Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Fagerberg, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spider Integration Music Project2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Projekt Spider Integration Music Project (S.I.M.P.) hade som syfte att befrämja integration och inkludering i det svenska samhället. Idén var att skapa en musikverksamhet för flickor/kvinnor i Karlskrona kommun och startade våren 2001. Projektet hade som utgångspunkt att i ett befintligt nätverk kunna skapa och förbättra förutsättningar för flickor/kvinnor att skapa musik. Mordet på Fatime, som inträffade vid den här tiden, vidgade tankarna till att i projektbeskrivningen skulle till en början innefatta flickor/kvinnor med invandrarbakgrund. Motverkan av främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap med kulturutövning växte sig starkare genom tanken att försöka kombinera tjejer och musik och tjejer med invandrarbakgrund. Initiativtagare till projektet var Cristina Carlsson, som efter en presentation beviljades medel från Kulturförvaltningen, Musik i Blekinge och Integrationsberedningen. En kartläggning utfördes via information och intresseanmälan i skolor av om det fanns flickor/kvinnor både med invandrarbakgrund och med svensk bakgrund som ville utöva musik och dans. Önskemålen var att spela instrument, ordna konserter, filmverksamhet och inte minst dans. Den kartläggningsmetoden visade sig givande och mycket väl fungerande. Genom att det har funnits ett samarbete med ”Arm i arm” och Arvsfonden har projektet blivit känt på många ställen nationellt. En musikförening har under projektets gång bildats för att verksamheten ska kunna fortsätta av egen kraft efter projektets slut. Olika verksamheter som har varit aktuella är dansgrupper, gitarrgrupper, rockband, trumundervisning, sångundervisning, filmundervisning, teaterverksamhet, mat- och musikkvällar. I uppsatsen tillämpas såväl en kvalitativ som kvantitativ forskning och den processinriktade utvärderingen som också har använts, fokuserar i första hand på genomförandeförloppet. Denna modell ger förståelse för och förklaring till varför utfallet blev som det blev. Enkäter med 12 frågor lämnades till de olika ledarna för verksamheten, vilka i sin tur lämnade dem vidare till de berörda deltagarna, detta för att minimera bortfallet i möjligaste mån. Det framkom att 24 av de 109 flickor som svarade hade sitt ursprung från ett annat land än Sverige. Enligt resultatet tycks deltagarna vara nöjda med verksamheten. De anser att de har roligt, samtidigt som de får en chans att utvecklas inom den aktivitet de själva har valt. Flickorna/kvinnorna anser sig vara delaktiga vid då det gäller beslut som ska tas gällande aktiviteter som de är med i. Flertalet flickor ansåg det vara bra med en verksamhet enbart för flickor/kvinnor. Exempel på kommentarer som framkom i undersökningen var att de annars inte hade fått sin röst hörd, att de inte hade vågat lika mycket som de nu gjorde, att det finns och alltid har funnits många aktiviteter för pojkar. Genom intervjuer med projektledaren och en representant ur referensgruppen framkom att bådas uppfattning av verksamheten var att projektet har bidragit till en integration hos flickorna/kvinnorna i Karlskrona kommun. De menar också att projektet har bidragit till att flickorna har utökat sitt sociala kontaktnät. Verksamheten har även synts i det lokala kulturlivet genom olika uppträdanden. Ett av dessa uppträdanden som kan nämnas ägde rum i Karlskronas konserthus på Internationella kvinnodagen 2003 där dessutom projektledaren fick ett Kvinnor Kan- stipendium.

 • 102.
  Finnberg, Rebecca Kronkvist och Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Integritetsskyddets förlorade värde. En kvalitativ studie om övervakning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Personlig integritet är ett viktigt begrepp då en rådande uppfattning hos medborgaren är att övervakning har till syfte att skydda individen och ge en upplevd trygghetskänsla. Samtidigt finns det många människor som finner det mycket integritetskränkande att bli kontrollerade, exempelvis genom kameraövervakning på offentliga platser. Syftet med föreliggande uppsats är att belysa samhällsexpertisens syn på allmän kameraövervakning på offentliga platser. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur ter sig relationen mellan personlig integritet och kontroll i förhållande till allmän kameraövervakning på offentliga platser? Hur är kameraövervakning på offentliga förenligt med frihet kontra trygghet? I bakgrundstycket presenteras George Orwells kritiska dystopiska samhällsskildring ”1984” som publicerades 1949 och väckte omedelbart stor sensation. Det är här ifrån uttrycket ”Storebror ser dig” kommer. Orwell beskriver en grym fascistisk värld där individer endast är kuggar i ett kollektiv, där kampen för socialismen nått den nivå som kommunismens idéer förespråkar. I bakgrunden presenteras även historiken bakom integritetsskyddet i Sverige från 1940-talet till Storebrorsdebattens återkomst på 2000-talet. Denna historik beskrivs i form av ett utdrag ur rättschefen Olle Abrahamssons fristående inlägg i integritetsskyddskommitténs delbetänkande. Vidare ges läsaren en inblick i dels av en kartläggning och analys utförd av Integritetsskyddskommittén samt en attitydundersökning utförd av Statistiska centralbyrån. Studiens teoretiska ram utgörs av Michel Foucaults teori om maktrelationer, kontroll och Panopticon. Vi har valt en abduktiv ansats och kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av dokument. Studien visar att den personliga integriteten är ett viktigt begrepp som inte får försummas eftersom antalet övervakningskameror ständigt ökar, och för att den allt mer avancerade tekniken som möjliggör intrång i den privata sfären. Den visar också att kunskapen om övervakning hos allmänheten är bristfällig. På grund av detta har synen på kameraövervakning normaliserats och blivit ett standardiserat inslag i vardagen. Dock bör den befintliga övertron på den statliga makten medvetandegöras. Genom en tydligare lagstiftning samt en tillsatt integritetsminister kan en ändamålsglidning stoppas och övervakningsindustrin regleras. Detta är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle.

 • 103.
  Finnborn, Mats
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mourad, Jonni
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Anställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka matbutiksanställdas upplevelse av kompetensutveckling och hur de anser att de uppnår kompetens. Ger kompetensutvecklingar en kompetens som de deltagande individerna finner användbar? Uppsatsen är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Undersökning är gjord genom halvstrukturerade intervjuer med åtta subjektivt utvalda matbutiksanställda, och resultatet presenteras narrativt, där varje intervju följs av en analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter. En sammanfattande analys redogör för helheten som skapats utifrån de delar som varje intervju utgjort. Upplevelserna av icke-situerad kompetensutveckling för de åtta matbutiksanställda vi intervjuat var för de flesta inte det sammanhang som huvudsakligen gett dem den kompetens de använder i det vardagliga yrkesutövandet, utan det informella lärandet. Flera personer anser dock att den formellt kompetenshöjande åtgärden gett dem en kompetens de inte skulle erhållit informellt, men då är denna avgränsad till vissa uppgifters krav.

 • 104.
  Fjällroth, Marie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lära tillsammans. Upplevelsen av lärande i ett traineeprogram2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Traineeprogram har blivit ett begrepp som används på ett vardagligt och avspänt sätt. Men det finns lite forskning i Sverige på området och frågan är om deltagande i traineeprogram leder till utveckling. Vad innebär samspel i grupp för individen? Syftet är att undersöka vad individerna upplever att samspel i traineeprogrammet ger i form av kompetens. Undersökningen är av kvalitativ karaktär med en fenomenologisk forskningsansats, där individernas upplevelse av fenomenet står i fokus. Resultatet bygger på en fokusgruppintervju och två semistrukturerade djupintervjuer, där respondenterna nu arbetar i organisationen där traineeprogrammet genomfördes. De analyserade intervjuutsagorna har jag tolkat utifrån innehållet i två läromodeller. Resultatet visar sig överensstämma med de komponenter som modellerna består av. Respondenterna anser att samspel i gruppen ger möjlighet till lärande, samt ökar möjligheten att individuellt utveckla kompetens. Den upplevda essensen av fenomenet visar sig som att samspel ger ökade möjligheter att lära och utveckla kompetens. Respondenterna resonerade kring vilka möjligheter traineeprogrammet gett, bland annat att samspel är en viktig faktor vid individuellt lärande.

 • 105.
  Franke, Larissa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Amabile, Francesco
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Spruit, Chantal
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainable landscape conservation and human well-being: A study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report aims to answer the question “What is the relationship between adopting a landscape conservation approach and human well-being?” through a case study of the Santa Cruz Mountains Stewardship Network. The Network is a collective that involves a variety of stakeholders that belong to a multidimensional scale and focuses on achieving a wide spectrum of goals. This research looks at the landscape conservation approach, which the Network uses, through the lens of strategic sustainable development by taking a systems perspective. The eight sustainability principles, which are used for the analysis, function as system boundaries for sustainability to aim towards human well-being. The environmental sphere is connected with the social sphere and make up the socio-ecological system and should not be considered separately. This research aims to make this connection clearer to compliment the lack of knowledge on this topic. The main conclusion is that by operating within the 8SPs and using a landscape conservation approach, organizations can contribute directly or indirectly to human well-being and the health of ecosystems. Some of the benefits for humans are an increase in physical and mental health and having the opportunity to find meaning by being out in nature.

 • 106.
  Fransson, Jon
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Silicon Roundabout: An agglomeration economy in East London2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper analyses the agglomeration of companies in Silicon Roundabout in East London from the perspectives of Porter's cluster theory, Marshall's industrial district, and Lundvall's innovation system. It consider how the phenomenon can be understood from these perspectives and how it have changed from an organic development to a matter for the UK government which have intervened with the development from the 2010.

 • 107.
  Fredriksson, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Samgående i facklig organisation: Utvecklingsprojekt som lärande verksamhet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen är att några fackliga sektioner har valt att gå samman i färre enheter. Projektledningen, som kommer från den fackliga avdelningen, organiserar ett utvecklingsprojekt där de förtroendevalda under ett halvårs tid träffas regelbundet. De förtroendevalda planerar och utformar den nya sektionsverksamheten. Men något händer när sektioner går samman och det är intressant att studera hur de förtroendevalda hanterar förändringsprocessen. Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv vid organisationsförändring. Vilka förutsättningar finns för utveckling av lärande ur de förtroendevaldas perspektiv när sektioner går samman? Genom en interaktiv forskningsansats har jag under utvecklingsprojektet samlat in data genom fokusgruppsintervjuer, djupintervjuer, enkäter och observationer. Resultatet visar att utvecklingsprojektet som lärandeverksamhet utgör en stark grund genom sin ideella grundtanke om att medlemmen står i centrum. Utvecklingsprojektet som lärandeprocess fyller en viktig funktion, eftersom det ger deltagarna möjlighet till inspiration, visioner, kommunikation och till att ifrågasätta. Styrdokument, grundvärderingar, inställning, utvecklingsmål, mångfald av erfarenhet och kunskap, struktur och interaktion är förutsättningar för utveckling av deltagarnas lärande. De förtroendevaldas gemensamma mål i relation till motsättningar i verksamhetssystemet har betydelse för de nybildade sektionernas verksamhet, och det visar sig exempelvis i möjligheter att utveckla arbetsdelningen och informationshanteringen på expeditionerna. Samgående av sektioner är en faktor som kommer att leda till utveckling eftersom mångfalden av erfarenheter kan öppna för innovation och kreativitet. Den öppningen initierar till att de förtroendevalda också kan skapa en verksamhet som har struktur och trygghet.

 • 108.
  Fredriksson, Eva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensson, Christel
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Fritidsgården som lärandemiljö: Ungdomars utveckling av interkulturell kompetens2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv få ökad insikt om och förståelse för hur ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunder framträder. Syftet är också att se om fritidsgården som lärandemiljö möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell kompetens. Influerade av etnografisk ansats har vi med hjälp av observationer och gruppintervju samt genom samtal med fritidsledare kommit fram till vårt resultat. Resultatet visar på att fritidsgården utgör en lärandemiljö och att ungdomars medvetenhet framträdde, i både ord och handling, i gemenskapen på fritidsgården. Den sociala gemenskapen utgör en viktig faktor för lärande och utveckling för ungdomar. Dessutom är fritidsledarna betydelsefulla för lärandemiljön.

 • 109.
  Galely, Insiya
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Språkinlärning och undervisningsskultur2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att lära sig språk är en vital förmåga i dagens samhälle. På grund av globaliseringen ökar kraven på språkbehärskning. Skolan måste hjälpa eleverna nå språklig kompetens. Syftet med undersökningen är att visa hur undervisningskulturen påverkar elevernas språkinlärning. Det här är en jämförande studie av svensk och egyptisk undervisningskultur. Jag har utfört gruppintervjuer med fem elever från Sverige och fem elever från Egypten. Sedan gjorde jag en djupintervju med en elev från vartdera landet. Interaktionen mellan lärare, elever och skolledare är viktigt för formationen av en trygg undervisningskultur. Resultatet visar att skolans gemensamma mål och värderingar har en positiv effekt på de indier-egyptiska elevernas språkinlärning. Resultatet är mindre entydigt för de indier-svenska eleverna eftersom de har försummat deras modersmål och därför inte kunnat lära sig sitt andraspråk effektivt.

 • 110.
  Galely, Insiya
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  The attitude of mother tongue education in correlation with academic performance - A study of the different components of attitude in Indian students living in Egypt.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to study how attitude is correlated with academic performance. The area of interest is primarily to determine which components of attitude have the strongest correlation with academic performance of the students and to determine differences in the attitude projected by teachers and fellow classmates. The study includes 30 students, ages varying between 15-16 years old, attending Gujarati mother tongue education after school hours. The researcher hypothesised that the affective component of attitude has the strongest correlation with the students’ performance in mother tongue education and that there will be no difference in attitude projected by teachers and fellow students. Two surveys were done to examine the hypothesis. Surveys’ were done specifically to understand the relationship between the attitude-components and to see correlation between school attitude and student performance. Results show that there were more significant correlations within the cognitive based questions than affective questions. However these relationships did not follow a specific pattern of correlation to draw conclusion from. Therefore the results do not support the hypothesis as the affective component of attitude had weaker correlations with students’ performance in mother tongue attitude and there was significant difference in how teachers and students perceived mother tongue. In addition, the contrast in values of correlation found can be a result of method limitations.

 • 111.
  Gergelj, Heidi
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Våga vara ung chef, en studie om skillnader i chefers välbefinnande och arbetskrav2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att få en förbättrad förståelse av hur unga chefer upplever sitt arbete inom offentlig sektor och hur det psykiska välbefinnandet påverkas av arbetsbelastningen. Undersökningen har gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra enhetschefer om deras upplevelser av arbetskrav samt psykiska välbefinnande där analysprocessen samt grunden för studien följer den fenomenologiska ansatsen. Resultatet visar utifrån chefernas upplevelser att det finns starka samband att det psykiska välbefinnandet påverkas negativt av för hög arbetsbelastning. De tydliga faktorer som skapar ohälsan är arbetsansvaret, arbetstiderna och också de höga ambitioner som chefer kan ha. Studien konstaterar hur yngre chefer har större tendens till stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetspressen som unga chefer anses ha. Mina slutsatser är att begreppet erfarenhet har en betydande mening i personers åsikter om kompetens och kunskap men att det betonas av de unga cheferna i studien att de uppmuntrar fler unga sökande till chefstjänster. Fortsatt forskning inom det här området uppmanas för att få ett bredare perspektiv med fler deltagare eftersom den påfallande bristen på unga chefer inom närmaste pensionsgeneration är att beakta.

 • 112.
  Ghazaleh, Azadeh
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  upplevelse av lycka i parförhållande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning som handlar om när man upplever lycka i ett parförhållande. Undersökningens huvudsyfte är att skapa förståelse för lycka och när man upplever det. Författaren har med hjälp av intervjuer försökt besvara frågeställningen: När upplever man lycka i ett parförhållande? 5 par intervjuades och totalt spelades 10 intervjuer in och transkriberades. Intervjuerna varade 5 - 10 minuter och författaren ställde sammanlagt 8 frågor. Resultaten visar att intervjupersonerna ansåg att man är lycklig i ett förhållande när man ger varandra stöd och respekterar varandras idéer, ideal och önskemål oavsett hur olika de är era egna. Det är när ens självförtroende ökar när man är tillsammans, när man delar ansvar, även för sådant som är otrevligt och tråkigt. När man talar med varandra på ett kärleksfullt sätt, fylld av acceptans och tolerans. När man tar eget ansvar för sin egen personliga lycka för det är inte den andra personens jobb. Lyckan uppnås när man uppfyller egna drömmar och gör allt för att hjälpa den andre att uppnå sina. När man gör små saker för att behaga den andre, när man hjälper varandra att lösa problem och när man hjälper varandra att hitta tid för sig själv. Resultaten diskuteras i jämförelse med tidigare forskning.

 • 113.
  Gillén, Linnéa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Statistikångest och gemenskapskänslor hos beteendevetarstudenter: En jämförande studie av distans- och campusstudenter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ångest inför statistikämnet (Statistics anxiety) försämrar prestationerna och kan få studenter att undvika statistikstudier. Syftet med studien var att undersöka ifall studenter som upplevde ett stödjande klassrumsklimat (Sense of Community) hade mindre statistikångest. Syftet var också att undersöka om det fanns skillnader i upplevd Statistics anxiety och Sense of Community mellan campus- och distansstudenter. En webbenkät besvarades av 13 campusstudenter och 28 distansstudenter i åldrarna 20-51 år (M=29,4). Statistiska analyser visade inget samband mellan de båda begreppen i analys med samtliga studenter, däremot fanns ett positivt samband för studenter i årskurs två. Tidigare erhållna resultat om skillnader mellan grupperna kunde inte styrkas. Studien visade därmed att Statistics anxiety och Sense of Community kan förekomma i lika mån hos grupperna.

 • 114.
  Gimstrand, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kjellberg, Karin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Spindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR chefer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  HR yrket är en position som kräver stor spännvidd av kompetenser då de ska tillgodose både ledningen och medarbetarna. Deras yrkesroll är mångsidig då de ansvarar för de anställdas utvecklingsarbete parallellt med pressen att generera goda resultat för organisationsledningen. Många gånger innebär detta motstridiga krav, vilket i vissa fall skulle kunna leda till stressutfall och otydliga roller. Då relativt få studier behandlar HR rollen och dess stressnivå samt rollotydlighet ansåg vi att det krävdes ytterligare dokumentation. Denna studie undersöker samband och skillnader mellan upplevd arbetsrelaterad stress, rollotydlighet och emotionella copingstrategier för HR chefer. Syftet med studien är därför att utöka kunskapen om arbetsrelaterad stress, rollotydlighet och emotionellt arbete inom HR-området. I tidigare forskning har stress i samband med rollotydlighet undersökts, samt emotionella coopingstrategier i samband med stress, däremot har inte emotionella coopingstrategier i samband med rollotydlighet undersökts. Detta har heller inte undersökts inom HR området vilket vi gör i denna studie. Studien baserar sig på enkäter som är skickade till 60 HR-chefer inom olika organisationer. Resultatet visar att det finns ett samband mellan stress och otydliga roller, stress och ytligt agerande (surface acting), rollotydlighet och ytligt agerande. Det fanns inget samband mellan varken djupgående agerande (deep acting) och stress eller djupgående agerande och rollotydlighet.

 • 115.
  Gimstrand, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Nilsson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Det (o)synliga lärandet: Upplevelser om arbetet med kompetensutveckling och lärande i arbetslivet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar kompetensutveckling och lärande i arbetslivet genom upplevelser från individer som arbetar med detta. Intresset för kompetens och lärande ökar samtidigt som forskning kring planerat lärande har minskat. Forskning belyser planering som en avgörande faktor men uppföljning nämns mindre. Studiens syfte är att undersöka hur personer som arbetar med kompetensutveckling beskriver sina upplevelser kring kompetensutveckling och lärande i arbetslivet. Studien innehar en hermeneutisk ansats. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts. Data har analyserats utifrån de delar som varje intervju utgör i förhållande till teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar problematik med uppföljning av ett lärande efter en kompetensutvecklande insats. Deltagarna upplever avsaknad av metoder för att kunna visa hur lärandeprocesser uppstår. De kan inte säkert fastställa att individerna lär sig av kompetensutveckling. Det finns således brister gällande att se att ett lärande har skett. Följaktligen finns problematik i att motivera kompetensutvecklande insatser och svårigheter i att öka kompetensutvecklingens roll i arbetslivet.

 • 116.
  Glantz, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  LÄRA LEAN: om lärande med Lean förbättringstavla2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Landets kommuner har en stor utmaning i hur man ska organisera den alltmer komplexa verksamheten och samtidigt kunna dra nytta av anställdas kompetens på ett tillfredställande sätt. Ängelholms kommun har bland annat valt att arbeta med Lean som är en filosofi men främst en samling metoder och verktyg som handlar om att ha ett synsätt och arbetssätt i verksamheten som skapar värde för kunden. Man ska fokusera på det värdeskapande och optimera detta, medan det icke värdeskapande ska ifrågasättas och minimeras. Syftet med uppsatsen var att utveckla större kunskap om hur individer uppfattar att lärande och utveckling individuellt och i arbetsgruppen påverkas när Lean förbättringstavla används som hjälpmedel. Jag har utgått från Senges modell för förändring där fem discipliner, kunskapsområden, blir medarbetarens bästa guide på en framgångsrik väg. Han menar att en lärande organisation är en organisation som kontinuerligt arbetar med att öka sin förmåga att möta framtiden och dessutom är det en organisation där medarbetare kontinuerligt lär sig hur de tillsammans skall lära sig nytt och ta till vara dessa nya kunskaper. Studien har en hermeneutisk ansats och det empiriska materialet består av intervjuer med tio medarbetare inom Boendeenheten som har jobbat med Lean förbättring. Den kunskap jag vunnit är att metoden eller verktyget i sig har mindre betydelse att det istället är hur det presenteras och implementeras som har betydelse för om ett lärande och en utveckling ska ske. Ledarskapet blir den starkaste länken.

 • 117.
  Gojak, Azemina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hellgren, Jessica Villegas
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Upplevelsen av kommunikation på arbetsplatsen: Formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation -2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är allt mer vanligt idag att organisationer arbetar innovativt i olika avseenden och omorganiserar så att medarbetare får flytta fysiskt, det innebär även en mental förändring. Medarbetarna befinner sig i olika dimensioner och processer, som kan upplevas positiva eller negativa efter en omorganisation. I studien låg fokus på hur kommunikation fungerar efter en omorganisation och hur den upplevs av medarbetarna. Påverkas formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation? Studien är kvalitativ med en fenomenologisk utgångspunkt samt EPP-modellen för dataanalys. Fältstudien är triangulär och innehöll en observation och 34 strukturerade intervjufrågor till sju deltagare. Det som kom fram i resultatet av studien är att verbal och informell kommunikationen upplevs som lättare och formell och skriftlig kommunikation behöver förbättras.

 • 118.
  Gould, Rachael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Integrating sustainability into concept selection decision-making2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The audience for this research is fellow researchers and others helping product developers to start including sustainability when they are selecting product concepts.

  The aims of the research were to understand the needs of product developers integrating sustainability into concept selection and what might be done to help them.

  The research approach was to iterate between the three studies of design research methodology. The first study focused on understanding the challenges that product developers face when integrating sustainability into concept selection. The aim of the second study was to identify potential support to help product developers to deal with the challenges.  And the third study was to try out the potential support to see if it actually helps product developers address the challenges they face. These studies were executed through reviewing literature and exploring two cases.

  The results led to a focus on supporting the decision-making process and supporting analysing with  respect to social sustainability.  Selecting concepts is a complex decision made under challenging conditions. Bringing in the complex, new and unfamiliar aspects of sustainability can make good decision-making even more challenging. When integrating sustainability, two particular barriers to good concept selection decision-making are errors due to illusory correlation and confirmation bias.

  Despite the challenges, how good you are at making decisions matters. And a good decision-making process drives good decisions. This is especially relevant when bringing in complex and unfamiliar aspects, such as sustainability.  A likely candidate for helping product developers achieve a good decision-making process when integrating sustainability is active, value-focused decision-support. In other words, structuring the process into bite-sized steps and using particular techniques to avoid bias. At each step, decision-makers’ focus is anchored by the things that stakeholders value as important.   Further research is required to investigate the details of how to employ these process-support approaches in the particular context of integrating sustainability into concept selection decision-making.

  In addition to a process, complicated selection decisions demand analysis. Support for analysing concepts with respect to social sustainability was identified as a gap. We explored a potential approach that might contribute to this analysis, but found that it was not useful for the particular decision in hand.  This opened up some interesting questions for further research.

 • 119.
  Gren, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Barns välmående och föräldrars stress2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på om och hur barn påverkas om föräldrarna arbetar mycket och stressar. Frågeställning är hur påverkas barnens välmående då föräldrarna upplevs stressade och aldrig har tid. Hypotesen är att det finns ett samband mellan att barn mår psykiskt dåligt och att föräldrarna stressar, arbetar mycket och sällan har tid. Undersökningen är gjord i två sexor där föräldrarna fick svara på enkäter och barnen intervjuades. Korrelationer och t-test användes för att visa att både föräldrar och barn tycker att vardagssituationen kan kännas stressad. Föräldrarna uppger att barnen känner sig stressade samt att barnens beteende ändras vid längre ledighet då tempot är lugnare. Barnen är dock mer positiva än föräldrarna och tycker inte att vardagen känns lika stressad.

 • 120.
  Gren, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pederssen, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Skolmognad utifrån förskollärares perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Preschool belongs to Lpo-94. School readiness can interprets in different kind of aspects, then you can not found any goals to reach in Lpo- 94 for the pre-school, which preschool teachers can relay to. There are comprehensive goals for the nine-year school in Lpo- 94, about which knowledge the student should have for the fifth grade. Purpose of the studie is to examine preschool teachers understanding of the phenomenon school readiness. Qualitative interviews by preschool teachers in south and middle of Sweden has been carried out and a hermeneutic analyse has been used for a deeper understanding of pre-school teachers interprets of school readiness. It has been clear in the results that common for the pre-school teachers are that they seen school readiness from a comprehensive view which can be divided in three aspects, which is socially skills, cognitive skills and motoric skills. Common for the pre-school teachers are also that they try to integrate socially, cognitive and motoric knowledge whit the plying, from the Lpo -94 goals, which is leading to school readiness. The pre-school teachers use Lpo-94 when they plan the goal, but same of the teachers even use Lpfö-98, when the pedagogic of playing is more agreement whit the preschools learning by playing.

 • 121.
  Grönqvist, Caroline
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Intranät 2.0: Intranätsansvarigas uppfattningar av interaktivitet på intranät2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Undersökningen syftar till att utveckla kunskap om kvalitativt olika uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Allt fler organisationer har idag planer på att uppdatera sina intranät för att förverkliga de funktioner Web 2.0 tillhandahåller. Funktionerna ger organisationers ledning bättre möjligheter att se hur kunskaps- och kompetensbehoven ser ut och kan på så sätt förutse och förhindra kunskapsluckor inför nya samhällskrav. Genom att intervjua intranätsansvariga i globala, kommunala och privata organisationer har jag sammanställt resultatet i fenomenografiskt influerade kategorier. Det råder kvalitativt olika uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Informanterna erfar att interaktionen finns men att den begränsas av faktorer som organisationskultur, som ovilja att dela kunskap samt svårigheter att få medarbetarna att dokumentera erfaren kunskap. Sammanfattningsvis befinner sig organisationer fortfarande i startgroparna i utvecklingen av interaktiva intranät där kommunikation och interaktion ger intranät potential för lärande genom kunskapsdelning.

 • 122.
  Gu, Chen Chen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Gomes, Telma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Brizuela, Victor Samuel
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Technical and Vocational Education and Training in Support of Strategic Sustainable Development2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis looks at how Technical and Vocational Education and Training (TVET) be carried out to help society move towards sustainability. It starts by introducing the reader into the essential concepts about Strategic Sustainable Development (SSD), Education for Sustainable Development (ESD), TVET, and the barriers to integrating ESD into TVET. It also provides information about the case study conducted in a TVET organization in Ireland which is integrating ESD into TVET. The thesis presents the key aspects that TVET organization need to have in order to successfully support SSD and it also provides a definition of success which is developing a workforce skilled for sustainability where sustainability is defined by the four sustainability principles. After presenting the key aspects, it looks at the strengths and weaknesses, in the lens of the key aspects, of the case study and three other TVET organizations. It later provides with recommendations based on the challenges found integrating ESD into TVET and the presented key aspects in order for TVET organizations to reach the vision of success.

 • 123.
  Gullberg, Beata
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Watts, Laurie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  The Expatriates’ Acculturation Process: Individual Differences Within the Social Context2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  As expatriation and cross-border assignments have become increasingly frequent, so has the need for research on what makes a successful expatriate. The objective of this study is to further understand the working expatriate’s acculturation process, which is the process of learning and acquiring the requisite skills to successfully inhabit a new cultural realm. We used a mixed-methods approach, quantitatively measuring work locus of control, acculturation strategies and sociocultural adaptation, and investigating the expatriate’s subjective experience phenomenographically. We interpreted these results using culturalhistorical activity theory. We found that work locus of control and choice of acculturation strategy affect the acculturation process, suggesting that an assimilator with an internal work locus of control adapts easiest. The qualitative differences were more nuanced, showing that expatriates view acculturation in terms of four separate but intertwined relationships; to work, to culture, to social relationships, and to their self-identity. This study contributes to expanded knowledge on the acculturation process in general, but particularly on the role that work plays in expatriate acculturation. Finally we make suggestions for application of these findings and future research.

 • 124.
  Gunnarsson, Caroline
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstrakt Psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbete Caroline Gunnarsson Uneståhl visade i sin forskning att Smakfaktorerna, självbild, målbild, attityd och känsla, var de faktorer som främst bidrog till en idrottsprestation. Syftet med denna studie var att undersöka om andra komponenter än Smakfaktorerna bidrog till en tennisprestation samt en arbetsprestation. Hypoteser ställdes om att komponenterna skiljde sig åt mellan kön, ålder och erfarenhet. De 67 deltagarna kom ifrån tre arbetsplatser samt från två tennisklubbar. En enkätundersökning genomfördes som analyserades genom Principal komponent analyser och genom Pearson korrelationer. Resultatet visade att Smakfaktorerna var viktiga för både en arbetsprestation och för en tennisprestation men att komponenten socialt stöd också verkade vara väsentlig. Vissa köns, ålder och erfarenhets skillnader kunde antydas. Både arbetsprestationer och tennisprestationer tenderade dock att tillsammans med Smakfaktorerna också förbättras av en socialt stöttande omgivning, vilket i så fall endast kan påverkas av oss, medmänniskor. Nyckelord: Smak-faktorer. Idrottsprestationer. Arbetsprestationer. Principal komponent analys.

 • 125.
  Gustafsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Two Perspectives on EU's Regional Policy2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis in European Spatial Planning and Regional Development will present two ideal types on regional development, and analyse Swedish regional policy for the EU programme period of 2014-2020. Through a historical background, the characteristics of the two types are distinguished, and used in the analysis of the Europe 2020 strategy, the Swedish national Partnership Agreement, and the regional operational programmes for the eight NUTS 2 regions in Sweden. The aim is to see if there are influences of the perspectives in the EU regional policy, and how they can be understood in a Swedish context. With a content analysis approach, the main finding is that it is possible to see more of one of the ideal types strategic EU documents than in the regional operational programmes.

 • 126.
  Gustavsson, Hanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Karlsson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  The Virtual Learning Environment: Patterns for Structuring Web based Teaching2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Online education creates new demands on organization and structure in order to make use of its advantages with the technology for learning. Research in this area elucidates new possibilities with the computer as a medium, to individualize and make the learning more flexible. Meanwhile, the empirical study shows practical limitations, which affects the design of web-based teaching. As a result, we have started to develop a guideline, which describes these new possibilities and common problems with the new learning environment. We have structured the guideline by first defining the problem area and then giving recommendation or in some cases proposal of improving the technique. The purpose with the guideline is to illustrate and support teachers with knowledge and inspiration to make the design of this new form of education suitable in its practice.

 • 127.
  Gyllenhammar, Camilla Martin och Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Att kunna tänka på utsidan av inkorgen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  E-mail is a non-verbal text based communication tool that today is used widely in organizations and perhaps because of its familiarity seen as just a tool with no complications. Can other ingredients affect the communication except the obvious missing non-verbal cues? The main purpose of this thesis was to examine how leaders experience their communication between the different public administrations, but also to see if the text based communication, in particular e-mail, and was affected by organizational culture and emotions. Both a questionnaire, interviews and document analysis was used at a “Samordningsförbund” where the study was performed. The results indicated in general good communication between the individuals but also that emotions, personality and organizational culture can have an effect on communication and thus should be taken a more serious interest both in the actual “samordningsförbund” and also in further research, particularly e-mail in association with emotions and different personalities.

 • 128.
  Gyllenhammar, Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Säkert lärande? Incidentutredningar inom flygtrafikledning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med min studie är att öka förståelsen för de samordningsprocesser vid vilka lärande sker i en organisation. Utgångspunkten är de utredningar som myndigheterna gör och distribuerar vid större händelser inom flygtrafikledning. Myndighetens syfte med att distribuera utredningarna är att skapa kollektivt lärande inom organisationen. Jag har använt en fenomenografisk ansats för att studera hur chefer upplever att de och medarbetarna lär då de läser, bearbetar och vidareför incidentrapporternas innehåll i organisationen. Resultatet av en intervjuundersökning visar att en grupp chefer har en homogen uppfattning om lärande. Det arbete som skedde kring rapporterna berodde på hur och vilka rapporter den lokala chefen valde att arbeta med. De lade stor vikt på om det gick att känna igen sig i händelserna. Organiserandet av lärande i organisationen visade på en god vilja men cheferna saknade en tydlig bild av hur lärande skulle ske.

 • 129.
  Haitaeva, Imani
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Abdalla, Arin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Rädsla för framgång: Vägen till övervinnandet av rädslan för framgång2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka individers rädsla för framgång och hur de har lyckas övervinna den rädslan. Det har inte utförts tillräckligt mycket forskning som tar upp hur individer övervinner rädslan för framgång och därför är denna studie fördjupat i det ämnet. En kvalitativ datainsamlingsmetod valdes för att samla in materialet. Fem individer som har övervunnit sin rädsla för framgång valdes som intervjupersoner. För att analysera data har programvaran ATLAS.ti använts och sedan redovisats i fem kategorier. För att kunna presentera resultatet delades det i kategorierna rädsla för framgång, motivation, självkänsla, tankeprocesser, framgång. För lite ny forskning om rädsla för framgång hittades och därför borde forskningen utvecklas med samhället, som hela tiden ändras.

 • 130.
  Hallberg, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Emotion och kognition i samband med det lönesättande samtalet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fokus i denna studie ligger på det lönesättande samtalet och vilka emotioner som uppstår inför, under och efter samtalet samt hur de hanteras kognitivt. I studien undersöks även hur respondenterna upplever den generella arbetssituationen för att jämföra deras upplevelser av det dagliga arbetet med deras upplevelser av det lönesättande samtalet. Detta är en induktiv undersökande studie med halvstrukturerade intervjuer som skett med sex kvinnliga respondenter som alla arbetar på en myndighet. Som forskningsansats används fenomenologin eftersom det är respondenternas upplevelser som är av intresse. Svaren har bearbetats med tematisk analys. Resultatet visade att det var många negativa emotioner som respondenterna upplevde under det lönesättande samtalet, bland annat ångest och frustration, medan den generella arbetssituationen upplevdes som mer positiv. / The focus of this study is on the salary negotiation discussion and the emotions that arise before, during and after the discussion and how they are handled cognitively. The study also explores how respondents perceive the general working conditions in order to compare their experiences of the daily work with their experiences of the salary negotiation discussion. This is an inductive exploratory study using semi-structured interviews that took place with six female respondents who are working in an authority. Phenomenology is used as a research approach because it is the respondents' experiences that are of interest. The answers have been processed by using thematic analysis. The results showed that there were many negative emotions, such as anxiety and frustration that were experienced in the salary negotiation discussion while the daily work conditions were perceived as more positive.

 • 131.
  Hallberg, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lönesättande samtal: samspelet mellan medarbetare och ledare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är mina egna tankar om hur de lönesättande samtalen inom arbetslivet egentligen fungerar nu när de har blivit alltmer vanliga på arbetsplatserna. Syftet med studien är dels att undersöka hur kommunikationen hanteras och upplevs under ett lönesättande samtal av medarbetare respektive ledare dels att utveckla kunskapen om vilken betydelse kommunikationens påverkan har för samspelet under det lönesättande samtalet. Studiens forskningsfråga har varit hur medarbetarna och ledarna upplever samspelet under samtalet, varför den sociokulturella teorin har använts tillsammans med andra kommunikativa begrepp och teorier. Studien har av den anledningen haft en fenomenologisk ansats för att få fram respondenternas subjektiva upplevelser av samspelet under det lönesättande samtalet. Som metod användes en öppen intervju med en frågeguide som innehåll ett antal olika teman som de olika respondenterna själva fick resonera kring. De olika temana var verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation, feedback, bemötande och känslor. Resultatet visade att det fanns ett samspel men också att det är viktigt att det finns utarbetade begrepp som underlättar samtalen och samspelet. The backgrounds of this study are my own thoughts on how the salary negotiation discussions in the workplace really work because they now have become common in the workplace. The purpose of this study is to investigate how communication is handled during a salary negotiation discussion, for both employees and managers and to develop awareness of the importance of communication influence on the interaction in the salary negotiation discussion. The research question has been how employees and managers perceive the interactions during the conversation, so the socio-cultural theory has been used together with other communication concepts and theories. The study had a phenomenological approach to obtain the respondents’ subjective experiences of the interaction in the salary negotiation discussions. The method which was used was an open interview with an interview guide which contained a number of different themes that the respondents had to relate to. The different themes were verbal communication, nonverbal communication, feedback, greeting and feelings. The results showed that there was an interaction, but also that it is important to have developed concepts that facilitate conversations and interactions.

 • 132.
  Hallström, Annie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hatkärlek. Hur Facebook påverkar oss i vår vardag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Facebook has opened up a brand new way to communicate. Most people have an opinion about it, whether they are using the service or not. Different people using Facebook in different ways. The aim with the study is to investigate how the informants are feeling, how the use of Facebook is affecting them in their daily lives. To conduct the study, active observations and qualitative interviews were used, with six Facebook users. The observations studied what informants were actually doing on Facebook, and in the interviews they got the chance to explain how Facebook influence them. The result shows that the informants had some kind of love – hate relationship to Facebook, they felt annoyed but at the same time they could not stay away from Facebook, which is one of the most important conclusions of the study. The informants saw through their friends positive updates, which can be connected to Goffman´s theatrical metaphor, and peoples way of playing different roles in front of their public. Another conclusion is that they see Facebook as a good way to keep in touch with friends, but at the same time they feel stressed because they are logging on too often, to not miss out on the flow of news.

 • 133.
  Haltrich, Natalie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lawton, Ella
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Stack, Geoffrey
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  An Introduction to Needs Based Design2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a supplement to the thesis entitled "Co-creating community with a Needs Based approach to design and planning", by the same authors. It is meant as an introduction to Needs Based Design, for practical application my developers, designers, planners, architects, municipal governments and all others planning the development of a community.

 • 134.
  Haltrich, Natalie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Lawton, Ella
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Stack, Geoffrey
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Co-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and Planning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The development of the human built environment is an essential component to achieving and maintaining a sustainable society. Much has been done to develop tools, techniques and approaches for creating ‘green’ or ‘sustainable’ neighbourhoods yet they rarely demonstrate the capacity to address the wider socio-ecological requirements for achieving success. This paper studies the current approaches to green design and planning, proposes a new approach called Needs Based Design (NBD), and identifies the gaps that exist between the two. Results indicate that NBD is based on a firm foundation, is widely applicable, and can support and spur regional sustainable development initiatives and positive behaviour change within communities. It fills three major gaps identified in current green design by utilising systems thinking and a shared language and framework, and focusing on the needs of individuals within communities. Concerns exist, however, about its reliance on broad community participation and ongoing education. In theory, NBD allows project teams to implement their work within the context of a strategic sustainable development perspective. Recommended now is practical application and testing.

 • 135.
  Hansson, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pettersson, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Självkänsla och kroppsuppfattning hos ungdomar.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle står kroppen och kroppsuppfattning ofta i fokus. Många undersökningar görs om både anorexi och fetma. Oftast inriktar sig dock undersökningarna på vuxna människor. Men att kroppen står i fokus uppmärksammas allt lägre ner i åldrarna. I åldrarna 10-15 år väljer flickor enligt forskare ett ideal som är smalare än vad deras egen kropp är. Undersökningarna visar även att pojkar väljer ett ideal som är större än vad deras nuvarande kropp ser ut. Det finns olika teorier om varför somliga personer i samhället är missnöjda med sina kroppar. Några forskare anser att missnöjet beror på personernas grad av självkänsla. Syftet med den här studien var att se om det fanns ett samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning hos ungdomar, och även att se om det fanns någon skillnad mellan pojkar och flickor och mellan olika årskurser. I studien deltog 34 stycken flickor och 36 stycken pojkar i årskurserna 7 och 9. Deltagarna fick svara på två olika formulär, ett med Rosenbergs Self-Esteem Scale (1965) och ett med en siluettskala utformad av Stunkard, Sorensen och Schlusinger (1983) med 9 olika figurer av vardera kön och varierande kroppsstorlek. Till figurerna fanns fem påståenden som besvarades med hjälp av figurerna. Deltagarna fick även svara på frågor om sin längd, vikt och kön. Resultaten i denna studie påvisade ett samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning. Det fanns ingen skillnad mellan årskurserna eller mellan könen gällande självkänsla. Hos både pojkar och flickor fanns det en skillnad mellan årskurserna gällande kroppsuppfattning och det fanns även skillnader i hur de värderade sig själva. Studien visade även att pojkar tror att flickor föredrar en större kropp hos pojkar än vad de faktiskt gör och att flickor tror att pojkar föredrar en mindre kropp hos flickor än vad de faktiskt gör.

 • 136.
  Hansson, Elisa Eklund och Ewa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en känslomässig upplevelse.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows from an employer´s perspective a thoroughly positive image of recruitment through social media, which may explain its increased popularity. For job seekers however, social recruitment might be experienced as a threat to privacy since personal information is exposed to the employer. The purpose of this survey study was to increase knowledge of job applicant attitudes and emotional experience of social recruitment based on demographic aspects. The result from the non-parametric tests revealed a somewhat ambivalent attitude, but with a positive overtone. A correlation was found between perceived benefit and the general attitude, as well as a relation between age and attitude. The most prominent feeling among the participants was interest, but also suspicion was found. Women tended to experience less positive emotions from the phenomenon, where the habit, choice of social media, and the feeling of control could all be causal factors.

 • 137.
  Harengel, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Three Tales of Dominant Technological Artifacts: Tracing the Paths from Success to Domination of Software Applications with the Help of Latour's Actor-Network-Theory and Bourdieu's Capital Theory2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Domination in the software application industry has been an issue since its early years. But how do these situations of market domination come into existence? This thesis discusses conventional approaches towards understanding market domination and their inherent weaknesses. As a result a new understanding, based on Actor-Network-Theory and Capital Theory unfolds, which achieves the uncovering of a much deeper complexity on how market domination comes into existence.

 • 138.
  Hartman, Hampus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kadrija, Shefqet
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Det situationsanpassade ledarskapet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Försvarsmakten är en av de största myndigheterna i Sverige och har som huvuduppgift att ansvara för Sveriges militära försvar. Dess unika verksamhet – att kunna delta i väpnad strid – kräver ledare som kan fatta snabba och rationella beslut i osäkra och konfliktfyllda miljöer. Studiens syfte är att få förståelse för hur individer med chefsroller vid Försvarsmakten upplever sitt ledarskap i förhållande till organisationens struktur och kultur. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställning används: Hur upplever individer med chefsroller att deras formella ledarskap påverkas utifrån organisationens struktur och kultur? Den teoretiska utgångspunkten är Webers organisationsteori, Scheins organisationskulturteori samt olika definitioner avseende ledarskap. Metoden som har använts är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, där våra intervjupersoner har fått besvara våra frågor på sin arbetsplats. I studiens resultat framkom det att Försvarsmakten anses ha en byråkratisk organisationsstruktur och en specifik organisationskultur som inverkar både direkt och indirekt på det formella ledarskapet. Bland annat upplever intervjupersonerna att ledarskapet ständigt förändras och måste anpassas utifrån var man är verksam som ledare i organisationen. En annan organisatorisk påverkan är det faktum att man ofta inom Försvarsmakten leder andra ledare. Därför framgick det att det är viktigt att man som ledare är lyhörd, står fast vid sina beslut och är ett etiskt och moraliskt föredöme vilket visade sig vara en del av organisationens kultur. Ett annat mönster som förekom innebär att intervjupersonerna upplever den demokratiska ledarskapsstilen som den mest optimala, vilket medför att man inkluderar medarbetarna i beslutsfattandet. Emellertid upplevs denna ledarstil inte kunna tillämpas i specifika situationer, då olika organisatoriska strukturer (men även ibland kulturella värderingar och normer) förhindrar detta.

 • 139.
  Hatami, Azade
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Carlsson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan depression, ångest och dissociation. Studien grundar sig i både den psykoanalytiska teorin och den kognitiva teorin. Som deltagare valdes 90 studenter vid en högskola i södra Sverige och som materiel användes tre frågeformulär: ett dissociationsformulär, ett depressionsformulär och ett ångestformulär. Resultaten i denna studie visar på att det inte är någon skillnad i förekomsten av depression mellan män och kvinnor. Depression och ångest har en stark bindning till varandra. Dock kan inte denna studie avslöja hur begreppen depression och ångest påverkar varandra, utan troligen påverkas de av varandra i en dynamisk process. Om man har ångest har man även vissa depressiva inslag och tvärtom. Studien visar ingen bindning mellan depression och dissociation, men visar på ett samband mellan dissociation och både ångest och depression.

 • 140.
  Havilehto, Carl-Henric
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Holmén, Richard
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Anställdas Förväntningar av Inflytande – Upplevelser vid en omorganisation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intentionen med denna studie var att söka djupare förståelse för anställdas upplevelser och förväntningar av inflytande vid en stor omorganisation. Studien bygger delvis vidare på en kvantitativ undersökning som gjordes i samband med organisatoriska förändringar inom Göteborgs stad. Där framkom flertalet faktorer som kan in- och påverka individens upplevelse av inflytande. Med utgångspunkt ur tidigare forskning utarbetades fem olika teman kopplade till dessa faktorer; förändring, ledarskap, attityder, kommunikation och inflytande. Härefter intervjuades fyra personer anställda inom Göteborgs stad. Intervjuerna genomfördes med ett kritiskt angreppssätt och bearbetades med en deduktiv tematiskt analysmetod. Resultatet visade att respondenterna hade låga förväntningar om möjligheten till inflytande vid en organisationsförändring. En koppling mellan upplevt inflytande, viljan till inflytande samt förändringar i de personliga fördelarna framkom. Det föreföll som att anställda som upplevt individuella fördelar var beredda att åsidosätta möjligheten till inflytande och att det var först när förändringarna inverkade negativt på de personliga fördelarna som individen upplevde att avsaknandet av inflytande var ett problem. Andra inverkande faktorer såsom kommunikation, ledarskap, ålder, kön samt sättet varpå förändringarna genomdrivits, återfanns också även om dessa befanns underordnade möjligheten till personlig nytta vid en omorganisation.

 • 141.
  Havilehto, Carl-Henric
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Holmén, Richard
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pedagogiskt ledarskap vid en omorganisation: chefers uppfattningar av det egna ledarskapet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to develop knowledge and understanding of directing managers' perceptions of their own pedagogical leadership during a major organizational change. The question at issue was formulated as: What qualitatively different conceptions of their own pedagogical leadership do managers have during a reorganization? To get answers to our research question was a qualitative data collection through interviews conducted with eight managers in the City of Gothenburg directing administration level. The study has a phenomenographic approach, which has meant that the theory in the first place becomes inductive when it is based on the found empirical data. In order to make the studied phenomenon of tangible and open to interpretation has an abductive approach permeated the research in which both empirical and relevant theories were presented and made clear to the reader , theories explicitly linked to learning and leadership. The result shows a number of qualitative differences in their views of their own leadership, who are presented for three different descriptive categories: Leading progressive and development-oriented, Leading with stability and security and Leading focused and case oriented. Within these descriptive categories, which also constitutes the main result of the study, were found a number of different dimensions of leadership and leadership styles – analyzed, discussed and reported in the interpretation and discussion chapters. One conclusion to be drawn is that pedagogical leadership to some extent changed as a result of the ongoing reorganization modify its tasks but can also be seen as a result of the clear case- and results orientation coupled with a focused perspective of the citizen that permeates the organization as a whole.

 • 142.
  Hedin, Per
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Holmberg, Mirela
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Informellt och utvecklingsinriktat lärande hos kommunala fastighetsskötare: En fallstudie om lärande i arbetslivet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our paper was to study how a group of janitors experience informal learning and in which way a informal learning and a development oriented learning happen on the researched workplace. The paper is a case study and has a hermeneutical approach. Data was gathered with help of semi-structured intervjues. The respondents are civic employed and work as janitors. The result has been analysed with help from theoretical models in informal and development oriented learning. The result shows that the janitors has a good comprehension about what the required qualifications are and what the job shall withhold so that an informal and development oriented learning happens at work. The result also demonstrates in which way the informal respective the development oriented happens on the workplace.

 • 143.
  Hedin, Per
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mikuljan, Edita
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Skillnader mellan rehabiliterande arbetssätt och traditionellt arbetssätt på äldreomsorgspersonalens arbetstillfredsställelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och förändringar i samhället har flera av Sveriges kommuner infört ett rehabiliterande arbetssätt att jobba efter inom äldreomsorgen. I denna kvantitativa studie, ställs frågan huruvida det skiljer sig i självupplevd arbetstillfredsställelse mellan personal som jobbar enligt ett rehabiliterande arbetssätt och de som inte gör det. För att mäta variabeln arbetstillfredsställelse användes ett frågeformulär, QPSNordic-34+. I enkätundersökningen deltog 180 anställda inom äldreomsorgen i två svenska kommuner och 120 besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 66,7%. Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i hur man upplever arbetstillfredsställelse hos anställda som jobbar enligt ett rehabiliterande arbetssätt jämfört med de som inte gör det.

 • 144.
  Hegg, Helena Karolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kungsmarken, svart på vitt2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Kungsmarken, black on white is a study of the discourse revolving what has become Karlskrona´s most ethnically segregated areas. The objective in this study is to look closer at the two local newspapers and what and how they choose to rapport from this area. Another objective is to give a ethnological narrative story of what it is like to live in this area, Kungsmarken. The discourse analysis has been completed with interviews with the editors of the two papers.The collected material shows that the image given to the public concerning Kungsmarken many times is exhagerated. The focus of the articles almost always lies on the intercultural aspects, such as muslim holidays, tradition and similar events. The theory used in processing the data is Elias & Scotsons Established and Outsiders, which deals with one group´s domination over another through a number of techniques of social control for maintaining their position in society.

 • 145.
  , HeleneGustafsson
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Karlsson, Jörgen
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arbete – möjlighet, rättighet, skyldighet…: En studie av hur unga ser på arbete och arbetsliv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur unga människor ser på arbete och arbetslöshet. För äldre generationer är arbetet förutom en källa till försörjning även en stor del av individens identitet, och att sakna arbete innebär ett socialt utanförskap. Har arbete samma betydelse för dagens ungdomar, eller har den höga ungdomsarbetslösheten medfört en normförskjutning så att en arbetslös inte uppfattas som avvikande? För att få svar på frågan intervjuade vi nio ungdomar, såväl arbetslösa som arbetande och stu-derande, om hur de ser på saken. Vi utgick från ett induktivt perspektiv inspirerat av grundad teori, där vi eftersträvade en öppenhet inför empiriska data som framkom i våra intervjuer. När vi analyserade vårt material kom vi fram till att våra informanter delar äldre generationers uppfattning, den som är arbetslös saknar delaktighet i samhället och är en outsider i såväl ekonomisk som social synvinkel. Vi kunde också urskilja ett flertal teorier, exempelvis Baumans tankar kring såväl konsumism som individualisering av kollektiva problem, och Foucaults teorier om makt och maktlöshet.

 • 146.
  Hellqvist, Patricia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nyberg, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Chefers attityd gentemot motivationsarbetet med sina medarbetare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ur ett chefsperspektiv har studien haft för syfte att undersöka attityden gentemot motivation i ett arbete med medarbetarna, och det som har avsetts att undersöka är den attityd gentemot upplevelsen av behovet som existerar hos chefer. Utifrån ett definierat chefs- kontra ledarskap har teorier rörande Maslows och Hertzbergs motivations- respektive hygienfaktorer rörande tillfredställelse och otillfredställelse på arbetet, människosyn, och hänsyn till olika personligheter hos medarbetarna som noteras hos dessa chefer undersökts. Dessa teorier har legat till grund för studiens syfte, som varit att söka se likheter/olikheter i chefers attityd via en enkätundersökning med varierat slutna, öppna och skalfrågor. Resultat har visat på minimala skillnader olika chefsgrupper i mellan, och visar istället på att attityden till motivation snarare ligger i personlig upplevelse än i chefsrollen och dess funktion. Detta resultat har bringat en större kunskap och insikt inom detta område gällande chefskap och ger på så sätt en ny utgångspunkt och ett gott underlag för fortsatta studier i ämnet.

 • 147.
  Hellström, Abigail
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  IKT som redskap för lärande: aktionsforskning i ett pilotprojekt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att lärare och elever ska se informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som en tillgång trots de uppenbara skillnaderna mellan generationernas IT-användning. Bakgrunden till min undersökning är utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109). Utredningen innehåller en utvärdering av den nuvarande lärarutbildningen från reformen 2001 samt förslag på förändringar som ska leda till en ny och hållbar lärarutbildning. Ett av förslagen är att IT ska genomsyra den nya lärarutbildningen för att man på så sätt ska förbättra kvalitén i undervisningen och för att lärarna ska kunna handleda eleverna så att de förstår riskerna och farorna på Internet (SOU 2008:109 s.196). Jag har därför initierat ett projekt på min egen skola och använder aktionsforskning som metod utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och verksamhetsteori. Jag har genomfört studien tillsammans med lärare och elever i årskurs fem och sju. Vi har introducerat Internet och bloggar som ett redskap i lärarnas och elevernas skolarbete. Resultatet visade att lärare och elever ser och använder den virtuella mötesplatsen på olika sätt. Mycket samarbete och vägledning behövs för att lärare och elever ska kunna behärska den virtuella mötesplatsen i utbildningssammanhang. Att överbrygga gapet mellan generationernas IKT använding på skolan är ett praktiskt genomförbart projekt där parterna bör prioritera samarbete och ett nytt sätt att tänka. Aktionsforskning är en passande metod som bör prägla verksamheten. Skolans ledning kan utveckla tydliga och välgenomtänkta strategier för skolutveckling – med hjälp av aktionsforskning.

 • 148.
  Hellström, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gruppharmoni i samspel eller motstridig kamp?: ett framingexperiment i det socioemotionella spektrat2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Do there excist any differences in the way students experience teamwork from a socioemotional view? The purpose of this research study was to see if there are some differences between positive and negative framing effects among students who study technology or human science. The result of an experimental framingstudy with analysis of variance two-way ANOVA with a between subject design has been done between positive and negative framing from questionaries from tree different university library. The first maineffect, concerning the framing effect reached significance but the other maineffekt concerning the different university libraries did not. The purpose was to measure the effect of framing positive versus negative in the name of the socioemotional spectrum in the teamwork. There has been opposition between convergence and divergence in group interaction and a contrast in the group interaction between majority and minority. This present study can´t deliver some clear differences in the result. The main effect of positive framing with the highest score was a randoms sample of university library of human science, next was the library of technology and the last library of social science. The socioemotional experience of teamwork was equal for both human science and technology

 • 149.
  Hellström, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lärandevillkorens beroende av samspel: en studie med fokus på personer med autism-diagnos och deras upplevelse av samspel.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie var att öka kunskap om de lärandevillkor som finns i en samspelskontext där personer med diagnosen autism ingår. Förförståelsen tar stöd i att allmänheten ofta saknar kunskap om och förståelse för personer med denna funktionsnedsättning som kan skapa disharmoni i det sociala samspelet. Studien är inspirerad av en satsning som Arbetsförmedlingen har gjort där de ville finna de dolda resurserna, de arbetssökande med funktionsnedsättningar, för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Den fenomenologiska forskningsansatsen användes för att nå fram till kärnan i lärandets påverkansprocesser. Utifrån respondenternas upplevelser av samspel som stöd för informellt lärande i en arbetssituation gjordes studien, där fenomenet är samspel och dess effekt är lärandevillkoren. Här kom respondenternas upplevelse av fenomenet i fokus och vilket stöd dessa respondenter egentligen fick. Datainsamlingen skedde via intervjuer och analyserades kvalitativt efter Giorgios analysmetod. Här har tolkningen av resultatet skett med hjälp av reproduktivt lärande, utvecklingsinriktat lärande och situerat lärande, för att beskriva respondenternas livsvärldar. Slutsatsen var att denna studie inte kunde finna några gynnsamma villkor för lärande ur ett samspelsperspektiv, för personer med diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder) i en arbetskontext. Resultatet visade på att dessa respondenter som ingått i denna studie, har en hög ambitionsnivå och kompetens, har upplevt avsaknad av samspel som stöd för lärande i en arbetsmiljö i interaktion med sina kollegor.

 • 150.
  Hellström, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mindfulness: att tillämpa medveten närvaro2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  I denna multistudie var syftet att mäta effekten av mindfulness och yoga på negativ stress. Kan yoga och mindfulness öka medveten närvaro och acceptansen för inre och yttre omständigheter? Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) har visat sig varit ett bra redskap att lära sig hantera för att kunna bibehålla lugn i en stressig miljö. I denna multistudie gjordes en kvantitativ undersökning där deltagare i yogakurser i Visby Yoga Center och Stockholm Yoga Shakti deltog i en enkätundersökning. Korrelationsanalys visade inget samband mellan stress och mindfulness och resultatet uppnådde ingen signifikans, n=20, dock en svag effektstyrka Cohens d=0,16. Multistudien omfattade även en kvalitativ intervjuundersökning som avsåg att undersöka om acceptans för yttre och inre påverkan ökade av mindfulness. Utav 8 deltagare var det 7 som ansåg att yoga ökade medveten närvaro och acceptans. Många framhöll att yoga var en säker väg till mindfulness genom kroppsövningar då mentala redskap tränades upp effektivt. Det inre lugnet gav en säkerhet som inte upplevts tidigare, samt att disciplinera sig att hitta tillbaka till det lugnet i stressade situationer. Yoga och mindfulness är icke presterande aktiviteter, det är ok att uppnå, känna och vara, just så som det är, att förhålla sig så ickedömande till det som upplevs. Många hävade att de kunde tillämpa mindfulness portionsvis via ”modem-metoden” även om de önskade att de kunde leva mindfulness aktigt via ”fast uppkoppling”. Gemensam slutsats var att via lugnet, icke-dömande attityd har acceptans och bra förhållningssätt till oönskade trauman och påverkan från omgivningen.

1234567 101 - 150 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf