Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Axelsson, Frida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Lundgren, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och dess närstående i palliativ vård2015Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvalitén hos patienter med obotlig sjukdom för att patienten ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt ända fram till livets slut. Palliativ vård innefattar även att ge stöd åt närstående. Sjuksköterskor upplever sig idag ha för lite kunskaper inom palliativ vård och känner sig obekväma i bemötandet av den palliativa patienten och dess närstående. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och dess närstående i palliativ vård. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ metod baserad på åtta vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom det att ärlighet och kommunikation var två viktiga faktorer gällande bemötandet för att kunna skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten. Osäkerhet i bemötandet uppstod hos sjuksköterskorna vid etiska dilemman, t.ex. då närstående kände en tveksamhet för omvårdnaden. Med ökade kunskaper upplevde sjuksköterskorna att de bättre kunde möta patientens- och närståendes behov. Slutsats: Behovet av palliativ vård har visat sig vara stort och därför krävs ökade kunskaper hos sjuksköterskorna för att patient och närstående ska uppleva ett gott bemötande. Kunskapsbrist har visat sig bidra till att sjuksköterskorna känner sig obekväma att bemöta palliativa patienter och dess närstående. Vidare forskning behövs för att belysa kunskapsbristens inverkan på bemötandet och omvårdnaden och därmed framhäva vikten av utbildning inom ämnet.

 • 152.
  Axelsson, Linnéa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Roos, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkar vårdrelationen: En litteraturstudie om ätstörningar2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt Nationellt kvalitetsregister för ätstörningar (2010) är ätstörningar ett vanligt, allvarligt och ökande hälsoproblem. Således är det med största sannolikhet att en sjuksköterska någon gång i sin yrkesverksamma roll kommer att interagera med denna patientgrupp. Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag (1982:763) skall sjuksköterskan främja en god kontakt till patienten och omvårdnaden skall i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd med patienten. En vårdrelation är essentiell för att uppnå hälsa och välbefinnande, därmed är det av betydelse att sjuksköterskan har förståelse för faktorer som påverkar interaktionen i vårdrelationen. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkar interaktionen i vårdrelationen med en patient med en ätstörning. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats baserad på sex vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskandes enligt Willman, Stoltz och Bathsevanis granskningsprotokoll. Analyseringen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorfs innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskans bristande kunskap, sjuksköterskans känslomässiga ambivalens samt sjuksköterskans förmåga att visa intresse för patienten var faktorer som utifrån sjuksköterskans perspektiv påverkade interaktionen i vårdrelationen. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskans brist på kunskap kan orsaka ett onödigt lidande hos patienten samt att sjuksköterskan ofta upplever det problematiskt och känslomässigt påfrestande att vårda en patient med en ätstörning. En bristfällig interaktion kan få ogynnsamma konsekvenser för vidare utveckling av en vårdrelation. Området är således i behov av vidare forskning, så att framtida och yrkesverksamma sjuksköterskor kan öka möjligheten att skapa en vårdrelation med en patient med en ätstörning.

 • 153.
  Axelsson, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Informatikens betydelse för omvårdnadsarbetet: En systematisk litteraturövrsikt i svensk hälso- och sjukvårdskontext2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården står inför en stor utmaning, både i Sverige och i världen. Kraven ökar på både kvalitet, säkerhet och effektivitet. Informatik är ett värdefullt verktyg för att hantera dessa nya krav. Trots det nyttjas inte den tillgängliga informations- och kommunikationsteknologin fullt ut. Den här systematiska litteraturstudien undersöker vilken betydelse informatik har för omvårdnadsarbetet, ur sjuksköterskor verksamma i svensk hälso- och sjukvårds perspektiv. Studien är en integrerad litteraturstudie, där både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderas och analyseras utifrån critical realism. Resultatet har sorterats i kategorierna ”Uppfattningar om att arbeta med informatik” och ”Erfarenheter relaterade till implementeringen” och visar att informatik är värdeskapande för sjuksköterskor, i synnerhet inom hemsjukvård. En traditionell hierarkisk maktstruktur inom hälso- och sjukvården bromsar dessvärre utvecklingen mot en hälso- och sjukvård där informatik används optimalt. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningar skulle kunna spela en nyckelroll i utvecklingen och insatser för att öka informatikkompetensen bör riktas mot denna grupp.

 • 154.
  Axelsson, Moa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Gulliksson, Linnea
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors erfarenhet av användning av tolk vid språkbarriärer: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhället blir allt mer mångkulturellt och en större press sätts på att sjuksköterskor kan möjliggöra en fungerande kommunikation med patienter. Om kommunikationen inte fungerar kan en språkbarriär uppstå mellan sjuksköterskor och patient. Då språkbarriärer kan påverka kvaliteten på omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskor kan hantera språkbarriärerna. Genom att använda en tolk kan språkbarriärer hanteras men det finns även brister i användandet av tolk. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk vid språkbarriär. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baserats på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har analyserats med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) samlade beskrivning av innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom sju subkategorier: Sjuksköterskors prioriteringar, Sjuksköterskors kunskap om användandet av tolk, Tillgänglighet av formell tolk, Tillgänglighet av informell tolk, Möjligheter vid användning av tolk, Svårigheter vid Sjuksköterskors användning av formell tolk och Svårigheter vid sjuksköterskors användning av informell tolk. Dessa subkategorier resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskors erfarenheter av att få tillgång till tolk och Sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk. Slutsats: Att sjuksköterskor hade erfarenhet av att tolk var viktigt för att kunna hantera språkbarriärer, det i sin tur gav bättre möjligheter till en god omvårdnad. I sjuksköterskors användning av tolk fanns både möjligheter och svårigheter. I denna studie identifierades en kunskapsbrist i sjuksköterskors användande av tolk. En utbildning i sjuksköterskors användning av tolk ansågs kunna förbättra omvårdnaden vid språkbarriärer.

 • 155.
  Axén, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Svensson, Frida
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att som sjuksköterska vårda patienter med ätstörningar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor kan möta patienter med ätstörningar på olika avdelningar. Sjuksköterskor blir ofta överraskade av det stora omvårdnadsbehov som patienterna har. Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av vården av patienter med ätstörningar. Metod: En litteraturstudie och granskning av sju vetenskapliga artiklar har genomförts, materialet analyserades med inspiration av Graneheims och Lundmans analysmetod. Resultat: Sjuksköterskor tycker inte att de har tillräcklig kunskap och utbildning för att vårda patienter med ätstörningar. Vårdandet leder till blandade känslor hos sjuksköterskan och hon upplever att hon har olika roller i vården. Sjuksköterskorna upplever att relationsskapandet är en viktig del av vården.

 • 156.
  Ayisha, Alhassan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Jammeh, Binta
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Personers upplevelse av att leva med ett nytt hjärta: en litteraturstudie2014Student thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Allt fler människor lever idag med ett nytt hjärta. Hjärttransplantation kan väcka många tankar, känslor och funderingar som personer kan uppleva vara svåra att hantera. Det är viktigt att personen får ett gott stöd för att kunna hanterade det nya livet efter hjärttransplantationen. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med ett nytt hjärta under de första tio åren efter genomgången transplantation. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier av upplevelser: Livet går vidare, Blandade känslor och Viktigt med stöd. Resultatet visade att hjärttransplantation innebär en stor omställning för personen. Personernas vardag präglades av många olika upplevelser, såväl positiva som negativa. Personerna var i behov av ett gott stöd då det ligger till grund för deras anpassning till det nya livet efter hjärttransplantationen. De personer som fick en god stöttning upplevde bland annat ökad självkänsla, tillfredsställelse med livet och ökat välbefinnande. Däremot hade personer med sämre stöttning större benägenhet att drabbas av oro och depressioner. Slutsats: Litteraturstudien visar att personer som genomgått en hjärttransplantation och lever med ett nytt hjärta upplever detta som att få en andra chans i livet. Personerna upplevde vidare att deras vardag präglades av många olika upplevelser, såväl positiva som negativa. Stödet av vårdteamet, familjen och vänner var av stor betydelse för anpassningen till det nya livet efter hjärttransplantationen, tron på Gud var också till stor hjälp. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se utifrån personens levda värld för att ur ett livsvärldsperspektiv kunna stödja och vägleda denne i det nya livet efter hjärttransplantationen.

 • 157.
  Babaeeghazvini, Parinaz
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  EEG enhancement for EEG source localization in brain-machine speller2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  A Brain-Computer Interface (BCI) is a system to communicate with external world through the brain activity. The brain activity is measured by Electro-Encephalography (EEG) and then processed by a BCI system. EEG source reconstruction could be a way to improve the accuracy of EEG classification in EEGbased brain–computer interface (BCI). In this thesis BCI methods were applied on derived sources which by their EEG enhancement it became possible to obtain a more accurate EEG detection and brought a new application to BCI technology that are recognition of writing letters imagery from brain waves. The BCI system enables people to write and type letters by their brain activity (EEG). To this end, first part of the thesis is dedicated to EEG source reconstruction techniques to select the most optimal EEG channels for task classification purposes. Due to this reason the changes in EEG signal power from rest state to motor imagery task was used, to find the location of an active single equivalent dipole. Implementing an inverse problem solution on the power changes by Multiple Sparse Priors (MSP) method generated a scalp map where its fitting showed the localization of EEG electrodes. Having the optimized locations the secondary objective was to choose the most optimal EEG features and rhythm for an efficient classification. This became possible by feature ranking, 1- Nearest Neighbor leave-one-out. The feature vectors were computed by applying the combined methods of multitaper method, Pwelch. The features were classified by several methods of Normal densities based quadratic classifier (qdc), k-nearest neighbor classifier (knn), Mixture of Gaussians classification and Train neural network classifier using back-propagation. Results show that the selected features and classifiers are able to recognize the imagination of writing alphabet with the high accuracy.

 • 158.
  Backlund, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Fransson, Caroline
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser av vardagen i det icke akuta skedet efter en hjärtinfarkt - En litteraturstudie2015Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen bland kvinnor. Det finns faktorer som visar på att kvinnor har lättare att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa efter en hjärtinfarkt. En orsak skulle kunna vara att en del kvinnor upplever diffusa symtom vid insjuknandet, vilket kanske skulle kunna leda till rädsla att inte kunna tolka om en ny hjärtinfarkt skulle uppstå. En annan orsak till varför kvinnor kan uppleva ohälsa efter en hjärtinfarkt skulle kunna vara det högre krav som ställs på kvinnor idag. Då de ofta både arbetar heltid och samtidigt sköter hemmet, skulle det kunna leda till att kvinnor kan uppleva försämrad livskvalitet då de inte längre klarar av att nå upp till de krav som samhället ställer på dem. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av vardagen i det icke akuta skedet efter en hjärtinfarkt. Metod: Litteraturstudie som baserades på sju vetenskapliga artiklar som redogjorde för kvalitativ ansats. Vid kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna användes Olsson och Sörensens bedömningsmall för kvalitativa studier. För att analysera de vetenskapliga artiklarna användes Granheim och Lundmans tolkning av analysmetod. Resultat: I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde en ändrad vardag efter hjärtinfarkten där livsstilsförändringar upplevdes svåra att utföra och bibehålla trots att de kände motivation. Kvinnorna upplevde även olika begränsningar, vilket utgav sig i känslomässiga reaktioner. Något annat som kvinnorna belyste var känslan av att ha varit nära döden, där de både kände rädsla över hur skört livet är och tacksamhet över att vara vid liv. Slutsats: Kvinnorna hade svårigheter med att anpassa sig till livet efter hjärtinfarkten. Med uteblivet stöd och otillräcklig kunskap blev det svårt för kvinnorna att hantera den nya livssituationen, vilket resulterade i både psykisk och fysisk ohälsa. Även om de var tacksamma över att ha överlevt upplevde kvinnorna svårigheter med att hantera det nya livet. Med större kunskap om kvinnors upplevelse i det icke akuta skedet efter en hjärtinfarkt skulle sjuksköterskan kunna tillämpa en bättre omvårdnad i ett tidigare skede.

 • 159.
  Backström, Eva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Petersson, Martin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikationens betydelse i mötet mellan sjuksköterska och en patient med diagnosen stroke2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år insjuknar ca 25-30 000 människor i stroke i Sverige. Sjuksköterskan måste ha i beaktande att dessa patienter kan ha kommunikationssvårigheter av olika grad. Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur sjuksköterskan ska gå till väga när hon ska kommunicera med en patient som har fått diagnosen stroke. Resultatet visar att sjuk-sköterskorna ofta saknar kunskap i hur hon ska agera och bete sig när hon kommunicerar med en patient som fått diagnosen stroke. Brist på tid är också ett vanligt förekommande problem som gör att sjuksköterskan helt enkelt inte hinner lägga den tid som krävs för att kommunicera med den individ som insjuknat i stroke. Till följd av det känner sjuksköterskan att hon inte kan sköta sitt jobb på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Slutsatsen av vår studie visar att det bl.a. behöver läggas mer tid på att utveckla sjuksköterskornas kommunikativa kunskaper så att en god och trygg relation kan skapas med den som insjuknat i stroke. Studien är en litteraturstudie med kvalitativ utgångspunkt och Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram. Travelbee påtalar vikten av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Polit & Hunglers modell för litteratursökning har använts och vi har blivit inspirerade av Graneheim & Lundmans sammanställning av analysmetod när vi har analyserat vetenskapliga artiklar.

 • 160.
  Bacou, Patrick
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lönnberg, Oskar
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att vårda patienter med HIV/AIDS: Sjuksköterskors upplevelser2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Human Immunodeficiency virus (HIV) och Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) är en obotlig sjukdom där prevalensen har ökat de senaste åren. Sjukdomen angriper immunförsvarets celler och utan behandling leder den till en säker död. Sjukdomen sprider rädsla och är förknippad med stigmatisering och diskriminering runt om i världen. Studier visade att patienter kände sig diskriminerade av vårdpersonal, samtidigt som andra studier visade att sjuksköterskor upplevde sig rädda och hade en ovilja att vårda. I en god vård och vårdrelation skall sjuksköterskor värna om patientens välbefinnande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med HIV/AIDS. Metod: Studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie av nio artiklar. Resultat: Resultatet delades in i tre kategorier och sju underkategorier. Kategorierna som framkom i resultatet var; att vara känslomässigt involverad, erfarenhet ökade förståelsen och rädsla för smitta. I studien framkom det olika upplevelser som påverkade vårdrelationen både negativt och positivt. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde ett starkt engagemang i vårdandet av patienter med HIV/AIDS. Det var även viktigt att bilda en god relation till patienterna för att möjliggöra en god vård. Den nära relationen kunde ge upphov till lidande då patienter blev svårt sjuka eller avled. Sjuksköterskor upplevde även att erfarenhet ökade deras kunskap och attityd mot sjukdomen. Upplevelser av rädsla framkom och gav upphov till sämre vård.

 • 161. Bahtsevani, Christel
  et al.
  Khalaf, Azzam
  Willman, Ania
  Evaluating psychiatric nurses´awarness of evidence-based nursing publications.2005In: Worldviews on Evidence-Based Nursing, ISSN 1545-102X , Vol. 2, no 2, p. 196-207Article in journal (Refereed)
 • 162. Bahtsevani, Christel
  et al.
  Udén, Giggi
  Willman, Ania
  Outcomes of evidence-based clinical practice guidelines: A systematic review2004In: International Journal of Technology Assessment in Health Care, ISSN 0266-4623 , Vol. 20, no 4, p. 427-433Article in journal (Refereed)
 • 163. Bahtsevani, Christel
  et al.
  Willman, Ania
  Khalaf, Azzam
  Östman, Margareta
  Developing an instrument for evaluating implementation of clinical practice guidelines: a test-retest study2008In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 14, no 5, p. 839-846Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  this study focuses on the development of an instrument for the evaluation of clinical practice guidelines and is one part of a research project about the implementation and use of such guidelines among hospitals in the southern region of Sweden. The aim of the present paper was to investigate the test -retest reliability of a questionnaire. A questionnaire was designed to gather data about guidelines that have been implemented as well as information about factors, which, according to the promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS)-model, influence the success of implementation. Thirty-nine health professionals at one of the hospitals included in the survey completed the questionnaire on two occasions within a mean time of 5.5 weeks. The test-retest reliability was analysed by means of Cohen´s kappa and percentage concordance. Eight items had good agreement in terms of strength and high percentage concordance. With regard to the kappa values, 13 items show moderate and two fair agreement. The test-retest reliability scores show mainly acceptable results indicating a reasonable stability, thus suggesting the possibility of further developing the instrument. The factors described in the PARIHS-model seem relevant for use in evaluating implementation and use of guidelines. The instrument could benefit from a revision of the language in order to enhance clarity and make it less abstract.

 • 164. Bahtsevani, Christel
  et al.
  Willman, Ania
  Stoltz, Peter
  Östman, Margareta
  Experiences of the implementation of clinical practice guidelines: interviews with nurse managers and nurses in hospital care2010In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 24, no 3, p. 514-522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The implementation of clinical practice guidelines (CPGs) has become an increasingly common element of clinical care, but little qualitative research has been conducted in real-life settings. The aim was to elucidate experiences and factors of importance for the implementation of CPGs in hospital care. Twenty interviews were conducted, audio-taped and transcribed verbatim. A manifest and latent content analysis was performed to interpret the text. A system of subcategories related to five categories and one overall theme were developed. the data reveal that the implementation of CPGs is continnuous processes of creating reliable and tenable routines that involve all staff members and expect to lead to better and safer patient care as well as to increased knowledge and confidence among staff. The process is initiated by internal or external demands and represents a way to keep abreast of knowledge development. Several factors facilitate the implementation and have influence on the use and compliance with CPGs. To increase support for and willingness to use the CPGs, it appears important to involve all staffs in the implementation process as well as to follow up and give feedback continuously to staff and management. It seems necessary toevaluate the process to supervise compliancewith CPGs and to balance priorities and costs. Evaluationcan also demonstrate importance of the application.

 • 165. Bai, Guohua
  A Sustainable Information System for e-home Services2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  E-home related home-services (including homecare and home healthcare) in China is urgently needed. The population of aged people over 80 is increasing 5% every year in China, and to year 2050, one fourth of whole population or 0.4 billions people in China are aged staying at home. Meanwhile the government cannot afford with a national elderly care system like most western countries as Sweden. This is because China has had one-child/one-family policy since 1970’s, and this radical policy has made China step in aged society very quickly within only 20 years, while the same process took 40-80 years in western countries. Even worse, China becomes aged society when the country is still poor and under developing with GDP per capita less than 1000$, comparing to western countries with 5000 – 10000 $ when they became aged society. E-home provides China with a unique, and maybe the most effective solution to the problem. By applying effective IT&C at home, elder people are facilitated to manage their own daily life. If needed, they can always call help from their collective service centre that is located in their resident area and the collective service centre can provide with both homecare (cleaning, shopping, reparation, baby care etc.) and home healthcare (legitimate medical care). Elder people can be also monitored (if wished by all partners) both at home and out door by bearing sensors that can send singles directly to related care providers (including their children and relatives if wished). E-home will greatly increase the security of elder people, release great worry from both their children and elder people themselves, and can be afford by most people. However, e-home is more than just a technical problem, and it needs a systemic way and social-psychological study how to design e-home system. In the end, e-home system must provide with needed services to residents. I will introduce IMIS project ´Integrated Mobile Information System for Home Healthcare’ financed by Swedish Agency for Innovative Systems (VINNOVA). This project will continue to 2006, and one of the outputs will be a sustainable software platform which is based on a systemic study of social psychological factors involved in the home healthcare. I will provide with some Swedish experiences and the so called ‘Scandinavia Approach’ in conducting such complex system to my colleagues in China, and I hope the IMIS project will be also developed in China based up on some feasibility and desirability studies with some Chinese colleagues.

 • 166.
  Bai, Guohua
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  E-hälsa: Utmaningen och Möjligheter2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As the organiser of the workshop 'IT-stöd för vård och omsorg i hemmet', the author presents a general picture of the subject, and call for one day's discussion with around 30 participants from all around Sweden.

 • 167.
  Bai, Guohua
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  ICT PROJECTS: Case Study Reports2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The case study of OVK (Seamless healthcare chain supported by ICT (Obruten vårdkedja med IT –stöd) describes some basic key factors for sucessful eHealth project, and is documented in the projects database in IANIS+

 • 168. Bai, Guohua
  Integrerade Nätverk i Hemsjukvården För Personer Med Diabetes (IMIS)2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The presentation is a IMIS project report to VINNOVA's programkonferens IT i Hemsjukvård.

 • 169. Bai, Guohua
  Integrerade nätverk i hemsjukvården för personer med diabetes (IMIS)2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IT för sjukvård i hemmet är ett program inom VINNOVAs enhet Tjänster och IT användning.

 • 170. Bai, Guohua
  et al.
  Malmqvist, Gustav
  Guide to REgional Good Practice eHealth2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report shows the result of the work of IANIS+ eHealth work group (WG). The WG has collected regional eHealth experiences from around Europe through a number of activities: • Regional eHealth case studies of which 17 (from 15 regions) are shown in this report • Four joint meetings of the group of which one was a policy seminar with invited guests from the EU Commission, relevant organisations in the field of eHealth and regional authorities • A meeting with the European Commission DG Information Society & Media, Unit H1 eHealth • Collaboration with the eHealth network within the organisation Assembly of European Regions (AER) • Attendance in recent major eHealth conferences: · Personal Health Systems arranged by the European Commission when launching the eHealth part of the 7th Framework Programme, 11-12 February 2007 · The EU-US eHealth Policy Workshop, 10 May 2007 · The final conference of the INTERREG IIIB project Baltic eHealth, 21-22 May 2007 • eHealth seminars at IANIS+ annual conferences in Blekinge 2006 and Bilbao 2007 The innovation perspective of eHealth in the regions has been the focus for the IANIS+ eHealth WG. Regional diversity regarding strategies, policies, and action plans for eHealth can act as a driving factor for successful eHealth projects, but leads also to challenges for interoperability, standardisation, integrity and security. It is important to learn from others. It may be about how to choose the right technology or what methods to use for implementation. Depending on what area of eHealth, there are numerous projects and up-and-running services from which we can learn. Not to forget there are also many experiences from unsuccessful trials. Even if an eHealth solution has failed in one setting, it can be a success under different circumstances. The aim of the IANIS+ eHealth Working Group was to share experience between regions belonging to the network, and bring up some issues of good practice for regional eHealth implementation. Projects brought up in the IANIS+ working group are projects in there own rights, with pros and cons. The projects cover different perspectives and types of eHealth. Some were difficult to evaluate while others are valuable comparable experiences from different settings and circumstances. In any case, we can learn something from all the cases as examples from reality and as a complement to formal evaluations and scientific studies of eHealth. We would rather use the term good practice than best practice. There is always something good to learn from others while there is hardly any best practice that works under every circumstance.

 • 171. Bai, Guohua
  et al.
  Zhang, Peng
  Developing a Semantic Web Services for Interoperability2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the design problems in healthcare information systems on how to adapt to dynamic factors and diversities so as to reach the interoperability between healthcare actors. Those dynamic factors and diversities are caused by, for example, constant suggestions from users, changes in the applied technologies, and after-learning related stepwise progresses. We suggest applying Web services technology, especially the idea of Semantic Web to tackle the problem of diversity in healthcare branch. In order to tackle the problem of dynamic changes during the design process, we suggest an evolutionary design methodology based upon an organic development metaphor – embryonic prototyping approach (EmA). We demonstrate our idea by the project IMIS that is to design a semantic Web service for the diabetic healthcare.

 • 172.
  Ballovarre, Eva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vallsäter, Rebecca
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bemötande: en litteraturstudie om bemötande av patienter med fetma2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Bakgrunden till föreliggande studie är att fetman är ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen både nationellt och internationellt. Studier visar att personer med fetman diskrimineras i samhället. Syftet med denna studie var att belysa hur patienter med fetman blir bemötta nom vården. Författarna valde att göra en litteraturstudie som grundade sig på åtta vetenskapliga artiklar som granskades med inspiration av Granheim och Lundmans (2003) analysmodell. I resultatet framkom fyra teman vilka alla visade att patienter med fetma blir diskriminerade av vårdpersonal. I diskussionen knyter författarna an till Kari Martinsens omvårdnadsteori för att förklara vikten av gott bemötande. Slutsatsen som författarna drog av studien var att patienter med fetma blir diskriminerade trots den humanistiska människosynen som ska genomsyra sjukvården.

 • 173.
  Baniassadi, Michelle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ahlman, Per
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt: NYHA- klass II-IV2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt betraktas som ett stort problem i världen och ökar ständigt, samt att det tillhör en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Personer som lever med hjärtsvikt får en påverkan på det dagliga livet och det är vanligt att de upplever fysiska, psykiska och sociala begränsningar i sin vardag. Sjuksköterskan skall vägleda och informera personerna som lever med sjukdomen att uppmärksamma sina symtom för att undvika försämring av tillståndet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt av NYHA- klass II-IV Metod: Det gjordes en strukturerad litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på nio vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes utifrån en manifest innehållsanalys med latenta inslag av inspiration från Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och nio underkategorier. De fyra kategorierna var En förändrad vardag, Livet känns främmande och osäkert, Beroende och oberoende och Livet har en mening. Slutsats: Resultatet påvisade att hjärtsvikten i hög grad påverkade personernas vardag. Fysiska begränsningar, social isolering, trötthet, rädsla och oro inför döden samt hopplöshet var några negativa upplevelser av hjärtsvikten. Några positiva upplevelser var att försöka finna mening i vardagen trots sjukdomen, bevara autonomin och känna stödet från familj och vänner. Att finna betydelsefulla aspekter i livet gav hopp inför framtiden. Intressant för framtida forskning skulle kunna vara studier om skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser av hjärtsvikt

 • 174.
  Baolorphet, Phetphirun
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Köpmans, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Är preoperativ kroppstvätt effektivt mot sårinfektioner: finns evidens?2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den postoperativa sårinfektionen är den mest förekommande komplikationen för patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Preoperativ kroppstvätt har funnits sedan 1800-talet i Sverige, trots detta insjuknar tusentals patienter årligen på grund av postoperativa sårinfektioner. Negativa konsekvenser framkommer för både patienten och sjukvården i form av extra vårdtid, lidande och kostnad. Syfte: Avsikten med studien var att undersöka om det finns evidens för att preoperativ kroppstvätt reducerar postoperativa sårinfektioner. Metod: En strukturerad litteraturstudie genomfördes som grundade sig på tolv vetenskapliga studier med kvantitativ ansats varav två är översiktsartiklar. De inkluderade artiklarna påträffades i CINAHL, MEDLINE, PubMed och Cochrane Database for Systematic Reviews. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis bedömningsprotokoll och analyserades enligt SBU:s evidensgraderingssystem GRADE. Resultat: Det finns flera olika antiseptiska medel som används vid kroppstvätt. Resultatet visade att Klorhexidin som desinfektionsmedel hade en stark evidens för reducering av postoperativa sårinfektioner. Slutsats: Evidens för kroppstvätt med Klorhexidin kan utgöra ett viktigt underlag som underlättar för sjuksköterskans kunskapsutveckling och informationsutbytet till patienten. Sjuksköterskans agerande utifrån evidensbaserad kunskap kan bidra till att patienten inser vikten av att utföra en noggrann kroppstvätt vid förebyggandet av postoperativa sårinfektioner.

 • 175.
  Barkerud, Jannice
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Durmishi, Yllka
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att leva med multipel skleros: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige har drygt en person av 800 diagnosen multipel skleros (MS). Det är en livslång sjukdom som hela tiden progredierar och ger allt svårare symtom hos den drabbade. Detta medför att många personer med MS känner en uppgivenhet och riskerar att drabbas av depression eftersom MS är svår att förutse. Detta kan inverka på individens livsvärld, lidande och välbefinnande samt den subjektiva kroppen. Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med multipel skleros. Metoden som valdes till denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där två självbiografiska böcker, skrivna av två kvinnor, inkluderades. En innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys utfördes. Under analysen framkom fyra kategorier, de benämndes: ”emotionella förändringar”, ”framtidstro”, ”förlora kontrollen över kroppen” samt ”identifiering och acceptans”. Slutsatsen visade att individer som drabbas av MS förlorar kontrollen över livet, vilket förändrar livsvärlden. Genom att belysa upplevelsen av att leva med MS kan sjuksköterskan få bättre förståelse för vad individen går igenom. Ökad förståelse av upplevelser av att leva med MS kan främja omvårdnaden så att individen kan känna välbefinnande trots lidande.

 • 176.
  Beckman, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Jonasson, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sandgren, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Anhörigas möte med intensivvården: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett behov av människovänligt omhändertagande krävs inom intensivvårdens speciella omgivning. I alla möten reagerar individer på vrandra. Det bemötande anhöriga får påverkar dem och deras förmåga att klara av en krissituation. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet med intensivvården utifrån ett anhörigperspektiv. Metod: Litteraturstudien byggde på tolv studier varav fem med kvalitativ forskningsansats och fyra med kvantitativ ansats, samt tre med en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna granskades och analyserades i avsikt att komma fram till slutliga teman. Resultat: I resultatet framkom det olika teman som var av betydelse för de anhöriga: information, närhet och delaktighet samt känslomässigt stöd. Diskussion: Anhöriga är i behov av ett bra möte med intensivvården. Genom goda kunskaper om Calgary modellen kan vårdaren involvera anhöriga i vården. Vid ett möte med anhöriga i kris kan det vara av största vikt att ha goda kunskaper om den traumatiska krisens olika faser.

 • 177.
  Beiranvand, Samira
  et al.
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Zarea, Kourosh
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Ghanbari, Saeed
  Shiraz Univ Med Sci, IRN.
  Tuvesson, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Keikhaei, Bijan
  Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci, IRN.
  Ten years incidence of cancer in Iran: a systematic review and meta-analysis2018In: CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND GLOBAL HEALTH, ISSN 2452-0918, Vol. 6, no 2, p. 94-102Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Designing and implementation of screening programs depend on greatly epidemiologic basic data in every country. Also Variation in the incidence of various cancers in our country has been a favorite topic. Objectives: This systematic review was conducted to provide an overall perspective about incidence, geographical and age distribution of cancers in Iran. Methods: A comprehensive search were done according to MOOSE guideline criteria in national and international databases for selecting eligible articles from 2005 to 2015. After screening titles and abstracts, duplicated and irrelevant studies were excluded. Selected papers are written in Persian or English. The standard error of the cancer incidence was calculated based on the binomial distribution. Because of the significant heterogeneity observed among the results, we used a random-effects model combine the results of the primary studies. Moreover, a sensitivity analysis was undertaken to explore the effects of the risk of bias and other sources of heterogeneity. Results: Overall 16 articles met eligibility criteria for inclusion. The total incidence of cancer was 19.4 and 17.2 per hundred thousand of people in males and females respectively. The five most common cancers in male were: Lymphoma, leukemia, esophagus, stomach, colorectal and in the female are: breast, colorectal, stomach, thyroid and esophagus. The highest incidence rate was seen in Golestan Province and in the age group over 65 years. Conclusion: According to increasing incidence rate of cancers in Iran, Development, holding and accomplish of universal public cancer control program should be the first precedence for health policy. (c) 2017 Published by Elsevier, a division of RELX India, Pvt. Ltd on behalf of INDIACLEN.

 • 178. Bencic, Victoria
  et al.
  Hansson, Simon
  När sjuksköterskan samverkar i team och hur det påverkar den säkra vården: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 179.
  Bengs, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Stöckemann, Hanna-Melina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Kvinnors hälsorelaterade livskvalité från bröstcancerbeskedet till operation2015Student thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancersjukdomar hos kvinnor i Sverige. Bröstcancerbeskedet kan vara påfrestande och förändra kvinnans liv samt utlösa skrämmande och dåliga upplevelser. Dessa upplevelser kan bidra till lidande och osäkerhet inför framtiden och på så sätt förändra kvinnans hälsorelaterade livskvalité. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors hälsorelaterade livskvalité från bröstcancerbeskedet till operation. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som utgick ifrån tre patografier. Patografierna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys för kvalitativa metoder. Resultat: Resultatet är baserat på fyra kategorier som togs fram genom analysen. Kategorierna belyser kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser av den hälsorelaterade livskvalitén från beskedet fram till operation. Beskedet upplevdes som någonting chockartat som övergick i en rädsla för döden. Studiens resultat visar att kvinnor med bröstcancer känner skuldkänslor som är kopplade till maken och barnen. Kvinnorna upplever trots den tuffa situationen en drivande viljekraft med hjälp av familjens stöd. Stödet från omgivningen är viktigt för att kvinnorna skall kunna orka kämpa mot sjukdomen. Slutsats: Bröstcancerdiagnosen orsakade en förändring och påverkan på kvinnornas hälsorelaterade livskvalité. Vid diagnosen upplevdes en mängd existentiella och emotionella tankar. När bröstcancerbeskedet framkommit är stöd från omgivningen det som värdesätts högst. Att bröstcancerbeskedet ges enligt de rekommendationer som finns påverkar hur kvinnan hanterar livssituationen.

 • 180.
  Bengtsson, Carolina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Forss, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har palliativ vård i hemmen blivit mer vanlig, viljan att få stanna hemma den sista tiden kan bli lättare om tillgång till sjukhusvård finns tillgänglig vid försämring. Den fysiska, sociala och psykiska miljön påverkar individen på olika sätt. Detta nämner Nightingale och Roy i sina teorier och detta har författarna valt att knyta an till i studien. Syfte: Belysa den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv. Metod: Studien var en litteraturstudie. De artiklar som analyserades var åtta till antalet och kvalitativa. Analysen av dessa artiklar skedde genom Burnads innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar olika anledningar till varför patienterna ville vara hemma och vikten av familjens stöd. Studien tar också upp känslor hos patienter och anhöriga såsom behov av säkerhet och trygghet. Slutsats: Vid palliativ vård i hemmet är det viktigt att både patienters och anhörigas känslor respekteras och att de får stöd vid sina beslut.

 • 181.
  Bengtsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fysisk funktionsförmåga hos äldre personer med arytmier2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med åldern ökar risken för sjukdomar och då framförallt hjärt-kärlsjukdomar. Arytmier är en vanlig hjärt- och kärlsjukdom vilket många gånger har en negativ inverkan på individen. Med åldern förändras även den fysiska funktionsförmåga, dels som ett led i det naturliga åldrandet och dels på grund av andra faktorer som bland annat sjukdomar. Syfte: Syftet var att undersöka arytmiers påverkan på den fysisk funktionsförmåga hos personer 66 år och äldre. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie, baserad på datamaterial hämtat ur Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Materialet har sammanställts deskriptivt samt med analyserande statistik för att kartlägga förekomst och undersöka samband. Resultat: Enligt studiens stipulativa definition av fysisk funktionsförmåga visar resultatet att det finns ett samband mellan arytmi och fysisk funktionsförmåga när det gäller i vilken omfattning personerna kan gå i trappor och hur långt de kan gå utan att göra uppehåll och stanna. Övriga tre frågor som ingick och berörde fysisk funktionsförmåga och arytmi var inte statistiska signifikanta. Här visade resultatet inget samband och nollhypotesen kunde därför inte förkastas i dessa. Slutsats: Två av fem frågor som berör arytmi och fysiska funktionsförmågan är statistisk signifikanta vilket visar på ett samband. Nedsatt fysisk funktionsförmåga kan ge individen begränsningar till ett självständigt liv vilket gör det betydelsefullt att finna orsaker och samband till fysisk funktionsförmåga. Då ett samband mellan arytmi och fysiska funktionsförmåga påträffats behöver sjuksköterskan kunskap i sitt arbete för att stödja individer med arytmier.

 • 182.
  Bengtsson, Erika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Yolver, Yasemin
  Blekinge Institute of Technology.
  Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa.: En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. Hälsoinformatik ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser och tillhör det vetenskapliga område som studerar användningen av informationsteknik och hur sådan teknik bör utformas och tillämpas i omvårdnadsarbetet.

  Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers erfarenheter av e-hälsa.

  Metod: Studien är en kvantitativ deskriptiv enkätstudie baserat på ett samarbete med SNAC-B. Studien utgår från ett statistiskt urval av befolkningen som ingår i SNAC-B som inkluderade personer 60 år och äldre. Analysen utfördes med statistikprogrammet SPSS version 25, där frekvens- och korstabeller formades av de aktuella variablerna.

  Resultat: I resultatet framkom det att erfarenheterna av e-hälsa skiljer sig mellan åldersgrupper och kön. Det visar sig att åldersgruppen 60–70 har mer erfarenheter i användning av internet och e-hälsotjänster och att erfarenheterna minskar med stigande ålder. I åldersgruppen 81< är det 40% som inte håller med om att de har lätt att lära sig använda ny teknik medans det är 19% i åldersgruppen 60–70. Av deltagarna är det cirka 86% som aldrig tagit del av sin patientjournal. Cirka 80% bokar aldrig tid hos läkare/tandläkare via webbsida. 85% av deltagarna är lågfrekvent sökande av hälso- och medicinsk information.

  Slutsats: Studien visar att äldre personer har bristande erfarenheter av e-hälsa. Den äldre befolkningen ökar samtidigt som vården blir mer digitaliserad. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om äldres bristande erfarenheter av e-hälsa för att på så sätt kunna utveckla kärnkompetensen informatik.

 • 183.
  Bengtsson, Gunnel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Thulin, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta preventivt mot trycksår: en litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är det en prevalens på 16 procent gällande trycksår. Av de som ligger på sjukhus eller bor i särskilt boende ökar riskerna att drabbas av trycksår med 16.6 procent respektive 14.5 procent. Faktorerna som kan orsaka att ett trycksår uppstår är bland annat nedsatt hudstatus, inkontinens och undernäring. För patienten som får trycksår medför det en smärtsam upplevelse som i sin tur leder till en försämrad livskvalitet. Genom omvårdnaden som en sjuksköterska utför innefattar det prevention av trycksår. Därför är det av vikt att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av arbetet kring preventionen av trycksår. Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta preventivt mot trycksår inom hälso- och sjukvården. Metod: Litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Olsson och Sörensens bedömningsmall för kvalitativa studier. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat bygger på åtta vetenskapliga artiklar som ligger till grund för tre huvudkategorier och fem underkategorier. Huvudkategorierna var sjuksköterskans erfarenhet av riskfaktorer, förutsättningar hos sjuksköterskan för fungerande trycksårsprevention och sjuksköterskans erfarenhet av samverkan. Underkategorierna som framkom var planering av vård, attityder och kunskap av prevention, behov av resurser, teamarbetets betydelse och kommunikation mellan professioner.Slutsats: Föreliggande studies resultat visade på att sjuksköterskor har relativt goda kunskaper om trycksårsprevention men att det av olika anledningar brister i omvårdnaden. Resultatet av denna studie kan ligga till grund för vidare forskning kring fungerande metoder av prevention mot trycksår samt validiteten av riskbedömningsinstrument. Det skulle kunna leda till en mer kontinuerlig och säker vård.

 • 184.
  Bengtsson, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Carlsson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratur som tidigare behandlat området visar att rollen som närstående har förändrats under 1900-talet. Rollen som närstående till någon som vårdas i livets slutskede på en vårdinrättning innebär en mycket påfrestande situation. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede. Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar som har analyserats med innehållsanalys. Resultat: Det framkom att närstående ofta upplever att de befinner sig i en utsatt situation. De har behov av att få information om patientens tillstånd samt av att få vara delaktiga i dennes omvårdnad. De närstående upplever även att det underlättar för dem om vårdpersonalen ger dem ett gott bemötande till exempel genom att främja en omsorgsrelation där både patienten och de närstående kan få stöd. Diskussion: Närståendes upplevelser och behov varierade men generellt sett var behovet av information och delaktighet stort. Relationen mellan patienten och dess närstående påverkar i stor utsträckning den närståendes sorgarbete efter patientens bortgång.

 • 185.
  Bengtsson, Helene
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar 48 600 personer i Sverige. Av dessa väljer 50-70 % att vårdas palliativt i sitt hem. De patienter som vårdas palliativt har behov av en bra symtomlindring och god kommunikation med vårdpersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka behov patienter med cancer har som vårdas palliativt i hemmet. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie. Sju stycken vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativt innehållet analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet av analysen blev nio olika kategorier som visade att patienter med cancer har många olika behov som att vara fri från smärta, att få vara delaktig i sin vård. Slutsats: Att leva med cancer är traumatisk upplevelse som påverkar patientens livskvalitet men även deras dagliga liv.

 • 186.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Olsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livet blir det jag gör det till, med eller utan MS”: Tre kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen multipel skleros2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden innehåller fakta om den kroniska sjukdomen multipel skleros, MS, som är en neurologisk sjukdom. Idag har 12000 människor i Sverige diagnosen, och ytterligare 400 diagnostiseras varje år. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättning och många med diagnosen blir beroende av hjälp och hjälpmedel. Detta kan inverka på individens livsvärld, välbefinnande, lidande och självbild, samt den subjektiva och den levda kroppen. Benner och Wrubels omvårdnadsteori har valts, eftersom de inriktar sig på individens egna upplevelser av välbefinnande och ohälsa. Syfte: Syftet var att beskriva tre kvinnors upplevelser av att leva med den kroniska sjukdomen multipel skleros. Metod: Studien grundas på tre självbiografiska böcker och är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen gjordes efter Graneheim och Lundmans beskrivning av en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: ”Upplevelser av kunskap och brist på kunskap”, ”Upplevelser av oro”, ”Upplevelser av att sjukdomen påverkar kroppen”, ”Upplevelser av att bli beroende” och ”Upplevelser av att lära sig leva med sjukdomen”. Slutsats: Information är viktigt för att lindra oro hos individen och dennes närstående. Att inte bara se till de fysiska begränsningarna – utan fokusera på individens upplevelser och känslor är också av vikt.

 • 187.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Förekomst och betydelse av att ha smärta och trötthet hos personer i åldersgrupperna 60-96 år äldres smärta i relation till upplevd trötthet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Åldrandet är en individuell process som upplevs olika av olika personer. Förändringar i åldrandet kan i stor utsträckning vara oplanerade och oönskade. Dessa förändringar beskrivs ofta i form av förluster så som nedsatt rörelse förmåga, syn eller hörsel som i sin tur kan resultera i smärta och trötthet. Syftet: Syftet med studien är att beskriva förekomst och betydelser av att ha smärta och trötthet hos äldre personer mellan 60-96 år samt att undersöka om personer med smärta upplever trötthet i större utsträckning än de personer som inte upplever smärta. Metod: Data från SNAC Blekinges befolkningsdel har använts (n=1372). För att gör sambandsanalys mellan olika variabler har chitvåtest använts med nollhypotesen: smärta och trötthet är oberoende av varandra. Resultatet: Det framkommer att 61,5 % av probanderna upplever smärta och 37,6 % av probanderna upplever trötthet. Vidare visade det sig att hela 31,2 % av probanderna upplevde både smärta och trötthet. Slutsats: Det framkom tydligt och vid upprepade tillfällen att det fanns ett samband mellan smärta och trötthet. Detta är något som kräver stor uppmärksamhet i vården då dessa symtom kan påverkar många dimensioner av den äldres liv.

 • 188.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gustafsson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livskvalitet vid ALS: En litteraturstudie om hur personer med ALS beskriver sin livskvalitet under sjukdomstiden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros är en nervsjukdom som innebär att samtliga muskler efter hand förtvinar och personen slutligen blir totalförlamad. Personens intellekt bibehålls under hela sjukdomsförloppet. Livskvalitet inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga värden och livskvalitet är subjektivt och ytterst individuellt. Livskvalitet knyts till enskilda människors inre upplevelser och karakteriseras som psykiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med ALS beskriver sin livskvalitet under sjukdomstiden. Metod: Litteraturstudie som innefattade åtta artiklar som analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultat: Faktorer som påverkade livskvaliteten positivt under sjukdomsförloppet var sociala kontakter, religion och psykologiskt välbefinnande. Fysiska faktorer påverkade inte livskvaliteten nämnvärt. Slutsats: Det visade sig vara viktigt att sjuksköterskan införskaffade sig kunskap om vad personer med ALS beskriver som viktigt för deras livskvalitet. Sociala kontakter, relationer med närstående och respekt från omgivningen ansågs vara av stor betydelse för personer med ALS.

 • 189.
  Bengtsson, Madelen
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Hunko, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Begränsningar i vardagen efter en stroke: En kvalitativ studie av patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket ämnar både vetenskap och patientnära arbete. Sjuksköterskans beslut ska leda till att patienten förbättrar, bibehåller eller återfår hälsa. Hur sjuksköterskans arbete utformas i mötet med strokedrabbade är helt beroende på vilket bortfall stroken orsakat patienten. Sjuksköterskan arbetar även sekundärpreventivt med strokepatienter där målet är att förebygga återinsjuknande. Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som ger en bättre samsyn mellan patient och vårdgivare. Personcentrerad omvårdnad leder till förbättrat hälsoutfall och en ökad patientnöjdhet. Inom den personcentrerade omvårdnaden ses personen bakom patienten där personen engageras till att vara aktiv i sin vård. Det är viktigt att fokus ligger på personens liv och därmed dennes erfarenheter och prioriteringar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskrivavuxna personers erfarenhet av begränsningar i vardagen efter att ha insjuknat i stroke.

  Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie med kvalitativ design. En manifest innehållsanalys av patografier genomfördes för att besvara syftet.

  Resultat: Resultatet genererade flertalet erfarenheter av begränsningar i vardagen som kategoriserades under att känna sig beroende av support och stöd samt att uppleva social begränsning. Att vara beroende av support och stöd uppkom då de strokedrabbade personerna kände ett beroende av materiella och ekonomiska resurser och ett beroende av hjälp både från informella och formella vårdgivare på grund av konsekvenserna efter stroken. Upplevelsen av att vara socialt begränsad uppkom som en följd av de fysiska- och dolda funktionsnedsättningar som stroken efterlämnade.

  Slutsats: Resultatet påvisade att strokedrabbade personer begränsades i vardagen på grund av de funktionsnedsättningar som medföljde stroken. Resultatet kan nyttjas av sjuksköterskan för att fördjupa sina befintliga kunskaper kring stroke och personcentrerad omvårdnad till strokedrabbade. Genom att sjuksköterskan fördjupar sig i den strokedrabbades erfarenheter av begränsningar i vardagen kan en ökad förståelse ges där sjuksköterskan lättare kan förstå den strokedrabbade personens individuella sjukdomsperspektiv. Detta för att hitta den bästa omvårdnadsmetod som är individuellt anpassad till personen och därmed kunna utföra en god personcentrerad omvårdnad. Vidare studier kring påverkat sexualliv och psykisk ohälsa efter stroke rekommenderas.

  Nyckelord:erfarenhet, kvalitativ, personcentrerad omvårdnad, sjuksköterska, stroke, vardag

 • 190.
  Bengtsson, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Månsson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Prostatacancer: Mäns behov av stöd under året efter diagnosen - En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Prostatacancer är numera den vanligaste cancerformen hos män. Män med prostatacancer har tidigare ofta varit glömda, men eftersom nya diagnoser och behandlingsmetoder har blivit bättre, vilket innebär att sjukdomen kan upptäckas tidigare och behandlas mer effektivt, därmed lever män längre med sin sjukdom. Män har svårt att prata om känslor och eftersom prostatacancer drabbar könsorganen, känner de flesta män skam över sin sjukdom och dess konsekvenser Därför är det viktigt för sjuksköterska att få bättre förståelse för männens situation för att kunna ge det stödet som männen själva anser är viktigaste. Syftet med studien var att belysa mäns behov av stöd året efter diagnosen prostatacancer. Metoden som användes var en litteratur studie med kvalitativ analysmetod. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar, som analyserades med hjälp utifrån en manifest innehållsanalys. Resultatet belyser att män med prostatacancer behövde olika sorters stöd första året efter diagnosen. Behov av information, var den typ av stöd som mest män efterfrågade, informationen efterfrågades från sjukvården och även från anhöriga och vänner. Andra behov som framkom i resultatet är: behov av psykosocialt stöd och behov av stöd i det dagliga livet. Slutsatsen av denna litteratur studien är att det är viktigt för sjuksköterskan att hålla en öppen kommunikation med männen som har drabbats av prostata cancer och våga ta upp och belysa problem som impotens och urin inkontinens för att kunna ge ett bra stöd utifrån männens behov. Prostatacancer kommer sannolikt att öka eftersom vi lever längre därmed antalet äldre bli fler. Sjukvården behöver mer kunskap och forskning för att vi i framtiden på bästa sätt ska kunna ta hand om denna växande grupp patienter

 • 191.
  Bengtsson, Sophia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Håkansson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Föräldrars upplevelser av närhet i relation till sitt prematura barn: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Få ett prematurt barn kan vara en oförutsedd händelse. Den första kontakten mellan föräldrar och barn var ett viktigt moment för barnets utveckling. När prematura barn kommer till neonatalavdelningen och läggs i en kuvös kan kontakt och närhet mellan barn och föräldrar störas. Syfte: Belysa föräldrars upplevelser av närhet i relation till sitt prematura barn. Metod: En litteraturstudie på artiklarna som är genomförda med kvalitativ ansats. Analys genomfördes med hjälp av Burnards 14 stegs analysmodell. Resultat: Mödrarna hade ett behov av att få hålla och röra sitt barn. Fädrar upplevde att de fick mer kunskap samt kom närmre sitt barn än fädrar vars barn var fullgångna. Lycka upplevdes innan, under och efter en sekvens av kängurumetoden. Det var av stor vikt att kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna fungerade. Råd och stöttning var en väsentlig faktor. Slutsats: Föräldrars delaktighet i barnets vård stärkte bandet av närhet. Kängurumetoden bidrog till en god relation mellan familjemedlemmar. Metoden bidrog även till att längtan av närhet tillfredställdes.

 • 192.
  Bengtsson, Therese
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nordqvist, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors livskvalitet vid bröstcancer – Kvalitativ litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Varje år får cirka 7000 kvinnor diagnosen bröstcancer i Sverige. Kvinnornas livskvalitet påverkas vid sjukdomen bröstcancer och det är en individuell upplevelse. Syfte: Syftet var att belysa livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen är gjord enligt Graneheim och Lundmans metod och artiklarna är kvalitetsbedömda enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis beskrivning. Resultat: Resultatet presenteras i sex huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorierna är ”Psykisk hälsa”, ”Fysisk hälsa”, ”Sociala relationer”, ”Omgivning”, ”Graden av självständighet” och ”Existentiella tankar”. Slutsats: Bröstcancer påverkar kvinnorna på många olika sätt vilket leder till att de får en försämrad livskvalitet. Får kvinnan ett bra stöd av sina närmaste och de som finns i deras omgivning får de en ökad livskvalitet och klarar av att hantera sjukdomen bättre. Sjuksköterskan har en viktig roll i kvinnans behandling av bröstcancern. Det viktigaste för sjuksköterskan är att ha ett helhetsperspektiv patienten får då en bättre omvårdnad vilket leder till ökad livskvalitet för kvinnan.

 • 193.
  Bengtsson, Theresia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv för att stärka människors delaktighet i samhället2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människors jämlika förutsättningar att delta i samhället har stor betydelse för folkhälsan. Utanförskapet är demokratins och största fiende och regeringens främsta utmaning idag. Det finns samverkansformer och projekt som kan främja en gränsöverskridande kommunikation och stärka människors delaktighet. För att bemöta denna utmaning krävs aktiva och gränsöverskridande samverkansformer. Syftet med studien var att belysa erfarenheter och önskemål om samverkan mellan föreningar, näringsliv och kommunen som kan stärka människors delaktighet. Detta var en empirisk studie som genomfördes med en induktiv kvalitativ ansats via enskilda semistrukturerade intervjuer med föreningsliv, näringsliv och kommun. Intervjuerna bearbetades med en innehållsanalys. Resultatet visade vilka möjligheter och hinder som finns kring samverkan idag, samt vilka önskemål som fanns för att möjliggöra en gränsöverskridande samverkan aktörerna emellan. Bristen på fysiska och digitala möten, samordnande roller, öppenhet hos aktörerna och gemensamma värdegrunder har diskuterats som inverkande faktorer för denna samverkan. Studiens resultat kan ge förståelse och underlag till hur den gränsöverskridande samverkan kan organiseras för att stärka alla människors delaktighet i samhället.

 • 194. Bennet, Louise
  et al.
  Berglund, Johan
  Reinfection with Lyme borreliosis: A retrospective follow-up study in southern Sweden2002In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, p. 183-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a 5-y retrospective follow-up study in southern Sweden that initially included > 1000 individuals with previously diagnosed erythema migrans, factors that influenced the risk of reinfection with Lyme borreliosis were elucidated. The total frequency of reinfection was 4% and the number of tick bites influenced the risk of reinfection: those bitten > 10 times during the observation period had a 4-8-fold increased risk compared with those bitten < 5 times. Women manifested to a greater extent than men although both genders were bitten equally by ticks, thus indicating that women may be more susceptible to reinfection. All reinfected women were > 44 y old. The county of Kalmar including Oland was found to be highly endemic for reinfection with Lyme borreliosis. Thus the number of tick bites, gender, age and study area influenced the risk of reinfection.

 • 195. Bennet, Louise
  et al.
  Danell, Sven
  Berglund, Johan
  Clinical Outcome of Erythema Migrans after Treatment with Phenoxymethyl Penicillin2003In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 35, no 2, p. 129-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a 5 y retrospective follow-up study in southern Sweden of 708 adult individuals with erythema migrans as the single manifestation of Lyme borreliosis, the clinical outcome and the antibiotic treatment were studied. 80%, were treated with phenoxymethyl penicillin, 15% with doxycycline and 5% with other antibiotics. Phenoxymethyl penicillin and doxycycline were extremely effective: 98 and 94% of the individuals reported complete recovery without complications. Few individuals reported the development of new symptoms following treatment and none developed any late manifestation of Lyme borreliosis during the observation period. Thus, in the area studied the treatment of the early localized manifestation of Lyme borreliosis (erythema migrans) with antibiotics was extremely successful. The current Swedish recommendation to use phenoxymethyl penicillin, when no sign of disseminated infection or coinfection with other tick-borne pathogens is present, seems excellent.

 • 196. Bennet, Louise
  et al.
  Fraenkel, Carl-Johan
  Garpmo, Ulf
  Halling, Anders
  Ingman, Mikael
  Ornstein, Katharina
  Stjernberg, Louise
  Berglund, Johan
  Clinical appearance of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii: effect of the patient´s sex2006In: Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, E-ISSN 1613-7671, Vol. 118, no 17-18, p. 531-537Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim in this survey was to study the clinical characteristics of infections caused by Borrelia genospecies in patients with erythema migrans where Borrelial origin was confirmed by polymerase chain reaction. The aim was also to study factors influencing the clinical appearance of erythema migrans. Methods: The study was conducted in southern Sweden from May 2001 to December 2003 on patients 18 years and older attending with erythema migrans at outpatient clinics. All erythema migrans were verified by polymerase chain reaction, photographed and categorized into “annular” or “non-annular” lesions. A logistic regression model was used to analyze relations between the appearance of the erythema migrans (i.e., annular or non-annular) and factors that influenced its clinical appearances. Results: A total of 118 patients, 54 women (45.8%) and 64 men (54.2%), fulfilled the inclusion criteria. Of these patients, 74% were infected by B. afzelii, 26% by B. garinii ( p < 0.001). A total of 45% (38/85) of the erythema migrans were annular, 46% (39/85) were non-annular and 9.4% (8/85) were atypical. For men infected by B. afzelii the odds ratio of developing non-annular erythema migrans was 0.09 (95% CI: 0.03 - 0.33) in comparison with women with the same infection. Conclusions: In this prospective study of a large series of erythema migrans, where infecting genospecies were confirmed by polymerase chain reaction, the sex of patients infected with B. afzelii had a strong influence on the appearance of the rash. Patients infected by B. garinii more often had non-annular erythema migrans and a more virulent infection with more individuals presenting with fever, raised levels of C-reactive protein and seroreactivity in the convalescence sera.

 • 197. Bennet, Louise
  et al.
  Fraenkel, Carl-Johan
  Stjernberg, Louise
  Garpmo, Ulf
  Ingman, Mikael
  Ornstein, Katharina
  Berglund, Johan
  Clinical Aspects of Erythema Migrans in Southern Sweden2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The aim of this study was to describe and categorize the different predominant patterns of PCR confirmed erythema migrans (EM) and to study possible correlations according to the clinical pictures and Borrelia substrains. Methods: Patients over 18 years old, seeking care with tick exposure and an EM were consecutively included during a study period of three years. We evaluated clinical and laboratory findings with regard to Borrelia burgdorferi s.l. spirochetes detected with nested Osp A PCR in skin biopsy specimens. Laboratory and serology testing were done acute, after 6 weeks and after 6 months. The patients were clinically evaluated at the initial visit and repeatedly after 14 days unitl recovery. Results: 118 patients (women=54, men=64) with a positive B. Burgdorferi s.l. PCR analysis were included. In this area totally 73.7% of the EM were caused by B. afzelii and 26.3% by B. garinii (p=0.0001). Leisons caused by B. garinii had a shorter duration from tick bite to the initial visit (p= 0.001) but there were no differences between the sizes of the EM, indicating a faster development of lesions caused by B. garinii. Patients with lesions caused by B. garinii to a greater extent had presented with fever at the initial visit (p=0.02). Also patients with B. garinii lesions to a greater extent had elevated levels of CRP at the initial visit (p=0.006). 45% of the EM were categorized as “annular”, 27% as “homogeneous”, 19% as “central erythemas” and 9% as “atypical”. The lesions caused by B. afzelii were predominately “annular” and the lesions caused by B. gaarinii were predominately “homogeneous”. Conclusions: In this study most EM were caused by B. afzelii. Leisons caused by B. garinii developed faster and the patients to a greater extent presented with fever and elevated levels of CRP at the initial visit. Leisons caused by B. garinii were mostly homogenous and by B. afzelii were mostly annular.

 • 198. Bennet, Louise
  et al.
  Halling, Anders
  Berglund, Johan
  Increased incidence of Lyme borreliosis in southern Sweden following mild winters and during warm, humid summers.2006In: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ISSN 0934-9723, E-ISSN 1435-4373, Vol. 25, no 7, p. 426-432Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to investigate the long-term incidence rate of Lyme borreliosis and, additionally, to determine whether a correlation exists between climatic factors and summer-season variations in the incidence of Lyme borreliosis. Climatic variability acts directly on tick population dynamics and indirectly on human exposure to Lyme borreliosis spirochetes. In this study, conducted in primary healthcare clinics in southeastern Sweden, electronic patient records from 1997-2003 were searched for those that fulfilled the criteria for erythema migrans. Using a multilevel Poisson regression model, the influence of various climatic factors on the summer-season variations in the incidence of erythema migrans were studied. The mean annual incidence rate was 464 cases of erythema migrans per 100,000 inhabitants. The incidence was significantly higher in women than in men, 505 and 423 cases per 100,000 inhabitants, respectively (p<0.001). The summer-season variations in the erythema migrans incidence rate correlated with the monthly mean summer temperatures (incidence rate ratio 1.12; p<0.001), the number of winter days with temperatures below 0 degrees C (incidence rate ratio 0.97; p<0.001), the monthly mean summer precipitation (incidence rate ratio 0.92; p<0.05), and the number of summer days with relative humidity above 86% (incidence rate ratio 1.04; p<0.05). In conclusion, Lyme borreliosis is highly endemic in southeastern Sweden. The climate in this area, which is favourable not only for human tick exposure but also for the abundance of host-seeking ticks, influences the summer-season variations in the incidence of Lyme borreliosis.

 • 199. Bennet, Louise
  et al.
  Stjernberg, Louise
  Berglund, Johan
  Effect of Gender on Clinical and Epidemiologic Features of Lyme Borreliosis2007In: Vector Borne and Zoonotic Diseases, ISSN 1530-3667, E-ISSN 1557-7759, Vol. 7, no 1, p. 34-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to highlight the influence of patients’ gender on Lyme borreliosis and especially erythema migrans (EM), focusing on exposure to tick bites, epidemiology, and the clinical picture. All studies were conducted in the county of Blekinge, located in southeastern Sweden. A prospective study was conducted in 235 individuals (women, n=110; men, n=125) engaged in recreational or occupational activities focusing on exposure to tick bites. A retrospective epidemiological study evaluating 123,495 electronic patients´ records (women, n=61,712; men, n=61,783) and a prospective clinical study including 118 patients (women, n=54; men, n=64) 18 years or older seeking care for EM > 5 cm in diameter with genospecies verified by polymerase chain reaction were conducted. Results: Women 40 years or older had a 48% higher risk than men 40 years or older and 42% higher risk than women younger than 40 years of attracting tick bites (0.0188 versus 0.0127 and 0.0188 versus 0.0132 tick bites respectively per hour). Additionally they had a 96% higher risk than men younger than 40 years of attracting tick bites (0.0188 versus 0.0096). The annual incidence rate of EM in women was 506 and in men 423 cases per 100,000 inhabitants (p<0.001). Significant differences in incidence rates occurred in those 40 years or older. Odds ratios for males infected with Borrelia afzelii developing nonannular EM were 0.09 (95% confidence interval [CI] 0.03 to 0.33) in comparison with females infected by Borrelia afzelii. Conclusions: Significant gender differences in the risk of contracting tick bites, incidence rates, and clinical picture of EM have been observed. Exposure to tick bites alone may not explain these observations and further studies need to be done to clarify the biologic, immunologic, and sociological mechanisms causing these differences.

 • 200.
  Berg, Jennie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Thorell, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att ha ett barn med cancer i familjen: Föräldrar och syskons upplevelser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas ca 300 barn av cancer som är den vanligaste dödsorsaken hos barn i Sverige. Hela familjen påverkas av detta under lång tid. En säker och trygg vardag ersätts med ständig strävan om överlevnad, att både barnet och familjen ska ta sig igenom denna period av rädsla, kaos och hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrar och syskons upplevelser av att ha ett cancersjukt barn i familjen. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: De mest dominerande och distinkta upplevelserna familjemedlemmarna uttryckte redovisas i tre kategorier; (1)Delaktighet, är jag involverad? (2)Hopplöshet, vågar vi planera framåt? (3)Otrygghet, vem tröstar mig? Slutsats: I denna studie sammanställs kunskap, dels riktat till sjuksköterskan som med denna ska kunna hjälpa en familj att bemästra en sjukdom och hjälpa dem att se en mening. Studien inbringar också kunskap som riktar sig till föräldrar och syskon, att de inte är ensamma med sina upplevelser att ha ett barn med cancer i familjen.

1234567 151 - 200 of 1662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf