Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
181920212223 1001 - 1050 av 1130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1001.
  Thordenberg, Carl
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Sveriges bebyggelsestrukturer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att förstå den fysiska planeringen krävs förståelse för de sammanhang i vilket planerandet utförs. Bebyggelsen består av många olika delar, byggnader, vägar med mera, som tillsammans utgör vidare strukturer. Det krävs insikt i hur bebyggelsen har vuxit fram för att förstå hur nya strukturer ska utformas efter som de är sammanlänkade och påverkar varandra. Den här uppsatsen är ett försök att identifiera begrepp för att bättre förstå dessa strukturer. En viktig insikt är den om att urbanisering är en komplex process och uppsatsen grundar sig på en indelning av Nils Lewan i tre olika synsätt på hur urbanisering kan ses: arkitektens, geografens och sociologens perspektiv. Beroende på synsätt varierar graden av hur stor del av Sveriges befolkning som kan sägas vara urban ifrån 70 till nära 100 procent. Detta problematiserar användandet av det statistiska begreppet tätort för att beskriva urbaniseringsgrad. För att förstå hur de ser ut, krävs insikt i hur de har vuxit fram. Och för att göra det förståeligt krävs insikter i de funktioner bebyggelsen antar – bebyggelsen utgör en bosättning. Det här är berättelsen om hur staden paradoxalt nog både blev det allenarådande levnadssättet, samtidigt som den förlorade de flesta av sina tidigare särdrag och kännetecken. Om hur staden som geografisk plats och social konstruktion blev staden som idé, ideal och geografisk punkt.

 • 1002.
  Thorell, Marcus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Gestaltande arbete av centrala Jakobsberg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet undersöker på ett gestaltande sätt hur det skulle vara möjligt att utveckla de centrala delarna av Jakobsberg.

 • 1003.
  Thulin, Christoffer
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Biltrafikens påverkan på modern stadsplanering, en fallstudie av Söderstaden, Kungsbacka2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur trafiken idag påverkar och styr vårt sätt att planera städer. I detta arbete görs en fallstudie av Söderstaden, som är ett nybyggt bostadsområde i Kungsbacka kommun, där trafikens påverkan undersöks. Historiskt sett har våra dominerande transportmedel haft stor påverkan på våra samhällens uppkomster. Handeln har varit beroende av den tidens effektivaste transporter, då sjöfarten, nu motorfordonstrafiken. Hur våra städer lokaliserades och utformades vid de olika tidsepokerna skiljer sig avsevärt. Arbetet inleds med en teoridel om hur trafiken påverkat oss genom historien och hur teorierna idag anser att kommunerna bör planera för trafiken, för att till sist gå in på vad trafikens utveckling påverkat enskilda kommuners stadsplanering. Stadsplaner har ofta anpassats efter hur transporter effektivt kan ta sig fram i stadsmiljön. Manhattan i New York är ett återkommande exempel på en klassisk rutnätstad, inspirerad av den romerska antiken, som främjar tillgängligheten för trafiken. När massproduktionen av bilen kom ökade människans rörlighet och man såg en positiv utveckling av välfärden i form av ökad bilism. Resultatet blev ett bilberoende samhälle med långa avstånd mellan stadens funktioner. Idag utgör bilen en stor belastning på staden tack vare dess enorma markanvändning och skapandet av barriärer för andra trafikslag. Detta har skapat nya planeringsideal. Ett av dessa är blandstaden som bland annat innebär en tät, funktionsblandad miljö med korta avstånd mellan ett stort utbud av stadens funktioner. Detta sägs främja kollektivtrafiken. Ett bra utbud av kollektivtrafik är viktigt med tanke på att många är beroende av den. De som inte har bil har annars svårt att resa längre sträckor. Trafikplaneringsidealen idag strävar efter att främja tillgängligheten, tryggheten och trafiksäkerheten. Bilen är ett färdmedel som är vida diskuterat inom dessa områden. Samtidigt som biltrafiken försämrar tillgängligheten och tryggheten för andra trafikslag ökar den rörelsefriheten för individen. En annan viktig aspekt är att samhällets ekonomiska grund är uppbyggt genom ett bilberoende. Många industrier och verksamheter är beroende av en fungerande biltrafik. Det är dock tydligt att en prioritering av tillgängliga gaturum för de resterande trafikslagen är vad teorierna idag anser vara mest hållbart. Integrering och separering är två olika sätt att utforma gaturummet genom att välja vilket trafikslag städerna vill prioritera. En integrering innebär att flera trafikslag får samarbeta på samma yta vilket är ett bra sett att underminera bilen och göra miljön mer attraktiv för övriga trafikslag. Ett annat sätt att prioritera trafikslagen kan exempelvis vara att skapa mer plats för gående eller mindre plats för bilen. Detta kan ha stor påverkan på människors val av färdmedel. Hur kommunen balanserar trafiksystemet bestäms efter stadens förutsättningar. Kungbacka är en kommun med väldigt liten centralort i förhållande till både kommunens yta och folkmängd. Orter som förr varit fritidshusorter har växt sig större och skapat en väldigt utglesad kommun. Tack vare de långa avstånden och den höga andelen miljonärer i kommunen har ett starkt bilberoende växt fram. Vägnätet har inte hunnit med i utbyggnaden och detta har skapat hårt belastade vägar i kommunen och underlaget på kollektivtrafikresenärer är dåligt. Ett sätt att råda bot på detta anser kommunen vara en förtätning av centrumdelarna där ett flertal projekt har kommit upp på ritbordet. Ett av dessa är Söderstaden, som är ett blandstadsområde lokaliserat i nära anknytning till Kungsbacka Innerstad. Stadsdelen är lokaliserad just för att skapa en förtätning av centrum samtidigt som en omfattande ombyggnad av vägnätet tillkommer just för att kunna hantera en större trafikkapacitet. Trots att kommunens mål är att minska bilberoendet separeras trafikslagen i gaturummet och stora ytor parkering anläggs. Biltrafiken får gott om plats att ta sig fram på i området vilket visar på att Kungsbacka inte riskerar att råka ut för samma problem som andra städer fått ta del av efter att de planerat för en minskad biltrafik. Det är kommunens historiska utveckling som skapat det bilberoende kommunen inte kan bortse ifrån. Ett av de övergripande målen Kungbacka har är att öka tillgängligheten för fotgängare i Innerstaden. Med hjälp av Söderstaden kan parkeringsplatserna flyttas till ett avstånd som fortfarande är rimligt utan att det känns som antalet platser minskat. På så sätt blir det högt belastade vägnätet i Innerstaden befriat från en stor del av biltrafiken. Det är tydligt att trafiken på flera sätt har påverkat stadsplaneringen i Kungsbacka. Söderstadens lokalisering har uppkommit som en reaktion mot de tidigare stadsbyggnadstrenderna som skapade bilberoendet och då utformats efter de trafikbehov som kommunen fortfarande kräver.

 • 1004.
  Thulin, Fredrik
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Livscykelanalys av förorenade sediment i samband med muddring: Fallstudie Arendal II2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1005.
  Thulin, Ulrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Att planera för stadsmässighet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När man planerar för nya områden idag är ett av de vanligaste ledorden för den framtida stadsutvecklingen att bygga stadsmässigt. Att med funktionsblandning, tät bebyggelse och ett aktivt folkliv skapa en attraktiv stadsmiljö är det som eftersträvas i enlighet med gamla traditionella ideal. Samtidigt råder det en stor skillnad i hur man använder begreppet som vision mot hur det realiseras i planeringen. Hur planerar man för stadsmässighet i en helt ny stadsdel, i detta fall applicerat på Brunnshögområdet i Lund? Vad innebär begreppet stadsmässighet i Brunnshög/Lund Ne´s planeringsunderlag i jämförelse med den vetenskapliga litteraturen? Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka det Vetenskapliga och kunskapsmässiga innehållet i begreppet stadsmässighet samt tillämpningen i fallet Brunnshög/Lund NE. Till grund för arbetet ligger en kunskaps och forskningsöversikt där vetenskapliga teorier och definitioner som rör stadsmässighet utreds. En fallstudie görs på Brunnshögsområdet där tillgängligt vision och planmaterial studeras. I fallstudien görs en innehållsanalys över begreppets förekomst i kommunens dokument och en kompletterande SpaceScape analys samt intervju. I analysen jämförs sedan teorin med fallstudiens resultat. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats. Uppsatsen visar på att stadsmässighet är ett diffust begrepp. I studien framkom att stadsmässighet definieras och används olika i Lunds kommuns planeringsdokument och den vetenskapliga litteraturen. Skillnaderna ligger i att det är mer lättsamt använt i kommunens underlag där man planerar i främsta hand för de fysiska strukturerna i området medan de funktionella och sociala aspekterna får en sekundär betydelse i planeringen för att uppnå en stadsmässig stadsdel.

 • 1006.
  Thuresson, Ida
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Att möta staden: en resupplevelse i rumsliga sekvenser2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stadsmönster. Vid trafikplatsen ändras förutsättningarna för bilisterna och deras upplevelse av trafikmiljön och här delar förbifarten stadsbygd från landsbygd. Detta arbete handlar om hur man kan förbättra intrycket av en stads entré genom fysiska gestaltningsåtgärder. Arbetet syftar till att skapa en metod för att tydliggöra färden till trafikplatsen och vidare in mot staden och göra den till en regisserad resa genom rum. Genom att skapa en styrd sekvens av rum och brytpunkter underlättas förändringen av trafikantens rumsliga närvaro och intrycket av stadens entré stärks. Arbetet utgörs av en analys av planeringsförutsättningarna kring Andersbergs trafikplats i Halmstad, en teoridel som ger en bakgrund till arbetets gestaltningsstrategi samt en del med ett planförslag för området runt Andersbergs trafikplats. För att klargöra arbetets syfte genom hela rapporten återkopplas varje gestaltningsdel till begreppet resupplevelse, vilket innefattar förståelse och identitet, orienterbarhet samt rytm och variation.

 • 1007.
  Thysell, Julia Andersson
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Rörelsestyrd utomhusbelysning för ett tryggt och hållbart samhälle2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med min utbildning till fysisk planerare stötte jag på begreppet trygghet flera gånger. Dock nämndes detta sällan i samband med belysning, utan endast andra aspekter togs upp. Därför tycker jag att det behövs närmare undersökning av hur vi egentligen upplever att en trygg miljö ska vara. Det behövs närmare undersökning av hur denna upplevda trygga miljö påverkas av en annan sorts belysning. Detta leder således till att denna uppsats behandlar ämnet trygghet i relation till belysning, med en inriktning på rörelsestyrd belysning. Syftet med denna uppsats är att undersöka om städer kan dra nytta av rörelsestyrd belysning och hur den rörelsestyrda respektive vanliga belysningen påverkar trygghetskänslan. Arbetet utgår ifrån innehållsanalyser av teknisk litteratur och forskningslitteratur och av en fallstudie av ett område på Kungsholmstrand i Stockholm.

 • 1008.
  Thörn, Eva-Maj
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Ljungbyholm, ett samhälle i förändring2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att genom analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet.

 • 1009.
  Toft, Matilda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Plats för vatten -om integrerad översvämningshantering i den fysiska planeringen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar kommer med största sannolikhet att orsaka en höjning av havsnivåerna och ökade nederbördsmängder. Detta, tillsammans med en fortsatt exploatering i riskutsatta områden orsakar större konsekvenser av översvämningar i framtiden. Tidigare har människan skyddat sig från översvämningar med hjälp av tekniska strukturer som vallar och barriärer. De senaste 10-20 åren har det i flera europeiska länder skett ett skifte från dessa tekniska lösningar mot ett ”mjukare” handlingssätt för att förebygga och hantera översvämningar i policydokument och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Syftet med uppsatsen är att belysa denna nya syn på översvämningshantering som i uppsatsen kallas integrerad översvämningshantering. Vidare är syftet att undersöka hur det nya tillvägagångssättet kan appliceras i ett aktuellt, svenskt exempel där det finns risk för översvämningar. Uppsatsen inleds med en översiktlig litteraturstudie för att undersöka översvämningshanteringens koppling till den fysiska planeringen, samt hur översvämningar påverkas av klimatförändringar. Syftet är att definiera de begrepp som används i uppsatsen samt att belysa en ökad översvämningsproblematik och vilket ansvar som finns för att hantera översvämningsrisker inom fysisk planering. Därefter följer avsnittet ”Integrerad översvämningshantering i teorin” där ett antal policydokument studeras för att konkretisera och precisera vad som menas med integrerad översvämningshantering samt vilka verktyg och metoder som finns för att omsätta integrerad översvämningshantering i praktiken. De verktyg och metoder som framkommer genom studien kommer sedan att appliceras i uppsatsens avslutande del i en fallstudie över stadsförnyelseområdet H+ i Helsingborg. Fallstudien inleds med en kartering över översvämningsriskerna i H+ området. Området delas in i zoner som ligger till grund för de riktlinjer för markanvändning inom H+ som är uppsatsens resultat. Enligt dessa riktlinjer undantas de mest riskutsatta delarna av H+ området från exploatering och används istället för park och rekreation.

 • 1010.
  Tognolina, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Interface vatten: stad - Södra Hamnen i Lysekil2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många människor finner det fascinerande att vistas i gränszoner mellan vattenområden; hav, sjöar, floder och staden där byggnader formar en tydlig silhuett. Vatten är en attraktion både för människan och för staden. Kajområden och strandpromenader är dessutom ofta platser för möten mellan människor då förutsättningarna att träffas på ett enkelt och naturligt sätt finns genom områdenas blandade funktioner. De fyller en social funktion, en yta där generationer blandas och där mänsklig aktivitet försiggår, konserter, marknader m.m. Men detta kan även skapa intressekonflikter som bör utredas och vägas mot varandra och om möjligt undvikas med en genomtänkt planering och gestaltning av områdena. I Lysekil finns en stadsnära kajpromenad som är mer än en kilometer lång. Detta område mellan Havets hus i syd och Gullmarskajen i norr utefter Gullmarns strand är en betydelsefull del av Lysekil. Kajpromenaden är uppskattad och används året runt, men under sommaren råder en särskild stämning på stråket då staden är full av besökare som tillsammans med semesterlediga lysekilsbor träffas och flanerar på promenaden utefter vattnet. Området är därför attraktivt för näringsidkare av skilda slag och det finns ett intresse från många från olika verksamheter och aktörer att etablera sig utefter kajen, både i vattnet och på land. Området har en del brister som genom fördjupade studier av delområdena och en medveten gestaltning skulle kunna minskas. Kajområdet är idag relativt svagt integrerat med centrum och rörelsemönstret över kajpromenaden är bitvis otydligt. Trafiken utgör tillsammans med rangerbangården dessutom en barriär mellan staden och havet. En del mark-ytor är dåligt utnyttjade, stadsrum och mötesplatser skulle kunna förstärkas med gestaltningsmässiga medel. Syftet med examensarbetet är att utforma ett gestaltnings- och planförslag för Södra Hamnen i Lysekil utifrån analyser av området. Arbetet har föregåtts av litteraturstudier, samtal med tjänstemän på Lysekils kommun samt inventering av fallstudieområdet och tidigare ställningstaganden. Rapporten är uppdelad i tre huvudkapitel där det första beskriver projektets förutsättningar; historik, dagens markanvändning samt intressen och aktörer i Södra Hamnen. I det andra kapitlet ges först en kort beskrivning av ett antal vanliga teoretiska stadsanalysmetoder och sedan analyseras området utifrån de analysmetoder jag efter litteraturstudier valt. Det sista kapitlet beskriver planförslaget och innehåller text, kartor samt illustrationer. Planförslaget innebär att mark- och vattenanvändningen i området preciseras. Planen redovisar även vilka typer av verksamheter som tillåts längs kajpromenaden, både i vattnet och på land. Förslaget innebär att det skapas ett sammanhållet bilfritt promenadstråk utmed kajerna i centrala Lysekil genom att det befintliga gång- och cykelstråket förlängs och förstärks. Hela kajpromenaden får en enhetlig markbeläggning och omgivande miljöer utformas och gestaltas med omsorg med tanke på det centrala läget i Lysekil.

 • 1011.
  Tomtlund, Peter
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Orientation in underground pedestrian systems: A case study from Nanjing, China2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker på både en generell och detaljerad nivå hur orientering som syftar till att underlätta lokalisering av målpunkter kan förbättras i underjordiska gångsystem. Tidigare studier har antingen fokuserat på att analysera vissa begränsade aspekter av orientering i enstaka inomhusanläggningar såsom sjukhus, köpcentra etc. eller analysera begreppet orientering ur ett mer allmänt perspektiv. I detta arbete gjordes en litteraturstudie om orientering och underjordiska gångsystem i allmänhet kombinerat med enkäter, observationer och systematiska kartläggningar av förhållande vid en fallstudie av det undergjordiska gångsystem i Nanjing, Kina. Resultaten av alla metoder som användes analyserades därefter både var för sig och sammantaget och genom detta framkom vissa slutsatser. Baserat på resultaten och slutsatserna av denna analys utarbetades 16 stycken designriktlinjer. Resultaten av dessa riktlinjer visar att det skulle vara möjligt att förbättra orienteringen genom systematisk tillämpning av principerna som finns i litteraturen och undersökningar av människors beteende på den aktuella platsen. Tids- och resursbegränsningar gjorde det inte möjligt att ytterligare utvärdera förslaget genom att hypotetiskt implementera hela eller delar av förslaget i verkligheten och rundfråga medborgare om förslaget.

 • 1012.
  Torre, Gabriele Della
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of Italy2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since Italian unification, Southern Italy has lagged behind with respect to the North and for this reason it has been subsidized for a long time, by the Italian government before and the EU later. The fact that despite a huge amount of subsidies the South has not been able to reduce the development gap with the North has urged scholars to focus their attention on the capability of the society to improve its own situation which means to take into consideration sociological aspects with respect to economic development. The concept of social capital that refers to the types of relations between individuals, could represent one explanatory factor of the Southern backward situation. The purpose of this study is to understand the relationships between social capital and socio-economic disparities among the Northern and Southern regions of Italy. Firstly, a historical description of the Southern situational is described to point out the long duration of the issue. Secondly a recent economic description of the chosen regions has been made to show the still significant socio-economic disparities between the North and the South. Thirdly a literature review about the concept of social capital has been made in order to personally define the concept and choose useful indicators for the purpose of the thesis. Finally, according to the author’s interpretation, the social capital situation of the chosen regions has been pointed out and considerations about it in respect with the economic development have been made. According to the study, the two chosen regions represent different degrees of social capital. These seem to affect somehow the diverse economic development of the North and the South.

 • 1013. Trygg, Louise
  et al.
  Broman, Göran
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för strategisk hållbar utveckling.
  França, Cesar-Levy
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för strategisk hållbar utveckling.
  District Heating and CHP: A Vital Role for the Development towards a Sustainable Society?2012Ingår i: Latest trends in sustainable and green deveopment - Proceedings of the 3rd International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR 12), WSEAS Press , 2012, s. 157-167Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, district heating (DH) is quite well developed and is already mainly based on non-fossil fuels. Increased use of DH is therefore considered as a way of phasing out fossil energy for heating purposes. Furthermore, increased use of DH provides an increased basis for combined heat and power production (CHP). Considering that coal condensing is the marginal production of electricity in Europe, increased use of bio-fueled CHP leads to even greater reductions of global carbon dioxide (CO2) emissions. However, in a sustainable society, where there is no longer a systematic increase of CO2 (and no other sustainability problems), the benefits of DH are less obvious. The aim of this work is to explore the impact of DH and CHP in the development towards such a society. A local energy system is studied for five different time periods from 2010 to 2060 with different marginal technologies for electricity production. Results show that when the local energy utility co-operate with a local industry plant and invests in a new CHP plant for waste incineration the global CO2 emissions for the whole studied time period will be reduced with about 48 000 tonnes, which corresponds to over 100 % of the emissions from today’s system for the same time period. When considering that bio fuel is a scarce resource, and that the amount of CO2 emission linked to waste probably will be lower in sustainable society, the global CO2 emissions will be about 250% lower compared to the system of today. The studied DH related cooperation and introduction of CHP will reduce the system cost for the whole studied energy system with 2 500 MSEK for the studied period. In general, the results indicate that the modeled measures will not have any major advantages over other heating technologies in a sustainable society but that it can play a vital role for the development towards such a society.

 • 1014.
  Turén, Madeleine
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering. 830219-5907.
  Landsbygdsprogrammet och översiktlig planering i några västsvenska kommuner.: En diskursanalys2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att främja en hållbar utveckling på den svenska landsbygden. Översiktsplanen ska exempelvis ge anvisningar om riksintressen och beskriva hur kommunen ska följa upp nationella och regionala mål som till exempel EU:s miljökvalitetsnormer. Eftersom kommunen i övrigt har stor frihet att utforma planen efter eget tycke och att den innehåller kommunens politiska vision blir det också görligt att göra en diskursanalys av planens text.I diskursanalysen kommer även artiklar och dokument skrivna av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering att ingå. Syftet med diskursanalysen är att se om det finns skillnader i hur landsbygden beskrivs och om det finns några brister i hur planeraren tolkar landsbygdsprogrammet. Vidare ska analysen resultera i verktyg som är anpassade till de normerna vi skapar och väljer.De normer vi har konstrueras utifrån våra värderingar, vilka skiljer sig åt. De normer, problem och värderingar som skapas är inte alltid det ända eller lämpligaste sättet att förhålla sig till ett begrepp. Det är det detta arbete ska ta ställning till i fråga om landsbygden. Och den kritiska diskursanalysen används inte bara för att granska texter och diskurser utan också för att för att bidra i diskussionen om vilka sätt och verktyg vi bör använda för forma att bättre samhälle.

 • 1015.
  Tyrberg, Elina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Sydöstra Östersjöregionens utveckling: INTERREG-projekt och dess effekter på Blekinges robusthet2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Östersjöregionen är en av Europas snabbast växande regioner och Blekinge har ett strategiskt läge mitt i denna expansiva region. Studien behandlar Sydöstra Östersjöregionens utveckling och belyser de tre INTERREG-projekten Seagull, SEB Trans-Link och Baltic Gateway ur ett robusthetsperspektiv. En robusthetsanalys med hänsyn till tekniska, ekologiska och sociala aspekter görs med utgångspunkt från identifierade regionala riskfaktorer samt de effekter INTERREG-projekten förväntas få på Blekinge. Resultaten från analysen jämförs sedan med Blekingestrategin och slutligen presenteras föreslagna prioriteringar för att uppnå ett robustare Blekinge.

 • 1016.
  Törnquist Krasemann, Johanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Rydergren, Clas
  Linköpings universitet.
  Cats, Oded
  Delft University of Technology.
  Molyneaux, Nicholas
  École polytechnique fédérale de Lausanne.
  Yap, Menno
  Delft University of Technology.
  Transform project deliverable D3.1: A toolbox of real-time strategies for smart transfers2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Organizing, financing and operating public transport service networks can be quite a challenge. The liberalization of the public transport sector within EU has introduced some additional challenges since the public transport systems nowadays more often consist of services operated by multiple organizations. When passengers move between public transport service networks that are operatedby different organizations, the need for effective coordination become evident. The importance of effective coordination and the associated challenge to achieve this – independent of organizational structure - is the point of origin for the TRANS-FORM project. The project focuses on the development of an integrated passenger-focused management approach that takes advantage of multiple datasources and state-of-the-art scheduling support.This document reports on the work performed in task 3.1 entitled “Real-time traffic management optimization” and task 3.2 entitled “Smart real-time strategies” of the TRANS-FORM project. These tasks were performed as part of work package 3 “Methods for Planning and Operating RobustServices”.The work in the mentioned tasks focus on how to model an integrated passenger-focused management approach including developing strategies that enable improved coordination and smooth passenger transfers. This document contains a specification of the configuration of each modelled level (hub,urban and regional) and the proposed types of management strategies as well as the requiredinformation flow. A specification of the proposed integration of those three levels and their interactionis also presented.

  Additional project documentation can be found on the project website: 

  http://www.transform-project.org/index.php/progress-and-results/. 

 • 1017.
  Törnqvist, Anders
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Learning from Planning Practice and Research2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Heuristiska, datorbaserade verktyg som syftar till begreppsligt klargörande har använts i planerarutbildningen vid BTH. Visualisering av studenternas tankekedjor underlättar lärarens diagnos och handledning.

 • 1018. Törnqvist, Anders
  Supporting the Culture of Entrepreneurship through Urban Planning and Property Management1998Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Buildings are cultural as well as physical artefacts, interpreted and used in ways that change over time and between various social groups. Properties for commercial and industrial uses are particularly susceptible to changes of function, as well as to changing economic and aesthetic evaluations. The built environment of older industrial districts in semi-central urban areas are often condemned as unsatisfactory, for example, although studies show that a broad diversity of premises in accessible locations are important for the development of small businesses. On the other hand, the design and management of buildings in peripheral housing estates, where an increase in the number of local, small businesses is desired for many reasons, tend to make them unattractive to entrepreneurs. In order to support the culture of entrepreneurship a better understanding is needed of the role of the built environment and the possibilities to reconcile different interests in urban planning. Therefore, a picture sorting study was carried out, exploring the conceptua-lization of the built environment among small business entrepreneurs and urban planners in the Swedish towns Trollhättan and Göteborg. This study showed significant differences between the two groups in their use of verbal constructs when characterizing the buildings, where primarily the use of industrial branch classifications discriminated between them. In contrast, consensus analysis of the sortings as such showed no significant differences, indicating analogous perception patterns and the possibility of a dialogue. Both groups saw the same similarities and differences between the buildings but described them according to their particular frames of reference. The approach tested in this study will be developed on the basis of communicative planning theory in an ongoing research project, studying renewal and job creation initiatives in problematic housing areas in three Swedish towns: Jönköping, Norrköping and Växjö.

 • 1019. Törnqvist, Anders
  et al.
  Corrander, Jukka
  How Planners and Small Business entrepreneurs View Industrial Environments: The need and possibility for a planning dialogue1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A picture sorting study with small groups of urban planners and small business entrepreneurs was carried out in order to explore the conceptualization of industrial environments. The participants were asked to sort and characterize 20 photographs of industrial buildings, selected to illustrate a broad range with regard to age, size, standard, exterior design and possible use. Multidimensional scaling analysis and other statistical techniques revealed significant differences between the two groups, where primarily the use of branch classifications discriminated between them. In contrast, consensus analysis of the sortings as such showed no significant differences, indicating the possibility of a dialogue. The results are interpreted and discussed in the context of communicative planning theory and potential conflicts in the industrial property market between owners and occupiers.

 • 1020.
  Unéus, Viktor
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Kan Anderssons hus bli ett passivhus?2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras vilka möjligheter det finns för en av 3D hus kunders hus att klara kraven för passiv- eller minienergihus. Baserat på ett projekterat hus studeras hur olika konstruktioner och produktval påverkar husets möjlighet att uppfylla kraven. Trots att samtliga konstruktionsalternativ påstods vara anpassade för energisnåla hus visar vår undersökning att transmissionsförlusterna varierade mycket mellan de olika lösningarna. Även vilka garantier de olika företagen kunde ge gällande lufttäta konstruktioner varierade stort.De områdena som särskilt studeras i detta arbete är energiförluster genom en bostads klimatskal beroende av olika konstruktioner av väggarna, samt vilka fönster och dörrar som är lämpliga.Vår studie visar att utformningen av huset som studerats kommer kräva mycket höga krav på konstruktionen för att huset ska kunna nå kraven för ett passiv- eller minienergihus. Utformningen gör däremot att förlusterna varierar stort mellan de olika valen och det kan därför vara en god idé att se över vilka produkter som ska väljas inom de olika områdena.

 • 1021.
  Vahdani, Siamak
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Designing a New Neighborhood by Retrofitting Szamoty: According to New Urbanism Placemaking Principles2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The problem of a rapidly growing population and demand to move to urban areas was only one of the reasons that caused the cities’ expansions. Beside this, in pursuit of a better life, many families found their future life in outer city edges which ends in suburban patterns. This confronted some un-intended consequences like dispersing population over suburban areas, climate changes, environmental issues, public and personal health, etc. The problems still exist and it is expecting to continue more in the next 50 years. The issues are calling for reconsiderations of the situation. Looking back to the cities’ growth after the World War II, and the experience of “Urban Sprawl” phenomenon, makes it crucial to change the trend and study more on placemaking and better adaptive human environment, which was neglected at those years. The raise of new movements in urban designing was a respond to this miss-allocation of energy and human recourses. It was the time when movements of architects, urban designers, thinker and experts began to set out a number of principles for “placemaking” and better environments for human places. They are continuing to study and consult with the developers and prevent the opportunists, in order to not experience the same mistake as before. New Urbanism is one of those movements which established its principles in order to increase its highly dense development of both the inner city’s abandoned lands and the outer suburban areas. Today, New Urbanism put their priority on supporting the development of current resources in urban areas instead. Its principles have become increasingly influential in the fields of planning, architecture, and public policy. In Poland, Warsaw is also suffering from losing its population since suburban towns and municipalities have become competitor for growth rather than partners for the Capital City. In order to stop more dispersing population in suburban areas and reverse this trend back, new development plan has marked large amount of vacant land. The city economy has been growing rapidly for several years now, especially in the service sector; therefore shrinking manufacturing output of the city has left the city dotted with numerous degraded or obsolete industrial sites. According to new development plan, new strategies are going to implement on infrastructure investments on obsolete lands within the city’s districts. After the de-industrialization in Poland – like many Eastern European countries- many old industrial parks was left abounded or underperformed. These lands are providing a great opportunity for creating new dense residential neighborhoods and communities to bring back those left population. The potential locations and existing infrastructures in industrial lands would make the project profitable for developers. For example one of Warsaw’s development plans is to transforming former industrial and railway sites within the city, into dense residential are, thus locating residents closer their places of work. “Szamoty” is an old underperforming industrial land, on west Warsaw’s agglomeration border close to suburban towns. According to upper-hand development plans, a new dense mix-used residential area is going to be built in Szamoty site. This thesis has chosen “Szamoty” for implementation of New Urbanism “Placemaking” principles in a new residential area. It is an opportunity to correct the mistakes of the past, and also prevent those for new developments, since we today are smarter in facing the problem of growth and since we better can estimate the future demands. The aim of this project is to find spatial solution for problems of Szamoty, and do the placemaking by implementing urban design ingredients such as buildings’ forms, open public spaces and street into new spatial design proposal. The evaluation will show to some extend the proposal has respond to the stated problems. In the end, then project will be concluded and new questions will be raised.

 • 1022.
  Vainoriute, Egle
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Revitalization of brownfields by participatory process in Vilnius, Lithuania. Stakeholder analysis and case study in Markučiai and Paplauja territory.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The urban sprawl process takes more places in the world by leaving gaps in the core of cities these days when some industrial areas have been abandoned or moved into greenfields of city periphery. A recent research has shown that most of the conversion of brownfields has done by participation process in Europe. Therefore, this movement does not have a strong basement in the post-soviet union countries, and it is becoming more fragmented and decentralized tool in the planning system where planners’ opinion still dominates. The paper analyzes the public policy in the planning system and uses the design proposal base by people’s opinions. The diploma thesis deals with how with the aid of the public participation process the development of the revitalization of brownfield projects in Vilnius can be influenced/changed. Moreover, planners started using the public opinion and participatory process in the last decade of the country existence. However, still most of the designs are made by them and still keep their strong position in the planning in Lithuania. The old school professionals are influenced by the socialistic urban developing system which has been impacted from the central government and giving all power to the planners and administration of the city. In Vilnius administrative territory, there are several regenerations and conversion projects going on. The study was focused on Markučiai and Paplauja industrial area conversion in Vilnius. The study area is “Park of Architecture” project territory, which is the biggest conversion project in Lithuanian at this moment. Inspired by the works of theorists and architects Lucien Kroll and Christopher Alexander on the participation process, they were chosen as the main guide for thesis. Therefore, the study territory is part/next to the main Vilnius city core – the old town which is a sensitive area for inhabitants of the city and country. The theoretical part is a review of the participation process and the potential of its application/use. The paper uses two analysises to get the best result for the design part. The Stakeholder analysis and case study approach are followed by interviewing the people related with the project area, looking through official “Park of Architecture” and Vilnius city developing documents, mapping and visit area. The paper indicates that the planners and public opinion are turning in a direction which is more flexible to interlocutor position and observation. However, the dominant opinion from both parts is to develop the area as part of the old town and find the connection with the natural environment. In the area, the functions have to have mixed use and to be available for the residents and visitors of the territory, as well as to the public areas, especially the quay on Vilnia river. After investigation, observation and analysis of the study area, gathered information showed that a territory between Markučiai and Paplauja has problems which are fixable and by emphasizing the opportunities and using the stakeholders’ opinions, the territory has a possibility of ecological and sustainable development. The study paper is finished with the design proposal which transforms the study area as part of the old town and the city, and makes it attractive for investment, living and working. Maybe this thesis will help other conversion and regeneration projects in Vilnius and other cities to avoid mistakes as well as will inspire to work more often with stakeholders in participatory processes.

 • 1023.
  Valiulyte, Jomante
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Urban transformation of Riga's microrayons. From Sustainable Urban Design Perspective. Case Study: Mezciems2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, almost every town in Europe has a district of mass housing estates. Especially European countries, which were in the former Soviet Union, are facing ample issues on dealing with mass housing districts, which cover a great part of cities. Most of them are in a critical condition and in necessary need of renovation. Nevertheless, they are strongly criticized by researchers, as uncomfortable places to live, which do not fit the human scale. These post – Soviet mass housing estates, which are called ‘microrayons’, is an immense headache to all post - Soviet countries. Riga, which is the capital of Latvia and the biggest city in the Baltic States, can be considered as a special case because of its historical and political situation. While in the past, serving as a western hub for the former USSR, today it is an independent city which is located in a democratic country. Despite the fact that Riga’s historical center is included in UNESCO world heritage list because of its unique Art Nouveaux/Jugendstil architecture, almost one third of the city is covered with post – Soviet mass housing estates. Mežciems is one of them. Once been a soviet ‘microrayon’, today Mežciems is a challenging place for sustainable urban reconstruction. Sustainable transformation of ‘microrayons’ sounds like a promising future. Sustainable development is based on creating comfortable zones for humans, practicing the use of renewable resources and developing a nature friendly environment. While sustainability itself is focused on the future, not only the present. In this project the case of Mežciems is investigated. Mežciems was chosen because of its unique location and surroundings. Crucial was it to find appropriate approaches of sustainability which could be implemented in Mežciems ‘microrayon’. The ones which extend the life of Mežciems, preserve the history and improve urban structure of the whole city, were used. In order to understand the scale and the real situation of Mežciems, on - site investigation, literature studies and analysis were done. From these it was observed that Mežciems as well as other microrayons possessed many problems. Thus some strategies are used in this project to show that these problems can be solved in the most economic and efficient way. This ends by proposing a new design which if implemented, would transform Riga into an attractive and sustainable city. These strategies also have the potentials to transform other areas plagued by the problems associated with mass housing estates.

 • 1024.
  Valverius, Carl
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  God Krympande Miljö: En undersökning av krympande kommuner och god bebyggd miljö2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete undersöker hur kommuner med en krympande befolkning hanterar miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö i deras översiktsplaner. Arbetet utfördes genom en kvalitativ textanalys på tre översiktsplaner från Arjeplog, Hofors och Jokkmokk, och försöker besvara tre frågor; Hur beskrivs befolkningsutvecklingen? vad anser kommunen är en god bebyggd miljö? Och vilka konsekvenser har dessa två delar? I till exempel Arjeplog kommun beskrivs befolkningsutvecklingen som en stor utmaning mot kommunens framtida utveckling, och att det är svårare att vända trenden på grund av de relativa höga priserna på villor. I Hofors kommun fokuserar arbetet med en god bebyggd miljö på kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter. Jokkmokk kommun presenterar inga tydliga konsekvenser av sina ställningstaganden.  En slutsats som dras är att definitionen av god bebyggd miljö är olika i kommunerna eftersom de behöver utgå från sina egna förutsättningar och problem. En annan slutsats är att det behövs en kompetensutveckling inom social hållbarhet, med anledningen att både god bebyggd miljö och social hållbarhet inkluderar liknande koncept och idéer.

 • 1025.
  VECCHIO, PASQUALE DEL
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  REGIONAL INNOVATION STRATEGIES IN EUROPE A COMPARATIVE STUDY OF EMILIA-ROMAGNA AND FRIULI-VENEZIA-GIULIA2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The globalisation processes changed in a short period of time the framework of the world economy competitiveness and bring new opportunities and challenges. In this new scenario, the European enterprises can only compete by taking full advantages of the new opportunity offered by knowledge-based economy. In fact, Europe cannot compete on the base of reducing labour costs, polluting environment or overexploiting raw materials. Indeed European economy productivity and growth should be based on use of frontier technology and ability to produce high-tech goods, manufactures and services (Lisbon Strategy, 2000). In this perspective, innovation is considered to vital importance, to have in Europe enterprises able to compete on a global scale and to take fully advantages of new market opportunities offered by ICT exploitation. EU expect such a transition will boost fast economic growth, creates better jobs, while at same time maintains and improve the European welfare model and the environment protection (Lisbon Strategy, 2000). The thesis wants to compare innovation policy programs in two Italian regions: Emilia-Romagna and Friuli-Venezia- Giulia. The proposal of the work is to analyse how the Regional Innovation Strategy of the two chosen cases were implemented in the last program period 2000-2006. Which structures have been created? How the money was allocated? What can we learn from the past? Which opportunities were missed and what can be done? Are they really innovative? The last part of the thesis is dedicated to compare the Regional Innovation Strategy of the chosen regions. Which differences we can detect? What are the similarities between the two cases? In order to understand this, I will study what characterize an innovative region and which forces drives innovation in a particular region. The thesis will be based on Lisbon Strategy (political perspective) as point of departure to explain the role of innovation and innovation policies as peculiar importance to European social, economic and environmental development. Furthermore, regional innovation strategies (policy perspective) will be discussed to explain how the two chosen European regions have implemented their strategies to boost their development trough innovation. In particular the Regional Innovation System theory (theoretical perspective) will be assessed. The method used is to analyse economic data in the two regions, analysis of documents from EU, national and regional level, comparative analysis of innovation policies in EU, national and regional policy documents. Tables and figures will be presented and used as an element in the work thesis. The expected results of the work are: understanding how the two chosen European regions have implemented their innovation strategies and compare regional innovation strategies of two selected regions (existent similarities and differences).

 • 1026.
  Vessberg, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Bangårdområdet: Sundsvalls nya stadsdel2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det pågår ständigt förändringar i samhällsstrukturen som får effekter på många olika nivåer. Det har skett en övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och till kunskapssamhälle. Industriarbetarnas andel av befolkningen minskar till förmån för kunskaps- och servicebaserad verksamhet. Parallellt med denna utveckling har industrin lämnat efter sig stora landsarealer som är välförsedd med infrastruktur. På många platser runt om är det idag vanligt att mark i staden blir tillgänglig på grund av industrins strukturomvandlingar. Att förtäta landområden som industrin lämnat efter sig gör det möjligt att förhindra att staden expanderar över tidigare oexploaterad mark. I Norden sker en utmärkande inflyttning till storstäder och universitetsstäder. Det innebär att städerna behöver utvecklas för att klara av de ökade kraven det innebär. Det finns således krav på bostäder så väl som arbetsplatser men även effektiva transporter. Sundsvall har varit och är fortfarande till stor del en industristad men en omvandling av de centrala industriområdena längs fjärden till områden med bostäder, kontor och kommersiell service bör lyftas fram så att staden attraktivitet förstärks och utvecklas. En nedgrävning av järnvägen och förbättrade förutsättningar för resande med tåg skulle även kunna förstärkas Sundsvalls roll i regionen. Sundsvall ligger i mötet mellan E 4 och E14 samt Ådalsbanan, Mittbanan och Ostkustbanan vilket gör staden till centrum i en av de största arbetsmarknadsregionerna i Norrland. Sundsvall är således beroende av inresning. En satsning på förbättrade lösningar av tågtrafiken till, från och genom staden är då av stor vikt, tillsammans med smidiga övergångar mellan olika trafikslag. Ett väl fungerande övergripande nät gör det lättare att uppnå ett ökat resande vilket också kan bidra till att regionen växer. Järnvägen i tunnel är en del i ett väl fungerande övergripande nät. Examensarbetet presenterar bangårdsområdet som ett av Sundsvalls nästa stora utbyggnadsområden, bangården blir en ny central stadsdel när staden expanderar på tidigare industri- och järnvägsmark. Området är idag en resurs med stora ytor i ett centralt läge och kan bli ett attraktivt tillskott till stadsbilden om området binds ihop med intilliggande områden. Det måste i samband med en omvandling av industriområdena runt fjärden även nämnas trafiksituationen i staden. E 4 skärmar av innerstaden och är en tydlig gräns mot havet. E 14 är en trafikled med flera infarter till privata fastigheter samt järnvägen genom centrum som i och med utbyggnaden av Botniabanan får väsentligt ökade trafikmängderna med ökade störningar som följd. Det är av avgörande för stadens framtida attraktivitet att dessa problem ordnas eftersom lösningarna kan få positiva följdeffekter för andra delar av staden.

 • 1027.
  Vik, Henrik
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Håkansson, Hugo
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet: Ett gestaltande projekt över Ronneby och Karlskrona2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka betydelsen av begreppen trygghet och säkerhet inom den fysiska planeringen samt vilka gestaltande egenskaper som gör ett offentligt rum tryggt. När begreppen undersökts skapas två gestaltande förslag med åtgärder för att göra ett offentligt rum tryggare. Arbetet är uppdelat i två delar, den första genomförs gemensamt och är teoretisk. Med hjälp av metoden kvalitativ textanalys undersöks ett urval av litteratur om trygghet och säkerhet i den fysiska planeringen. Med textanalysen har litteratur tagit fram som stöd för att formulera teorin ”trygghet och säkerhet” som används i arbetet. Med teorin presenteras olika gestaltningsprinciper som är till hjälp i den andra delen av kandidatarbetet. Del två består av varsitt gestaltande förslag som redogör trygghetsåtgärder i ett befintlig offentligt rum. Det ena förslaget innefattar Karlskrona Stortorg, gjort av Hugo Håkansson. Det andra förslaget omfattar Ronneby torg samt Rådshusparken, också beläget i Ronneby stad, gjort av Henrik Vik. Åtgärderna som presenteras i förslagen grundar sig i litteraturen som granskats, samt metoden PSPL, Public Space Public Life, en platsbesöksmetod som grundar sig i att ställa frågor till det offentliga rummet. I den avslutande delen av arbetet förs diskussioner om de gestaltande förslagen och litteraturen som studerats.

 • 1028.
  Vindelman, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
  Trygghet och säkerhet i 60-talets bostadsområden. Exemplet Dalbo i Växjö.2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur man med hjälp av fysisk planering och gestaltning kan skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet i 60-talens bostadsområden. Som ett exempelområde har Dalbo i Växjö använts. Efter en historisk och teoretisk genomgång presenteras förslag till förändringar som kan gynna tryggheten och säkerheten i Dalbo En historisk bakgrund till 60-talets bostadsbyggande och förändringsarbeten i socialt utsatta område ges. Den visar att den samhällsekonomiska utvecklingen, tillsammans med det samhällspolitiska klimatet och den nya tekniken under 60-talet fick stark inverkan på vad som byggdes. Erfarenheter från förändrings-arbeten visar att det krävs ett multisektoriellt arbetssätt för att lyckas i de mest utsatta bostadsområdena. Studier om brott och rädsla pekar på att brottsligheten har minskat under 90-talet, samtidigt som känslan av otrygghet har ökat. Det visar sig också att boendet har betydelse för risken att bli utsatt för brott och för att utveckla rädsla. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige har under de senaste åren gått från att vara helt socialt preventivt till att bli mer situationellt. En genomgång av brottsförebyggande arbeten upplyser om att de flesta av dom vilar på en blandning av arkitekten Oscar Newmans och journalisten Jane Jacobs teorier. Det visar sig också att målsättningar och åtgärder är gemensamma för många brottsförebyggande arbeten. Följande målsättningar har många brottsförebyggande arbetena gemensamt: Kontinuerligt stadsmönster Funktionsblandning Tillgänglighet Orienterbarhet Social kontroll Personligt ansvar Inventering och analys av Dalbo visar att området har stora brister vad gäller faktorer som antas skapa en trygg och säker stadsdel. Hyresgästerna upplever det som problematiskt med områdets dåliga rykte, den höga omflyttningen och nedskräpningen. Förslaget, som är en blandning av social och situationell prevention, har som målsättning att bättre knyta Dalbo till omkringliggande områden och öka tillgängligheten, genom att bland annat förbättra anseendet. Målsättningen är även att skapa ordning och överblick i ytor av olika dignitet, öka variationen i området och öka andelen gemensam och privat mark.

 • 1029.
  Volter, Agnes
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Wallbring, Josefin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Ett sammanhållet Sverige?: Fallstudie av kommunala översiktsplaner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning ökar men samtidigt sker en befolkningsminskning i mer än hälften av landets kommuner. Gles- och landsbygden är hårdast drabbad då invånare i yrkesverksam ålder flyttar medan den äldre befolkningen stannar kvar vilket leder till demografisk obalans. Detta innebär ett minskat skatteunderlag för de drabbade kommunerna vilket i sin tur leder till försämrade möjligheter till att erbjuda en kvalitativ välfärd. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur krympande kommuner hanterar en befolkningsminskning. Uppsatsen ämnar även till att undersöka om det finns några likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och den kunskapsöversikt som finns inom området. I arbetet studeras översiktsplaner för krympande kommuner i Norrlands inland då det är en del av Sverige som är hårt drabbad av den pågående befolkningsminskningen.

  Inom forskningen går det att finna två huvudtyper av strategier vilka är tillväxt och anpassning. Den förstnämnda huvudstrategin innebär att motverka den negativa befolkningstrenden genom att planera för ökad tillväxt. Anpassning grundar sig i att acceptera och planera för befolkningsminskningen genom att anpassa kommunen efter rådande situation. Gemensamt för de undersökta kommunerna är att de generellt eftersträvar tillväxt och en förklaring till detta kan vara att det länge har varit den norm som präglat den lokala och regionala utvecklingspolitiken i Sverige. Den tydligaste tillväxtbaserade strategin som går att finna i samtliga översiktsplaner är marknadsföring av framförallt naturmiljöer där målet är att attrahera både nya invånare och besökare. Trots att tillväxt dominerar går det emellanåt att urskilja tendenser till en mer anpassningsorienterad planering. En strategi som kan kopplas till anpassning och som samtliga kommuner både arbetar med och vill utveckla är mellankommunala samarbeten. 

 • 1030. Vuorio, Tuomas
  Information on recreation and tourism in spatial planning in the Swedish mountains: methods and need for knowledge2003Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Effektiv fysisk planering i fjällen förutsätter tillförlitlig och bra kunskap om turism och friluftsliv. Kommunerna behöver lämplig data att basera sin planering på. En förutsättning för effektivare kunskapsförsörjning är forskning och utveckling av metoder. Det måste vara möjligt att följa utveckling, förutsäga effekter på miljön och brukares attityder, tillfredställelse etc. Den svenska fjällregionen omfattar ca en tredjedel av landet men bara mindre än 2 procent av svenska befolkningen bor i området. 90 procent av alla skyddade naturområden ligger i området. Med sina 8000 kilometer vandringsleder och 100 fjällstugor och -stationer är det ett av de viktigaste områdena för friluftsliv och turism. Området besöks av en fjärdedel av den svenska vuxna populationen varje år. Turism har fått allt större betydelse och roll i utvecklingen av området, mycket på grund av råvaruindustrins nedgång. Det finns stora skillnader mellan besökare i de svenska fjällen. Deras behov och intressen för olika naturupplevelser, deras tolerans för trängsel och kontakt med andra besökare varierar mycket. Det är viktigt för planering och förvaltning att ta reda på vilka kvalitéer besökare söker och uppskattar. Förvaltning av friluftsområden är vanligen kombinerad med bevarande och har ofta två mål: i) att bevara “naturligt tillstånd" och ii) ge möjligheter till friluftsliv. Dessa mål står ofta i strid med varandra. Lösning av denna konflikt är både ett teoretiskt och praktiskt problem. Hur man borde förse fysisk planering med relevant information som kan användas för att förutse reaktioner på olika förvaltningsåtgärder för att kunna hantera konflikter är en av de centrala frågorna i den här avhandlingen. Olika metoder för att mäta naturturism och friluftsliv diskuteras. Tre studier presenteras: i) en nationell studie om svenskarnas fjällvanor, ii) en fallstudie bland besökarna i Södra Jämtlandsfjällen och iii) en fallstudie bland lokalbefolkningen i Södra Jämtlandsfjällen.

 • 1031.
  Wahlberg, Hanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Zalar, Alva
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Det ena könet: en diskursanalys av planeringens syn på tjejer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många skulle nog mena att det är självklart att vi ska arbeta för jämställdhet, både inom

  politiken och inom den fysiska planeringen. Det “självklara jämställdhetsprojektet” är

  omöjligt att tacka nej till eftersom det utgår från grundprincipen om alla människors lika

  värde. När jämställdhet uttrycks som “jämlikhet mellan könen” klargörs att det krävs en idé

  om kön för att arbeta med jämställdhet. Men inom ramen för begreppen jämställdhet och

  kön ryms många alternativa tolkningar. Med anledning av tolkningsutrymmet som finns

  intresserar vi oss för att undersöka vilka idéer om kön som reproduceras inom planering och

  vad eller vilka som dessa idéer exkluderar respektive inkluderar. Med utgångspunkt i att tjej

  är ett socialt konstruerat begrepp som får sin betydelse genom språket tar vi oss an frågan

  “hur konstrueras tjejen i jämställdhetsprojekt inom planering?”.

  Uppsatsens forskningsöversikt utgörs av ett diskursivt fält där fyra diskurser, olika sätt att se

  på kön och tjejer, presenteras. Dessa diskurser är den biologiska, den psykoanalytiska, den

  socialkonstruktivistiska och queer-diskursen. Det diskursiva fältet utgör uppsatsens kontext,

  mot vilken undersökningen kan relateras till för att skapa en större förståelse för hur

  planeringen konstruerar tjejer. Det analyserade materialet utgjordes av fyra intervjuer,

  informanterna var tjänstemän på kommuner som arbetat med jämställdhetsprojekt inom

  planering. Under intervjuerna berördes exempelvis vilka intentioner de haft med projekten

  och vilka problemområden som identifierats. Syftet med intervjuerna var att låta

  informanterna tala fritt om sina respektive projekt så att underliggande tankar om tjejer

  kunde komma fram. Materialet analyserades sedan diskursivt för att synliggöra hur

  planeringen konstruerar tjejer.

  Analysen visar att planeringen främst talar om tjejer utifrån tre diskurser som vi kallar tjejer

  som grupp, tjejer är inte som killar och tjejer ska vara. Det visade sig finnas få motstridiga

  sätt att tala om tjejer inom dessa diskurser. Det fanns i princip inga ansatser att frångå eller

  ifrågasätta den binära könsuppdelningen till förmån för ett mer individualistiskt synsätt,

  något som vi riktar viss kritik mot. Vi problematiserar också Boverkets roll som medskapare

  av planeringens konstruktion av tjejer i dessa jämställdhetsprojekt.

  Slutligen ser vi att det finns en exkluderingsproblematik med den konstruktion av tjejen

  som idag reproduceras inom planeringen. Vi efterfrågar ett synsätt som medger att andra

  beteenden än “det typiskt killiga” anses önskvärt i det offentliga rummet och som inte

  eftersträvar en förändring av kvinnliga beteenden.

 • 1032.
  Wahlman, Katarina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Exploatera eller bevara: En studie om hur kommuner hanterar bestämmelserna om byggande på jordbruksmark i sin fysiska planering.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete har varit att studera hur kommuner förhåller sig till bestämmelserna som finns i Miljöbalkens 3 kap § 4 om ianpråktagande av jordbruksmark. Syftet har vidare varit att undersöka vilka motsättningar som finns mellan miljö- och planeringsparadigmen inom den fysiska planeringen genom att studera hur kommuner resonerar om frågan om byggande eller bevarande av jordbruksmark. För att undersöka detta studeras de fall som har den bästa jordbruksmarken sett till dess produktionsförmåga samt har en stor befolkningsökning och liten yta att växa på. Som tillvägagångssätt för att studera detta tillämpas en flerfallstudie som undersökningsstrategi. I studien genomförs en innehållsanalys av åtta kommuners översiktsplaner. Uppsatsen visar på att det finns en förskjutning från miljöparadigmet till planeringsparadigmet i sättet som kommunerna för sina resonemang om bestämmelserna om byggande på jordbruksmark. I samtliga översiktsplaners övergripande mål eller strategier nämns jordbruksmarken som en viktig resurs som ska värnas. Detta inledande resonemang tillhör ”miljöparadigmets” bevarande- och skyddssynsätt på utveckling. När sedan kommunerna börjar diskutera befolkningsökning och tillväxt blir jordbruksmarken en resurs för tillväxt och kommunerna börja väga alternativ mot varandra. I några kommuner handlar avvägningarna om att man prioriterar bebygga jordbruksmark med lägre kvalitet framför högre klassad mark. Andra avvägningar har varit att utbyggnadsplanerna haft en stor regional och internationell betydelse och därför vägt tyngre än bevarandet av jordbruksmarken. Gemensamt är att i samtliga översiktsplaner har tolkningen gjorts att exploateringsintressen vägt tyngre än bevarandeintressen. Då kommunerna använder sig av olika avvägningsalternativ ställs de dock – i de studerade fallen – aldrig mot alternativet om jordbruksmarkens fortsatta brukande. Frågan är om bestämmelserna om jordbruksmarkens exploatering behöver ses över i dess kontext. Detta för att göra att glappet mellan de två paradigmen mindre och därmed enklare att hantera och förhålla sig till de bestämmelser som finns om ianspråktagande av jordbruksmark.

 • 1033.
  Wahlman, Katarina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  MYTEN OM MÖLLEVÅNGENS MÅNGFALD: HUR DEN FYSISKA UTFORMNINGEN PÅVERKAR INTEGRATION2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De svenska städerna har fått en mer komplex och rikare sammansättning av befolkningsgrupper när det kommer till både levnadssätt och familjeförhållanden. De socioekonomiska klyftorna har blivit allt tydligare och bostadssegregationen har under de senaste decennierna växt fram i de svenska städerna. Det finns många föreställningar om hur man planerar den goda staden och vilka komponenter som behövs för att skapa en stad där alla är jämlika. I detta kandidatarbete undersöks hur den fysiska utformningen påverkar städers boendemönster och området Möllevången i Malmö studeras som fallstudie.

 • 1034.
  Wallander, Kristina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Kustens bebyggelse: landskapets identiet2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar pågår ständigt i samhället och är beroende av många olika processer. Så är även fallet längs kusten, vilket avspeglar sig bl a i bebyggelsen och nyttjandet av landskapet. Under början av 1900-talet blev kusten ett alltmer attraktivt rekreationsområde och stora områden togs i anspråk för fritidsbebyggelse. Idag är bilden en annan och kustzonen har blivit allt mer attraktiv som permanentbostadsort. Detta ställer nya krav på både miljön och bebyggelsen i kustlandskapet. Naturen och de förutsättningar som rådde på platsen var ofta grunden för den ursprungliga bebyggelsens utformning. Idag sker istället en anpassning av platsen efter bebyggelsens förutsättningar, vilket kan medföra att hela bebyggelsemiljön förändras radikalt. För att kunna anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig miljö är det viktigt att känna till områdets historia och den lokala bebyggelsetradition. Målet med examensarbetet har därför varit att identifiera vad som utgör den lokala bebyggelsetraditionen i kustsamhällena Matvik och Saxemara samt att studera hur denna kan ligga till grund för ny bebyggelses anpassning till befintlig miljö i områdena.

 • 1035. Wallgren, Oskar
  Fallstudierapport: uppföljningar av miljöbedömningar av regionalt tillväxtprogram och regional transportinfrastrukturplan för Skåne2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  2004 trädde det europeiska direktivet om ”miljöbedömning av vissa planer och program” i kraft i Sverige. I mångt och mycket har det praktiska bedömningsarbetet hittills handlat om att ta fram vägledning och rutiner för att försöka förutse möjliga miljökonsekvenser och anpassa program och planer för att minska dessa. Men den strategiska miljöbedömningen tar inte slut i och med att planen är beslutad. Lika viktigt är uppföljningen och utvärderingen av vad som faktiskt skedde. Sådan uppföljning pågår ständigt i en mängd regionala processer – exempelvis de regionala tillväxtprogrammen – men ofta hamnar miljöfrågorna vid sidan om. Forskningsprojektet MiSt 9, Verktyg för uppföljning och utvärdering i strategisk miljöbedömning är ett samarbete mellan KTH, Stockholm Environment Institute och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det syftar till att förbättra verktygen för att följa upp och utvärdera miljökonsekvenserna av planer och program på den regionala nivån i Sverige. Projektet har pågått sedan 2006 och avslutas under 2009. I tre parallella fallstudier har existerande regionala plan- och programprocesser använts som utgångspunkter för att resonera kring hur uppföljningen av miljöeffekterna av regionala planer och program i Sverige kan förbättras. I föreliggande rapport redovisas erfarenheterna från de två fallstudier som genomförts i Skåne under 2007/8. De planer och program som studerats är dels Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015 (RTI), dels Gränsöverskridande Tillväxt! – ett förslag till regionalt tillväxtprogram för Skåne (RTP). Programmet ”Miljöstrategiska verktyg”, MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. Målen för MiSt-programmet: • Kritisk undersökning av verktygens funktion • Teoribaserad förståelse av deras verkan • Utveckling av råd om effektiv användning av verk tyg och kombinationer av verktyg Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH. Biträdande programchef: docent Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.

 • 1036.
  Wallin, Robert
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Ilia, Ronald
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  NYHAMNEN: EN VISION FÖR HAMNOMRÅDETS FRAMTIDA UTVECKLING2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste decennierna har kommunerna i allt större utsträckning initierat nya stadsutvecklingsprojekt längs med sina vattenfronter. Det handlar i många fall om hamnområden som tidigare varit aktiva industrier och verksamheter. Genom att utnyttja dessa hamnområden kan kommunerna förverkliga sina ambitioner att skapa nya attraktiva och dynamiska stadsmiljöer. Vidare ser man dessa hamnområden som ett sätt att knyta an vattnet med stadens mest centrala delar, en slags förlängning som växer. Det är vidare också ett sätt för kommunerna att stärka sin ”image” som moderna och innovativa städer.

  Den främsta ambitionen är att skapa så kallade ”levande stad” i vattennära lägen. Det här arbetet har utifrån detta format två teoretiska utgångspunkter ”levande stad” och ”vattenfrontsprojekt”. Med utgångspunkt i dessa teorier har ett planförslag utformats för att visa på hur fysisk planering kan konkret möjliggöra den “levande staden”. Platsen för planförslaget utspelar sig i Nyhamnen i Malmö, beläget strax norr om Malmö Centralstation och som inom sfären för stadsplanering i regionen benämns som ”ett stadsutvecklingsområde med Södra Sveriges mest centrala läge”.

 • 1037.
  Wallmark, Emmy
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Dåtid, nutid, framtid – ett förtätningsförslag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vissa områden i Sverige har blivit stark efterfrågade på grund av dess läge och en ökad befolkning. En rapport från Riksantikvarieämbetet visar statistiken att övervägande delen av våra kust- och skärgårdsområden är mycket attraktiva som boende- och rekreationsmiljöer. Sveriges befolkning ökar och därmed ökar behovet av nya bostäder ständigt. Vilka områden och vilken mark tas i anspråk för detta ändamål? Boverket redogör för att bristen på fria ytor i tätorterna gör att grönområden tas i anspråk i större utsträckning vilket kan påverka invånarnas tillgång till grönområden. Sämre tillgänglighet till exempel till grönområden kan leda till en rad negativa effekter på människors hälsa, upplevelse av staden och dess utformning. En lösning på detta problem kan enligt Boverket vara att förtäta. Med förtätning av en stad ges möjlighet att växa och vidareutvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av jordbruksmark begränsas. Det uppstår dock ofta problem och konflikter vid förtätning i befintlig bebyggelse. De boende protesterar vanligtvis mot förändringar och ny bebyggelse i deras närhet. Sämre tillgänglighet till exempel till grönområden kan leda till en rad negativa effekter på människors hälsa, upplevelse av staden och dess utformning. En vanlig förekommande kompromiss är hur många grönområden som ska bevaras på bekostnad av att inte kunna erbjuda attraktiva bostads- och företagslägen. Kan inte kommunerna erbjuda attraktiva boendemiljöer, riskerar kommunen att invånare väljer grannkommunen som då kanske har fler boendealternativ, lägre skatter, bättre service och bättre skolor. Planering är ett viktigt redskap för att analysera och samordna fysiska strukturer som stödjer förutsättningar för att uppnå en hållbar stadsutveckling. I Karlshamn pågår ett detaljplanearbete som visar just hur komplext det kan vara att planera för förtätning av områden som redan är bebyggda och därmed finns det ett stort spektra av motstridiga intressen. Det utvalda området i min fallstudie heter Vägga och ligger vid den attraktiva Blekingekusten. Området karaktäriseras av dess naturmark med inslag av både hög och låg bebyggelse samt en del industrimark. Min förhoppning är att mitt arbete ska ge en ökad förståelse för stadsplanering och som helheten framstå som ett positivt förslag när det gäller att förtäta redan befintliga bebyggelseområden. Att ge läsaren ett bredare perspektiv på stadsplaneringens komplexitet och vilka konkreta åtgärder som kan behövas göras för att tillgodose många olika och oftast motstridiga intressen och behov. Jag har studerat stadsbyggnadshistoria och analyserat förtätningsrelaterad forskning och teorier, för att kunna komma fram till en bild av hur en förtätning skulle kunna se ut i verkligheten. Med arbetets illustrativa planförslag vill jag därför ge exempel på hur dessa teorier kan sättas in i praktiken. Väggaområdet blir på sikt mer hållbart och kan fortsätta utvecklas till att vara en välbesökt och uppskattad stadsdel i Karlshamn. Det viktigaste i mitt arbete är att genom förtätning få in fler boende på den redan upptagna ytan. Detta i syfte att bland annat kunna uppnå en mer miljövänlig stadsdel. Även säkra värdefull natur och åkermark från framtida exploatering samt skydda områdets bebyggelse från konsekvenserna av morgondagens hotande klimatförändringar.

 • 1038.
  Wallström, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Inkludera flera!: - En fallstudie av Bångs plan på Stumholmen medutgångspunkt i radikal planeringsteori.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Karlskrona har varit en stängd stad för utländska besökare under en period på 300 år men flera delar av staden har också varit stängd för allmänheten. Ett exempel på ett stängt område är Stumholmen som öppnades på 90-talet inför bomässan som hölls på ön år 1993. Stadsdelen har hyllats för sin varsamma ombyggnation men människors vistelse på ön har inte varit konfliktfri. Det har varit förändringar i den fysiska miljön samt användning av de offentliga rummen som legat till grund för konflikterna. Konflikterna har bidragit till ett stort missnöje bland de som vistas där men också till att Stumholmen övervakas sommartid. Den södra udden av Stumholmen, Bångs plan, är en av två allmänna platser på Stumholmen där konflikter har utspelat sig den andra är badplatsen. Den ö som varit stängd i århundrande för allmänheten präglas ännu en gång av slutenhet men inte i samma utsträckning som innan 90-talet. Den här studien syftar därför till att se hur de offentliga rummen på Stumholmen och specifikt Bångs plan kan inkludera fler människor och om det är möjligt att hantera konflikter med hjälp av en mer inkluderande planeringsmodell.Städer präglas idag av mångfald och heterogenitet där människor är olika. Sandercock(1998;2003) hävdar dock att planering av städer i västvärlden inte behandlar den diversitet som finns. Istället fortsätter planerare förlita sig på att där finns ett allmänintresse som ska hantera människors olikheter. Men planering som inte ser till människors olikheter riskerar istället föda människors rädsla för det kulturellt ”andra”. Dessa rädslor leder tillkonflikter och när miljöer förändras utan att människor får vara delaktiga i processen finns risk att missnöje uppstår. Därför efterlyser Sandercock en radikal planering där människors känslor och minnen blir en del av planeringsunderlaget. Därför avser studien undersöka hur problematiken i de offentliga rummen på Stumholmen förhåller sig med en teoretisk utgångspunkt i den radikala planeringsteorin.För att undersöka hur konflikterna har sett ut har planhandlingar och tidningsartiklarstuderats och intervjuer samt observationer har gjorts för att skapa en bild av hur platsen används. Det framgår av studien att Bångs plan främst är en plats som passeras förbi på en promenad men att det fortfarande finns minnen av händelser kopplade till platsen och att dessa kan ha bidragit till konflikterna. Det framgår av planhandlingarna att det inte finns några planerade allmänna platser på Stumholmen men ändå avses ön vara tillgänglig för alla. Det går alltså att konstatera att idén om Stumholmen som en öppen och tillgänglig miljö för allmänheten går att ifrågasätta.

 • 1039.
  Walter, Mareile
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Making Plans - Telling Stories: Planning in Karlskrona/Sweden 1980 - 20102013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to understand how a repertoire of municipal planning narratives evolved and how these were used as a means to explain, legitimise and produce change in a city that went through a process of urban transformation. The focus is set on the role of narratives in municipal plans as a mental preparation for change. In order to reach this aim, a framework for narrative analysis is developed that shall facilitate a critical reading of such municipal planning documents as comprehensive plans. This shall help to understand among other things how place and community are constructed. This framework is used to interpret four documents of the municipality of Karlskrona, one introductory guide for new inhabitants from 1980, and three consecutive comprehensive plans, adopted in 1991, 2002 and 2010. In short, the narrative analysis consists of four different ways of reading each respective document. First, more or less coherent narratives are identified in the texts. Second, they are analysed with respect to their literary and rhetoric form, in a way that is inspired by historian and literary theorist Hayden White. A third reading places the documents’ narratives into their historical context. Finally, they are classified as certain narratives of place identity on the basis of a typology developed by sociologist Manuel Castells. He states that identities can be constructed with help of narratives that legitimise the existing societal structures, that stand in opposition to these structures, or that create a new identity out of available resources. Based on these readings, I find that the four documents use very different literary and rhetorical forms and that they construct the place’s identity in ways clearly distinct from each other. They express various moral and political perspectives and convey clearly distinct social norms regarding the role of inhabitants and the municipality. Over the decades, there has been a clear shift of expressed values from those that support a leading role of the (local) state in fostering local development to those that highlight the importance of market actors and market forces. A similar change has occurred from the pronunciation of state responsibility for the inhabitant’s well-being to a greater focus on individual responsibility. This confirms the notion that municipal planning is increasingly influenced by ideas of neoliberal development. It could also be observed that storytelling and a purposeful narrative construction of place identity have become more prominent as instruments of planning. Planning narratives were clearly used to explain and legitimise shifts or persistence in municipal policymaking. Due to this it can be concluded that in the eyes of local policy makers, the municipality seems to have gone through a complete process of urban transformation from being in a state of decline to one of stabilised growth.

 • 1040.
  Wang, Guan
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Public Walking Space. A study of Commercial Pedestrian Streets in Copenhagen, Stockholm and Nanjing2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This diploma work is built up around the topic on public walking spaces, based on the investigation and analysis of commercial pedestrian streets of Copenhagen in Denmark, Stockholm in Sweden and Nanjing in China. It intends to compare the pros and cons of these commercial pedestrian streets and enhance each other by extracting their positive attributes to improve the current situation and public walking space design. This work is constructed as follows: Firstly, the background and problems of public space and public walking space are introduced, and then the history of the subject and its classification are elaborated. Secondly, the relative theories of urban public space and walking space were investigated to provide the theoretical and scientific support to this thesis. Besides, in the case studies, the commercial pedestrian streets in three cities are analyzed respectively, in terms of context, location, transport situation, human-scale design and culture expression. Furthermore, regarding to how people use the public waling space, the investigations and interviews of these three walking streets were carried out. People are classified according to their different activities, and at the same time, their various relative demands for the streetscape are analyzed. 15 people from each street were selected randomly in the interview to provide feedback on four types of questions: traffic, protection, comfort, and enjoyment, which are proposed according to the 12 urban life qualities criteria of Jan Gehl’s research. Their answers are gathered and referenced in the final design proposals. Finally, Hu’nan Road, the commercial street in Nanjing is renewed in the light of all the previous studies. Through the work of the overall planning, transportation planning, and streetscape design, the author tries to solve current problems in the public walking streets, and improve the unsatisfactory status in the public walking street.

 • 1041.
  Wang, Han
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Hi-tech Industrial Cluster in China -- Based on the case of Zhongguancun Science Park2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Zhongguancun Science Park (ZSP) is the pioneer of science parks in China. The primary goal of this thesis is to find out the mechanisms of the hi-tech industrial cluster and the clustering process, which has realistic meanings to the promotion of ZSP. Abundant researches have been done on cluster, which is in contrast with the lack of a unified theoretical framework for exploring the clustering process. In an attempt to complement this neglected part, the paper investigates the clustering process and the engine behind it through the research on the two aspects of derivative effect in ZSP. As the largest sub-park of ZSP, Haidian Science Park (HSP) is selected to do deeper research to find out the internal partnerships, network of firms and the role of government. Based on the overall assessment of ZSP and the intensive study in HSP, constructive suggestions are given in the final part.

 • 1042.
  Wang, Xu
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  The Renewal of Urban Village — problems and potentials of Hongshan Village, Nanjing2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The urban villages are not natural villages in common sense. They are the products of rapid urbanization. The existence of urban village is a special phenomenon during the process of urbanization in China, which influences the whole social development and plan of urban environment. Based on my previous study and knowledge, by investigating the current conditions of “urban villages” in Nanjing City, I introduce the existing problems of the villages and study on the relevant strategies to those problems in a logical way and also try to present the possibilities of potential transformations in the design proposal, in order to achieve the goal that solving the problems in urban village properly and supply possible strategies to coordinate different interest groups' profit, so that develop a harmony neighborhood. The review of literature helps to outline a framework of the research and prepares knowledge for the further study. Through the analysis of current situation in urban villages, the problems of urban villages in the city is assessed as well as the current need for solutions. The Game Theory is used as a thinking method to indicate and analyze the different actors' behaviors during the renewal process and result in the appearance of three renewal models in China. An urban village named "Hongshan" in Nanjing City is used as a major case to illustrate the issues with urban villages. Based on the above findings, a recommended concept design is proposed and is applied to Hongshan Village in the city of Nanjing. Also, based on former policy study, some specific strategies are recommended to apply to Hongshan Village.

 • 1043.
  Wang, Yinyang
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Urban Waterfront VS Suburb, Different Characteristics of Public Space of Malmö city —A comparative study about public space of Västra Hamnen and Hyllie in Malmö2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper sets out to compare public spaces at two locations with different identities and characteristics, one located at the urban waterfront and the other located in the peri-urban suburban land of Malmö city. The purpose is to manifest what constitute the urban planning strategy of Malmö in the first decade of 21st century and how the guidelines of detail plannings embody and characterize the planning strategy. So far, the focus of the urban planning strategy of Malmö has undergone several changes since the comprehensive plan in the 1950s. After entering into the new millennium, the attention of Malmö’s urban planning strategy was paid to the attractiveness of the city, integration of social life, regional center development as well as sustainable issues, and the pace of Malmö ‘s change has once again picked up speed after several ‘silent’ decades. Different detail plannings which follow this vision are still on the way. But how do the design guidelines differ when applied to varied sites within Malmö city? The study focuses on public space and the social life there. It is acknowledged that life in public space is influenced by the use of buildings and the interface between public and private. A comparative study on two developing sites in Malmö is conducted as the strategy to analyze how the public space and social life consequently are characterized by the specified contexts, by the means of observation as well as comparing maps and plans of each site. The two selected sites are respectively Västra Hamnen representing urban waterfront and Hyllie which represents the suburb of Malmö. By comparing the two cases from different aspects, it is suggested that, even though developed within the same period of of Malmö’s development and with similar strategies like sustainable approach and improving inhabitants’ living environment, urban waterfront and suburb express different appearances at most aspects. The comparison shows that Västra Hamnen has the characters of combining various activities in its public spaces attractive to a range of people, with higher priority to pedestrians and cyclers and with the vicinity to the city center, etc. Meanwhile, the longer distance from the city center does not cut Hyllie away because of its good tunnel connection and car friendly planning. But the public spaces express more efficiency than enjoyment as Västra Hamnen provides and the attraction is associated to the events organized from time to time.

 • 1044.
  Wang, Yongyuan
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  The Research on Humanization Design of Urban Park2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is some practical significance to carry out humanization design and guiding urban park design effectively. Firstly, the thesis gives the basic research theories and affirms the definition of urban park and humanity design. Then, author classifies the needs of people in urban parks and studies the relationships between environment and behavior. Through the studying of theories and learning from some real projects, the guidelines and the approaches that can direct the park design meeting the requirements of users will be summed up. Based on the theoretical study, a case study is carried out. On one hand, from a real project Varvsparken on how to use the humanity concept can be learned; on the other hand there will be an illustration of the outcome of the previous study. Then I give a design proposal for this area and try to bring the knowledge from the theoretical study and case analysis into practice. In general, it is hope that the study of humanization design of urban park and application of this design attitude and approaches can give a briefly inspiration and guideline to urban park design and help reduce the unwell-used and low usage status of urban parks.

 • 1045.
  Weidenhiller, Maximilian Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018: GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. The goal of this thesis is to describe the development in the coastal areas in Ronneby Kommun between 1960 and 2018, with a special focus on the recent development in the designated LIS areas since 2013. A proposal for the future application of the LIS-tool in the municipality is an additional goal. For the analysis of the LIS-tool as such, the author conducted two expert interviews and compared the results with the quantitative GIS-based analysis, using orthophotos, of the building activity along the shores in Ronneby Kommun. The data shows very low building activity within the LIS areas and a generally low building activity in the municipality recently. For the further application of the LIS-tool in its present form in Ronneby Kommun, the author proposes to either combine it with other measures to increase the attractivity of the existing LIS areas such as infrastructure improvements, or to wait some more time until the pressure on the housing market increases and thereby the general building activity. The municipality can then evaluate the individual areas independently of each other and adjust them to meet the demand on the housing market. In addition, the author and the experts suggest changing the LIS-tool in order to make it more forceful, independent and regional specific. In general, the results of this thesis are regional specific on Ronneby Kommun and, therefore, this thesis can be a comparison base for other research but does not generalize.

 • 1046.
  Welser, Kim
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Gröna tak: en glömd resurs2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ökad miljömedvetenhet om att hushålla med dagens resurser, präglas av en hållbar stadsplanering. En del i den hållbara stadsutvecklingen leder till förtätning av städerna för att effektivt kunna nyttja ytorna, hålla ihop bebyggelsen, minska behovet av transporter och för att få flerfunktionella städer. När städer växer och förtätas omvandlas naturlig grönska till hårdgjorda ytor av asfalt och betong. Grönytor försvinner och växt- och djurarter trängs undan. En hållbar stadsutveckling kräver mer klimatforskning för att förbättra luftgenomströmningar, minska luftföroreningar, minska höga temperaturer i innerstäder på grund av förlust av gröna ytor samt utveckla en bättre hantering av dagvatten. En hållbar stad måste vara både tät och grön. Det är därför viktigt att kunskapen om gröna lösningar och dess betydelse för människor i städer finns hos stadsplanerare. Vegetationens nyttiga egenskaper utgör inga revolutionerande nyheter, inte heller att etablera växlighet på tak och fasader. Redan under antiken anlades trädgården från Semiramis och i Skandinavien isolerade grästak människors boende. Det nya är att gröna tak genom erfarenheter, forskning och förbättrad teknik, övergått till att bli en lösning för att möta klimatiska förändringar, minska växthuseffekter samt ersätta hårdgjorda ytor i den tätbebyggda staden. Gröna tak fyller ett flertal funktioner, som kan vara till nytta för både samhälle och enskilda ägare till byggnader, som möter dagens miljötänkande och kan på så sätt vara en pusselbit i åtgärdspaket för att förverkliga en hållbar stad. Det finns olika varianter av gröna tak, beroende på tekniska förutsättningar och syften. Extensiva gröna tak är lätta med tunt jordlager. Växterna består huvudsakligen av tåliga arter, som fetknoppar och mossor. Dessa tak klarar sig med det vatten de får genom nederbörd och kräver minimal skötsel. Intensiv takvegetation, takträdgårdar eller till och med parker, kräver betydligt mer förarbete och liknar andra markbundna trädgårdar med krav på bevattning och skötsel. Gröna tak har många positiva fördelar, såväl ekologiska som ekonomiska. För stadsplanering på våra breddgrader är tyngsta argumentet för gröna tak dess egenskaper, att kunna ta hand om dagvatten direkt på plats – en åtgärd i lokalt omhändertagande av dagvatten. Minst 50 % av dagvatten tas upp av gröna taks växtlighet och substrat och minskar därmed kostnader för dränering samt belastar inte reningsverken i onödan. I de stora och tätbebyggda städerna används gröna tak för att motverka den s k urban heat island effekten. Urbana värmeöar leder till högre temperaturer och luftföroreningar. Gröna tak kan hjälpa till med att kyla stadskärnan, förändra luftcirkulationen och rena luften från skadliga partiklar genom växternas fysikaliska och kemiska egenskaper. Vegetation på tak innebär också stora fördelar för den enskilde fastighetsägaren. Gröna tak isolerar byggnaderna mot både värme och kyla, vilket innebär mindre energikostnader för fastighetsägare. Den isolerande effekten gör klimatet inne i lokalen behagligare och jämnare, buller dämpas och solens skadliga UV-ljus stängs ute samt bromsas takskiktets åldrande. Solpaneler, en av dagens alternativa energikällor, arbetar bäst vid låga temperaturer. Kombineras solpaneler med gröna tak, erhåller man betydligt bättre effektivitet, då traditionella tak kan värmas upp emot ca 80° C under sommaren; ett tak med vegetation sänker däremot temperaturen. Genom att implementera mer grönska på outnyttjade ytor i tätbebyggda städer, som tak och fasader, gynnas den biologiska mångfalden och djurlivet. Förutom dessa effekter, finns även estetisk potential i gröna tak, då människor påverkas positivt av gröna ytor. Länder som Tyskland, Schweiz och Österrike, har tidigt förstått gröna taks ekologiska och ekonomiska betydelse för en hållbar utveckling. Genom olika stimuleringsåtgärder, som t ex bidrag och påbud, skapas verktyg för att stimulera anläggande av gröna tak. Under de senaste decennierna har takvegetationen i länder, som USA och Canada, blivit en viktig del av det moderna stadsbyggandet som även berett en ny infallsvinkel i stadsplaneringen. Även i Asien pågår en spännande utveckling, där många offentliga byggnader idag måste ha någon form av takvegetation på takytor som överstiger 1 000 m2. I Sverige finns ansatser till att öka anläggande av gröna tak. Några städer, som t ex Malmö, har använt sig av grönytefaktorn - ett relationstal för att garantera så rik växlighet som möjligt, även på små ytor. I många av Sveriges kommuner finns dagvattenpolicier med riktlinjer för dagvattenhantering, där gröna tak nämns som exempel på teknisk utformning vid lokal infiltration. Trots den stora potentialen av gröna tak, är användandet fortfarande begränsat i världen och näst intill obefintlig i Sverige. För att sprida användningen av gröna tak, krävs framförallt mer kunskap om dess existens, egenskaper och när den är som bäst att användas. Ökad kunskap behövs såväl hos planerare och arkitekter, som hos byggherrar samt allmänheten, för att få upp ögonen för en gammal beprövad byggteknik. Helga Fassbinders förklaring är, att det först under senare år har funnits säkra material och goda erfarenheter till att bygga med grönska istället för att motarbeta den. Vidare säger hon, att det som vi nu behöver är en total förändring av våra mentala och estetiska inställningar till staden…..”de största barriärerna är aldrig material eller teknologi – de är mentala!” (Movium, 2011). Eller som Hundertwasser skrev: ”Die Möglichkeiten für Gras, Wald, Garten und Bäume auf dem Dach sind derart fortgeschritten, dass es keine Entschuldigung mehr gibt, kein grünes Dach zu haben” . Svensk översättning: “Möjligheterna för gräs, skog, trädgårdar och träd på tak har utvecklat sig så, att det finns inga ursäkter längre till att inte anlägga gröna tak”.

 • 1047.
  Wendel, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Planeringen och platsmaktsordningen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur maktrelationer mellan stad och land samverkar med maktrelationer mellan kvinnor och män samt vad det möjligen kan få för konsekvenser för den fysiska planeringen. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att söka förståelse för hur tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering kopplat till glesbygd i norra Sveriges inland förhåller sig till dessa maktrelationer. För att göra detta görs en fallstudie av Åsele kommun i Västerbottens län.

  Uppsatsen utgår ifrån att det finns ett urbant tolkningsföreträde som medför att det urbana uppvärderas gentemot det rurala. Genom detta perspektiv studeras Åsele kommun och intervjuer görs med tjänstepersoner och konsulter som på olika sätt är knutna till den fysiska planering som bedrivs i kommunen. Den analytiska tolkningsramen utgörs av fyra dikotoma begrepp: 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) utveckling/problem. Det material som analyseras är Åsele kommuns översiktsplan samt transkriberat material från ovan nämnda intervjuer.

  I uppsatsen framkommer det att den planering som bedrivs i glesbygd till stor del präglas av ett utifrånperspektiv. Då utifrånperspektivet är lokaliserat i städer och staden är priviligierad i förhållande till glesbygd kan detta få konsekvenser för det förhållningssätt som finns gentemot den planering som bedrivs i glesbygd.

  Det framkommer att det finns en kedja av parallella maktordningar som ger dubbla utslag, mot såväl förmågan att planera i glesbygd som involveringen av genus och jämställdhet i planeringen. I detta är könsmaktsordningen något som har begreppsliggjorts. I uppsatsens diskussion och slutsats myntar jag begreppet platsmaktsordning som jag menar kan begreppsliggöra maktrelationer mellan stad och land. Ett begreppsliggörande kan ge planerare ett verktyg att arbeta med dessa frågor. Jag hävdar att ett erkännande av att det existerar en platsmaktsordning genererar möjligheter till nya och utmanande perspektiv på planering i glesbygd.

 • 1048.
  Wendel, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Planeringen och platsmaktsordningen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1049.
  Wendel, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Tillträde till urbana rum? En genusanalys av fysisk aktivitet i staden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur fysisk aktivitet i urbana rum förhåller sig till könsstereotypa föreställningar och underliggande strukturer. Uppsatsen ämnar även diskutera om det föreligger risk för att planering av fysisk aktivitet i urbana rum reproducerar könsstereotypa föreställningar och underliggande strukturer. Uppsatsens problemformulering lyder: ”Hur förhåller sig föreställningar om genus till fysisk aktivitet i det urbana rummet?”. För att besvara denna utformas uppsatsen som en litteraturstudie där två avhandlingar om fysisk aktivitet i urbana rum studeras genom en innehållsanalys. De avhandlingar som studeras är Bäckströms avhandling Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet (2005) och Nilssons avhandling Arkitekturens kroppslighet – staden som terräng (2010). Fysisk aktivitet i urbana rum har i uppsatsen avgränsats till att representeras av skateboardåkning. Ur analysen framkommer att genus inverkar på vem som fysiskt ianspråktar stadsrummet samt på vilket sätt detta sker. Det förefaller finnas ett aktivt motstånd mot att tjejer åker skateboard då detta utmanar de rådande strukturer och normer som finns inom skatekulturen. Å ena sidan tycks det föreligga en risk för att befintliga normer och underliggande strukturer reproduceras genom skateparker. Å andra sidan förefaller det ske ett uppmuntrande av att fler tjejer åker skateboard då rådande normer och strukturer därigenom kan utmanas.

 • 1050. Wessels, Bridgette
  et al.
  Dittrich, Yvonne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Ekelin, Annelie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Eriksén, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Creating Synergies Between Participatory Design of E-Services and Collaborative Planning2012Ingår i: International Journal of E-Planning Research (IJEPR), ISSN 2160-9918, Vol. 1, nr 3, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, the gap between participatory design of services and planning processes is identified. This means that any innovations in service design – whether technological, social, or locality-based – are not fully developed. The authors address the relationship between operational design and strategic planning. The article feeds some of the insights gained from participatory design into debates about collaborative and communicative planning by drawing on two exemplars. One focuses on creating a synergy between designing and planning in transforming neighborhood-based children’s services: the other discusses the design of Web 2.0 for on-line public consultancy for comprehensive planning and for mobile services for disabled people. All require synergies between operational design and strategic planning to support participation in collaborative planning for accessibility in urban spaces. The article shows how the development of design constituencies within various contexts of participatory design provides a vehicle for developing collaborative and communicative planning.

181920212223 1001 - 1050 av 1130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf