Endre søk
Begrens søket
123 101 - 122 of 122
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Sandberg, Linus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Markanvändningsplan - en marknadsföringsplan?: En studie av krympande kommuners översiktsplaner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mellan åren 1996-2011 minskade befolkningen i mer än hälften av Sveriges kommuner. Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall hur krympande kommuner hanterar sin negativa befolkningsutveckling i översiktsplanen. Vidare handlar syftet om att finna mönster och avvikelser i både de fall kommunerna innehar och inte innehar ett resonerande kring och ett angreppssätt (strategier och metoder) mot själva situationen.

  Totalt 23 stycken översiktsplaner har legat till grund för studien vilken bygger på en innehålls-analys utifrån undersökningskategorierna: nuläge, prognos och mål samt angreppssätt. Medhjälp av analysverktygen har kommunernas medvetenhet och angreppsätt, men även avsaknaden av dessa, försökts identifierats. Arbetet har även gjort en ansats till att belysa vad som egentligen är kommunernas huvudsakliga syfte med deras översiktsplaner. Trots att översiktsplanen innehar rollen av en långsiktig och strategiskt mark- och vattenanvändningsplan förefaller det i denna studie som om den även kan anta andra roller.

  Efter en kartläggning av kommunernas syn och hantering beträffande den negativa befolkningsutvecklingen kan flera slutsatser dras. Bland annat tycks det finnas en stor medvetenhet när det gäller den dåtida och nutida befolkningsutvecklingen, men inte när det gäller den framtida. De mål och angreppssätt som kunde identifieras verkade därtill vara tämligen tillväxtorienterade med fokus på nya invånare och företag. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Sandberg, Oskar
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Bra kollektivtrafik syns på håll(platsen): En jämförande fallstudie av busshållplatser längs med linje 5 och linje 8 i Malmö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kandidatuppsats utreds kollektivtrafik med fokus på dess utformning. Mer specifikt kommer hållplatsutformning undersökas, förklaras och diskuteras. Undersökningens syfte är att undersöka hur hållplatsers utformning kan bidra till att fler åker med buss när de reser inom staden.

  Ska kollektivtrafik bli en välanvänd transportform behöver den vara attraktiv för flera olika resenärsgrupper som efterfrågar många olika attribut. Restid, god tillgång på information, tillgänglighet, flexibilitet, tryggt och trafiksäkert samt komfort spelar samtliga in för att resenären ska uppleva att bussresan är attraktiv. Majoriteten av det som efterfrågas går att lösa med hjälp av hållplatsutformningen medan andra önskade attribut uppnås genom åtgärder på de delar som är mellan hållplatserna eller åtgärder som försämrar framkomligheten för andra transportformer. Den första delen av arbetet beskriver vad forskningen pekar på är av essens för att trafikhuvudmännen ska erbjuda resenärer god kollektivtrafik. Genom att studera Malmö stad och totalt fyra hållplatser längs två linjer har goda exempel och brister pekats ut. Detta för att förstå hur väl forskningen följs i en av våra större städer. Slutsatser som dragits i detta arbete är att kollektivtrafiken ska planeras för sällanresenärer och vad bra kollektivtrafik är, därigenom hur en bra hållplats ska utformas, beror till viss del på vem som ska resa. En busslinje som är snabb, men medför länge gångavstånd, är enligt yngre resenärer attraktivare än en som går långsammare, men har kortare gångavstånd. De linjer dit gångavstånden är korta ser äldre istället som attraktiva. Funktionsvarierade ställer högre krav på utformningen av hållplatser än andra resenärsgrupper. Det som kan sägas om alla resenärsgrupper är att de efterfrågar lättillgängliga och informativa hållplatser som det går att nå från startpunkten på ett enkelt vis.

  Till en bra busshållplats är det enkelt att ta sig. Det behöver finnas möjligheter för cyklister att parkera sina cyklar vilket medför att det måste finnas cykelställ. Busshållplatsen är tillgängliggjord genom att utformningen tillåter resenären enkelt att stiga på och av bussen. Detta görs genom att kantstödet är utformad för att bussen ska komma nära. Höjden är också av essens då bussens golv och perrongens höjd bör vara i samma nivå för att det ska vara enkelt att stiga in. På hållplatsen ska det finnas väderskydd och sittplatser. Information om vilka bussar som avgår från hållplatsen, samt vilka det går att byta till, bör ses som ett minimikrav för en bra hållplats. Realtidsinformation är också något som höjer informationsgivningen vilket bidrar till att resenären upplever kollektivtrafiken som attraktiv.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Sandberg
 • 103.
  Sandblom, Fredrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Innerstadens utestängningsprocesser: en studie av sociala barriärer & exkluderande stadsrum2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De offentliga rummen utgör en viktig del av våra städer - det är där vi förflyttar oss, möts och integrerar med andra människor. Men de offentliga rummens grundläggande funktion som öppna och demokratiska platser hotas idag av förändringar i tillgänglighet och funktion. Dagens kommersialisering och privatisering gör att de offentliga ytorna krymper både fysiskt och mentalt. Privatiseringen tar offentlig mark i anspråk och hindrar människor från att vara medskapare av staden då rummen inte längre är öppna, samtidigt som kommersialiseringen skapar en stark dominans över innerstadens rum vilket försvårar platsskapande och omprövningar av platsers identitet. Innerstadens offentliga rum får en allt mer ensidig funktion som plats för handel, restaurangbesök och kulturupplevelser. Dessutom genomgår rummen en stark estetisering då de fungerar som stadens ansikte utåt i viljan att attrahera nya boende, besökande och företagande till staden. Kandidatarbetet visar att tillgängligheten till innerstadens offentliga rum inte är jämt fördelad över stadens invånare. Mentala föreställningar kring rum skapar sociala barriärer som verkar utestängande och exkluderande. Mindre bemedlade samhällsklasser blir undanträngda från innerstadens offentliga rum genom att de allt mer definieras utifrån konsumtionsmöjligheter, och rätten till staden undertrycks genom de offentliga rummens dominering av kapitalistiska strukturer. I arbetet identifieras tre designprinciper som konkretiserar hur tillgängligheten till innerstaden kan förbättras och hur de offentliga rummen kan bli mer inkluderande för alla medborgare. Designprinciperna fokuserar på att skapa goda mötesplatser och flexibla stadsrum som möjliggör medskapande och ökar medborgarnas rätt till staden. Designprinciperna omsätts i praktiken genom ett utvecklingsförslag för Gamla Torget i Uppsala, där en variation av funktioner på torget attraherar människor med olika behov under olika tider på dygnet. Torget blir genom utvecklingsförslaget en mer levande plats och det offentliga rummets inkluderande förmåga stärks, vilket främjar en socialt hållbar utveckling. De identifierade designprinciperna kan således användas av planerare och andra verksamma inom stadsutveckling, för att utveckla offentliga rum i innerstaden till mer öppna och demokratiska platser för alla medborgare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Sandström, Niki
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Marklinder, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet: Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. Den analyserande delen utgår från kvalitativ platsanalys och kvantitativ analys av empiriskt material (Chalmers ARK 325) från fyra utvalda områden i Göteborg. Analyserna sammanställs i form av strategier för att vägleda framtida planering genom stadsrummets förutsättningar för lokaler i gatuplan. Utifrån den sammantagna analysen tas ett antal strategier fram som visar på nödvändiga förutsättningar och föredömliga lösningar för hur lokaler i gatuplan kan bli framgångsrika, som slutligen appliceras i två gestaltningsförslag. Arbetet har utgångspunkt i place studies som utgör den teoretiska nivån där metoder och teorier analyseras inom ramen för urbanmorfologi och Space Syntax-metod

  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Marklinder
 • 105.
  Saranka, Katja
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Strandskyddslagstiftningen: Kommunal tätortsutveckling i konflikt med strandskyddets syften2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De svenska stränderna och de strandnära områdena utgör i många avseenden en värdefull miljö för allmänheten. I Sverige skyddas sådana områden i lag, strandskyddslagstiftningen, där den senaste mer omfattande lagändringen ägde rum 2009-2010. Strandskyddslagstiftningens syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Dessutom finns "allemansrätten" som i lag värnar om allmänhetens rättighet att vistas i naturen, även på mark som är privatägd. Strandområden är tydligt exempel på hur två motstridiga intressen kan stå i konflikt med varandra; det allmänna intresset av en tätortsnära rekreation, mot kommunens intresse att utveckla kommunen och exploaterings intressen att bygga i strandnära områden.

  Syftet med detta examensarbete har varit att belysa hur den praktiska tillämpningen av strandskyddslagstiftningen fungerar när intresset för tätortsnära rekreation kommer i konflikt med tätortsutveckling i den kommunala planeringen. Alingsås kommun har i sin fördjupade översiktsplan pekat ut några förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i strandnära lägen där det även pågår aktuella detaljplanearbeten. I samtliga fall har kommunen åberopat det femte särskilda skälet "ett angeläget allmänt intresse" med motiveringen "tätortsutveckling", och i ett fall dessutom framhävt behovet av förskola, för att upphäva strandskyddet. För att få in andra aktörers perspektiv på strandskyddslagstiftningen och hur de uppfattar hur strandskyddets syften har hanterats i den kommunala hanteringen har intervjuer skett med Alingsås Naturskyddsföreningens/Alingsås Friluftsklubbs och de olika exploatörerna. För en fastighetsägare kan det upplevas osäkert hur den mark som de äger som omfattas av strandskyddet får användas. Därför har en genomgång av hur lagen har tolkats i ett antal relevanta fall för att undersöka om det finns en dominerande uppfattning.

  Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte alltid räcker för kommunen att hävda det femte särskilda skälet för att upphäva strandskydd i de områden som kommunen pekat ut i strategiska dokument som lämpliga som tätortsutveckling. I de fall Länsstyrelsen accepterat ett upphävande är vid mycket centrala delar av tätorten med mindre grönområden, i vissa fall med åtgärder som ska förbättra strandskyddets syften.

  Av intervjustudien kan man dra en slutsats att de två olika intressegrupperna; friluftsmänniskan och exploatören, oftast, men inte alltid, står på var sin sida om hur strandskyddet ska tolkas i planprocessen. Det är viktigt att kommunen är tydliga i sin roll som planhandläggare och hur strandskyddets lagstiftning ska tolkas för att inte orimliga förhoppningar om en eventuell exploatering ska ske eller förhindras.

  Den slutsats som det går att göra av jämförelsen av olika rättsfall är att dessa sällan ger givna svar; hänsyn måste tas från fall till fall eftersom frågan som behandlats i domslutet oftast är unik i sin karaktär, både i innehåll och miljön som rättsfallet omfattar. Om fastighetsägaren kan bevisa att en åtgärd har gjorts eller byggnad har funnits före strandskyddslagstiftningen började gälla, kan man få rätten på sin sida. Även om det inte går att få några givna svar kan rättsfall i alla fall ge besked om eller en vägledning vilken den dominerande uppfattningen är i lagtolkningen; kommunen har rätt i detaljplan att ställa krav på fastighetsägaren att förtydliga gränsen mellan hemfridzon och natur om det bedöms nödvändigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Singfjord, Ofelia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Frånlund, Jessica
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  En studie om tillgänglighet med fokus på olika funktionsvariationer: Ett analysbaserat arbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att röra sig i den byggda miljön utan att känna sig hindrad av dess utformning är en mänsklig rättighet. Det finns lagar och riktlinjer på nationell och lokal nivå som strävar efter att den offentliga miljön ska vara anpassad för alla personer oavsett om en person har en funktionsvariation eller inte. Eftersom människor har olika förutsättningar att röra oss i den byggda miljön sätts högre krav på att miljön ska anpassas och utformas utifrån de behov som en person med funktionsvariation har. Detta innefattar olika funktionsvariationer som exempelvis rullstolsburna, hörsel- och synskadade. I Sverige har det tagits fram lagar, som exempelvis plan- och bygglagen, för att sätta krav på utformningen av den byggda miljön och att den ska vara anpassade och tillgängliga för personer som har funktionsvariationer.

  Trots att det finns lagar och riktlinjer kring tillgänglighetskrav finns det många fall där tillgängligheten brister i den offentliga miljön för personer med funktionsvariationer. I den här studien lyfts det fram att det bland annat beror på okunskap från planerarens sida, hur regelverken tolkas samt att olika funktionsvariationer har olika behov för att en plats ska bli tillgänglig. Oftast när det talas om funktionsvariationer kategoriseras de som en grupp där bland annat planerare, exploatörer och arkitekter förutsätter att alla med olika funktionsvariationer eftersträvar gemensamma lösningar för att göra en plats tillgänglig. I synnerhet leder detta till att många behov bortprioriteras eller glöms bort helt i planeringen.

  Denna studie syftar till att undersöka hur den offentliga miljös tillgänglighet formas utifrån olika funktionsvariationers behov. För att undersöka det har en fallstudie tagits fram och avgränsat målgruppen till två specifika funktionsvariationer, rullstolsburna och synskadade. Studien har även avgränsat sig geografiskt till knutpunkter då dessa platsers tillgänglighet ofta ses som bristfälliga utifrån personer med funktionsvariationer. En platsinventeringen har gjorts över tre knutpunkter i Göteborg för att kunna analysera generella brister som finns vid knutpunkter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Studien innefattar även gestaltningsförslag över knutpunkten Brunnsparken i Göteborg, där författarna har tagit fram två gestaltningsförslag som fokuserar på varsin funktionsvariation. Ett av gestaltningsförslagen visar på hur Brunnsparken kan gestaltas för att bli tillgänglig utifrån en person som är synskadad och den andra visar på hur platsen kan utformas för att bli tillgäng för en person som är rullstolsburen. Avslutningsvis har en diskussion förts kring de två funktionsvariationernas behov där studien har undersökt om det är möjligt planera för de båda funktionsvariationerna i relation med varandra.

 • 107.
  Sjöberg, Clara
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Ledin, Mikaela
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Utformning av offentliga rum: Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Utformning av offentliga rum: Sambandet mellan människan och den fysiska utformningen av offentliga torg
 • 108.
  Späh, Daniel
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Towards ecological sustainability in the built environment: the importance of a holisitc economy approach2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 109.
  Stenfeldt, Klara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Offentliga platser: Ett socio-spatialt perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Offentliga platser: Ett socio-spatialt perspektiv
 • 110.
  Svensson, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Krympande kommuner under lupp: en studie av hur kommunal planering hanterar en negativ befolkningsutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning ökar, men ökningen sker mycket ojämnt över landets olika delar. Främst ökar befolkningen i storstadsregionerna och i anslutning till högskole- och universitetsstäder, detta samtidigt som stora delar av landets gles- och landsbygd istället har en negativ befolkningsutveckling. Mer än hälften av Sveriges kommuner har idag en negativ befolkningstrend. Dessa kommuner, här kallade krympande kommuner, präglas inte sällan bara av ett minskat invånarantal utan även av låga födelsetal och en åldrande befolkning. Trenden och den ojämna fördelningen av Sveriges befolkning förväntas fortsätta, och enligt prognoser kommer en allt större andel av Sveriges invånare även fortsättningsvis bosätta sig kring landets större städer.

  Planering uppkom ursprungligen som ett verktyg för att hantera tillväxt och inflyttning till urbana områden. Eftersom mer än hälften av Sveriges kommuner inte kan förväntas växa, i alla fall inte i form av ett ökat invånarantal, syftar den här uppsatsen till att undersöka hur planeringen hanterar en sådan situation där denna form av tillväxt uteblir. Uppsatsen avser därmed undersöka hur planeringen i krympande kommuner hanterar och förhåller sig till den negativa befolkningsutvecklingen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Tell, Simon
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Betydelsen av integration: En kvalitativ intervjustudie om integration i den fysiska planeringen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här studien har varit att beskriva, tolka och förstå fysiska planerares upplevelse av integration i den svenska planeringen. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med en hermeneutisk forskningsansats.

  Integration är ett begrepp som är lika självklart inom den fysiska planeringen som det är svårfångat. I den här studien sker en teorigenomgång av vad integration kan innebära och på vilka olika sätt integration kan genomföras med Giddens (2006) olika integrationsmodeller. Problemet kontextualiseras genom en genomgång av svensk fysisk planeringspolicy. Det empiriska materialet består av intervjuer med två yrkesverksamma fysiska planerare som analyseras i en hermeneutisk tolkningsprocess som genomförs i två steg. Först sker en första tolkning som delar in materialet i olika kategorier som kändes relevanta i tolkningsfasen. Dessa kategorier är att definiera integration, bristande integration och dess problem, den fysiska planeringens integrationsverktyg, integration som resurs och att undvika stigmatisering. I analysens andra steg ställs två frågor som är grundade i teorikapitlet till empirin. Dessa är Vilken typ av integrationsmodell förespråkas? och Vilken typ av integration kan gynnas genom fysisk planering. Efter det kommer det sista kapitlet med slutsats och diskussion. I slutsatsen besvaras studiens frågeställning vilket är: Vilka föreställningar om integration finns det i den fysiska planeringen? och Hur arbetar de fysiska planerarna med integration? Uppsatsen avslutas med en kritisk reflektion över hur studiens frågeställning har varit relevant eller inte.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2016Tell
 • 112.
  Tell, Simon
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Medborgarledd utveckling av offentliga rum: En kvalitativ studie av medborgarledd stadsutveckling av offentliga rum2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att kommuner uppmuntrar en medborgarledd utveckling av offentliga rum är en internationell trend som även syns i Sverige. Det kan finnas många anledningar till att kommunen väljer att uppmuntra den här typen av initiativ, ofta handlar det om platsmarknadsföring eller att stärka medborgarnas inflytande i sin stad.

  Denna studie har undersökt tre olika fall av medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunikativt planeringsteoretiskt perspektiv undersöka och utveckla kunskap om den kommunala stadsplanerings handlingsutrymme för att möjliggöra för medborgarledd utveckling av det offentliga rummet. Det ligger även inom studiens ram att undersöka planerarens roll i att skapa utrymme för medborgarledd utveckling. Utifrån den övergripande forskningsfrågan Hur går det att förstå medborgarledd utveckling i det offentliga rummet utifrån kommunikativ planeringsteori? behandlas fyra fokusområden; förutsättningar, interaktion, resultat och planerarens roll.

  Detta är en kvalitativ studie där den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet beskrivits utifrån sju intervjuer, fyra planerare och 3 medborgare. Den kommunikativa planeringsteorin används som teoretiskt perspektiv vilket också påverkat forskningsfrågornas utformning.

  Slutsatsen är att den kommunikativa planeringsteorin fungerar väl som verktyg för att analysera och förstå den medborgarledda utvecklingen i det offentliga rummet. Studien har gett ytterligare kunskap om det handlingsutrymme som kommun och medborgare har för att möjliggöra medborgarledda initiativ. Studien visar att det i de undersökta fallen fanns ett handlingsutrymme och att det gick att utvidga detta. Samtidigt stod klart att det fanns gränser för vad som är möjligt att göra. Den kommunikativa planeringsteorin betonar vikten av en dialog, gemensamma intressen och självständighet. Det är förhållanden som återfinns i denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  Medborgarledd utveckling av offentliga rum
 • 113.
  Thorell, Marcus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Gestaltande arbete av centrala Jakobsberg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet undersöker på ett gestaltande sätt hur det skulle vara möjligt att utveckla de centrala delarna av Jakobsberg.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Thorell
 • 114.
  Valverius, Carl
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  God Krympande Miljö: En undersökning av krympande kommuner och god bebyggd miljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete undersöker hur kommuner med en krympande befolkning hanterar miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö i deras översiktsplaner. Arbetet utfördes genom en kvalitativ textanalys på tre översiktsplaner från Arjeplog, Hofors och Jokkmokk, och försöker besvara tre frågor; Hur beskrivs befolkningsutvecklingen? vad anser kommunen är en god bebyggd miljö? Och vilka konsekvenser har dessa två delar? I till exempel Arjeplog kommun beskrivs befolkningsutvecklingen som en stor utmaning mot kommunens framtida utveckling, och att det är svårare att vända trenden på grund av de relativa höga priserna på villor. I Hofors kommun fokuserar arbetet med en god bebyggd miljö på kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter. Jokkmokk kommun presenterar inga tydliga konsekvenser av sina ställningstaganden.  En slutsats som dras är att definitionen av god bebyggd miljö är olika i kommunerna eftersom de behöver utgå från sina egna förutsättningar och problem. En annan slutsats är att det behövs en kompetensutveckling inom social hållbarhet, med anledningen att både god bebyggd miljö och social hållbarhet inkluderar liknande koncept och idéer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Vik, Henrik
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Håkansson, Hugo
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet: Ett gestaltande projekt över Ronneby och Karlskrona2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka betydelsen av begreppen trygghet och säkerhet inom den fysiska planeringen samt vilka gestaltande egenskaper som gör ett offentligt rum tryggt. När begreppen undersökts skapas två gestaltande förslag med åtgärder för att göra ett offentligt rum tryggare. Arbetet är uppdelat i två delar, den första genomförs gemensamt och är teoretisk. Med hjälp av metoden kvalitativ textanalys undersöks ett urval av litteratur om trygghet och säkerhet i den fysiska planeringen. Med textanalysen har litteratur tagit fram som stöd för att formulera teorin ”trygghet och säkerhet” som används i arbetet. Med teorin presenteras olika gestaltningsprinciper som är till hjälp i den andra delen av kandidatarbetet. Del två består av varsitt gestaltande förslag som redogör trygghetsåtgärder i ett befintlig offentligt rum. Det ena förslaget innefattar Karlskrona Stortorg, gjort av Hugo Håkansson. Det andra förslaget omfattar Ronneby torg samt Rådshusparken, också beläget i Ronneby stad, gjort av Henrik Vik. Åtgärderna som presenteras i förslagen grundar sig i litteraturen som granskats, samt metoden PSPL, Public Space Public Life, en platsbesöksmetod som grundar sig i att ställa frågor till det offentliga rummet. I den avslutande delen av arbetet förs diskussioner om de gestaltande förslagen och litteraturen som studerats.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Håkansson
  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Håkansson Bilaga 1
 • 116.
  Volter, Agnes
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Wallbring, Josefin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Ett sammanhållet Sverige?: Fallstudie av kommunala översiktsplaner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning ökar men samtidigt sker en befolkningsminskning i mer än hälften av landets kommuner. Gles- och landsbygden är hårdast drabbad då invånare i yrkesverksam ålder flyttar medan den äldre befolkningen stannar kvar vilket leder till demografisk obalans. Detta innebär ett minskat skatteunderlag för de drabbade kommunerna vilket i sin tur leder till försämrade möjligheter till att erbjuda en kvalitativ välfärd. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur krympande kommuner hanterar en befolkningsminskning. Uppsatsen ämnar även till att undersöka om det finns några likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och den kunskapsöversikt som finns inom området. I arbetet studeras översiktsplaner för krympande kommuner i Norrlands inland då det är en del av Sverige som är hårt drabbad av den pågående befolkningsminskningen.

  Inom forskningen går det att finna två huvudtyper av strategier vilka är tillväxt och anpassning. Den förstnämnda huvudstrategin innebär att motverka den negativa befolkningstrenden genom att planera för ökad tillväxt. Anpassning grundar sig i att acceptera och planera för befolkningsminskningen genom att anpassa kommunen efter rådande situation. Gemensamt för de undersökta kommunerna är att de generellt eftersträvar tillväxt och en förklaring till detta kan vara att det länge har varit den norm som präglat den lokala och regionala utvecklingspolitiken i Sverige. Den tydligaste tillväxtbaserade strategin som går att finna i samtliga översiktsplaner är marknadsföring av framförallt naturmiljöer där målet är att attrahera både nya invånare och besökare. Trots att tillväxt dominerar går det emellanåt att urskilja tendenser till en mer anpassningsorienterad planering. En strategi som kan kopplas till anpassning och som samtliga kommuner både arbetar med och vill utveckla är mellankommunala samarbeten. 

  Fulltekst (pdf)
  BTH2018Volter
 • 117.
  Wahlberg, Hanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Zalar, Alva
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Det ena könet: en diskursanalys av planeringens syn på tjejer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många skulle nog mena att det är självklart att vi ska arbeta för jämställdhet, både inom

  politiken och inom den fysiska planeringen. Det “självklara jämställdhetsprojektet” är

  omöjligt att tacka nej till eftersom det utgår från grundprincipen om alla människors lika

  värde. När jämställdhet uttrycks som “jämlikhet mellan könen” klargörs att det krävs en idé

  om kön för att arbeta med jämställdhet. Men inom ramen för begreppen jämställdhet och

  kön ryms många alternativa tolkningar. Med anledning av tolkningsutrymmet som finns

  intresserar vi oss för att undersöka vilka idéer om kön som reproduceras inom planering och

  vad eller vilka som dessa idéer exkluderar respektive inkluderar. Med utgångspunkt i att tjej

  är ett socialt konstruerat begrepp som får sin betydelse genom språket tar vi oss an frågan

  “hur konstrueras tjejen i jämställdhetsprojekt inom planering?”.

  Uppsatsens forskningsöversikt utgörs av ett diskursivt fält där fyra diskurser, olika sätt att se

  på kön och tjejer, presenteras. Dessa diskurser är den biologiska, den psykoanalytiska, den

  socialkonstruktivistiska och queer-diskursen. Det diskursiva fältet utgör uppsatsens kontext,

  mot vilken undersökningen kan relateras till för att skapa en större förståelse för hur

  planeringen konstruerar tjejer. Det analyserade materialet utgjordes av fyra intervjuer,

  informanterna var tjänstemän på kommuner som arbetat med jämställdhetsprojekt inom

  planering. Under intervjuerna berördes exempelvis vilka intentioner de haft med projekten

  och vilka problemområden som identifierats. Syftet med intervjuerna var att låta

  informanterna tala fritt om sina respektive projekt så att underliggande tankar om tjejer

  kunde komma fram. Materialet analyserades sedan diskursivt för att synliggöra hur

  planeringen konstruerar tjejer.

  Analysen visar att planeringen främst talar om tjejer utifrån tre diskurser som vi kallar tjejer

  som grupp, tjejer är inte som killar och tjejer ska vara. Det visade sig finnas få motstridiga

  sätt att tala om tjejer inom dessa diskurser. Det fanns i princip inga ansatser att frångå eller

  ifrågasätta den binära könsuppdelningen till förmån för ett mer individualistiskt synsätt,

  något som vi riktar viss kritik mot. Vi problematiserar också Boverkets roll som medskapare

  av planeringens konstruktion av tjejer i dessa jämställdhetsprojekt.

  Slutligen ser vi att det finns en exkluderingsproblematik med den konstruktion av tjejen

  som idag reproduceras inom planeringen. Vi efterfrågar ett synsätt som medger att andra

  beteenden än “det typiskt killiga” anses önskvärt i det offentliga rummet och som inte

  eftersträvar en förändring av kvinnliga beteenden.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2016Wahlberg
 • 118.
  Wallin, Robert
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Ilia, Ronald
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  NYHAMNEN: EN VISION FÖR HAMNOMRÅDETS FRAMTIDA UTVECKLING2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste decennierna har kommunerna i allt större utsträckning initierat nya stadsutvecklingsprojekt längs med sina vattenfronter. Det handlar i många fall om hamnområden som tidigare varit aktiva industrier och verksamheter. Genom att utnyttja dessa hamnområden kan kommunerna förverkliga sina ambitioner att skapa nya attraktiva och dynamiska stadsmiljöer. Vidare ser man dessa hamnområden som ett sätt att knyta an vattnet med stadens mest centrala delar, en slags förlängning som växer. Det är vidare också ett sätt för kommunerna att stärka sin ”image” som moderna och innovativa städer.

  Den främsta ambitionen är att skapa så kallade ”levande stad” i vattennära lägen. Det här arbetet har utifrån detta format två teoretiska utgångspunkter ”levande stad” och ”vattenfrontsprojekt”. Med utgångspunkt i dessa teorier har ett planförslag utformats för att visa på hur fysisk planering kan konkret möjliggöra den “levande staden”. Platsen för planförslaget utspelar sig i Nyhamnen i Malmö, beläget strax norr om Malmö Centralstation och som inom sfären för stadsplanering i regionen benämns som ”ett stadsutvecklingsområde med Södra Sveriges mest centrala läge”.

  Fulltekst (pdf)
  BTH2017ILia
 • 119.
  Weidenhiller, Maximilian Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018: GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. The goal of this thesis is to describe the development in the coastal areas in Ronneby Kommun between 1960 and 2018, with a special focus on the recent development in the designated LIS areas since 2013. A proposal for the future application of the LIS-tool in the municipality is an additional goal. For the analysis of the LIS-tool as such, the author conducted two expert interviews and compared the results with the quantitative GIS-based analysis, using orthophotos, of the building activity along the shores in Ronneby Kommun. The data shows very low building activity within the LIS areas and a generally low building activity in the municipality recently. For the further application of the LIS-tool in its present form in Ronneby Kommun, the author proposes to either combine it with other measures to increase the attractivity of the existing LIS areas such as infrastructure improvements, or to wait some more time until the pressure on the housing market increases and thereby the general building activity. The municipality can then evaluate the individual areas independently of each other and adjust them to meet the demand on the housing market. In addition, the author and the experts suggest changing the LIS-tool in order to make it more forceful, independent and regional specific. In general, the results of this thesis are regional specific on Ronneby Kommun and, therefore, this thesis can be a comparison base for other research but does not generalize.

  Fulltekst (pdf)
  Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018: GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos
 • 120.
  Wendel, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Planeringen och platsmaktsordningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur maktrelationer mellan stad och land samverkar med maktrelationer mellan kvinnor och män samt vad det möjligen kan få för konsekvenser för den fysiska planeringen. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att söka förståelse för hur tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering kopplat till glesbygd i norra Sveriges inland förhåller sig till dessa maktrelationer. För att göra detta görs en fallstudie av Åsele kommun i Västerbottens län.

  Uppsatsen utgår ifrån att det finns ett urbant tolkningsföreträde som medför att det urbana uppvärderas gentemot det rurala. Genom detta perspektiv studeras Åsele kommun och intervjuer görs med tjänstepersoner och konsulter som på olika sätt är knutna till den fysiska planering som bedrivs i kommunen. Den analytiska tolkningsramen utgörs av fyra dikotoma begrepp: 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) utveckling/problem. Det material som analyseras är Åsele kommuns översiktsplan samt transkriberat material från ovan nämnda intervjuer.

  I uppsatsen framkommer det att den planering som bedrivs i glesbygd till stor del präglas av ett utifrånperspektiv. Då utifrånperspektivet är lokaliserat i städer och staden är priviligierad i förhållande till glesbygd kan detta få konsekvenser för det förhållningssätt som finns gentemot den planering som bedrivs i glesbygd.

  Det framkommer att det finns en kedja av parallella maktordningar som ger dubbla utslag, mot såväl förmågan att planera i glesbygd som involveringen av genus och jämställdhet i planeringen. I detta är könsmaktsordningen något som har begreppsliggjorts. I uppsatsens diskussion och slutsats myntar jag begreppet platsmaktsordning som jag menar kan begreppsliggöra maktrelationer mellan stad och land. Ett begreppsliggörande kan ge planerare ett verktyg att arbeta med dessa frågor. Jag hävdar att ett erkännande av att det existerar en platsmaktsordning genererar möjligheter till nya och utmanande perspektiv på planering i glesbygd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Wendel, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Planeringen och platsmaktsordningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Wilstrand, Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Medborgardeltagande innan samråd?: En studie om medborgardeltagande i översiktsplaneprocessen med fokus på dialogskedet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
123 101 - 122 of 122
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf