Change search
Refine search result
26272829303132 1401 - 1450 of 13761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1401.
  Bergqvist, Gabriel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Botero Aristizábal, Diego Fernando
  E-book market adoption in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups.

  Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. Organisations need to alter their dominant logic in an appropriate way in order to be able to compete with newcomers that are not attached to an “old” dominant logic.

  Even though Swedish people are tech-savvy, the e-book market account for a very small proportion compared to the total book market. One important reason for the low proportion of e-books and digital audiobooks is that it is a relatively new market. It takes time for a new market to expand. Another reason is that many companies believe that profitability is too low. The fact that e-books and audiobooks have to pay 25 percent in VAT while the VAT on paper books is 6 percent doesn’t help.

  The impact of eBooks and audiobooks on the book market is related to the ease or difficulty of potential readers to utilise the available technical aids. This question has been analysed in the context of three partially overlapping theories about the individual's adoption of new technology. They are Technology Acceptance Model (TAM), the United Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and Intrinsic and Extrinsic Motivation Theory. Furthermore, some theories for understanding of individuals' adoption of technical innovations in the book market are used. These are the Adoption-Diffusion Theory and the Innovation-Decision process.

  In order to gain increased knowledge about determining factors for readers' choice of eBook and paper book, a survey was conducted. Aspects such as demographics, reading habits, willingness to use eBook related services and interest in self-publishing a book were analysed. In our survey, we limit ourselves to an analysis of various individual factors that influence the individual's choice between e-books/audio books and paper books. The survey provides a lot of interesting findings. "Early adopters" in our survey are those who prefer the electronic option, but at the same time read many paper books. It is in this group we find the most frequent readers, not among the traditional paper book readers. Moreover, a low price of e-books relative to paper books makes it easier for readers to adopt e-books. We also found that the group of books who prefer paper books are de facto interested in e-books, but only if they are free or by subscribing to them.

  The technical conditions for expanding the market for e-books and audiobooks in Sweden are very good. The digital maturity and technical infrastructure are at the top of the world. Virtually all households have the technical equipment needed for digital books, especially among younger people. However, the market for e-books and audiobooks is quite new, which means that it is still very small compared to paper books. However, the rate of growth is high, especially in the form of subscription services.

 • 1402.
  Bergqvist, Jimmy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Should I stay or should I go?: En fallstudie om krympande kommuners inställning till befolkningsminskningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många av Sveriges kommuner krymper. Trenden sett till det halvlånga perspektivet, de senaste femton åren, ger att invånarantalet i knappt hälften av landets kommuner är lägre nu än det var vid millennieskiftet. Även sett i ett något längre perspektiv, sedan mitten av sjuttiotalet, är antalet krympande kommuner ungefär lika stort som nu. När fenomenet krympande kommuner är så pass vanligt som det ändå är och har varit i så pass många år så vill man gärna tro att frågan om befolkningsminskningar och hur de kan och bör hanteras vore en viktig fråga för de krympande kommunerna att behandla i sina översiktsplaner.

  Jämfört med hur dåligt undersökt ämnet krympande städer är i Sverige blir kontrasten mot ett par andra länder i främst Europa slående. I Tyskland finns det bland annat ett nationellt program som syftar till att hjälpa krympande städer att anpassa sin fysiska struktur till de nya befolkningsmässiga förutsättningarna. Den tyske forskaren Thorsten Wiechmanns studie av staden Dresden mynnade bland annat ut i en modell med tre stadsbyggnadsmässiga faser som Wiechmann menar att Dresden gått igenom sedan början av 1990-talet. I det här arbetet översätts modellen med de tre faserna i en matris och ett försök görs att tolka dem och försöka applicera modellen på krympande svenska kommuner. De frågeställningar som behandlas är:

  - Hur kan översiktsplanering i krympande svenska kommuner förstås utifrån Wiechmanns faser?

  - Vilka typer av strategier för att hantera befolkningsminskning upplevs som verkningsfulla av svenska kommuner?

  Det här arbetet tar ett innehållsanalytiskt och tematikanalytiskt grepp på översiktsplanering i krympande svenska kommuner. Fyra kommuner ingår i studien, dessa är i bokstavsordning Emmaboda kommun, Laxå kommun, Olofströms kommun och Skinnskattebergs kommun som alla har upplevt en befolkningsminskning på mer än fem procent sedan millennieskiftet och mer än femton procent sedan mitten av sjuttiotalet. I studien ingår två översiktsplaner från respektive kommun, totalt åtta översiktsplaner. Översiktsplanerna är de två senaste lagakraftvunna översiktsplanerna, vilka analyseras med avseende på hur de kan inordnas i en på förhand bestämd mall, konstruerad efter modellen med Wiechmanns tre faser.

  Resultatet av studien visar att översiktsplanerna, både de tidigare och de nu gällande, i allra högsta grad befinner sig i den andra av Wiechmanns tre faser, och väldigt lite har skett mellan de båda generationerna översiktsplaner. Den förändring som trots allt har skett är en svag rörelse mot den tredje fasen, men trenden är inte på något sätt tydlig. De strategier som verkar upplevas som verkningsfulla handlar till stor del om att: skapa attraktiva boendemiljöer, skapa ett varierat och brett bostadsutbud och se till att kommunens arbete utförs på ett professionellt sätt.

  Slutsatsen är att det fortfarande efter den här studiens färdigställande är oklart om översiktsplanering i krympande svenska kommuner alls kan förstås med hjälp av Wiechmanns tre faser och att fortsatta studier på ämnet, gärna med en längre tidshorisont kanske kan ge svar på om det krävs att en ny modell utarbetas - en modell där faserna bättre stämmer överens med situationen i svenska krympande kommuner. 

 • 1403.
  BERGQVIST, JIMMY
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Staden i bildspråk: om planering och legitimitet genom metaforer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  De senaste decenniernas förskjutning mot governance har gjort samhällsplaneringen alltmer komplex och fler aktörer har tagit plats i planeringen. De viljor och ideal som dessa aktörer har kommer till uttryck bland annat genom språkbruket i arkitekttävlingar, ett språkbruk som innehåller många metaforer. Ett flertal studier har kunnat påvisa metaforernas påverkanskraft på mänskliga resonemang - genom att tala om världen på ett särskilt sätt kan metaforerna legitimera vissa handlingar och världsbilder och samtidigt osynliggöra andra.

   

  I syfte att synliggöra det språkbruk som präglar samtida arkitekttävlingar ämnar den här uppsatsen att besvara två frågor: vilka begreppsliga metaforer används i samtida svenska arkitekttävlingar för stadsdelar? samt vilka problem, åtgärder och aktörer legitimeras av bruket av metaforer i arkitekttävlingarna? Genom att anlägga ett perspektiv från den kognitiva lingvistiken och utföra en metaforanalys på språkbruket i fem olika arkitekttävlingar för stadsdelar upptäcker den här studien att metaforerna som används i samtida tävlingar visar en stor bredd av dels teman och ämnen och dels åtgärder och aktörer som legitimeras i tävlingarna. Metaforerna representerar både levande och icke-levande domäner, både vardagsnära och mer branschspecifika. De teman som kan skönjas är: den biologiska staden, staden som kultur och media, att driva staden som ett företag, staden som svärd och sköld, staden som egendom, när staden blir sin motsats, den mekaniska staden, staden som håller ihop och staden som ännu inte finns. Det finns tendenser i materialet att icke-levande ting tillskrivs en agens som de i bokstavlig mening inte kan ha och att flera av de åtgärder som legitimeras i materialet har en tydlig geografisk profil där vissa platser i staden premieras framför andra.

 • 1404.
  Bergqvist, Kanjana
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patterson, Marlene
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Personers upplevelser av att leva med sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS): en litteraturstudie2011Student thesis
  Abstract [sv]

  I Bakgrunden beskrevs det att ALS tillhör motorneuronsjukdomarna vilka påverkar det motoriska nervsystemet. Personer med sjukdomen ALS kan få många olika problem bland annat tilltagande funktionsnedsättningar. För att kunna ge en god omvårdnad och bemöta dessa personer på ett bra sätt kan det vara viktigt för sjuksköterskan att ha en förståelse för hur personer med sjukdomen ALS kan uppleva sin sjukdom. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. Metoden i studien var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats låg till grund för resultatet. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys inspirerade av Granheims och Lundmans tolkning av Krippendorffs beskrivning av innehållsanalys. I Resultat framkom det sex kategorier som alla beskrev olika sorters upplevelser som personer med sjukdomen ALS kunde ha. Slutsatsen som kan dras är att de olika upplevelserna är individuella och kan vara både positiva och negativa. Den förlorade kontrollen över sin egen kropp kan också påverka psykologiska och känslomässiga upplevelser. Det kan vara bra för sjuksköterskan att förstå de olika upplevelserna för att kunna främja dessa personers självkänsla och värdighet.

 • 1405.
  Bergqvist, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jarl, Martin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters vårdlidande i mötet med vårdpersonal på akutmottagning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskans arbete på akutmottagning präglas av hög medicinsk kompetens och effektivitet. Tiden patienten får med vårdpersonalen är ofta kort och intensiv och patientens behov av psykosocial omvårdnad, som i regel är stort, kan inte alltid tillgodoses. Vårdlidande är det lidande som skapas av vårdgivaren på grund av felbehandlingar, långa väntetider men främst i vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal. Syfte: Belysa patienters vårdlidande i mötet med vårdpersonal på akutmottagning. Metod: En litteraturstudie med granskning av åtta stycken kvalitativa forskningsartiklar. Resultat: Vårdrelationen avgör om patienten upplever vårdlidande i mötet mellan patient och vårdpersonal. Studien visar vilka brister i vårdrelationen som förekommer på akutmottagning. Slutsats: Kan vårdpersonal undvika dessa brister så kan en fungerande vårdrelation skapas vilket är nödvändigt för att minimera patienternas vårdlidande.

 • 1406.
  Bergqvist, Titti
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mikalsen, Margarita
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Social kompetens och arbetsliv i förändring- en studie om rekryteringsprocessen i offentlig sektor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Social kompetens är ett relativt modernt uttryck som allt oftare förekommer i olika sammanhang i arbetslivet. Den offentliga sektorn har genomgått stora förändringar de senaste 20- 30 åren, och detta har bidragit till att arbetssökande nu bedöms på ett annat sätt av arbetsgivare. Numera är det mycket vanligare att en arbetssökande värderas mer efter sina personliga egenskaper än sina formella kvalifikationer. Studiens syfte är att undersöka samt ge exempel på hur förändringen inom den offentliga sektorn under de senaste decennierna har påverkat rekryteringsprocessen samt vilken roll social kompetens spelar i dagens rekryteringsförfarande inom statliga myndigheter. Undersökningens ambition är att till viss del öka förståelsen för ett av samhällsforskare redan identifierat problem, och kanske även synliggöra några av de möjliga ”dolda” funktioner som begreppet i praktiken skulle kunna fylla. De två myndigheter som valts ut för intervjuer i denna studie är Polismyndigheten och Kustbevakningen i Karlskrona. Dessa två myndigheter har ett likartat rekryteringsförfarande både när det gäller rekrytering av aspiranter till de respektive utbildningarna, och när det gäller rekrytering av civil personal. Det är därför intressant att göra en jämförelse av de båda myndigheterna med avseende på de båda typerna av rekryteringsprocesser, utifrån de innebörder och funktioner som social kompetens kommit att få. Social competence is a relatively modern expression that is increasingly present in various contexts in the workplace. The public sector has undergone major changes over the past 20- 30 years, and this has contributed to the fact that job seekers now are judged differently by employers. Nowadays it is very common that a job seeker is valued or appraised more for their personal qualities than their formal qualifications. The purpose of this study is to investigate and give examples of how the change in the public sector in recent decades has affected the recruitment process, and the role that social competence plays in today’s recruitment process within government agencies. The study’s aim is to partly improve the understanding of a problem already identified by social scientists, and perhaps also highlight some of the possible “hidden” features that the concept could potentially fill. The two agencies selected for interviews in this study are the Police Department and the Coast Guard in Karlskrona. These two agencies have a similar recruitment process both in terms of recruitment of trainees for the respective courses, and in the recruitment of civilian staff. It is therefore interesting to make a comparison of the two authorities with respect to the two types of recruitment processes, based on the meanings and functions that social competence come to have.

 • 1407.
  Bergsborn, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Elofsson, Linnea
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  I nöd och lust: Anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom - ur ett make/maka perspektiv: En litteraturstudie baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en sjukdom med långsamt förlopp. Den drabbades minne försämras gradvis och symtom så som aggressioner, tolkningssvårigheter, lokalsinne osv. försämras. Alzheimers sjukdom brukar i vardagligt tal kallas för ”de anhörigas sjukdom”. Anhöriga som tidigare haft en kärleksrelation med sin make/maka får nu anta rollen som vårdare och därmed ansvara för sin make/makas liv men också det praktiska runt omkring. Vården bär således även ansvaret att genomföra tre genomföra tre samtal med familjen, dels familjesamtal, samt att vården skall skicka ut ett avslutande brev, och det skall ske en uppföljning med familjen. 

  Syfte: Anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom – ur ett make/maka perspektiv 

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baserades på fyra patografier som framtagits via en sökning på Libris. Data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) och deras exempel på en analys.  

  Resultat: I studien framkom fyra kategorier. Kategorin upplevda känslor orsakade av en förändrad relationhandlar om hur den friska partnern upplever hur relationen till make/maka förändras i form av att ha blivit en vårdare. I kategorin känslan av ökat ansvar hos den anhörigebeskrivs upplevelser av att ha fått olika typer av ansvar i deras nya livssituation. I kategorin sorgekänslor i vardagen hos den anhörigeframkommer det en enorm sorg som författarna bär på samt att de får en försämrad livskvalité. Den slutgiltiga kategorin heter skuldkänslor i beslutsfattande situationer i vardagen och handlar om skuld och dåligt samvete i olika situationer som uppstår under sjukdomsförloppet. 

  Slutsats:Studien visade att makar till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom påverkas oerhört mycket psykiskt. Efter att ha blivit vårdare och vårdat sin sjuka partner under flera år framkom det att även den friska får en försämrad livskvalité med oro, sorg och skuldkänslor. Anhöriga får även ett ökat ansvar då de ofta saknar hjälp och stöd. Familjefokuserad omvårdnad handlar om att även anhöriga ska sättas i fokus och få det stöd och hjälp de behöver. Denna studien visar dock på att anhöriga inte får tillräckligt med hjälpinsatser för att klara vårda sin sjuka familjemedlem utan att själv påverkas negativt. 

 • 1408.
  Bergschöld, Patrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Källgren, Martin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  How to motivate employees in order to succeed with Open Innovation Projects2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Today, internal resources are limited and could not master all new technologies that have emerged during the last few decades. The complexity and depth needed is too costly to maintain in house so the internal innovation functions have to be decreased as they do not generate enough return on their investment. Companies need to find new ways to meet their growth targets and one way is to leverage their innovation capabilities by using external innovations and not just rely on internal innovation. But changing the game from internal closed to open innovation comes with challenges when it comes to company culture and how the employees adapt. Open innovation can create conflicts between the internal team and external team. The internal employee might feel that their work is taken from them, increasing the risk of losing their jobs and specialists might become skeptical to an alternative solution in an innovation. To harvest the full advantage of open innovation the internal employees need not to resist open innovation and become motivated to participate and work with open innovation according to a best practice. This has led us to the Research Question: How could employees’ motivation be enhanced in Open Innovation Projects? The purpose of this paper was to identify key motivational factors for employees in open innovation projects as well as what can be done to enhance motivation in open innovation. Our hope is that the findings can be utilized in making open innovation projects more efficient and in the end contributing to a more efficient use of resources and a stronger economy. We have done a multiple case study with six European companies working with open innovation. Ten in-depth interviews have been conducted with employees at these companies. Based on extensive motivational theory like intrinsic and extrinsic motivational factors, we have analyzed the motivations of the employees with qualitative methodology. Our findings show that to succeed with open innovation there are certain factors that stand out particular to open innovation, while other factors are relevant to all types of innovation. In order to fully exploit the potential of open innovation you need to find employees that are motivated by working with external contacts and celebrate collaboration. The employees need to have self-awareness that open innovation pose an opportunity to take advantage of external competence for his or her development as well as the opportunity develop better and faster products or service for the company. To enhance motivation among the employees each organization can facilitate open innovation centrally to reduce to resistance to undertake the effort to change way of working. Another key area to enhance motivation for open innovation is recognition of employees.

 • 1409.
  Bergsten, John
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Öhman, Konrad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Player Analysis in Computer Games Using Artificial Neural Networks2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Star Vault AB is a video game development company that has developed the video game Mortal Online. The company has stated that they believe that players new to the game repeatedly find themselves being lost in the game. The objective of this study is to evaluate whether or not an Artificial Neural Network can be used to evaluate when a player is lost in the game Mortal Online. This is done using the free open source library Fast Artifical Neural Network Library. People are invited to a data collection event where they play a tweaked version of the game to facilitate data collection. Players specify whether they are lost or not and the data collected is flagged accordingly. The collected data is then prepared with different parameters to be used when training multiple Artificial Neural Networks. When creating an Artificial Neural Network there exists several parameters which have an impact on its performance. Performance is defined as the balance of high prediction accuracy against low false positive rate. These parameters vary depending on the purpose of the Artificial Neural Network. A quantitative approach is followed where these parameters are varied to investigate which values result in the Artificial Neural Network which best identifies when a player is lost. The parameters are grouped into stages where all combinations of parameter values within each stage are evaluated to reduce the amount of Artificial Neural Networks which have to be trained, with the best performing parameters of each stage being used in subsequent stages. The result is a set of values for the parameters that are considered as ideal as possible. These parameter values are then altered one at a time to verify that they are ideal. The results show that a set of parameters exist which can optimize the Artificial Neural Network model to identify when a player is lost, however not with the high performance that was hoped for. It is theorized that the ambiguity of the word "lost" and the complexity of the game are critical to the low performance.

 • 1410.
  Bergstrand, Annica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Blom, Lina
  Blekinge Institute of Technology.
  Navigera okända vatten: En metaetnografi av anhörigvårdares upplevelser av palliativ vård i hemmet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakground:  When someone is suffering from incurable disease, life changes both for the person, but also for the relatives. More and more get cared for in the home and relatives becomes more involved in care today. Knowledge of the relatives' experiences of palliative care at home is therefore of importance to the district nurse in the home healthcare system to get further aspects of how care can be improved, hence the present thesis work is important. Aims: The purpose of this meta-synthesis was to get a better understanding of the family caregiver’s experiences of palliative care at home, by integrating qualitative international research.  Method: The method used was Noblit and Hares meta-ethnography and 16 qualitative articles were analyzed and synthesized.  Resultat: The family caregiver’s experiences of palliative care at home represented three themes: living with the dying, caring for the dying and interacting with the professional care. The result shows that the experience of caring for a dying relative at home can feel rewarding but at the same time be very stressful both mentally and physically. Caring for a dying relative at home changes life and relationships. The family caregivers’ role as caregiver was a major responsibility and limited their own lives. This responsibility required help from professional caregivers through support and information.  Conclusions: The present master thesis provides a better understanding of the needs of family caregivers, which may facilitate for healthcare professionals in the encounter with these persons and may also motivate to apply a family-focused approach.

 • 1411.
  Bergstrand, Annica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Svedberg, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelser av att leva med sjukdomen psoriasis: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psoriasis är en obotlig hudsjukdom som förekommer hos cirka två procent av befolkningen i Skandinavien. Sjukdomen innebär röda fjällande områden eller utslag på kroppen, och kan även innebära klåda och ledsmärtor. Behandlingen består oftast av salva, vaselin eller olja till de fjällande områdena. Sjukdomen psoriasis uppkommer oftast på armbågar, knän, naglar och i hårbottnen. Faktorer såsom infektioner, stress, solfattigdom och vissa läkemedel kan medföra att sjukdomen blossar upp. Sjukdomen och dess behandling kan medföra att personens livskvalitet påverkas. Personer med psoriasis upplever ofta att sjukdomen förringas av omgivningen och att vårdpersonal ofta saknar förståelse för personernas känslor och upplevelser av sjukdomen. För att öka sjuksköterskors förståelse var det därför betydelsefullt att belysa dessa personers upplevelser. Syfte: Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen psoriasis. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats gjord på tio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar var baserade på empiriska intervjustudier. Materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Det var vanligt förekommande att personerna skämdes över sin kropp och detta resulterade i att de isolerade sig. På så sätt påverkades personernas sociala liv. Personerna upplevde även att de blev stigmatiserade i samhället och att de hade en påfrestande vardag. Många upplevde frustration och uppgivenhet över sin sjukdom. Slutsats: En bättre förståelse för personernas livsvärld kan bidra till en bättre vård. Det behövs mer forskning på området eftersom det i nuläget finns begränsat med studier om upplevelser av sjukdomen psoriasis.

 • 1412.
  Bergstrand, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Telecommunications and Signal Processing.
  Parallellpublicering2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete är utfört för Gothia System Office AB och innebar att analysera och ta fram ett exempel på hur parallellpublicering fungerar. Parallellpubliceringsexemplet är baserat på Oracle 8.1.7 databas som är implementerad med testdata via script. Själva Parallellpubliceringsprogrammet är skrivet i Java och dess uppgift är att publicera data från databasen med olika utseende beroende på vad man skall använda det till. Utmatning av data från databasen sker via XML som sedan tillförs ett XSL style sheet, eller bearbetas om, av Java-applikation för det slutgiltiga målet. Programvaran som används för att utveckla Java-applikationen är JDeveloper 3.2 och för att framställa dataanalysen, UML = Unified Modeling Language, så används Together 5.02.

 • 1413.
  Bergstrand, Fredrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Bergstrand, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Gunnarsson, Håkan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Localization of Spyware in Windows Environments2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a thesis about different methods that can be used to detect spyware. Methods included are Layered Service Provider, Internet Protocol Helper API, TDI filtering and API hooking. Some firewall testing applications, leak tests, that use methods that can be used by real spyware program to penetrate firewalls have also been examined. The goal was to develop a Windows 2000/XP program that is able to detect as many of our examined leak tests as possible. Our program uses the methods TDI filtering and API hooking for detection of spyware because our study showed that these methods were the best. To evaluate the program it was tested against our examined leak test programs. Our program managed to detect all leak tests except one.

 • 1414.
  Bergstrand, Katarina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jacobson, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Faktorer som påverkar kommunikation mellan vårdgivare och afasipatienter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation mellan vårdgivare och afasipatienter är ett omvårdnadsproblem om vårdgivaren inte har kunskap om hur hon ska förhålla sig i de situationer som kan uppstå. den icke verbala kommunikationen är i dessa sammanhang av stor betydelse men även det verbala språket har sin plats i kommunikationen. Studiens syfte har varit att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och personer med afasi. Studien gjordes baserad på litteratur med en kvalitativ ansats. Som teoretisk referensram användes Paterson och Zderads omvårdnadsteori som är en interaktionsteori och grundar sig på vikten av en god relation och därmed en god kommunikation mellan vårdgivaren och patienten. de faktorer som framkom i resultatet var den icke verbala kommunikationen, atmosfären, patientens upplevleser, vårdgivarens upplevelser och samspelet mellan vårdgivare och patient. Från denna studie har man till exempel kunnat dra slutsatsen att vårdgivare-patientrelationen måste vara god om kommunikationen ska lyckas och förståelse uppnås.

 • 1415.
  Bergström, Camilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Glimsjö, Jenny
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livstestamente: Ett problem för sjuksköterskor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag dör omkring 90 000 människor årligen i Sverige varav 85 procent av dessa på institution eller sjukhus, kanske omgivna av högteknologisk utrustning med alla dess möjligheter att förlänga ett biologiskt liv. Livstestamente är en viljeförklaring om hur en person vill behandlas i livets slutskede. Ett sådant dokument är inte juridiskt bindande. Däremot är det stadgat i lagen att vården, så långt det är möjligt, skall utformas och genomföras i samråd med patienten. Ett livstestamente betraktas av många sjuksköterskor som en vägledning, men det är ändå inte givet att patientens önskemål alltid kan följas även om vårdpersonalen har kännedom om dessa. Syfte: Att belysa en del av de problem sjuksköterskor kan ställas inför i samband med patienters livstestamenten. Metod: En litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ inriktning. Åtta artiklar med inriktning på livstestamenten, autonomi, delaktighet, livsuppehållande behandling och palliativ vård analyserades. Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att livstestamentet var ett sätt för patienten att bevara sin delaktighet om de skulle hamna i ett terminalt tillstånd. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att det kunde vara konfliktfyllt att tillämpa ett livstestamente. Patientens förväntningar, sjuksköterskans ”lägre” position i den hierarkiska strukturen, vårdpersonalens attityder samt bristande kommunikation angavs som några av de svårigheter sjuksköterskan behövde handskas med. Diskussion: Ett av omvårdnadens syften är att minska lidande samt ge möjligheten till en värdig död. Patientens delaktighet är direkt kopplat till upplevelsen av livskvalitet och en god död. Detta synsätt delas av både sjuksköterskor och patienter. Ändå visar det sig att vården i livets slutskede karakteriseras av brist på kontroll och delaktig ur ett patientperspektiv. Ett livstestamente är i nyläget ingen vanlig företeelse i vårdsammanhang. När ett sådant dokument existerar och är vad patienten önskar orsakar det därför ofta stora utmaningar för sjuksköterskan. Flertalet sjuksköterskor påtalar att det krävs bättre kunskap om livstestamentet och dess tillämpning för att hon/han skall kunna bidra till större följsamhet till dessa.

 • 1416.
  Bergström, Christian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hansson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelse av väntan: En litteraturstudie utifrån tre självbiografiska böcker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den första levertransplantationen och hjärttransplantationen i Sverige utfördes 1984. Organtransplantation är en komplicerad process. Ett antal såväl medicinska som juridiska frågor måste vara klarlagda innan en organtransplantation kan genomföras. Att vänta på ett organ är en tid att förberedda sig på liv eller död. Den långa väntetiden för att få ett nytt organ skapar depression, oro och rädsla. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur personer som väntade på ett organ upplevde väntetiden. Metod: En litteraturstudie baserad på tre självbiografiska böcker har utförts och analysen har genomförts med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Det uppstod flera existentiella frågor som till exempel ”borde inte jag dö när min kropp har slutat fungera” och ”vem bestämmer över liv och död”. Resultatet presenterade även hur den som väntade på ett organ upplevde: personals bemötande, frustration för att väntetiden var lång, sin sjukdomsinsikt och lyckan över möjligheten att ha fått livet tillbaka. Slutsats: Att vänta på ett organ är en stor livskris som medför många komplicerade faktorer. Den långa väntetiden på att få ett nytt organ är frustrerande. Forskning som belyser upplevelsen av att vänta på ett organ kan utveckla sjuksköterskors bemötande av patienter som väntar på ett organ.

 • 1417.
  Bergström, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hansson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hur känns det att ge besked om uppsägning? Personalvetares upplevelser och känslor kring att ge ett svårt besked2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Att arbeta är någonting som ger individer en inkomst, sociala kontakter, möjligheter till personlig utveckling och struktur i vardagen. Eftersom alla individer är olika så kommer de att reagera olika på olika situationer. Att förlora sitt arbete är att förlora en del av den dagliga kontakten med omvärlden och detta kan komma att påverka människors liv radikalt. Ett besked om uppsägning kan, enligt tidigare forskning, liknas vid en kris som den uppsagda kommer att gå igenom där den uppsagda inom en viss tids ram kommer att genomgå en rad olika faser där individen tar in, bearbetar och till sist hittar en ny vardag och en ny tillvaro för sig själv. Det råder rikligt med information om hur den uppsagda individen reagerar på ett besked om uppsägning, dock inte lika mycket information finns att läsa om hur personen som ger beskedet reagerar på att ge besked om uppsägning. Syftet med studien är se om de olika reaktionsfaserna i kristeorin kan appliceras på den person som ger besked om uppsägning. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där två enskilda djupintervjuer genomfördes med personer med personalansvar på samma företag. Resultatet i studien visade att delar av kristeorins olika reaktionsfaser går att applicera på de två personalvetarna. Faserna som de personalansvariga genomgår händer under en kortare tid där det rör sig mer om veckor eller månader istället för år.

 • 1418.
  Bergström, Jonas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Dahlqvist, Andreas
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  BESMART: a framework for shifting from BESpoke to MARkeT-driven requirements engineering2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Requirements Engineering has two main directions, Bespoke (product developed for one customer) and Market-Driven (several potential customers for the same product). These two are in some ways very much alike but in some aspects very different. Over the last couple of years the software development industry has tended to shift more and more to Market-Driven Requirements Engineering. This has brought attention to the challenges facing a Market-Driven development organization, without focusing on the actual shift from Bespoke development. Based on the differences and similarities between Bespoke and Market-Driven Requirements Engineering, this thesis presents a framework for shifting from the former to the latter. The framework (BESMART) involves three steps. Firstly, the organization assesses their potential to become more Market-Driven. Secondly they assess their current way of working to identify which areas that may need to be improved. Finally, BESMART provides multiple suggestions that address the identified improvement areas. The organization is then able to choose the one that best suits their needs. This also lets the organization choose a solution that they find feasible. The framework was used at a case organization during its development. This way it was ensured that the theoretical framework could actually be used in a real world setting. The practical use of BESMART resulted in some refinements aimed at making it more applicable in industry. Once the framework had been applied, it was evaluated by representatives from the case organization. The industry evaluation resulted in some improvement suggestions but showed that the framework was both useful and usable and provided an improvement plan that seemed promising enough to pilot in the organization.

 • 1419.
  Bergström, Liselotte S
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Warnquist, Birgitta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patientens förväntningar på och upplevelser av mötet med sjuksköterskan i primärvård: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett besök i primärvården är oftast den första kontakten med sjukvården för de flesta patienter. Hur patienten blir bemött av sjuksköterskan präglar vårdrelationen. Rätt bemötande leder ofta till ökat förtroende för sjuksköterskan och gagnar den fortsatta vården. Syftet med studien var att beskriva patienternas förväntningar på och upplevelser av mötet med sjuksköterskan i samband med besök i primärvården. Litteraturstudien genomfördes med kvalitativa och kvantitativa studier. En innehållsanalys utfördes. Resultatet av litteraturstudien visade att patientens förväntning på ett bra möte innebar, god tillgänglighet, bra möte och att de blev bekräftade av sjuksköterskan. Patienterna upplevde mötena bekväma. De upplevde även en trygghet i relationen och kände förtroende för sjuksköterskans kompetens vid mötena. För att patienterna ska uppleva bra bemötande och känna sig bekräftade krävs det att sjuksköterskan visar respekt och integritet, har god förmåga att lyssna och visa empati.

 • 1420.
  Bergström, Lovisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Fornander, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kultur är högst aktuellt inom hälso- och sjukvården. Vi lever i ett föränderligt samhälle och sjuksköterskan kommer troligtvis att behöva mer kunskap om kommunikation då denna har en stor betydelse inom omvårdnad. Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund ger därför bättre förutsättningar för en fungerande kommunikation och risken för att missförstånd uppstår minskar. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund. 

  Metod: En litteraturstudie som baserades på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har genomförts enligt Graneheim och Lundman. Innehållsanalysen var manifest och beskriver det synliga i texten. 

  Resultat: Analysen mynnade ut i tre huvudkategorier och fyra underkategorier. Kategorierna beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund. Här framkommer sjuksköterskors erfarenheter av behovet av att använda strategier för att kommunicera, utmaningar i kommunikationen språk samt sjuksköterskans behov av att ta hjälp av andra för att kommunicera. Sjuksköterskorna erfor att både verbal och icke-verbal kommunikation spelade stor roll i mötet med patienten för att kunna bidra med en god omvårdnad. 

  Slutsats: Studien kan ge sjuksköterskor redskap till att kommunicera med patienter från annan kulturell bakgrund eftersom problemet tydliggörs och lyfts fram. Strategier som den verbala och icke-verbala kommunikationen kompletterar varandra för att bidra till en god kommunikation och därmed en god omvårdnad. 

  Nyckelord: erfarenhet, kommunikation, kultur, kvalitativ, sjuksköterska

 • 1421.
  Bergström, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Stadens fragment: planeringsidealens inverkan på stadsbyggandet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Planeringsideal har tillsammans med andra faktorer, som ekonomiska, (lokal)politiska och juridiska, påverkat utformningen av våra städer. Rapporten tar upp de ideal eller doktriner som kan sägas ha funnits under den moderna epoken från 1850 och framåt, vilka jag kallar ”regularismen”, ”trädgårdsstaden”, ”funktionalismen” och ”efter funktionalismen”. Denna teoretiska bakgrund diskuteras sedan, med hjälp av inventering på plats, planhandlingar och intervju med kommunen dels mot två utbyggda områden i Umeå (Tomtebo och Carlslid), dels mot de ambitioner kommunen har idag för ett planområde mitt emellan dessa två. Det är naturligtvis svårt att påstå att ett visst ideal har styrt utformningen av Tomtebo och Carlslid, eller styr utformningen för det område som står i begrepp att bebyggas. Däremot tycker jag att man i områdenas utformning och med hjälp av planhandlingar kan utläsa strömningar och tendenser i stadsbyggandet. De två första områdenas utformning har varit reaktioner mot det funktionalistiska idealet. Carlslids organiska mönster fick stå i kontrast till de rationella villamattorna som dök upp i mitten av 1970-talet. Tomtebo i sin tur manifesterade sin reaktion mot funktionalismen genom att återgå till en planform som var inspirerad av stenstaden istället för att använda sig av en fri husplacering. Även de ambitioner kommunen uttrycker idag är influerade av den täta sten- eller kvartersstaden. Avslutningsvis har jag också fört en diskussion kring användandet av modeller, eller schabloner, i stadsbyggandet. En del ideal kan sägas uppvisa en klar uppfattning till hur bebyggelsemönster ska se ut under en viss tidsperiod – det har en uppsättning av ideala modeller som ska påföras platsen. Det regularistiska idealet kan tas som exempel, vilket hade ett antal idealplaner som applicerades okritiskt på flera håll i landet (som den Edelsvärdska idealplanen och de finska mönsterplanerna). Ett annat exempel är villamattorna på 1970-talet som med modulelement och utan anpassning ”slängdes ut” på åkrar. Det som kännetecknar dem, är att de har en dålig anpassningsförmåga till hur omgivningen ser ut. Min slutsats som jag drar av detta, är att planerare och arkitekter kan inspireras av men inte okritiskt bör reproducera en modell för ett visst bebyggelsemönster eller kvarterstyp. Jag kan i dagens stadsbyggande se indikationer på att ”den täta kvartersstaden” börjar bli till just en sådan schablon.

 • 1422.
  Bergström, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bohman, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Nilsson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Konkurrensmedel i den nya ekonomin2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kotlers konkurrensmedelsmix utformades år 1960. Sedan dess har samhället förändrats från att vara ett industrisamhälle till ett värdesamhälle med nya marknadsplatser som t.ex. Internet. Detta nya samhälle har kommit att benämnas "den nya ekonomin". Konkurrensmedelsmixen är ett samlingsnamn för de konkurrensverktyg en marknadsförare kan använda sig av för att skilja sitt erbjudande från konkurrenternas erbjudanden. Mixen består av en kombination av faktorerna pris, plats, produkt och påverkan (de 4P:na). Då samhället har utvecklats sedan konkurrensmedelsmixen utformades anser vi att det är naturligt att ifrågasätta denna modell. Även många författare har diskuterat och kritiserat modellen på olika sätt. Detta ledde till att vi ställde oss följande fråga: Hur är konkurrensmedlen utformade i den nya ekonomin och vilken innebörd har respektive konkurrensmedel? Syftet med vår uppsats är att skapa en förståelse för hur konkurrensmedlen är utformade i den nya ekonomin och vilken innebörd som läggs i begreppen. Detta gör vi genom att studera vilken relevans Kotlers konkurrensmedelsmix har idag samt studera nya konkurrensmedel på marknaden. För att uppfylla syftet med uppsatsen gjorde vi personliga intervjuer samt telefonintervjuer med ett antal företag i bokbranschen, både fysiska butiker och Internetbutiker .Vi valde bokbranschen eftersom detta är en bransch som kommit långt i anpassningen till den nya ekonomin. Vår analys bygger på de intervjuer vi gjort och den teori som finns inom området. Genom att tolka dessa tillsammans har vi kommit fram till en rad slutsatser vilka sammanfattas nedan. Oavsvett vilken marknad man verkar på är produkten viktig då denna är densamma oavsett var man köper den. Hos Internetbutikerna är dock sortimentet en stor konkurrensfördel. De fysiska butikerna konkurrerar istället med de företeelser som läggs till produkten. Internetbutikerna kan också hålla ett lägre pris än de fysiska butikerna, vilket leder till att priset är ett mycket viktigt konkurrensmedel på Internet. De fysiska butikerna har en stor konkurrensfördel i sin fysiska plats eftersom kunderna där kan känna, lukta och titta på produkterna vilket är omöjligt att göra på Internet. Butikerna på denna marknad har istället en fördel i tillgängligheten. Eftersom de inte är lika beroende av personal har de möjlighet att göra produkterna tillgängliga för sina kunder dygnet runt. I den nya ekonomin är konkurrensmedlet "Word of mouth", det vill säga ryktesspridning, mycket betydelsefullt både för fysiska butiker och Internetbutiker. De fysiska butikerna lägger stor vikt vid kundvård som konkurrensmedel. Genom sin fysiska plats med bland annat personligt bemötande har de en större möjlighet än Internetbutikerna att vårda sina kunder på olika sätt.

 • 1423.
  Bergström, Markus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lövgren, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patientens upplevelse av besök på en akutmottagning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara patient på akutmottagning innebär upplevelser av oro ångest och smärta av att vara sjuk. Plötsligt blir patienten beroende av andra för att klara sina behov och omges samtidigt av okända människor i en ovan miljö. I dessa fall är en god kontakt mellan patienten och vårdpersonal mycket viktig för att patienten skall uppleva tillfredsställelse. Syfte: Att belysa patientens upplevelse av besök på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt protokoll av Carlsson och Eiman (2003) och innehållsanalys gjordes med en analysmetod av Graneheim och Lundman (2004) som inspiration. Resultat: Det framkom att även om patienterna upplevde missnöje med väntetiderna så var det främst bristen på information som låg till grund för missnöjet, däremot ville patienterna inte klaga på vårdpersonalen utan missnöjet riktades emot de som jobbade högre upp i organisationen. Patienterna upplevde trygghet vid ett gott samspel med vårdpersonalen. Slutsats: För en positiv upplevelse på akutmottagningen är det viktigt att patienten får känna sig delaktig, bli kontinuerligt informerad samt känna bekräftelse från vårdpersonalen.

 • 1424. Bergström, Mattias
  et al.
  Ericson, Åsa
  Larsson, Madelene
  Nergård, Henrik
  Larsson, Tobias
  Luleå Technical University.
  Renström, Boo
  Needs as a basis for design rationale2008In: / [ed] Dorian Marjanovic, Mario Storga, Neven Pavkovic, Nenad Bojcetic, University of Zagreb, Dubrovnik, Croatia: University of Zagreb , 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A basic principle for Needfinding [Faste, 1987; Patnaik & Becker, 1999] is that designers and engineers should interact directly with users to get direct insights into the user domain. Needfinding is not a new phenomena, it is almost forty years ago since the process was adopted at Stanford University’s product design program [Patnaik & Becker, 1999]. As the name, Need-finding, implies, this is an intertwined approach to find needs which are not readily articulated by users. The application of a Needfinding process offers qualitative methods to make those needs visible early on in product development. In fact, the process has become more interesting during recent time, since qualitative methods have gained more acceptance outside the academic realm [ibid.].The word qualitative indicates that what are sought for are qualities such as people’s experiences, what they perceive or interpret into a situation [Miles & Huberman, 1994; Patton, 2002]. Such data is contextually dependent, i.e., it must be generated in the context in which the phenomena occur. Besides context, people’s activities, behaviours and goals are important to observe and learn from. The objectives, for applying Needfinding, are to make the identification of needs and design a seamless effort, as well as an interest to identify opportunities to innovations. Needs last longer than any solution [Patnaik & Becker, 1999], since they are grounded in people’s activities. The solution and product that might meet such needs change over time. One example is how to store computer data, the products which satisfy the need has changed from, e.g., punch cards, magnetic tape, floppy discs [ibid.] to USB-flash memories. A guiding methodology in Needfinding is a flexible process, which is adapted to the task at hand [Kelley, 2001]. Such a process is conveyed in a few basic steps and, builds on a ‘philosophy’ which permeates all activities in order to adapt the process according to the project. Therefore, the designer’s ability to rely on such a process depends on familiarity with a number of methods for observations and interviews, as well as an aptitude for socio-technical skills. Hence, the purpose in this paper is to present and reflect on methods used in a running development project to identify needs in a product development project. This is done to contribute to the advancement of a need driven product development process. The disposition of this paper is as follows. First, our approach in studying the need identification activities is presented. Second, a theoretical frame for need identification and design is presented, i.e., Needfinding [Patnaik & Becker, 1999]. Third, the practice of finding needs is outlined and discussed.

 • 1425.
  Bergström, Monica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lindros, Jeanette
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att möta smittbärande patient2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Smittsamma sjukdomar har i alla tider har framkallat rädsla och fördomar. När vårdaren möter patienter med smittsamma sjukdomar måste de kunna ge trygg vård som grundar sig på teoretisk och praktisk kunskap. I dag möter vårdaren många patienter som bär på smittsamma sjukdomar, nya och tidigare kända, upplevelserna skiljer sig åt beroende på hur mycket kunskap de har om sjukdomen. Syfte. Syftet med studien är att belysa vårdarens upplevelse i mötet med smittbärande patient. Metod. Studien är litteraturbaserad och bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Studien har en kvalitativ ansats. Innehållsanalys har använts vid analysen av materialet med stöd av Graneheim och Lundman's analysmodell. Resultat. Fem kategorier av upplevelser i mötet med smittbärande patient framkom, såsom rädsla, stress, empati, trygghet och plikt/skyldighet. Slutsats. Såväl teoretisk som praktisk kunskap har stor betydelse för vården av smittbärande patient. Kunskap, som bidrar till ökad trygghet i yrkesrollen, bidrar också till ökat självförtroende och ökad förmåga till ett empatiskt synsätt, samt erbjuder patienten en god omvårdnad.

 • 1426.
  Bergström, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Mumbai- The bicycle friendly city2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  As the title says, Mumbai- The bicycle friendly city, the aim and objective of this study is to improve the situation for cyclists in Mumbai. In order to concretize the main objective has six focus areas developed to be viewed as the most important aspects of what makes a city bicycle friendly. A smaller area of Mumbai City has been chosen as planning area in which inventories have been done to clarify the conditions to investigate how improvements can be done for the bicycle traffic. To get a deeper understanding of the planning area’s structure and what its residents think about cycling, an analysis has also been done to get a good understanding over the traffic situation. The study has resulted in a plan proposal with actions and recommendations based on local site conditions for how the bicycle traffic could be improved. The plan proposal consist of everything from more overall solutions down to detail level with design and dimensions. One can also see the study as a kind of “tool” that can be used as a bicycle manual for how to approach when improving for the bicycle traffic in other sites.

 • 1427.
  Bergström, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mer än bara ett venöst bensår: En litteraturstudie om äldres upplevelser2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Venösa bensår är en vanlig erfarenhet bland äldre och de påverkas både fysiskt och psykiskt av att leva med ett venöst bensår. Ett venöst bensår är ett kroniskt problem, där läkningen kan ta upp till flera månader och år att läka. Det är även en stor risk att såret återkommer, vilket kan innebära att de äldre kan leva med symtom av venösa bensår under hela sin livstid. Syfte: Belysa äldres upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, där sex kvalitativa artiklar ligger till grund för resultatet. Artiklarna analyserades med Granheim och Lundmans tolkning av en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Resultat: De äldres aktiviteter begränsades på grund av trötthet, smärta och rädsla för att skada såret, eller att nya sår skulle uppkomma. Social isolering uppstod på grund av rädsla att såret skulle lukta och skam över att visa andra sitt sår och sitt bandagerade ben. Trotts långdragen sårläkning kände de äldre hopp om framtiden och att såret skulle läka. Slutsats: Äldre med venösa bensår upplever fysiska begränsningar i det vardagliga livet på grund av det venösa bensåret, vilket påverkar inte enbart de äldre på ett fysiskt plan utan även känslomässigt. För att vårdpersonal ska kunna underlätta för de äldre att leva med venösa bensår, krävs mer forskning av äldres upplevelser av venösa bensår ur ett livsvärldsperspektiv.

 • 1428.
  Bergvin, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Riksintresse för kulturmiljö: En fråga om existens2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sveriges miljömålsproposition 2000/01:130 finns mål och delmål för miljön i Sverige som ska uppnås inom en generation. Ett exempel är ett delmål under målet God bebyggd miljö som lyder: ”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas.” Många gånger finns konflikter mellan olika intressen vid planering, och då är det viktigt att kunna väga dessa mot varandra för att hitta den lösning som är mest långsiktigt hållbar. Det är inte en enkel uppgift att kunna bruka och ta vara på dessa värden på ett bra sätt så att olika intressen inte motarbetar varandra. Syftet med examensarbetet är att studera de motsättningar och samspel som kan finnas inom och mellan kulturmiljövårdens riksintresseområden. Syftet är även att studera de olikheter som finns i urval och bedömning av kulturmiljövårdens riksintressen. Dessa studier undersöker vilka behov det finns att i den kommande revideringen av dessa riksintressen utveckla urvalsgrunder och principer för avgränsning med hänsyn till miljökvalitetsmålen. Den första delen av examensarbetet ger bakgrundsfakta om begrepp, lagar och miljömål. Begrepp inom kulturmiljöområdet som ofta förekommer i arbetet är bland annat kulturarv, riksintresse för kulturmiljö, kulturminne och kulturreservat. Dessa begrepp definieras och förklaras. Ur de olika lagarna, Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Lag om kulturminnen mm. sammanfattas de avsnitt som kan bli aktuella vid planering gällande riksintresseområden för kulturmiljön. Kapitlet beskriver även översiktligt ett av de femton miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit, nämligen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Den andra delen av examensarbetet inleds med en översikt över de fjorton kustlänen, för att ge en uppfattning om hur landets kustområden ser ut natur- och kulturgeografiskt och de olika länens engagemang i miljömål. Här ges även en sammanfattning av regionaliseringarna av miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, och hur riksintressemiljöerna har behandlats i de regionala miljömålsdokumenten. Därefter ges en sammanställning av kulturmiljöns riksintressetyper, och en översiktlig jämförelse av riksintressefördelningen längs Sveriges kust- och skärgårdsområden. Beskrivningarna är citerade från en ordlista som togs fram i samband med den senaste revideringen som gjordes av riksintressena på mitten av 1990-talet. Endast de miljötyper som berör kust och hav är beskrivna. Den metod som använts i vindkraftsuppdraget för att beskriva kulturhistoriska karaktärsområden förklaras. I den djupstudien som gjorts för tre län, Västra Götalands, Skåne samt Västernorrlands län, jämförs riksintresseurval, avgränsningar, kulturmiljöprofil och regionala miljömål. Hur de länen har redovisat karaktärsområden enligt vindkraftsuppdraget diskuteras även. Studierna har visat att det finns skillnader mellan länen i urval, avgränsning och beskrivningar av riksintresseområden för kulturmiljö. Det kan urskiljas naturliga olikheter som beror på utveckling och tradition i en viss del av landet, men även skillnader som beror på hur urval och avgränsning bedömdes vid det första urvalet på 1970-talet. Det saknas ett urval av miljötyper som tidigare inte bedömts riksintressanta för kulturmiljön, men som idag med det förändrade synsättet på kulturmiljöer anses intressanta. De skillnader som finns kan göra det svårt att hävda de riksintressanta kulturmiljövärdena när olika intressen står mot varandra i planeringssituationer. Arbetet med regionala miljömål tar upp en stor del av tiden för länsstyrelserna. De måldokument som finns för näst intill alla län är mycket generella i formuleringarna. De tar sällan upp riksintressen för kulturmiljö i delmålen, men vissa län har påpekat att de har så dåligt underlag att de inte kan ta ställning till delmål för kulturmiljön. Direktiven för karaktärsindelningarna enligt vindkraftsuppdraget har tolkats olika av länen. Materialet ger ändå en grov bild över hur Sveriges kustområden ser ut och kan även vara en början till att ringa in riksintressen för kulturmiljön, både gamla och nya. För att riksintressen för kulturmiljö ska få den dignitet som önskas måste hela planeringskedjan fungera, från nationell till lokal nivå. I den kommande revideringen måste den nationella överblicken ges stor tyngd för att kunna få ett bra resultat. De regionala särdragen bör vara mer tydliga än idag i urvalet. Intentionerna bör även fortsättningsvis vara att riksintressen för kulturmiljön ska vara värden ur nationell, regional synvinkel eller unika värden. Kommunerna har det största ansvaret då de har planmonopol, och är de som kan och ska säkerställa riksintressen genom sina planinstrument.

 • 1429.
  Bergwall, Kristina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dahlberg, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nilsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kommunicera mera!– En studie med fokus på intern ekonomisk information2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken ekonomisk information som en företagsledning i ett större tillverkande företag förmedlar, samt verifiera om detta stämmer överens med vad produktionspersonalen har vetskap om. Vi ämnar även undersöka vad som inverkar på produktionspersonalens vetskap om denna information. Slutsatser: Vad ledningen vill föra ut för ekonomisk information och vad produktionspersonalen har vetskap om stämmer generellt inte överens. De respondenter som har störst vetskap om den ekonomiska informationen är mer engagerade, känner större samhörighet i gruppen och är mer insatta i företagets ekonomiska situation. Gemensamt för dessa är att de alla har kontinuerliga och täta möten med roterande ansvar för att hålla i dessa samt tillgång till väl uppdaterade anslagstavlor.

 • 1430.
  Berhanu, Gudeta
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Vibration Durability Testing and Design Validation Based on Narrow Frequency Band2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Existing vibration durability testing methods for a component is conservative in verifying the fatigue strength of a component. They more of typify the damaging potential of the real world vibration, instead of the component under test. This thesis proposes a new vibration durability testing method that works by giving emphasis to the dynamic behaviour of the component. From several tests carried out at different narrow frequency bands, it develops a diagram that shows the maximum limit of a component towards vibration. Design verification will then be made by comparing the result with the real world vibration. To this aim, a test has been carried out on a truck alternator at four different frequency regions and a vibration profile has been extracted by combining them together. Then, comparing the result with the real world vibration profile, the design of the alternator has been verified. Accordingly, the alternator shows less strength at low frequency regions.

 • 1431.
  Berisha, Fehmi
  Blekinge Institute of Technology.
  Att attrahera nya invånare: En fallstudie av Lund och Malmö kommuns arbete med platsmarknadsföring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allteftersom kommuner vill växa sig större och vara konkurrenskraftiga blir det allt vanligare att använda platsmarknadsföring, som strategi, för locka nya invånare som kan bidra till ekonomisk tillväxt. Den globala konkurrensen har gjort att platser (t.ex. regioner eller kommuner) arbetar med platsmarknadsföring för att lyfta fram platsens attraktion. Hur platsmarknadsföring genomförs varierar mellan kommuner eftersom kommunerna har olika förutsättningar och strategier beroende på behov och önskemål. Det är sällan en plats kan attrahera samtliga målgrupper och det som platsmarknadsföring främst riktar sig mot är den kreativa klassen som anses vara den drivande kraften bakom den ekonomiska utvecklingen. Den kreativa klassen består av människor som arbetar bland annat med forskning, teknik, design, arkitektur, kultur etc.Denna studie är en kvalitativ fallstudie med fokus på hur Lunds och Malmö kommun använder platsmarknadsföring för att stärka stadens platsvarumärke i syfte att attrahera nya invånare. För att kunna besvara detta görs en kvalitativ innehållsanalys av olika kommunala dokument från respektive kommun. Fyra övergripande teman har tagits fram: Platsvarumärke, platsmarknadsföring, målgrupper samt platsens attraktions-och konkurrenskraft. Inom varje tema finns nyckelord som används i de kommunala dokumenten. Resultaten visar att båda kommunerna arbetar med platsmarknadsföring för att bygga sitt platsvarumärke men med olika utgångspunkt. Lunds kommun arbetar med platsmarknadsföring för att förstärka sin bild som kunskapsstad medan Malmö kommun arbetar för att vända bilden från industristad till kunskapsstad.

 • 1432.
  Berlemann, Birte
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Rhodes, Mitch
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sustainable IOC: Sustainable Society2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Impacts of the Olympic Games on the biosphere and on the communities that host them are significant. Increasing size, scope and costs, rising security concerns, cultural and environmental impacts are some of the key issues facing host cities and those cities bidding or considering bidding for the Olympic Games. One of the ideals of the Olympic Charter is to place sport at the service of the harmonious development of mankind and the three pillars of the Olympic movement are sport, culture and environment. This paper examines the IOC’s options for sustainability in its primary question: In what way could the International Olympic Committee (IOC) contribute to a global movement towards socio-ecological sustainability? The hypothesis that the IOC is an agent for social/cultural and environmental change is explored. The paper uses a principled definition of success for socio-ecological sustainability and presents a vision of a sustainable IOC and Olympic Movement within a sustainable society. From that vision specific IOC strategies along with past, present and short-term future actions are analysed to determine the obstacles and deficiencies in moving the IOC toward complying with scientifically relevant principles for socio-ecological sustainability. Systems thinking is used to identify obstacles and opportunities within the Olympic Movement. These obstacles and opportunities to strategically move the IOC toward sustainability are identified, analysed and discussed. The paper concludes with examples of possible actions the IOC could take to strategically move towards sustainability.

 • 1433.
  Berlevik, Ann-Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Barns upplevelser av att leva med en förälder som vårdas palliativt.: En meta-etnografisk studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1434.
  Berlevik, Ann-Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gunnarsson, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att leva med en förlossningsdepression: Välkommen hem lilla bebis, välkomna hem demoner2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att genomgå en förlossning är en fysisk och psykisk påfrestning. 10-20 % av de nyförlösta mammorna drabbas av förlossningsdepression, PPD, som visar sig någon gång under det första året efter förlossningen. En PPD innebär en stor negativ förändring i mammans livsvärld vilket kan få konsekvenser för hela familjen genom att det bland annat kan leda till självmord. Syfte: Syftet med studien är att belysa den nyblivna mammans livsvärld i samband med PPD. Metod: En kvalitativ litteraturstudie där självbiografiska böcker har granskats. Resultat: Studien visade att hela tillvaron förändrades för den nyblivna mamman. Negativa känslor och tankar genomsyrar hela hennes vakna tid. Rutiner som tidigare varit självklara blir till en omöjlighet. Det är inte bara mamman som lider av sin PPD utan det är något som drabbar hela familjen. Slutsats: Sjuksköterskan måste ha kunskap om sjukdomens omfattning och våga fråga hur mamman mår och informera båda föräldrarna om problematiken som sjukdomen innebär och de konsekvenser som kan uppstå.

 • 1435. Berndtsson, Fredrik
  Bluetooth vs RFID in Time Tracking2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bluetooth and Radio Frequency Identification (RFID) are two technologies which are used in lots of contexts today, for example Bluetooth is used for communication between devices and RFID as identification of items at storehouses. This work contains a comparison between those two technologies in a time tracking environment for sports events. To compare the two technologies, a Bluetooth time tracking prototype based on Raspberry Pi 3 and Android Sony Xperia M5 were developed to be compared with a preexisting RFID timing system.

  The work has been done at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona. An agile project form has been used in the work containing a prestudy, development, verification, experimentation and survey phase. The survey focused on smartphones for timing, and the experiments were qualitative. Three of the questions that have been answered during the work are, if Bluetooth could be used in a timing context, what are the difference in reading performance at different speeds and distances.

  In both unobstructed and blocked Bluetooth can be read at longer distances. Both systems can read tags at 30 kilometers an hour close to the readers.

 • 1436.
  Berner, Anita
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Lobo, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Silva, Narayan
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  A Strategic and Transformative Approach to Education for Sustainable Development2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate what strategic guidance can be given to design transformative ESD (Education for Sustainable Development) programs in order to bring about the necessary shift away from our dominating mechanistic and transmissive educational model towards one that is transformative. ESD programs are of high importance when moving towards a more sustainable society, however, a lack of a strategic, full systems approach for planning in the field of complexity can be observed. This gap can be bridged by the use of the FSSD, the Framework for Strategic Sustainable Development, which is used as a conceptual framework throughout this paper. The field of transformative education was researched by using a mixed-methods approach, revealing what key elements and best practices are present that enable transformation to happen. The Cocoon model presented in this paper is derived from the results and intends to give strategic guidance for program designers on how to create a transformative ESD program. It is a process model that aids program designers to create the space for transformational learning to occur by strategically putting into place the elements that are conducive to transformation.

 • 1437.
  Berner, Jesica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Case Management for Frail Older Adults Through Tablet Computers and Skype2016In: Informatics for Health and Social Care, ISSN 1753-8157, E-ISSN 1753-8165, Vol. 41, no 4, p. 405-416Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Frail older adults are high consumers of medical care due to their age and multiple chronic conditions. Regular contact with a case manager has been proven to increase well-being of frail older adults and reduce their number of health-care visits. Skype calls through tablet PCs can offer easier communication. Objective: This paper examines frail older adults’ use of tablet computers and Skype, with their case managers.Method: Interviews were conducted on 15 frail older adults. A content analysis was used to structure and analyze the data. Results: The results indicate that tablet computers were experienced in a positive way for most frail older adults. Conflicting feelings did emerge, however, as to whether the frail elderly would adopt this in the long run. Skype needs to be tested further as to whether this is a good solution for communication with their case managers. Strong technical support and well-functioning technology are important elements to facilitate use. Conclusion: Using Skype and tablet PCs do have potential for frail older adults, but need to be tested further. © 2015 Taylor & Francis

 • 1438.
  Berner, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Psychosocial, Socio-Demographic and Health Determinants in Information Communication Technology Use by Older-Adults2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis was to investigate factors influencing ICT use by older-adults. A selection of psycho-social, socio-demographic and health determinants were investigated with Internet use. Data were collected through questionnaires (Studies I-III) and interviews (Study IV). Univariate and multivariate analyses were conducted, investigating Internet use as a dichotomous variable, with the aforementioned factors. The results indicated that psycho-social determinants did not affect older-adults’ Internet use (Study I). Scoring higher on the personality traits openness and extraversion did not affect whether the older adults started to use the Internet (Study II). However, well-being increased for some frail older-adults when using the tablet computer and connected to the Internet (Study IV). Some socio-demographic determinants affected Internet use. Being younger in age was a strong contributing factor in all four studies whether the older-adult would use the Internet. Higher education influenced Internet use (Study I & III), correlated with living in a rural or urban setting (Study III); yet education was not influencing whether they would start to use the Internet. Living alone was correlated with Internet use, especially if the older-adult lived in an urban setting (Study III). Functional disability and household economy did not affect Internet use. Finally, the health determinants on Internet use were quite strong. Normal cognitive functioning influenced whether older-adults would start to use the Internet (Study II). The older-adult living in an urban environment, would use the Internet if they had normal cognitive functioning (Study III). It was noted also from Study IV that the learning to use the Tablet PC and Skype took longer for older people and more repetition was needed. Being frail was a strong factor whether the older-adult would use the Internet. They would not want to learn or try to use the technology if they were too ill (Study IV). The findings show only a small increase (7.7%) in Internet use by older-adults over time. The indicators of non-use are: higher in age, lower educated, living alone or rurally, lower cognition and frailty. There are two different profiles of rural and urban Internet users. These determinants along with an understanding of the use of technology, and a good support system, are a few pillars in ICT adoption by older-adults. As ICT continues to develop as a means to provide better health care, it will be important to take into account the abovementioned indicators. In certain cases Internet use is not a given, which continues to exclude older-adults. Part of healthy aging is social participation; therefore being connected and included in the digital society is important. Alternative and not only one design solutions should be explored in health care and by organisations, so as to cater to the heterogeneity of the aging population.

 • 1439.
  Berner, Jessica
  et al.
  Amsterdam UMC, NLD.
  Comijs, Hannie
  Amsterdam UMC, NLD.
  Elmståhl, Sölve
  Lunds Universitet, SWE.
  Welmer, Anna Karin
  Stockholms universitet, SWE.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Deeg, Dorly
  Amsterdam UMC, NLD.
  Maintaining cognitive function with internet use: A two-country, six-year longitudinal study2019In: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 31, no 7, p. 929-936Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Maintaining good cognitive function with aging may be aided by technology such as computers, tablets, and their applications. Little research so far has investigated whether internet use helps to maintain cognitive function over time.Design: Two population-based studies with a longitudinal design from 2001/2003 (T1) to 2007/2010 (T2).Setting: Sweden and the Netherlands.Participants: Older adults aged 66 years and above from the Swedish National Study on Ageing and Care (N = 2,564) and from the Longitudinal Aging Study Amsterdam (N = 683).Measurements: Internet use was self-reported. Using the scores from the Mini-Mental State Examination (MMSE) from T1 and T2, both a difference score and a significant change index was calculated. Linear and logistic regression analysis were performed with difference score and significant change index, respectively, as the dependent variable and internet use as the independent variable, and adjusted for sex, education, age, living situation, and functional limitations. Using a meta-analytic approach, summary coefficients were calculated across both studies.Results: Internet use at baseline was 26.4% in Sweden and 13.3% in the Netherlands. Significant cognitive decline over six years amounted to 9.2% in Sweden and 17.0% in the Netherlands. Considering the difference score, the summary linear regression coefficient for internet use was-0.32 (95% CI:-0.62,-0.02). Considering the significant change index, the summary odds ratio for internet use was 0.54 (95% CI: 0.37, 0.78).Conclusions: The results suggest that internet use might play a role in maintaining cognitive functioning. Further research into the specific activities that older adults are doing on the internet may shine light on this issue. © 2019 International Psychogeriatric Association.

 • 1440.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Sköldunger, Anders
  Wahlberg, Maria
  Elmståhl, Sölve
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Factors influencing Internet usage in older adults (65 years and above) living in rural and urban Sweden2015In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 21, no 3, p. 237-249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Older adults living in rural and urban areas have shown to distinguish themselves in technology adoption; a clearer profile of their Internet use is important in order to provide better technological and health-care solutions. Older adults' Internet use was investigated across large to midsize cities and rural Sweden. The sample consisted of 7181 older adults ranging from 59 to 100 years old. Internet use was investigated with age, education, gender, household economy, cognition, living alone/or with someone and rural/urban living. Logistic regression was used. Those living in rural areas used the Internet less than their urban counterparts. Being younger and higher educated influenced Internet use; for older urban adults, these factors as well as living with someone and having good cognitive functioning were influential. Solutions are needed to avoid the exclusion of some older adults by a society that is today being shaped by the Internet.

 • 1441.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish older adults2012In: Aging and Mental Health, ISSN 1360-7863 , Vol. 16, no 1, p. 119-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: This paper investigated factors associated with internet usage in the Swedish older adults ranging in age from 60 to 96. Personality traits and individual characteristics have been previously noted to influence internet usage, where older adults have not been the focus population. In this study the relationships between personality, individual characteristics and internet usage were investigated. Methods: A descriptive analysis of the personality tests of a total of 1402 subjects included in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) was conducted. Three variables were controlled for: sex, age and education. Descriptive statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, chi square tests and a logistic regression were used in order to detect the relationships with internet usage. Results: Men differ significantly from women in the personality traits analysis. Those with higher education were more open and neuroticism was lower in the oldest older adults. Internet usage declined significantly with age and those with middle to higher education were using the internet the most. No other associations with internet use were found Conclusion: Personality traits and individual characteristics do not seem to influence the Swedish older adult and their internet usage. What one needs to account for is the age and education of the person. The more educated and the youngest cohorts were using the internet more frequently.

 • 1442.
  Berner, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Rennemark, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jogréus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Factors associated with change in Internet usage of Swedish older adults (2004-2010)2013In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 19, no 2, p. 152-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased reliance on Internet use in social functions has presumably left out a part of the population: the oldest-older adults. These are people who have not kept themselves up to date with the technological developments for various reasons. There are, however, exceptions from whom we have something to learn. This study investigates the older people in Sweden who started to use the Internet over a period of 6 years. Cognition, extraversion, openness, functional disability, household economy, sex, age and education were investigated in relation to starting to use the Internet. A chi-square test, Spearman correlation and a logistic regression analysis were conducted. It was found that higher cognition, being male and being between the ages of 60 and 80 years were determining factors in starting to use the Internet for the Swedish older adult. Our results indicate that the oldest-older adults are slow to adapt to using the Internet and more attention should be paid on how to support this group.

 • 1443.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 1444.
  Bernhardsson, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Egenskaper hos sjuksköterskan: som påverkar egenvården hos personer med diabetes – En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 3-4 % av Sveriges befolkning är diagnostiserade med diabetes. Detta är en siffra som kommer att öka inom en relativt snar framtid. Diabetes är dock en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av information. När diagnosen är ett faktum kan symtomen dämpas, och här har sjuksköterskan en mycket viktig uppgift. Hur sjuksköterskan beter sig i mötet med personen med diabetes är avgörande för hur väl egenvården fungerar. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur olika egenskaper hos sjuksköterskan påverkar egenvården hos personer med diabetes. Metod: Litteraturstudie med sju stycken granskade artiklar. Resultat: Resultatet av studien visade tio egenskaper hos sjuksköterskan som påverkar egenvården hos personen med diabetes. De egenskaperna var: entusiasmerande, kontrollerande, kritisk, lyhörd, professionell, respekterande, ser personen, stressad, stödjande och informerande samt välkomnande. Diskussion: Det visade sig att de egenskaper som framkom i resultatet har en stor betydelse för egenvården hos personer med diabetes.

 • 1445.
  Bernhardt, Jan
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Urban Sprawl: origins and environmental consequences2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present work is to provide a brief survey of the process of urban sprawl. What are its origins, how did it develop and why? Moreover, focus will be on envi-ronmental concerns in the framework of urban sprawl. The thesis concentrates on develop-ments in Europe and North America, where cities can look back on a long history of sprawl, and where processes have become very sophisticated. Based on a detailed description of the origins and history of urban sprawl in Europe and the United States, potentially sprawl-induced effects on the environment will be presented and discussed. In a further step, urban sprawl in two case studies (Stuttgart and Leipzig) will be highlighted and discussed with special focus on environ-mental effects. The purpose in doing so is basically to provide a basis and a starting point for further discussions concerning potential and actual effects of sprawl on environment con-cerns.

 • 1446.
  Bernström, Peter
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Building a sustainable region? The fourth city region2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There are three are three official city regions in Sweden at the moment. This thesis investigates the process to create a fourth, the development of Linköping and Norrköping, twin cities strategically placed in reach of the other three metropolitan areas. Strategic planning implies a perspective where different instruments and indicators which complements or contradicts each other. The importance of the collaboration between different plans could have synergetic or cumulative effects. Urban development is a progress over a long time period and the infrastructural projects will have even longer effects. Environmental assessments like EIA and SEA and other methods, which are used in different parts of strategic planning, aims to identify and reveal goal conflicts. They also discuss alternatives and unsustainable effects as a base for decision making. Sustainable development can be seen as a goal or a process, both perspectives is highly dependent on of infrastructure and other physical structures in the society. The results of this study express an urgency of transition towards a more cautious attitude towards the future development. The alignment of regional development that can be followed through out the investigated plans shows a strong focus of economic growth, rather than finding sustainable solutions.

 • 1447.
  Berntsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mötet med europeisk vårdpersonal och kvinnor som blivit könsstympade2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Könsstympning utav kvinnor är en sedvänja som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Det beräknas finnas omkring 100-140 miljoner kvinnor i världen som genomgått könsstympning. Runt 500,000 av kvinnorna är bosatta i Europa. Könsstympning är inte riskfritt och för ofta med sig kortsiktiga så väl som långsiktiga komplikationer. Fler och fler kvinnor som blivit könsstympade migrerar idag ifrån sina hemländer till Europa, vilket leder till nya och obekanta vårdsituationer. Syfte: Belysa hur kvinnor som blivit könsstympade upplevde mötet med europeisk vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats på sju vetenskapliga studier har utförts. Innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Skildrar hur kvinnorna ofta upplevde att de träffade vårdpersonal som inte hade tillräckligt med kunskap om könsstympning. De uttryckte att de många gånger kände rädsla inför ett vårdbesök och att de flera gånger stött på kommunikationshinder som gjorde att de kände osäkerhet. Kvinnorna beskrev hur de känt sig kränkta och utlämnade i åtskilliga situationer. Trots att majoriteten av upplevelserna var negativa fanns det dock ett mindre antal som berättade hur de känt sig trygga i mötet. Slutsats: Kunskap om könsstympning finns inte i tillräcklig utsträckning. För att utveckla vårdarbetet och få kvinnorna att känna trygghet behövs det kunskap. Om båda parterna ger och tar skulle resultatet blir allra bäst.

 • 1448.
  Berntsson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Schengensamarbetet – Europas dröm2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats klargör vad Schengensamarbetet är för något, varför det finns och hur det fungerar. Uppsatsen går igenom alla delar av samarbetet som till synes största del består av att avskaffa personkontrollerna mellan medlemsländerna.

 • 1449.
  Berntsson, Susanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pålsson, Margareta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Den psykosociala miljöns påverkan på välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Människor med lungrelaterade sjukdomar har ofta besvär med att kunna andas. Det finns många olika faktorer i miljön som kan påverka deras andning och välbefinnande. Studiens syfte var att belysa sambandet mellan den psykosociala miljön och välbefinnandet hos patienter med andningsbesvär ur ett patientperspektiv. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar, att bli sedd och förstådd samt känslor, har en stor betydelse for denna patientgrupps välmående. Diskussionen visar att vårdaren har ett ansvar att skapa en bra miljö för patienter med andningsbesvär.

 • 1450. Berntsson Svensson, Richard
  et al.
  Aurum, Aybüke
  Paech, Barbara
  Gorschek, Tony
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Sharma, Devesh
  Software architecture as a means of communication in a globally distributed software development context2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The management and coordination of globally distributed development poses many new challenges, including compensating for informal implicit communication, which is aggravated by heterogeneous social and engineering traditions between development sites. Although much research has gone into identifying challenges and working with practical solutions, such as tools for communication, little research has focused on comparing communication mechanisms in terms of their ability to provide large volumes of rich information in a timely manner. Data was collected through in-depth interviews with eleven practitioners and twenty-eight responses through a web-based questionnaire from three product lines at an international software development organization. This paper assesses the relative importance of ten commonly used communication mechanisms and practices across local and global development sites. The results clearly indicate that some communication mechanisms are more important than others in providing large volumes of rich information in a timely manner. The prevalence of architecture in providing rich information in large volumes for both local and global communication can be clearly observed.

26272829303132 1401 - 1450 of 13761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf