Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1485
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Johannesson, Elin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Erfarenhet av att arbeta med patienter med övervikt eller fetma i samband med viktminskning – vårdpersonalens perspektiv: En litteraturstudie2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är ett globalt ökande problem. Patienter med övervikt eller fetma riskerar att drabbas av en mängd följdsjukdomar samt att dö i förtid. Viktminskning kan förebygga sjukdomar och förbättra tillståndet för patienter med övervikt eller fetma. Vårdpersonalens arbete kan vara att ge patienter råd och stöd i samband med viktminskning, för att patienterna ska ändra sin ohälsosamma livsstil och vidare gå ner i vikt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenhet av att arbeta med patienter med övervikt eller fetma i samband med viktminskning. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där åtta artiklar valdes ut, granskades och analyserades. Analysen gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorffs innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom kategorier såsom ansvar vid viktminskning, relationens betydelse för patienters viktminskning, hjälpa patienter i samband med viktminskning och hinder i vårdpersonalens arbete. Relationen har betydelse för att vårdpersonalen ska kunna hjälpa patienter till viktminskning. Vårdpersonalen vill göra patienter medvetna om det egna ansvar som krävs vid en viktminskning. Tidsbrist och ineffektiva metoder hindrar vårdpersonalens arbete att hjälpa patienter till viktminskning. Vårdpersonalen behöver stödja och uppmuntra patienten att fortsätta kämpa med sin viktminskning. Slutsats: Relationen mellan vårdpersonalen och patienten är viktig för att kunna ta upp ämnet kring övervikt och fetma. Relationen är även viktig för att vårdpersonalen ska kunna hjälpa patienten till viktminskning. Individanpassad rådgivning kan hjälpa patienter till viktminskning om patienten själv är motiverad. Vårdpersonalen har ett ansvar att stödja patienter genom viktminskningen, dock har patienten i slutändan ett eget ansvar att ta itu med viktminskningen.

 • 102.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Niklasson, Anette
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hur kvinnor med bröstcancer upplever ett vårdande stöd från sjuksköterskan under sin sjukdomstid2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Varje år upptäcks cirka 7000 nya fall av bröstcancer i Sverige. Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever ett vårdande stöd från sjuksköterskan under sin sjukdomstid. Studien har knutit an till Joyce Travelbee, Katie Eriksson, Johan Cullbergs kristeori samt de vårdvetenskapliga begreppen lidande, vårdlidande, sjukdomslidande och vårdrelation. En litteraturstudie med kvalitativ ansats har gjorts och litteratursökningen följde Polit, Beck och Hunglers flödesschema. Studien är baserad på 9 vetenskapliga artiklar som analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av en analysmetod. Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier, nämligen kvinnans upplevelse av sjuksköterskans informativa stöd, kvinnans upplevelse av sjuksköterskans tillgänglighet, kvinnans upplevelse av sjuksköterskans emotionella stöd och kvinnans upplevelse av relationen med sjuksköterskan. Tillfredsställande information från sjuksköterskan minskade ängslan och gav hopp, trygghet och styrka. Kvinnorna kände sig övergivna av sjuksköterskan under långa väntetider. De kände ett behov av att få sina frågor besvarade av medicinskt kunnig vårdpersonal. Kvinnorna poängterade hur viktigt det var att sjuksköterskan kunde hjälpa dem att avlasta psykosociala problem genom att finnas och lyssna, trösta och att deras känslor accepterades. Detta kunde minska den ångest och stress som kvinnorna utsättas för i samband med sjukdomen. En god relation med sjuksköterskan gav kvinnorna trygghet, säkerhet och en känsla av att vara betydande. Sjuksköterskan bekräftade kvinnorna genom att visa förståelse och hänsyn till kvinnornas erfarenheter om sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge kvinnorna ett bra stöd. Detta ökar hennes välbefinnande. En kontaktsköterska skulle kunna ge kvinnorna bättre kontinuitet och en större trygghet.

 • 103.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Salihu, Ermira
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Palliativ omvårdnad: Det viktigaste i vården ur patienternas perspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Oavsett om döendet äger rum i hemmet, på sjukhus eller hospice så har sjuksköterskan ett stort ansvar. Således krävs det att hon eller han har ingående kunskap om vad det kan innebära att vara svårt sjuk och vårdberoende för att kunna leverera en optimal vård. Den som bäst kan hjälpa oss som sjuksköterskor att förstå upplevelser av att vara döende; är patienten. Syfte: Belysa vad patienter i palliativ vård upplever som viktiga aspekter för sin omvårdnad. Metod: Litteraturstudie av åtta stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen gjordes via databaserna Elin@Blekinge och Academic Search Elite. Inklusionskriterier för sökningen var engelska och svenska studier på vuxna människor, ur ett patientperspektiv, publicerade mellan 1998 och 2008. Resultatet i artiklarna analyserades med innehållsanalys. Resultat: Ur analysens granskning växte följande åtta kategorier fram; Skydd av värdighet, Kommunikation, Goda relationer, Emotionellt stöd, Praktisk hjälp, Sjuksköterskans personlighet och professionalism, Leva till slutet samt Förberedelser och tankar inför döden. Dessa kategorierna talar för att patienter bör respekteras som individer med diverse behov som bör tillgodoses. Dessa utgör en helhet hos människan där varje del hör ihop och kan inte särskiljas eller utelämnas. Slutsats: Flertal aspekter visade sig vara av vikt för en positiv patientupplevelse av sin omvårdnad. Denna litteraturstudie belyser komplexiteten i palliativ omvårdnad och där helheten kan förklaras utifrån omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons helhetssyn på människan i ett omvårdnadskontext. Speciellt viktigt ter det sig att sjuksköterskor förstår upplevelsen av att vara svårt sjuk, är lyhörda och individualiserar vården för att patienterna skall kunna uppleva optimal omvårdnad under sin sista tid.

 • 104.
  Andersson, Therese
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Neander, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Vilket stöd kan sjuksköterskan bistå överviktiga personer med för att motivera till förändrad livsstil och viktnedgång?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt är idag vanligt förekommande bland personer på många håll i västvärlden. Detta förknippas med en förändrad livsstil. Många som har försökt gå ner i vikt på egen hand har ofta misslyckats på grund av otillräcklig motivation eller att de inte har haft det rätta stödet. Ett professionellt bemötande är därför väsentligt. Syftet med studien var att undersöka vilket stöd sjuksköterskan i mötet med överviktiga personer kan bistå med för att motivera till förändrad livsstil och viktnedgång. Metoden som använts var litteraturstudie. Resultatet visade att det är väsentligt att sjuksköterskan gör mötet till en positiv upplevelse för den överviktiga personen. Genom att visa empati och förståelse för personens känslor kan sjuksköterskan bygga en relation baserad på trygghet och tillit. Sjuksköterskan måste själv vara motiverad inför uppgiften för att kunna uppmuntra och stödja den överviktiga personen i viktnedgången. Det framkom även att sjuksköterskan inte enbart bör fokusera på själva viktnedgången utan lägga tyngdpunkten på hälsovinsterna som kommer av en beteendeförändring. I diskussionen framkom det att sjuksköterskans attityd och förmåga till empati var av stor betydelse för personens tillit. Genom en tydlig målsättning innehållande information, utbildning och involvering av familj och vänner kan sjuksköterskan bistå med stöd och motivera till förändrad livsstil och viktnedgång.

 • 105.
  Andersson, Therése
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Olsson, Ulrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Smärtan är min: Att leva med fibromyalgi2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med fibromyalgi upplever att de sällan blir tagna på allvar då de på utsidan ser ut att må bra, men i själva verket har ont. Då smärtan inte syns ökar svårigheten att förklara smärtans påverkan för andra. Det är således en utmaning för patienter med fibromyalgi att få andra att förstå deras situation. Syfte: Att belysa kvinnors utsagor av att leva med fibromyalgi. Metod: Den metod som valdes var en analys av två självbiografiska böcker med en kvalitativ metod. Innehållsanalysen av böckerna utfördes enligt en samlad metodbeskrivning av Graneheim & Lundman (2004). Resultat: Sex kategorier framkom, dessa var: Möten, Fibromyalgi syns inte alltid, När det gör ont, Oberäknelighet, Accepterande samt Tankar om stöd. Slutsats: Sammanfattningsvis ses ett samband mellan de ej synbara symtomen och omgivningens brist på förståelse inför sjukdomens omfattning och påverkan. De som tar del av denna studie får möjligheten till att erhålla kunskap, förståelse samt få inblick i hur det är att leva med fibromyalgi.

 • 106.
  Andersson, Veronica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Mårtensson, Kajsa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Copingstrategier i forskning om främjandet av psykisk hälsa hos arbetslösa: En integrativ litteraturstudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hälsopåverkan på grund av arbetslöshet är ett utbrett problem som påverkas av både samhälleliga och politiska faktorer. Brist på arbete medför många konsekvenser så som förlorad inkomst, ekonomisk sårbarhet och försämrad livskvalitet. Det finns ett klart samband mellan arbetslöshet och ohälsa med bemärkelse på psykisk ohälsa eftersom arbetslösa personer tenderar att ha sämre hälsa än arbetande personer. Coping handlar om hur individer reagerar på svåra eller stressande livssituationer. Hur en individ använder sig av olika copingstrategier påverkar hur denne hanterar den svåra livssituationen som arbetslöshet utgör. Syftet med studien var därmed att undersöka hur copingstrategier inkluderas i forskning om preventivt arbete för att främja psykisk hälsa vid arbetslöshet? Detta undersöks genom en integrativ litteraturstudie av fem vetenskapliga artiklar som fokuserar på sambandet mellan psykisk hälsa, arbetslöshet och coping. Den kvalitativa innehållsanalysen har resulterat i två teman; Copingstrategier i befintliga interventioner för arbetslösa & Copingstrategier som potentiell främjande faktor i interventioner/preventivt arbete. Dessa teman har sedan delats upp i fem underteman. Resultatet visade att copingstrategier inkluderas i forskning genom analyserande av preventiva interventioner samt i beskrivandet av copingstrategier kopplat till arbetslöshet. Copingstrategier inkluderas i denna forskning som en främjande faktor för psykisk hälsa samt återanställning. Vi efterlyser mer forskning på detta område för att kunna säkerställa hur interventioner som inkluderar kunskaper om copingstrategier och hur individer hanterar stressade och utsatta situationer påverkar den arbetslöses psykiska hälsa.

 • 107.
  Andrén, Christina
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hammami, Karim
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Experiences of newly qualified nurses of University of Limpopo, Turfloop Campus executing mandatory community service in Limpopo Province, South Africa.2011Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Anxiety because of lack in organization and management skills, fear of legal disputes and the possibility of losing their professional registration is real concerns of nurses in the immediate period of post-qualification. Many of the countries in Sub-Saharan Africa, as South Africa, are facing severe shortages of skilled health staff. One of the most important factors is the exodus of health care staff, which is largely a symptom of other health system deficits. Aim: To determine the experiences of newly qualified nurses of University of Limpopo, Turfloop Campus executing mandatory community services in Limpopo Province, South Africa. Method: Seven participants were recruited for individual interviews in this study. The qualitative conducted individual interviews were analysed using a content analysis in four steps inspired by Burnard (1996). Result: The most revealing results were the many factors leading to a lot of distress to the nurse staff, which is a strong influence to the abandonment of the profession. These factors are all in turn consequences of the lack of financial resources put in to the health care system in South Africa. These include low salary, lack of material resources, shortage of the staff and lack of organisation of management. The balance between education, work situation and compensation seems to be flawed. Conclusion: The nursing education did not meet up to the requirements regarding the preparation for the nurses. Mandatory community service does not dissolve the main issues of abandonment. The salary seems to be the critical factor leading to abandonment of the nursing profession.

 • 108.
  Anehov, Ellen
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Thilly, Natcha
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Hur bra kan en larvig behandling läka sår?: En systematisk litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sår är ett underskattat hälsoproblem inom svenska sjukvården och kostar samhället mycket pengar. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret vid omvårdnaden för dessa patienter. Det ingår i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskeprofessionen att evidensbaserad omvårdnad ska tillämpas. Larvterapi är en av de äldsta behandlingsmetoden för sårläkning, när antibiotikan slog igenom på 1940-talet ersattes larvterapi med antibiotikan. I samband med antibiotikaresistensen som uppkom på 1990-talet har alltfler forskare och läkare valt att återgå till larvterapi. 

  Syfte: Syftet med studien var att jämföra larvterapi med traditionella behandlingar avseende debridering av sår, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta. 

  Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på nio artiklar med kvantitativ ansats och evidensgradering enligt GRADE. 

  Resultat: Resultatet presenterades i två översiktstabeller och delades in i fem variabler, dessa var debridering, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta. Larvterapi visade en tydlig effektivitet vid debridering av sår jämfört med förband. dock var smärta vanligare i denna patientgruppen. Gällande antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid och kostnadseffektivitet sågs ingen märkbar skillnad mellan larvterapi och traditionella behandlingar. 

  Slutsats: Larvterapi är en effektivare metod vid debridering av sår än traditionella förband och/eller kompression. Dock krävs det mer forskning gällande antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid och kostnadseffektivitet. 

 • 109.
  Anglert, Marja
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Säfström, Jennie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelser av stöd hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer: I mötet med vårdpersonal.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och varje år insjuknar omkring 7000 kvinnor. En bröstcancerdiagnos leder ofta till en krisreaktion på grund av de fysiska och psykiska förändringar som diagnosen medför. För att kvinnorna ska kunna hantera den nya livssituationen är de i behov av relevant stöd av den vårdpersonal de kommer i kontakt med. Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med diagnostiserad bröstcancer upplever stöd från vårdpersonal under diagnos och behandlingsperiod. Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som analyserats enligt Graneheim och Lundmans beskrivning av analysmetoder. Resultatet visade att vårdpersonalens stöd och bemötande hade betydelse för kvinnornas upplevelse av lidande, välbefinnande och förmåga att hantera sjukdomen. I samband med stressig sjukvård, där fysisk omvårdnad prioriterades, upplevde kvinnorna att deras behov av psykisk omvårdnad i form av gott stöd inte alltid tillgodosågs, vilket ökade deras lidande av att leva med bröstcancer. När vårdpersonalen istället tog sig tid att samtala med kvinnorna, gav dem information och behandlade dem som unika individer byggdes en god relation upp. Kvinnorna fick då möjlighet att tala om sina känslor och ställa frågor kring sjukdomen, vilket ökade deras välbefinnande.

 • 110. Annerstedt, Magdalena
  et al.
  Willman, Ania
  Performing subcutaneous injections: a literature review.2005Ingår i: Worldviews on Evidence-Based Nursing, ISSN 1545-102X , Vol. 2, nr 3, s. 122-130Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
 • 111.
  Apelman, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Innovativa mötesplatser för barn och unga: Processutvärdering av Jämjö GoIFs framtidsgrupper2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att utvärdera hälsofrämjande arbete. Utvärdering är en formell värdering av nyttan av någonting. Utvärderingar delas in i tre kategorier: Formativ utvärdering, Processutvärderingen samt Resultatutvärdering. Idrottsföreningen Jämjö GoIF driver sedan 2012 ett projekt som heter ”Nya mötesplatser för unga människor på landsbygd”. En del av projektet är mötesplatser för barn på idrottsplatsen som kallas framtidsgrupper. Framtidsgrupperna samlas på idrottsplatsens konstgräsplan och gör olika lekar, aktiviteter och övningar. Syftet med studien var att utvärdera hur framtidsgrupperna genomförs med tanke på aktiviteter, arbetssätt och utvecklingsmöjligheter utifrån projektets mål. Studien har genomförts som en formativ processutvärdering. Metoden som använts för utvärderingen är FORECAST. Projektets dokumentation, en kvalitativ semistrukturerad intervju med projektledaren samt semi-strukturerade observationer utav framtidsgrupperna har använts. Datan har analyserats i en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visade att framtidsgrupperna ska utgöra en mötesplats för barn som ger möjligheter för hälsofrämjande fysisk aktivitet, motorisk utveckling, rörelseglädje, delaktighet och sociala möten. Slutsatsen är att barngrupperna har potential att ge möjligheter till hälsofrämjande fysisk aktivitet på barnens villkor och motorisk utveckling med vissa förändringar. Barnen upplever rörelseglädje under de mer fysiskt krävande aktiviteterna. Barn och vuxna skulle kunna göra mer tillsammans under barngrupperna och barngrupperna har potential att bidra med positiva sociala möten.

 • 112.
  Apelman, Lisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Klawitter, Raik
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Wenzel, Simone
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Organizations as Functioning Social Systems: A Review of Social Sustainability in Management and Organizational Research2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  One of the reasons, why it is difficult to implement the concept of social sustainability into organizations, is its inherent complexity and vagueness. The new Social Sustainability Principles (SSPs) within the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) offer a clear definition of success for the social system. This study aims to put the new SSPs into an organizational context. It investigates how people-related issues within organizations, discussed in six organizational and management journals, published between 2009 and 2014, are related to the SSPs. One fourth of the 3305 reviewed articles were found to relate to social sustainability. Most of the articles focused on improving performance through aspects related to social sustainability. The articles mainly discussed aspects related to barriers to the SSPs as problems, solutions or positive aspects that could remove barriers to the SSPs. The results show that for organizational research to be able to support organizations moving towards social sustainability, there is a need for a clear definition of success as well as a frame that takes the whole social system into consideration. The FSSD and the SSPs could help to structure the diverse topics, put research problems in a bigger context and discern relevant problems and solutions.

 • 113.
  Appelgren, Elenie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Larsson, Rebecka
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patienter med bröstcancer och deras uppfattning av vårdpersonalens bemötande2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är ett av de största hälsoproblemen för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa patienters uppfattning av vårdpersonalens bemötande i samband med vård av patienter med bröstcancer. Studien baseras på en litteraturstudie och utgår från en kvalitativ analys. Författarna använde sig av omvårdnadsteoretiken Joyse Trabelbee som belyser en mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. I resultatet framkom de sex kategorier: respekt, ignorerande känslor, information, tidsbrist, kontinuitet och väntetid. Resultatet visade att kvinnor med bröstcancer uppfattade bemötandet med vårdpersonalen som både positivt och negativt. Det största behovet som kvinnorna i studien beskrev var betydelsen av information. Något som också uppfattades positivt var när sjuksköterska visade förståelse, intresse och respekt för kvinnan som människa. Slutsatsen visar att en god kommunikation och respekt för varandras integritet är en bra förutsättning för att uppnå en hög kvalitet på vården.

 • 114.
  Appelkvist, Nazeena
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Carlsson, Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Vilken betydelse har vårdmiljön för patienter med demenssjukdom?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att patienter med demenssjukdom ska kunna orientera sig, bör miljön utformas så att den stödjer individen. förändringar kan göras i deras miljö såsom att använda namnskyltar på förrar och olika färger på väggar och golv. Syftet med studien var att belysa hur vårdmiljöns utformning kan stödja förmågan av tidsuppfattning och orientering för patienter med demenssjukdom. Metoden som användes var litteraturstudie av artiklar baserade på kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Polits och Hunglers arbetsmodell användes vid artikelsökningen. Analysen av artiklarna grundades på Graneheims och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att färg och färgdesign är betydelsefulla för orienteringen. Vårdmiljöns utformning påverkade beteendet hos patienter med demenssjukdom både i positiv och negativ riktning. Slutsats; Om vårdmiljön är tydligt utformad, d v s att rummens funktion visas genom användning av färg, tillgång till ljus och fönster, ökar möjligheten för patienterna att orientera sig och därmed påverkas de på ett positivt sätt.

 • 115.
  Appelqvist, Sandra
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Holmqvist, Lina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter: En litteraturstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att god och säker vård inte kan upprätthållas när riktlinjer inte följs. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår olika omvårdnadsåtgärder såsom katetersättning, blodprovstagning och omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Hur dessa omvårdnadsåtgärder ska utföras finns utförligt reglerat i lagar och riktlinjer. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Metod: Litteraturstudien gjordes med inspiration av Polit och Hunglers (1999) metod, där ett flödesschema användes som stöd. En manifest innehållsanalys utfördes på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer för omvårdnad av PVK identifierades i artiklarna och grupperades som antingen organisatoriska eller personliga. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterades för- och nackdelar med vald metod. I resultatdiskussionen ställdes huvudfynden som redovisats i resultatet mot varandra och mot litteratur i bakgrunden. Slutsats: Det som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer beträffande PVK i störst utsträckning är graden av utbildning och sjuksköterskans personliga erfarenheter, där oerfarna sjuksköterskor brister i att följa riktlinjer jämfört med mer erfarna sjuksköterskor.

 • 116.
  Appelqvist, Åsa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Karlsson, Patrik
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Närståendes behov av stöd: en litteraturstudie om stöd vid bröstcancer -2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom som drabbar de närstående nästan lika mycket som den kvinnan som har blivit drabbad. Stöd till närstående borde utgöra en väsentlig del av den vård som patienten får. Syfte: Att belysa det stöd sjuksköterskan kan bistå närstående med vid diagnostiserad bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturstudie och inkluderade tio vetenskapliga artiklar som analyserades och utformades till studiens resultat. Resultat: Det framkom att behovet av informativt och emotionellt stöd kunde kopplas till närståendes ålder, kön och den genetiska risken att drabbas av bröstcancer. Vuxna behövde mer informativt stöd medan barn och skolbarn behövde mer av det emotionella stödet. Slutsats: För att undersöka hur sjuksköterskans stödåtgärder kan utvecklas skulle det vara intressant att göra en interventionsstudie.

 • 117.
  Areklätt, Lena
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Swärdh, Lena
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Livskvalitet hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1: En litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes Mellitus Typ 1 är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Diabetes är i tonåren fyllt av motstridiga krav, som kan ha betydelse och inverkan på tonåringens självständighetsutveckling och livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsmetod. Artikelanalysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Omgivningens påverkan på tonåringens livskvalitet samt tonåringens egen påverkan på sin livskvalitet. Resultatet visade på att familj, vänner, skola, egenvård och psykologiska aspekter var betydelsefulla för livskvalitén hos dessa tonåringar. Tonåringarnas önskan om att få vara som alla andra och inte behöva styras av rutiner var något som tydligt framkom i denna studie. Tonåringarnas diabetes var ofta en orsak till konflikter inom familjen i samband med frigörelseprocessen, men familjen kunde också upplevas som ett stöd i tonåringarnas egenvård. Resultatet ger en ökad kunskap om hur tonåringar med diabetes ser på sin livskvalitet.

 • 118.
  Arenbo, Simon
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Klasson, Thale-Marie Haugen
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelse av att leva med leukemi: En kvalitativ studie baserad på patografier2014Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Leukemi är en blodsjukdom som även kallas blodcancer. Det är ungefär 350 000 personer som insjuknar i leukemi världen över varje år. Leukemi kan bidra till att det känslomässiga, fysiska och psykiska välmående och funktion påverkas. Det råder en bristande kunskap och förståelse för hur personer upplever att leva med leukemi. Det är därför motiverat att öka denna förståelse för att kunna förbättra patientvården. Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med leukemi. Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på två patografier. Graneheim & Lundmans fem stegs innehållsanalys användes som analysmetod. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier. Kvinnorna upplevde ångest och rädsla för sjukdomen, då de kände sig isolerade eller nedstämda. Kvinnorna upplevde också känslan av att inte ha någon kontroll. Denna upplevelse gjorde sig påmind när de lämnade över sina liv i händerna på en annan människa som skulle hjälpa dem eller när kvinnorna upplevde att sjukdomen hade kontroll över deras kropp. Kvinnorna upplevde glädje vid vissa tillfällen även om sjukdomsförloppet var jobbigt. Det kunde då vara vårdpersonalen som gjorde vardagen lite lättare genom att bjuda på ett leende eller provsvaren blivit bättre. Slutsats: Leukemi kan tära på kroppen fysiskt och psykiskt. Många av de upplevelser som kvinnorna upplevde kunde kopplas till tidigare studier inom ämnet men även nya fynd gjordes där ingen tidigare forskning kunde jämföras. Denna studie kan ge vårdpersonal större förståelse för hur påfrestande sjukdomen är, trots detta behövs mer forskning inom ämnet.

 • 119.
  Arko, Genesis
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Hedblom, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser av spontan abort2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av fem graviditeter slutar i spontan abort. Hälften av alla kvinnor genomgår ett påtagligt sorgarbete efter en spontan abort. Den känslomässiga reaktionen kan bli kort hos vissa kvinnor och lång hos andra. Förlusten är inte bara relaterad till döden utan även till förlusten av hopp och drömmar. Framtida planer och drömmar av ett nytt liv finns ofta hos kvinnorna och därför kan en förlust bli en smärtsam upplevelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av spontan abort. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Resultat: Det framkom att kvinnorna upplevde sorg, ilska, avundsjuka och frånvaro av stöd från anhöriga. Ytterligare framkom det att en del kvinnor kunde gå vidare med sorgen genom deras tro på Gud. En del kvinnor upplevde att efter en period var spontan aborten lättare att hantera och att deras sorg hade gått över till ett avlägset minne. Slutsats: Genom föreliggande studie framkom det att ytterligare forskning skulle behövas för att förstå kvinnors upplevelser av spontan abort. Detta för att uppnå en bättre förståelse om hur kvinnor upplever sin livssituation efter en spontan abort.

 • 120. Arman, Maria
  et al.
  Rehnsfeldt, Arne
  Carlsson, Marianne
  Hamrin, Elisabeth
  Indications of change in life perspective among women with breast cancer admitted to complementary care2001Ingår i: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 10, nr 3, s. 192-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, qualitative content analysis was used in order to understand the reported changes of life perspective in interviews with 59 women with breast cancer who were admitted to complementary care. The aim of this research was to study women's perceived consequences as well as perceived causes of breast cancer and to explore aspects of importance to the women. The material was collected in semistructured interviews from women with breast cancer at different stages of the disease. The women received complementary care at an anthroposophic clinic in Sweden. Findings showed that these women's view of their relationships with others grew more valuable. Their self-confidence and experience of strength improved, and they regarded life as being more enriched. A change in their disposition towards becoming more fragile and low-spirited was experienced as a hardship by the women. Am interesting finding was that the patients described the aetiology of the disease from several interacting perspectives, which also affected their ideas of how to achieve wellbeing and health. The findings support the view that changes of both benefit and harm are present in the experience of breast cancer.

 • 121. Arman, Maria
  et al.
  Rehnsfeldt, Arne
  Lindholm, L
  Hamrin, Elisabeth
  The face of suffering among women with breast cancer: Being in a field of forces2002Ingår i: Cancer Nursing, ISSN 0162-220X, E-ISSN 1538-9804, Vol. 25, nr 2, s. 96-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Through qualitative interviews, the suffering experiences of women with breast cancer and their significant others were disclosed. Seventeen women with different stages of breast cancer and 16 significant others from 4 different care cultures in Sweden and Finland participated. Five of the women had advanced metastatic breast cancer, and 12 had a localized disease. Mean age was 48 years. As a methodology, a team approach, inspired by the Vancouver School of Doing Phenomenology, was used. The findings elucidate how the suffering experience touched the women's inner existence and values. This can metaphorically be described as a "field of force" and affected everything in the women's lives, including their views of themselves and their relationships. Existential questions were raised about life and death and the meaning of life. In their suffering, the women's dependency upon significant others, as well as healthcare personnel, was prominent. Suffering related to healthcare was a strong theme. Different faces of suffering related to breast cancer may still be unknown by healthcare professionals working in cancer care.

 • 122.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Lärande utvärdering i ESF-projektet Kompetens i vård och omsorg, KIVO. Slutrapport.2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Projektet ”Kompetens i vård och omsorg”, KIVO är ett Europeiskt socialfondsprojekt (ESF) som genomfördes under tiden 2011-10-01 till 2013-09-30. Projektägare är Landstinget Blekinge och chefen för Blekinge kompetenscentrum är projektägarens ombud. Inom projektet finns samarbetsavtal mellan Landstinget Blekinge, Äldre förvaltningen, Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla AB. Den totala projektbudgeten var 8749 920 SEK.1 KIVO är ett tvåårigt projekt som har haft en lång startsträcka. Det innebär att aktiviteterna inom projektet startade på allvar först i november 2012 och genomfördes under 11 månader. En förklaring är att flera inom nuvarande projektledningsgruppen började arbeta med projektet i slutet av år 2012 eller i början av år 2013. I föreliggande slutrapport redogörs för den lärande utvärdering som bedrivits inom KIVO under tiden 2013-01-01 och 2013-09-30. Syftet var att följa projektets arbete mot uppsatta mål. Centralt i den lärande utvärderingen har varit dialogen med projektledarna, projektledningsgruppen och projektägarens representant. Min roll har varit stödjande, men också störande under processen det vill säga ifrågasättande och kritisk. Rapporten är indelad i fem delar. Första delen beskriver bakgrunden till projektet, dess syfte och mål. I den andra delen presenteras metodologiska utgångspunkter för den lärande utvärderingen. Den tredje delen fokuserar på arbetet med hållbart lärande och hållbar jämställdhet. Analys och resultat av den lärande utvärderingen redovisas i del fyra. Slutligen i del fem förs ett framåtsyftande resonemang om vilka hållbara effekter som projektet bidragit med. Förhoppningen är att denna slutrapport kan bidra till reflektion och lärande kring förutsättningar för att ett projekt som KIVO ska uppnå långsiktiga effekter, samtidigt som den lyfter fram den faktiska måluppfyllelsen som projektet har uppnått.

 • 123.
  Arnsteg Danielsson, Ann
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Porsche, Brigitte
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en person med palliativ diagnos i hemmet: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingen i Sverige går mot att fler personer med palliativ diagnos vårdas och dör i hemmet. Detta medför ofta att anhöriga får rollen som vårdare och att deras ansvar för den terminala vården i hemmet ökar. För att sjukvården ska kunna ge rätt stöd och adekvat information till anhöriga och personen med palliativ diagnos är det därför värdefullt att ta del av deras erfarenheter.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med palliativ diagnos i hemmet.

  Metod: Nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats granskades och bedömdes i en kvalitetsmodell. Den insamlade data analyserades med hjälp av innehållsanalys.

  Resultat: Analys av artiklarna utmynnade i tre huvudkategorier, Dagliga livet förändrades för båda parter, Sjukvården både hindrade och stöttade och Döden en del av vardagen. Innehållet i huvudkategorierna genererade de sex underkategorierna, Förändrade relationer, Det egna livet i andra hand, Att få hjälp och stöd, Att inte få hjälp och stöd, Rädsla för döden och Att leva i nuet. Ett övergripande tema, En förändrad livssituation sammanfattade tolkningen av de anhörigas upplevelser.  

  Slutsats: Anhöriga som vårdar personer med palliativ diagnos i hemmet behöver stöd och uppmärksammas av sjukvården. Deras egna behov kommer i andra hand eftersom de sätter personen med palliativ diagnos i första hand. De kan då känna sig isolerade och ensamma.

 • 124.
  Aroca Rojas, Josselyn
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Berglund, Louise
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskans upplevelse av kommunikativa interaktioner med patienter som har afasi: En intervjustudie2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Afasi ger patienter nedsatt funktion att tala eller förstå talat eller skrivet ord. Det krävs att sjuksköterskor har färdigheter om kommunikativa interaktioner eftersom patienter med kommunikationssvårigheter är beroende av sjuksköterskors kompetens som kommunikationspartner. Sjuksköterskor upplever detta svårt och ytterligare utbildning i kommunikationssätt kan hjälpa att främja framgångsrika kommunikativa interaktioner med patienter. Joyce Travelbees omvårdnadsteori användes som referensram eftersom mellanmänskliga relationer, kommunikation och individanpassning är centrala delar i teorin.

  Syfte: Var att belysa sjuksköterskors upplevelse av kommunikativa interaktioner med patienter som har afasi orsakad av stroke.

  Metod: En empirisk studie med en kvalitativ ansats baserad på intervjuer. Ett strategiskt urval av deltagare gjordes på ett sjukhus i södra Sverige. En kvalitativ innehållsanalys gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans mall av hur det kan genomföras.

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde kommunikationen med patienter med afasi svår. Detta gjorde att de inte alltid lyckades nå fram och då uppstod flera negativa känslor. Sjuksköterskorna kunde då anpassa sitt bemötande och använda olika metoder för att underlätta kommunikationen. Innehållsanalysen resulterade därför i de fyra kategorierna: Känslor, Svårigheter i kommunikationen, Bemötande och Metoder för att kommunicera.

  Slutsats: Förståelsen mellan sjuksköterska och patient upplevdes underlättas under tiden de lärde känna varandra, vilket var problematiskt eftersom sjuksköterskorna upplevde brist på tid i arbetet. Flera tidigare studier har även visat att tidsbrist och för hög arbetsbelastning förekommer inom hälso- och sjukvården och det kan därför vara ett problem som bör uppmärksammas. Eftersom efterfrågan fanns specifikt efter fler tekniska hjälpmedel att ta till för att underlätta den kommunikativa interaktionen med varje patient som enskild individ kan det även vara en relevant inriktning på fortsatt forskning i ämnet.

 • 125.
  Aronsson, Jessica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Edwardsson, Susanne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Det goda bemötandet: en litteraturstudie om hur det goda bemötandet utmärker sig i demensvården2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Oavsett i vilket sammanhang vi befinner oss i så är ett gott bemötande av betydelse. Har vi dessutom en nedsatt kognitiv förmåga, såsom vid demenssjukdom, är bemötandet av ännu större betydelse. Sett ur ett vårdarperspektiv ligger olika fenomen till grund för ett gott bemötande. Bakgrund: Tidigare studier visar att bemötande har betydelse inom demensvården och bemötandet har beskrivits utifrån olika aspekter/perspektiv där bemötandets möjligheter och svårigheter diskuteras. Syfte: Studiens syfte vara tt belysa det goda bemötandet i demensvården. Det finns brister inom detta område och därför tycker författarna att det goda bemötandet inom demensvården bör få mer uppmärksamhet. Resultat: Det framkom fem huvudkategorier som utmärkte det goda bemötandet i resultatet; bekräftelse, relation, kommunikation, agerande, utbildning. Diskussion: I diskussionen framkom att det finns begrepp/fenomen som är av särskild betydelse för att möjliggöra ett gott bemötande mellan vårdare och den demensdrabbade. Det ställer krav på vårdpersonalen lika så för "arbetsgivaren". En god omvårdnad fär det goda bemötandet utgör stommen är den bästa behandlingen för de personer som drabbats av demens.

 • 126.
  Arrhenius, Charlotte
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälso- och naturvetenskap.
  Kiiskinen, Petra
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälso- och naturvetenskap.
  Våga tala med barn om döden! Sjuksköterskans bemötande och erfarenhet av cancersjuka barns frågor om döden2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns tankar om döden är olika beroende på deras mognadsnivå. I arbetet har familjen betraktats som kontext och det cancersjuka barnet som klient i sjuksköterskans bemötande av svåra frågor om döden. Syftet var att beskriva sjuksköterskans kliniska erfarenheter som kan vara vägledande vid bemötande av cancersjuka barns frågor om döendet och döden. Frågeställningarna var "Vilka förutsättningar påverkar sjuksköterskans möjlighet att tala med barn om döden?", ?Hur bemöter sjuksköterskan barnets frågor om döendet/döden?? och "Hur utvecklas sjuksköterskan i sin yrkesroll i omvårdnaden av cancersjuka barn?" Vi använde oss av litteraturgranskning som metod p.g.a. begränsat antal verksamma sjuksköterskor inom barnonkologi i Blekinge. Studien grundade sig mestadels på kvalitativa ansatser. I resultatet framkom att observationer av barn på onkologiavdelningar visade att öppen och tydlig kommunikation är viktigt vid bemötande av frågor om döden som tas upp av barnet själv. Det finns ett flertal specifika strategier som kan vara till hjälp vid bemötandet. Medvetenhet om vård av cancersjuka barn erhålls av sjuksköterskan genom en anpassningsprocess. Att sjuksköterskan förklarar död och sjukdom öppet, direkt och sanningsenligt utan omskrivningar tror vi är en väldigt viktig del i omhändertagandet av ett cancersjukt barn som har funderingar om döden. Vi anser att det är av betydelse att som sjuksköterskor lära oss att vi inte har några definitiva svar att ge barnen, vi kan inte heller lära oss att ge de exakt rätta svaren. Konsten är att våga samtala, våga möta barnens frågor.

 • 127.
  Arvidsson, Carolin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Lundgren, Filippa
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att drabbas av cancer väcker många känslor2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är en av de sjukdomar som ökar mest och detta kan bero på att vi lever längre. En cancerdiagnos påverkar vardagen, både under pågående behandling och efteråt. Personerr som får ett cancerbesked hamnar ofta i kris och det är viktigt att de får stöd och hjälp av andra för att orka. Det är mycket känslor som uppkommer vid ett cancerbesked och under sjukdomstiden. Ordet cancer får många att känna rädsla och obehag. Studiens teoretiska referensram utgick ifrån omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som bland annat har inriktat sig på lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers utsagor av olika känslor vid cancersjukdom. Metod: Metoden är en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Studien är baserad på två skönlitterära böcker skrivna av personer med cancer. Böckerna analyserades med inspiration av Burnads (1996) analysmetod. Resultat: Analysen resulterade i fyra subkategorier: existentiellt hot, förlust av livet, att blicka framåt och inre ro. Kategorierna speglar författarnas känslor och tankar från cancerdiagnos till att känna inre ro trots sin sjukdom. Slutsats: Resultatets fyra kategorierna visar att ökad förståelse av hur personer hanterar och uttrycker känslor olika kan underlätta för vårdpersonalen inför möte och behandling av patienter med cancersjukdom.

 • 128.
  Asanoska, Zehra
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Andréazon, Magdalena
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Endometrios - inte bara menssmärta: En kvalitativ studie om hur unga vuxna påverkas av att leva med endometrios2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är ett gynekologiskt ohälsotillstånd och prevalensen är 6–10 % av den kvinnliga befolkningen i världen. Endometrios kännetecknas av smärta i samband med menstruationsblödning. Fertiliteten hos kvinnan kan påverkas negativt på grund av endometrios.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka yngre vuxna kvinnors upplevelser av vardagen med endometrios.

  Metod: En analys av tre bloggar med kvalitativ ansats har genomförts. En innehållsanalys har utförts med stöd av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Studien resulterade i ett tema, smärta. Smärtan kvinnorna upplevde påverkade hela deras livssituation. Fem huvudkategorier framgick och dessa är Kroppsliga behov, Relationer, Arbetsförmåga, Mediciner och Kontakt med vården.

  Slutsats: Endometrios innebär hinder och svårigheter i kvinnornas vardag. Aspekter som kvinnorna upplevde påverkades av endometrios var till exempel relationer, kontakt med vården och kroppsliga behov. Kvinnorna behöver hjälp av olika inrättningar i sjukvården och det är av vikt att sjuksköterskor har översiktlig kunskap om endometrios. Det behövs forskning inriktad på hur sjuksköterskor skall hjälpa kvinnorna med deras smärtproblematik samt hur sjuksköterskan ska bidra till att kvinnornas vardag förenklas.

 • 129.
  Ask, Emelie
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Axelsson, Stephanie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser av att leva med ätstörning: En innehållsanalys baserad på självbiografiska böcker2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ätstörning är en kronisk sjukdom som är vanligast förekommande hos kvinnor. Dagens samhällsideal påverkar synen på hur en kvinna ska se ut. Höga krav på sig själva, sökandet efter bekräftelse och önskan att leva upp till kraven från omgivningen påverkade kvinnorna. Sjukdomstillståndet påverkade kvinnornas liv och gjorde det svårt för dem att leva ut sina känslor och anförtro sig till sin omgivning. Syfte: Belysa kvinnors upplevelser av att leva med ätstörning. Metod: Den metod som använts är en innehållsanalys med kvalitativ ansats baserad på självbiografiska böcker. Böckerna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet bygger på de fyra kategorierna som framkom ur analysen; behov av att vara i kontroll, behov av bekräftelse, behov av att bli förstådda och behov av att leva upp till. Kategorierna belyser kvinnornas upplevelser av att leva med ätstörning. Kvinnorna upplevde svåra känslor som inte gick att förklara. De hade ett behov av kontroll, över sin kropp och mat. Sökande efter bekräftelse var även en stor del i deras sjukdom. De önskade en förståelse och stöd från sin omgivning. Slutsats: Studiens livsvärldsperspektiv har gjort det möjligt att få en inblick för hur kvinnorna med ätstörning upplevde sin sjukdom. Kvinnorna kunde ha starka och ohanterliga känslor. Genom ökad förståelse för hur kvinnorna upplevde att leva med en ätstörning kunde detta göra det lättare för omvårdnadspersonal att bemöta dessa kvinnor med ätstörning.

 • 130.
  Askblom, Rebecka
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Uggla, Nina
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Unga kvinnor med Multipel Skleros: En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom där nervtrådarna är inflammerade och skadade. Sjukdomen debuterar oftast i tjugo till fyrtio års ålder och det är fler kvinnor än män som insjuknar. Idag finns det olika behandlingsmetoder men som inte alltid fungerar. Unga kvinnor som får sjukdomen MS mitt i livet kan därför få svårigheter med att uppfylla sina mål och uppleva en oro inför framtiden.

 • 131.
  Askevik, Maja
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt-en intervjustudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Övervikt bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem varpå barnhälsovården allt mer kommit att fokusera på hälsofrämjande insatser. BHV-sköterskor arbetar utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram med allmänna insatser åt alla och riktade insatser vid behov. Där ingår hälsovägledning med syfte att motivera familjer till hälsosamma levnadsvanor. Syftet: med studien var att utifrån betydelsefulla händelser beskriva barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt. Metod: Intervju inspirerad av Critical incident-metoden med fem BHV-sköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: utgörs av tre huvudkategorier med elva underkategorier som tillsammans beskriver BHV-sköterskors upplevelser av betydelsefulla faktorer för det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. Första huvudkategorin BHV-sköterskans möte med familjen beskriver vad BHV-sköterskorna upplevde som betydelsefullt i deras möten med familjer. Det var att skapa en relation till familjen, delaktighet, ett upplyftande förhållningssätt, ett flexibelt förhållningssätt gentemot andra kulturer samt kontinuitet och uppföljning. Andra huvudkategorin Stödresurser beskriver att BHV-sköterskorna upplevde en stödjande organisation, olika professioner samt riktlinjer och informationsmaterial som betydelsefulla faktorer. Tredje huvudkategorin Barnets omgivning beskriver hur BHV-sköterskorna upplevde betydelsen av föräldrars inställning och förutsättningar, betydelsen av utländsk härkomst samt betydelsen av barnets sociala nätverk. Slutsats: BHV-sköterskor upplever sin egen roll som betydelsefull för det hälsofrämjande arbetet mot övervikt. Deras kunskap, inställning och förhållningssätt underlättar eller försvårar för relationen till familjer vilka är nyckeln till framgång i det hälsofrämjande arbetet och beteendeförändring. BHV-sköterskor är beroende av en stödjande organisation genom resursprioritering samt tydliga riktlinjer och informationsmaterial. De är även beroende av olika professioner. BHV-sköterskor strävar efter att möta familjer utifrån deras förutsättningar och individanpassar sin hälsofrämjande omvårdnad.

 • 132.
  Askevik, Maja
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Johansson, Simon
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjuksköterskors upplevelser av den vårdande relationens betydelse i mötet med döende patienter2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor ska arbeta med att främja liv och även att hjälpa till på bästa sätt för de människor där livet tar slut. Alla människor skall ges rätt till att få bestämma över sitt eget liv, få bästa möjliga vård och få dö under värdiga former. Döden är en del av livets villkor. Palliativ vård syftar till att förebygga och minska lidandet, och det övergripande målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes anhöriga. I sjuksköterskans åligganden ingår att lindra lidande. Vårdandets grundmotiv är att vilja den andra människan väl. Vårdaren ska använda sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som en tillgång i det vårdande mötet med patienten. Vårdrelationen vårdare och patient emellan kännetecknas av ett professionellt engagemang där vårdaren inte räknar med att få ut något för egen del. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av den vårdande relationens betydelse i mötet med den döende patienten. Metod: Studien är en litteraturstudie som bygger på kvalitativ forskning. Den baserades på nio vetenskapliga artiklar. Analysdelen inspirerades av en artikel om kvalitativ innehållsanalys skriven av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet visade att den vårdande relationen är betydelsefull både för patienten och för sjuksköterskan. Den vårdande relationen upplevdes ha många innebörder såsom öppenhet, förtroende, engagemang, närvaro, trygghet, kontinuitet, fungerande kommunikation, självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet. Skapandet av en vårdande relation innebar betydelsefulla förutsättningar såsom sjuksköterskans eget förhållningssätt till död och sorg, sjuksköterskans förhållningssätt till den döende patienten samt kunskaper för palliativ vård. Slutsats: Det mest framträdande i resultatet var att sjuksköterskorna betonade vikten av att besitta kunskap och färdighet samt att ha ett bra förhållningssätt för att sedan kunna skapa en vårdande relation. Detta framkom bland annat genom att denna aspekt var den som kom mest till uttryck i artiklarna

 • 133.
  Asp, Malin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet: En litteraturstudie2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som förekommer hos en halv till en procent av Sveriges befolkning och debuterar oftast runt 50-60 års ålder. Sjukdomen ger inflammerade och smärtsamma stela leder. RA påverkar det dagliga livet genom sjukdomens oförutsägbarhet, roller inom familjen ändras, relationer påverkas vilket leder till många olika känslor. Syfte: Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet. Metod: En litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod granskades med protokoll av Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) och analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: sjukdomens påverkan, känslomässig påverkan, relationer och anpassning till sjukdomen. Sjukdomen gav fysiska och psykiska förändringar som påverkade det dagliga livet, känslor uppstod som frustration, rädsla och skuld. Personerna med RA upplevde att relationer ändrades och att det fanns brist av förståelse av sjukdomen. Genom anpassning till sjukdomen kunde de leva vidare i livet och att acceptera sjukdomen som en del i att lugna sinnet. Slutsats: Personerna har en kronisk sjukdom men behöver ändå inte känna sig sjuka eftersom symtomen inte alltid finns där. Det är viktigt att ha kvar självständigheten, att klara sig själv och att behålla sin identitet i sjukdomen det vill säga ha kvar känslan av att vara samma person som tidgare fast med en sjukdom. Genom att förstå upplevelserna av RA i dagliga livet kan personerna få en bättre vård som baserar sig på förståelse och som uppfyller deras specifika behov.

 • 134.
  Assarsson, Amy
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Röndahl, Pernilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Bara de som vågar, lever livet... En litteraturstudie om motivation vid förändringsarbete vid övervikt2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikten är en betydande riskfaktor för dåligt allmänt hälsotillstånd, sjuklighet och dödlighet. För att påverka detta hälsotillstånd är motivationen av stor betydelse. Motivation styr beteendet och har vanligtvis två sidor, den stimulerar beteendet och leder beteendet mot ett mål. Genom att stödja den enskilde med att sätta realistiska och uppnåbara mål kan sjuksköterskan underlätta förändringsarbetet. Målet med beteendeförändring är att uppnå förändringar som medför positiva hälsoeffekter för den enskilda individen. Syftet med studien var att belysa motivation i samband med förändringsarbete, i detta fall vid övervikt. Resultaten visar att motivation krävs för att en helhjärtad förändring ska kunna ske, och att det är viktigt att komma ihåg att beteendeförändring handlar om tankesätt. En person som ska gå ner i vikt måste tidigt inse att det krävs tid, kraft och tålamod att uppnå en livsstilsförändring. För att nå insikt om att en livsstilsförändring behöver göras är det ovärderligt med stöd från en professionell. Hinder för beteendeförändring var t.ex. tidsbrist, stress och bristande stöd. Möjligheterna till varför motivation till livsstilsförändring uppstår, var t.ex. missnöjdhet med sitt utseende, rädsla för döden eller förändrade livsförhållanden. Vid viktnedgång underlättar det att vara med en homogen viktminskningsgrupp med kontrakt och regelbundna träffar. Detta skapar ett positivt grupptryck och en positiv känsla av att vara kontrollerad av en professionell. Genom att som professionell veta vilka motivationsfaktorer som styr människor kan detta användas vid motivationsarbete. Som metod har kvalitativ litteraturstudie använts i studien.

 • 135.
  Astermark, Cathrine
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjöstrand, Carina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Tolvåringars upplevelse av smärta i samband med blodprovstagning i skolmiljö: jämförelse pojkar och flickor2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nålstick är för barn ofta en upplevelse förenad med obehag. Det finns ett stort antal studier kring barns smärtupplevelser i samband med nålstick, men de är uteslutande utförda i sjukhusmiljö eller liknande miljöer. Syftet med denna studie var att jämföra tolvåriga pojkars och flickors upplevelse av smärta i samband med venös blodprovstagning i skolmiljö och se om det föreligger någon skillnad mellan könen. Materialet är hämtat ur en enkät från en pågående studie om dold celiaki, ETICS, och metoden som användes var kvantitativ. Frågorna som valdes ur enkäten berör upplevelsen av blodprovstagningen. Resultatet är baserat på 46 pojkar och 36 flickor, och visade att flickorna upplevde mer smärta än pojkarna. Begreppet trygghet diskuteras utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.

 • 136.
  Augustsson, Catarina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Barns oro och rädsla inför planerad operation. Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska barns oro och rädsla2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagligen kommer barn till sjukhus inför en planerad operation. De flesta barn är mer eller mindre ängsliga. De kommer till en okänd miljö och vet inte vad som ska hända. Att inte veta vad som ska hända skapar oro och rädsla. Barns oro och rädsla inför planerad operation kan även påverka barnets beteende negativt efter operationen med bland annat separationsångest och sömnsvårigheter. Hur barn reagerar kan bero på olika faktorer som till exempel ålder, tidigare erfarenhet och hur informationen inför operationen ges. Syftet med litteraturstudien var att beskriva barns oro och rädsla inför en planerad operation. Vidare var syftet att beskriva den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska densamma. Granskning och manifest innehållsanalys gjordes av fem kvalitativa och 10 kvantitativa artiklar. Resultatet visade att barn som skulle genomgå en planerad operation kände att de blev tvingade till en oförutsägbar och plågsam situation som de måste uthärda. De var ledsna och rädda när de kom till sjukhuset. De visste inte vad de ville veta för de hade inte kunskapen om vad som skulle hända. De oroade sig bland annat för själva operationen, smärta och nålar. Oron och rädslan påverkade barnet negativt även efter operationen med ökad smärta och sömnproblem. För att minska barns oro och rädsla finns fler omvårdnadsåtgärder som den perioperativa sjuksköterskan kan använda sig av. Några exempel är information med lek och den perioperativa dialogen. Barn som deltagit i information med lek hade signifikant lägre rädsla både före och efter den planerade operationen. Barn med särskilda behov som informerades med hjälp av den perioperativa dialogen visste innan vad som skulle hända och kände sig inte rädda.

 • 137.
  Augustsson, Catarina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Patientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp: En intervjustudie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stor del av alla patienter opereras idag dagkirurgiskt vilket innebär att operation och utskrivning sker samma dag. Patienterna vistas därför allt kortare tid på sjukhuset vilket innebär att mötena mellan sjuksköterska och patient också blir korta. Det är den perioperativa sjuksköterskans ansvar att ge en god omvårdnad till den dagkirurgiska patienten för att han/hon ska känna sig trygg, delaktig och välinformerad. För att kunna utveckla och förbättra den perioperativa omvårdnaden är det viktigt att få ta del av patientens upplevelse av denna. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av den perioperativa omvårdnaden i samband med ett dagkirurgiskt ingrepp vid en öron- näs och hals klinik. Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med sex patienter. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys efter en modell som beskrivs av Graneheim och Lundman. Resultat: Patienterna är mycket nöjda med personalens omvårdnadsåtgärder som skapar en lugn och trygg känsla. Ur patienternas berättelser framkom informationens påverkan på hela den perioperativa fasen. Patienterna önskade en specifik och individuellt utformad information och en möjlighet till personlig kontakt för att ställa och få svar på frågor innan operationen. Slutsats: Resultatet visade att patienterna upplevde den perioperativa omvårdnaden som god men att informationen och tillgängligheten på vald klinik behöver förändras och förbättras.

 • 138.
  Augustsson, Tommy
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Zenthio, Camilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Föräldrars upplevelser i samband med sjukhusansluten vård i Sverige när barnet i familjen drabbas av leukemi2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det framkommer i bakgrunden att det i Sverige varje år insjuknar ungefär 90 barn av sjukdomen leukemi. När barnets sjukdom uppkommer är det inte bara barnet som drabbas utan även hela familjen och det kan utlösas en krisreaktion hos de inblandade. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i samband med sjukhusansluten vård i Sverige när barnet i familjen drabbas av sjukdomen leukemi. Metoden som valdes var litteraturstudie innefattande tre skönlitterära böcker skrivna av barnets föräldrar. Analysmetoden som användes var Burnards (1996) innehållsanalys, som görs i fyra steg. I resultatet framgick att föräldrarna kunde uppleva en psykosocial påfrestning och att de blev expert på sitt barns sjukdom. Det fanns dock tillfällen när föräldrarna upplevde glädjestunder i tillvaron blandat med känslor av hopp/hopplöshet. I slutsatsen framgår att stora framsteg inom forskningen av sjukdomen leukemi har gjorts de senaste åren, men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

 • 139.
  Avalos, Daniel Angel Rodriguez
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att leva med urininkontinens efter prostatektomi2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatektomi är en av de vanligaste behandlingar mot prostatacancer. En av biverkningarna som majoriteten av de män som går igenom ingreppet är urininkontinens. Syfte: Att belysa hur det är att leva med urininkontinens efter en prostatektomi på grund av prostatacancer. Metod: Det är en kvalitativ litteraturstudie baserad på nio artiklar som analyserades utifrån Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Män med urininkontinens upplever sitt tillstånd ovärdigt och skäms över att läcka urin. De hanterar sitt tillstånd genom att se det i ett större sammanhang och att prova sig fram med skydd. Slutsats: Att leva med urininkontinens upplevs vara besvärligt. Förändringarna i den kroppsliga funktionen påverkar på sättet att se sig själva och livet. Trots besvären finns dock hopp om försoning med sitt tillstånd.

 • 140. Aweis Mao, Fadumo
  et al.
  Mohamed Aweis Mao, Hafsa
  Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnaden av patienter med hiv eller aids2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 141.
  Ax, Susanne
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person utifrån sjuksköterskans perspektiv. I litteraturen framkom det att det var många faktorer som spelade in. En demensdrabbad person förlorar successivt den språkliga delen av kommunikationen och blir mer beroende av den "tysta" kommunikationen som exempel beröring. Studien gjordes som en litteratur studie med en kvalitativ ansats. I resultatet framkom faktorer som; fysisk kontakt, språk, mimik och bevaring av integritet. Från dessa faktorer har slutsatsen gjorts att i kommunikationen med demensdrabbade personer bör sjuksköterskan vara flexibel dvs. ta situationen som den kommer och kunna kommunicera både språkligt och kroppsligt samt kunna bevara integriteten hos den demensdrabbade personen. De demensdrabbade använde den "tysta" kommunikationen betydligt mer än den språkliga kommunikationen.

 • 142.
  Axberg, Sigrid
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Bodin, Louise
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Icke farmakologisk egenvård vid sömnstörningar: en litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömnen är ett av personers viktigaste behov. När en person får för lite sömn ger detta kroppen sömnbrist, vilket påverkar flera funktioner i kroppen negativt som behövs för att vi ska kunna fungera. Sömnbrist kan leda till sömnstörning. Sömnstörningar kan vara en egen sjukdom eller ett symtom på en annan sjukdom. En metod för att motverka sömnstörningar är genom egenvård. Icke farmakologiska åtgärder är en egenvårdsmetod. Vilka icke farmakologiska egenvårdsåtgärder som fungerar för de olika personerna påverkar personernas erfarenheter av åtgärderna.

  Syfte: Att belysa personers erfarenheter av icke farmakologisk egenvård vid sömnstörningar.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som baseras på åtta artiklar. Manifest innehållsanalys användes för att analysera artiklarna.

  Resultat: Erfarenheter av icke farmakologiska egenvårdsåtgärder samt Erfarenheter av tekniska hjälpmedel var det två kategorierna som framkom i resultatet. De egenvårdsåtgärder som framkom kunde antingen vara av fysisk karaktär eller påverka sömnen via sinnena. Åtgärder som kräver tekniska hjälpmedel fanns också. Majoriteten upplevdes påverka sömnen och vilan positivt. Erfarenheterna av CPAP och snarkskenan var till största del att de förbättrade sömnen. Däremot var erfarenheterna av tillexempel aromterapi att det inte förbättrade sömnen.

  Slutsats: Erfarenheterna av egenvårdsåtgärderna med fysisk karaktär, såsom fysisk aktivitet och kostförändringar, var till största del positiva. Däremot var erfarenheterna av de egenvårdsåtgärder som påverkar sinnena, som aromterapi och ljusterapi, mer kritiska. CPAP-masken och snarkskenan hade båda fördelar såväl som nackdelar. Däremot fungerar inte samma sorts egenvård för alla personer. Det behövs göras fler kvalitativa studier inom detta område för att syftet helt ska kunna svaras på. 

 • 143.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Lindén, Bianca
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är den vanligaste större gynekologiska operationen hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnas. Kvinnor upplever både fysiska och psykiska symtom i samband med sin hysterektomi. Risken att drabbas av depression efter operationen är som högst inom de två första månaderna. Därför viktigt att dessa kvinnor får stöd i samband med en hysterektomi. Att ge stöd innebär att kvinnan känner sig förstådd, får vägledning kring sin sjukdom och att erbjuda en trygghet.

  Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi.

  Metod: En allmän litteraturöversikt med en induktiv ansats gjordes baserad på nio vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs strukturerade tillvägagångssätt.  

  Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier; informativt stöd och känslomässigt stöd. Under informativt stöd bildades underkategorierna informativt stöd inför hysterektomi och informativt stöd efter hysterektomi. Under känslomässigt stöd bildades underkategorierna känslomässigt stöd från sjukvården, känslomässigt stöd från likasinnade och känslomässigt stöd från annat håll.

  Slutsats: Resultatet visade att kvinnor hade varierande upplevelser av stöd i samband med sin hysterektomi. För att uppfylla dessa kvinnors behov av stöd är det viktigt att sjuksköterskan ser till att kvinnan får tillräckligt med information och emotionellt stöd under hela omvårdnadsförloppet samt att en god vårdrelation främjas.  

 • 144.
  Axelsson, Christine
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Svensson, Linn
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 – En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2, att bygga upp egenvårdskapacitet, hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten och att kontrollera och mäta resultat. I slutsatsen framkom att sjuksköterskors kunskap om diabetes typ 2 har betydelse för patientens livssituation. Det finns många missförstånd hos patienterna gällande sambandet mellan livsstil och sjukdom, vilket understyrker att sjuksköterskorna har en viktig roll i undervisningen om diabetes typ 2.

 • 145.
  Axelsson, Frida
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Lundgren, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och dess närstående i palliativ vård2015Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvalitén hos patienter med obotlig sjukdom för att patienten ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt ända fram till livets slut. Palliativ vård innefattar även att ge stöd åt närstående. Sjuksköterskor upplever sig idag ha för lite kunskaper inom palliativ vård och känner sig obekväma i bemötandet av den palliativa patienten och dess närstående. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och dess närstående i palliativ vård. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ metod baserad på åtta vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom det att ärlighet och kommunikation var två viktiga faktorer gällande bemötandet för att kunna skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten. Osäkerhet i bemötandet uppstod hos sjuksköterskorna vid etiska dilemman, t.ex. då närstående kände en tveksamhet för omvårdnaden. Med ökade kunskaper upplevde sjuksköterskorna att de bättre kunde möta patientens- och närståendes behov. Slutsats: Behovet av palliativ vård har visat sig vara stort och därför krävs ökade kunskaper hos sjuksköterskorna för att patient och närstående ska uppleva ett gott bemötande. Kunskapsbrist har visat sig bidra till att sjuksköterskorna känner sig obekväma att bemöta palliativa patienter och dess närstående. Vidare forskning behövs för att belysa kunskapsbristens inverkan på bemötandet och omvårdnaden och därmed framhäva vikten av utbildning inom ämnet.

 • 146.
  Axelsson, Linnéa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Roos, Sophie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdrelationen: En litteraturstudie om ätstörningar2013Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt Nationellt kvalitetsregister för ätstörningar (2010) är ätstörningar ett vanligt, allvarligt och ökande hälsoproblem. Således är det med största sannolikhet att en sjuksköterska någon gång i sin yrkesverksamma roll kommer att interagera med denna patientgrupp. Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag (1982:763) skall sjuksköterskan främja en god kontakt till patienten och omvårdnaden skall i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd med patienten. En vårdrelation är essentiell för att uppnå hälsa och välbefinnande, därmed är det av betydelse att sjuksköterskan har förståelse för faktorer som påverkar interaktionen i vårdrelationen. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkar interaktionen i vårdrelationen med en patient med en ätstörning. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserad på sex vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskandes enligt Willman, Stoltz och Bathsevanis granskningsprotokoll. Analyseringen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorfs innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskans bristande kunskap, sjuksköterskans känslomässiga ambivalens samt sjuksköterskans förmåga att visa intresse för patienten var faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkade interaktionen i vårdrelationen. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskans brist på kunskap kan orsaka ett onödigt lidande hos patienten samt att sjuksköterskan ofta upplever det problematiskt och känslomässigt påfrestande att vårda en patient med en ätstörning. En bristfällig interaktion kan få ogynnsamma konsekvenser för vidare utveckling av en vårdrelation. Området är således i behov av vidare forskning, så att framtida och yrkesverksamma sjuksköterskor kan öka möjligheten att skapa en vårdrelation med en patient med en ätstörning.

 • 147.
  Axelsson, Lisa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Informatikens betydelse för omvårdnadsarbetet: En systematisk litteraturövrsikt i svensk hälso- och sjukvårdskontext2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården står inför en stor utmaning, både i Sverige och i världen. Kraven ökar på både kvalitet, säkerhet och effektivitet. Informatik är ett värdefullt verktyg för att hantera dessa nya krav. Trots det nyttjas inte den tillgängliga informations- och kommunikationsteknologin fullt ut. Den här systematiska litteraturstudien undersöker vilken betydelse informatik har för omvårdnadsarbetet, ur sjuksköterskor verksamma i svensk hälso- och sjukvårds perspektiv. Studien är en integrerad litteraturstudie, där både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderas och analyseras utifrån critical realism. Resultatet har sorterats i kategorierna ”Uppfattningar om att arbeta med informatik” och ”Erfarenheter relaterade till implementeringen” och visar att informatik är värdeskapande för sjuksköterskor, i synnerhet inom hemsjukvård. En traditionell hierarkisk maktstruktur inom hälso- och sjukvården bromsar dessvärre utvecklingen mot en hälso- och sjukvård där informatik används optimalt. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningar skulle kunna spela en nyckelroll i utvecklingen och insatser för att öka informatikkompetensen bör riktas mot denna grupp.

 • 148.
  Axelsson, Moa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Gulliksson, Linnea
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskors erfarenhet av användning av tolk vid språkbarriärer: En kvalitativ litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhället blir allt mer mångkulturellt och en större press sätts på att sjuksköterskor kan möjliggöra en fungerande kommunikation med patienter. Om kommunikationen inte fungerar kan en språkbarriär uppstå mellan sjuksköterskor och patient. Då språkbarriärer kan påverka kvaliteten på omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskor kan hantera språkbarriärerna. Genom att använda en tolk kan språkbarriärer hanteras men det finns även brister i användandet av tolk. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk vid språkbarriär. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baserats på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har analyserats med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) samlade beskrivning av innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom sju subkategorier: Sjuksköterskors prioriteringar, Sjuksköterskors kunskap om användandet av tolk, Tillgänglighet av formell tolk, Tillgänglighet av informell tolk, Möjligheter vid användning av tolk, Svårigheter vid Sjuksköterskors användning av formell tolk och Svårigheter vid sjuksköterskors användning av informell tolk. Dessa subkategorier resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskors erfarenheter av att få tillgång till tolk och Sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk. Slutsats: Att sjuksköterskor hade erfarenhet av att tolk var viktigt för att kunna hantera språkbarriärer, det i sin tur gav bättre möjligheter till en god omvårdnad. I sjuksköterskors användning av tolk fanns både möjligheter och svårigheter. I denna studie identifierades en kunskapsbrist i sjuksköterskors användande av tolk. En utbildning i sjuksköterskors användning av tolk ansågs kunna förbättra omvårdnaden vid språkbarriärer.

 • 149.
  Axén, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Svensson, Frida
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Att som sjuksköterska vårda patienter med ätstörningar2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta patienter med ätstörningar på olika avdelningar. Sjuksköterskor blir ofta överraskade av det stora omvårdnadsbehov som patienterna har. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av vården av patienter med ätstörningar. Metod: En litteraturstudie och granskning av sju vetenskapliga artiklar har genomförts, materialet analyserades med inspiration av Graneheims och Lundmans analysmetod. Resultat: Sjuksköterskor tycker inte att de har tillräcklig kunskap och utbildning för att vårda patienter med ätstörningar. Vårdandet leder till blandade känslor hos sjuksköterskan och hon upplever att hon har olika roller i vården. Sjuksköterskorna upplever att relationsskapandet är en viktig del av vården.

 • 150.
  Ayisha, Alhassan
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Jammeh, Binta
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Personers upplevelse av att leva med ett nytt hjärta: en litteraturstudie2014Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Allt fler människor lever idag med ett nytt hjärta. Hjärttransplantation kan väcka många tankar, känslor och funderingar som personer kan uppleva vara svåra att hantera. Det är viktigt att personen får ett gott stöd för att kunna hanterade det nya livet efter hjärttransplantationen. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med ett nytt hjärta under de första tio åren efter genomgången transplantation. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier av upplevelser: Livet går vidare, Blandade känslor och Viktigt med stöd. Resultatet visade att hjärttransplantation innebär en stor omställning för personen. Personernas vardag präglades av många olika upplevelser, såväl positiva som negativa. Personerna var i behov av ett gott stöd då det ligger till grund för deras anpassning till det nya livet efter hjärttransplantationen. De personer som fick en god stöttning upplevde bland annat ökad självkänsla, tillfredsställelse med livet och ökat välbefinnande. Däremot hade personer med sämre stöttning större benägenhet att drabbas av oro och depressioner. Slutsats: Litteraturstudien visar att personer som genomgått en hjärttransplantation och lever med ett nytt hjärta upplever detta som att få en andra chans i livet. Personerna upplevde vidare att deras vardag präglades av många olika upplevelser, såväl positiva som negativa. Stödet av vårdteamet, familjen och vänner var av stor betydelse för anpassningen till det nya livet efter hjärttransplantationen, tron på Gud var också till stor hjälp. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se utifrån personens levda värld för att ur ett livsvärldsperspektiv kunna stödja och vägleda denne i det nya livet efter hjärttransplantationen.

1234567 101 - 150 av 1485
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf