Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 274
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ottosson, Filip
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjöholm, Sjöholm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Arbetsskador i sjuksköterskans patientnära omvårdnadsarbete: En systematisk integrerad litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 202.
  Persson, Emelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sandström, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Alzheimers - Hur livet förändras för anhöriga: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 000 personer i Sverige av Alzheimers sjukdom som är den mest vanliga demenssjukdomen. Vård i hemmet har blivit alltmer vanligt och det kan innebära en stor förändring då ens partner drabbas av Alzheimers. Något som ofta glöms bort är det känslomässiga arbete den anhöriga får genomgå. Den anhöriga som lever med sin sjuka partner kommer nu behöva ta på sig en vårdarroll. De anhöriga upplever att det är svårt att tillgodose sina egna behov samtidigt som de vårdar någon annan.

  Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur livskvaliteten upplevs av anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys baserad på tre patografier. Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans modell för manifest ansats.

  Resultat: Studien resulterade i fem huvudkategorier och åtta underkategorier. Den första kategorin var Livet i vardagen med underkategorier Begränsningar, Känsla av hopp och Strategier. Den andra kategorin var Förändring i relationen med underkategorierna Förändrade roller och Kommunikation. Den tredje kategorin som framkom i resultatet var Upplevda känslor med underkategorier Sorg, Skuld och Ensamhet. Den fjärde kategorin var Betydelsefulla relationer och den femte Tankar om framtiden.

  Slutsats: De anhörigas livskvalitet påverkades när deras livspartner blev drabbad av Alzheimers sjukdom. Tillfredsställelsen i det dagliga livet och tilliten till framtiden försämrades och en känsla av ensamhet framträdde. De anhöriga upplevde att de hade ett större behov av stöd än vad de erhölls. Ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden innebär att sjuksköterskan kan stötta och se vilka behov de anhöriga har. När de anhöriga får det stöd de behöver kan det öka tryggheten och denna trygghet kan förbättra relationen mellan sjuksköterska och anhörig. Denna trygghet är viktig när sjuksköterskan ska tillmötesgå de anhörigas behov.

 • 203.
  Persson, Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Rakkolainen Thim, Ewa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för patienter med opioidberoende: En integrerad litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Opioidberoende är ett ökande folkhälsoproblem och en utmaning för sjuksköterskors förhållningssätt samt kompetens kring smärtlindring. Sjuksköterskors attityder till smärtlindring av patienter med opioidberoende kan påverka omvårdnaden som ska bedrivas med respekt för patienters lika värde.Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityd till smärtbehandling för patienter med ett opioidberoende.Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturstudie.Resultat: Under analysen framkom sex huvudkategorier som besvarade studiens två frågor. Sjuksköterskans kunskap, påvisar att sjuksköterskorna ansåg sig ha dålig kunskap och erfarenheter av att vårda patienter med beroende. Sjuksköterskans förhållningsätt, beskriver hur sjuksköterskan väljer att bemöta patienten har stor betydelse för hur mötet och vården kommer att utformas. Patientens beteende, visar på hur sjuksköterskan uppfattar patienten och hur det spelar in på sjuksköterskans vidare attityd. Osäkerhet, sjuksköterskan beskriver att när det inte finns nog med kunskap om att administrera läkemedel skapas en osäkerhet som påverkar omvårdnaden. Stigmatisering, beskriver att den rådande syn som finns på vissa avdelningar bidrar till att skapa och bibehålla vissa attityder. Vilja att vårda, påvisar att trots svårigheter och mycket problematisering kring området ansåg ändå sjuksköterskan ha en vilja att vårda alla patienter oavsett bakgrund.Slutsats: Bristen på utbildning och erfarenhet av beroende var den främsta faktorn till den negativa attityden hos sjuksköterskorna och detta behöver förbättras inom skolväsendet och ute på arbetsplatserna för att omvårdnaden till patienterna med opioidberoende ska förbättras.

 • 204.
  Persson, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Jönsson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer: En litteraturstudie baserad på patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och är en av de fem vanligaste cancerformerna i världen. Prostatacancer kommer ofta smygande och visar inte symtom förrän cancern har kommit långt i sin utveckling och är då svår att bota. Att insjukna i prostatacancer blir livsomvändande för män. Över en natt befinner de sig plötsligt i en ny värld där de ska genomgå behandling och hantera påfrestande biverkningar från behandlingen.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att leva med prostatacancer under det första året efter sjukdomsbeskedet. Metod: Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en kvalitativ litteraturstudie, som baserades på patografier skrivna av män som fått diagnosen prostatacancer. Analysen av de fyra utvalda patografierna utfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.

  Resultat: Resultatet sammanställdes i tre huvudkategorier, Motstridiga tankar och känslor om att få prostatacancer, Livet tar en annan form och Funderingar över framtiden. Studien belyser hur män som insjuknar i prostatacancer ställs inför fysiska och psykiska förändringar. I resultatet presenteras männens påfrestningar från att de får beskedet till genomgående behandling och hantering av framtiden. Gemensamt för männen var att de värdesatte att få kunskap om sin situation och betydelsen av de nära relationerna med familj och vänner. Sjukdomen skapar en förändrad livssyn då döden kommer dem nära, samtidigt får de en stark livsvilja och tacksamhet till livet.

  Slutsats: I livsomställningen tampas männen med biverkningar som begränsar dem i vardagen. De handskas med tankar och känslor som ger upphov till nya perspektiv i livet. Sjuksköterskan spelar därmed en central del i processen eftersom att professionen kan tillgodose patienten med information och stödja männen i livsomställningen. 

 • 205.
  Persson, Petra
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Rodin, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Copingstrategier hos personer som har diagnosen schizofreni: En kvalitativ analys av patografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en sjukdom som ofta innebär begränsningar både socialt och funktionsmässigt. För att hantera sjukdomen använder personer med diagnosen schizofreni olika copingstrategier. Enligt Lazarus och Folkmans teori så delas copingstrategier in i problemfokuserade och emotionsfokuserade.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva copingstrategier som används av personer med diagnosen schizofreni för att hantera symtom och sjukdom.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys av fem patografier genomfördes. Först genomfördes en deduktiv analys med Lazarus och Folkmans teori om coping som struktur för att bilda kategorier. Därefter följde en induktiv analys för att forma underkategorier.

  Resultat: Lazarus och Folkmans indelning i problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping fungerade att använda som struktur och därmed bildades kategorier med dessa namn. I kategorin problemfokuserad coping bildades tre underkategorier; att gå emot psykotiska tankar, att gå emot sina rädslor och att söka professionellt och socialt stöd. I kategorin emotionsfokuserad coping framkom tre underkategorier att distansera sig, att med en aktivitet avleda inre stress och att söka stöd i ting och andlighet.

  Slutsats: Personer med diagnosen schizofreni använde sig av både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping för att hantera sin sjukdom. I studien framkom olika former av coping som exempelvis att bryta psykotiska tankar, att konfrontera de inre rösterna eller att hitta aktiviteter som kunde avleda och distrahera symtom. Personerna i studien sökte även stöd hos hälso- och sjukvården som ett sätt att hantera sin sjukdom. Med en ökad kunskap om copingstrategier hos personer med diagnosen schizofreni är sjuksköterskan ett viktigt stöd för att tillsammans med patienten hitta fungerande sätt att hantera sin sjukdom.

   

 • 206.
  Persson, Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Åhbeck, Olof
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  När hjärtat stannat: En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. Det föreligger idag ett begränsat kunskapsläge om personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp och därjämte hur omvårdnaden ska utformas.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Graneheim och Lundmans innehållsanalys för kvalitativ metod tillämpades.

  Resultat: I studien framkom tre kategorier. Den förändrade kroppen där personerna beskriver minnesproblematik, en förändrad fysisk förmåga och upplevelser av att vara en börda för familj och vänner. Stöd och information där det framkom att stöd och information från familj, anhöriga och vårdpersonal upplevdes betydelsefullt, men där de samtidigt upplevde att information från vårdpersonal var bristfällig.  Att leva igen där personerna beskriver en osäkerhet inför framtiden men också en glädje för överlevnad och en önskan att återgå till livet de hade innan hjärtstoppet.

  Slutsats: Genom att sjuksköterskan tillförskaffar sig kunskaper om personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp kan det bidra till en ökad förståelse och en bättre omvårdnad som kan förebygga upplevd osäkerhet inför framtiden efter ett hjärtstopp.

 • 207.
  Petersson, Nadja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Pettersson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer under behandlingsperioden: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje dag insjuknar ungefär 20 kvinnor i bröstcancer i Sverige. Efter diagnosbesked ska behandlingsperioden påbörjas och detta medför nya upplevelser av förändring i livet. För att kvinnorna ska få uppleva en god vård under behandlingsperioden är det viktigt att belysa kvinnors upplevelser för att kunna ge en personcentrerad vård.

  Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer under behandlingsperioden.

  Metod: En litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med kvalitativ design.

  Resultat: I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde svåra biverkningar under behandlingsperioden samt att behandling och biverkningarna ledde till en förändrad självbild som påverkade kvinnorna på flera sätt. Kvinnorna beskrev delaktighet i behandlingen, stöd från hälso-och sjukvården och stöd från familjen som en viktig del under behandlingsperioden. Det framkom även att kvinnorna upplevde förlust av tidigare roller och kände att deras sjukdom påverkade familjesituationen. Trots detta kände kvinnorna ändå hopp och ville kämpa för framtiden.

  Slutsats: Att studera kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer under behandling kan ge en ökad förståelse och kunskap för vårdpersonalen som kan bidra till en förbättrad vård för kvinnor med bröstcancer i framtiden.

 • 208.
  Petersson, Sarah
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Petersson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi: En litteraturstudie baserad på patografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 8000 kvinnor i Sverige varje år. Bröstcancer har en stor påverkan på kvinnors livskvalité och livslängd. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstet avlägsnas. Kvinnor som genomgått en mastektomi får i många fall problem med sin kroppsuppfattning och sexualitet. Bröstet är en symbol för kvinnlighet och förlusten kan bidra till lidande. Kvinnor som genomgått en mastektomi upplever flera former av lidande som påverkar välmåendet. I sjuksköterskans roll är det viktigt att kunna identifiera lidande så tidigt som möjligt för att kunna ge ett gott bemötande och god omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi. Metod: Metoden var en kvalitativ litteraturstudie baserad på fyra patografier. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim. Resultat: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Emotionellt lidande, Att inte känna sig hel och Att inte bli tagen på allvar. Emotionellt lidande handlar om kvinnornas sorg och rädsla efter förlusten och även skammen över den förändrade kroppen. Att inte känna sig hel handlar om att känna sig annorlunda och hur ingreppet påverkar kvinnornas identitet och intima relationer. Att inte bli tagen på allvar handlar om förringat lidande och bristande kommunikation. Slutsats: Resultatet av denna studie kan bidra till ökad förståelse för lidandet hos kvinnor som genomgått en mastektomi och därmed ge upphov till en bättre personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: innehållsanalys, mastektomi, omvårdnad, patografier, upplevelser

 • 209.
  Prahl Blackby, Filippa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Svensson, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sexuell aktivitet, tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer: -      En kvantitativ tvärsnittsstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexualiteten följer en person genom hela livet. Andelen äldre personer ökar i befolkningen då medellivslängden ökar. Allt fler äldre personer är sexuellt aktiva och många önskar att de kunde vara mer sexuellt aktiva. Att undersöka äldre personers sexuella aktivitet och tillfredsställelse med sexuallivet i samband med livstillfredställelse skulle kunna generera kunskap för sjuksköterskan i arbetet att bedriva en god omvårdnad. En ökad kunskap om äldre personers sexualitet skulle kunna användas i utvecklingsarbetet till att förbättra omvårdnaden för äldre personer i relation till deras sexualitet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sexuell aktivitet och tillfredsställelse med sexualliv relaterat till kön, ålder och partnerskap samt undersöka sambandet mellan sexuell aktivitet, tillfredställelse med sexualliv och livstillfredställelse hos äldre personer.

  Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Baserad på inhämtad data från Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Deskriptiv och analyserande statistik har använts för att kunna se samband och förekomster. 1119 personer är med i studien i åldrarna 60 år till 90 år och uppåt. 43,8 % är män och 56,2 % är kvinnor av de som deltog.

  Resultat: Sexuell aktivitet (p=<0,001) och tillfredsställelse med sexuallivet (p=<0,01) påverkar livstillfredsställelsen. Fler män är sexuellt aktiva (57,8%) medan fler kvinnor är tillfredsställda med sitt sexualliv (85,0%) (p=<0,001). De som har en partner är mer sexuellt aktiva (63,8%) (p=<0,001). Den sexuella aktiviteten minskar succesivt med åren (p=0,001).  

  Slutsats: Studien visar att det finns ett samband mellan sexuell aktivitet, tillfredsställelse med sexuallivet och livstillfredsställelsen. Detta visar att sexualiteten är viktigt del av livet även för äldre personer. Denna kunskap kan ha en betydelse för att sjuksköterskan ska kunna förbättra omvårdnaden till äldre personer i förhållande till deras sexualitet. Det är viktigt att inom sjukvården bejaka äldre personers sexualitet och inte förkasta den.

 • 210.
  Prellwitz, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Hälsa och rehabilitering.
  Skär, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Department of Health, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona.
  Are Playgrounds a Case of Occupational Injustice?: Experiences of Parents of Children with Disabilities2016In: Children, Youth and Environments, ISSN 1546-2250, E-ISSN 1546-2250, Vol. 26, no 2, p. 28-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Occupational injustice refers to a setting or situations that can restrict a person in performing an occupation. Because a playground is a setting that can restrict children with disabilities from the occupation of playing, this paper frames playground accessibility in terms of occupational justice. This study interviewed 18 parents of children with disabilities about their children's experiences with playgrounds. Examining playgrounds from an occupational justice perspective can be a means to advocate for accessible playgrounds as a first step towards helping children with disabilities participate in play activities in this environment.

 • 211.
  Rentzmann, Anton
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Richter, Erik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar.: En litteraturstudie av kvalitativa studier.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio minuter på akutmottagningarna i Sverige och väntetiderna ökar ytterligare med ca 7 minuter varje år. Detta är ett växande problem som medför ett kunskapsbehov av patientupplevelser för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska. Genom att beskriva patientupplevelser av väntan kan resultatet bidra till en mer omfattande förståelse för patienten och dennes omvårdnadsbehov i väntan på akutmottagningar. Litteraturstudien som är utförd på ett systematiskt sätt är utförd med inflytande av Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar.

  Metod: Studien är en litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt med en kvalitativ ansats som baserades på 8 vetenskapliga artiklar. Analysprocessen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys i syfte att finna likheter och olikheter i texten.

  Resultat: Patienter upplevde att det fanns en bristande information och kommunikation från vårdpersonalen på akutmottagningar. Det ansågs av patienterna av stor vikt att bli sedd som en individ, att bli lyssnad på och att ha en möjlighet att framföra sina individuella behov för vårdpersonalen. En ensamhet och övergivenhet kunde drabba patienterna om de ej blir sedda. Patienterna upplevde det som ett positivt möte med sjukvården om vårdpersonalen tog sig tid och uppmärksammade dem under sin väntan. Miljön visade sig också ha en roll i hur patienterna upplever sin väntan, där de föredrog en miljö med utformade lokaler för möjlighet till integritet.

  Slutsats: Slutsatsen av denna studie kan bidra till att ge sjuksköterskan en ökad insikt på hur stor betydelse kommunikation har, behovet av personcentrerad information och hur miljön har en inverkan på patientens upplevelser av väntan på akutmottagningar.

 • 212.
  Renvert, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Lindahl, Christel
  Kristianstad Univ., SWE.
  Persson, Gösta Rutger
  Kristianstad Univ., SWE.
  Occurrence of cases with peri-implant mucositis or peri-implantitis in a 21-26years follow-up study2018In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 45, no 2, p. 233-240Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AimTo determine the prevalence and development of peri-implant mucositis and peri-implantitis and to assess risk factors over time. Materials and MethodsThe study is a longitudinal case series assessing the occurrence and diagnosis of peri-implant mucositis and peri-implantitis. ResultsA total of 218 of 294 patients who had received dental implants between 1988 and 1992 were examined between 2000 and 2002 (examination II; 9-14years after the first examination). At examination III (20-26years after examination I, on average 23.3years), 86 individuals were re-examined. The diagnosis of peri-implant mucositis and peri-implantitis at examination III was 54.7% and 22.1%, respectively. Surgical treatment of peri-implantitis after examination II resulted in a bone gain for two of 12 individuals. Individuals with 3 implants at examination II were at risk for peri-implantitis at examination III (P< 0.05). Radiographic evidence of periodontitis (p=0.40), a diagnosis of peri-implant mucositis (p=.77) or smoking (p=.86) at examination II were not predictive of peri-implantitis at examination III. ConclusionsThe diagnosis and occurrence of peri-implantitis and peri-implant mucositis were high. Healthy conditions at implants after 9-14years were predictive of future implant health.

 • 213.
  Renvert, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Persson, G. Rutger
  Kristianstad Univ, SWE.
  Pirih, Flavia Q.
  Univ Calif Los Angeles, USA.
  Camargo, Paulo M.
  Univ Calif Los Angeles, USA.
  Peri-implant health, peri-implant mucositis, and peri-implantitis: Case definitions and diagnostic considerations2018In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 45, p. S278-S285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this review is to identify case definitions and clinical criteria of peri-implant healthy tissues, peri-implant mucositis, and peri-implantitis. The case definitions were constructed based on a review of the evidence applicable for diagnostic considerations. In summary, the diagnostic definition of peri-implant health is based on the following criteria: 1) absence of peri-implant signs of soft tissue inflammation (redness, swelling, profuse bleeding on probing), and 2) the absence of further additional bone loss following initial healing. The diagnostic definition of peri-implant mucositis is based on following criteria: 1) presence of peri-implant signs of inflammation (redness, swelling, line or drop of bleeding within 30 seconds following probing), combined with 2) no additional bone loss following initial healing. The clinical definition of peri-implantitis is based on following criteria: 1) presence of peri-implant signs of inflammation, 2) radiographic evidence of bone loss following initial healing, and 3) increasing probing depth as compared to probing depth values collected after placement of the prosthetic reconstruction. In the absence of previous radiographs, radiographic bone level 3 mm in combination with BOP and probing depths 6 mm is indicative of peri-implantitis.

 • 214.
  Renvert, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Polyzois, Ioannis
  Dublin Dent Univ Hosp, IRE.
  Treatment of pathologic peri-implant pockets2018In: Periodontology 2000, ISSN 0906-6713, E-ISSN 1600-0757, Vol. 76, no 1, p. 180-190Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Peri-implant and periodontal pockets share a number of anatomical features but also have distinct differences. These differences make peri-implant pockets more susceptible to trauma and infection than periodontal pockets. Inadequate maintenance can lead to infections (defined as peri-implant mucositis and peri-implantitis) within peri-implant pockets. These infections are recognized as inflammatory diseases, which ultimately lead to the loss of supporting bone. Diagnostic and treatment methods conventionally used in periodontics have been adopted to assess and treat these diseases. Controlling infection includes elimination of the biofilm from the implant surface and efficient mechanical debridement. However, the prosthetic supra-structure and implant surface characteristics can complicate treatment. Evidence shows that when appropriately managed, peri-implant mucositis is reversible. Nonsurgical therapy, with or without the use of antimicrobials, will occasionally resolve peri-implantitis, but for the majority of advanced lesions this approach is insufficient and surgery is indicated. The major objective of the surgical approach is to provide access and visualize the clinical situation. Hence, a more informed decision can be made regarding whether to use a resective or a regenerative surgical technique. Evidence shows that following successful decontamination, surgical treatment to regenerate the bone can be performed, and a number of regenerative techniques have been proposed. After treatment, regular maintenance and good oral hygiene are essential for a predictable outcome and long-term stability.

 • 215.
  Renvert, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Roos-Jansåker, Anne-Marie
  Public Dental Health Service, Department of Periodontology, Karlskrona, SWE.
  Persson, Göstta
  Hogskolan Kristianstad, SWE.
  Surgical treatment of peri-implantitis lesions with or without the use of a bone substitute: a randomized clinical trial2018In: Journal of Clinical Periodontology, ISSN 0303-6979, E-ISSN 1600-051X, Vol. 45, no 10, p. 1266-1274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To assess whether the treatment outcome differed between surgical debridement, with or without a bone substitute. Materials and Methods: Forty-one adults with three- or four-wall peri-implant bone defects were enrolled in a 1-year RCT. Surgical debridement (control group), or in combination with a bone substitute (Endobon®) (test group) was performed. Results: Radiographic evidence of defect fill (primary outcome) was only significant in the test group (P = 0.004). At year 1, no bleeding on probing (BOP) in the control and test groups were 7/20 (35%) and 10/21 (47.6%), respectively (χ2= 0.67, P = 0.41). Plaque scores did not differ by study group at baseline (P = 0.31), or at year 1 (P = 0.08). Mid-buccal soft tissue recession changes did not differ by groups (P = 0.76). Successful treatment outcome (defect fill ≥1.0 mm, PPD values at implant ≤5 mm, no BOP, and no suppuration was identified in 1/20 (5.0%) control, and 9/21 (42.9%) test individuals (F = 7, 9, P &lt; 0.01). Number needed to treat analysis identified an absolute risk reduction of 32.8% in benefit of the test procedure. (F = 7, 9, P &lt; 0.01). Conclusions: Successful treatment outcome using a bone substitute was more predictable when a composite therapeutic endpoint was considered. © 2018 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd

 • 216.
  Renvert, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Widén, Cecilia
  Kristianstad Univ., SWE.
  Persson, Rutger
  Kristianstad Univ., SWE.
  Cytokine and microbial profiles in relation to the clinical outcome following treatment of peri-implantitis2017In: Clinical Oral Implants Research, ISSN 0905-7161, E-ISSN 1600-0501, Vol. 28, no 9, p. 1127-1132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To study whether cytokine levels and bacterial counts in p atients with peri-implantitis reflect clinical treatment outcome following non-surgical management. Materials and Methods: Luminex magnet bead technology and checkerboard DNA-DNA hybridization were used to assess treatment outcome after treatment at the implant with the most severe peri-implantitis in 41 participants. Results: Study group mean age was 40.3 years (SD ± 9.9). Stable treatment outcome after 6 months (no further bone loss, probing pocket depth decrease ≥0.5 mm, no bleeding/suppuration) was identified in 9 of 41 (22%) participants. Peri-implant crevicular fluid (PICF) levels were also lower for Il-1β (P &lt; 0.01), and with trends of lower cytokine levels in PICF for TNF-α (P = 0.071), PDGFBB (P = 0.071), as well as for VEGF (vascular endothelial growth factor) (P = 0.071), and bacterial counts for Actinomyces israelii, Aggregatibacter actonomycetemcomitans (Y4), Campylobacter gracilis, Echerichia coli, Fusobacterium periodonticum, Leptotrichia buccalis, Parvimonas micra, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus anginosus, and Tannerella forsythia. Increasing levels of IL-1 β and S. aureus (r2 = 0.856) were found only at implants with non-stable outcome. A reduction of PICF levels for selected cytokines and bacteria studied had a sensitivity of 0.77, and a specificity of 0.80 against the clinical outcome as gold standard. Data analysis failed to differences in treatments (PerioFlow® versus YAG: ER laser) for changes in the expression of cytokines and bacteria studied. Conclusions: At 6 months, clinically stable treatment outcome of peri-implantitis is associated lower levels of putative pathogens total bacterial load with ≥30% reduction of IL1-β, L-6, and VEGF levels in PICF.

 • 217.
  Ringsberg, Karin
  et al.
  göteborgs universitet, SWE.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Tillgren, Per
  Malardalens hogskola, SWE.
  Thualagant, Nicole
  Roskilde Universitetscenter, DEN.
  Trollvik, Anne
  Inland Norway University of Applied Sciences, NOR.
  Concerns and future challenges of health literacy in the Nordic countries: From the point of view of health promotion practitioners and researchers2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 20_suppl, p. 107-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Health literacy is an essential social determinant for promoting and maintaining the health of a population. Aim: From a health promotion perspective, explore health literacy issues, concerns and future challenges among Nordic practitioners and researchers. Methods: Data were collected in a workshop at the 8th Nordic Health Promotion Conference, and in a literature review, with articles from five databases. The search included title and abstract with the search terms health literacy* and health literacy as a MeSH term and all the Nordic countries. Qualitative and quantitative analysis were used. Results: Twenty-five persons participated in the workshop. The discussions were summarized in six themes: concept of health literacy in national language; risk of victim blaming; measuring health literacy; content in school curricula on health literacy; new technologies for information and communication; communication and collaboration between different actors in support of health. Forty-three articles on health literacy were identified, mainly conducted within three fields: development, test and adaptation of instruments for measuring health literacy; measurement of health literacy among patients, or other defined target groups and on populations; and developing and evaluating methods/tools for the training of personnel groups or different target groups. Conclusions: There is a need for further studies providing a more in-depth understanding of the health literacy concept, knowledge on how to measure health literacy, ethical aspects, application in intersectoral collaboration as well as the adaptation to new technologies for information and communication in education supporting health literacy. As health literacy is an essential social health determinant, a concern and a future challenge must be, to make the health literacy concept familiar and visible in health promotion policies, research and practice such as health education. © 2018, © Author(s) 2018.

 • 218.
  Robertsson, Ola
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Persson, Fredrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret: -En intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret

  Fredrik Persson

  Ola Robertsson

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Infektioner relaterade till behandling med urinkateter är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till vårdskada och bedöms därför vara ett stort problem, såväl internationellt som i Sverige. Insättning av kvarliggande kateter via urinröret är en omvårdnadshandling och därför är det sjuksköterskan som ansvarar för insättningen. Samtidigt är säker vård en av sjuksköterskans kärnkompetenser och handlar om att säkerställa en hög patientsäkerhet. I vårdhandboken finns riktlinjer för insättning av kvarliggande kateter via urinröret, som är baserade på forskning och evidens. Däremot finns det begränsat med forskning av hur sådana riktlinjer efterlevs av både vårdpersonal och sjuksköterskestudenter. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret under verksamhetsförlagd utbildning.

  Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskestudenter från termin fyra och sex vid Blekinge Tekniska Högskola genomfördes. Innehållsanalysen skedde manifest i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims metod. 

  Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskestudenterna hade erfarenheter av både god följsamhet och bristande följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret. Analysen resulterade i följande sex kategorier: att tillämpa basala hygienrutiner, att tillämpa vårdhandbokens föreskrifter, att tillämpa steril metod, att tillämpa ren metod, att hygienrutiner inte tillämpas vid enskilda förberedande moment samt att kontaminera katetern vid insättning.

  Slutsats: Det konstaterades att flera av sjuksköterskestudenterna hade erfarenheter av bristande följsamhet vilket kan leda till att patienten drabbas av vårdskada. Samtidigt fanns flera erfarenheter som beskrev hur en steril metod tillämpades där den kvarliggande urinkateterns sterilitet bevarades. Utifrån detta ses ett behov av förbättringsarbete samt ytterligare forskning.

  Nyckelord: hygienrutiner, intervjustudie, KAD, kvarliggande kateter via urinröret, sjuksköterskestudent, säker vård, vårdrelaterade infektioner

 • 219.
  Romare, Charlotte
  et al.
  Blekinge County Council, SWE.
  Hass, Ursula
  Padme AB, SWE.
  Skär, Lisa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Healthcare professionals' views of smart glasses in intensive care: A qualitative study2018In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 45, p. 66-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to describe healthcare professionals' views of smart glasses before their implementation in an intensive care unit, both regarding quality of use of the glasses and to identify possible intensive care situations where the glasses could be used to increase patient safety. Methods: Data were generated through focus group interviews and analysed using thematic content analysis. Findings: The findings describe participants' views of smart glasses divided into three categories; Smart glasses to facilitate work at intensive care unit; Quality of use and Utilisation. Participants assumed smart glasses to cause both effect and affect in intensive care. Participants' concern for patients arose recurrently and through their concern intention to work to promote patient safety. Conclusion: Smart glasses are suggested as a complement to existing monitoring and routines and cannot replace human presence in intensive care. © 2017 The Authors.

 • 220.
  Räsänen, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Markovic, Dajana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att som kvinna leva med ALS i det palliativa vårdförloppet: En litteraturstudie baserad på patografier2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en ovanlig diagnos med förekomst i hela världen. Varje år insjuknar 220–225 personer i ALS i Sverige. Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som det än idag inte finns något botemedel mot. Sjukdomen kräver en palliativ vård med fokus på att förbättra livskvaliteten och lindra symptom. Således krävs en fortsatt forskning inom detta område för att kunna tillämpa en gynnsam omvårdnad och få en ökad förståelse för hur kvinnor som lever med ALS i det palliativa vårdförloppet upplever sitt tillstånd.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet.

  Metod: Metoden för studien kan beskrivas som en litteraturstudie grundad i/på fyra patografier, varav analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med sju underkategorier. Den första huvudkategorin var emotioner i samband med sjukdomen. Den andra huvudkategorin var att förlora autonomin. Nästa huvudkategori var lära sig leva med sjukdomen. Den sista och fjärde huvudkategorin var tankar på döden.

  Slutsats: Kvinnorna som insjuknade i ALS och befann sig i det palliativa vårdförloppet upplevde flera olika emotioner som var både positiva och negativa. Det visade sig även att kvinnorna kände sig beroende av andra människor. Men de kände även en tacksamhet över hjälpen som fanns att få när de förlorade autonomin. Det framkom även att kvinnorna kände en acceptans till sin sjukdom och sitt tillstånd. Kvinnorna lärde sig att leva med sjukdomen men hjälp av styrka och en positiv attityd. Tankarna på döden var vanligt förekommande hos kvinnorna som levde med ALS i det palliativa vårdförloppet. Föreliggande studie kan hjälpa sjuksköterskan att förstå samt ge en personcentrerad omvårdnad till kvinnor som lever med ALS i det palliativa vårdförloppet.

 • 221.
  Sabani, Jasmina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Djopa, Ilma
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. Språkbarriärerna påverkar mötet genom att inte få en tillräcklig information eller en information som patienten eller sjuksköterskan inte förstår, vilket kan påverka patientsäkerheten för bägge parter. För att kunna kommunicera och hantera språkbarriärer, har sjuksköterskor erfarenhet av de olika kommunikationssätten i mötet med patienten som kan vara både till en fördel och nackdel. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ design som har baserats på 15 vetenskapliga artiklar. Innehållsanalysen var av induktiv och manifest ansats. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sammanlagt sju underkategorier. Att använda telefontolk, Att använda närstående som tolk, Hjälp av tvåspråkiga sjuksköterskor som tolk, Tolkens påverkan på omvårdnaden, Förenkling av information och språk, Att använda kroppsspråk, teckenspråk och gester, Att bedöma patienten med icke-verbal kommunikation. Dessa underkategorier resulterade i två huvudkategorier. att använda olika former av tolk och att tillämpa verbala och icke-verbala strategierSlutsats: Sjuksköterskornas erfarenhet av att använda sig av olika kommunikationssätt gav möjlighet till att övervinna språkbarriärer. De olika kommunikationssätten påverkade både omvårdnaden och mötet mellan sjuksköterska och patient till en för och nackdel. I denna studie identifierades även att det finns brister i hur man ska utveckla vården vidare och för att den ska bli så patientsäker som möjligt vid språkbarriärer.

 • 222.
  Salman, Zeinab
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Khalil, Noor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnor i sjukvården vid våld i nära relationer: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld i nära relationer blir allt vanligare i dagens samhälle. Ungefär en av fem kvinnor i världen blir utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskor finns överallt inom sjukvården vilket möjliggör många möten med utsatta kvinnor. Att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan påverka sjuksköterskan på flera sätt. Genom att göra en studie av befintlig forskning kring sjuksköterskors upplevelser kan eventuella barriärer kartläggas. Detta kan senare användas i förbättringsarbeten inom området.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnor i sjukvården vid våld i nära relationer.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie har tillämpats med informationssökning gjord i databaserna PubMed och Cinahl Complete. Manifest innehållsanalys med latenta inslag användes vid analysen.

  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna bland annat upplevde att det var känslomässigt utmanade och frustrerande att handskas med utsatta kvinnor. Resultatet visade även att vissa sjuksköterskor upplevde tillfredställelse när de kunde ge den hjälpen och det stödet som behövdes. Sjuksköterskors tidigare erfarenhet upplevdes som positiv och underlättade för sjuksköterskorna när de skulle ställa frågor om våld i nära relationer.

  Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor upplever olika svårigheter i mötet med utsatta kvinnor. Många av svårigheterna kan härledas till brist på kunskap och erfarenhet men också brist på tid. Detta leder till att kvinnorna inte får den hjälp de behöver vilket leder till otillräcklighetskänslor hos sjuksköterskorna.

 • 223.
  Sandberg, Hanna
  et al.
  Blekinge Hospital, SWE.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Forssell, Henrik
  Blekinge Centre of Competence, SWE.
  Ovhed, Ingvar
  Blekinge Centre of Competence, SWE.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Increased Usage of Insulin Pump Functions Not Associated with Improved HbA1c in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus2016In: Journal of Diabetes Science and Technology, ISSN 1932-2968, Vol. 10, no 4, p. 997-998Article in journal (Refereed)
 • 224.
  Sandberg, Jacob
  et al.
  Lunds Universitet, SWE.
  Lansing, Robert
  University of Arizona, USA.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Currow, David
  Cancer Institute NSW, AUS.
  Sundh, Josefin
  Örebro Universitet, SWE.
  Ahmadi, Zainab
  Lunds Universitet, SWE.
  Palmqvist, Sebastian
  Skåne University Hospital, SWE.
  Ekström, Magnus
  Lunds Universitet, SWE.
  Relating Experienced To Recalled breathlessness Observational (RETRO) study: A prospective study using a mobile phone application2019In: BMJ Open Respiratory Research, ISSN 2052-4439, Vol. 6, no 1, article id e000370Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Breathlessness, the subjective sensation of breathing discomfort, is common and appears in the daily life of people with cardiorespiratory diseases. Physicians often rely on patient's history based on symptom recall. The relation between recalled and experienced breathlessness is still poorly understood. This paper presents the protocol for a study primarily aimed at evaluating the relationship between experienced breathlessness and (1) recalled breathlessness and (2) predicted future breathlessness. Methods: A mobile phone application will be used to collect data during daily life. Medically stable participants, ≥18 years of age with mean daily breathlessness of Numerical Rating Scale (NRS) 3/10 and able to use a mobile phone with internet will rate their breathlessness intensity on a 0-10 NRS prompted the user several times daily for 1 week. Participants will recall their breathlessness each day and week. Multivariable random effects regression models will be used for statistical analyses. Results: Results of the study will be submitted for publication in peer-reviewed journals and presented at relevant conferences. Discussion: This protocol describes a study aimed at investigating previously unknown areas of the experience and recall of breathlessness using a new method of data collection. © 2019 Author(s).

 • 225. Sandberg, Magnus
  et al.
  Ahlström, Gerd
  Axmon, Anna
  Kristensson, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Somatic healthcare utilisation patterns among older people with intellectual disability: an 11-year register study2016In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 16, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: People with intellectual disabilities (ID) are known to have more diseases and are believed to start aging earlier than the general population. The population of older people with ID is growing, but knowledge about their use of healthcare is limited. This study aimed to explore somatic healthcare utilisation patterns among people with ID living in Sweden, in comparison with the general population from 2002 to 2012. Methods: Participants were a group of people with ID (n = 7936) aged 55 years and older in 2012, and an equal-sized, birth year and sex matched, general population sample (n = 7936). Participants were divided into age groups of 5-year intervals. Data regarding in- and outpatient care were collected from the Swedish National Patient Register. Results: In the younger age groups, the ID group had higher healthcare utilisation compared with the general population sample, with higher risks for planned and unplanned somatic in- and outpatient care, particularly for unplanned inpatient registrations. Decreasing patterns were seen with age; with lower risks in the ID group for the oldest age groups. This was most evident in planned somatic in- and outpatient care. In those with at least one registration, the ID group had a longer unplanned length of stay in the younger age groups, but fewer planned visits to physicians in somatic outpatient care compared with the control group. Conclusions: Compared with the general population, people with ID show higher healthcare utilisation in younger age groups. Healthcare utilisation decreases with age, and in old age, fewer people with ID use healthcare compared with the general population. The barriers to accessing planned healthcare for older people with ID need more investigation. © 2016 The Author(s).

 • 226.
  Schmidt, Madeleine
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Niklasson, Axel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att uppleva hälsa vid multipel skleros.: En litteraturstudie baserad på patografier.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: MS är en sjukdom som oftast drabbar personer i 20-45års åldern, där symtombilden oftast innebär plötsliga skov som sedan följs av förbättrade eller oförändrade perioder. En viktig del i sjuksköterskans roll med MS patienten är att upprätthålla kontinuitet i vården. Kontinuitet kan bidra till en förbättrad livsstil och en förbättrad hälsa. Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som enligt naturvetenskapen innebär frånvaro av sjukdom men enligt ett holistiskt synsätt mer handlar om att bemästra sin sjukdom och sitt välbefinnande. I denna studie har hälsa valts att ses ur Katie Erikssons syn på hälsa.

  Syfte: Syftet var att beskriva fenomenet hälsa hos personer med multipel skleros.

  Metod: Litteraturstudie med deduktiv ansats baserad på Katie Erikssons teori om hälsa. Patografier om MS skrivna 2010 och framåt användes. Libris användes som sökmotor för att hitta patografierna. Graneheim och Lundmans analysmetod användes för att analysera materialet.

  Resultat: Teorins tre kategorier “Fysiska tecken på hälsa eller ohälsa”, “Känsla av hälsa eller ohälsa” och “Värderingar och normer kring hälsa” blev grunden till sex underkategorier som beskrev personers upplevelse av hälsa vid MS.     

  Slutsats: Personer med MS kan generellt uppleva hälsa genom att acceptera sin sjukdom och lära sig hantera de svårigheter de ställs inför dagligen. Vid diagnostisering är det vanligt att de flesta förnekar sin sjukdom då det är svårt att hantera informationen som givits. Detta beror delvis på en rädsla för vad sjukdomen kommer att innebära för dem. Symtombilden för MS är väldigt olika trots att det finns generellt vanliga symtom, detta bidrar till att upplevelsen av hälsa är olika.

 • 227.
  Schultz, Simon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Sebastian
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser av sjuksköterskans bemötande: En litteraturstudie baserad på upplevelser från patienter med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden. Tidigare forskning tyder på att negativt bemötande bland vårdpersonal överlag har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Sammanställning av forskning kring hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande i hälso- och sjukvård behövs således för att få djupare kunskap om ämnet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande inom hälso- och sjukvård.

  Metod: Syftet till studien besvarades med en kvalitativ design i form av litteraturstudie. 15 vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Analysen gjordes med en kvalitativ ansats.

  Resultat: Resultatet av studien visade att patienterna upplevde sjuksköterskans bemötande i form av betydelsen av att skapa en fungerande relation, samt att vara utlämnad i sin egen vård. Betydelsen av att skapa en fungerande relation kunde delas in i behov av att ses som en person, vikten av att ha ett samspel, värdet av att kunna kommunicera och behov av att känna sig omhändertagen. Att vara utlämnad i sin egen vård kunde i sin tur delas in i att sjuksköterskan missbrukar sin makt och att inte få vara delaktig.

  Slutsats: Även om varje upplevelse är individuell, så framkommer det i studien att bemötandet från sjuksköterskan har en påverkan på omvårdnaden hos patienter med psykisk ohälsa. Upplevelserna som framkom av patienterna i studien kan användas i både utbildningssyfte av nya sjuksköterskor och för att redan färdigutbildade sjuksköterskor ska få en ökad förståelse för ämnet. 

 • 228.
  Schwarz, Frank
  et al.
  Univ Klinikum Dusseldorf, DEU.
  Becker, Kathrin
  Univ Klinikum Dusseldorf, DEU.
  Bastendorf, Klaus-Dieter
  PROED, ITA.
  Cardaropoli, Daniele
  PROED, ITA.
  Chatfield, Christina
  Dent Hlth Spa, GBR.
  Dunn, Ian
  Univ Liverpool, GBR.
  Fletcher, Paul
  Columbia Univ, USA.
  Einwag, Johannes
  Ctr Continuing Dent Educ, DEU.
  Louropoulou, Anna
  Univ Amsterdam, NLD.
  Mombelli, Andrea
  Univ Geneva, CHE.
  Ower, Philip
  Univ Zurich, CHE.
  Pavlovic, Pedja
  Univ Bern, CHE.
  Sahrmann, Philipp
  Univ Bern, CHE.
  Salvi, Giovanni E.
  Univ Bern, CHE.
  Schmage, Petra
  Univ Hamburg, DEU.
  Takeuchi, Yasuko
  Univ Amsterdam, NLD.
  Van Der Weijden, Fridus
  Univ Amsterdam, NLD.
  Renvert, Stefan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Recommendations on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis2016In: QUINTESSENCE INTERNATIONAL, ISSN 0033-6572, Vol. 47, no 4, p. 293-296Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Air polishing was introduced as an alternative approach for the supra- and submucosal biofilm management at dental implants. An international expert meeting involving competent clinicians and researchers took place during the EUROPERIO 8 conference in London, UK, on 4 June 2015. Prior to this meeting a comprehensive systematic review dealing with the efficacy of air polishing in the treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis was prepared and served as a basis for the group discussions. This paper summarizes the consensus statements and practical recommendations on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis.

 • 229. Selan, S.
  et al.
  Siennicki-Lantz, A.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Self-awareness of heart failure in the oldest old-an observational study of participants, ≥ 80 years old, with an objectively verified heart failure2016In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 16, article id 23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: One of the primary reasons for hospitalisation among elderly individuals with heart failure (HF) is poor self-care. Self-awareness of having HF may be a key-element in successful self-care. The prevalence of self-awareness of HF, and how it is affected by age-and HF-related factors, remains poorly understood. The aims of the present study were to determine the prevalence of self-awareness of HF in participants, ≥ 80 years of age, and to investigate the association between this self-awareness and age-related and HF-related factors. Methods: A single-centre observational study was conducted in which non-hospitalised participants (80+) with objectively verified HF were identified (n = 90). The statement of having HF or not having HF was used to divide the participants into two groups for comparisons: aware or unaware of one’s own HF. Logistic regression models were completed to determine the impact of age-and HF-related factors on self-awareness. Results: Twenty-six percent (23/90) were aware of their own HF diagnosis. No significant differences were found between the participants who were aware of their own HF diagnosis and the participants who were not. Neither age-nor HF-related factors had influence on the prevalence of self-awareness. Conclusions: Prevalence of self-awareness of own HF in the oldest old is insufficient, and this self-awareness may be influenced by external factors. One such factor is likely the manner in which the HF diagnosis is relayed to the patient by health care professionals. © 2016 Selan et al.

 • 230. Selan, Suzana
  et al.
  Hellström, Amanda
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Impact of nutritional status and sleep quality on hospital utilisation in the oldest old with heart failure2016In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 20, no 2, p. 170-177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To describe three-year trends in nutritional status and sleep quality and their impact on hospital utilisation in the oldest old (80 +) with heart failure (HF). Design: Single-centred longitudinal observational study. Setting: South-eastern Sweden. Participants: 90 elderly (80+) with objectively verified HF. Measurements: Baseline data from the Mini Nutritional Assessment (MNA) and on sleep quality were collected through structured interviews following the HF diagnosis (n=90) and at a three-year follow-up (n=41). Data on hospital utilisation during the three years following the HF diagnosis were also collected. Results: Nineteen percent of the participants were found to have impaired nutritional status, a condition that increased hospital utilisation by four bed days per year. A majority (85%) had impaired sleep quality, but no impact on hospital utilisation was found. Nutritional status and sleep quality were stable over the three-year period. Conclusion: In the oldest old with HF, impaired nutritional status and impaired sleep quality are already common at HF diagnosis. Impaired nutritional status increases hospital utilisation significantly. Therefore, it is of supreme importance to systematically evaluate nutritional status and sleep quality in the oldest old when they are diagnosed with HF, as well as to take action if impairments are present. © 2016, Serdi and Springer-Verlag France.

 • 231.
  Sikström, Gabriel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Westman, Joakim
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med drogmissbruk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med drogmissbruk är en grupp som ökar i antal. Detta innebär att sjuksköterskor i större utsträckning kommer att möta dessa patienter, även inom den somatiska vården. Det råder en bristande kunskap hos sjuksköterskor samt ett sämre förhållningssätt mot patienter med drogmissbruk. Ett gott förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för en god omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med drogmissbruk Metod: En allmän litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna söktes i CINAHL och PubMed samt via manuella sökningar. Resultatet sammanställdes utifrån fem kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskor kan ha olika upplevelser i mötet med patienter med drogmissbruk. Dessa redovisas i tre olika kategorier; Känsla av otrygghet, Brist på kunskap och stöd samt känsla av misstro och hopplöshet. Slutsats: Sjuksköterskor har bristande utbildning och kunskap i att möta patienter med drogmissbruk vilket skapar fördomar och otrygghet hos sjuksköterskorna. Ett ändrat fokus i sjuksköterskors grundutbildning kan bidra till en ökad kvalitet på omvårdnaden i mötet med denna patientgrupp.

 • 232.
  Silva Nunez, Ann-Marie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nazari, Amena
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskans upplevelser av att hantera vårdandet av patienter med cancer i livets slutskede: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede utgör den del av palliativ vård där döden förväntas inträda inom en snar framtid. De flesta sjuksköterskor kommer att möta patienters lidande och sårbarhet vilket kan påverka sjuksköterskorna emotionellt. Därför är det viktigt att sjuksköterskan hittar en balans för att kunna hantera mötet med patienter med cancer i livets slutskede.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att hantera vårdandet av patienter med cancer i livets slutskede.

  Metod: En litteraturstudie baserad på 17 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har genomförts. Artiklarna granskades utifrån ett granskningsprotokoll och analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Data genomsyrades av att sjuksköterskan hade olika sätt att hantera sina känslor i mötet med döende patienter med cancer. Det ansågs vara viktigt att kunna separera sig både emotionellt och professionellt från patienter annars kunde detta leda till att sjuksköterskan flydde från de obehagliga situationer som uppkom inom arbetet med döende patienter. Sjuksköterskan gjorde sitt bästa för att främja patientens välbefinnande genom att hjälpa sig själv att hitta balans.

  Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor hanterar mötet med de döende på olika sätt. De svåra situationerna som sjuksköterskan befann sig i kunde leda till både fysisk och psykisk belastning för sjuksköterskorna och därför var det viktigt att sjuksköterskor hade strategier för att hantera detta.

 • 233.
  Sjöstrand, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Duljan, Michelle
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Att lämna tvåsamheten: Anhörigas upplevelser av att deras närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar blir överväldigande både för personen med sjukdomen och även dennes anhöriga. Att växa in den roll anhöriga får när de vårdar sin närstående är ofta en smygande process som påkallas av de förändringar som sjukdomen medför. Livet tillsammans med en närstående som drabbats av en demenssjukdom innebär ständiga förändringar. För många anhöriga som vårdar en närstående med en demenssjukdom i hemmet kommer det till slut en fas där de känner att de inte kan bära ansvaret själva längre då behovet av hjälp kan bli mer omfattande och komplicerat, då kan placering inom särskilt boende vara aktuellt. Ett fåtal forskare har försökt förstå anhörigas fortsatta roll efter placering inom särskilt boende, deras uppfattningar om sin förändrade roll samt konsekvenserna för de anhörigas egna hälsa och välbefinnande.

  Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende.

  Metod: Integrativ litteraturöversikt av 13 vetenskapliga artiklar

  Resultat: Anhörigas upplevelser relaterade till de förändringar det innebär när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende handlar om att relationen till sin närstående förändras, den vårdande rollen förändras och att anhöriga övergår från tvåsamhet till ensamhet.

  Slutsats: Studien gör de anhörigas upplevelser tillgängliga för sjuksköterskor, vilket är av stor vikt för att kunna förbättra bemötandet av anhöriga till personer med demenssjukdom inom vården. Sjuksköterskan bör ha god kommunikation med anhöriga om deras förväntningar samt informera de om eventuella förändringar och därmed stödja anhöriga till  förbättrat välbefinnande. Sjuksköterskan kan underlätta de upplevelser anhöriga går igenom i samband med att deras närstående flyttar till ett särskilt boende genom att den anhöriga tidigt delaktiggörs och blir en del av vårdteamet runt den närstående.

 • 234.
  Sjövall Månsson, Julia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Ahlbeck, Stephanie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskestudenters inställning till omvårdnad av patienter med HIV: En integrerad litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: HIV är förkortning på humant immunbrist virus som vid fortskridning av sjukdomsförloppet benämns AIDS. HIV smittas via blod, samlag, organtransplantation och vid födsel om modern är HIV positiv. HIV/AIDS är ett globalt problem och personer med HIV/AIDS behöver omfattande omvårdnad. Personer med HIV/AIDS blir ofta utpekade av samhället och omvårdnaden kan bestå av att tillgodose såväl fysiska som psykiska behov. Sjuksköterskan har en skyldighet att arbeta utifrån den etiska koden, personcentrerat och enligt omvårdnadens värdegrund. Detta innebär att alla människor ska bli behandlade rättvist och med respekt för att i högsta möjliga mån främja hälsa och lindra lidande.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters inställning till att vårda personer med HIV.

  Metod: En integrerad litteraturstudie med kvalitativ ansats som inkluderat kvalitativa och kvantitativa artiklar.

  Resultat: Resultatet baserades på 3 kvalitativa och 11 kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen genererade i fem kategorier som i sin tur skapade två huvudfynd: Inställning till att vårda med kategorierna: Vilja att vårda, & Fördomar och Faktorer som påverkar inställningen till att vårda med kategorierna: Kunskap & erfarenhet, Rädsla, & Empati. Resultatet visade att majoriteten av studenterna hade en positiv inställning, en vilja att vårda och visade empati för personer med HIV/AIDS. Hos en del av sjuksköterskestudenterna rådde det en ovilja att vårda som i sin tur kunde kopplas till rädsla, okunskap och fördomar. Studenter med större kunskap hade en större vilja att vårda personer med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenterna uttryckte ett behov av mer utbildning om omvårdnad för personer med HIV/AIDS.

  Slutsats: Sjuksköterskestudenter har generellt en positiv inställning till och en vilja att vårda personer med HIV/AIDS. Ändock finns det rädsla och en ovilja att vårda hos en del av sjuksköterskestudenterna. Sjuksköterskestudenterna önskar mer utbildning och kunskap om omvårdnad för personer med HIV/AIDS.  

 • 235.
  Skär, Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Blekinge Inst Technol, Dept Hlth, Karlskrona, Sweden..
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden Univ, SWE.
  Patients' complaints regarding healthcare encounters and communication2018In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 5, no 2, p. 224-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore patient-reported complaints regarding communication and healthcare encounters and how these were responded to by healthcare professionals. Design: A retrospective and descriptive design was used in a County Council in northern part of Sweden. Both quantitative and qualitative methods were used. Methods: The content of 587 patient-reported complaints was included in the study. Descriptive statistical analysis and a deductive content analysis were used to investigate the content in the patient-reported complaints. Results: The results show that patients' dissatisfaction with encounters and communication concerned all departments in the healthcare organization. Patients were most dissatisfied when they were not met in a professional manner. There were differences between genders, where women reported more complaints regarding their dissatisfaction with encounters and communication compared with men. Many of the answers on the patient-reported complaints lack a personal apology and some of the patients failed to receive an answer to their complaints.

 • 236.
  Skär, Lisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health. Blekinge Inst Technol, Dept Hlth, Karlskrona, Sweden..
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden Univ, SWE.
  The importance of ethical aspects when implementing eHealth services in healthcare: A discussion paper2018In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 74, no 5, p. 1043-1050Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this paper was to discuss the importance of ethical aspects when implementing eHealth services in health care. BackgroundChallenges in healthcare today include a growing older population and, as a consequence, an increased need for healthcare services. One possible solution is the use of eHealth services. DesignDiscussion paper. Data sourcesResearch literature published from 2000-2017 in CINAHL, PubMed and Scopus. Implications for nursingImplementing eHealth services in health care involves ethical challenges where different technologies can solve different problems in different ways. eHealth services should therefore be developed and implemented based on the patient's specific needs and conditions for use and in accordance with the healthcare professionals' presumption to provide high-quality care. ConclusionTo preserve patients' integrity, dignity and autonomy, healthcare professionals must include ethical aspects when implementing and using eHealth services in health care. Healthcare professionals have to take responsibility for the eHealth services introduced, explaining why and how they are implemented based on a person-centred approach. More knowledge is needed about ethical aspects when implementing eHealth services to improve the quality of care.

 • 237.
  Sleiman, Bilal
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Waldén, Jesper
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden: En intervjustudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande i sjuksköterskearbetet. Det kan vara extra påtagligt för nyutexaminerade sjuksköterskor. Den stressen kan komma att påverka omvårdnaden till patienten. Det saknas studier om hur arbetsrelaterad stress påverkar svenska nyutexaminerade sjuksköterskors omvårdnad till patienten.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden.

  Metod: Empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats som analyserades utefter Graneheim och Lundmans beskrivning av hur en innehållsanalys kan gå till.

  Resultat: I resultatet framkom det tre kategorier om hur sjuksköterskorna upplever att arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden. ”Kommunikationen brister”, ”Närvaron brister” och ”Omvårdnaden uteblir eller fördröjs”. I dessa kategorier framkommer det hur omvården påverkas av stress och hur det kan påverka patienten. Kommunikationen fallerar i mötet med patienten och i vårdteamet. Sjuksköterskorna upplever att de inte är fysiskt och mentalt närvarande med patienten när de upplever stress. Omvårdnaden påverkas av stress genom att den kanske glöms bort eller blir bortprioriterad.

  Slutsats: Arbetsrelaterad stress påverkar nyutexaminerade sjuksköterskors omvårdnad. Sjuksköterskorna brister i sjuksköterskans kärnkompetenser. Vidare forskning i ämnet kan vara relevant utifrån ett patientperspektiv. 

 • 238.
  Stenkilsson, Pernilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  BVC-sjuksköterskors uppfattningar kring pappors deltagande i föräldrastöd i grupp: En tvärsnittsstudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background: There is extensive scientific evidence that fathers' involvement in their children's lives promotes health and positive development in children. Studies have also shown that support from health professionals promote fathers' involvement. Group parental support is offered within the Child health care (CHC) service with the goal that mothers and fathers participate equally. Fathers, however, participate to a much lower extent than mothers. One of the challenges the CHC faces is to design parental support groups that will appeal to all parents. Aim: The aims of this study were to investigate the structure of parental support groups and the CHC nurses' perceptions of the structure and father participation. Method: The study was conducted as a cross-sectional study using a structured questionnaire in web format as data collection method. Data were analyzed with non-parametric statistics. Results: The results found that the time at which parental support groups are offered seems to be crucial for father participation, both with regard to time of the day and age of the child. The analysis showed that there were differences in the CHC nurses' perceptions of father participation based on the type of health center they were working in, and whether or not they had training in gender issues. Conclusion: Socio-demographic factors may be of importance for CHC nurses' perceptions of father participation, but this needs to be investigated further.

 • 239.
  Stenkula, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Khulmi, Amela
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  När ett gemensamt språk saknas mellan sjuksköterska och patient: En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Strömberg, Agathe
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjukvårdsbiträden och undersköterskors attityder till delegerade arbetsuppgifter: En enkätstudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 241.
  Svensson, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Vesterholm, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Personers upplevelse att leva med Amyotrofisk Lateralskleros: En kvalitativ studie baserad på patografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som kännetecknas av progressiv förlamning. Förlamningen påverkar personens benrörelse, tal, svalg och andning och leder slutligen till döden. Överlevnadstiden efter första symtom är i genomsnitt 16 – 48 månader. Sjukdomen är svårdiagnostiserad och direkt efter diagnostisering inleds en palliativ vård. Orsaken till sjukdomens uppkomst är okänd och personer med ALS upplever att ovissheten om hur sjukdomen påverkar kroppen är svår att hantera. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med sjukdomen Amyotrofisk Lateralskleros.

  Metod: En kvalitativ studie baserad på två patografier genomfördes. Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans tolkning. En manifest ansats med latenta inslag användes vid analysering.

  Resultat: I studiens resultat framkom det att personer med ALS upplevde skiftande känslor i det vardagliga livet. Det framkom även att det var vanligt att personer som lever med sjukdomen hade olika tankar om framtiden. Resultatet formade tre kategorier: Känslomässiga svårigheter med sjukdomen, Livsglädje i dagliga livet och Tankar om framtiden. I resultatet framkom även två underkategorier: Att uppleva sorg och Att uppleva rädsla och skam.

  Slutsats: Att drabbas av ALS innebar en stor förändring i livet. Många känslomässiga svårigheter uppkom i samband med sjukdomen. Trots detta upplevdes livsglädje och det bidrog till att personerna kunde njuta av livet. 

 • 242.
  Svensson, Felicia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Rydell, Marie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i mötet med patienter med diabetes typ 2.: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en ständigt växande folksjukdom i världen. Sjukdomen innebär att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med insulin för att hålla blodsockernivån i kroppen på en jämn nivå. Sjuksköterskans roll för dessa patienter är att bedöma deras möjlighet och förmåga till egenvård, men även att undervisa om sjukdomen. Undervisningen ska anpassas efter varje individ då dessa patienter är i behov av kunskap om sin sjukdom, men även hjälp med att tillämpa den i det dagliga livet. Förutom detta krävs även ett motivationsarbete för att patienterna ska kunna göra de livsstilsförändringar som sjukdomen kräver. För att allmänsjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter med diabetes typ 2 är det viktigt att skapa en sammanfattning av den forskning som finns inom området idag.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i mötet med personer med diabetes typ 2.

  Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Tio artiklar analyserades, varav åtta ansågs ha hög kvalitet och utgör resultatet. Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorff.

  Resultat: Resultatet som framkom delades in i tre kategorier; utbildning i egenvård, motivation till förändring och mötet mellan sjuksköterska och patient. Utbildning i egenvård inkluderar svårigheter som kan uppstå i samband med patientutbildning, men även hur sjuksköterskan kan stödja patienten till god egenvård. Då patienten själv har huvudansvaret för sin sjukdom. Motivation till förändring omfattar sjuksköterskans inverkan på motivationen och vilka förväntningar som patienterna kan ha på sjuksköterskorna de möter. Förutom detta förekommer det även information, utifrån sjuksköterskors perspektiv, om diverse faktorer som påverkar patienternas motivation till gynnsamma livsstilsförändringar. Den sista delen i resultatet, mötet mellan sjuksköterska och patient inkluderar bra egenskaper som sjuksköterskor bör ha för att kunna möta patienterna och ge dem god vård. Samspelet mellan sjuksköterska och patient och stödet från närstående är ytterligare områden som berörs.

  Slutsats: Motivationsarbetet och mötet mellan sjuksköterska och patient är grundstenarna för en bra diabetesvård. Sjuksköterskans centrala uppgift är att finnas där som ett stöd för patienten samt hjälpa dem att leva ett bra liv trots sjukdomen.

 • 243.
  Svensson, Sanne
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Skyllberg, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med hemmavarande barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cytostatika är ett läkemedel som främst ges till cancerpatienter. Cytostatikabehandling har ett flertal biverkningar som påverkar patienten och behandlingen kräver specifik omvårdnad. Cytostatikabehandling skapar både ett kroppsligt och själsligt lidande. Varje person är unik och biverkningarna kan upplevas olika för alla som genomgår cytostatikabehandling. Vid sjukdom och behandling kan det vara svårt att bevara ett gott föräldraskap. Hela familjen påverkas av cytostatikabehandlingen och familjen blir åsidosatt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med hemmavarande barn.

  Metod: En kvalitativ design baserad på fyra patografier som analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: biverkningarnas påverkan på kroppen, att leva i en känslomässig ovisshet där det tillkom två underkategorier: positiva känslor och negativa känslor och den tredje kategorin var strategier krävs för att klara av cytostatikabehandlingen.

  Slutsats: Cytostatikabehandling påverkar människan både psykiskt, fysiskt och socialt. Hur patienten mår och upplever cytostatikabehandlingen påverkas av omgivningen. En positiv inställning är en grundförutsättning för att klara av cytostatikabehandlingen. Att ha en strategi kan underlätta och vara till hjälp för att klara av behandlingen. Ytterligare forskning skulle kunna göras kring hur barnen upplever mammans behandlingsperiod. 

 • 244.
  Tell, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Implementation and use of Web-based National Guidelines in Child Healthcare2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, child healthcare (CHC) is an important health promotion setting, providing universal and targeted interventions. High demands on child healthcare and the competences of CHC nurses, highlight the importance of access to supportive web-based guidelines in everyday work. The implementation of web-based guidelines is affected by various factors and can be challenging. The Swedish Rikshandbokenis national guidelines for CHC that are in the process of being implemented. The overall aim of this thesis was to investigate the CHC provided in Sweden before the implementation of the national CHC programme, and the implementation and usage of web-based national guidelines for CHC. Study Iaimed to investigate whether the Swedish CHC programme was equal and which methods for health surveillance the county councils offered. A web-survey distributed to CHC coordinators was used, and the data were analyzed with descriptive statistics. Study IIaimed to investigate how nurses in CHC use Rikshandboken and factors affecting its use. A web survey was used and analysed using descriptive and analytical statistics. Study IIIaimed to investigate CHC coordinators´ experiences of being a facilitator in the implementation of a new national CHC programme in the form of a web-based guide. Focus group interviews via Skype for Business were conducted and analyzed using qualitative content analysis. Study IVaimed to examine CHC nurses´ use and ways of understanding the national web-based guidelines, Rikshandboken. A mixed method with sequential explanatory design in two phases was used; a web-survey with descriptive statistics followed by telephone interviews with phenomenographic analysis. Study Vaimed to investigate the usage of the national web-based guidelines, Rikshandboken. The data were collected from Google Analytics, and analyzed using descriptive statistics. The results of the studies show that Rikshandbokenis widely used and that its usage has increased. CHC nurses are generally satisfied with the website and emphasizes the importance of national guidelines for CHC. Factors needed to be developed to improve Rikshandbokenwere suggested as well as prerequisites that are needed in the local context to use Rikshandbokenfully. It must be reliable, useful and relevant why the end users need to be involved in the development. With the right conditions, Rikshandbokencould be a resource for learning and a tool in everyday work for CHC nurses. The result also shows that the CHC is provided unequally, and that the CHC programme is challenging to implement in the local context. The CHC coordinators´ task is to facilitate the implementation of the web-based national guidelines; however, this responsibility is complex. Changing the content, structure and access to Rikshandbokenis not sufficient, in the local context, prerequisites for the use of these web-based national guidelines must exist, and only then can Rikshandbokenbe a contributing determinant to an equal CHC.

 • 245.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  The usage of web-based national guidelines for child healthcare: A web analytic study2018In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development and dissemination of information- and communication technologies in healthcare is rapid. The purpose of web-based national guidelines is to support professionals in everyday work providing equivalent, safe and qualitative healthcare. Web-based national guidelines are often not implemented effectively in healthcare why studies reflecting different aspects of use and implementation is needed. The aim of this study was to investigate the usage of web-based national guidelines for child healthcare, Rikshandboken i barnhälsovård. In this case study with cross-sectional design, usage pattern of the web-based guidelineswas studied for one year using the web analytic tool, Google Analytics. The usage data were analysed with descriptive statistics. The study showed the general usage pattern of RHB, changes in usage through the year and various usage pattern in different user groups. The usage of RHB had increased, the web-based guidelines was used in all county councils/regions and the most common visited web-page was the new national child healthcare programme. This tendency suggests a positive direction towards the RHB aim to contribute to equal , equitable and high-qualitative CHC.The result also showed the importance to study different user groups as the usage pattern differs. This provide valuable knowledge in the development of web-based national guidelines making them useful and relevant for all its users. 

 • 246.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Implementation of a web-based national child health-care programme in a local context: A complex facilitator role2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 20_suppl, p. 80-86, article id suppl. 20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate child health-care coordinators’ experiences of being a facilitator for the implementation of a new national child health-care programme in the form of a web-based national guide. Methods: The study was based on eight remote, online focus groups, using Skype for Business. A qualitative content analysis was performed. Results: The analysis generated three categories: adapt to a local context, transition challenges and led by strong incentives. There were eight subcategories. In the latent analysis, the theme ‘Being a facilitator: a complex role’ was formed to express the child health-care coordinators’ experiences. Conclusions: Facilitating a national guideline or decision support in a local context is a complex task that requires an advocating and mediating role. For successful implementation, guidelines and decision support, such as a web-based guide and the new child health-care programme, must match professional consensus and needs and be seen as relevant by all. Participation in the development and a strong bottom-up approach was important, making the web-based guide and the programme relevant to whom it is intended to serve, and for successful implementation. The study contributes valuable knowledge when planning to implement a national web-based decision support and policy programme in a local health-care context. © 2018, © Author(s) 2018.

 • 247.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses´ use and ways of understanding web-based national guidelines for child healthcareIn: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The national Rikshandbokenfor child healthcare, is a web-based guideline for child health care in Sweden containing knowledge- and methodological guidance and a national child health care program in progress to be implemented. The aim with the study was to examine child health care nurses use and ways of understanding the national web-basedRikshandbokenfor child health care.  Mixed method with sequential explanatory design in two phases was used; a web-survey with descriptive statistic followed by telephone interviews with phenomenographic analysis. The study showed variations in use and contribute with deeper knowledge of child healthcare nurse´s ways of understanding the unit RHB whose varied parts interact with each other. To be reliable, useful and relevant for nurses in their context, Rikshandbokenmust be kept updated and involve the end-users in the development process. Access to technical devices and optimal use of the possibilities with information and communication technology, the national web-based Rikshandbokencan be a resource for continuing learning and a tool in everyday work and a possible determinant to an equal child healthcare. The study contributes with valuable knowledge when designing web-based clinical practice guidelines for healthcare, making them useful and relevant for the end-users

 • 248.
  Tell, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Olander, Ewy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sanmartin Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Nurses’ Use of a Web-Based National Guide for Child Health Care2016In: Computers, Informatics, Nursing, ISSN 1538-2931, E-ISSN 1538-9774, Vol. 34, no 5, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rikshandboken i BarnhÀlsovård is a Swedish Web-based guide for child healthcare, providing quality-ensured guidelines and support contributing to equality in child healthcare among all children. In 2015, a new child healthcare program was implemented and made available in this Web-based guide. The aim of this study was to investigate how child healthcare nurses use Rikshandboken i BarnhÀlsovård and factors affecting its use. The study was a comprehensive Web survey of 2376 child healthcare nurses in Sweden answered by 1309. Statistical processing was performed using descriptive and analytical methods. Rikshandboken i BarnhÀlsovård was widely used by the respondents, but regional differences and number of years in the profession affected the use. Almost all nurses were satisfied with the usability, content, and design and felt that a national guide for child healthcare is important. This indicates that an established Web-based national guide is an appropriate setting when a new national program is implemented. In order to achieve an equal and equitable child healthcare, it is essential that all nurses use the national guide to provide evidence-based practice. The value of main child healthcare units as regional facilitators in the innovation process of Rikshandboken i BarnhÀlsovård should not be underestimated.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License, where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially. Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

 • 249.
  THYLÉN, MELINDA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  GÖRANSSON, SABINA
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av första året efter bröstcancerdiagnos: En litteraturstudie baserad på patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250.
  Trygg, Hannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Gitter, Alfred
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning: En intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hotfulla situationer har blivit en del av sjuksköterskors vardag på somatiska akutmottagningar. Detta medför risk för att utveckla ett nedsatt psykiskt välbefinnande och att arbetsförmågan påverkas, vilket i sin tur kan påverka omvårdnaden av patienter. För att patienterna ska kunna erbjudas en patientsäker och god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan mår bra och att arbetsplatsen är trygg. Sjuksköterskors upplevelser vid hotfulla situationer varierar och behovet av stöd är stort.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning.

  Metod: En intervjustudie användes för att besvara syftet. Intervjuerna transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman.

  Resultat: Resultatet ledde fram till tre kategorier: Otrygghet, frustration och trygghet.

  Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer kan påverka deras välbefinnande och arbetsförmåga. Detta kan i sin tur leda till att de brister i sitt omvårdnadsarbete och sin kärnkompetens säker vård. Sjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning i hur de ska agera i hotfulla situationer och kollegorna ansågs som den mest värdefulla tryggheten.

23456 201 - 250 of 274
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf