Change search
Refine search result
282930313233 1501 - 1550 of 1633
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1501.
  Svensson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karahalilovic, Selma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdmöte i livets slutskede: möte mellan vårdtagare, dess anhöriga och professionella vårdare i det egna hemmet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Nuförtiden blir hemsjukvård allt mer vanligare för vårdtagare i livets slutskede. Då den sjuke vårdas i det egna hemmet kan anhöriga lättare följa med i sjukdomsförloppet. Vid vårdmöte mellan vårdtagare och professionel vårdare är det viktigt att vårdare är lyhörd och lyssnar på vårdtagare. Den professionella vårdarens personlighet är viktig för att han/hon ska kunna sätta sig in i vårdtagarens situation. Med professionell vårdare menas att vårdaren ska ha självkännedom, empati och kunskap. Studiens syfte har varit att beskriva vårdmöte i den palliativa vården mellan vårdtagare, dess anhöriga och professionella vårdare i det egna hemmet vid livets slutskede. Metoden var en litteraturöversikt, bestående av material från databaserba Cinahl, Elin och Libris. Materialet bearbetades med en kombinerad manifest och latent innehållsanalys. Resultatet belyser att vid ett vårdmöte är det viktigt att professionell vårdare ser vårdtagare ur ett helhetsperspektiv det vill säga att professionell vårdare ser hela människan och inte bara hans/hennes sjukdom. Samtal, närhet och närvaro av anhöriga gör att ett vårdmöte mellan vårdtagare, dess anhöriga och den professionella vårdaren i det egna hemmet i livets slutskede ska fungera.

 • 1502.
  Svensson, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Bodin, Sofie
  Blekinge Institute of Technology.
  Förekomst av smärta hos personer över 60 år med, respektive utan förmaksflimmer: En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världen står inför en åldrande befolkning och med åldern ökar prevalensen av både förmaksflimmer och smärta. Efter hand som befolkningen ökar kommer sjukvården möta allt fler äldre patienter med komplexa sjukdomar. Då studier om samband mellan förmaksflimmer och smärta inte förekommer, så är det viktigt att det undersöks för att vidga sjuksköterskans kunskap och för att kunna ge bättre möjlighet till att arbeta efter kärnkompetensen personcentrerad omvårdnad.

  Syfte: Undersöka smärtförekomst hos personer över 60 år med, respektive utan förmaksflimmer i Blekinge.

  Metod: Designen var en kvantitativ tvärsnittsstudie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). För att se skillnader och påvisa eventuell statistisk signifikans har Chi2-test använts och materialet har sammanställts deskriptivt. Som andra steg i analysen genomfördes en matchning.

  Resultat: Resultatet visade ingen statistisk signifikans mellan smärtförekomst och förmaksflimmer. På smärtfrågan angav flest personer att de hade känt smärta eller värk, i främst ben, knä, eller fot men även i rygg samt i leder. Dessa tre var vanligast i både första resultatet och efter matchningen.

  Slutsats: Då ingen statistisk signifikans påvisades innebär det att äldre personer med förmaksflimmer inte har mer smärta än personerna utan diagnostiserat förmaksflimmer. Genom att mer forskning tas fram, kan kunskapen hos sjuksköterskan vidgas. Det leder till att man som sjuksköterska kan arbeta mer personcentrerat samt informera och förmedla kunskap och delaktighet hos personer med förmaksflimmer.

   

   

  Nyckelord: förmaksflimmer, personcentrerad vård, smärta, äldre

 • 1503.
  Svensson, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hedenbro, Marie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjen där barnet har fått en palliativ diagnos: En kvalitativ litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [en]

  Studiens resultat visade på sjuksköterskans många olika känslor i mötet med familjen. Att ha vetskap om dessa känslor och kommunikationssvårigheter kan göra det enklare att förstå vilka reaktioner som kan uppstå.

 • 1504.
  Svensson, Linnea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jenglér, Josefin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnans upplevelser av förlossningsdepression2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden innefattar förklaring av allmän depression och även en fördjupning av förlossningsdepression. Den innehåller även en teoretisk referensram med fyra begrepp som är livsvärld, lidande, välbefinnande och subjektiv kropp enligt Dahlberg, m.fl. (2003). Syftet med studien är att studera kvinnans upplevelse av förlossningsdepression. Metoden utgår från en kvalitativ litteraturstudie av två självbiografiska böcker skrivna av kvinnor drabbade av förlossningsdepression. Analysen som gjorts är enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultatet är uppdelat i sju olika kategorier som är; ingen anknytning till barnet, avundsjuka, otillräcklighet, skiftande sinnesstämning, dåligt samvete, störd verklighetsuppfattning och självmordstankar. I diskussionen har vi sammanvävt resultatet från kvinnornas upplevelser med vetenskaplig litteratur. Kvinnor drabbade av förlossningsdepression har symtom och upplever stämningslägen som är mycket lika varandra. Slutsatsen är att fler kvinnor med förlossningsdepression upptäcks nu och kan bli hjälpta bland annat genom användning av EPDS. Det används med framgång i Blekinge och hade varit bra som mål att användas i hela Sverige.

 • 1505.
  Svensson, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Distriktssköterskans användning av förskrivningsrätt inom kommunal hälso- och sjukvård2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; Förskrivningsrätten kan ge distriktssköterskan möjlighet att diagnostisera eventuella sjukdomar, förskriva läkemedel och följa upp under behandlingens gång utan att någon annan profession behöver konsulteras. Detta innebär att distriktssköterskor kan få en ökad helhetssyn i omvårdanden av patienten och därmed kan omvårdanden bli mer personcentrerad. Trots dessa positiva faktorer finns det studier som säger att endast 45 procent av alla distriktssköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården använder sin förskrivningsrätt några enstaka gånger i veckan, och drygt 40 procent någon gång i månaden. Detta visar på att en del distriktssköterskor förskriver regelbundet, andra mer sällan och en del aldrig. Med anledning av detta vill författaren till denna studie beskriva hur distriktsköterskor upplever möjligheten att förskriva inom den kommunala hälso- och sjukvården. Syfte; med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att använda förskrivningsrätten inom kommunal hälso- och sjukvård. Metod; Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie av 7 distriktssköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med Burnards metod Resultat; I resultatet framkom det tre kategorier om hur distriktssköterskan upplevde användandet av förskrivningsrätten; förskrivningsrätt bidrar till uppföljning, kontinuitet och självständighet, Begränsningar i organisationen, och Regelbundenhetens betydelse påverkar förskrivningen. Slutsats; Resultatet visar att förskrivningsrätten används i varierande utsträckning. Distriktssköterskorna vill gärna förskriva då de anser att förskrivningsrätten underlättar deras arbete genom att de får en helhetssyn, men även en tidsmässig vinst. De menar också att genom att använda sig utav förskrivningsrätten blir omvårdanden mer personcentrerad. Resultatet visar att det finns många organisatoriska begränsningar för distriktssköterskorna då de ska förskriva läkemedel.

 • 1506.
  Svensson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Psykosociala faktorer en person med diabetes typ II upplever2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medicinska problem som diabetes typ II innebär kräver högkvalitativ egenvård av en person diagnostiserad med sjukdomen. Egenvården kan påverka och påverkas av hur denne upplever psykosociala faktorer. Syfte: Syftet med studien var att belysa de psykosociala faktorer en person med diabetes typ II upplever. Metod: Studien var en litteraturstudie. Alla utvalda artiklar var så kallade peer-reviewed. Artiklar som valdes ut för analys skulle studera hur personer med diabetes typ II upplever sin sjukdom. Resultat: Resultaten från innehålls analys av utvalda artiklar visade att psykosociala faktorer som social status, kön, socialt stöd och utbildning påverkar en diabetikers metabola egenkontroll och dagliga liv. Stöd från familj och vänner och samhället kunde öka sannolikheten att en person med diabetes mellitus typ II klarade sin metabola kontroll i vardagen. Sjukvården hade en central roll, där stöd och empowerment system ökade chansen för att patienten skulle kunna acceptera och klara sköta sin sjukdom. Patientens psykologiska mognad med en utvecklad känsla för sin egen identitet och det egna självförtroendet gav personligt engagemang med positiv effekt på sjukdomen. Slutsatser: Beroende på psykosociala mognaden hos personer med diabetes typ II kunde dessa uppleva psykosociala faktorer i form av stöd från familjen, sjukvården och samhället olika. Graden av psykosocialmognad kunde underlätta eller försvåra personens egenvård och acceptans av diabetes typ II. Det kunde finnas en skillnad mellan könen hur de upplevde det psykosociala stödet. I mötet med vårdpersonal var empowermentsystem det system som kunde ha störst inverkan på personens egenvård.

 • 1507.
  Svensson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjölund, Niklas
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Akutbemötande: En litteraturstudie om hur patienter upplever mötet med vårdpersonalen vid en akutmottagning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upplevelserna av mötet på en akutmottagning kan påverkas av olika saker. Patienter har ofta smärta, en del patienter är allvarligt skadade och vissa är i chocktillstånd. Och för vårdpersonalen handlar det inte bara om bemötande och vård utan de måste även tänka på att prioritera, prioritera mellan den allvarligt skadade patienten och den mindre allvarligt skadade. Samtidigt skall de kommunicera med patienterna på bästa sätt, i en ofta stressig arbetsmiljö. Syftet var att undersöka patienters upplevelser i mötet med vårdpersonalen på en akutmottagning. Metod: Författarna har valt att göra en litteraturstudie och att bearbeta och analysera texten i artiklarna utifrån Polit och Hunglers riktlinjer för en innehållsanalys. Resultatet visar att det har framkommit tre olika huvudområden; väntetid, att få veta och förtroende. Patienterna upplevde en brist i mötet framför allt vad gällde kommunikation och information. Väntetiden mellan olika undersökningar och behandlingar var enligt patienterna för lång. Patienterna var överlag nöjda med vårdpersonalens medicinska kompetens. Patienter som var allvarligt skadade eller sjuka upplevde mötet som mer tillfredställande än vad mindre allvarligt skadade eller sjuka upplevde. Slutsats: Studien visade att nästan alla patienter upplevde att informationsbrist var ett av de största problemen i samband med vårdtillfället. Vårdpersonalen behöver bli bättre på att kommunicera med patienterna och ge klar och tydlig information om vården för att öka patienternas tillfredsställelse med mötet. Det var viktigt att vårdpersonalen hade medicinsk kompetens och behandlade patienterna med lugn och utstrålade kunskap och självsäkerhet.

 • 1508.
  Svensson, Martina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Westman, Zara
  Blekinge Institute of Technology.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i behov av palliativ vård i hemmet: En kvalitativ litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1509.
  Svensson, Ninja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Gustavsson, Fanny
  Blekinge Institute of Technology.
  Personers upplevelser av att leva med sjukdomen HIV: En kvalitativ studie baserad på patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1510.
  Svensson, Petra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hoberg, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livet med schizofreni: En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos en person med schizofreni2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Schizofreni är en sjukdom som är fascinerande och en av de mest tragiska. I sjukdomsbilden ingår det autism, associationsrubbningar, ambivalens och affektiv rubbning. Schizofreni ger ett utanförskap från samhället och en känsla av ensamhet på grund av svårigheter att fungera i sociala sammanhang. Begreppen som behandlades i studien är livsvärld, subjektiv kropp och lidande. I tidigare studier har det visats att människor som lever med schizofreni upplevde en stor ensamhet och utanförskap i samhället. Syftet med studien var att belysa hur en person med schizofreni upplever sin livsvärld. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien baserades på en självbiografisk bok, skriven av en man med sjukdomen schizofreni. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med kvalitativ ansats användes till analysen av boken för att få fram förståelsen av personens upplevelse av sin livsvärld. Resultatet bestod av tre huvudkategorier, svek, rädsla att förlora kontrollen och självkänsla. Det framkom i resultatet att sveket från barndomen blev till grund för personens upplevelse av sorg, smärta och ensamhet. Personen kände också ett utanförskap i samhället som upplevdes smärtsamt. Sammanfattningsvis kunde författarna till denna studie utläsa att med rätt terapi och socialt stöd gav möjligheter och hopp om en förbättrad livssituation.

 • 1511.
  Svensson, Petra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ågren, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Anhörigas upplevelser av akutsjukvården – en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anhöriga är en stor grupp människor som befinner sig i akutsjukvården varje dag och de kan ha en positiv effekt på sin närstående om de inte är allt för påverkade av situationen. Ett akut omhändertagande av en närstående kan resultera i kaos för hela familjen på grund av den stress och osäkerhet som anhöriga upplever. Anhöriga har ett stort informations behov som inte alltid blir tillgodosett av olika anledningar. Sjuksköterskan kan vara den person som har den bästa positionen till att möta anhöriga och deras behov men det finns en del sjuksköterskor som anser att anhöriga kan vara en krävande del av yrket. Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser i det akuta skedet när en närstående behöver akut omhändertagande. Metod: Metoden var en litteraturstudie där åtta kvalitativa och vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Anhöriga upplevde en känslomässig berg- och dalbana där de mest framträdande känslorna var rädsla, hopp och förtvivlan och denna kamp gjorde dem fysiskt utmattade. Ovissheten som de upplevde under tiden de väntade på besked beskrevs som det värsta i situation och de upplevde också att tid och rum stod stilla under denna tid. Anhöriga upplevde att informationen som gavs var bristande och oklar vilket gjorde dem förvirrade och otrygga. En del anhöriga upplevde att de inte blev sedda och att de kände maktlöshet när de inte fick delta eller blev medräknade utan tvingades att lita på personalens beslut. Slutsatser: Om anhöriga upplever att de blir sedda eller inte kan bero på sjuksköterskans vilja och uppfattning om dem eller på den livsförståelse hon har. Kommunikationen är en stor brist i omhändertagandet av anhöriga och kommunikation kan därför behöva ingå i grundutbildningen och belysas mer än vad den gör idag som eget ämne.

 • 1512.
  Svensson, Rebecca
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Martinsson, Annica
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Litteraturstudie: Vårdrelationens betydelse för att lindra lidande hos människor med cancersmärta i livets slutskede2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En relation mellan vårdare och patient kan både vara vårdande och ickevårdande. En vårdrelation rör hela patienten och innefattar de fysiska, själsliga och de existentiella dimensionerna. Det är vårdarens ansvar att ta initiativet i relationen och att stödja patienten som är sårbar och utsatt i sin situation. Ett vårdlidande för patienten kan uppstå om inte han/hon får vara delaktig i sin vård och få förståelse för sin sjukdom. Om patienten är delaktig i vården kan han/hon lättare bemästra situationen. Vårdarens stöd och relation har stor betydelse för att lindra lidandet hos patienter med cancer. För de patienter som har en obotlig cancersjukdom, är det en viktig grundsten att som vårdare ge en aktiv helhetsvård i den palliativa vården. I omvårdnadsarbetet är det viktigt att kunna stödja patienten och ha en god relation till den smärtfyllda människan. Det är en stor uppgift att lindra smärta och andra symtom på bästa sätt. I litteraturstudien har författarna använt sig av Burnad's innehållsanalys och Polits och Hunglers flödesschema. Som teoretisk referensram har omvårdnadsteoretikerna Travelbee och Eriksson använts i litteraturstudien. Resultatet visade att patienternas smärta inte enbart lindrades av smärtstillande läkemedel utan till stor del handlade om det själsliga stödet som ofta glömdes bort. Detta kunde bero på tidsbrist och stress hos personalen. Patienterna upplevde att det saknades förståelse för deras smärtsituation från vårdarens sida. Resultatet visar att en bra kommunikation mellan de båda parterna var en viktig förutsättning i omvårdnadsrelationen. Det var viktigt för patienternas självtillit att få känna tillit till sin vårdare.

 • 1513.
  Svensson, Roger
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Timlon, Thorbjörn
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Omvårdnadskvaliteter inom palliativ vård2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige dör de flesta människor på någon form av institution, vilket innebär att palliativ vård är en del av det vardagliga vårdarbetet. Studiens syfte var att belysa vårdarens möte med vuxna patienter med fokus på vårdarens omvårdnadskvaliteter i palliativ vård. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar att mötet i palliativ vård utvecklas mest positivt om vårdaren har ett professionellt förhållningssätt och om relationen är tillitsfull. Det professionella förhållningssättet genomsyras av vårdarens empati, intresse för patienten och kommunikation mellan vårdare och patient, både verbal och icke-verbal. Resultatet visar vidare att patientens välbefinnande står i relation till smärtlindring av både fysisk och existentiell smärta. Diskussionen visar att det krävs flera olika omvårdnadskvaliteter av vårdaren för att öka patientens välbefinnande.

 • 1514.
  Svensson, Sandra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Thorstensson, Elin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur mötet med sjuksköterskan upplevs av patient med fibromyalgi och dess närstående2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  God kommunikation och ett empatiskt förhållningssätt är väsentligt speciellt när det gäller fibromyalgi patienter, detta eftersom det finns mycket fördomar emot sjukdomstillståndet. Syftet med studien var att belysa hur det vårdande mötet med sjuksköterskan upplevs av patient med fibromyalgi och dess närstående. Metoden som har använts var litteraturstudie. Resultatet visade, att patienter och de närstående upplevde en viss misstrohet i det vårdande mötet. Denna misstrohet ansåg patienterna och de närstående berodde på dålig information och kunskap om sjukdomstillståndet. Dessutom framkom att sjuksköterskan inte var bra på att bekräfta patienten och bistå med stöd. Travelbees omvårdnadsteori utgår ifrån, att omvårdnad består i att hjälpa den sjuke och lidande individen att finna en mening i sin livssituation. Travelbee menar, att genom ett empatiskt förhållningssätt kan sjuksköterskan delta och förstå den situation individen befinner sig i. I diskussionen framkom det att stöd och bekräftelse i mötet gav patienterna och de närstående välbefinnande.

 • 1515.
  Svensson, Sanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Skyllberg, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med hemmavarande barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cytostatika är ett läkemedel som främst ges till cancerpatienter. Cytostatikabehandling har ett flertal biverkningar som påverkar patienten och behandlingen kräver specifik omvårdnad. Cytostatikabehandling skapar både ett kroppsligt och själsligt lidande. Varje person är unik och biverkningarna kan upplevas olika för alla som genomgår cytostatikabehandling. Vid sjukdom och behandling kan det vara svårt att bevara ett gott föräldraskap. Hela familjen påverkas av cytostatikabehandlingen och familjen blir åsidosatt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med hemmavarande barn.

  Metod: En kvalitativ design baserad på fyra patografier som analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: biverkningarnas påverkan på kroppen, att leva i en känslomässig ovisshet där det tillkom två underkategorier: positiva känslor och negativa känslor och den tredje kategorin var strategier krävs för att klara av cytostatikabehandlingen.

  Slutsats: Cytostatikabehandling påverkar människan både psykiskt, fysiskt och socialt. Hur patienten mår och upplever cytostatikabehandlingen påverkas av omgivningen. En positiv inställning är en grundförutsättning för att klara av cytostatikabehandlingen. Att ha en strategi kan underlätta och vara till hjälp för att klara av behandlingen. Ytterligare forskning skulle kunna göras kring hur barnen upplever mammans behandlingsperiod. 

 • 1516.
  Svensson, Therese
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ortopediska patienters upplevelse av preoperativ information vid planerad operation: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mellan år 2004-2006 genomfördes 143504 ortopediska operationer i Sverige och det var vanligt att patienterna vid en operation fick preoperativ information. Sådan information ansågs viktig av patienterna för att få en förståelse för varför de behövde opereras och vad som skulle hända med dem. Syfte: Syftet med studien var att belysa ortopediska patienters upplevelse av preoperativ information vid en planerad operation. Metod: Den använda metoden var en litteraturstudie med kvalitativ metod. Vid sökningar i CINAHL, MEDLINE, PubMed och PsykINFO återfanns fem artiklar. Det kompletterades sedan med en manuell sökning i CINAHL där en artikel hittades. Sammanlagt kvalitetsgranskades sex artiklar med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsprotokoll för kvalitativa studier och analyserades därefter utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ur innehållsanalysen framträdde fyra kategorier och fyra underkategorier. De olika kategorierna visade att patienters oro minskade då de upplevde sig vara mer förberedda inför sin operation. När patienterna erhållit preoperativ information förstod de även olika förberedelser som behövde göras i hemmen om det ansågs nödvändigt. Om vårdpersonal hade ett bra bemötande kände även patienterna att de kunde ställa frågor. Patienterna kunde vara nöjda med den information de erhållit men ansåg ofta att den inte var tillräcklig för att tillfredsställa deras informationsbehov. Med brist på information om sin situation blev patienterna osäkra. Utan information om sitt operationsdatum upplevde även patienterna det vara svårt att planera sin tillvaro samt fortsätta leva sina liv som vanligt. Slutsats: Den preoperativa informationen till ortopediska patienter behöver utvecklas och det är viktigt att ta reda på patientens informationsbehov så den eventuella oro som kan uppträda hos patienterna kan bemötas på bästa sätt. I Sverige borde det göras fler undersökningar på vad patienterna anser om den preoperativa informationen och även om så är fallet undersöka vad det är som fattas i informationen.

 • 1517.
  Svensson, Thina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Åberg, Anna-Karin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Betydelsen av information och bemötande vid barns cancersjukdom2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att bli inlagd på sjukhus är för de flesta barn en ny upplevelse. För barnet kan sjukhusmiljön orsaka smärtsamma upplevelser som kan vara mycket svåra att hantera. Innan barnet har fått ett fullt utvecklat språk använder de leken som kommunikationssätt. Barn använder informationen som ett intellektuellt stöd för att hjälpa sig själva att klara av cancersjukdomen. Att undersöka betydelsen av bemötande och information till barn i olika utvecklingsstadier samt deras föräldrar och syskon i samband med cancersjukdom var syftet med studien. En litteraturstudie har gjorts. Författarna till föreliggande arbete har bearbetat materialet genom en innehållsanalys. Resultatet visade att när barnen hade kunskaper om deras cancersjukdom och dess behandling blev det lättare för dem att klara av situationen. Det visade därmed att information till barnen var betydelsefull. Det var också av betydelse för barnen att bli bemötta som speciella istället för att bli bemötta som normala.

 • 1518.
  Svensson, Åsa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Warnqvist, Susanne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur är det med motivationen?: Vad kan påverka personers motivation till förändrad livsstil efter genomgången hjärtinfarkt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Orsakerna till hjärtinfarkt beror till största del på levnadsvanor och biologiska faktorer. Livsstilsförändringar förebygger sjukdomar och bör prioriteras inom hälso- och sjukvården. För att ändra sin livsstil ska personerna ändra vanor och beteende. För att personerna ska lyckas ändra sina vanor och beteende med gott resultat behövs motivation. Vid en genomgången hjärtinfarkt är livsvärlden hotad och personerna vet inte längre hur de ska leva sitt liv. Syftet med studien var att belysa vad som kan påverka personers motivation till en förändrad livsstil efter genomgången hjärtinfarkt. Metoden som valdes till studien var en litteraturstudie som baserades på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. En innehållsanalys gjordes på de elva vetenskapliga artiklarnas resultatdelar. I studiens resultat framkom två kategorier och fyra underkategorier. En kategori benämndes som ”faktorer som ökar motivationen till att genomföra livsstilsförändringar” där två underkategorier utmärkte sig, de benämndes ”stöd från vårdpersonalen” och ”gemenskap med familjen och övriga”. Den andra kategorin som framkom var ”faktorer som minskar motivationen till att genomföra livsstilsförändringar” och även här utmärkte sig två underkategorier vilka benämndes ”brister i vårdpersonalens stöd” och ”gemenskapens negativa effekter vid livsstilsförändring”. I studiens slutsats framkom hur sjuksköterskan kan använda sig av resultatet i sitt arbete dessutom togs det upp att ytterligare studier om vad som kan påverka personers motivation till att förändra sin livsstil efter genomgången hjärtinfarkt kan vara av intresse.

 • 1519.
  Sverngard, Louise
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Töpel, Fanny
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  När mitt barn fick cancer: Upplevelsen av att vara förälder till ett barn med leukemi2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Leukemi är en sjukdom som angriper blodcellerna i benmärgen och det är den vanligast förekommande cancersjukdomen hos barn och ungdomar. Behandlingen är en intensiv cytostatikabehandling som är mycket påfrestande och barnet blir extra infektionskänsligt och skört. Behandlingen för leukemi har de senaste årtiondena utvecklats mycket, forskningen har bidragit till markant förbättring och fler barn överlever idag sin sjukdom. När ett barn insjuknar i leukemi hamnar familjen i kris och livsvärlden förändras. Det är viktigt att som sjukvårdspersonal försöka sätta sig in i föräldrarnas förändrade livsvärld och hur de upplever denna, detta för att kunna tillgodose deras behov och för att möjligtvis kunna lindra lidandet och skapa välbefinnande. Vid sjukdomsbeskedet behöver föräldrar mycket stöd och information för att bearbeta och hantera den svåra situationen oavsett hur barnets prognos ser ut och om barnet överlever sin sjukdom eller inte. Syfte: Studiens syfte var att belysa upplevelsen av att vara förälder till ett barn med leukemi. Syftets mål var att skapa en förståelse för hur föräldrar upplever sin livsvärld och hur sjukvårdspersonal kan använda resultatet och tillämpa kunskapen i omvårdnaden av föräldrar till barn med leukemi. Metod: Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar har använts i studien för att belysa föräldrars upplevelser. Resultat: Resultatet visar föräldrars känslor, deras relation till varandra och hur deras liv förändrades när deras barn fick leukemi. De övergipande känslorna var oro och stress över både sjukdomstid och framtid. Relationen föräldrarna emellan visade sig förändras både till det bättre och sämre under barnets sjukdomstid. Känslan av att vilja återgå till det normala var något som många föräldrar upplevde. Slutsats: Utav denna studie kan en förståelse skapas för hur föräldrar upplever sin livsvärld och det kan med fördel användas i praktiken. När barn får cancer hamnar familjer i kris och de kräver hjälp och stöd. Det är av stor vikt att bära med sig denna kunskap vid arbetet som professionell sjuksköterska och övrig sjukvårdspersonal.

 • 1520.
  Sääv, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Nathalie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikation med en döende patient: Sjuksköterskors upplevelser2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor är den profession inom vården som spenderar mest tid med patienten och har därför även en möjlighet att föra en dialog med denne. Kommunikationen är en viktig del när sjuksköterskorna vårdar en döende patient och både den verbala samt den icke-verbala kommunikationen är betydelsefull. Genom kommunikation kan en relation ta plats mellan sjuksköterskor och patienter vilket krävs för en bra konversation. Dock upplever sjuksköterskorna att kommunikationen med en döende patient som ett oromoment och en utmaning. Osäkerhet rörande kommunikationen kan leda till en brist i omvårdnadens kvalité och vetskapen om att patienten fått en värdig död ifrågasätts. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med en döende patient. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på sju vetenskapliga artiklar. Artiklarna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier vilka var; vikten av kommunikation samt utmaningar med kommunikationen. De fem underkategorier som framkom var; betydelsen av icke-verbal kommunikation, att genom kommunikation skapa en relation, erfarenhetens betydelse för kommunikationen, oförberedda frågors problematik och tillgänglighet. Slutsats: Kommunikationen är en viktig del vid vård av en döende patient samt att kommunikation är en förutsättning för relationen mellan sjuksköterskor och patienten. Det fordras mer forskning för att belysa sjuksköterskans upplevelser av kommunikation med en döende patient då resultatet belyser avsaknad av kunskaper hos sjuksköterskorna. Resultatet påvisar att det krävs mer utbildningar i kommunikation inom hälso- och sjukvården där döende patienter förekommer. Studenter bör under utbildningar förberedas mer och tidigare vad kommunikation innebär och hur det kan användas vid vård av en döende patient. Detta för att förebygga eventuella missuppfattningar i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienten i vården.

 • 1521.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Olsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  A hidden kind of suffering: female patient’s complaints to Patient’s Advisory Committee2012In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 26, no 1, p. 144-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe female patients' experiences of dissatisfaction with healthcare. People who have been treated with dignity during healthcare encounters are more prone to report better adherence to treatment and higher satisfaction with their care. Good quality care is commonly described as individualized and related to individual needs. This study has a qualitative approach, as the aim was to describe female patients' experiences of dissatisfaction with healthcare from a first person perspective. A purposive sample of fourteen women was interviewed about their experiences of dissatisfaction with healthcare. The interviews were subjected to a qualitative content analysis. The findings show that the women were treated with indifference when they were being withheld information, felt distrusted, and when they were treated badly they did not receive an apology. The findings also show that the women experienced that they did not feel safe when they had no one liable to turn to within the healthcare when the encounter did not correspond to the women's needs and expectations. The women's experiences of being withheld explanations can be seen as a violation of their dignity and a hidden suffering from care. In conclusion, the study shows the importance of receiving a personal explanation after filing a complaint about healthcare and recommends that clinics that receive a complaint from a patient should contact that patient and provide an individualized explanation

 • 1522.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Information and communication technology as a complement to nursing care at home2011Conference paper (Other academic)
 • 1523.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet.
  Information and communication technology as a tool to increase accessibility to care2009In: Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments: AAATE 2009 / [ed] P.L. Emiliani; L. Burzagli; A. Como; F. Gabbanini; A-L Salminen, IOS Press , 2009, p. 864-Conference paper (Other academic)
 • 1524.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  The experience of living with obesity2007Conference paper (Other academic)
 • 1525.
  Söderberg, Siv
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Skär, Lisa
  The experience of shortcomings in health care regarding treatment2008Conference paper (Other academic)
 • 1526.
  Sörbris, Helena
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Förekomst av urinvägskateter och urinvägsinfektion efter ändrade vårdrutiner i samband med höftfraktur2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas cirka 18000 äldre personer i Sverige av en höftfraktur på grund av osteoporos. Många av dessa äldre får sin livskvalitet påverkad på ett negativt sätt. Höftfraktur är även associerad med komplikationer som sårinfektion, lunginflammation och urinvägsinfektion. På många sjukhus i Sverige har det varit rutin att sätta kvarsittande kateter till urinblåsan på patienter med höftfraktur. Kvarsittande kateter kan i sig orsaka urinvägsinfektion. Därför ändrades vårdrutinerna på ett medelstort sjukhus i södra Sverige. Patienterna fick inte längre kateter rutinmässigt utan de uppmanades att tömma sin blåsa spontant i bäcken eller på flaska. Ultraljudsundersökning över urinblåsan utfördes på regelbunden basis och de som ej förmådde tömma blåsan tappades på urin. Var dessa åtgärder ej tillräckliga sattes kvarsittande kateter. Syftet med denna studie var därför att undersöka i vilken omfattning kateter sattes på personer över 65 år i samband med operation för höftfraktur och om det fanns skillnader i förekomst av urinvägsinfektion efter att ändrade vårdrutiner hade introducerats. Metoden som användes var en retrospektiv journalgranskning av 99 journaler. Där alla journaler granskades av denna studies författare. I undersökningsgruppen granskades 50 journaler och i jämförelsegruppen 49 journaler. En kvantitativ analysmetod genomfördes. Resultatet från denna studie visade att bruket av kvarsittande katetrar hade minskat från 91,7 % till 59,2 %. Resultatet indikerade även att det var en skillnad i förekomst av urinvägsinfektion, patienterna i undersökningsgruppen visade på fler urinvägsinfektioner än de i kontrollgruppen (p = 0,007). En slutsats av resultatet är vikten av att ha väl fungerande vårdrutiner. En viss del av den ökade förekomsten av urinvägsinfektioner kan förmodligen tillskrivas de nya vårdrutinerna och borde därmed kunna klassas som en vårdskada. Resultatet visar också på hur viktigt det är att utvärdera nya vårdrutiner regelbundet.

 • 1527.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  How I play: roles and relations in the play situations of children with restricted mobility2000In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 7, no 4, p. 174-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this grounded theory study was to gain knowledge and understanding of how children with restricted mobility play in different play situations. The group investigated consisted of 10 children with restricted mobility, aged from 6 to 12 years, living in northern Sweden. In this study, the child with restricted mobility is defined as a child unable to move around without the aid of a wheelchair, walking trolley, crutches or other walking device. The children were interviewed about play and were observed in different play situations. The transcribed interviews and observations were analysed according to the constant comparative method of grounded theory described by Glaser and Strauss (1967). The analysis resulted in a model (How I play, core category) describing the child's relations in different play situations, the factors that gave rise to different types of play and the consequences of the play. The different types of play were: (A) play with friends - (a) interactive play and (b) onlooker play; (B) play alone; and (C) play with adults. Most play came to be placed in categories B and C, that is the children played mostly alone or with adults. The results were discussed on the basis of Mead's theory of identity development and Bronfenbrenner's theory of developmental ecology, that is how children's play influences their development when adults are so often present

 • 1528.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Vem är jag och hur blir jag bemött av signifikanta andra?: Identitetsutveckling hos funktionshindrade ungdomar2002In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 79, no 6, p. 555-69Article in journal (Other academic)
 • 1529.
  Tamm, Maare
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Hälsa och rehabilitering.
  Barn med rörelsehinder och deras olika miljöer - hemmet, skolan och fritiden1999Report (Other academic)
 • 1530.
  Tapper, Helen
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdande möte: vård- och omsorgsstuderandes perspektiv på mötet med vårdtagare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom den vårdande verksamheten sker dagligen en mängd möten mellan personal och vårdtagare. I många fall resulterar dessa möten i en nöjd vårdtagare men allt fler vårdtagare vittnar också om att de haft mindre bra möten med vården. Syftet med studien var att beskriva mötet med vårdtagaren utifrån en grupp vård- och omsorgstuderandes perspektiv. Data samlades in genom individuella intervjuer med fyra studerande, och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). I analysen framkom två huvudkategorier, ”Möjligheter i de studerandes möte med vårdtagare” samt ”Begränsningar i de studerandes möte med vårdtagare”. Dessa huvudkategorier uppstod ur vardera fyra subkategorier: vikten av respekt i mötet med vårdtagaren, vikten av delaktighet i mötet med vårdtagaren, kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren, vikten av att ha tid i mötet med vårdtagaren samt brist på respekt i mötet med vårdtagaren, brist på delaktighet i mötet med vårdtagaren, brist på kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren och brist på tid i mötet med vårdtagaren. I mötet med vårdtagarna bör, enligt resultatet, det vårdande mötet möjliggöra för vårdtagarens delaktighet i vårdandet. Detta genom att möta vårdtagaren med respekt och genom att kommunicera på ett sätt som medför att vårdtagaren förstått vad som sagts samt att tid finns för samtal och delaktighet. Faktorer som begränsar det vårdande mötet, enligt resultatet, är brist på delaktighet. Genom att det råder brist på respekt, brist i kommunikationen med vårdtagaren samt brist på tid så omöjliggörs vårdtagarens möjlighet till delaktighet i det vårdande mötet.

 • 1531. Taube, Elin
  et al.
  Kristensson, Jimmie
  Midlöv, Patrik
  Holst, Göran
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jakobsson, Ulf
  Loneliness Among Older People: Results from the Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge2013In: Open Geriatric Medicine Journal, ISSN 1874-8279, Vol. 6, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Objectives: To investigate the prevalence and predictors of loneliness in older people (aged 78+) over a sixyear period. Method: The sample (n=828) was drawn from the Swedish National Study on Aging and Care and the respondents were followed up at three and six years. Data were collected by means of structural interviews with supplementary questionnaires. Results: Half of the respondents reported that they felt lonely sometimes or more often. Women, widows/-ers living alone were more prone to report loneliness. Both independent associated factors and predictors were identified showing that loneliness is associated with and predicted by both physical and psychosocial outcomes. Discussion: Loneliness is common among older people and seems to be a steady state affected mainly by psychological and psychosocial factors such as personality, satisfaction with life, risk of depression, lack of friends and loss of spouse. Psychosocial interventions targeting emotional loneliness and social isolation are suggested.

 • 1532.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The usage of web-based national guidelines for child healthcare: A web analytic study2018In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development and dissemination of information- and communication technologies in healthcare is rapid. The purpose of web-based national guidelines is to support professionals in everyday work providing equivalent, safe and qualitative healthcare. Web-based national guidelines are often not implemented effectively in healthcare why studies reflecting different aspects of use and implementation is needed. The aim of this study was to investigate the usage of web-based national guidelines for child healthcare, Rikshandboken i barnhälsovård. In this case study with cross-sectional design, usage pattern of the web-based guidelineswas studied for one year using the web analytic tool, Google Analytics. The usage data were analysed with descriptive statistics. The study showed the general usage pattern of RHB, changes in usage through the year and various usage pattern in different user groups. The usage of RHB had increased, the web-based guidelines was used in all county councils/regions and the most common visited web-page was the new national child healthcare programme. This tendency suggests a positive direction towards the RHB aim to contribute to equal , equitable and high-qualitative CHC.The result also showed the importance to study different user groups as the usage pattern differs. This provide valuable knowledge in the development of web-based national guidelines making them useful and relevant for all its users. 

 • 1533.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Implementation of a web-based national child health-care programme in a local context: A complex facilitator role2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 20_suppl, p. 80-86, article id suppl. 20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate child health-care coordinators’ experiences of being a facilitator for the implementation of a new national child health-care programme in the form of a web-based national guide. Methods: The study was based on eight remote, online focus groups, using Skype for Business. A qualitative content analysis was performed. Results: The analysis generated three categories: adapt to a local context, transition challenges and led by strong incentives. There were eight subcategories. In the latent analysis, the theme ‘Being a facilitator: a complex role’ was formed to express the child health-care coordinators’ experiences. Conclusions: Facilitating a national guideline or decision support in a local context is a complex task that requires an advocating and mediating role. For successful implementation, guidelines and decision support, such as a web-based guide and the new child health-care programme, must match professional consensus and needs and be seen as relevant by all. Participation in the development and a strong bottom-up approach was important, making the web-based guide and the programme relevant to whom it is intended to serve, and for successful implementation. The study contributes valuable knowledge when planning to implement a national web-based decision support and policy programme in a local health-care context. © 2018, © Author(s) 2018.

 • 1534.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses´ use and ways of understanding web-based national guidelines for child healthcareIn: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The national Rikshandbokenfor child healthcare, is a web-based guideline for child health care in Sweden containing knowledge- and methodological guidance and a national child health care program in progress to be implemented. The aim with the study was to examine child health care nurses use and ways of understanding the national web-basedRikshandbokenfor child health care.  Mixed method with sequential explanatory design in two phases was used; a web-survey with descriptive statistic followed by telephone interviews with phenomenographic analysis. The study showed variations in use and contribute with deeper knowledge of child healthcare nurse´s ways of understanding the unit RHB whose varied parts interact with each other. To be reliable, useful and relevant for nurses in their context, Rikshandbokenmust be kept updated and involve the end-users in the development process. Access to technical devices and optimal use of the possibilities with information and communication technology, the national web-based Rikshandbokencan be a resource for continuing learning and a tool in everyday work and a possible determinant to an equal child healthcare. The study contributes with valuable knowledge when designing web-based clinical practice guidelines for healthcare, making them useful and relevant for the end-users

 • 1535.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses’ Use of a Web-Based National Guide for Child Health Care2016In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 34, no 5, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rikshandboken i BarnhÀlsovård is a Swedish Web-based guide for child healthcare, providing quality-ensured guidelines and support contributing to equality in child healthcare among all children. In 2015, a new child healthcare program was implemented and made available in this Web-based guide. The aim of this study was to investigate how child healthcare nurses use Rikshandboken i BarnhÀlsovård and factors affecting its use. The study was a comprehensive Web survey of 2376 child healthcare nurses in Sweden answered by 1309. Statistical processing was performed using descriptive and analytical methods. Rikshandboken i BarnhÀlsovård was widely used by the respondents, but regional differences and number of years in the profession affected the use. Almost all nurses were satisfied with the usability, content, and design and felt that a national guide for child healthcare is important. This indicates that an established Web-based national guide is an appropriate setting when a new national program is implemented. In order to achieve an equal and equitable child healthcare, it is essential that all nurses use the national guide to provide evidence-based practice. The value of main child healthcare units as regional facilitators in the innovation process of Rikshandboken i BarnhÀlsovård should not be underestimated.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License, where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially. Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

 • 1536.
  Tenghill, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 2007 dog 135 av 100 000 kvinnor i akut hjärtinfarkt. Andelen av de som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård har halverats jämfört med 1980-talet. Levnadsvanorna står för 90 % av orsakerna till hjärtinfarkt. Mäns och kvinnors hjärtinfarkt skiljer sig åt, då kvinnor ofta drabbas av en tyst hjärtinfarkt. Det är den snabba behandlingen som gör att kvinnorna överlever. Deras livsvärld ändras efter hjärtinfarkten och då deras upplevelser i livet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med hjärtinfarkt. Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2008) analysmetod. Resultat: Kvinnornas upplevelser och livsvärld förändras efter en hjärtinfarkt. Sjukvårdspersonalens tidsbrist upplevde kvinnorna som ett missnöje med vården, även brist på information upplevde de som ett missnöje. Känslan att vara överbeskyddad av anhöriga eller att överbeskydda sina anhöriga påverkar deras livsvärld. Trötthet, ångest och stress var något som kvinnorna upplevde som negativt efter hjärtinfarkten, detta påverkar även deras dagliga liv. Slutsats: Kvinnorna upplever det dagliga livet efter hjärtinfarkt annorlunda jämfört med hur hon upplevt det innan. Fler studier riktade enbart mot kvinnor behövs och att fler rehabiliteringsprogram måste starta för kvinnor som upplevt en hjärtinfarkt, då kvinnor känner att de inte alltid kan prata med anhöriga om hur de upplever vardagen. Sjukvården måste också lära sig att ta sig tid för varje patient då hon är unik.

 • 1537. Thern, Emelie
  et al.
  Sjögren Forss, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Exercise and factors associated with active commuting2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: In order to increase the current levels of physical activity new strategies have been suggested where it is incorporated into daily routines, such as commuting to and from school/work. Active commuting i.e. cycling or walking to and from school/work is an excellent strategy to increase the overall activity levels. Even though the health benefits of active commuting are well documented, non-active modes of transportation (i.e. cars, bus, train) remain the main mode of transportation. The purpose of the present study is to examine the prevalence and what factors are influencing participation in active commuting in the municipality of Karlskrona, Sweden. Method: A cross-sectional study, including base-line data from parents-to- be was carried out, including 432 participants. Questionnaires were filled in and data collection was conducted during a year in 2008 and 2009. The results were calculated using multivariate logistic regression with odds ratios (OR) and 95% confidence interval (CI). Results: The main mode of commuting was motorised vehicle (63.0%), whilst active commuters were a minority (8.3%). The regression model demonstrated a negative association between being Swedish and AC; as such immigrants were more likely to be active commuters (CI 0.08-0.80). The variable mostly associated with AC was the type of residential area. Participants living in an urban area had 5.4 times higher odds of AC compared to participants living in a rural area (CI 1.51-18.54). Being surrounded by a green-space environment decreased the probability of engaging in AC compared to being surrounded by buildings the majority of time (CI 0.07-0.60). Another important variable was outdoor recreational PA, were engaging resulted in 3.9 times higher odds of AC compared to those not engaging in outdoor recreational PA (CI 1.31-11.71). Although the variable pet-ownership remained in the last step of the model non-significant, it explains some of the variance in the model (0.10-1.24). Conclusions: The number of people being active are modest and are instead using other modes of transportation. This study found several factors both facilitating and impeding active commuting, signifying the importance of applying a broad health promotional approach to active commuting.

 • 1538. Thern, Emelie
  et al.
  Sjögren Forss, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jogreus, Claes
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Stjernberg, Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Factors associated with active commuting among parents-to-be in Karlskrona, Sweden2015In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 43, no 1, p. 59-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of the present study is to examine the prevalence of active commuting and factors associated with participation in active commuting in the municipality of Karlskrona, Sweden. Active commuting is defined here as walking or cycling to and from school/work for at least 15 min one-way. Method: A cross-sectional study was carried out, which included baseline data from parents-to-be. Pregnant females and their partners were invited to participate in the study when they contacted either of the municipality’s two antenatal clinics. Data collection ran from March 2008 to February 2009. When completing the questionnaire, the participants were asked to reflect on their situation one month before the female became pregnant. The final sample consisted of 432 participants (response rate 51.9% for females and 85.0% for males). Results: The main mode of commuting was motor vehicle (63.0%), with active commuters forming a minority (8.3%). The main facilitating factor for active commuting was living in an urban as opposed to a rural area. Regular participation in outdoor recreational physical activity was significantly positively associated with active commuting. Being Swedish and being surrounded by a green space environment were significantly negatively associated with active commuting. Conclusions: This study found that the number of people who are active commuters is modest and other modes of transportation are preferred. Several facilitating and impeding factors associated with active commuting were also found, indicating the importance of applying a broad health-promoting approach to encouraging active commuting.

 • 1539.
  Tholén, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Asif, Nuzhat
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikationen med den döende patienten2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innebär att ge patienten en helhetsvård, då målet inte längre är att bota eller förlänga patientens liv. Sjuksköterskan behöver ha en helhetssyn på patienten för att kunna lindra dennes lidande på flera plan. Kommunikationen har en central plats i allt vårdarbete, och när det gäller palliativ vård är behovet större än vanligt. Syftet med kommunikationen är att skapa god kontakt med den döende patienten och bygga upp ett förtroende. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av hur hon kan göra sig förstådd och förstå den döende patienten. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Inspiration hämtades från Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkommer det att kommunikationen är grundläggande för förståelsen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan upplever att kommunikation är oundvikligt i alla möten med patienter. Kommunikationen kan ske antingen verbalt eller icke verbalt. Sjuksköterskan kan känna sig osäker och uppleva stress och obekvämlighet i kommunikationen med den döende patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkar hur sjuksköterskan upplever kommunikationen. Det finns faktorer som kan påverka kommunikationen negativt eller positivt. Diskussion: Det kan vara svårt att kommunicera med döende patienter, då det finns många faktorer som kan försvåra kommunikationen. Sjuksköterskan kan göra sig förstådd genom att använda sig av både tal och kroppsspråk. Utbildning i hur sjuksköterskan ska kommunicera i palliativ vård, kan göra att hon känner sig mer förberedd.

 • 1540.
  Thomasson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Långvarig smärta är ett lidande: hur många gånger ska jag behöva förklara2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ca 18 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och så mycket som sju procent av den vuxna befolkningen är i behov av vård vilket resulterar i ett stort lidande för den drabbade och kostnader för samhället. Smärta är en individuell upplevelse där ingen annan än den drabbade kan förklara eller beskriva hur ont det gör. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sin livssituation. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie där resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Smärtan påverkade och förändrade personernas liv till det negativa. Begränsningar som att inte orka delta i aktiviteter och att arbeta förekom. Smärtan upplevdes omöjlig att kontrollera. Relationer till andra människor blev påverkat och många kände sig misstrodda av omgivningen. De flesta kunde acceptera och hantera smärtan på ett bra sätt. Slutsats: Att leva med långvarig smärta upplevs som om hela livssituationen förändras och begränsar individernas liv både fysiskt, psykiskt och socialt. Individerna hittar oftast själva olika vägar för att hantera och acceptera sitt liv med smärta men de går med en känsla av att omgivningen misstror dem. Genom att lyssna på personernas egna upplevelser går det att få en uppfattning om deras livssituation.

 • 1541.
  THYLÉN, MELINDA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  GÖRANSSON, SABINA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av första året efter bröstcancerdiagnos: En litteraturstudie baserad på patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1542.
  Tilving, Anette
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pettersson, Mikaela
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Familjens upplevelser när ett barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom. I Sverige lider ca 7000 barn av denna sjukdom. Barndiabetes är unik i det sätt den påverkar hela familjen gällande anpassning och livsstilsförändringar. Därför är det viktigt att undersöka dessa familjers upplevelser angående dessa förändringar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva familjens upplevelser när ett barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar som analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i åtta kategorier som beskriver diagnostillfället, livsstilsförändringar, anpassningen och den framtida ovissheten om följderna. Starka känslor var återkommande i alla kategorier. Slutsats: För att som sjuksköterska kunna möta dessa familjer på ett bra sätt är kunskapen om familjens upplevelser en viktig del att beakta.

 • 1543.
  Timóteo, Lúcia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Matuszak, Natalia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Indilaitė, Vaiva
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Guidelines for Wellness towards Social Sustainability: Moving Sweden to Optimal Health2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper is a conclusion of a four-month-long research project. Aging and lifestyle diseases pose a massive challenge for sustainability of societies of the developed countries. The aim of the study was creation of a set of guidelines and actions that would facilitate interaction between primary health care and wellness organisations in Sweden in a manner conducive to achievement of social sustainability in the area of public health. The theoretical part provides insights into significance of public health for sustainability. It explores systematic barriers for achievement and maintenance of optimal health within health system and social system. Research was conducted through interviews with professionals working at the Blekinge Health Arena, doctors and nurses. The results were framed within FSSD to ensure compliance with Social Sustainability Principles. The guidelines and actions promote health through lifestyle change, community empowerment, holistic perspective of the patient and close collaboration between primary health care and wellness organisations. The authors believe the results may be widely implemented within Sweden, helping transition towards sustainability.

 • 1544.
  TOKALA, SAI SUJIT
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  ROKALA, RANADEEP
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  HUMAN ACTIVITY MONITORING USING SMARTPHONE2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The main aim of the project is to develop an algorithm which will classify the activity performed by a human who is carrying a smart phone. The day to day life made humans very busy at work and during daily activities, mostly elderly people who are at home have an important need to monitor their activity by others when they are alone, if they are inactive for a long time without movement, or in some situations like if they have fallen down, became unconscious for sometime or seized with a cardiac arrest etc… will help the observer to know the state of activity of person being monitored. In this project we develop an algorithm to know the activity of a person using accelerometer available in Smartphone. We have extracted the Smartphone accelerometer data using an application called accelerometer data logger version 1.0 available in Smartphone market and have processed the data in Matlab for classifying the different activities of human being into static and dynamic activity, if the activity is dynamic then further classification into walking or running is performed with the algorithm. We implemented smoothening filters for data analysis and statistical techniques like standard deviation, mean and signal magnitude analysis for activity classification. This classification algorithm will let us know the type of activity either static or dynamic and then classify the position of the user, such as walking, running or ideal, which can provide useful information for the observer who is monitoring the activities of wearer, and which will help the wearer for his daily living. To bring out the extensive use of algorithm and to provide valuable feedback for wearer regarding his activities, energy spent by user during the activities was calculated at a given time using regression methods and was implemented in the algorithm. The developed model was able to estimate the energy spent by the user, the observations recorded were almost similar to the treadmill data which is taken as a standard for our model and the mean error is not more than ±2 for 30 observations. The final results when compared with the standard model was proved to be 93 % accurate on average of 30 subjects data which is used for verifying the algorithm developed. With these set of results we have come to a conclusion that algorithm can be easily implemented in a real time Smartphone application with low false predictions and can be implemented with low computational cost and fast real-time response. In future our classification algorithm can also be used in military applications where one can know what the soldier is doing without actually seeing him and additionally it can be proved as a support system in athlete’s health monitoring and training.

 • 1545.
  Tomelius, Bengt
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Copingstrategier hos anhöriga som vårdar nära anhörig med demenssjukdom: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler personer med demens bor hemma längre, vilket medför att anhöriga får en viktig roll. För att kunna hantera denna livssituation och dess eventuella upplevelse av stress använder anhöriga olika copingstrategier. Syftet med studien var att undersöka hur anhöriga kunde uppleva och hantera situationen av att vårda en demenssjuk anhörig i det egna hemmet. Studien är en litteraturstudie och inkluderade åtta artiklar där ingående studier var av kvalitativ design. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: finna lösningar, utveckla förståelse, personlig mognad och fördjupad relation. Resultatet som framkom kan ses som ett sätt att förhålla sig till hur anhöriga hanterar att vårda nära anhörig. Resultatet kan även ses som en modell för reaktioner och vilka copingstrategier som kan tänkas medverka under sjukdomsförloppet. Anhöriga upplevde förluster av olika slag, men trots demenssjukdomens allvarliga konsekvenser så finns det möjligheter att finna förhållningssätt som kan hjälpa anhöriga att hantera vårdandet av nära anhörig.

 • 1546. Topaz, M.
  et al.
  Ronquillo, C.
  Peltonen, L.-M.
  Pruinelli, L.
  Sarmiento, R.F.
  Badger, M.K.
  Ali, S.
  Lewis, A.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Jeon, E.
  Tayaben, J.L.
  Kuo, C.-H.
  Islam, T.
  Sommer, J.
  Jung, H.
  Eler, G.J.
  Alhuwail, D.
  Advancing nursing informatics in the next decade: Recommendations from an international survey2016In: Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, 2016, Vol. 225, p. 123-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the summer of 2015, the International Medical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA NISIG) Student Working Group developed and distributed an international survey of current and future trends in nursing informatics. The survey was developed based on current literature on nursing informatics trends and translated into six languages. Respondents were from 31 different countries in Asia, Africa, North and Central America, South America, Europe, and Australia. This paper presents the results of responses to the survey question: "What should be done (at a country or organizational level) to advance nursing informatics in the next 5-10 years?" (n responders=272). Using thematic qualitative analysis, responses were grouped into five key themes: 1) Education and training; 2) Research; 3) Practice; 4) Visibility; and 5) Collaboration and integration. We also provide actionable recommendations for advancing nursing informatics in the next decade. © 2016 IMIA and IOS Press.

 • 1547.
  Topaz, Maxim
  et al.
  Harvard Medical School, USA.
  Ronquillo, Charlene
  The University of British Columbia, CAN.
  Peltonen, Laura Maria
  Turun yliopisto, FIN.
  Pruinelli, Lisiane
  University of Minnesota Twin Cities, USA.
  Sarmiento, Raymond Francis
  National Institute for Occupational Safety and Health, USA.
  Badger, Martha
  University of Wisconsin Milwaukee, USA.
  Ali, Samira
  Grand Canyon University, USA.
  Lewis, Adrienne
  Independent Researcher, CAN.
  Georgsson, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Jeon, Eunjoo
  Seoul National University, KOR.
  Tayaben, Jude
  Benguet State University, PHL.
  Kuo, Chiuhsiang
  Tzu Chi University of Science and Technology, TWN.
  Islam, Tasneem
  Deakin University, AUS.
  Sommer, Janine
  Scopus - Author details - Sommer, Janine A. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ARG.
  Jung, Hyunggu
  University of Washington, USA.
  Eler, Gabrielle
  Federal Institute of Paraná, BRA.
  Alhuwail, Dari
  University of Maryland, USA.
  Lee, Yingli
  National Yang-Ming University, TWN.
  Nurse Informaticians Report Low Satisfaction and Multi-level Concerns with Electronic Health Records: Results from an International Survey2016In: Advances in Printing and Media Technology, ISSN 0892-2284, E-ISSN 1942-597X, Vol. 2016, p. 2016-2025Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a qualitative content analysis of nurses' satisfaction and issues with current electronic health record (EHR) systems, as reflected in one of the largest international surveys of nursing informatics. Study participants from 45 countries (n=469) ranked their satisfaction with the current state of nursing functionality in EHRs as relatively low. Two-thirds of the participants (n=283) provided disconcerting comments when explaining their low satisfaction rankings. More than one half of the comments identified issues at the system level (e.g., poor system usability; non-integrated systems and poor interoperability; lack of standards; and limited functionality/missing components), followed by user-task issues (e.g., failure of systems to meet nursing clinical needs; non nursing-specific systems) and environment issues (e.g., low prevalence of EHRs; lack of user training). The study results call for the attention of international stakeholders (educators, managers, policy makers) to improve the current issues with EHRs from a nursing perspective.

 • 1548.
  Torres, Yadira Huisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stark, Emily
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Behovet av stöd och sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med personer med IBS2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Personer med IBS lider av en sjukdom som inte syns utåt vilket kan skapa påfrestningar i det dagliga livet och i mötet med vården. Därför är det väsentligt att sjuksköterskan har empati, kunskap och engagemang i mötet med dessa personer. Syftet med studien var att belysa det stöd som efterfrågas av personer med IBS i mötet med sjukvården och hur sjuksköterskan förhåller sig i mötet. Metoden som användes till studien var litteraturstudie. Resultatet visar att personer med IBS är i behov av stöd genom information, bekräftelse och ett professionellt förhållningssätt av vårdarna i mötet. Sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med dessa personer visades vara oprofessionellt genom b1.a. ignorans, fördomar och även förlöjligande av deras symptom. I diskussionen framkom det att personer med IBS upplever välbefinnande när vårdare besitter ett professionellt förhållningssätt. Slutsatsen blev att personer med IBS gynnas av stöd i form av information och bekräftelse från sjukvården.

 • 1549.
  Torstensson, Katarina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans bemötande av patienter med muslimsk bakgrund: en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Till svenska sjukhus, vårdcentraler och äldreboende kommer patienter med en annan kulturell bakgrund. På grund av detta krävs att en sjuksköterska har en bra förståelse, en bred och djup insikt i olika kulturer och levnadssätt för att ge patienten ett gott bemötande. Syftet med studien var att beskriva kunskap om de olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med muslimsk bakgrund. En litteraturstudie har genomförts, som baseras på vetenskapliga artiklar och fokuserar på bemötande av patienter med muslimsk bakgrund. Materialet har bearbetats genom innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterska bör ha kunskap om uppfattningar om hälsa och ohälsa, om kultur och tradition hos muslimer. Sjuksköterska behöver ha kunskap om vilka relation som finns mellan familjemedlemmar, släktingar och vänner, samt bör ha kännedom om annorlunda inställningar till religion som kan finnas. Svårigheterna med ett gott bemötande av personer som har muslimsk bakgrund kan uppstå på grund av att sjukvårdpersonalen har bristande kunskaper om muslimsk kultur.

 • 1550.
  Trossö, Annie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Svensson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology.
  Hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humant Immunbristvirus, [HIV] är en pandemi och ett växande folkhälsoproblem. Vidare är HIV en obotlig sjukdom som bryter ned den egna kroppens immunförsvar. HIV-positiva individer är i behov av regelbundna kontroller under en längre livsperiod. Kommunikationen mellan vårdpersonal och HIV-positiva individer är en viktig aspekt för att främja följsamheten till behandling av sjukdomen. Brister i kommunikationen kan resultera i att HIV-positiva individer upplever ett bristande stöd från vårdpersonal. Ett omvårdnadsproblem i form av bristande patientsäkerhet kan uppstå vid bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal och HIV-positiva individer.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal.

  Metod: Metoden som användes bestod av en litteraturöversikt med kvalitativ ansats och latenta inslag. Analysmetoden som valdes var en innehållsananlys som utgick ifrån Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorrfs modell.

  Resultat: Litteraturöversikten grundades av två patografier. Kommunikationen med vårdpersonal upplevdes av HIV-postitiva individer som en viktig aspekt gällande HIV-vården. Kommunikationen med vårdpersonalen beskrevs vara präglad av attityder så som rädsla och okunskap relaterat till HIV-diagnosen, vilket var avgörande för hur kommunikationen tolkades och huruvida denna upplevdes som positiv eller negativ. Det framgick önskemål om en kommunikation som var mindre påverkad av vårdpersonalens attityder samt att vårdpersonal skulle visa sympati till HIV-postitiva individer.

  Slutsats: Då HIV-postitiva individer i flera fall upplevt att kommunikationen från vårdpersonal påverkas av de förekommande attityderna till HIV är även dessa upplevelser i behov av vidare forskning. En ökad medvetenhet och kunskap om hur HIV-positiva individer upplever kommunikationen med vårdpersonal kan således medföra en djupare förståelse för dessa personers tillstånd och kan därmed omvandlas till en resurs i omvårdnadsarbetet.

282930313233 1501 - 1550 of 1633
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf