Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Henriksson, Amadeus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ideal i dagens planeringspraktik: Teorier och ideals inverkan på den svenska översiktsplaneringen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En strategisk fysisk planering har under flera år varit något som förespråkats från statligt håll i Sverige, men trots detta så har idealen inte fått något tydligt fäste i den kommunala planeringen. Det är utifrån detta glapp mellan teori och praktik som arbetet har sin utgångspunkt, där syftet är att skapa en förståelse för planeringsprocessens underliggande ideal, sättet som idealen påverkar planeringen och anledningen till att glappet mellan teori och praktik har uppkommit.

   

  Dagens planeringspraktik studeras utifrån sex översiktsplaneprocesser, där ideal från den rationella, kommunikativa och strategiska planeringen identifieras och lyfts fram. Utifrån intervjuer gjorda med kommunala planerare så dras slutsatsen att dagens översiktsplanering främst är baserad på ett rationellt ideal, vilket synliggörs av den systematik och regelstyrning som finns i processen och genom den tydliga rollfördelning som finns mellan planerare och politiker. Uppsatsen visar också på att den kommunikativa teorin inte har fått det genomslag som planeringsdebatten möjligen ger sken av, utan har främst inneburit att ett större antal aktörer inkluderas i processen och att det skapats en bredare kunskapssyn. Den strategiska fysiska planeringen har främst inkluderats genom användandet av visioner, men där dessa är begränsade till att ge en riktning åt den kommunala planeringen och utgår inte från teorins konsensusbyggande eller aktörsmobiliserande aspekter.   

   

  Arbetet visar på att idealet om en strategisk fysisk planering, som förespråkas från statligt håll, inte har fått något genomslag eftersom praktiker eftersträvar ett rationellt ideal snarare än ett strategiskt. Ett första steg för att glappet mellan teori och praktik ska minska skulle i så fall vara att praktiker och statliga myndigheter eftersträvar samma ideal. Det går att härleda det rationella idealet bland planerare till att planeringssystemet i sig är rationellt uppbyggt och att planerare endast i liten utsträckning går utöver de lagstadgade kraven i sitt arbete. Glappet mellan teori och praktik har därför förstärkts av att planeringssystemet inte har förändrats i tillräckligt utsträckning, men har också påverkats av att planerare inte aktivt reflekterar över sättet som de arbetar på. Samtidigt bemöts de kommunikativa och strategiska idealen som fått genomslag av ett starkt motstånd från det rationella planeringssystemet, vilka gör att de endast delvis kunnat bli implementerade.   

 • 152.
  Hoenninger, Jonathan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Costamilan, Lucas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Ochiai, Miyuki
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Community Supported Agriculture: Towards a Flourishing Movement in Europe2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a response to the growing global sustainability challenges related to industrial agriculture, alternative approaches of food production and distribution are emerging. One approach that fosters direct consumer-producer relationships and sustainable local food production is known as Community Supported Agriculture (CSA). This study explored how the CSA movement can be supported strategically towards a flourishing movement in Europe. A qualitative research approach was chosen with a comparative element of the two countries with contrastive characteristics in terms of the degree of successfulness of the movement; with France being successful and Sweden having less success in terms of the number of CSAs. Semi-structured interviews were conducted with 21 CSA farmers, network members and researchers. The results revealed barriers and enablers for a flourishing movement under five overarching themes: (1) Definition, structure and operation (2) The direction of the movement (3) Social aspects (4) Knowledge and communication, and (5) Country-/region-specific aspects. Crucial factors and contrastive features between countries were identified and discussed in relation to how they hinder or enable a flourishing movement. Based on the findings, strategic guidelines were developed with the aim of contributing to CSA practitioners and leaders in Europe. 

 • 153.
  Hoffman, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva kvinnors känslor och upplevelser samt de attityder som möter kvinnorna då en återgång till arbetsliv blir aktuellt efter föräldraledighet. Frågeställningarna som besvaras är vilka känslor kvinnorna upplever samt vilka attityder som möter kvinnorna då återgång i arbetsliv är ett faktum. Studien har ett fenomenologisk samt hermeneutiskt angreppssätt och fem kvinnor har intervjuats där deltagarna var mellan 25-39 år. Deltagarna har valts ut med kriteriet att de varit föräldralediga men återinträtt i arbete. Resultatet innehåller en beskrivning av att kvinnorna upplever en inre konflikt då den dagliga separationen från barnet blir vardag. Vidare varierar kvinnornas känslor kring att vara förvärvsarbetande och moder i kombination. Resultatet redogör för att de attityder som möter kvinnorna då de återinträder i arbete är av varierande karaktär men att kvinnornas syn på sig själva och de prioriteringar de gör har stärkts efter att ha blivit mamma och att detta återspeglas även i arbetet. Tolkningen av detta kan beskrivas som att moderskapet innebär en ökad reflektion, medvetenhet samt omvärderingar vad gäller alla delar i livet, däribland arbetet. Nyckelord: kvinnor, föräldraledighet, attityder, känslor, upplevelser, moderskap, arbete

 • 154.
  Hoffman, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pedagogers arbete i förskolan- upplevelser, problematik och förtjänster2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna beskriver och uppfattar sin livsvärld i en förskola där de arbetar tillsammans med barn och barns lärande och utveckling. Forskningsfrågorna som har besvarats är: Hur upplever pedagogerna sitt arbete i förskolan? Vad upplever pedagogerna att det finns för problem och förtjänster med att arbeta i förskolan? Studien har ett hermeneutiskt angreppssätt och fem pedagoger har intervjuats samt observationer har genomförts. Resultatet visar att pedagogerna till största del upplever sitt arbete som glädjefullt och detta beror till stor del på den aktuella förskolans beskaffenhet. Problematiken återfinns då pedagogerna upplever att de verkar i för stora barngrupper och är för styrda av riktlinjer och kunskapskrav som inte är deras egna. Tolkningen av detta kan beskrivas som att arbetet som pedagog innebär upplevelsen av en konflikt professionellt då pedagogerna besitter kunskapen om att gemenskap med barnen är centralt för barns lärande och utveckling. Upplevelsen hos pedagogerna är att de inte kan erbjuda detta i tillräcklig stor utsträckning till barnen och att detta skapar en känsla av problematik.

 • 155.
  Holgersson, Lotta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommun2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Studien är ett samarbete mellan Karlskrona kommuns Idrott – och fritidsförvaltning och Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för management. Undersökningen ger även möjligheten för Karlskrona kommun att skapa beredskap för förändrade fritidsvanor och efterfrågan på andra typer av fritidsaktiviteter än de som finns tillgängliga. Syftet med studien är att kartlägga vad invånarna i Karlskrona kommun utövar för fritidsaktiviteter. Våra frågeställningar är Vad utövar Karlskrona kommuns invånare för fritidsaktiviteter? Hur väl svarar Karlskrona kommuns fritidsaktivitetsutbud upp till behovet hos kommuninvånarna? Vi har använt oss av den kvantitativa metoden för att kartlägga begreppet fritidsaktiviteter kopplat till Karlskrona kommuns invånare. Kartläggning av kommuninvånarnas fritidsaktiviteter genomfördes som en enkätundersökning. För att skapa enkäten tog vi hjälp av liknande undersökningar i andra kommuner i Sverige. För att den enkätkonstruktionen de använt var beprövad och kunde på så vis ge oss en god bas att utgå ifrån. Genom att förändra och omarbeta enkäten så att den stämde in på det vi avsåg att kartlägga, hade vi möjlighet att utveckla enkäten så att den gav oss svar på våra frågeställningar. De som medverkade i enkätundersökningen var anonyma och deltog frivilligt. De var kommuninvånare i Karlskrona med ålder 18 – 74 år. Tanken från början var att dela ut enkäten vid stormarknaden Amiralen för att få ett tillfällighetsurval och möjligheter till ett stort urval. När sedan Amiralen nekade oss att använda deras kundkrets blev det genast mycket svårare för oss att få tag på den mängden människor vi hade som vision att ha med i vår undersökning. Vår lösning blev att dela ut enkäten till företag i kommunen och till personer i vår umgängeskrets. Vi är nöjda med vår undersökning och vårt urval. Vi har gjort vårt allra yttersta för att få en spridning på åldrar, kön, orter, civilstånd och sysselsättning. För att kunna förklara föreställningen om vad fritid är och hur aktiviteter kan förbindas till individens fria tid har vi använt vi två teorier om fritidsbegreppet. Den första teorin av Friberg & Jonssons ser fritiden ur fem olika perspektiv och vår uppmärksamhet har legat på aktivitetperspektivet i teorin Genom Norling och Gunnarssons teori om fritidens basmodell har vi erhållit en förklaring om hur fritiden kan ses som en kedja av fenomen. Processen har kopplats till arbetets syfte och till de frågeställningar undersökningen har baserats på. Med hjälp av teorin kunde en förklaring skapas om hur intressen inom ett område kan utvecklas. Om ett fritids- eller aktivitetsbehov finns bland invånarna måste kommunen utveckla områden och arenor för utövandet av denna fritidsaktivitet för att skapa en positiv effekt. i analysen koncentrerar vi oss på behov, utövande och effekt i Norling & Gunnarssons modell för att även här få en klar förbindelse mellan syfte, teori och analys. Innan vi började analysera resultatet trodde vi att personer i Karlskrona kommun skulle hålla på med mer aktiva sysselsättningar på sin fritid, det vill säga kanske spela mer fotboll, handboll eller rida. Karlskrona är en stad med djup sportkultur inom bland annat handboll och fotboll, detta trodde vi skulle synas i undersökningen. Resultatet blev annorlunda, informanterna umgicks helst med sin familj och vänner och besökte café. Vi har diskuterat om detta resultat kan passa in med Karlskrona kommuns vision om att vara en aktiv stad, vår diskussion mynnade ut i att staden kan vara aktiv på många olika sätt och att vårt resultat stärker tron på att personer mår bra av att träffa sina nära och kära. Resultatet visade att det fanns skillnader både mellan kön och de olika åldrarna när det gällde val av fritidsaktiviteter och intresset för dem. De vanligaste sätten för informanterna att skaffa information om aktivitetsutbud var att använda sig av tidningar och släkt och vänner. Mindre vanliga sätt var via lokal turist information och Karlskrona kommuns hemsida. De flesta var nöjda med sin fritid men hade önskemål om vissa aktiviteter som de ansåg saknades i kommunen, bland annat ett äventyrsbad, utomhusrink för skridskoåkning och motorsportanläggningar.

 • 156.
  Holm, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kommunicerat ledarskap: Upplevelsen av lärandet mellan kvinnliga respektive manliga ledare i kommunikation till en homogen arbetsgrupp av motsatt kön2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats kommer ledarens upplevelse av kommunikationen till sina medarbetare att belysas. Studien bygger på fenomenologisk ansats och det är den egna upplevelsen av lärandet som ligger till grund i undersökningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur en kvinnlig respektive manlig ledare upplever kommunikationen med en homogen arbetsgrupp av motsatt kön, samt att studera vad ledarna lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare. De frågeställningar som kommer att ligga för grund i studien är hur de kvinnliga respektive manliga ledarna upplever att de kommunicerar med sina medarbetare då det är en manlig eller kvinnlig arbetsmiljö. Likaså vad kvinnliga ledare i en manlig arbetsmiljö respektive manliga ledare i en kvinnlig arbetsmiljö har lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare. Vi behöver kommunicera för att fungera i samhället som individer och det finns olika modeller för det hos män och kvinnor. Redan i tidig ålder lägger vi grunden för hur vi kommunicerar olika för att sen utveckla det till typiskt kvinnlig och manlig kommunikation. Det handlar också om hur ledares kommunikativa förmåga bör vara till sina medarbetare. Intervju har skett med en kvinnlig och en manlig ledare för att få fram just deras upplevelse i kommunikationen till sina medarbetare och vad de lärt sig i sin kommunikation. Det som framkom var att kommunikation är viktig och att det finns en tydlighet. Att informera, att kunna lära av varandra och att kommunicera på ett positivt sätt tycker ledarna är viktiga lärdomar som de har tagit med sig under sitt yrkesverksamma liv. Men för att kunna kommunicera rätt behöver du som ledare vara med klara med vad du själv menar innan du kan förmedla dig till andra.

 • 157.
  Holmberg, Mirela
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Offentlig sektor kontra privat sektor: En studie om lärarnas medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader gällande medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan kommunal och privatanställda gymnasielärare. Enkätundersökningen (N = 88) genomfördes i en kommunal och en privat gymnasieskola. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan kommunal och privatanställda lärare i följande dimensioner: övervakning, samarbete, engagemang, extern reglering, tillfredsställelse med arbetskamrater och tillfredsställelse med chefen. Dessa dimensioners relevans och resultatets validitet diskuteras.

 • 158.
  Holmstedt, Louise
  et al.
  KTH, SWE.
  Brandt, Nils
  KTH, SWE.
  Robèrt, Karl Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Can Stockholm Royal Seaport be part of the puzzle towards global sustainability?: From local to global sustainability using the same set of criteria2017In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 140, no Part 1, p. 72-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Urban sustainable development is today seen as one of the keys towards unlocking the quest for a sustainable world. One feature of urban sustainability is the increased interest in developing sustainable urban districts. For many of these developments, guiding sustainability documents are developed to frame future goals. However, few of these documents specify on which grounds they determine the sustainability of goals and they are largely developed as independent islands of local sustainability. This is unfortunate as cities and their districts are fully dependent on surrounding environments. Failing to include a holistic approach into the local planning increases the risk of sub-optimisation, future lock-ins and missed targets on a higher level. The aim of this study is to analyse whether the environmental and sustainability programme for Stockholm Royal Seaport, a new urban district in Stockholm, Sweden, can guide development of the district towards holistic ecological sustainability. By using the Framework for Strategic Sustainable Development a holistic template for an ecologically sustainable planet has been described, important sectors for the built environment have been identified and the environmental and sustainability programme for the district has been analysed. This study showed that the vision and operational goals put forward in the Stockholm Royal Seaport programme complies relatively well with the designed template. However, important deviations in all sectors but land use have been identified. These deviations arise in the translation process between theory and practice. The vision for the district and the implementation phase are not aligned due to too narrow a perspective of a sustainable urban district, lack of robust sustainability principles including use of such to identify key strategic questions. In addition to the lack of an all-embracing conceptual framework, there is also a lack of structures for cooperation between stakeholders and conflicts between local and regional agendas. Use of a unifying framework can describe desirable future scenarios where the local level does not contribute to violation of the universal sustainability principles and identify step-wise routes towards such scenarios. © 2016 Elsevier Ltd

 • 159.
  Huete, Olga Martinez
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Är prestation och perfektion moderna ideal?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det individualistiska samhället kännetecknas av ett ökat ansvar för individen att utforma sitt liv och sin framtid. Prestation och perfektion är intressanta fenomen direkt relaterade till valmöjlighet. Kan dessa fenomen till och med uppfattas som ideal i det individualistiska samhället? Syftet med studien har varit att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till de samhälliga idealen som markerar perfektion och som utmanar individen att göra sitt yttersta. Studien är explorativ och använder sig av en enkät som undersökningsmetod. Den tar hjälp av en mer kvantitativ forskningsansats i form av statistisk för att nå syftet och kunna svara på frågeställningen. Resultatet visar en tendens enligt dessa linjer, där det är upp till själva individen att utforma sitt liv och det viktigast av allt. Studien visar att perfektion och vikten av prestation är indikationer på att dessa fenomen kan uppfattas som moderna ideal. Vidare forskning skulle behövas i form av experiment, eller jämförande ansatser av mer kollektivistiska samhällen.

 • 160.
  Hultkrantz, Per
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Larsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism under den sena adolescensen med avseende på betyg, kön och gymnasieprogram.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En betydelsefull period i många tonåringars liv är gymnasietiden. Avgångsbetygen i gymnasiet spelar en viktig roll för framtida möjligheter att välja yrke eller komma in på universitet eller högskola. Kontexten kan vara avgörande för hur självbilden utvecklas. Syftet med studien var att se om det fanns en skillnad mellan pojkar och flickor i den sena adolescensen angående self-esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism. Speciellt intressant var att se eventuella samband mellan dessa psykologiska fenomen och betygen i engelska, matematik och idrott/hälsa samt programvalet. Tre frågeformulär distribuerades ut till 138 tredjeårselever, 53 pojkar och 85 flickor, vid olika gymnasieskolor. Det påvisades högre self-esteem samt lägre sensitivity to criticism hos pojkar än hos flickor. Skillnader mellan könen fanns ej i self-efficacy. Alla betyg korrelerade positivt med self-efficacy, men inga betyg korrelerade med self-esteem trots att det finns vissa kulturellt och socialt betingade skillnader mellan könen. När det gäller self-esteem och sensitivity to criticism visar studien på att könen har samma tro på den egna förmågan till prestation. Diskussionen tar även upp förslag till framtida forskning.

 • 161.
  Hutchison, Mona
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Genus, kön och sexualitet. En kvalitativ studie i en ungdomsgrupp.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varför klär sig somliga unga män i kläder som traditionellt anses feminina, använder make up och bär håret i små tofsar i alla möjliga färger? Varför ägnar sig somliga ungdomar åt samkönat hångel samtidigt som de ser sig som heterosexuella? Vad är det som gör att de väljer detta beteende trots att de riskerar att bli utsatta för våld på grund av detta? Dessa frågor har mynnat ut i föreliggande undersökning. Detta är en kvalitativ fallstudie/etnografi med hermeneutisk ansats. Syftet med denna undersökning har varit att belysa hur en specifik grupp ungdomar idag ser på genusidentitet och sexualitet för att försöka förstå dess betydelse i konstruerandet av självidentiteten idag. Undersökningen har skett genom deltagande observation i ungdomsgruppen under loppet av fyra år. Övrig metod har bestått av semistrukturerade intervjuer, ansikte mot ansikte, över telefon och MSN. Möjligheten att under en längre tid få ta del av en specifik ungdomsgrupps vardag har givit en god inblick i denna grupps livsstil, samspel, attityder och beteenden. Teorin denna undersökning vilar på är Giddens struktureringsteori som tillsammans med begreppskonstruktioner av bland andra, Foucault, Bourdieu och Connell bildar en teoretisk bas. Denna teoretiska bas har valts för att ge en historisk bakgrund vilken visar hur sexualiteten kom att bli en diskurs och hur den vävts in i samhällets kronologiska utveckling. Även den hegemoniska manligheten och manlighetens dominans vävs in i bilden som också omfattar moderniteten. Analys har gjorts mot bakgrund av tidigare forskning och teorier och har skett parallellt med insamling av empiri enligt principerna för grounded theory. Underliggande frågeställningar har varit att förstå varför killar i denna grupp klär sig och i övrigt uttrycker sin stil i traditionellt kvinnliga attribut, varför de ägnar sig åt samkönat hångel när de betraktar sig som heterosexuella samt hur ungdomarna i denna grupp ser på kvinnligt och manligt. Resultatet presenteras till största delen som en etnografi. Det pekar, för det första, mot att samkönat hångel inte behöver ha med sexuella preferenser att göra utan istället kan vara en del av konstruerandet av självidentiteten i form av ett livsstilsval. Det antyder dessutom att den manliga dominansen kan vara i gungning genom att en ny bild av manlighet håller på att utvecklas, vilket implicit leder till ökad jämställdhet.

 • 162.
  Hägg, Jelena
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Avund på arbetsplatsen: Individers upplevelse av att känna avund och att vara avundade2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Avund är en vanligt förekommande emotion och även om den oftast är både omedveten och icke önskvärd, är den ändå en del av vardagen och inte minst arbetsdagen för de allra flesta. Avund kan också vara en hämmande och destruktiv kraft på arbetsplatsen, vilket denna studie har valt att belysa. Syftet har varit att öka förståelsen för individuella upplevelser och erfarenheter av avund, samt upplevda konsekvenser av denna emotion på arbetsplatsen. Nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer låg till grund för det empiriska materialet, vilket analyserades utifrån fenomenologisk ansats. Resultatet och analysen av insamlad data, visade att både upplevelsen av att känna avund och att vara avundad, kan bidra till starka och negativa känslomässiga reaktioner i form av ökad stress och oro, dock med stora skillnader i styrka, mellan deltagarna. Resultatet visade även att individens egen förmåga att hantera upplevelsen kognitivt, avgör om avund leder till ökad upplevelse av stress. De deltagare som valde en problemfokuserad copingstrategi till förmån för en emotionell copingstrategi upplevde också färre och mer kortsiktigt negativa konsekvenser på upplevd stress av avund.

 • 163.
  Ibishi, Antigona
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "Etnisk diskriminering i affärer". En kvalitativ studie i hur några kunder med annan etnicitet än svensk upplever affärsanställdas bemötande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet än svensk upplever bemötandet av affärsanställda. Fokus riktas mot affärsanställdas bemötande av kunder med annan etnicitet än svensk när de ska handla dagligvaror eller kläder. För att kunna uppfylla syftet med studien, genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra invandrare, två kvinnor och två män. Informanterna var i åldrarna mellan 22 till 57 år gamla och kom till Sverige från Afghanistan, Kosova och Portugal för mellan två till 16 år sedan. Begrepp som omnämns i studien upprepade gånger är diskriminering och fördomar, vilka också definieras utförligt och behandlas i arbetet. Den tidigare diskrimineringsrapport som det tagits del av i föreliggande studie handlar bland annat om hur ungdomar och unga vuxna med afrikans bakgrund upplever diskriminering och rasism i Sverige. Dessa vittnar om dagliga kränkningar baserade på stigmat mörkare hudfärg/ utseende. Diskriminering och rasism upplevs av de intervjuade genom att de utsätts för ifrågasättning att vistas på vissa platser och områden via rasistiska skällsord och övervakning. Effekten av dessa blir att de färgas av sina erfarenheter, ”de färgas av Sverige” och utvecklar rädslor av olika slag. Denna uppsats empiri analyserades utifrån studiens bakgrund och teori som utgörs av Elias Norberts och John L Scotsons ”Etablerade och Outsiders”. Denna teori beskriver hur etablerade maktförhållanden vidmaktshålls av dem som utövar makten och hur en person stämplas eller etiketteras som avvikare. Resultatet analyserades också utifrån Erwing Goffmans stigmatiseringsteori som beskriver hur stigmatiserades livs potentialer eller möjligheter minskas av de ”normala”. Analysen bidrog till att vissa slutsatser kunde dras. I likhet med den tidigare forskning som jag har tagit del av, visade studien bland annat att informanterna upplevde att de inte blir bemötta på samma vis som svenska kunder när de handlar i butiker/affärer. De upplever att de diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet och stigmatiseras för att de blir behäftade med ett stigma som inskränker deras handlingsutrymme i det offentliga, i butiker/affärer och även andra områden.

 • 164.
  Ilandersson, My
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lindström, Elenore
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lärares uppfattningar av samspel i undervisningen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av lärares uppfattningar av samspelet som pågår i klassrummet mellan lärare och elev. Ansatsen som används är inspirerad av den fenomenografiska. Den fenomenografiska ansatsen innebär att man försöker beskriva människors kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen, ur ett andra ordningens perspektiv. Anledningen till att vi inte fullt utgått ifrån fenomenografin beror på att vi frångått dess grunder i databearbetningen då vi stött på svårigheter. Metoden som använts för datainsamlingen är intervju av halvstrukturerad art. Urvalet består av nio mellanstadielärare från fem olika skolor i södra Sverige. Resultatet har delats upp i två teman, nämligen samspel uppfattas som relationer och samspel uppfattas som samarbete. Under dessa huvudteman är resultatet indelat i 7 kategorier. Slutsatsen som studien resulterat i innebär att relationernas innehåll, att mötas samt stödfunktioner tillsammans möjliggör bildandet och bevarandet av en god relation mellan läraren och eleverna, en relation som är av stor vikt för samspelet och dess funktioner. Den sociala övningen som kan framträda såsom grupparbete, vilket även ses som ett tillfälle att lära av varandra, utgör tillsammans med diskussion grunden för samarbete i klassrummet, både mellan elev - elev samt lärare - elev (elever). Detta samarbete främjar ett samspel i klassrummet.

 • 165.
  Israelsson, Evelina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Sahin, Sila
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Social hållbarhet, lika för alla?: En diskursanalys av kommunala åtgärder för ökad social hållbarhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen grundar sig i social hållbarhet och kunskapsluckan gällande hur åtgärder för ökad social hållbarhet i olika typer av bostadsområden ser ut och om dessa åtgärder skiljer sig åt. Uppsatsen ämnar till att undersöka kommunala diskurser kring social hållbarhet och åtgärder som föreslås inom den fysiska planeringen för en ökad social hållbarhet i olika bostadsområden. Arbetet grundar sig i fallstudier av två kommuner; Haninge och Södertälje kommun inom vilka två miljonprogram och två mer “traditionella” bostadsområden har valts ut, där båda kommunerna innehåller respektive typ av bostadsområde. Därefter har kommunala styrdokument som behandlar respektive bostadsområde analyserats med hjälp av diskursanalys för att undersöka hur kommunen skriver om den sociala hållbarheten inom områdena och vilka åtgärder som föreslås för dem. Den specifika inriktningen inom det diskursanalytiska fältet som har valts för diskursanalysen är Laclau och Mouffes diskursteori.

  I analysen framgår det att de nodalpunkter som omfattas av kommunernas sociala hållbarhetsdiskurser binds ihop med ett antal element och flytande signifikanter (och därmed åtgärder), som både liknar men även skiljer sig mellan de olika kommunernas diskurser. Utöver detta är det även möjligt att konstatera att de specifika kommunernas diskurser har skillnader samt likheter inom den egna diskursen vilket har föranlett olika åtgärder för hur man ska öka den sociala hållbarheten i kommunen.

 • 166.
  Jakupovic, Feven Tewolde och Dajana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  VÄNSKAP eller BETYG?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Människan har i tidig ålder behov av att uppleva samhörighet och känna tillhörighet till ett socialt nätverk för att utvecklas kognitivt, emotionellt och socialt. Tonåringens sociala samspel och vänskapsrelationer upptar en stor del av tonåringens tid, både när det gäller faktiska handlingar samt sinnet, och oftast sker den sociala samvaron på skolan. Syfte med denna studie var att öka förståelsen om kunskapen om hur vänskap påverkar betygen hos flickor i årskurs nio. Det vill vi göra genom att undersöka hur mycket tid flickor disponerar för studier och vänner samt om de uppfattar att deras vänskap påverkar deras betyg och dessutom hur flickorna ser på sina betyg. Vi vill uppnå syftet genom fasta svarsalternativ, vi bestämde oss därför för att använda enkäter och där med ansåg vi att en kvantitativ metod var rimlig för vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt resultat säger oss att majoriteten av flickorna i årskurs nio gett preferens åt att umgås med sina vänner istället för att lägga tid på sina studier. Resultat visar på hur viktigt det sociala umgänget är för deltagarna.

 • 167.
  Janninge, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Karlsson, Therese
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Etnisk mångfald i kulturlivet. En studie om etnisk mångfald vid Kulturskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla människor ska ha rätt till att utöva kultur och detta är en rättighet som inte alltid framkommer i samma utsträckning som andra rättigheter, så som rösträtt och yttrandefrihet. Det finns nationella kulturpolitiska mål som kommunerna ska eftersträva, dock så har de ingen tvingande makt och därför kan kommunerna och förvaltningarna själva bestämma över vad de ska placera resurserna. Kommunernas självstyre leder därför till att vissa områden, så som kultur, ständigt drabbas av besparingar. När Kulturförvaltningen är drabbad av en smal budget, så får vissa områden givetvis lida för detta. Enisk mångfald är ett sådant område, som hamnar i skymundan när budgeten är liten. Studiens syfte är därför att undersöka etnisk mångfald i den kommunalt finansierade verksamheten Kulturskolan i Karlskrona kommun. Två frågeställningar har ställts för att göra studien genomförbar och dessa är - vilka direktiv, mål, planer, dokument och policys har det i det svenska politiska systemet beslutat om gällande etnisk mångfald i kulturlivet? och hur upplever lärare på kulturskolan implementeringen av etnisk mångfald i deras verksamhet? Den metodologiska utgångspunkten i studien är kvalitativ metod bestående av semi – strukturerade intervjuer samt kvalitativ datainsamling i form av broschyrer, handlingsplaner etc. Datainsamlingen har sedan analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Studien undersökte det som den var tänkt att göra och därför kan validiteten ses som hög (god). I resultatet framgick det att kulturförvaltningen saknar uppdaterade ”handlingar” kring hur de ska arbeta med etnisk mångfald, att den senaste planen utformades 2006 och att inga mål har uppfyllts, som berör etnisk mångfald i dess verksamhet. Kulturnämnden prioriterar inte heller etnisk mångfald i sin budgetplan. Vidare så visade resultatet på att Kulturskolans elever uteslutande bestod utav etniskt svenskar och inga specifika åtgärder har utförts för att förändra situationen.

 • 168.
  Jansson, Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Hård eller mjuk, varför inte lite av varje – En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens ledarskap har genomgått stora förändringar och gått från traditionellt, hårt och byråkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestå av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller är det så att arbetslivet behöver båda i en kombination. Syftet med studien var att undersöka ledarskap ur personalens perspektiv med fokus riktat mot kombinationen av mjuk(transformativt ledarskap) och hård(transaktionellt ledarskap) makt. Genom en enkätundersökning så framgick personalens tankar och åsikter kring ledarskap i förhållande till kombinationen av mjuk och hård makt. Resultatet påvisade att personalen inom en industriell arbetsmiljö har en positiv syn på kombinationen av mjuk och hård makt där faktorer inom båda ledarskapstilarna ses som betydelsefulla och nödvändiga.

 • 169.
  Jansson, Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ledarskap via digitala medier: Sambanden mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas uppfattning kring ledarskap2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens organisationer utvecklas mot en allt mer digitaliserad framtid präglad av ledarskap förmedlat via digitala medier. Frågan om vilka egenskaper samt beteenden kommer att få större betydelse för ledarskapet i relation till digitaliseringen, blir av allt större betydelse i och med den allt större användningen av digitala medier mellan ledare och anställda. Syftet med studien var att undersöka de tre olika ledarskapsstilarna personal-, produkt- och förändringsinriktad i relation till användning av digitala medier, utifrån de anställdas uppfattningar. De 25 deltagarna var anställda inom privata organisationer med största del kontorsrelaterade arbetsuppgifter. Genom en webbenkät studerades sambandet mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt anställdas uppfattning av ledarskap. Resultatet påvisade inget tydligt samband mellan komponenterna, det resultat som framgick var att de tre ledarskapsstilarna fick överlag jämförelsevis jämna värden samt i relation till den mest använda digitala artefakten, e-post. Undersökningens begränsningar har diskuterats.

 • 170.
  Jeppsson, Hanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Skyvell, Ann
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Anhörigas behov vid mötet med akut- och intensivvård2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier visar att när någon blir allvarligt sjuk påverkar det hela familjen. Familjefokuserad vård innebär att de som är viktiga i patientens liv inkluderas i vården. Få studier har med en djupare förståelse beskrivit anhörigas upplevda behov. Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna familjemedlemmars upplevda behov vid mötet med en akutmottagning/intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturstudien byggde på åtta studier, varav fyra med kvalitativ forskningsansats och fyra med en lämplig kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna granskades och analyserades med avsikt att komma fram till olika teman. Resultat: Sex olika teman framkom i resultatet. Det blev tydligt att behovet av information och meningsfullhet var mycket stort. Majoriteten av den anhöriga hade ett behov av att försäkra sig om att bästa möjliga vård gavs patienten. De flesta anhöriga ville även vara delaktiga i den fysiska vården. Många anhöriga hade ett behov av att dölja egna känslor, samt att ignorera grundläggande behov som mat och sömn. Diskussion: Anhörigas upplevelser och behov vid mötet med en akutmottagning eller intensivvårdsavdelning är många. grundat på den här studien kan familjefokuserad vård anses som en självklar tillämpning i en annars så utvecklad vårdmiljö.

 • 171.
  JingJing, Duan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Xinze, Li
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Sitch, Renate
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Ethical Consumers:Strategically Moving the Restaurant Industry towards Sustainability2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Consumerism plays an important role in the development of society, and consumption can be a driving force to shift society into a sustainable future. This paper defines ethical consumers and the restaurant industry as the research field, after analysing the current reality of restaurant industry, and the existing tools for ethical consumers to make their purchasing decision, we bridge the gaps by creating an ideal eco-labelling process for the restaurant industry. Eco-Etiquette is our ideal sustainable tool to better inform ethical consumers in their purchasing decisions. This paper also discusses other ways to assist ethical consumers, and identify some aspects for further research.

 • 172.
  Jogmark, Marina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Roysson, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Relationen mellan känsla av sammanhang och markörer för funktionell ålder för två olika åldersgrupper.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid samma kronologiska ålder är äldre människor olika gamla i funktionell mening. Denna olikhet blir större ju äldre vi blir. Det kan till exempel röra sig om tillbakagång i fysisk styrka, minne, blodtryck, och syn, samt ett åldrat utseende. Denna olikhet kan ha många orsaker. I denna studie prövas om känslan av sammanhang (KASAM), som är ett indirekt mått på stresstålighet, är relaterat till markörer för funktionell ålder, i åldersgrupperna 66 respektive 86 år. Hypotesen är att ett starkt KASAM är relaterat till låg funktionell ålder. Som markörer för funktionell ålder används muskelstyrka, minne, blodtryck, syn och individens skattade utseende. 86-åringarna uppvisar för varje markör, förutom det skattade utseendet, ett sämre medelvärde i förhållande till 66-åringarna. Dessa markörer för funktionell ålder relateras till KASAM genom korrelationstest. Resultaten visar inga signifikanta samband för hela populationen. Det finns emellertid ett positivt samband mellan muskelstyrka och KASAM inom en subgrupp. Tendenser till ett positivt samband återfinns inom samma subgrupp mellan minne och KASAM. Detta lägre KASAM, kan antas bero på individens förändrade självbild, i relation till försämrade fysiska och kognitiva förmågor.

 • 173.
  Johansson, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Upplevelsen av praktisk erfarenhet som kompetensutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utbildning och livslångt lärande är idag aktuella begrepp i samhället och det finns en självklarhet i att skaffa sig en formell yrkesutbildning. Dock finns än i dag arbeten som kräver fysiska handlingar och praktiska erfarenheter. Yrken där individer tillsatt sig kunskap genom att arbeta, inte genom att studera. Badmästare är en sådan yrkesgrupp, där flertalet anställda saknar formell utbildning. Genom en fenomenologisk forskningsansats undersöks på vilka sätt en praktisk yrkesgrupp upplever kompetensutveckling och möjligheten att utvecklas i arbetet. Syftet var att utöka kunskapen om kompetensutveckling och genom forskningsansatsen bidra med ny kunskap, betydelsefull för pedagogiken i arbetslivet. Sex respondenter deltog och intervjuades. I resultatet beskrev badmästarna kompetensutvecklings som en påfyllning av kunskap och ett sätt att lära sig mer om yrket. Kompetensutveckling upplevdes genom utbildningar, i samtal med kollegor och i det egna utförandet av arbetet. Badmästarna upplevde att möjligheten till utveckling i arbetet överlag är stor, då arbetet innehållet många områden, där det alltid finns behov av utveckling. I tolkningen sattes fenomenet i relation till lärande, där kopplingar mellan upplevelsen av kompetensutveckling och vuxnas lärande kunde dras.

 • 174.
  Johansson, Annica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Eriksson, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "att vara ett välkänt ansikte": En studie om hemtjänstpersonalens attityder till vårdplanering på distans2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg (SGF) initierade inom området hälso- sjukvård och omsorg aktiviteten vårdplanering på distans. Två hemtjänstgrupper i Karlskrona kommun medverkar i projektet och ska med videokonferensteknik genomföra vårdplanering på distans. Hemtjänstpersonalens deltagande i vårdplaneringsmötet ska öka tryggheten genom att de utgör ett välkänt ansikte för vårdtagarna. Studiens syfte är att belysa hur hemtjänstpersonalen upplever vårdplanering på distans genom att identifiera deras attityder till aktiviteten. Därtill är syftet att uppmärksamma deras tidigare erfarenheter av IT-stöd för att tillföra mer substans till de framkomna attityderna. Två faktorer som påverkar införandet av IT-stöd i verksamheter är identifierade. Dessa är stöd hos personalen och verksamhetsanpassad informationsteknologi. Metodologisk utgångspunkt i studien är undersökningstriangulering bestående av kvantitativ enkätundersökning utifrån ett positivistiskt perspektiv och kvalitativa semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Vägledande är analytisk induktion och att den reliabilitet och validitet som eftersträvas uppnås. Resultaten i studien visar att hemtjänstpersonalens attityder är positiva till vårdplanering på distans och de upplever IT-stöden i arbetet som förtjänstfulla. Tid utgör en problematik både vid implementeringen av aktiviteten och nyttjandet av IT-stöd. Samtliga medverkande i studien uttrycker omtanke och omsorg om vårdtagarna. Därmed konstateras att en av de identifierade faktorerna som påverkar införandet av IT-stöd är uppfylld och det finns ett stöd hos personalen för vårdplanering på distans. För hemtjänstpersonalen innebär aktiviteten en ökad trygghet till vårdtagaren när de möter ett välkänt ansikte samtidigt som den förstärker kontinuiteten och tillgängligheten inom omsorg. Studien påvisar även att hemtjänstpersonalens attityder överensstämmer med SGF:s syfte som är att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvård.

 • 175.
  Johansson, Ann-Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Studenternas psykosociala arbetsmiljö-Jämförelse i arbetsform2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Psykosocial arbetsmiljö Jämförelse i arbetsform Många undersökningar och mycket forskning har skett genom åren då det gäller vår psykosociala arbetsmiljö. De undersökningar och den forskningen som hittills skett ger dock en bild av att dessa främst har inriktat sig på arbetstagare inom olika yrken och branscher. Syftet med denna uppsats är därför att försöka belysa och ge en förståelse kring studenterna situation ur ett helhetsperspektiv då det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Så även hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverka oss som individer. Under senare år så har det även skett en förändring inom högskolor och universitet då det gäller val av arbetsform. Studenterna har fått fler möjligheter och alternativ till hur de vill bedriva sina studier, tack vare den utveckling som har skett genom IT. De underlag som har använts och som ligger till grund för att genomföra denna undersökning är delvis Karaseks och Theorells Krav- kontroll och stöd modell, då denna är mest applicerbar på studenternas arbetssituation eftersom deras situation inte är helt olik arbetstagarnas. Samt en enkät som sändes ut till studenterna genom ett bekvämlighetsurval. Analysen och slutsatsen ger en överblick om studenternas uppfattning och förståelse kring begreppet psykosocial arbetsmiljö, den påvisar även hur de till viss del upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen visar på små skillnader mellan grupperna samt arbetsformen, dock inga signifikanta skillnader. Generellt sett så upplever båda grupperna av respondenter (campus-distans) att deras psykosociala arbetsmiljö som god. Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, stress, skillnader i arbetsform, studenter

 • 176.
  Johansson, Christopher
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Stress, kontroll och socialt stöd inom Räddningstjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad stress innebär, hur det upplevs och orsakas inom Räddningstjänsten, samt hur det kan förebyggas. Enkäten gjordes utifrån ett kvantitativt perspektiv och skickades till larmoperatörer och brandmän på Räddningstjänsten. Enkäten besvarades av totalt 33 respondenter. Deltagarnas ålder togs inte i beaktning, enbart antalet år av yrkeserfarenhet. Datan analyserades I SPSS, med hjälp av ett Chi-tvåtest och ett Pearsons's r-test. Resultaten visade att det fanns ett negativt samband mellan kontroll och stress så väl som mellan socialt stöd och stress, vilket överensstämmer med tidigare forskning på området. Över lag upplevde deltagarna att de erhåller socialt stöd samt att de sällan upplever stress. Nyckelord: Coping, kontroll, Räddningstjänsten, socialt stöd, stress The purpose of this study was to look at what stress means, how it is perceived and caused at the emergency services, and how it could be prevented. The survey was conducted from a quantitative point of view and sent to operators and fire fighters at the emergency services. The survey was filled in by 33 respondents in total. The age of the participants was not taken into consideration, only their numbers of years of work experience. The data was analyzed in SPSS, using a Chi-square test and a Pearsons's r test. The results showed that there was a negative correlation between both control and stress, as well as social support and stress, which is in accordance with precious research in the field. Over all, the participants experienced that they in general received social support and that they rarely experienced stress. Key words: Control, coping, emergency service, social support, stress

 • 177.
  Johansson, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”Tänka om, göra om”: en kvalitativ studie om det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förändringsarbetet inom Försvarsmakten och belysa hur det, utifrån ett individperspektiv, påverkade en grupp anställda inom HR- avdelningarna vid Karlskrona garnison. Syftet baserades på två forskningsfrågor. Hur upplever arbetstagaren förändringsarbetet som genomförs av Försvarsmakten våren år 2009? I vilken utsträckning upplever arbetstagaren delaktighet i förändringsprocessen? För studien användes en kvalitativ metod för att kartlägga förändringsarbetet inom Försvarsmakten. Urvalet var selektivt och urvalsgruppen bestod av nio personer från Karlskrona garnison. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt var symbolisk interaktionism, symbolisk interaktionism inom organisationer, delaktighet, kommunikation, information, motivation, motstånd/hinder samt möjligheter. I resultatet framgick att HR- cheferna i större utsträckning upplevde delaktighet i jämförelse med HR- generalisterna. Resultatet visade även att det finns en uppfattning om att organisationen ville ha delaktiga medlemmar, men medlemmarnas uppfattning var att organisationen inte tog till vara eller lyssnade på deras åsikter och förslag. Förändringsarbetet beskrevs som toppstyrd och att förändringen varit styrd från en ”högre nivå” i organisationen. Flera av informanterna ansåg dock att en så stor organisation som Försvarsmakten inte möjliggör delaktighet för alla. Genomgående uppfattade informanterna informationen som bra, den beskrevs som oförvanskad, direkt och öppen. Informationen hade ibland varit bristfällig. Samtliga informanter upplevde motivationen som viktig men i förhållande till förändringen var inte alla motiverade. Förändringsarbetet har genererat motstånd inom organisationen, eftersom förändringen frambringat osäkerhet och otrygghet. Det förändrade arbetssättet har möjliggjort ett större ansvar, trygghet, enhetlighet och effektivitet. Resultatet analyserades i förhållande till bakgrund och teori. I diskussionsdelen, slutligen, betonades tankarna som fanns under uppsatsskrivandet.

 • 178.
  Johansson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Aronsson, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vinna som et lag, förlora som ett lag?: En studie om socialt samspel i ett damfotbollslag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen kommer att behandla socialt samspel i ett damfotbollslag med titeln ”Vinna som ett lag, förlora som ett lag?” Damfotbollen har genomgått en förändring från 1800-talets början fram till idag. Fotbollen har under många år ansetts som en manlig sport, och även om det finns många kvinnliga fotbollsspelare, är det fortfarande en manligt betraktad idrott. Vi är båda två fotbollsspelare som har erfarenhet från flick- och damfotboll. Vi har spelat för att vi har tyckt att det varit kul, men även för att vi som lagidrottare har en vilja av att vinna. Alla går in i ett fotbollslag med olika anledningar. Det har inte gjorts någon studie om socialt samspel i ett damfotbollslag tidigare och därför valde vi att utgå från Jesper Fundbergs studie Kom igen gubbar! Han har följt ett pojkfotbollslag på träningar, matcher och turneringar under fyra år. Han konstaterade att fotbollen fungerar i största grad till att fostra dagens pojkar in i maskuliniteten och allt vad det innebär. Vi frågade oss vad som egentligen händer i ett fotbollslag förutom att individerna spelar fotboll. Vårt syfte är att fördjupa förståelsen för socialt samspel bland tjejer/kvinnor i ett damfotbollslag. Vår frågeställning är följande: Hur ser det sociala samspelet ut i ett damfotbollslag? För att besvara syftet har vi valt en kvalitativ metod, nämligen att genom observationer och kvalitativa intervjuer få en fördjupad förståelse för vårt problemområde. Utifrån observationer som bygger på fem träningar och tre matcher valde vi ut sju respondenter och en informant som skulle hjälpa oss att få en kompletterande kunskap om det sociala samspelet i laget. Laget som vi koncentrerat oss på har vi valt att benämna Salmered IF för att ge spelare och tränare full anonymitet. När vi hade genomfört våra observationer och intervjuer analyserade vi materialet och delade upp det i följande kategorier: Grupper och roller, etablerade och outsiders, uppskattning och bekräftelse, status och inflytande, nya spelare, kvinnor i grupp, träning och match samt kommunikation och skämt. Utifrån dessa områden visade vi resultatet i det vi hade observerat och kompletterade med citat då vi fann det som det bästa sättet för att åskådliggöra resultatets kontext på bästa sätt. Resultatet analyseras utifrån två teorier, Erving Goffmans, Jaget och maskerna som belyser vardagslivet ur ett dramaturgiskt perspektiv där Goffman använder sig av teatertermer för att förklara människors olika roller och agerande. Norton Elias & John. L. Scotsons teori Etablerade och outsiders kommer även användas då de beskriver hur en etablerad grupp använder sin makt för att upprätthålla föreställningen om att en outsider grupp är mindre värd. Resultatet visar att det går att applicera teorierna på det sociala samspelet som finns i Salmered IF. Vi känner att vi har fått tillräckligt med information från observationerna och intervjuerna för att konstatera att vi besvarat vårt syfte. Det finns olika grupper i Salmered IF som grundar sig på ålder, status, och etablering i A-laget. De två huvudgrupperna som laget består av är den etablerade gruppen och outsidergruppen. Den etablerade gruppen består av de spelare som varit med längre i laget, är lite äldre och oftast får spela i A-laget. Outsider gruppen består av spelare som är lite yngre spelare, nya spelare och de som oftast får spela i B-laget. De har en överlag positivare syn på sammanhållningen än vad medlemmarna i outsidergruppen har. De funderingar som har växt under studien gång handlar mest om fostringsansvaret som fotbollen har. Ett lag är inte alltid ett lag i den bemärkelsen att alla tillsammans får vara med och kämpa för laget. Alla spelare i laget får inte samma chans. Spelare som tillhör den etablerade gruppen har en mer positivare bild av grupper och sammanhållning i laget än vad outsidergruppen har. En anledning till det kan vara att då en spelare har en självklar plats i laget uppmärksammar hon inte problemen med grupperingarna på samma sätt som en spelare i outsidergruppen gör. Efter att ha analyserat resultatet frågar vi oss till slut om Salmered IF representerar våran titel: vinna som ett lag förlora som ett lag?

 • 179.
  Johansson, Gorana
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Transition in Crisis: The Impact of Interaction between Informal Institutions and Political and Economic Elite on Transition- The Case of Dalmatia and Croatia2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Croatia is among countries that are still in process of institutional restructuring. Recent global economic crisis in Croatia is still very much present. Many country reports on Croatia are witnessing of the slow reform process in the country. Major reforms have been omitted. Research, in the area of transition is recognizing importance of informal institutions (behavioral norms) over transition process whose importance, according to researchers (Acemoglu, Helmke, Rodrik, etc), has been ignored. North (1993) states that informal institutions are rooted in culture and as such imbued to slow change. In line with that, the thesis work is to analyse features of Croatian transition in regard to informal institutions and thereafter investigate the impact of interaction between informal institutions and political power over reform process. Case- study is divided into two parts: institutional and structural analysis of Croatian transition based on country and cross-country analyses; and historic economic development of the Dalmatia region. The result have shown existence of two informal modes of behaviour, distinguished as town respective hinterland culture, enforced primarily by the colonial nature of political administration, frequency of change in political powers and impact of dominant religious organisation. It is evident that informal institutions in the Croatian transition process have a dominant role. These conflicting modes of behavior are infiltrated into the mindset of the power structures in the society (one inclined to divergent-, and the other inclined to convergent outcome in relation to post-industrial types of formal institutions). The challenge for Croatia is how to reach political equilibrium that is supportive of faster reforms towards institutions present in the developed countries. It is to assume that de jure power of the hinterland culture is declining while de facto could be traced in the cases of corruption, which makes difficult to identify the current power position of the de facto power on national level. On the regional level, de facto power has infiltrated de jure power. The sensitiveness of the current political instability is due to the unstable political consensus on national level (conflict between two cultures within de jure power). Instability´s persistency have slowed reforms down and underrated credibility of the formal institutions. The additional reinforcement mechanism, such as Haag Tribunal’s proclamation of the homeland war as being a product of the criminal organisation has created a new space for competing modes of behavior to persist despite de jure affords to combat corruption. Thesis came to conclusion that, addressing reforms from top-down might not create an effect as local political powers are inclined to the competing modes of behavior, enforcing it over majority, majority that lacks trust in the state´s de jure power. Future research is needed to understand how these two levels can be coordinated towards the same political equilibrium that is in favor of convergence type of informal institution.

 • 180.
  Johansson, Johan Emil
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Om femfaktormodellen och elektroniska sociala nätverk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Denna studie undersöker hur människor engagerar sig med och på elektroniska sociala nätverk (OSN). Syftet var att undersöka på vilket sätt som personligheten påverkar hur vi använder OSN. Data från sextio deltagare insamlades genom ett webb-baserat formulär baserat på femfaktormodellen (”Big Five”) och instrumentet Big Five Inventory. Deltagarnas aktivitet på Facebook uppskattades genom frågor utformade för denna studie. Datan bearbetades med korrelationsanalys, oberoende T-test och variansanalys. Studien fann att deltagare med högre nivåer av vänlighet mer sannolikt engagerar sig i flera aktiviteter, mer socialt aktiva aktiviteter, använder flera OSN och spenderar mer tid på Facebook. Kvinnor spenderade i allmänhet mer tid på Facebook än män oavsett personlighet eller aktivitet.

 • 181.
  Johansson, Karin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Morina, Viola
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Att sätta medborgaren i andra hand: en studie om tjänstemannens dilemman vid tillsynsärenden i djurskyddsfall2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The situation of officials of public and governmental organizations have been recognized as increasingly risky, in which the influences of both threats and violence have become an issue that administrators have to manage. Experiences of feeling threatened in their workplace or in their professional lives has been marked by an increased number of reported cases in the work environment authority. Common to the problems faced by many agencies and important associations that dealt with its often derive personal and sensitive issues. The purpose of this study is to highlight how veterinarians and animal welfare inspectors on the counties of Blekinge, Kronoberg and Kalmar experience the interaction of regulatory and prohibition cases. Länsstyrelsen is the one that can decide what is to happen to an animal that has been kept under bad conditions. They will also work preventive to animals well being, they may decide to dispose harmed animals or prohibit a person to have animals or species. Animal welfare inspectors and veterinarians have a relatively reverse situation compared to other officers. Instead of the citizen visits authority, the welfare inspectors go home to the citizen, which is why we have chosen to highlight their work. The study is based to the symbolic interactionism and Goffman's dramaturgical theory. This explains how the action is framed and must structure and then how it opens into how to experience the interaction between a disciplined approach and an affirmation of the way of acting different emotions. Overall - what will be the tone for the identity they create themselves in their profession. We also relate to a study by Peter Ehn - in government service - a role with many bottoms, and his five types of different behavior models for discretions stands today-collar, available. Their meaning is aimed to see different perspectives, which he terms as follows: classic, expert, manager, representative and normal bureaucrat. The models clarifies the resources available in the ability to apply their professional performance from different perspectives. Our data is based on a questionnaire sent out and three interviews, two of which occurred in the focus groups and includes three county councils in southern Sweden. The result shows that the number of reported cases has increased in pace with the knowledge of animal rights and cases of mismanagement come to be receiving increasing attention in the media. Informants perceive themselves often to have a strained work situation. Aspects like approach to aggressive pet owners and demands for efficiency results in working environmental dilemma. Working as a animal representative provides knowledge about what animals had measure of good. But this does not always correspond with what is considered as the minimum level. It may therefore seem unsatisfactory to have to file a case with not optimally healthy animals because it does not qualify for poor husbandry. The experience that stress causes a situation when the work that must be done but can’t be done in time, and even the negativity of their role come to be associated with. Increased support in the form of both financial aspects collegial could facilitate loading. It also emphasizes the issue of whether it is really possible to prevent threats and violence and practices primarily be composed of technical means or if it's located on the individual's mental strategies. Through the study we gained an increased knowledge and understanding of how the interaction may appear between welfare inspector and pet owners seen from the position that animal welfare inspector finds itself in.

 • 182.
  Johnson, Linus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Jakten på gränsen mellan land och stad: en ANT-studie om att planera det oplanerade2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar belysa hur planeringen av land och stad framstår vara ett till synes stabilt system där vissa förhållanden tas för självklarheter. Vidare är syftet att undersöka hur planeringen hanterar områden som faller utanför kategorierna land och stad. Detta med bakgrund av diskussioner om att ”god” planering i samtiden förespråkar täta städer och utveckling av orter i kollektivtrafikstråk – en tanke som bygger på, och legitimeras av, en dikotomi om å ena sidan ett land och å andra sidan en stad vilka ska hållas separerade. Samtidigt erkänns det komplexa och intrikata förhållande som kategorierna har till varandra. Uppsatsen ställer sig således frågorna hur denna dikotomi om land och stad produceras i planeringen, samt hur den kommer till användning.

  Studien grundar sig på ett perspektiv om världens beskaffenhet så som aktör-nätverksteorin (ANT) förordar. ANT ser världen som ständiga processer och ett ständigt görande i en värld bestående av både människor och ickemänniskor, aktörer, som alla kan spela roll. Studien får låta uppvisa hur förhållandet mellan aktörer ter sig, och hur en dikotomi produceras och byggs upp. För studien har Linköping kommuns initierade arbete med en ny ytterstadsplan, ett tillägg till deras Översiktsplan för staden Linköping, varit föremål där dokument, miljöer och workshopar i det tidiga samrådsskedet observerats. Ytterstaden befinner sig på gränsen mellan Linköpings innerstad och dess landsbygd. När denna nu är föremål för ett planarbete har vedertagna sanningar om land och stad öppnats upp för diskussion. Detta kan bidra till förståelse för hur planeringen konstruerar och bygger upp kategorierna land och stad och vidare använder dessa som aktörer för att värva ytterstaden till de befintliga planeringsstrukturerna – att planera det som antingen landsbygd eller stad, inte något som faller där emellan.

  För att planeringen ska uppträda som ett stabilt system visar det sig att denna behöver alliera sig med ytterligare aktörer för att driva igenom sina agendor. Planeringen är inte i sig en stark kraft utan tillsammans med ytterligare aktörer, som kategorierna land och stad, gränser, tidningsartiklar och översiktsplaner skapas det vi betraktar som ett stabilt system – och vidare till vilken planeringen söker värva nya aktörer, som ytterstaden, för att passa in. Dikotomin mellan land och stad konstrueras i planeringen genom att värva vissa aktörer och etablera dessa i positioner som håller över tid och rum – i översiktsplanekartor och i dokument. På så sätt etableras nya aktörer med vilken förmågan kommer att motivera och legitimera utvecklingsområden som något som faller inom på förhand etablerade kategorier. Uppträder planeringsföremål utanför kategorierna passar planeringen in dem i de redan existerande.

 • 183.
  Jonsson, Sandra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Wilson, Gabriella
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ett lärorikt medarbetarskap: Medarbetares syn på medarbetarskapet inom högskola/universitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt medarbetare upplever och lär av sitt medarbetarskap samt hur de upplever medarbetarskapets betydelse för den lärande organisationen. En kvalitativ intervjustudie med 11 medarbetare på två olika lärosäten i Sverige har genomförts med hjälp av intervjutekniken @ography, vilket innebär intervjuer gjorda via e-post. Resultatet visar att gemenskap, samarbete, ansvar och jämställdhet upplevs som betydelsefullt. Det är även viktigt att medarbetare är delaktiga i processen, att kompetensen tas tillvara på samt att det finns utrymme för utveckling och lärande. Att utbyta samt besitta kunskap om mer än sina egna arbetsuppgifter upplevs även som betydelsefullt. Tolkningen av resultatet visar att respondenterna har en bred uppfattning kring hur en lärande organisation får en trivsam arbetsmiljö, men respondenternas upplevelser är tämligen samstämmiga med teorierna. En generell slutsats som kan dras utifrån studies resultat är att medarbetarskapet är relativt välutvecklat, men att det dock råder splittrade upplevelser kring detta. Respondenterna upplever överlag att medarbetarskapet är gott, framför allt inom den närmsta miljön.

 • 184.
  Josefsson, Simon
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Sökandet efter en regional rumslig planering: Regional Strukturbild för Östergötland2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att undersöka hur och varför planeringsprocesser äger rum vid sidan av formellt reglerade strukturer i en samhällsstyrning genom governance. Detta ses mot bakgrund av att det finns en uttryckt svag koppling mellan regional och kommunal nivå som anses kunna stärkas med hjälp av en rumslig regional planering. Fallet som studeras är upprättandeprocessen för Regional Strukturbild för Östergötland, där fd. Regionförbundet Östsam och nuvarande Region Östergötland tillsammans med tre av regionens kommuner är mål för studien. Studien avgränsas till att besvara (1) vilka drivkrafter och intressen kan förklara att regionala planeringsprocesser äger rum utanför formellt reglerade strukturer (2) inom vilka institutionella ramar äger utvecklingen äger rum och vilka aktörer har involverats, samt (3) vilka möjligheter för insyn och påverkan har funnits i upprättandeprocessen. För att kunna besvara dessa frågeställningar samlas data in genom semistrukturerade intervjuer som styrs av Nuissl & Heinrichs (2011) fyra analysparametrar (1) aktörer (2) relationer (3) institutionella ramverk och (4) beslutsprocesser, vilka är ämnade för att studera planeringsprocesser i en samhällsstyrning genom governance.

   

  Utifrån det insamlade intervjumaterialet kan en viss spänning urskönjas mellan det regionalt tillväxtansvariga organet och kommunerna som främsta samrådspart i strukturbildsprocessen. Det kan förklaras av att ansvarsrollerna mellan regionen och kommunerna ännu inte har blivit tydligt definierade sedan bildandet av Region Östergötland. Kommunernas syn på regionens roll är att de ska vara av rådgivande karaktär snarare än bestämmande, men vissa kommunala respondenter menar att regionen har försökt ta en mer bestämmande roll än vad kommunerna anser ska vara fallet. Den kritik som finns mot soft planning om bristande legitimitet och demokratiskt inflytande går att känna igen i det studerade fallet, både ur ett demokratiskt perspektiv men också gentemot kommunerna som främsta samrådspart, där vissa informanter inte anser att kommunerna har kunnat påverka den reella utformningen av strukturbilden. Trots att det går att ifrågasätta processens legitimitet så verkar strukturbilden trots avsaknad av formellt lagstöd få genomslag i andra lagstadgade planeringsdokument, vilket innebär att den formella planeringen (hard space) utmanas och att det institutionella ramverket förändras. Det visar också på drivkrafterna kring planeringsinstrument med avsaknad av formellt lagstöd. Strukturbildsprocessen tillskrivs som ett första steg och en sökande- och lärandeprocess, något som förefaller paradoxalt genom att det påverkar andra planeringsdokument, vilka i sin tur påverkar kommunernas förutsättningar i den fysiska planeringen.

 • 185.
  Jujic, Michaela Danielsson och Meliha
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Socialutredarens lärande i mötet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialutredare upplever att lärande sker i mötet med unga flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats. Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att socialutredarna upplever att förutsättningarna för att lärande ska ske i mötet med klienterna är mycket goda. Resultatet av studien visar exempelvis att intresse, delaktighet och engagemang är några faktorer som bidrar till hur socialutredarna upplever att lärande sker i mötet.

 • 186.
  Jujic, Michaela Danielsson och Meliha
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Vägen tillbaka till arbetslivet från utbrändhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Long-term sick leave has increased dramatically since the 1990s. Sick leave is usually related to employment when the individual has suffered from severe work-related stress without the possibility of recovery because of the work situation. This leads in turn to the individual feels exhausted, both physically and mentally. A name that can describe this kind of situation is burnout. Purpose of this study is to get a denominator and deeper understanding of how the nursing staff changed emotionally after burnout process. Qualita-tive approaches in the form of semi-structured interviews were conducted with four individuals. The result has been developed us-ing a thematic analysis. The resultats shows that health profession-als feel much better today. They have changed in many ways. For a example, they gotten back the job satisfaction, they are happier, the energi has returned and a increasad tolerance to the body’s reac-tions during stressful periods. The results are also discussed with previous research and essential theories.

 • 187.
  Jändel, Henrik
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Undervill, Barbara
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gör som jag menar: En studie om budskapets betydelse samt dess påverkan på inre upplevelse och yttre beteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this paper was to understand internal communication’s critical tradition by studying the interface of the subjective experience and the objective behavior within a management team. During almost two years this group was observed, several semi-structured interviews were conducted and a specific incident was analyzed. The interview texts where analyzed, using the Meaning Constitution Analysis developed by Roger Sages (2010) at Lund University. The observations were summarized in sociograms showing relationships in the organization. The main results show that there are several subgroups in the management team. Further we conclude that social relationships build and maintain power and are used to create individual freedom. Finally we see that the message’s relevance varies and is depended of the communication’s nature.

 • 188.
  Kadrijaj, Venera
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”. En kvalitativ studie om hur ledare inom en ideell organisation ”leder” de frivilliga.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The number of volunteers is increasing and therefore the voluntary leader/leaders in non-profit organizations have more demands to live up to. My understanding is that leaders in non-profit organizations should be aware of, and take care of the volunteers, motivate, “keep the flame up” and support “the driving spirits”. There is not much written about how voluntary leader/leaders of the Red Cross lead there volunteers, therefore the purpose of the study is to illustrate how the leaders of a non-profit organization, the Red Cross, “lead” the volunteers and how the leaders consider their leadership. In the background, I have described the non-profit organizations and related this to the community as well as to the individual level. The state has reduced its commitment, therefore the non-profit organizations, with the purpose of improving the community, have taken over a number of areas and tasks. On an individual level it means that those individuals who work voluntarily have strength of power to help people in vulnerable situations. They will lend a hand with the knowledge and experience they have. For that reason it is important to demonstrate this phenomenon, because volunteers are only volunteers, they should feel that they are appreciated, valued and that they are needed. However, it is important how the voluntary leader/leaders go on to lead the volunteers in order to engage, motivate, support and so forth. I have chosen the qualitative method to bring light to the purpose of the study. I have interviewed eight voluntary leader/leaders from the Red Cross. The selection was made with help from a Coordinator/Consultant at the local Red Cross office. My intention with the qualitative interviews is to reproduce my informers’ opinion, that is how they “lead” the volunteers, but also to see how they regard their leadership. The result emphasizes the importance of the role that voluntary leaders have, but also the value of how they engage, motivate and retain volunteers. The result certifies that voluntary leaders are aware of the importance of how they should treat their volunteers. It means that the work and the tasks they perform is valued and appreciated. At the same time, the volunteers take responsibility and initiative, which is required, for the tasks and work, while the voluntary leader is there to show appreciation, support, motivate, stimulate, encourage, make the volunteers feel visible and fill them with enthusiasm. On the other hand, if the volunteers feel that they are not appreciated or needed, their voluntary work can feel meaningless. The commitment is therefore central, because if there were not any volunteers, “driving spirits”, the voluntary leaders would not be needed.

 • 189.
  Kadrijaj, Venera
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kirkebaek, Ulrika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  "Kärlek, stöd och gränser": En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlingen som institution sett ur bådas perspektiv. Vi vill få en djupare förståelse både för de arbetssökande och för arbetsförmedlarna samt deras personliga upplevelser av mötet. Uppsatsens sociologiska perspektiv är symbolisk interaktionism. Eftersom det är upplevelsen av mötet och därmed den interaktion och samspel som uppstår är detta perspektiv relevant för studien. För att få en djupare förståelse för upplevelsen av mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna har en kvalitativ metod använts. Tio intervjuer har genomförts, fem från varje grupp. Vi har inte velat styra informanterna helt och därför har det varit relevant att använda oss av teman istället för preciserade frågor. De fem arbetssökande var personer som vi känner sedan tidigare och de har varierande erfarenheter av arbetslöshet. Urvalet av de fem arbetsförmedlarna har skett mer slumpmässigt och dessa är indelade i arbetslag med olika tjänster. Resultatet har redovisats i teman som är gemensamma för både de arbetssökande och arbetsförmedlarna. De sju teman är; första kontakten, bemötandet/mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, krav som ska uppfyllas, förtroende, kontrollfunktion, de arbetssökandes eget ansvar och kommunikation. Citaten ifrån intervjuerna är det som stärker uppsatsens kvalitet eftersom de är ”rena” och återger informanternas åsikter. Detta för att vi inte vill att våra egna förklaringar ska leda till att citaten feltolkas av läsaren. Resultatet visar att de arbetssökande och arbetsförmedlarna har olika upplevelser av mötet dem emellan.

 • 190.
  Kadriu, Blerta
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ungdomar, attityder och poliser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim with the study has been to take to find out what young people has for view/opinion about the police. The theory acts about attitudes and opinions, and a short summary of what the law book says about young people that have been taken in by the police. Questionnaire survey was done on two different schools in three different classes; total were 49 young people that filled the questionnaire. T-tests, diagrams and mean were done in order to show the result. The results show that there were some young people that had a negative attitude opinion to the police. The reasons taking a negative sight were among other thing that some off the young people had may a poorly refuting off the police, and the positive sight was in order to regarded that the police do their jobs and it is good that they exist, so that they can investigate crimes. Also a big party of young people considered that they had had another view of the police if they visited them more often at school. Abstrakt Syftet med studien har varit att ta reda på vad ungdomar har för uppfattning om polisen. Teorin handlar om attityder och uppfattningar, samt en kort sammanfattning om vad lagboken säger om ungdomar som blir omhändertagna av polisen. Enkätundersökning gjordes på två olika skolor i tre olika klasser, sammanlagt var det 49 ungdomar som fyllde i enkäten. T-tester, diagram och medelvärde gjordes för att få en klar bild av resultatet. Resultatet visade att det fanns några ungdomar som hade en negativ attityd och uppfattning till polisen. Anledningarna till den negativa synen var bland annat att några av ungdomarna hade fått ett dåligt bemötande av polisen, och den positiva synen var för att ansåg att polisen gör sina jobb och att det är bra att de finns så de kan reda ut brott. Samt ansåg en stor del av ungdomarna att de hade haft en annan uppfattning av polisen om de besökt de i skolan oftare.

 • 191.
  Kanilany, Lokman
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Detecting Deception across Cultures2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This paper seeks to examine the possibility of detecting deception across cultures. Individuals from different countries (functioned like mock judges) assessed the veracity of statements made by other individuals from different countries (functioned like mock suspects). Mock judges are divided in two groups: the first group watched the mock suspects’ normal behavior pattern before watching them lying and telling the truth. The second group watched just the interrogation video with the mock suspects and assessed the veracity of their statements. The result shows that those who watched the video with the subject’s normal behavior pattern and then watched the interrogation video could reveal more lie than those who just watched the interrogation video.

 • 192.
  Kaplan, Karolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Om Ideellt engagemang och dess betydelse för yrkesrollen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of this study was to reach a better understanding of voluntary work and its possible influence on the work role. Based on a phenomenological approach, five voluntary workers from the leisure field were interviewed. The interpretation of the empirical data was based on the Humanistic psychology and its theories about personality, self-realization, motivation and emotion. The results show that the motive behind the voluntary engagement varied amongst the participants and all of them stated more than one motive. However, social motives, wanting to learn more and develop their skills and also wanting to help others, were the most frequent motives among the participants. In the light of the theoretical background for this study, these motives can be understood as being due to the need of self-realization and appreciation from others, and also a wish to reach an ideal self. Existential angst could also lie behind the participants tendency to take on responsibilities and also their general need of control in their lives. The results also showed that for the participants, the voluntary engagement had significance for other roles in life, such as the work role. All participants stated that they had found their acquired knowledge and experiences from the voluntary work useful in their daily jobs. Strengthened self-esteem and important skills and experience from the voluntary engagement proved to be of use in the work role.

 • 193.
  Karlin, Johanna Gebestam och Louise
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Lärande organisation med stöd av facilitation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste nycklarna till en lärande organisation, är teamlärande. Samarbetar och arbetar de anställda tillsammans så överstiger det den enskildes kunnande. Facilitatorer arbetar med förändringsprocesser där de anställda utmanas och coachas mot att samverka aktivt för att tillsammans bilda en lärande organisation, där ett mål med processen är att leda organisationer mot att fortlöpande vilja eftersträva förbättringar med andra ord bli en lärande organisation. Det har visat att det finns en viss problematik kring att skapa grupper som frambringar förutsättningar för lärande och utveckling. Vi kände då att vi kunde bidra till den pedagogiska vetenskapen i anknytning till detta problem genom vår studie som riktar sig mot facilitatorns upplevelser av hur de påverkar förutsättningarna för utveckling och lärande i/hos arbetsgrupper. I denna studie har vi tagit stöd av den hermeneutiska ansatsen och samlat in kvalitativ data. Vi genomförde öppna intervjuer som styrdes av olika teman. Med hjälp av diktafon transkriberade vi sedan frågorna och svaren, vilket sedan analyserades. Sedan följde tolkning av analysen med hjälp av våra valda teorier. Det framgick från resultatet att de viktigaste förutsättningarna facilitatorerna upplevde att de påverkade lärande och utveckling i/hos grupper var insikt genom reflektion, lyssna genom öppenhet och samspel genom dialog.

 • 194.
  Karlsson, Alexzander
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mer än bara knätofs – En kvalitativ studie av dansföreningen Hamboringens organisationsform.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera organisationsformen inom den ideella dansföreningen Hamboringen med särskilt fokus på kommunikation och ansvarsfördelning. Uppsatsen har sin upprinnelse ifrån en förfrågan från föreningen där de ville ha hjälp med att se över föreningens organisationsform. I studien användes det strukturella och det symboliska perspektivet. Det förstnämnda perspektivet har sitt fokus på hur organisationer strukturellt är uppbyggda, medan det symboliska perspektivet fokuserar på hur symboler används för att stärka sammanhållningen inom organisationer. Vid sidan om dessa två teorier vävdes klassisk organisationsteori och nutida studier om ideella föreningar in i arbetet för att kunna få svar på studiens frågor. Vid uppsatsen genomförande användes två datainsamlingsmetoder, enkät och kvalitativ intervju. När fler än en metod används kallas det för metodtriangulering. Syftet med trianguleringen är att metodernas brister ska upphävas med hjälp av ytterligare en metod. Enkäten blev upplagd på föreningens hemsida och hade sin utgångspunkt i organisationsformen. Tanken var att de medlemmar i föreningen som inte deltog vid intervjuerna skulle besvara enkäten. Detta skedde dock inte i tillräckligt stor utsträckning för att enkäten skulle anses vara trovärdig. Enkäten utgjorde därför endast ett stöd till de intervjuer som genomfördes med informanter från huvudstyrelse, sektioner och kommittéer. Ämnen som behandlades var organisationsformen, arbetet inom föreningen och samarbetet mellan huvudstyrelse och sektioner. Studiens resultat visade bland annat att föreningen var strukturerad utifrån en linje-stabs modell, vilket betyder att det finns en stab som assisterar ledningen i de uppgifter som de inte hinner med. Sektionerna och kommittéerna inom föreningen hade stort eget ansvar för sin verksamhet och huvudstyrelsen agerade främst som samordnare och tog hand om de större frågorna, någonting informanterna upplevde som positivt. Kommunikationen inom föreningen var däremot blandad. Det förekom möten mellan alla enheter, men vissa sektioner var mindre aktiva i produktionen av information till huvudstyrelse, sektioner och kommittéer. En tanke här var att bristen på engagemang var det som låg bakom denna utveckling. Framförallt ansåg de äldre medlemmarna att de yngre medlemmarna inte engagerade sig lika intensivt i föreningens verksamhet.

 • 195.
  Karlsson, Amie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Fostran av demokratiska värden: exempel från en skola i Uganda2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In Sweden we consider it to be important that the school fosters democratic Citizens by allowing democratic values to impregnate school organizations. Democracy and values are complex concepts and it is difficult to speak of global democratic values. For this reason, it is of interest to examine values in schools in other parts of the world and to compare with democratic values in Swedish schools. This study aims at increasing the knowledge of what values are fostered through educational practice in a primary school in Uganda. The purpose and research questions were answered through a case study in a school class in eastern Uganda. I studied curriculum documents, conducted interviews with school staff and made observations in a classroom. I interpret the results on the basis of democratic pillars of the Swedish school's core values combined with John Dewey's action-oriented theory. Results show that although fostering of values is considered important in Ugandan schools, emphasis is on different values compared to those in Sweden. The conclusion is that the children in the class in which the study was conducted have a very small chance to develop democratic values as interpreted from a Swedish point of reference.

 • 196.
  Karlsson, Carolina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att undersöka vilka attityder kvinnor och män har till kvinnor som ledare. Metoden som användes var kvalitativ i form av en enkät med öppna frågor. Totalt deltog 20 stycken respondenter på universitets nivå i undersökningen varav 12 kvinnor och 8 män i åldrarna 20 till 28. Den teoretiska utgångspunkten i studien var byggd på teorier om kvinnor, ledarskap och stereotyper, för att på så sätt skapa en bättre förståelse om hur olika attityder skapas och upprätthålls i samhället. Det redogörs även för begrepp så som attityd, stereotyp, könsidentitet, könsroller och ledarskap. Det insamlade materialet analyserades sedan utifrån en fenomenologisk ansats och redovisas i relevanta kategorier utifrån respondenternas utsagor: egenskaper hos en bra ledare, skillnader mellan män och kvinnor som ledare, inställningar till kvinnor som ledare och hinder för kvinnor att nå ledande position. Studiens resultat visar på att ledarskap överlag sågs som något både män och kvinnor var lämpade för att utöva men kvinnor ansågs ha större problem att nå den ledande rollen än män pga. sociala hinder och stereotypiska attityder. Respondenterna hade en tendens att tillskriva kvinnor mer ”communal” egenskaper och män mer ”agentic”. Men respondenterna menade samtidigt att en bra ledare hade en blandning av dessa egenskaper och att de egentligen är androgyna i sin karaktär.

 • 197.
  Karlsson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gustafsson, Elina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kön och sexualitet sett ur Sverigedemokraternas perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sverigedemokraterna har enligt vissa vunnit frågan angående invandring och tagit den till sin egen. Vilket har inneburit uppmärksamhet och diskussioner i olika medieenheter sedan valet år 2006. Under mandatperioden har detta icke riksdagsrepresenterade parti blivit omtalat och diskuterats, att invandringsfrågan har givits ansenligt spelrum har gjort att andra frågor kommit i skymundan. Vi anser därför att studiens syfte som beskriver hur Sverigedemokraterna konstruerar kön och sexualitet är av betydelse. Undersökningens angreppssätt har genomförts genom en metodtriangulering utifrån metoden innehållsanalys. De texter som ligger till grund för undersökningen är partiets handlings/ principprogram, SD- kuriren och den fantastiska fyrans publicerade blogginlägg under år 2010. Resultatets visar att partiet kategoriserar in människor beroende på kön samt efter religiös tillhörighet. Förutom detta väljer partiet dessutom att kategorisera in sexualitet i avvikande och normaliserande beteende. I resultatet är fem kategorier identifierade, den muslimska kvinnan som ett offer. Som tilldelats minst makt att påverka sin livssituation, och som anses vara den som blir hårdast drabbad av religionen Islam. Den muslimska mannen som våldsbenägen, i denna kategori av män råder ett aggressivt angreppssätt mot kvinnor och samhälle. Därefter beskrivs den svenska kvinnan som en moder, hon är länken till kärnfamiljens lycka och till välsocialiserade medborgare. Slutligen inom indelningsgrupper som berör kön finns den svenska mannen som normgivande. Hans roll är att vakta och skydda det traditionella svenska samhället och dess medborgare. Inom sexualitet uppdelas beteendet som normativt och avvikande. Där det normativa är sexualitet mellan man och kvinna för att bibehålla kärnfamiljen och föra släktet vidare. Detta är något Sverigedemokraterna ofta belyser och visar tilltro till både i partiprogram och i bloggar. Studiens teori är Connells genushierarki där olika maktpremisser tilldelas åtskiljda kategorier av människor beroende på kön, sexualitet och samhällsstatus.

 • 198.
  Karlsson, Glenn
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Att leva i en aktiv värld: svenska och danska barns umgänge med pedagoger i en virtuell värld2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In my study I have participated at the Fifth Dimension / Active Worlds site in Villa Gymnastiken in Ronneby, where I have worked both as an assistant to the project leader and as a researcher, but also as a participant together with the children. The children are working in a virtual world called Femtedim, created in a internet-based program named Active Worlds Education Universe. The Femtedim-world are bridging together two physical worlds in Ronneby and Copenhagen. My main focus is on an intervention that occurred in the 12th of March when the research-team in Copenhagen, which runs the project in Denmark, decided to create a new challenge for the children since some of them started to get bored. They added gravitation to the Femtedim-world, which lead to a few different reactions among the children. Most of the children didn´t like it and were very hostile towards the idea that they would not be able to fly around freely in the Femtedim-world. Some children even refused to log on to the system at the beginning. The change have also resulted in a few popular contests and a hope that the children will cooperate and communicate more in the future.

 • 199.
  Karlsson, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Petersson, Jennifer
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Olika men ändå lika: En kvalitativ studie om funktionshindrades levnadssituation2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa vår förståelse för hur 12 unga människor med funktionshinder upplever sin levnadssituation. Detta vill vi uppnå genom att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod med en hermeneutisk ansats. Vårt urval består av tolv informanter, fem kvinnor och sju män, som är mellan 20 och 30 år gamla. De typer av funktionshinder vi har valt att avgränsa oss till är olika typer av ryggmärgsskador som innebär att personerna är rullstolsbundna, olika grader av synskador samt en person som är amputerad. Studiens teoretiska perspektiv är Madis Kajandis definition och modell av livskvalitet samt mångfald. Det empiriska materialet har kategoriserats utifrån dessa två perspektiv och inom livskvalitet återfanns tre huvudkategorier med ett antal subkategorier. Inom mångfald fann vi tre kategorier. Analysen visar att unga människor med funktionshinder upplever sin levnadssituation som både positiv och negativ. Utifrån livskvalitetsperspektivet är de i huvudsak positiva men upplevelsen sett ur mångfald är negativ. Detta beror på att funktionshindrade personer upplever diskriminering och särbehandling vilket ger en negativ upplevelse.

 • 200.
  Karlsson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lundin, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Kön och ålders betydelse beträffande arbetstillfredsställelse utifrån JCM2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien avser att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors arbetstillfredsställelse definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman och Oldhams (1976, 1980 i Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model, och om det finns några skillnader i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse utifrån JCM. Det var en explorativ undersökning eftersom mycket av tidigare forskning har fått varierande resultat, och vi ville se vad vi skulle få för resultat. Metoden som har använts är kvantitativ och syftet har undersökts med hjälp av en enkät. Som teoretisk bakgrund användes Hackman & Oldhams ”Job Characteristics Model” (JCM) (1976, 1980) och den användes även vid utformningen av enkäten. Urvalet bestod av 49 deltagare inom Landstinget i Karlskrona och Ronneby. Ett T-test gjordes för att se om det fanns några skillnader mellan kön och arbetstillfredsställelse, vilket inte var fallet. Det gjordes också ett T-test mellan kön och enskilda frågor, det blev då signifikanta skillnader på påstående fyra (Jag får uppskattning från människor utanför min arbetsplats för det arbete jag utför), sex (Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för mina kolleger) och tolv (Jag får uppskattning från andra människor i organisationen för det arbete jag gör). En Pearsonkorrelation gjordes för att se om det fanns någon skillnad mellan ålder och arbetstillfredsställelse, inte heller här hittades något signifikant samband. För att testa reliabiliteten på enkäten gjordes ett Cronbach Alpha-korrelationstest, och därefter en Pearsonkorrelation för att se vad som behövde ändras i beräkningarna. Det gjordes också en Pearsonkorrelation mellan själva aspekterna i JCM, där upptäcktes en del signifikanta samband.

1234567 151 - 200 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf