the city's streets, squares and parks are portrayed through spatial planning. The public space is constantly shaped and reshaped by transformations that are simultaneously subtle and obvious – symbolic and physical. This makes the public space such an interesting topic to study, hence the essay examines the prevailing notions of public space in Swedish urban planning, by critically discussing how public space is mediated at national, regional and local planning levels and in architectural competitions. The intention is to highlight assumptions that help shape contemporary public spaces within a Swedish context and what spatial constructions (public places) these could give us. The essay conducts the study with content analysis of the Planning and Building Act, national, regional and local planning documents as well as material produced in architectural competitions conducted in the City of Stockholm between 2005 and 2014. The analysis is delimited to these types of documents because they can be considered to influence and, to some extent, to control the spatial configurations being built in the city. The essay reveals that although public space is still regarded as an essential urban space to maintain open, accessible and as a public good, the underlying assumptions mainly affected by economic perspectives tend to control the configuration of the space. The essay highlights that these notions treat public space as a container of a certain mix of activities that are considered to contribute to a desirable urban life in the public space. The essay also highlights some general implications that may occur when the configuration of the public space is partly shaped at the expense of an unmediated and varied public life.

 • 37.
  Török, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Föreställningar om rum: En fallstudie av Björns trädgård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka föreställningar om det offentliga rummet; både generella föreställningar som inte är platsbundna, men även de föreställningar som finns om Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. Syftet har även varit att undersöka hur dessa föreställningar materialiseras i det fysiska rummet. Björns trädgård är tillsammans med Medborgarplatsen en av Stockholms mest befolkade platser, och på den lilla ytan som utgör Björns trädgård finns en uteservering, parklek, skejtpark och moské samlade runt en stor gräsmatta. I och med dess många funktioner, läge och puls kan Björns trädgård ses om en typisk plats för möten och stadsliv, men har trots detta ett dåligt rykte. Frågorna som drivit arbetet med uppsatsen är kopplade till föreställningarna om det offentliga rummet, och hur platsen Björns trädgård kan förstås utifrån begreppet territorialitet. Hur föreställningarna rumsliggörs, det vill säga hänger ihop med territorialiteten har även undersökts. Empirin består av kommunala dokument och handlingar, observationsstudier och intervjumaterial. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det teoretiska ramverk som legat till grund för uppsatsen är poststrukturalismen och Mattias Kärrholms begrepp Territorialitet. Områdesöversikten inleds med en redogörelse av Harveys och Lefebvres rumsbegrepp, och övriga delar i kapitlet behandlar offentliga rum ur olika perspektiv. Fallstudien har visat att de generella föreställningarna om vad ett offentligt rum är och bör vara, inte nödvändigtvis stämmer överens med de platsspecifika för Björns trädgård, samt att föreställningarna beror mycket av vem avsändaren är. De territoriella strategierna på platsen är inte överlagrade, vilket innebär att grupper med olika intressen brukar rummet sida vid sida istället för att dela på samma yta eller inta varandras territorier. Studien har även visat att föreställningarna om rummet framför allt materialiseras i form av territoriella strategier, vilket innebär att myndigheter får större kontroll och inflytande över rummet och hur det används. Appropriering kan ske där den strategiska territorialiteten är som svagast, vilket innebär större risk för att dessa ytor används på ett sätt som inte är passande eller ”attraktivt” enligt rådande normer.

 • 38. von Hofsten, Julia
  et al.
  Hanna, Jessica
  BYGGEMENSKAP: NÄR ALLMÄNHETEN FÅR VARA MED OCH BYGGA (BO)STADEN. EN STUDIE AV KOMMUNENS ROLL I GENOMFÖRANDET AV BYGGEMENSKAPER.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Wester, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Formspråk för en människofokuserad urban gestaltning: Strategier för ökad tillgänglighet till stadens offentliga rum2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis in spatial planning investigates the possible designs of urban public places for an organic humanfocused perspective for an increased accessibility for people with highly sensitive senses to the citys public environments. This work focus on high sensory experience and how through this environments that are better for alla humans can be created, at the same time as more disabilities needs (even neurologicals) gets involved when citys environments gets planed. This work is an combination of spatial plannings urban design teories of known teoretics and knowledge of how the environment through the sensory input affects the people that lives and stay there. Where a big need have been identifyed for increased accessability to public places so that it involves individuals with an higher sensory input as for example is an character of people with some neurological disabilties as on the same time make a fysical planing focus on people firstly. As the costomizations after the ideals of the more extrem experiens will make the environment considerably better even for the “normal”(general) experiencer. Through questionnaires an image is created of how individuals with an higher sensory experince precives the public urban environment and togheter with literary knowledge as well as case studies, do this work create knowledge in how those environments can be designed. This knowledge will be illustrated in pictures and priciples in the results of this paper.

 • 40.
  Özcan, Çiğdem
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  The Effects of Gentrification on Cultural Identity: A case study in İstanbul, Sulukule2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gentrification is a formation that demonstrate the revitalisation of urban areas where local inhabitants is displaced and force to move other districts. In the last years, there are several debates about positive and negative consequences of revitalisation projects. This paper discusses the effects of gentrification researched through an analysis and perspective on changes in a given district. It underlines the influences of alterations on the cultural landscapes and cultural identities. Focusing on the historic neighbourhood of İstanbul, Sulukule as a case study, this thesis analyses the change on character of a region with particular attention to the shifts of identity of a district. The aim is examining the role of gentrification on cultural identity, its effects, project process and consequences for neighbourhoods.

1 - 40 of 40
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf