Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1668
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bjällgren, Beatrix
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Möllheden, Evelina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med urininkontinens: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem i samhället som främst kvinnor lever med. Även om det är ett problem är det få kvinnor som söker hjälp och detta anses bero på att urininkontinens är förknippat med tabu och något som är pinsamt att prata om. Diagnostisering och behandling av urininkontinens har förbättrats under åren men fortfarande anses hälso- och sjukvården sakna tillräcklig kunskap och förståelse över att urininkontinens kan vara ett stort lidande för kvinnan. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats inkluderande sju vetenskapligt granskade artiklar. Resultat: Föreliggande studie består av tre huvudkategorier vilka är upplevelsen av att vilja ta kontroll över situationen/sin sjukdom, att inte känna sig kvinnlig samt att känna sig förbisedd av hälso- och sjukvården. En saknad kontroll över situationen ledde till känslor utav en begränsad vardag och att ha förlorat kontrollen över sin kropp. Upplevelsen av att inte känna sig kvinnlig genererade känslor av skam och negativ självbild. Kvinnorna kände sig sårade och osynliga av att hälso- och sjukvården förbisåg deras problem. Slutsats: Kvinnorna upplevde urininkontinensen som något negativt ur flera aspekter. Många vågade inte prata om sina besvär och därav kan skönjas att det behövs ett förbättrat stöd och en ökad kunskap hos hälso- och sjukvården.

 • 252.
  Bjärvall, Robert
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vakna lokalbedövade patienters upplevelser2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Patients who undergo surgery receive general anaesthesia or any form of conduction anaesthesia during the operation. For most people it is strange, unexpected and for many something completely new to be a patient and undergo surgery. Awake conduction anaesthetic patients’ experiences from the intraoperative period were little studied. The purpose of this study was to examine awake conduction anaesthesia patients’ experiences. An empirical study with nine patients that had surgery was carried out in southern Sweden. The interviews were analysed with content analysis. The results are presented in the tree categories that emerged from the analysis of these interviews and they were: sense of security is influenced by nursing staff, experiences of self during surgery and experiences of time and waiting. The overall theme that emerged in the analysis was a desire for closeness in the relationship and understanding of the unknown. The conclusion is that awake conduction anaesthetic patients wants: To fell safe and that they would be well cared for by the nursing staff, prefer to listen to music intraoperative, would like to be offered the possibility to see their operations, to get information about what happens during the operation, would like more information on how local anaesthetics acts and feels, experience that things take time intraoperative and wants to have influence on their situation intraoperative.

 • 253.
  Bjärvall, Robert
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mauritzon, Roger
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Datorjournalen har liten påverkan på patientomvårdnaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns lagar som reglerar att man vid vård av patienter skall föra journal. Traditionellt har journalerna dokumenterats på papper men inom vården har det under senare år införts datorjournaler. Som exempel har hela Landstinget i Blekinge någon typ av datorjournal. Datorjournalen kan ge ökad säkerhet och kvalité i ornvårdnadsarbetet, men påverkar den omvårdnaden patienten får? Syfte: Syftet var att undersöka med vilka faktorer som datorjournalen eventuellt påverkar patientomvårdnaden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningar i databaser på Internet gav nio artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I artiklarna som analyserades hittades endast kortfattade och varierande resultat som stämde in på syftet. De talar i huvudsak om hur vårdarna uppfattar datorjournalens påverkan på omvårdnaden. Resultatet presenteras i tre kategorier som är följande: information, tid och säkerhet. Slutsatser: Datorjournalens påverkan på patientomvårdnaden är mycket dåligt undersökt. Författarna föreslår att studier görs inom området för att se om det finns något samband mellan användning av datorjournal och patientomvårdnad.

 • 254.
  Björkeroth, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Paz, Yesenia Avalos de
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  En litteraturstudie om olika positiva utbildningar för diabetespatienter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till denna litteraturstudie är den låga följsamhet som återfinns hos diabetespatienter både i Sverige och på andra ställen i världen, knappt en tredjedel av svenska diabetespatienter mäter sin blodglukos regelbundet. Flera studier på ännet har kommit fram till att det krävs framförallt bättre anpassning till individuella behov när det gäller utbildningen av diabetespatienter. Syfte: Syftet med studien är att identifiera koncept som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och som har en bevisat positiv effekt på metabolismen hos typ 2 diabetiker. Metod: En litteraturgenomgång av ämnet gjordes för att hitta studier som uppvisade interventioner med positivt resultat på A IC värden. Resultat: Ett flertal studier hittades som visade upp kreativa försök att förbättra utbildningen av diabetespatienter eller anpassa den till förhållanden som inte tagits i beaktning vid dess utformning. Ingen av dessa interventioner gav sämre resultat än för platsen ordinarie diabetesvård och de flesta gav ett bättre resultat. Alla rapporter som hittades gällde interventioner utanför Skandinavien. Diskussion: Ingen av interventionerna kan implementeras direkt i Sverige utan modifikationer av varierande grad. Det viktigaste med denna studie är att uppvisa ett antal idéer som visat sig vara effektiva i andra länder och som utan tvekan kan bidra till den svenska kreativiteten på området.

 • 255.
  Björklund, Anna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Näridrottsplatser: Finns det plats för flickorna?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsotalen ökar och bristen på fysisk aktivitet är en bidragande faktor. Näridrottsplatser byggs för att främja befolkningens hälsa. Flickor har dock en hög frånvaro på näridrottsplatserna. Det är ett problem för samhällsplanerarna som ej vet hur de ska bygga för att få flickorna mer fysiskt aktiva. Det är värdefullt ur ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv att alla individer får ta del utav de hälsofrämjande arenor som finns att tillgå i samhället. Pojkarna har en dominerade roll på näridrottsplatsen och tidigare studier har antytt att sociala och kulturella faktorer är betydelsefulla i förståelsen för flickors frånvaro. Syftet: Syftet med studien var att undersöka vilka anledningar som finns till att flickor inte nyttjar näridrottsplatserna i samma utsträckning som pojkar samt att undersöka om näridrottsplatserna behöver genomgå någon form utav förändring för att flickor ska spontanidrotta. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ enkät. Urvalet bestod utav fjorton flickor i åldrarna 15-19 år i en förort i Stockholm. Fyra flickor i åldrarna 18-19 valde att delta. Resultatbearbetningen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att pojkarnas beteende och attityder samt den fysiska miljöns utformning ligger till grund för flickornas frånvaro på näridrottsplatserna. Respondenterna efterfrågar även andra aktiviteter än de som erbjuds idag. Slutsats: Kommunerna bör se över den fysiska miljöns utformning för att flickors närvaro på näridrottsplatserna ska öka. Det behövs även en attitydförändring i samhället som tillåter att flickor deltar på samma villkor som pojkar.

 • 256.
  Björklund, Philicia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Knutsson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och en av behandlingsformerna är mastektomi. Förlusten av bröstet kan påverka kvinnans kroppsupplevelser och medföra sociala, emotionella och fysiologiska funktionsnedsättningar, därför har hon ett stort behov av både omvårdnad och emotionellt stöd. Syfte med litteraturstudien var att belysa kvinnors kroppsupplevelser efter en mastektomi. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilken baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys ur ett manifest perspektiv. Resultatet påvisade förändrade kroppsupplevelser och presenteras genom kategorierna fysiologiska kroppsförändringar, den förändrade kvinnan och den förlorade kvinnligheten. Kvinnorna hade svårt att vänja sig vid den förändrade kroppen efter behandlingsformen mastektomin och flertalet upplevde att de inte längre var kvinnor.

 • 257.
  Björklund, Veronica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Madelene
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet insjuknande personer med ätstörningar ökar, speciellt bland unga kvinnor. Typiskt för ätstörningar är att personen är besatt av tankar och känslor kring mat och kroppsform. Ätstörningar uppkommer ofta när den unga personen inte har kontroll över situationen och känner sig socialt avskärmad. Hur sjuksköterskan agerar i vårdmötet kan påverka tillfrisknandet hos personer med ätstörningar. Studier har visat att sjuksköterskor kan ha en mindre positiv erfarenhet av att vårda personer med ätstörningar. I vårdmötet är det viktigt att sjuksköterskan använder sin kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro i det vårdande mötet med personen. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. De åtta artiklar som användes i studien analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom i studien att sjuksköterskor upplevde en känsla av frustration och misslyckande över att inte kunna hjälpa personer med ätstörningar. Sjuksköterskor upplevde hinder i vårdmötet i form av att personer med ätstörningar motsatte sig vård samt att när sjuksköterskor saknade tillräcklig kunskap om ätstörningar påverkade det vårdmötet på ett negativt sätt. Sjuksköterskor påtalade också att det i vårdmötet var viktigt att de agerade som en förebild och visade engagemang, samt att de fick stöd av kollegor. Slutsats: Det var viktigt för sjuksköterskor att ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om ätstörningar i vårdmötet, för att på ett professionellt sätt kunna möta och vårda dessa personer.

 • 258.
  Björkman, Christopher
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Sebastianson, Sylvester
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Psykiatrisk tvångsvård: Patienters upplevelser efter att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 12 000 patienter vårdas årligen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Könsfördelningen är jämnt fördelad men unga kvinnor är den grupp som står för flest antal fastspänningar. Att vårda patienter under tvång ställer krav på vården både i  kvalité och i speciellt hänsyn till patientens autonomi. Studier visar att patienter som vårdas under tvång ofta är missförstådda av vårdpersonalen och att patienters erfarenhet av denna typ av omvårdnad främst är av negativ aspekt.  

  Syfte: Patienters upplevelser av att ha vårdats under lagen om psykiatrisk tvångsvård.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie med bloggar som litteraturkälla och en innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier. Upplevelse av att vara inlåst, omfattar patienternas upplevelser av att sitta inlåst på vuxenpsykiatrin och de känslomässiga konsekvenserna av det. Upplevelse att inte bli hörd, sammanfattar patienternas upplevelser av kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. Fråntagen beslutsrätten, handlar om hur patienter som vårdats under LPT upplevde att deras rätt till självbestämmande vid flera tillfällen blev fråntagen och Betydelse av omhändertagande som omfattar patienternas förståelse för lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

  Slutsats: Studien kan bidra till en ökad förståelse för patienters upplevelser av att ha vårdats under LPT. Den kan även bidra till att förbättra sjuksköterskors insikt i hur behandling påverkar patienterna för att bättre kunna möta deras behov. Patienter som vårdas under LPT skall kunna uppleva delaktighet i sin egen vård och kunna påverka sin egen behandling. Tidvattenmodellen kan här ge möjligheter att öka vårdpersonalens engagemang till att bättre kunna förstå patienten och att utveckla en individualiserad vård

 • 259.
  Björkqvist, Annika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lundahl, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Postoperativ smärta är en smärta som är förväntad av både patient och sjuksköterska. Mötetmellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta innefattar sjuksköterskans kunskap och fördomar om smärta, samt patientens känsla av utlämnande och upplevelse av smärta. Syftet var att genom en litteraturstudie belysa viktiga faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Därtill två frågeställningar; Vad är viktigt för sjuksköterskan i bemötandet av patienter med postoperativ smärta? Vad är viktigt för patienten med postoperativ smärta i mötet med sjuksköterskan? Metod Litteraturstudie med Graneheim och Lundmans analysmetod som verktyg. Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga artiklar. Resultat Nio betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta framkom ur artiklarna. Resultatet presenteras i sjuksköterskan perspektiv och ur patientens perspektiv. Föreliggande studier visar på att det finns hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smarta. Diskussion En rak och klar kommunikation är en viktig faktor i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Sjuksköterskan hjälper patienten att uttrycka sig och är beroende av förmågan att observera även det icke-verbala kroppsspråket. Genom att sjuksköterskan ger patienten god information skapas en trygghet och mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta blir mer optimal.

 • 260.
  Björksten, Cecilia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Ölander, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem som ökar över hela världen och anses vara en förändringsbar riskfaktor, vilket innebär att de följdsjukdomar som kan drabba en person som en direkt följd av övervikt eller fetma till stora delar skulle kunnat undvikas genom förändrade levnadsvanor. Förändringsprocessen hos en person kan starta först då personen börjar ifrågasätta sina levnadsvanor. Huruvida en livsstilsförändring är möjlig att genomföra handlar inte enbart om egna uppfattningar om beteendet utan även om hur redo personen är att genomföra en förändring.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser vid genomförandet av livsstilsförändringar vid övervikt eller fetma.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som är baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes på manifest nivå med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Ur resultatet framkom kategorierna Upplevelse av att socialt stöd är av betydelse, Attityder och inställning påverkar genomförandet av livsstilsförändring, Personliga insikter har betydelse, Upplevelser av att motgångar kan påverka processen av livsstilsförändringar och Motivation kan erhållas på olika sätt. Resultatet visade att behovet av stöd från omgivning och att samtala med människor i liknande situation var av stor betydelse. Att möta fördomar visade sig vara problematiskt för en del. För att komma vidare i sin förändringsprocess hade personliga insikter stor betydelse och det förekom även upplevelser av motgångar i vardagen hos personer som påverkade livsstilsförändringen. Genom upplevelsen att hitta sig själv kunde personen skapa sig samt upprätthålla sin motivation.

  Slutsats: Stöd och motivation ger högre möjligheter för personer att främja sin hälsa genom att skapa sig nya goda hälsosamma levnadsvanor och därmed reducera riskerna för följdsjukdomar. Genom egenvårdshandlingar kan personen uppnå välbefinnande då det främjar egen hälsa och personens utveckling hos sig själv.

 • 261.
  Björnestrand, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Isaksson, Hilda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt: En litteraturstudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje kvart insjuknar någon och varje timma avlider någon i hjärtinfarkt i Sverige. Dödligheten bland personer som insjuknar i hjärtinfarkt har minskat avsevärt under de senaste åren, dock är minskningen mindre märkbar hos kvinnor. Kvinnor tenderar ofta att uppleva symtom av mer diffus karaktär vilket kan leda till att de upplever rädsla, en känsla av stress samt att de inte relaterar symtomen till hjärtproblem. I samband med insjuknandet kan kvinnors livsvärld förändras, de litar inte längre på sina kroppar och de kan många gånger uppleva ett känslomässigt lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Vid insjuknandet i hjärtinfarkt upplevde kvinnorna generellt symtom av diffus karaktär. Svag förståelse, samtidiga sjukdomar och förutfattade meningar om symtom vid hjärtinfarkt gjorde att kvinnorna inte förstod att de kunde insjukna. Okunskap kring symtomen vid hjärtinfarkt medförde att upplevelserna inte togs på allvar. Vidare framkom det att kvinnorna bortprioriterade sina upplevda symtom för att istället ta hand om övriga familjen och sköta hushållssysslorna. Slutsatser: För att vårdpersonal ska kunna bemöta och förstå de upplevelser som kvinnor erfar i samband med insjuknandet i hjärtinfarkt samt kunna bistå med stöd och hjälp är det av vikt att ytterligare forskning genomförs inom området.

 • 262.
  Blackby, Carina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pettersson, Anneli
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet: en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara närstående till någon som vårdas palliativt i hemmet, innebär ofta en förändrad livssituation och påverkar de närstående på olika sätt. Syfte: Studiens syfte var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod:En litteraturstudie som bygger på sex vetenskapliga artiklar. Dessa analyserades med inspiration av Burnards (1995) modell. Resultat: Efter genomförd analys fick författarna fram tre kategorier: oro/rädsla, stöd och att få eller vara utan information. Närstående upplevde brist på information och stöd från professionella.

 • 263.
  Bladh, Agneta
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mattisson, Erika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Familjemedlemmars upplevelser i samband med cancer hos barn2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att ha barn eller ett syskon som är sjukt i cancer innebär en stor omställning för alla familjemedlemmar och skapar många nya upplevelser. Varje familjemedlem ser dessa upplevelser olika beroende på kön, ålder, stödjande miljöer både på sjukhuset och privat samt cancerns art. Syftet har varit att beskriva familjemedlemmars upplevelser i den förändrade familjesituation som uppstår i samband med cancer hos barn. Studien har genomförts som en litteraturstudie, där resultatet bygger på skönlitterära böcker skrivna av familjemedlemmar till barn med cancer. Resultatet presenterades i olika kategorier (upplevelser), dessa var rädsla, utsatthet, skuld, ilska, sorg, trygghet och glädje/tacksamhet och det visade sig att familjemedlemmarna upplevde dessa situationer på olika sätt. Slutsatsen var att de olika familjemedlemmarna upplevde sitt barns/syskons cancersjukdom olika.

 • 264.
  Bladh, Ulrica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  D'Alesio, Mitya
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Humor och skratt i omvårdnad: en del av hälsoprocessen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Humor och skratt genomsyrar livet i sin helhet det är ett sätt för människor att vara tillsammans och förhålla sig till varandra. Med hjälp av humor kan vårdgivaren och patienten minska klyftan mellan dem, den kan även bidra till att patienten känner ett förtroende för vårdpersonalen. Humor är också ett hjälpmedel för vårdpersonal att kunna ventilera den stressiga arbetssituation som råder. Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av humor och skratt i omvårdnadsmöten. Undersökningen genomfördes med hjälp av bandade intervjuer i vilka fyra olika sjuksköterskor och en undersköterska berättade om sina upplevelser och erfarenheter av humor och skratt i möten med patienter. Metoden i sin helhet var kvalitativ med en hermaneutisk ansats och bearbetning och analys av data genomfördes som en latent innehållsanalys. Resultatet redovisades i följande tre teman: det gäller att "fånga" humorn, humor är att dela med andra och humor är helande. I sin helhet visade studien på att vårdpersonalen har erfarenheter av och upplever att humor och skratt har en central plats i det dagliga vårdarbetet. Det mest framträdande i studien var att humor och skratt sågs som nödvändiga och betydelsefulla delar i kommunikationen mellan vårdare och patienter och uppfattades som grunder till upplevelser av gemenskap, samhörighet, förståelse och välbefinnande.

 • 265.
  Blom, Malin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Boman, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare: En litteraturstudie.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett växande problem. Globalt sett räknas var tredje vuxen person vara överviktig och var tionde obes. Studier har visat att denna grupp möter en negativ attityd när de söker vård. Som vårdpersonal är det viktigt att se hela människan och inte bara till det yttre. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet mellan vårdpersonal och överviktiga samt obesa vårdtagare. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och analys utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: Bristerna i mötet, Kommunikation i mötet, Sjuksköterskors BMI påverkar mötet och Förhållningssätt i mötet. Vårdtagare känner att de får ett annorlunda bemötande beroende på deras vikt. Avhållsamhet och nedlåtande kommentarer är något som förekommer i mötet. Sjuksköterskans egen kroppsbild är också något som påverkar mötet. Slutsats: Huvudfynden i vårt resultat visar att vårdpersonal och vårdtagare upplever ett annorlunda beteende i mötet med de överviktiga och obesa vårdtagarna. Det handlar främst om kränkande kommentarer och sättet att möta sin vårdtagare på. En del sjuksköterskor är rädda för att prata om vårdtagarens övervikt och drar sig in i det längsta för att lyfta ämnet. Det visar sig också att sjuksköterskornas egna vikt och kroppsbild har betydelse för hur de möter dessa vårdtagare. Vårdtagarna i vår studie pekar på att sjukvårdspersonalen inte ser helheten och deras behov här och nu.

 • 266.
  Blomberg, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Petersson, Anne
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med urininkontinens2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hela världen är cirka 50 miljoner människor drabbade av urininkontinens. I Sverige besväras minst 500 000 människor och cirka 213 utav dem är kvinnor. Symtom på inkontinens påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan ha betydelse för kvinnors livskvalitet. Metod: Studien är en litteraturstudie som baserats på åtta kvantitativa artiklar. Analys genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Kvinnor med urininkontinens känner mer oro och inre ilska, de är även mer tillbakadragna och mindre kritiska jämfört med kontinenta kvinnor. Det finns en högre tendens till depression hos inkontinensdrabbade kvinnor och de har en sämre sexlivskvalitet än kontinenta kvinnor. De kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens upplever ett större lidande än de med ansträngningsinkontinens. Slutsats: Att som kvinna leva med urininkontinens är ett lidande, detta på grund av att deras liv begränsas både emotionellt, socialt och fysiskt, även dess rörelsefrihet blir begränsad.

 • 267.
  Blomgren, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stening, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer: Från diagnos till operation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancersjukdomarna och som har ökat konstant de senaste två decennierna. Årligen insjuknar cirka 7000 kvinnor i bröstcancer vilket motsvarar ungefär 15-20 fall per dag. Lidande, välbefinnande, att ingå i en vårdrelation, kommunikation och information är begrepp som ingår i en människas livsvärld. Begreppen beskriver hur en människa upplever sin egen värld och på så sätt även hur unik den kan vara. Med livsvärld menas den värld vi lever i och ständigt är omgivna av. Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos medelålders kvinnor med bröstcancer, från diagnos till operation. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som analyserade tre skönlitterära självbiografier. De analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys. Resultatet visade att insjukna i bröstcancer förknippades med ett långvarigt lidande. Det visade även att lidande uppkom i samband med mötet med sjukvårdspersonalen och det på grund av att kvinnorna varken kände sig sedda, informerade eller bemötta utifrån ett mänskligt helhetsperspektiv. Slutsats: Sjukvårdspersonalens brister utgjorde det största hotet mot kvinnan i hennes kamp mot tillfrisknandet av sin bröstcancersjukdom. Vi anser att det behövs mer kompetens inom bemötandet av kvinnor som drabbats av bröstcancer gällande förståelse, lyhördhet, respekt, följsamhet, öppenhet etc., för att kvinnorna ska känna sig så väl omhändertagna som möjligt.

 • 268.
  Blomgren, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Wessel, Lotta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. Det är viktigt att detta möte upplevs positivt och att personerna känner att de blir bemötta på en individanpassad nivå och med respekt. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys utav sju vetenskapliga artiklar. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever mötet med vårdpersonalen. Resultat: Resultatet i studien resulterade i två huvudkategorier: Otillfredsställande möten och tillfredsställande möten. I studien framkom det att personernas upplevelser av mötet var både positiva och negativa, beroende på samspelet mellan parterna. När personerna upplevde att informationen gavs utifrån deras individuella förutsättningar kände de tillfredsställelse och tillit. Otillfredsställelse upplevdes när känslan av att bli talad till som en person bland många infann sig.

 • 269.
  Blomquist, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bresch, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva utan ett bröst: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. En mastektomi kan göras profylaktiskt eller som behandling för bröstcancer. Varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. När kroppsbilden förändras för att den förlorar en funktion eller att en funktion förändras, kan det dagliga livet upplevas mycket svårare. Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att ett förlorat bröst påverkade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild på olika sätt. Huvudfynden som framkom efter innehållsanalysen var upplevelser av att förlora ett bröst, upplevelser av en förändrad självbild och upplevelser av omgivningens stöd. Slutsats: Förlusten av ett bröst skapar en förändrad kroppsbild och medför en förändrad livsvärld. Många kvinnor kände sig främmande i sin egen kropp och upplevde att ett förlorat bröst förändrade deras självbild. Med hjälp av denna studie kan sjukvårdspersonal få en ökad förståelse för hur dessa kvinnor kan uppleva sin förändrade kropp efter en mastektomi. Den ökade förståelsen kanske kan leda till att vårdpersonalen kan ge ett bättre stöd och skapa trygghet i mötet med dessa kvinnor.

 • 270. Blomqvist, Kerstin
  Older People in Persistent Pain: Nursing and Paramedical Staff Perceptions and Pain Management2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, no 6, p. 575-584Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Persistent pain is a common problem for older people. Knowledge about how nursing and paramedical staff perceive these people and what they do to relieve the pain seems scarce. Aim. To explore nursing and paramedical staff perceptions of older people in persistent pain and their day-to-day management of pain. Methods. Interviews in Swedish with 52 nursing auxiliaries, Registered Nurses, physiotherapists and occupational therapists were collected from February to May 2000. The analysis was based on their stories (n = 150) about older people in persistent pain who received help in their own homes or in special accommodation. A typology of staff perceptions of pain in older people was developed. Activities to manage pain were examined using content analysis. Results. Respondents perceived the pain as real, exaggerated, trivial, care-related, endured, concealed, self-caused or inarticulate. Older people perceived as exaggerating the pain, those with care-related and self-caused pain evoked frustration in the staff, while those perceived as enduring their pain evoked satisfaction. Various strategies to manage pain were used: no activity, medication, mediating contacts, distracting activities, physical therapies, mobility, work in a gentle way, rest or relieving pressure on body part, and communication concerning pain. The activities differed between the types, as well as between staff with different professional backgrounds. Conclusion. Care and treatment provided by staff should be based on older people's needs rather than on staff attitudes and preferences. The typology revealed that staff perceived older people in pain as a heterogeneous group and that their perceptions affected the pain-relieving activities that were offered. It seems urgent to address how to handle pain in older people who never complain and those who complain a great deal, as well as how to handle pain in people with impaired communicative ability. Reflective discussions on feelings related to different individuals are needed.

 • 271. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Edberg, Anna-Karin
  Living with persistent pain: experiences of older people receiving home care2002In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, p. 297-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Although the topic of pain among older people has received increasing interest, little is still known about how pain is experienced or handled by those who no longer manage independently but depend on professionals for help with daily living. Developing pain management for older people requires such knowledge. Aim. To explore sense of self, sense of pain, daily living with pain, sense of others and ways of handling pain in older people with persistent pain. Methods. Interviews with 90 older people receiving home care from nursing auxiliaries in their own homes or in sheltered accommodation were collected from January to June 2000. A typology of older people in persistent pain was developed. Activities for handling pain were examined using content analysis. Findings. Respondents' experiences of themselves and their pain varied. Two groups of older people, considered as 'competent and proud' and 'confident and serene', expressed satisfaction in spite of pain, while the groups 'misunderstood and disappointed' and 'resigned and sad' expressed dissatisfaction. The most common strategies used were medication, rest, mobility, distracting activities and talking about pain. Respondents chose strategies by balancing the advantages of the activities against the disadvantages these brought for their daily living. Conclusion. This study indicates that characteristics of the older people, such as their way of experiencing themselves, how pain affects their daily life and how they perceive effects and side-effects of pain management are areas that need to be identified when staff assess pain and plan pain management. Caring for older people in pain could be improved by listening to and believing their complaints, evaluating effects and side-effects from medications and nonpharmacological pain management and by emphasising the importance of common everyday activities such as mobility and distraction to relieve pain.

 • 272. Blomqvist, Kerstin
  et al.
  Hallberg, Ingalill R
  Managing pain in older persons who receive home-help for their daily living. Perceptions by older persons and care providers2002In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, p. 319-328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pain is a common problem for older persons who need professional help for their daily living. In this study 94 older persons (75+) in persistent pain were compared with 52 care providers concerning the pain management methods they had used/administered during the previous week and how helpful they perceived these methods to be. interviews were based on 16 items from the original version of the pain management inventory (PMI). Both groups perceived prescribed medication, rest and distraction as the most frequently utilized methods. Specific methods such as transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) or bracing/splinting or bandaging the affected body part were seldom employed, although most users perceived these methods as helpful. Care providers perceived most methods for managing pain as more effective than older persons did. The results imply that care providers need skills in a variety of pharmacological and nonpharmacological methods to manage pain and a need to evaluate effectiveness of the methods in a systematic way.

 • 273.
  Blomqvist, Ulrika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sundås, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Patienters inställning till hjärtrehabilitering: En litteraturstudie2011Student thesis
  Abstract [sv]

  I bakgrunden framkommer att hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering riktar sig främst till patienter med kranskärlsjukdom och har visat sig minska dödligheten och risken att åter insjukna i hjärtinfarkt. Trots det är antalet deltagare lågt. Syftet med studien var att undersöka patienters inställning till att delta i eller avstå hjärtrehabilitering. Metoden som användes var en litteraturstudie, baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Artikelanalys utfördes med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet delades in i fem kategorier där de tre första behandlar inställningar till att inte delta i hjärtrehabilitering. Kategorierna i denna del identifierades som bristande intresse, förnekande och prioritering. De två sista kategorierna behandlar inställningar till att delta och identifierades som motivation och livsstilsförändring. Som slutsats gav studien fördjupad insikt i hur patienters inställning till hjärtrehabilitering kan påverka valet av att delta eller inte delta. Det visade sig att olika faktorer var av betydelse och att sjukvårdspersonal har stor möjlighet att påverka genom sitt sätt att informera och ge stöd till patienten.

 • 274.
  BLYCKERT, ANNAKAJSA
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  JOHNSSON, NELLIE
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Patientens upplevelse av sjuksköterskans roll i stödet för egenvård vid diabetes typ 2: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275. Bohman, Doris
  Elderly South Africans' in transition: the daily life circumstances, beliefs concerning health and illness and the influences on caring and family structure2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to shed light on different aspects of elderly South Africans experiences in a transitional period in order to reach culturally contextual knowledge within gerontological care. The research objectives were to: identify and describe daily life and related concerns and interests as expressed by a group of elderly (I), illuminate how a group of elderly South Africans experience being old in a transitional period (II), study how a group of aged South Africans and their family members describe their intergenerational relations in a transitional period i.e. from a traditional to an industrialized society and how the transition influence the care of the aged in the extended family (III), illuminate beliefs in relation to health and illness expressed by elderly Africans within a South African context, in light of a society in transition (IV). The research takes an ethnographic approach concerned with the perspective of individuals; the life world and the lived body of an individual, to enable an in-depth understanding of the influence of culture and an understanding of the processes by which people develop meaning in their daily lives, acknowledging the existing mutual influence between the world, context, and the individual. Two analysis methods were used: qualitative content analysis (I-III), and interpretive phenomenology (IV). Altogether sixteen elderly individuals were engaged in the research project, including ten females and six males (aged 52-76 years) (I-IV). In study II-IV individual in-depth interviews were conducted with altogether ten elderly, nine female and one male participant from previous group interviews. In study III, nine elderly female from previous groups and individual interviews were engaged together with thirteen family members. The results show four main themes: Being old in a changing society, Interpersonal and intergenerational relations, Reciprocal care and Beliefs in a transitional period. The participants are reflecting on life and the changes that occurred during their life span and they return to disappointments and enjoyments in life (II). They express a growing frustration due to their powerlessness of not knowing what will happen to themselves and their family members also the loss of cultural norms and values are of great concern among the participants (I, II, III). Relations are essential in the lives of the participants and are viewed as a reassurance of support and care within the extended family (III). Interpersonal relations have a essential position in relation to health and illness, where illness may be caused due to disrupted interpersonal relations and on the other hand keeps one healthy when experiencing good relationships (II, IV). Caring is closely linked to respect and the role of reciprocity is emphasized (II, III). Believing is seen as an essential source for improving and maintaining health and being cured. Being sick is normal and suffering and illness is perceived as both natural and a way of purification. HIV/AIDS is regarded as a new and modern disease, but the consequences of it cannot be explained through normal reasoning of an illness making a person stronger and is instead explained as misfortune or "bad luck" (IV). The overall conclusion of the thesis is the importance of contextualized gerontological care and to acknowledge individuals beliefs in relation to health and illness. It further sheds light on the need of an African approach to gerontological care and the necessitate to be sensitive to local conditions. In a wider perspective the findings of this thesis can be used in education to create understanding for the life world of an individual and the importance of being aware of a person's cultural, socio-economical, spiritual and environmental circumstance to avoid the notion of otherness in caring.

 • 276.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Borglin, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Student exchange for nursing students: Does it raise cultural awareness'? A descriptive, qualitative study2014In: Nurse Education in Practice, ISSN 0260-6917, Vol. 14, no 3, p. 259-264Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With free movement for citizens within the European Union and with distant parts of our globe becoming more accessible, cultural awareness and cultural competence are becoming important skills for nurses. Internationalisation and raising awareness of other cultural contexts are essential elements in Swedish higher education, thus explaining the variety of student exchange programmes that are available. The aim of this study was to explore Swedish nursing students' perceptions of student exchange and their experiences. Data were collected through group interviews and then analysed following the principles of content analysis. Our analysis resulted in three categories: Preparing to go abroad, Reasons for going abroad and From expectation to experience. Cultural aspects and cultural awareness were emphasised as strong motivational factors, both personal and professional, behind participation in student exchange programmes. Information was also highlighted as a crucial means of reaching potential students as well as the power of knowledge through personal experience. This study highlights the importance of student exchange in expanding the individual student's personal and professional horizons. It also stresses the importance of including a transcultural nursing element in nursing curricula.

 • 277. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie C. van
  Vasuthevan, Sharon
  "We clean our houses, prepare for the weddings and go to funerals or go for shopping"an ethnographic study of elderly African rural people in Majaneng, South Africa2005Conference paper (Refereed)
 • 278. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Health, Illness, and Disease Beliefs in South African Context2006Conference paper (Refereed)
 • 279. Bohman, Doris
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Wyk, Neltjie van
  Symposium: Qualitative methods can contribute to an understanding in nursing practice2006Conference paper (Refereed)
 • 280.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ericsson, Terese
  Borglin, Gunilla
  Swedish nurses' perception of nursing research and its implementation in clinical practice: A focus group study2013In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, no 3, p. 525-533Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nowadays, nursing research is seen as an integral part of professional nursing although implementing knowledge derived from nursing research into the practice setting is still problematic. Current research, conducted mainly with a descriptive quantitative design, highlights the struggle experienced by Registered Nurses (RNs) to use and implement research findings in clinical practice. Therefore, the aim of this naturalistic inquiry was to explore nurses' perception of nursing research and its implementation in a clinical context. Method and sample: A qualitative approach was chosen, and four focus group discussions were conducted. The groups comprised a total of 16 RNs (three men and 13 women) working in a secondary care setting. The transcribed texts were analysed, inspired by Burnard's description of content analysis. Findings: The texts were interpreted as representing three predominant themes: scholastic, individual and contextual influences highlighted as influential components impacting on the RNs' views on research and its implementation as well as on their readiness to accept and support it. However, the most influential aspect permeating our themes was their educational background - the type of qualification they held. In general, the RNs with a Bachelor of Science in Nursing viewed research and the implementation of knowledge in practice more favourably than those RNs with a diploma. Conclusion: Our findings, although based on a small qualitative study, are congruent with others, indicating that further research is warranted concerning the impact of education on RNs' views of nursing research and its implementation. Hence, it might well be that the RNs' educational point of departure needs to be stressed more than what so far have been anticipated. In the meanwhile, it is possible that a number of strategies could be tested to promote a more favourable view in these issues and where the nursing education has the possibility to influence this endeavour.

 • 281.
  Bohman, Doris
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Mattsson, Linda
  Borglin, Gunilla
  Primary healthcare nurses' experiences of physical activity referrals: an interview study2015In: Primary Health Care Research and Development, ISSN 1463-4236, E-ISSN 1477-1128, Vol. 16, no 3, p. 270-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  CONCLUSION: Our findings suggest that viewing the PAR as a complex intervention, with all that this entails, might be one approach to increasing the number of PARs being issued. Simpler systems, more time and the potential for testing the effectiveness of follow-ups could be possible ways of achieving this. AIM: The aim of this study is to illuminate primary health care (PHC) nurses' experiences of physical activity referrals (PARs). BACKGROUND: Despite extensive knowledge about the substantial health effects physical activities can produce, fewer and fewer people in our modern society regularly engage in physical activity. Within health care and, particularly, within the PHC arena, nurses meet people on a daily basis who need help to engage in a healthier lifestyle. The possibility of issuing written prescriptions for physical activities, often referred to as PARs, has been introduced as a tool to support such lifestyles. However, even though PHC nurses can prescribe physical activities, studies investigating their experience in this type of nursing intervention are rare. METHODS: For this study, 12 semi-structured interviews were conducted with PHC nurses, and the transcribed texts were analysed using a qualitative content analysis. FINDINGS: Two categories--PARs, an important nursing intervention, and PARs, the necessity of organisational support--reflected the nurses' experiences in using PARs.

 • 282. Bohman, Doris
  et al.
  Vasuthevan, Sharon
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  "We Clean Our Houses, Prepare for Weddings and Go to Funerals": Daily Lives of Elderly Africans in Majaneng, South Africa2007In: Journal of Cross-Cultural Gerontology, ISSN 0169-3816, E-ISSN 1573-0719Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This ethnographic study aims to identify and describe how a group of elderly African people in South Africa experience their daily life and related concerns and interests. Data were collected through group interviews involving 16 elderly persons and complementary field observations. The data were analysed using a qualitative content analysis. From the analysis following sub-themes emerged. 1. Lack of basic resources; 2. Routines in daily life; 3. Experience of unsafe conditions; 4. "The disease" - HIV/AIDS. The results have been discussed according to the following themes: keeping normality and changing society. The study illuminates the varied experiences in daily life, including lack of basic resources, experience of unsafe conditions, and the HIV/AIDS pandemic and its consequences for the elderly as contributors to the extended family.

 • 283. Bohman, Doris
  et al.
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  South Africans' experiences of being old and of care and caring in a transitional period2011In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 6, no 3, p. 187-195(9)Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This focused ethnographic study aimed to illuminate a group of South Africans’ experiences of being old and of care and caring in a transitional period. With a growing number of older people in Africa, studies on the individual experiences may help to develop care which is more sensitively based on the needs for older people in a changing Southern Africa context. Data were collected through group and individual in-depth interviews and participant observations which involved 16 individuals, aged 52–76. Data were analysed using a qualitative content analysis. The study showed two interrelated themes reflections on life and ubuntu – an orientation towards others. Findings were discussed from the viewpoint of the theory of gerotranscendence, showing similarities as well as differences, possibly due to societal and cultural differences. Shortage of formal care for older people living in poor conditions in Southern Africa, gave rise to the discussion for the need of a contextualized development of gerontological care. To enhance knowledge on the theory of gerotranscendence and develop guidelines for nursing in home-based care/community-based care in a South African context may be a first step to support older people in their process towards gerotranscendence.

 • 284. Bohman, Doris
  et al.
  Wyk, Neltjie C. van
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Tradition in transition-intergenerational relations with focus on the aged and their family members in a South African context2009In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, no 3, p. 446-455Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes the intergenerational relations influence on the care of the aged in a transitional period expressed by a group of aged South Africans and their family members. Focused ethnographic research was carried out from 2001 to 2006 in a semi-rural area in central South Africa. Twenty-nine participants representing 16 families took part in multiple group interviews. The data was supplemented through individual interviews with 10 of the participants as well as home visits, participation in community activities, notes and video recording. The transcribed interview texts were analysed using qualitative content analysis. The study shows aspects of tradition in transition as reciprocal care between generations, the significance of traditional values and the impact of modernization on care. The findings reveal the on going transition in Africa influencing the role of the aged as well as the reciprocal care within the extended family. The study also discloses that in reciprocal relationships, family members do not necessarily have a biological bond and that revaluing of traditions can be seen as a response to social and economic change and as a tool to maintain influence. This ethnographic study contributes knowledge in the field of gerontological care, by illuminating the impact of transition on the role of aged as well as the caring of the aged in the extended family an important issue for health professionals caring for a growing number of older persons in Southern Africa and in countries with a large representation of minority groups from developing countries.

 • 285.
  Bohman, Helena
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Zander, Erika
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer: En litteraturstudie av patografier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna mot bröstcancer är cytostatika. Denna

  behandling upplevs som påfrestande då det ger biverkningar i form av illamående, trötthet,

  smärta och håravfall. Yngre kvinnor som ej genomgått menopaus och insjuknar i bröstcancer

  är i en annan period i livet jämfört med de i genomsnittsåldern (60+). Det är därför viktigt att

  sjuksköterskan arbetar personcentrerat för att kunna bemöta dessa kvinnor under deras

  behandling med cytostatika och hur det kan påverka deras dagliga liv. Personcentrerad

  omvårdnad utgår ifrån deras livssituation och bidrar förhoppningsvis till ett minskat lidande.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa yngre kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling

  vid bröstcancer.

  Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Resultatet har analyserat med

  inspiration av Graneheim och Lundmans sammanställning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysförfarandet resulterade i tre kategorier: Kroppsliga förändringar,

  Emotionella reaktioner och Längtan till ett vanligt liv. Kroppsliga förändringar har

  underkategorin: Att förlora sitt hår. Resultatet indikerar på att cytostatikans effekter

  påverkade kvinnorna negativt. Håravfallet gav en förändrad självbild och framkallade en

  känslostorm där ångest och rädsla var mest framträdande. Trots cytostatikabehandlingens

  effekter kände kvinnorna hopp och en längtan att få återgå till sitt vanliga liv.

  Slutsats: Det var när cytostatikabehandlingen påbörjades som kvinnorna i studien upplevde

  att de blev sjuka. Cytostatikabehandlingen medförde en insikt av allvaret i situationen när

  effekten av cytostatikan främst gav kvinnorna kroppslig påverkan. En fördjupad förståelse för

  dessa kvinnors situation ger sjuksköterskan större möjlighet att skapa ett bättre möte och ge

  personcentrerad omvårdnad utifrån deras individuella förutsättningar. Vidare forskning krävs

  för att sjuksköterskan ska få en djupare förståelse för hur cytostatikabehandling kan påverka

  yngre kvinnors livssituation.

 • 286.
  Bolin, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Petersson, Julia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom: En litteraturstudie baserad på patografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. Många personer med en behandlingsbar cancersjukdom upplever brister när det kommer till stöd från vårdpersonal. För att kunna anpassa omvårdnaden kring vuxna personer med en behandlingsbar cancersjukdom behövs ökad kunskap och förståelse kring hur det är att leva med behandlingsbara cancersjukdomar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på patografier. Analysen gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen ledde fram till fem kategorier och två underkategorier. Den första kategorin var en känsla av personlig förändring. Den andra kategorin var längtan tillbaka till det gamla livet. Nästa kategori var tankar om döden. Den fjärde kategorin var att känna styrka med underkategorierna vilja och kämpaglöd och nära och käras betydelse. Den sista kategorin var tankar om framtiden.

  Slutsats: En känsla av personlig förändring med avsnittet kring en förändrad syn på och känsla för kroppen, tankar om döden samt vilja och kämpaglöd var tre utmärkande upplevelser i resultatet. Genom en förståelse kring upplevelser hos vuxna personer med en behandlingsbar cancersjukdom kan vårdpersonal och nära och kära minska lidandet och öka välbefinnandet hos personerna. Något som framkom i föreliggande studie var att nära och kära hade en betydelsefull roll för personerna med en behandlingsbar cancersjukdom. Vidare forskning skulle därför vara intressant att göra kring anhörigas perspektiv av att leva i närheten av en person med en behandlingsbar cancersjukdom. 

 • 287.
  Boman Eriksson, Sofia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Herbertsson, Annika
  Blekinge Institute of Technology.
  Upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en metabolisk sjukdom som beräknas öka framöver. Den som drabbas av diabetes typ 2 kan behöva ändra sin livsstil för att kunna hantera sin sjukdom och undvika att drabbas av framtida komplikationer. Förändringar som kan behöva göras är framförallt att ändra kostvanor och öka den fysiska aktiviteten.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.

  Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna: Inte kunna leva som innan, meningslöshet, motivation och kroppsligt välbefinnande. Underkategorierna som framkom var: svårigheter med egenvården, att inte vara som andra, social påverkan, behov av stöd och behov av kunskap.

  Slutsats: Personerna upplevde svårigheter och känslor som förlust och meningslöshet över att göra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Det fanns en bristande kunskap kring sjukdomen och personerna upplevde att ökad kunskap hade hjälpt dem att förändra sin livsstil. Det visade sig även att stöd och motivation var en viktig faktor för att kunna upprätthålla livsstilsförändringarna. Flera av personerna upplevde att livsstilsförändringarna hade positiv effekt då de nu kände sig friskare än innan sjukdomen. Denna kunskap kan vara betydande för sjuksköterskan som genom stöd och motivation kan hjälpa dessa personer att förändra sin livsstil. 

 • 288.
  Boman, Frida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nihltorp, Mette
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Barns upplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhusmiljö: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år skrivs 110 000 barn in på sjukhus i Sverige. Mötet med sjuksköterskan är av stor betydelse för barnens upplevelse av vården. Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhusmiljö. Barnen i denna studie var mellan 4-18 år. Den utförda studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades enligt den metod som Graneheim och Lundman beskriver. Fyra kategorier, som påverkade barnens upplevelse av bemötandet med sjuksköterskan, framkom i studien; delaktighet, rädsla, sjuksköterskan samt omgivning. Barnen ville vara delaktiga i sin egen vård och hade synpunkter på hur sjuksköterskan och omgivningen på sjukhuset skulle vara. Alla barn kände någon form av rädsla inför sin sjukhusvistelse. Barn ska ses som unika individer och få tillgång till samma vård som vuxna, men på ett åldersanpassat sätt.

 • 289.
  Bondegaard-Lautrup, Monika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Pedis, Anna De
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av vårdpersonalen i mötet vid cytostatiskabehandling2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är ett av de största hälsoproblem för kvinnor i Sverige. Syftet med studien var att belysa bröstcancersjuka kvinnors uppfattning av ömsesidig förståelse i det vårdande mötet med vårdgivaren vid cytostatikabehandlingen. Studien baserades på tre självbiografiska skönlitterära böcker och materialet bearbetades genom en innehållsanalys. Resultaten visade en majoritet av uppfattningar som bekräftade den ömsesidiga förståelsen i mötet. Denna bekräftelse framtonas av en situation som skapar trygghet. Dockk uppfattades begränsningar i form av försummade känslor hos kvinnorna. Fler studier bör göras i det valda ämnet i syfte att öka kompetensen hos personalen vilket ökar den ömsesidiga förståelsen i det vårdande mötet.

 • 290.
  Bondesson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Petersson, Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Samspelets betydelse för smärtlindring: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Målet med den palliativa vården är att med hjälp av behandlingar och vård bibehålla eller förbättra den livskvalité som personen har. Dock upplever de flesta personer med cancer svår smärta i det palliativa skedet. Dessutom kan personer med cancer uppleva olika former av smärta samtidigt. Smärta kan uttryckas genom både verbal och icke verbal kommunikation. Genom öppen och god kommunikation minskar risken för missförstånd och detta kan leda till ökat välbefinnande för personer med cancer. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur samspelet mellan personer med cancer i ett palliativt skede och sjuksköterskan påverkade personens upplevelse av smärta. Metod: En litteraturstudie har genomförts med hjälp av åtta artiklar som har analyserats med kvalitativ ansats. Resultat: Genom kommunikation och relation mellan personer med cancer och sjuksköterskan kunde smärta lindras. Samspelet mellan personer med cancer och sjuksköterskan hade en central roll i omvårdnaden. Slutsats: Smärta har flera olika dimensioner som påverkar varandra. Smärta hindrar möjligheten till samspel mellan personer med cancer och sjuksköterskan.

 • 291.
  Bondesson, Beatrice
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Söderberg, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  Livskvalitet-En studie om hur anorektiska kvinnor beskriver livskvalitet under sjukdomstiden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bristen på omvårdnadsforskning gällande anorexia nervosa är stor, det är därför viktigt att denna sjukdom uppmärksammas mer. Studiens syfte har varit att belysa hur kvinnor med anorexia nervosa beskriver livskvalitet under sjukdomstiden. Studien har genomförts som en litteraturstudie där resultatet bygger på tre skönlitterära böcker som kvinnorna själva skrivit. Som teoretisk referensram har Lawtons definition på livskvalitet används då denna definition stämmer överens med författarnas syn på begreppet livskvalitet. Resultatet uppmärksammade följande kategorier som viktiga för kvinnornas livskvalitet; längtan efter närhet, den dyrbara fritiden, störd autonomi och brist på empati, kamp om renhet, omgivningens brist på förståelse, flykt från verkligheten, trygghet genom sjukdomen, samt sjukdomsinsikt. I diskussionen framkom att vårdpersonalens bemötande av anorexia nervosa patienterna spelade en viktig roll under sjukhusvistelsen, gällande upplevd livskvalitet.

 • 292.
  Boo, Tina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hjärtstrand, Jennifer
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur kan sjuksköterskans bemötande påverka patienten?: En litteraturstudie om patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en vårdrelation spelar sjuksköterskans sätt att bemöta och kommunicera med patienten en stor roll för hur patienten upplever sin situation. Patienten är i behov av en sjuksköterska som kan tillgodose och vårda hela patienten, vilket skapar tillit och trygghet i relationen mellan patient och sjuksköterska. Brister i sjuksköterskans bemötande kan göra att patienten känner sig försummad som individ vilket kan skapa en känsla av att vara sårbar, utlämnad och inte sedd. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande i en vårdrelation. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar gjordes. En kvalitativ innehållsanalys användes med inspiration av Burnard. Resultat: I studien framkom det att patienter hade olika upplevelser av vårdrelationen beroende på sjuksköterskans bemötande. Dessa delades in i tre kategorier: delaktighet i omvårdnaden, känsla av bekräftelse och känsla av trygghet. Slutsats: Kommunikation och information visade sig vara betydelsefulla resurser i bemötandet för att patienterna skulle känna delaktighet i sin egen vård. Att bli bekräftade som individer stärkte relationen med sjuksköterskan. Resultatet i studien ger sjuksköterskan behövlig insikt i hur hon bemöter patienten. För att öka patienters välbefinnande behövs mer forskning i hur patienter upplever sjuksköterskan och hennes sätt att bemöta.

 • 293. Borg, Christel
  Life satisfaction among informal caregivers in comparison with non-caregivers2006In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 20, p. 427-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Being a caregiver with responsibility for someone with reduced health compared with not being a caregiver maymean different views of life satisfaction. Knowledge of what leads to reduced life satisfaction in caregivers may be helpful in interventions. Informal caregivers gainfully employed or not, aged 50–89 years, were studied with regard to life satisfaction depending on the extent of caregiving to identify types of social support of value for caregivers. A cross-sectional study was conducted including a sample of 151 informal caregivers with a high caregiving extent, 392 caregivers with a lower caregiving extent and 1258 non-caregivers. The sample was randomly selected to correspond with older Swedes as a whole aged 50–89 years. A questionnaire containing a modified form of Older Americans’ Resources Schedule (OARS) and Life Satisfaction Index Z (LSIZ) was used; 19.6% helped someone with activities of daily living and of these 27% stated that they did so frequently. Frequent caregivingimplied significantly higher age, being more often married and retired, than less frequent caregivers and non-caregivers. Frequent caregivers also performed personal activities of daily living (PADL) to a higher extent than less frequent caregivers and had significantly lower LSIZ (mean 14.8) than less frequent caregivers (mean 17.6) and noncaregivers (mean 17.7). No significant differences were found between less frequent caregivers and non-caregivers in LSIZ. One-fourth had support from others, the commonesttype being able to converse with a next of kin, and help and advice from professionals. Lower life satisfaction was associated with not being employed, low social resources, not refreshed after a night’s sleep, overall poor health and frequent caregiving in the entire sample. High caregiving extent was associated with lower life satisfaction. The most important factors explaining lower life satisfaction among frequent caregivers were having low social resources and having poor health. Economic compensation or payment was the support most desired.

 • 294. Borg, Christel
  et al.
  Fagerström, Cecilia
  Balducci, Cristian
  Burholt, Vanessa
  Ferring, Dieter
  Weber, Germain
  Wenger, Clare G.
  Holst, Göran
  Hallberg, Ingalill R
  Life satisfaction in 6 European Countries: The Relationship to health, Self-Esteem, and Social and Financial Resources among People (Aged 65-89) with Reduced Functional Capacity2008In: Geriatric Nursing, ISSN 0197-4572, E-ISSN 1528-3984, Vol. 29, no 1, p. 48-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how overall health, participation in physical activities, self-esteem and social and financial resources are related to life satisfaction among people (65+) with reduced Activities of Daily Living (ADL) capacity in six European countries. A subsample of the European Study of Adults’ Well-Being (ESAW), consisting of 2195 people with reduced ADL capacity from Sweden, the UK, the Netherlands, Luxembourg, Austria, and Italy, was included. The Older Americans’ Resources Schedule (OARS), the Life Satisfaction Index Z, and the Self-esteem scale were used. In all national samples, overall health, self-esteem and feeling worried, rather than ADL capacity, were significantly associated with life satisfaction. The findings indicate the importance of not only taking the reduction in functional capacity into account, but also the individual’s perception of health and self-esteem, when outlining health care and nursing aimed at improving life satisfaction. The study thus suggests that personal, rather than environmental, factors are important for life satisfaction among people with reduced ADL capacity living in Europe.

 • 295. Borg, Christel
  et al.
  Hallberg, Ingalill R
  Blomqvist, Kerstin
  Life satisfaction among older people (+65) with reduced self-care capacity: the relationship to social, health and financial aspects2006In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067 , Vol. 15, p. 607-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Life satisfaction among older people (65þ) with reduced self-care capacity: the relationship to social, health and financial aspects Aims and objectives. This study aimed at investigating life satisfaction and its relation to living conditions, overall health, self-care capacity, feeling lonely, physical activities and financial resources among people (65þ) with reduced selfcare capacity. Background. Knowledge about factors related to low life satisfaction among older people with reduced self-care capacity is sparse, although this is important in health care and nursing so that the care is adapted to their needs and perspective. Previous research has mainly focused on isolated aspects such as pain in relation to life satisfaction among older people in general and less among so those with reduced self-care capacity in general. Design and method. A subsample of 522 persons was selected from a randomly selected cross-sectional survey using a modified form of the Older Americans’ Resources Schedule and Life Satisfaction Index Z. Results. The mean age in the total sample was 77Æ9; women (79Æ5) were significantly older than men (77Æ0). Low life satisfaction was found among women, as well as those living in special accommodations. Life Satisfaction Index Z was 15Æ3 (SD 5Æ6) in the total sample. Gender and living conditions did not explain life satisfaction whilst poor overall self-reported health and poor financial resources in relation to needs had the strongest explanatory value. Also of significant importance were loneliness, the degree of reduced self-care capacity and feeling worried. Conclusion. Life satisfaction in older people with reduced self-care capacity is determined by several factors, with social, physical, mental and financial aspects probably interacting with each other; especially feeling lonely, degree of self-care capacity, poor overall health, feeling worried and poor financial resources in relation to needs. These factors need to be considered in the care of these people to preserve or improve their life satisfaction. Relevance to clinical practice. Nursing interventions in terms of preventive home visits, rehabilitation, health education directed towards physical, psychological, social and economic aspects of importance may help to preserve or improve life satisfaction for those with reduced self-care capacity.

 • 296.
  Borg, Mariella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Persson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kommunikationens betydelse i mötet mellan vårdpersonal och patient vid palliativ vård2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kommunikationen har en grundläggande betydelse för allt omvårdnadsarbete med patienter, men blir ännu viktigare när det rör människor som vårdas palliativt. Vårdpersonalen ska ge korrekt information till patient och samtidigt kunna lyssna på patienten och tyda patientens individuella sätt att kommunicera genom verbal och icke verbal kommunikation. Syftet med denna studie var att belysa kommunikationen i mötet vid palliativ vård. Metoden: Studien utfördes som en litteraturstudie. Författarna valde att analysera nio vetenskapliga artiklar, där alla valda innehöll området kommunikation. Resultat: Att kommunicera med varandra i mötet sker med ord och kroppsspråket, som en stadig ström av signaler. Genom att se patienten och att försöka tolka dennes sätt att kommunicera försöker vårdpersonal att skapa en trygghet för patienten vid livets slut. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten finns det faktorer som kan hjälpa dem att skapa en bra kommunikation och en god relation, men det finns också faktorer som kan försvåra mötet dem emellan. I sin profession har sjuksköterskan ett ansvar att skapa ett bra möte, en god kommunikation och en trygg omgivning för patienten när livets slut närmar sig. Genom sjuksköterskans empatiska förmåga, sin erfarenhet och kunskap om individen som vårdas inom palliativ vård utvecklas hon ständigt i sin profession. Diskussion: Resultat har visat att kommunikationen i mötet vid palliativ vård har en stor betydelse för att skapa ett samspel mellan patient och vårdpersonal. Då vi möter människor i livets slutskede är samtalet ett viktigt redskap. En god relation och en bra kommunikation mellan patient och sjuksköterska är en av den palliativa vårdens viktigaste bitar.

 • 297.
  Borglin, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Promoting Critical Thinking and Academic Writing Skills in Nurse Education2012In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, Vol. 32, no 5, p. 611-3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although academic skills, conceptualised as writing and critical thinking, are a vital part of university studies, research indicates that many students leave without having mastered these skills effectively. This research also reflects on nursing students. Nursing could also be said to be hampered by a number of complex educational challenges that are likely to impact on the academic socialisation process in general. These challenges include being a relatively ‘young’ academic discipline, the ‘theory–practice’ divide, a knowledge bed lying on a complex intersection of two ‘antithetical sciences’ and, at least in the Scandinavian countries, an increasing number of nurse educators with a PhD in nursing science but with limited time to develop their own teaching skills. In combination, these challenges have the potential to act as stumbling blocks, both from a teaching and learning perspective. I would suggest that a departure in teaching fromtheoretical educational models, such as Lea and Street's ‘academic literacies model,’ including skills, socialisation and academic literacy models simultaneously, could be one of several ways forward to create a learning environment that takes these issues into account.

 • 298. Borglin, Gunilla
  et al.
  Fagerstrom, Cecilia
  Nursing students understanding of critical thinking and academic writing.2010Conference paper (Refereed)
 • 299.
  Borglin, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nursing students understanding of critical thinking and appraisal and academic writing: A descriptive qualitative study2012In: Nurse Education in Practice, ISSN 0260-6917, Vol. 12, no 6, p. 356-360Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, regulations from the National Agency for Higher Education advocate an education that equips students with independence as well as critical, problem-based thinking, i.e. academic literacy skills. However, some research findings indicate that students may leave higher education without mastering these skills effectively. As part of quality-assuring a nursing programme at a university college in south-east Sweden we explored the nursing student's view of crucial academic literacy skills, such as critical thinking and appraisal and academic writing, by conducting a descriptive, qualitative study. Informants were recruited through an advertisement posted on the university's e-learning tool. Eight focused interviews were conducted during autumn 2010. The transcribed interviews were analysed – inspired by content analysis – and two categories became apparent: constantly questioning and formality before substance. The latter revealed a gap between the student's perception of academic writing and that of the educators, thus implying that nursing students might not be equipped with the tools they need to develop within academia. We suggest that students could benefit in their academic endeavours from theoretical educational models that integrate several academic skills simultaneously and which could be incorporated into the development of syllabuses and curriculums.

 • 300.
  Borglin, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gustafsson, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Krona, Hans
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  A theory-based educational intervention targeting nurses’ attitudes and knowledge concerning cancer-related pain management: A study protocol of a quasi-experimental design2011In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 11, no 233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Pain is one of the most frequent problems among patients diagnosed with cancer. Despite the availability of effective pharmacological treatments, this group of patients often receives less than optimal treatment. Research into nurses’ pain management highlights certain factors, such as lack of knowledge and attitudes and inadequate procedures for systematic pain assessment, as common barriers to effective pain management. However, educational interventions targeting nurses’ pain management have shown promise. As cancer-related pain is also known to have a negative effect on vital aspects of the patient’s life, as well as being commonly associated with problems such as sleep, fatigue, depression and anxiety, further development of knowledge within this area is warranted. Methods/design: A quasi-experimental study design will be used to investigate whether the implementation of guidelines for systematic daily pain assessments following a theory-based educational intervention will result in an improvement in knowledge and attitude among nurses. A further aim is to investigate whether the intervention that targets nurses’ behaviour will improve hospital patients’ perception of pain. Data regarding nurses’ knowledge and attitudes to pain (primary outcome), patient perception regarding pain (secondary outcome), together with socio-demographic variables, will be collected at baseline and at four weeks and 12 weeks following the intervention. Discussion: Nursing care is nowadays acknowledged as an increasingly complicated activity and “nursing complexity is such that it can be seen as the quintessential complex intervention.” To be able to change and improve clinical practice thus requires multiple points of attack appropriate to meet complex challenges. Consequently, we expect the theory-based intervention used in our quasi-experimental study to improve care as well as quality of life for this group of patients and we also envisage that evidence-based guidelines targeting this patient group’s pain will be implemented more widely. Trial Registration Number: ClinicalTrials.gov NCT01313234

3456789 251 - 300 of 1668
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf