Change search
Refine search result
45678 301 - 350 of 368
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Romhagen, Helen
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen:några enhetschefers intryck2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie var att få en djupare insikt och förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen arbetar för att på ett pedagogiskt sätt leda verksamheten mot en värdegrundsbaserad omsorg. Kvalitativt halvstrukturerade intervjuer har genomförts med fem enhetschefer. Ett hermeneutiskt förhållningssätt har stöttat tolkningen av intervjuerna. Resultatet visar att det finns medvetenhet om att utvecklingen av värdegrundsfrågor kräver ett långsiktigt arbete inom äldre¬omsorgen. Då blir värdegrundsombuden en tillgång i det fortsatta arbetet. Enhetscheferna beskriver att de arbetar på ett pedagogiskt sätt för att skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt som kan leda mot en värdegrundsbaserad omsorg. Det finns en medvetenhet i ord och handling som de anställda kan fördjupa genom individuell reflektion. Kritiskt tänkande och reflektion kan bidra till lärande, utveckling och förändring.

 • 302.
  Ronsby, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ung i Karlskrona: Lupp-undersökning 20092009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa hur gymnasieungdomar i Karlskrona kommun upplever sina livsvillkor avseende fritid, skola, politik/samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete, information och framtid. Avsikten är också studera hur Karlskrona kommuns ungdomssatsningar förhåller sig till nationella mål för ungdomspolitik. Kommunens arbete ställs i relation till tidigare utförda Lupp-undersökningar i andra kommuner samt till Ungdomsstyrelsens studie Den goda viljan, som berör praktiskt genomförande av kommunal ungdomspolitik. Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. En enkät riktad till ungdomar tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. Den metod som har använts i studien är kvantitativ. En enkätundersökning har genomförts i Karlskrona under våren 2009 och svaren har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Arbetet har även haft en induktiv ansats innebärande en prövande och sökande hållning till vad materialet kan innehålla. Resultaten tyder på att Karlskronaungdomarnas livssituation som i stor utsträckning sammanfaller med hur ungdomar i jämförda kommuner har det. De flesta uppger att de är nöjda med skola och fritidsmöjligheter, men ur materialet framträder också brister. Den nationella ungdomspolitiken har två övergripande mål; att ungdomar ska har verklig tillgång till välfärd och att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. I förhållande till dessa mål tyder studiens resultat på att många ungdomar inte anser sig fullt ut har möjligheter till inflytande i samhället och i skolan. Detta är intressant ur ett sociologiskt perspektiv då det tydliggör maktstrukturer och ungdomarnas begränsade möjligheter att påverka. Även i fråga om välfärd pekar undersökningen på problem, framförallt vad gäller flickors hälsa. I likhet med vad som framkommer i Den goda viljan, pekar svaren mot vikten av att definiera ungdomarnas roll i fråga om delaktighet, medborgare eller brukare, samt att kontinuerligt följa upp och värdera arbetet i relation till de ungdomspolitiska målen. De unga måste ges kunskap om hur de kan påverka i frågor som berör dem och samhället i helhet. Att de får delta i det offentliga samtalet är viktigt, inte bara för individen utan för demokratin överhuvudtaget.

 • 303.
  Roos, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Digital kompetens: Äldreomsorgspersonals upplevelser av en digitaliserad arbetsplats2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Denna studie belyser datorteknikens betydelse och inverkan på äldreomsorgspersonals kompetensutveckling i relation till den digitalisering som sker i arbetslivet inom offentlig sektor. Regeringen presenterar den digitala agendan inom vilken informations- och kommunikationstekniken idag anses ha en stor potential för hållbarhet, tillväxt och utveckling. Enligt EU kommissionen är det flera viktiga delar som bör förbättras för att digitaliseringen ska lyckas. Däribland den digitala kompetensen, samverkan mellan olika instanser samt satsningar på forskning, utbildning och innovation. Ny teknik kan uppfattas på olika sätt av människor. Vissa ser datorn och ny teknik som något positivt och spännande som underlättar vardagen medan andra har svårare att ta den till sig och inte ser möjligheterna till lärande och utveckling. Syftet är att undersöka hur undersköterskor samt vårdbiträden upplever den digitalisering som sker inom äldreomsorgen och vilka faktorer som påverkar deras lärande och digitala kompetens.

 • 304.
  Rosenlund, Renée
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Interpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att förstå betydelsen av interpersonell självbild hos kvinnor med psykopatologiska symtom. Respondenterna som ingick i studien bestod av fyra kvinnor med psykopatologiska symtom, snittålder vid intervjutillfället var 27,5 år. Intervjuguide användes för att samla in det empiriska materialet som utformats utifrån interpersonell teori och humanistisk teori. Det kvalitativa resultatet har analyserats utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). Resultatet visar att det fanns svårigheter hos alla fyra kvinnliga respondenter utifrån självsystemet med emotionella och kognitiva svårigheter. Gemensamt för respondenterna var upplevelsen av negativa interpersonella relationer i familj eller omgivning och svag interpersonell självbild. Resultatet tyder på att interpersonell självbild är en faktor som har haft betydelse för psykopatologiska symtom hos respondenterna.

 • 305.
  Rosén, Karolina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat": Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. Nya synsätt i planeringen har vunnit framgång och fått betydelse för att angripa en komplicerad verklighet, där visioner är ett exempel. Idag används visioner av flertalet kommuner som ett strategiskt styrmedel. En vision utarbetas genom att aktörer visualiserar en önskvärd framtid och sedan är det olika aktörers uppgift att konkretisera målen inom visionen och tydliggöra strategier. Visioner är ofta vaga i sin karaktär vilket ger utrymme för att de kan tolkas på olika sätt. Det kan därmed bli problematiskt då visioner ska initieras i planer och projekt.

  Den här studien syftar till att skapa förståelse för hur visioner används som verktyg i planeringen, då den ska tolkas, förstås och implementeras av planerarprofessioner till en konkret detaljplan. Studien avgränsas till att studera problematiken utifrån vilka tankemönster, beteenden och normer som utvecklas och befästs i en profession utifrån tre teoretiska perspektiv; institutionalisering, stigberoende och socialt kapital. Studiens forskningsdesign utgörs av en fallstudie där ett fall har undersökts. Som fallstudie valdes Vision Älvstaden (2012) med en detaljplan för Frihamnen. Studiens metoder utgörs av dokumentstudier av kommunala styrdokument med anknytning till planeringsprojektet och semi-strukturerade intervjuer med olika planerarprofessioner som deltagit i arbetet med Frihamnen.

  Det studerade materialet visar att visionen är vägledande och utgör en gemensam målbild för professionerna i arbetet med att utveckla Älvstaden och Frihamnen. Dock visar materialet på att det finns begrepp i visionen där professionerna inte är helt överens när de väl ska appliceras och användas i detaljplanen. Det kan således innebära att det finns institutionaliserade tankemönster, som genom socialt kapital fått starkt gehör och påverkar utfallet. Slutsatserna för studien visar även att samverkan och dialog varit en viktig del i planeringsprocessen så att delar av visionen kunnat förverkligas. Dock visar det sig finnas en institutionaliserad struktur för hur planeringsprocesser bedrivs, som innebär att det finns svårigheter med att samverka i gränsöverskridande nätverk, vilket påverkat utfallet i detaljplanen för Frihamnen.

 • 306.
  Royson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Att ha varit mobbad: en studie av upplevelser kring mobbning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine experiences of being subjected to school bullying. Literature and previous research showed among other things; a relationship between bullying and low self-esteem, also on gender differences in exercise of bullying, and that the consequences of bullying can be devastating. The study employed semistructured/focused interviews and phenomenological analysis was used to interpret the data. The feelings and experiences described in the interviews, seemed to fit the findings from previous research on bullying. The findings could not be generalized, but it could be said that the consequences of school bullying can be considerable, and more research in this area is needed to understand how people experience bullying and thereby create more effective measures.

 • 307.
  Ryding, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  A game-based intervention for adolescent dating violence: A focus group investigation of 'Green Acres High'2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Adolescents dating violence has become an international public health problem. The majority of the adolescents in Europe and North America have experienced some sort of dating relationship and even if many of these relationships are healthy ones there is an increase of destructive and violent relationships. Previous research indicates varied as well as limited results from already existing prevention and intervention efforts addressing adolescent dating violence. Dating violence prevalence is increasing and effective prevention and intervention methods are needed in order to reduce and prevent its existence. The purpose of this study was to evaluate a game-based intervention called ‘Green Acres High’, created by the CAVA-project group. Swedish adolescents that recently had played the game were interviewed with the means of focus groups in order to examine their subjective experience of this new type of intervention. Results indicate that the use of a game as an intervention method for this socially sensitive topic was perceived as positive by the adolescents, seeing it as a new, engaging and interesting method. The findings from the study indicate that dating violence is a topic in need of further discussion and that this game has potential to affect its players, both attitudinal and knowledge wise.

 • 308.
  Samuelsson, Pernilla
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En studie över lärare och assistenter inom särskolan, skillnader i deras upplevelse av psykosocial arbetsmiljö2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se om det finns någon skillnad mellan hur lärare och assistenter, uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse på tre olika särskolor. Deltagarna som ingick i studien bestod av 17 lärare och 17 assistenter inom särskolorna. De arbetar med elever som inte kan nå grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder på grund av en hjärnskada. Urvalspersonerna är kvinnor och män i olika åldrar med skiftande anställningstid. Mätinstrumentet som användes i studien var enkäter som grundar sig på teorier om psykosociala arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader mellan lärare och assistenter samt skillnader mellan särskolorna inom vissa faktorer.

 • 309.
  Sandberg, Annette
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Listening to the other always Bears Fruit2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This field study would not have been feasible without the grant from Minor Field Studies (MFS) who allowed me to spend time in Jerusalem, nor, more importantly, without the contribution by JCJCR and all the informants. A special thanks to Daniel Rossing and Hana Bendcowsky from JCJCR for opening doors and assisting with translation and their observations, and for bearing with me through difficult times to help make this project become a reality. My tutor Heléne Ivarsson at Blekinge Institute of Technology has generously shared her experiences with me and encouraged me all through the course of the study.

 • 310.
  Sandborg, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Pedagogisk utformning av ANT-programmet ”Steg-för-Steg”2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ANT-programmet Steg-för-Stegs pedagogiska upplägg. Genom att:  Analysera programmets pedagogiska utformning  Studera några ledares syn på det pedagogiska upplägget. Metod: Denna uppsats är grundad i en hermeneutisk ansats eftersom intresset var att studera innebörden och dess betydelse och därigenom finna förståelse. Texttolkning av programmets kursmaterial har använts för att kunna se vilken pedagogisk utformning programmet har och intervjuer har använts för att få kunskaper i tre ledares syn på programmets upplägg. Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns två pedagogiska utformningar på Steg-för-Steg program. Då det gäller själva upplägget av programmet har den socialkonstruktivist pedagogisk grund. Och då det gäller hur ledarna ska förhålla sig i programmet lutar det åt en behavioristisk pedagogik implicit med en kognitivistiskt pedagogik. Ledares syn på programmet var i stort sätt positivt med en viss känsla av att programmet var lite väl styrt och tillrättalagt. Den pedagogiska utformningen har lett till att ledare har känt en frustration över att inte få styra och komma med egna åsikter. Studien är med hermeneutiska ansats och söker ökade förståelsekunskap, därför skall inte resultatet generaliseras.

 • 311.
  Sapač, Aleš
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Senčar, Monika
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Corporate Visual Identity of the Housing Company Karlskronahem: Evaluation and Possible Improvements2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Corporate visual identity (CVI) plays a significant role in the way an organization presents itself to both internal and external stakeholders as well as expresses the values and ambitions of an organization, its business, and its characteristics. The main purpose of this study is to evaluate five elements of CVI: color, typography, company name, logo and web site. Our research is of an exploratory nature as we were trying to investigate literature findings in a case study to broader our knowledge of the problem. It is also of a descriptive nature because it is necessary to have a clearer picture of the things you wish to collect data for. As a research approach both qualitative and quantitative research were used. The strategy we decided to be the most appropriate for our research is a case study. We adopted case study strategy, using Karlskronahem as a single case within which the elements of their CVI – the name, logo, typography, colors as well as web site were embedded cases. It helped us to broaden our knowledge of CVI. We also used different data collection techniques for each element, so therefore using embedded cases was a good idea. Methods used in our cases were Internet-mediated questionnaire and computer-assisted self-administered questionnaires. The primary reason for using questionnaires is that we were concerned about data quality. We were dealing with complicated questions, while at the same time we had to gather responds from huge amount of responders. Some of the positive sides of questionnaires are that the respondent is in control and may decide to pause, reread a question, or think about an answer; it gives him more time to understand the meaning of the question and retrieve and compose an answer, which improves the quality of answers. After receiving the data, data analysis had to be made. Data analysis used in this thesis relies on theoretical propositions; therefore we compared the collected information with presented literature, enabling us to draw the necessary conclusions. Data collection started with getting in touch with Karlskronahem. First we wanted to find out who exactly is their target audience. One of them is ‘students’. The reason why we decided to focus only on students as a target group is because they seemed very critical and later on – because they enabled us to gather the very first, neutral impressions about their CVI. Student's target group does not only include students who are located in Karlskrona and Sweden but also from different countries. The aspect that we were most interested in when having in mind CVI – »What are audience's responses on different elements of CVI when they are first exposed to them«? To gather first impressions was important because we wanted to concentrate on design part of Karlskronahem's CVI and not gather responds about CVI that is already colored with different information about the company etc. We found that Karlskronahem’s brand name works quite good in local market, some improvements should be made for international ones. There are also some recommendations made for logotype, especially concerning familiar meaning and effect of the logotype. To improve this, changes of elaborateness, harmony, naturalness and proportion are proposed. Company’s typography and colors hold a special place in visual identity, which is also visible in their pleasant and successful representation and usage. Results also showed that web site’s overall appeal is efficient and positive. Brand familiarity evaluation judged in favor of one company. Possible recommendation and improvements for CVI are discussed in detail in data analysis and conclusion.

 • 312.
  Savasadia, Kiran
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Human Resource arbetets betydelse för lärande och kompetensutveckling inom två olika organisationer2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The effect of globalization lately has shown the value in educating employees in competency development. The relevance of this globalization is the proficiency at which Human Resource work is conducted within an organization. Recent studies show that developing the competence level is in high demand in today’s society and therefore many companies have chosen to give its’ staff adequate opportunities to utilize their skills. In theory the basic hypothesis states that knowledge and competence within the workforce will be the key to success in the future rather than financial resources. The investment of this proficiency within the private and public sector on a short-term and long-term basis is necessary for each corporation in the future. A well functional organization has good insight in what demands a company should require and what competence the employees must have. During the 90’s many corporations faced several cut backs which resulted in the lack of inadequate training procedures regarding skill development for its employees. In this particular research, we have two unique corporations that have been studied for the importance HR work has on the competence development. Through interviews with correspondents working within the HR sector in global corporations, the results show that both companies view competence development as an important aspect of its’ respective success for the future. During the interviews both of the correspondents said that financial resources are not enough to give the employees the opportunity to develop their skills on a regular basis. Therefore the main responsibility is up to each individual to keep their respective knowledge up to date.

 • 313.
  Savasadia, Kiran
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Informationsteknik i den svenska skolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis hypothesizes the integration of Information Technology, better known as IT, into today’s Swedish education system. Since the early 80's, the Swedish government has invested millions of crowns in the educational system. We can focus on the relational issues between IT and the educational system in many different ways. Through political initiatives and substantial financial investments, positive expectations can be achieved for the introduction of IT in the education system of Sweden. The political interest in IT is connected to the conceptions of the change in the potential of IT. Consequently, IT is neither entering a neutral context nor being introduced to teachers at their own request, but instead is given a position within the framework of non-going activities whose aim includes the fulfilment of a number of additional commitments and expectations from society. My interest has focused on studying what influences the curriculum of a non-compulsory school system, syllabus and the local area school plan has on teachers’ planning for the usage of IT. My interest focuses on the planning a teacher has to endure to include IT in his or her curriculum of non-compulsory school system. The result shows that the teachers’ thoughts and previous experiences of IT can result into problems and possibilities for education. Another thing is that the teachers do not follow the curriculum of the non-compulsory school system in a strict way and the reason could be that teachers and other school staff nowadays have more freedom to plan and structurize their teaching in a way that suits them. Information technology however, is meant to include a natural part in the education system rather than studying IT and it is a possibility that this side effect is an isolated phenomenon. Many changes have taken place in the education system in recent years. For instance the control of the education system has been decentralized and the activities of the school also have been reorganized. The restraints in the national economy that have been applied in Sweden in recent years, not least within the public sector have seriously affected most people. Cut backs and savings have been a reality that has influenced work in schools to a great extent. Moreover, the school is a work place for both students and teachers and just not only a place for the fulfilment of duties and demands.

 • 314.
  SHALA, LABEATA
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  FN:s BARNKONVENTION / UNICEF:s del i arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova & Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Uppsatsens huvudsyfte är att belysa UNICEF:s (Förenta Nationernas barnfond) arbete med implementeringen av FN:s barnkonvention i Kosova samt belysa Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF. Den sociologiska teorin jag använt är George Ritzers teori om den metateoretiska scheman. Ritzer skapade ett metateoetisk schema för att analysera samhället ifrån fyra olika nivåer: mikro, makro och subjektiv och objektiv. Makro-objektiv fokuserar sig mer på stora stora sociala fenomen som, samhällen, byråkrati etc, medan mikro-subjektiv omfattar stor skaliga icke materialistiska fenomen som värden och normer. För att få en sanningsenlig bild av både barnen och UNICEF har jag använt mig av kvalitaiv och kvantitiv metod. Två intervjuer har genomförts med de anställdna inom UNICEF Kosova och en enkätundersökning (surveyundersökning) där totlat 100 barn deltog i. Jag har valt presentera intervjuresultatet i teman i samband med underfrågor medan enkätunderökningens resultatet har jag presenterat i diagram. Urvalet av intervjuepersonerna har valts i samband med det jag ansåg vara relevant för uppsatsens tema, och vad gäller enkätundersökningen har de deltagande barnen valts slumpmässigt. Intervju resultatet visar bl.a att Kosova inte har rätt att ratificera FN:s konevntion om barns rättigheter pga. av dess status som protektorat samt pga att de inte uppfyller andra kriterier. Enkätundersökningens resultat visar att barnen är medvetna om att de har rättigheter men är inte medvetna att det heter FN:s konvention om barnsrättigheter samt att barnen ser på UNICEF som en humanitär organisation mer än som FN:s barnfond.

 • 315.
  Sheikhnur, Hodda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Sejdic, Elma
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  ”Jag mötte min själsfrände på nätet” En studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In today’s society, a new phenomenon has become increasingly popular. It has become popular with dating sites where people can meet. An interesting aspect of the interplay on internet is how individuals present themselves online. The purpose of this study is to deepen the understanding of information people who use the dating site Spray date choose to hand out about themselves. The focus is put on the so called personal profile. The chosen method is qualitative content analysis. We have chosen this method because it is likely to be the most suitable one to answer the purpose of the study. In this study we are applying Anthony Gidden´s ideas of identity and self identity and the individual during the late modern era and George Herbert Mead`s Symbolic interactionism. We will also define the term identity. According to Giddens, our behaviour is affected by the cultural environment we are born and raised in. That does not mean though that our individuality or the free will is taken away from us. It may seem that way that we take the form and impression society determines for us. The profiles are an important part of net dating. It seems easier to lie over the net people can get up to their profiles and give themselves out as something they are not. The individuals behind the profiles had a clear understanding of what they are and what personalities and identities they have. The result show that the members present themselves best through an honest detailed and legible profile with a photo, which all are important factors when it comes to the information people choose to give out about themselves. People openly write about their life situations, dreams and personalities. Most women describe themselves using adjectives such as humble, charming, cosy, calm and cute. Men describe themselves being romantic, considerate, helping, secure and creative. Most people are looking for everything between the love rush and steady relationships, the result also show that there are those who are not looking for something serious but just want to have a good time. Considerateness is the most important quality in a partner. The profiles are emphasize honesty, security and humor.

 • 316.
  Shoipe, Aydogan Zelal och Breznica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Nebahat Akkoc- en röst till de kurdiska kvinnor som aldrig vågat tala2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Nebahat Akkoc Författare: Shoipe Breznica, Zelal Aydogan Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Det turkiska samhället är ett starkt legitimerat samhälle som är svårt att förändra, speciellt för en etnisk minoritets kvinna. Nebahat Akkoc har bevisat motsatsen. Berättelsen om Nebahats liv är ingen typisk livsberättelse, men den kurdiska Nebahat är ingen vanlig kvinna och inte heller en regelrätt samhällsmedborgare. Vårt syfte är att förklara och förstå hur starkt en enda människas vilja och mod kan vara. Uppsatsen handlar om hennes liv och hennes syn på livet från barndomen till vuxenlivet. Hon är kvinnan som har gett de kurdiska kvinnorna en röst, inte bara nationellt utan även internationellt. Nebahat Akkoc har genom sitt kvinnocenter (Ka- Mer) räddat oerhört många kvinnor och trots hot från den turkiska regimen så lyckas hon påverka och förändra livet för många. Nebahat Akkoc är en kvinna som representerar de som har blivit fråntagna sin röst, genom den nonchalans som finns mot kvinnor i många kurdiska samhällen. Som kurdisk kvinna i Turkiet är du nästintill osynlig. Familjen och kollektivet är det allra viktigaste i kurdiska samhällen. Vår förförståelse för det kurdiska samhället och de rådande normer och värderingar må vara stort, men förförståelse om Nebahat Akkoc s livshistoria är obefintlig. Centrala begrepp som är disponerade i uppsatsen och kopplas samman till analysen är socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, normer och värderingar. För att få en rättvis bild av Nebahats liv har vi använt oss av den narrativa metoden som innebär att en människa återger sin vardag eller sin historia som en berättelse. Resultatet presenteras som en färdig livsberättelse om en häpnadsväckande kvinna, vars liv inte går att bortse ifrån. Resultat är översatt från Turkiska och är en återberättning av Nebahats Akkoc´s egna ord. Vi har valt att använda oss av följande överskrifter för att ge en överskådlig bild av hennes livsberättelse; Mina första år, studietid, etnisk identitet, vem är jag, min familjs roll i mitt liv, min roll i familjen, familjerelationen, mål i livet, mitt äktenskap. Genom analys kopplad till de olika centrala begreppen finner vi att socialisationsprocessen är av ytterst vikt för Nebahats mod och styrka. Nyckelord Akkoc Nebahat, socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, kurd, norm, värdering, kvinna.

 • 317.
  Singakly, Diana
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Alkoholmissbruk hos föräldrar och dess konsekvenser på kommunikationen med barnet och barnets utveckling.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt Barnen med alkoholmissbrukande föräldrar lever i svåra förhållanden och de är noggranna med att bevara hemligheten om alkoholmissbruket. Barnets liv påverkas mycket negativt och det orsakar destruktiva konsekvenser i barnets framtid. Syftet med studien är att ta reda på hur förälderns alkoholmissbruk påverkar kommunikationen med barnet och hur barnets utveckling påverkas. Syftet besvarades genom öppna frågor till barn till föräldrar med alkoholmissbruk. Deltagarna i studien är fyra barn mellan 14 och 15 år gamla och en mamma till två barn på 11 och 14 år. Resultatet visade att barnen lever i en kaotisk omvärld där ingenting kan förutbestämmas, de är övergivna och misslyckade. De känner sig inte älskade, och får sämre fysisk – och psykisk hälsa. Det är tydligt i barnens berättelser att det inte finns någon konkret kommunikation hemma. De lever inte gemensamt i familjen, var och en får klara sig själv. Det påverkar barnens relationer och beteende utanför hemmet. Barnets utveckling går inte rätt till, och de anser sig själva mindre värda än andra barn. Barnen saknar hopp om framtiden, och det krävs mycket för att de ska känna sig ”hela” igen. Sökord: Alkoholmissbruk, utveckling, kommunikation. Abstract Children with alcohol abuse parents live in difficult conditions and they are careful to keep the secret about alcohol abuse. Children life seriously affected as it destructive consequences in the child future. The purpose of the study is to find out how alcohol abuse parents affect communication with the Childs development is affected. Purpose answered by open questions to the Childs parents with alcohol abuse. Four children took part in the study with age between 14 and 15 years and one mother of two children with 11 and 14 years .the results showed children live where nothing can be predetermined. They are abandoned and failure. They do not feel beloved and get worse physical health. It is clearly told by children that they do not have concrete communications at home. They do not join all together home, each one manage and explain himself. It takes effects on Childs relations and behaviour outside the home. The Childs development cannot be in right way, and consider themselves inferior than others. The children have no hope of future. It takes a lot to them to feel over again. Keywords: Alcohol abuse, Development, Communication.

 • 318.
  Sjöblom, Emil
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Upplevelser av Lärande hos Unga Vuxna Visstidsanställda2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine the young adult’s experience of learning as temporary employees and the factors that affect their learning as part time employees. A hermeneutic method and approach was used to collect, process and present data. Thereafter the data was interpreted with the use of Illeris (2007) theory about learning dimensions and how young adults learn. The result shows that young adults are mostly driven by their inner will to learn and their interest in building their future with experience regardless of the type of work. They have high demands regarding feedback and support. The perceived demands from the society are shown to be a motivating factor for learning as a temporary employee. Their motivation to learn about themselves and for the future is present regardless of the type of work.

 • 319.
  Sjöholm, Theresa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Tre studenter med ADHD berättar om upplevelsen av att läsa i högre utbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Research shows that there is a lack of knowledge of adult students with ADHD. Most of all research focuses on children with ADHD in school. The purpose of this study was to gain a better understanding of how adult learners with ADHD experience academic studies related to cognitive difficulties, emotion, motivation, and their experience of SOC. The questions tried to determine how any cognitive difficulties and emotions are perceived, how students' motivation to study impacted and their experience of SOC based on studies in higher education. To answer the purpose and questions used qualitative interviews based on three students with ADHD using a hermeneutic method. The results showed that participants experienced difficulty in concentration during lectures, as well as the performance of tasks, especially if the data was felt boring. It also emerged that participants often pushed forward on the data which resulted in that they were behind in school. The results also showed that student’s emotions and motivation can have both negative and positive effects on participants. Emotions as disinterest, frustration and fatigue had a negative impact on motivation and emotion as interest and happiness had good impact on motivation. The results also show that participants' sense of SOC shifts, where a high sense of component intelligible are most important to the participants' well-being.

 • 320.
  Sjölin, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad högskolestudenter har för matvanor och kroppsuppfattning. Resultatet grundar sig på enkätsvar som delades ut till 48 studenter vid en högskola i södra Sverige, 24 kvinnor och 24 män. Tre grupper utformades: Ekonomutbildning, Lärarutbildning och Hälsa/ vårdutbildning. Resultatet visar att det att 44 av de 48 deltagarna anser sig ha bra självkänsla men majoriteten ansåg att skolarbetet påverkade självkänslan. Många kände sig även stressade inför tentor vilket för en del fick följden att de slarvade med maten. Den grupp som ansåg sig minst nöja med sin vikt var hälsa/vård och majoriteten av dem trodde det var lättare att få ett arbete efter avslutade studier om man inte är överviktig. Ingen skillnad mellan könen kunde styrkas då ett oberoende t-test gjordes med saknade signifikans.

 • 321.
  Sjöström, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Hur en otrygg anställning påverkar det psykologiska kontraktet hos medarbetare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Studiens syfte var att undersöka hur anställningsformen otrygg anställning påverkar det psykologiska kontraktet och då utifrån de otryggt anställdas upplevelse. Frågeställningarna i studien var: hur upplevs det psykologiska kontraktet för en otryggt anställd och vilka konsekvenser har en otrygg anställning på det psykologiska kontraktet. Studien hade en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visade att den frånvarande relationen som fanns mellan deltagarna och arbetsgivaren orsakades av den otrygga anställningen. Personer med en otrygg anställning visade sig bland annat ha minskat förtroende och stöd till sin arbetsgivare. Studien visade också att upplevelsen av ett psykologiskt kontraktsbrott minskas tack vare den höga arbetstillfredsställelsen. Det psykologiska kontraktet upplevdes tack vare den frånvarande relationen till arbetsgivaren som problematiskt eftersom det fanns obalans mellan löfte och åtagande. De fynd som gjordes i studien var att otrygganställning har en negativ inverkan på relationen till arbetsgivaren och att den höga arbetstillfredsställelsen motverkar upplevt psykologiskt kontraktsbrott.

 • 322.
  Sjöström, Sara
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Timvikariers förutsättningar för utvecklandet av yrkeskompetens2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: The purpose with this study was to bring clarity and knowledge to what potential there is for hourly employees in health to development professional competence. The issue in this study was: How does hourly employees experience their potential to develop professional competence? Narrative diaries and interviews was the methods that collective the data, this two were used to answer the purpose and the issue of the study. The approach was hermeneutic, since the focal point was on the hourly employees own experiences about the prerequisites. The results of the study showed that there were different elements for the prerequisites to develop professional competence and that many of these were related to social support, that was a part of the prerequisites. This study adds knowledge about the uncertainties that are around the hourly employees work and their conditions for develop professional competence. The study also bring knowledge about hourly employee’s experience of various conditions to develop professional skills.

 • 323.
  Solomon, Josefine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Delat Ledarskap: dubbelt så bra, hälften så svårt?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det kan många gånger vara ett ensamt arbete att vara en ledare eller en chef. Att vara ensam i att fatta beslut och i bedömningar kan i längden vara påfrestande. Men den finns en form av ledarskap som, när den fungerar väl, verkar ha möjlighet att hindra de baksidor som en chef eller ledare kan utsättas för. Svaret på det är så enkelt som att vara två. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka vad som främjar eller hindrar ett framgångsrikt delat ledarskap i arbetslivet. Data har samlats in genom två samtalsintervjuer med personer som gemensamt driver ett företag. Resultatet beskriver hur ett framgångsrikt delat ledarskap kan fungera där relationen ledarna emellan är viktig, att det finns en tillit till varandra och att det alltid finns tydliga förväntningar på varandra och på vad som ska genomföras. Det beskrivs också att, studiens huvudfynd, feedback kan bidra till bland annat personlig utveckling i såväl framgång som motgång. Detta har inte tidigare hittats i forskning kring delat ledarskap utan det är något som kan ses som unikt för denna studie.

 • 324.
  Steen, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Svensson, Karin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Änghede, Angelica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Företag som investerar i e-learning har olika förväntningar på vad satsningen kommer att generera. Enligt litteratur och artiklar är det vanligt att företag ser kostnadsreduceringar som den främsta nyttan med e-learning. Vi ställer oss därför frågan om företagen fått ut den förväntade nyttan av investeringar i e-learning och i vilken mån kostnadsreduceringar har varit avgörande vid investeringarna? Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som investerat i e-learning fått ut deras förväntade nytta. Vi vill även undersöka vad anledningen är till att företagen investerar i e-learning samt om kostnadsreducering är det starkaste skälet till investeringen. Studien bygger på ett kvalitativt angreppssätt som grundar sig i en fallstudie av åtta företag. De sju primära undersökningsobjekten intervjuades vid personliga möten medan intervjun av det sekundära undersökningsobjektet genomfördes via telefon. Analysmetoden grundar sig i tre olika block som är uppbyggda för att ge läsaren en helhetsbild över kapitlet på ett strukturerat sätt. ”Blended learning” har visat sig vara den mest förekommande metoden för lärande i de undersökta företagen. Kombinationen av e-learning och traditionellt lärande bidrar till ökad effektivitet och bättre tillgänglighet samtidigt som det sker en fysisk interaktion mellan deltagare och lärare. Företagen hade inga förväntningar på att e-learning skulle reducera kostnader utan det handlade om att uppnå en högre grad av effektivitet och att tillgängliggöra utbildningen för en bredare målgrupp. Samtliga företag ansåg att deras förväntningar på e-learning har uppfyllts och att utbildningsmetoden är ett välbehövligt komplement till det traditionella lärandet.

 • 325.
  Stinnette, Nathan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Li, Zhuona
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Rajaee, Shahla
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Success Factors for Supporting Intercultural Engagement of Employees towards Sustainability2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: The goal of this thesis is to contribute to the overall progress of society towards sustainability by supporting the engagement of employees of multinational organizations. By first identifying unique aspects of sustainability that are important for engagement and aspects of national culture that affect receptivity to sustainability messages, the authors were able to make informed selections of success factors contributing to intercultural sustainability engagement. Within these categories, specific strategies and actions leading to successful engagement were identified, based on interviews and survey results from experienced sustainability practitioners and intercultural management experts, as well as an extensive literature review. The further selection and refinement of these led to the development of a capacity building tool to help sustainability practitioners address cultural differences when working to engage employees of multinational organizations in sustainability.

 • 326.
  Svensson, Christoffer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Zivanovic, Svetlana
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Man föds inte till man, man blir det.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  KönsrollsAbstrakt Den teoretiska förankringen i undersökningen utgick från anknytningsteorin. Denna teori utgår från att individen redan som barn utvecklar någon form av bindning (trygg eller otrygg) till sina föräldrar. Syftet med studien var att undersöka samband mellan vuxna mäns anknytningsstilar och könsrollskonflikter - vilka definieras här som mäns rädsla för att inte kunna uppnå samhällets normer och värderingar vad gäller maskulinitet. Dessutom avsågs att undersöka hur det eventuella sambandet förhåller sig till typ av yrke. Deltagarna var indelade i två grupper, en grupp män inom typiskt kvinnliga yrken (sjuksköterskestuderande, lärarstuderande och arkitektstuderande) och en grupp män inom typiskt manliga yrken (brandmän och studerande inom tekniska ämnen). Hypotesen var att de män som arbetar inom typiskt manliga är mer benägna att hamna i könsrollskonflikter än de män som arbetar inom typiskt kvinnliga yrken. Kategorisering av anknytningsstilar genomfördes på gruppnivå och på individuell nivå. Databearbetningen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Slutsatsen blev att det fanns ett samband mellan könsrollskonflikter och anknytningsstilarna secure och fearful på både gruppnivå och individuell nivå. Utmärkande egenskaper för individer med en trygg anknytningsstil är att de har en positiv bild på sig själva och på andra och därmed mindre risk att hamna i könsrollskonflikter i motsats till individer karaktäriserade som otrygga. Ingen skillnad fanns på individnivå mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken. På gruppnivå anträffades ett antal signifikanta skillnader mellan könsrollskonflikter och yrke, något som inte fanns på individuell nivå.

 • 327.
  Svensson, Josefin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Öljefors, Christine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Millennials- Den nya och krävande generationen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Psykologisk forskning visar på att unga medarbetare, den så kallade Millennialgenerationen, efterfrågar en annan typ av ledarskap än deras äldre föregångare. Syftet med studien var att undersöka unga medarbetares föreställningar om transformativt ledarskap samt i vilken utsträckning dessa föreställningar motiverar dem i arbetet. Hypotes: Transformativt ledarskap är gynnsamt för unga vuxnas motivation på arbetsplatsen jämfört med andra ledarstilar så som laissez-faire och transaktionellt ledarskap. Undersökningsmetoden som använts var en webbaserad enkätdesign med 28 deltagare i åldrarna 20-38. Resultatet stödjer studiens syfte och hypotes, det transformativa ledarskapet var det som motiverade unga vuxna mest på arbetsplatser. Diskussionen leder fram till förslag på framtida forskning för att utöka kunskapen på området. Research in psychology shows that young co-workers, the so-called Millennials, are asking for a different kind of leadership than their older predecessors. The aim of this study was to examine young employee perceptions of transformational leadership and the extent to which these perceptions motivate them in their work. Hypothesis: Transformative leadership is beneficial for young adults' motivation in the workplace compared to other leadership styles such as laissez-faire and transactional leadership. The survey methodology used was a web-based questionnaire was designed with 28 participants aged 20-38. The result supports the study's purpose and hypothesis, the transformative leadership was what motivated young adults most at workplaces. The discussion leads to suggestions for future research to expand knowledge in the field.

 • 328.
  Svensson, Kate
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Trivsel, lärande och kompetensutveckling. En studie om arbetslivsfaktorer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kompetenskraven i samhället och på företag som vill vara konkurrenskraftiga ändras och det blir viktigt för företagen att satsa på lärande och kompetensutveckling hos medarbetarna för att de ska kunna möta förändringarna, undvika stress och ohälsa samt uföra ett kvalificerat arbete. Det är många komponenter som ska spela inför att ge effekt på medarbetarnas lärande. Arbetstrivseln har de senaste decennierna fått stor betydelse när det gäller företagens konkurrenskraft. Syftet med undersökningen är att undersöka arbetstrivselns betydelse för lärande på arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes med hjälp av sex medarbetare och en chef på ett företag med generellt hög arbetstrivsel. Genom intervjuer och en djupintervju berättade informanterna hur de upplever lärande. Undersökningen visar att det finns stöd för att arbetstrivseln är betydelsefull för de anställdas lärande. Flera faktorer är betydelsefulla för lärande på jobbet. Arbetsplatsen med ledningen och det klimat som råder är viktiga för arbetstrivseln och för lärande genom att skapa förutsättningar som främjar dem båda, vilket generar medarbetare som trivs, är drivkraftiga och vill lära.

 • 329.
  Svensson, Mia
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ogenblad, Kathrine
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vädrets betydelse och inverkan i människors vardagsliv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Förhållandevis lite har skrivits om vilken inverkan olika väderfeno-men har på människan. Däremot finns mer forskning angående mil-jön och vikten av dagsljus. Den här studien ville undersöka om det ligger någon sanning i att vädret verkligen styr både vår fysiska och mentala hälsa. Vad är det egentligen som gör människan så engage-rad i ett fenomen, är det vädret i sig eller ”bara” föreställningar. I studien deltog 48 st, 24 studenter (yngre) och 24 pensionärer (äldre). Deltagarna fyllde i en enkät med tre frågeblock angående hälsa, mo-tivation och emotioner i förhållande till väder. Resultatet visade bland annat att de som uppgav sig vara friluftsmänniskor också var mindre påverkade av vädret än andra. Eftersom resultatet antyder att den här gruppen mår bättre emotionellt sett, kanske de inte heller blir deprimerade i samma utsträckning som de övriga deltagarna.

 • 330.
  Svensson, Mikael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Wallström, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Exklusionens Arkitektur: en studie av exkluderingens görande i offentliga rum utifrån ett aktör-nätverksperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk dagspress uppmärksammat flera exempel där fysisk miljö agerar exkluderande— alltså bidrar till att utesluta vissa grupper av människor från offentliga platser. En trend som kan skönjas är bland annat att denna “exkluderande design” blir allt vanligare i städer, nationellt som internationellt. I denna uppsats ställer vi frågan hur denna exklusion tar sig form i en svensk kontext genom olika praktiker. Vi har tagit oss an denna fråga med hjälp av aktör-nätverksteori, ett vetenskapligt förhållningssätt som intresserar sig för att beskriva sociomateriella relationer, alltså förhållanden mellan människor och ting. En analys utifrån ett aktör- nätverksteoretiskt perspektiv har gjorts på tre större transportnoder i Malmö och Stockholm genom deltagande observationer.

  Fenomenet exklusion i offentliga rum är på många sätt en relativt ny företeelse i Sverige. Utifrån ett angloamerikanskt perspektiv är emellertid fenomenet ingen nyhet. Det denna studie visar på är att utformningen av offentliga rum i Sverige idag kanske ligger närmare den angloamerikanska än vad som beskrivits i tidigare forskning. På transportnoderna har vi upptäckt tillsynes målmedvetna strategier som möjliggör exklusion av oönskade grupper. I en nordamerikansk kontext har detta under era decennier beskrivits som ett demokratiproblem. Frågan vi avslutningsvis ställer oss är om detta problem kanske ska börja tas på allvar även i Sverige?

 • 331.
  Svensson, Monica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Swahn, Susann
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnader2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera skillnader mellan könen avseende attityder till kvinnliga chefer. Det undersöktes på mellanchefsnivå om det fanns köns- och åldersskillnader i attityd till kvinnliga chefer, samt om det fanns en skillnad mellan privat anställda och landstingsanställda på mellanchefsnivå. Orsakerna till att det finns så få kvinnor på toppositioner belystes också, samt de eventuella åtgärder man kan vidta för att öka antalet kvinnor. Undersökningen genomfördes på 39 män och 48 kvinnor på mellanchefsnivå. Deltagarna var jämt fördelade mellan landsting och näringsliv i sydöstra Sverige. Studien genomfördes som enkätundersökning med slutna och öppna frågor. Resultaten visade att kvinnor ansåg sig mer orättvist behandlade avseende lönesättning än män. Kvinnor ansåg sig ha begränsade möjligheter pga. maktstrukturen i organisationer, medan män inte delade denna uppfattning i samma utsträckning. Kvinnor ansåg att de måste vara mer kompetenta än män, medan männen inte höll med om detta. Män ansåg inte att det var ett problem att det finns så få kvinnor på chefsbefattningar. De kvinnliga cheferna hade blivit ombedda att bli chefer, medan männen hade haft en egen målsättning att bli chef. Det fanns inga signifikanta samband mellan ålder och attitydfrågor i undersökningen, och det fanns endast en signifikant skillnad i attityder mellan sektorerna. Privatanställda menade att kvinnor hade sämre självförtroende än vad de landstingsanställda ansåg. Konklusionen är att attityderna till manliga och kvinnliga chefer ser olika ut. Män och kvinnor har olika föreställningar om det kvinnliga ledarskapet, där män inte ser de problem som kvinnan upplever. Det beror till viss del på de stereotyper som finns i vår kultur sedan urminnes tider och som är svåra att förändra. Det har hänt en del i vårt samhälle i positiv riktning, men det finns fortfarande olika förutsättningar för män och kvinnor att lyckas med sitt ledarskap. Till viss del är det så att männen fortfarande utgör normen och har tolkningsföreträde avseende hur en chef bör vara.

 • 332.
  Svensson, Tove
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bloggförebilders påverkan till lärande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Bloggar räknas till sociala medier och den största delen av användningen av sociala medier bland unga är fritidsrelaterad. Därför ser ungdomar sociala medier som ett verktyg för underhållning snarare än lärande. Internet har lett till nya förutsättningar för utbildning och lärande. Syftet med denna uppsats är att belysa påverkansprocesser som sker via bloggförebilder. Det innefattar förståelse för det lärande bloggläsare skapar via sina bloggförebilder. Materialet består av intervjuer med bloggläsare samt en dokumentstudie. Resultatet visar att bloggförebilden påverkar läsaren till lärande via blogginlägg om tankar, åsikter, känslor, erfarenheter, berättelser, drivkrafter, mål och drömmar, allt med utgångspunkt från bloggarens personlighet. Bloggläsarna får självförtroende och mod genom läsningen. De lär sig tolka känslor genom skriftlig kommunikation samt att känna empati och sympati för andra. De upplever också att de lär sig att vara bättre kompisar genom att läsa bloggarna. De lär sig saker de har användning för i hästvärlden, skolans värld samt i vardagen.

 • 333.
  Svensson, Tove
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Upplevelserna av mentala svackor hos idrottare, samt idrottspsykologers upplevelser av arbetet med svackor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När idrottare hamnar i en svacka kan de vända sig till en idrottspsykolog och det är den processen studien utgår ifrån. Studien avser att undersöka upplevelserna som sker vid mentala idrottssvackor hos både idrottare och idrottspsykologer, och därigenom sker en jämförande studie. Urvalet har bestått av fyra idrottspsykologer och tre idrottare. Materialet har samlats in via intervjuer som sedan kategoriserats i gemensamma kategorierna: mentala svackor, livshändelser, prestation, rådgivning, bakomliggande faktorer, generella övningar, mental träning, spänningsnivå, koncentration, visualisering, mål, självförtroende och självbild, rutiner och planering samt framtiden. Resultatet visar på att arbetet som sker vid mentala svackor är en individuellprocess med utgångspunkt från varje idrottares egen tolkning och arbetet med mål är centralt för både idrottspsykologer och idrottare. Om sedan idrottaren behöver självförtroende- eller koncentrationsträning arbetar man med att förbättra dessa delar genom att fokusera på andra mer betydelsefulla faktorer. Arbetsprocessen handlar om att idrottspsykologen ska hjälpa idrottaren att finna användbara metoder för att ta sig ur svackan och idrottaren har själv en central del i arbetsprocessen.

 • 334.
  Söderman, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Betydelse av text och uttryckssätt för minnesförmåga och emotion2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur en text ska utformas och förmedlas om man vill att den ska bevaras i minnet hos mottagaren och vad som väcker emotioner är frågor som den här studien vill söka svar på. Ett bekvämlighetsurval har använts och deltagarna har läst och lyssnat till olika texter. Efter varje text besvarades en enkät. Resultatet visar att utförandet av text och uttryck är beroende på om vi ska läsa eller lyssna till den. Vidare har ett samband mellan upplevd emotion och upplevd minnesförmåga noterats. Det finns dessutom ett genusperspektiv på detta men de tendenser till diskrepans som noterats kräver ytterligare forskning. Det finns dock tidigare studier som pekar på att de skillnader som påvisas i denna undersökning de facto existerar, (Bloise & Johnson, 2007).

 • 335.
  Söderman, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minne2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt gradadverbs effekt för emotion och minneslagring vid läsning och lyssning. Undersökningen har vidare sökt svara på huruvida verbala emotionella uttryck har någon effekt för emotion och minneslagring. Deltagarna har lyssnat till- och läst berättelser och därefter skattat sin egen grad av emotionell beröring. Deltagarna har också svarat på detaljfrågor efter varje berättelse i syfte att studera och möjligen bekräfta sambandet mellan emotioner och minneslagring. Antal deltagare (N=50) var fördelat på 15 män i åldern 27-67 (M=43.5) och 35 kvinnor i åldern 17-57 (M=38.0). Undersökningen har utförts på internet och för skattningarna har en Likertskala använts. Resultatet visade att gradadverb som enskild faktor inte har någon signifikant effekt för emotion och minneslagring. Resultatet visade däremot att distributionen, det sätt som berättelsen förmedlats på, har en signifikant effekt för emotion och minneslagring, men då under särskilda förutsättningar som tas upp i diskussionen. De verbala emotionella uttrycken hade ingen signifikant effekt för emotion och minneslagring.

 • 336.
  Söderström, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Håmås, Sandra
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Samverkan mellan kommuner - hur påverkar det medborgardeltagandet?: Fallstudier av tre kommuner i Dalarna.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about how municipalities with different qualifications are working with citizen participation. The study is based on the assumption that a small sized municipality with weak resources may have difficulties in the work of civic participation. This assumption is further investigated with a comparison between a municipality working with an individual planning office and two municipalities of similar size that collaborate with a mutual office for urban management. The research is focusing on how the planners themselves feel that the civic participation has worked in their municipality. Municipal documents are also used in this study next to the planners’ opinions to complete what might be missing. The study is part of the bachelor program Fysisk Planering (Spatial planning) and therefore the study includes civic participation which is a very important part of spatial planning. In the paper you can read about the municipalities that have been selected, their background, how they work with civic participation and what differences there are between the cases. Because of the fact that one of the cases includes two municipalities that cooperate in the planning field there is also a focus in the study on how this cooperation could look like, how it works in this case and at last how a cooperation like this can affect the work of the citizen participation in the municipalities.

 • 337.
  Tahiri, Valdete
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mångfald -En kvalitativ studie om arbetet med mångfald inom Skatteverket.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract We live in a society where the labor market is constantly evolving. And the amount of people on the market increases. We have chosen to focus on the concept of diversity because within Swedish research the focus on diversity is low. We have chosen to study diversity from a leadership philosophical perspective, the theory Diversity Management. The organization we have chosen to examine is Skatteverket. We believe that many companies are starting to focus on the concept of diversity because we live in a country with many different nationalities. The purpose of this study is to deepen the understanding of how the leaders at Skatteverket are working with diversity issues and how these are implemented in their daily work with their employees. In the background, we explain the concept of diversity, Skatteverket as an organization and Skatteverkets diversity plan. In addition to our background we will also present the government's guidelines against discrimination, the Discrimination law and the Equality Ombudsman. In order to answer the study’s purpose, we have chosen to use the qualitative method. We have implemented eight interviews with leaders that work at Skatteverket and the selection has been made with the help of our contact that we have at Skatteverket. The result has been divided into three different themes. The themes are leader’s definition of the diversity plan, diversity work at Skatteverket and the advantages and disadvantages of diversity work. The result shows that the leaders at Skatteverket is for diversity and believe that all individuals regardless of age, gender, ethnicity or disability should be treated equally. The leaders also agreed that they need more knowledge about the diversity work and wished that they could know more about the subject. The conclusions we can draw from our study is that the desire to develop diversity at Skatteverket is positive. And there are only positive attitudes from our informants regarding diversity and our informants only sees benefits with diversity. But diversity is not great and the diversity is low and there is a great ignorance of the diversity plan. The work with the design of the diversity plan need to be more regionally or at least the different Skatteverket in Sweden has to start to co-operate to increase the knowledge and the feeling of being involved in the work regarding diversity. To get a more deep insight into how leaders work with diversity issues, we need to investigate further, but instead focus on their employees. Keywords Diversity management, Leadership, Diversity work, Diversity Plan and Skatteverket.

 • 338.
  Tegel, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Avhopp i nätbaserade högskolekurser: betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att ur ett pedagogiskt perspektiv utveckla mer kunskap kring vad som kan föranleda avhopp i nätbaserad utbildning och hur relationen till utbildningskontexten ser ut. Det empiriska materialet utgörs både av intervjuer med lärare och studenter. Både studenter och lärare kom från nätbaserade kurser i tre olika ämnen. Dessutom genomfördes en observation av de lärplattformar som användes i kurserna med avseende på den kommunikation som hade ägt rum. Studenterna som intervjuades var dels sådana som funderat på avhopp men också de som hoppat av. Till studenterna ställde jag frågor kring kurssituationen och deras tankar kring avhopp och använde mig av frågeteman, där jag hämtade inspiration från tidigare gjorda studier om avhopp för att hitta lämpliga teman. Lärarna fick berätta om sina tankar dels kring hur de strukturerat upp sina kurser men också hur de såg på avhopp. Slutligen jämfördes alla tre aspekter: observationen, studenters och lärares svar. Resultatet visade att fenomenet avhopp var mångfacetterat och att det går att undersöka detta vidare ur flera olika perspektiv. Dialogen var av stor betydelse för avhopp, dock såg behoven olika ut. Det visade sig att både oerfarna och erfarna studenter hade behov av dialog och samarbete med andra. I denna studie var det inte självklart att erfarna studenter skulle vara mer självgående än andra. Både studenter och lärare tycktes vara överens om att det förelåg en attityd om att nätbaserade kurser var en enklare variant jämfört med campuskurser.

 • 339.
  Tegeman, Karin Andréasson
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Att skapa kunskap i informationshavet: Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranät2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Att skapa instruktioner handlar inte bara om orden, utan också om textstrukturen. Företag skapar många instruktioner som ofta ligger i ledningssystemet som presenteras via ett intranät. Studien undersöker på vilket sätt texten kan presenteras för att göra innehållet förståeligt och ge medarbetarna kunskap till handling. En intervjuundersökning gjordes på Skanska Sverige och deras ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Resultatet visar att det handlar till stor del om att skapa en överblick av systemet, och att texten skall struktureras på ett uppdelat sätt. Den här studien utgår ifrån begreppen Instructional Design och Läsbarhet och tolkar resultaten ur ett sociokulturellt perspektiv. Den visar att tidigare erfarenheter, bekantskap med texten och datorvana spelar en stor roll i hur användaren vill ha texten presenterad. Det diskuteras också om behovet av att strukturera texten på ett sådant sätt att en överblick av systemet skapas. Till vidare forskning föreslås en större studie med en experimentell metod som grund .

 • 340.
  Tegeman, Karin Andréasson
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Tydligt men komplicerat: om upplevelser av ledningssystem2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  De flesta företag använder sig av något slags system för att kontrollera arbetsflödet. Dessa system används av alla på företaget och därmed är det viktigt att undersöka, hur medarbetarna upplever detta system. Med en explorativ utgångspunkt gjordes en enkätstudie på ett företag i Västsverige. Resultatet visade att deltagarna, förutom några få procent i stort sett hade liknande positiva upplevelser. Ingen skillnad fanns heller mellan grupperingarna ung/gammal eller antal år de arbetat på företaget. Utmärkande var att många deltagare angav att systemet både var tydligt och komplicerat, vilket förklaras med hjälp av emotioner, attityder, teorier om användaracceptans och användbarhet.

 • 341.
  Tew, Mandy
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A Learning Organization? Evaluating the University of Canterbury's Strategic Transition toward Sustainability2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Institutions of higher educations (IHE), particularly universities, have a significant role to play in the global transformation to socio-ecological sustainability. This study focuses on the strategic planning efforts of one university, the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand where The Natural Step Framework (TNSF) is being used to develop a pan-University Sustainability Plan. Drawing upon the triple helix model of university-government-industry interactions for knowledge creation, and integrating principles of education for sustainable development into strategic organizational learning and change processes within higher education, this study suggests that advocates for sustainability within IHE can use the TNSF to assess institutional barriers and communicate specific opportunities in order to institutionalize strategic sustainable development and promote socio-ecological innovation.

 • 342.
  Thedsén, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Wilhelmsson, Christian
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Mediabilden av kravallerna2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Kandidatarbetet handlar om hur kravaller framställs i media. Vi har valt att fokusera på Göteborgs-Posten och Arbetarens rapportering från tre internationella politiska möten, WTO-mötet i Seattle, EU-toppmötet i Göteborg och G8-mötet i Genua. De frågor vi utgått ifrån är, Hur framställs kravallpolisens arbete och insatser under WTO-mötet i Seattle, EU-toppmötet i Göteborg, samt G8-mötet i Genua i tidningarna Göteborgs-Posten och Arbetaren? Vilka diskurser kan identifieras i tidningarna Göteborgs-Posten och Arbetaren? Vilka skillnader finns i framställningen om Göteborgs-Posten och Arbetaren fokuserar på ett annat land? Den metod vi använt för att få svar på frågeställningarna är kritisk diskursanalys som företräds av Norman Fairclough och vi har valt Frankfurtskolans kritiska teori och Jürgen Habermas vidareutveckling av den kritiska teorin som utgångspunkt. I resultatet kom vi fram till att tidningars ideologier på olika sätt speglades i framställningarna av kravallpolisens arbete. Göteborgs-Posten var i större utsträckning positiv till kravallpolisens arbete medan Arbetaren hade ett genomgående kritiskt förhållningssätt, vilket främst kom till uttryck i rapporteringen från Göteborg. I Göteborgs-Posten var det aktivisterna som utförde handlingar mot kravallpoliserna och i Arbetaren var bilden den motsatta. De diskurser som vi kunde urskilja var att mötet i Seattle, USA i mindre utsträckning var fokuserat på våldsamma kravaller, men desto mer på politiken bakom mötet. Mediebevakningen från Seattle var också i betydligt mindre omfattning än från Göteborg och Genua, vilket visar att när händelser sker långt ifrån det nationella, lokala minskar rapporteringen. Under mötenas inledande fas nämns förberedande diskurser samt kravallpolisens förberedelser. Under evenemangen hamnade fokus på de våldsamma kravallerna som ägde rum. Efter att mötena avslutats belyses kritiken från olika håll, dels mot aktivisterna och dels mot polisens agerande samt att utredningar och rättsprocesser inletts. Diskurser var nyhetsrapporteringens betoning på våldskonfrontationerna mellan polis och aktivist och det politiska budskapet drunknade i våldet, kaoset samt besvikelsen efteråt. Enligt Frankfurtskolans kritiska teori agerade medierna med hänsyn till ekonomiska faktorer som en del av en kapitalistisk ekonomi, vilket fick effekter på nyhetsrapporteringen. Enligt Habermas, utgör nyhetsrapporteringen ingen demokratisk dialog baserad på kommunikativ rationalitet byggt på sunt förnuft och kritiska reflektioner.

 • 343.
  Thiel, Ulrica
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Upphovet till denna studie är en nyfikenhet i hur medarbetare utvecklas via olika projekt, där de får ta stort ansvar själva för projektets upplägg, budget och resultat. De flesta projekt är till för verksamhetsutveckling, där det handlar om att effektivisera, förbättra och i vissa fall kost-nadsreducera processer och/eller verktyg för någon form av produktions- eller tjänsteorgani- sation. Dessvärre hinns eller prioriteras det sällan med att undersöka, utvärdera eller reflektera över hur ett projekts medlemmar har utvecklats såväl under projektets levnadstid som efter projektavslut. Syftet med denna studie är att söka kunskap och förståelse om hur ett projekts medlemmar upplever att deras myndiga medarbetarskap, lärande och utveckling har påverkats. Detta sö-kande efter kunskap och en ny förståelse har skett genom halvstrukturerade intervjuer av med-lemmar i ett projekt. Resultatet har sen tolkats med en hermeneutisk ansats i relation till Tengblad och Hällsténs (2006) teori om det myndiga medarbetarskapet samt Illeris (2006) teori om lärande. Resultatet visar att projektmedlemmarna har upplevt att arbetet i projektet har påverkats i riktning mot ett myndigt medarbetarskap, ett ökat lärande och i en utveckling

 • 344.
  Thun, Lina Karlsson & Sara
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  En studie om unga vuxnas upplevelser av att bo hemma2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studier har visat att unga har allt svårare att etablera sig på de arenor som hör vuxenlivet till, det gäller såväl inträde i arbetslivet, eget boende som familjebildande. Detta har medfört att ungdomstiden blivit allt mer utdragen och sträcker sig längre upp i åldrarna. Fokus i studien riktades mot ungas etablering på bostadsmarknaden och syftet med undersökningen var att nå en förståelse för hur ungdomar födda på 80-talet i åldrarna 19-23 år upplever situationen att bo hemma hos sina föräldrar. Vidare var studiens syfte att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ungdomarna till att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Detta problemområde kan ses ur ett mikro- och ett makroperspektiv, där sociala strukturer på makronivå utgörs av kulturen, normerna och värderingarna i samhället, samt de objektiva institutionerna. Mikronivån utgörs av individernas objektiva handlingar och de subjektiva värderingarna i de sociala nätverken som individen ingår i. Både Svensk och utländsk forskning har studerat hur strukturer på makronivån påverkar processen att flytta hemifrån, svenska undersökningar har visat att bostadsmarknad, arbetsmarknad och utbildningslängd har betydelse för när en individ flyttar hemifrån. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer över Internet med elva unga vuxna. Resultatet visade att ekonomi var en stor anledning till att fortsätta bo hemma, bostadsmarknaden nämns också som ett problem. Betraktat ur Eriksons psykosociala teori skulle boendet hemma hos föräldrarna kunna vara en lösning på krisen, att hitta sin roll i samhället då de unga vuxnas svårigheter med att etablera sig på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, gör att inträde i vuxenrollen försenas. Bekvämlighet, sällskap och stöd ses också som viktiga faktorer som gör att ungdomar vill bo kvar hemma. Fördelarna med boendeformen sammanfaller i hög grad med de ovan angivna anledningarna till att fortsätta bo hemma. Nackdelar är att privatlivet minskar, och att självständigheten påverkas negativt. Vuxenblivandet påverkas negativt av boendeformen, det är något samtliga informanter är överens om utom en. Det visade sig att männen fått mer respons på boendet ifrån arbetskamrater än vad kvinnorna fått. Relationerna mellan informanterna och deras familj har kunnat beskrivas i tre olika kategorier, de som har en nära relation till sin familj, de som har en bra relation och de som upplever att de har en bra relation men att de inte umgås så mycket med sin familj, vilket är positivt för relationen. Vi har även kunnat finna stöd i tidigare forskning för våra resultat, vilket vi upplever som en styrka i studien.

 • 345.
  Thölix, Joel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Havsnivåhöjning i översiktsplanering– En jämförande studie av tre svenska kommuner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie kommer att fokusera på i huvudsak två delar, en områdessöversikt och en fallstudie. Syftet med arbetet är att undersöka hur Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona kommun arbetar med översiktlig planering för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjningar samt att skapa en förståelse för fenomenet havsnivåhöjning. Vidare även att behandla vad stigande havsnivåer kan leda till och hur framtiden kan komma att te sig enligt forskning samt att beskriva strategier som kan användas för att öka motståndskfraften mot havsnivåhöjning.

  Studien kommer att utgå från kvalitativ forskning med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Metoden för datainsamling är dokument som kommer att utgå i från två typer av skrifter: vetenskapligt framställda och granskade dokument samt dokumentation utgiven av FN, statliga verk, länsstyrelser och kommuner. Dokumenten analyseras sedan med hjälp av en innehållsanalys som utgår från ett teoretiskt perspektiv, vilket utgörs av tre begrepp: anpassning, resilience och havsnivåhöjning.

  Slutligen diskuteras och jämförs fallen samt att frågeformuleringar diskuteras i form av slutsatser.

 • 346.
  Torre, Gabriele Della
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of Italy2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Since Italian unification, Southern Italy has lagged behind with respect to the North and for this reason it has been subsidized for a long time, by the Italian government before and the EU later. The fact that despite a huge amount of subsidies the South has not been able to reduce the development gap with the North has urged scholars to focus their attention on the capability of the society to improve its own situation which means to take into consideration sociological aspects with respect to economic development. The concept of social capital that refers to the types of relations between individuals, could represent one explanatory factor of the Southern backward situation. The purpose of this study is to understand the relationships between social capital and socio-economic disparities among the Northern and Southern regions of Italy. Firstly, a historical description of the Southern situational is described to point out the long duration of the issue. Secondly a recent economic description of the chosen regions has been made to show the still significant socio-economic disparities between the North and the South. Thirdly a literature review about the concept of social capital has been made in order to personally define the concept and choose useful indicators for the purpose of the thesis. Finally, according to the author’s interpretation, the social capital situation of the chosen regions has been pointed out and considerations about it in respect with the economic development have been made. According to the study, the two chosen regions represent different degrees of social capital. These seem to affect somehow the diverse economic development of the North and the South.

 • 347.
  Trokic, Melisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Balja, Ganimete
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to gain insight into refuges experience of traumatic events such as torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. For the study used theories which, inter alia, deals with many of the refugees coming to Sweden is influenced by various psychological trauma and may be accompanied by torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. To this study, a survey with 40 participants, 17 women and 23 men. There was also an interview on the Internet with a refugees consultant within the Red Cross. The men had higher average than women in all the perceived problems. Mann-Whitney test showed that there were no gender differences in terms of some of the perceived problems. Participants most positive experience was that they were aware that they have survived and have come to a safer country. The negative experience was that they could not speak Swedish, that they were forced to leave their home country, they were forced to adapt to Swedish society, they have lost their identity, they feel constant concern about being returned to their home country, they felt helpless and that they can not be in their home country. The most common problem was the tendency to flinch at the sudden sound or movement and reminder of the seats. The least most common problem was that they had a tendency to isolate themselves from others. In the discussion held discussion around all sections such as the ethical aspects have been taken when the questionnaire touched on sensitive issues, but that they were general, and do not affect sensitive memories, participation was voluntary and that other research has studied similar issues. Syfte med denna studie var att få insikt i flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser såsom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien användes teorier som bland annat tar upp att många av de flyktingar som kommer till Sverige är påverkade av olika psykiska trauman och det kan vara genom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien gjordes en enkätundersökning med 40 deltagare, 17 kvinnor och 23 män. Det gjordes även intervju via internet med en flyktingskonsult inom Röda Korset. Männen hade högre medelvärde än kvinnorna på samtliga upplevda problem. Mann-Whitney testet visade att det inte fanns några könsskillnader när det gäller några utav de upplevda problemen. Studiens deltagares mest positiva upplevelse var att de kände att de har överlevt samt har kommit till ett tryggare land. Det negativa som studiens deltagare upplevde var att de inte kunde det svenska språket, att de var tvungna att lämna hemlandet, de var tvungna att anpassa sig till det svenska samhället, de har förlorat sin identitet, de känner ständig oro för att skickas tillbaka till hemlandet, de kände sig hjälplösa samt att de inte kan vara i sitt hemland. De vanligaste problemen var benägenhet att rycka till vid plötsliga ljud eller rörelse och påminnelse om platser. Det minst vanligaste problemet var att de hade en tendens att isolera sig från andra. I diskussionen förs resonemang kring samtliga avsnitt såsom att etiska aspekterna har vidtagits då frågeformuläret berörde känsliga frågor men att de var allmänna och berör inte känsliga minnen, deltagandet var frivilligt och att annan forskning har studerat likvärdiga frågeställningar.

 • 348.
  Uhrvik, Markus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Det mörka rummet: En sociologisk studie av familjefotogafiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa familjefotografiets sociala funktion. Jag ville få en ökad förståelse för varför människor fotograferar familjen och vad dessa fotografier har för betydelse. För att nå denna djupare förståelse har en kvalitativ metod använts i den här undersökningen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter ur min bekantskapskrets. Resultatet av intervjuerna har redovisats var för sig för att ge en enhetlig bild av informanterna. Materialet har analyserats utifrån teman som har uppkommit under arbetets gång. Dessa teman var familjefotografen, familjen samt familjefotografiet. Vid analysen har det insamlade materialet tolkats med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och i relation till tidigare forskning samt de teorier av Bourdieu och Barthes som har använts vid denna studie. Resultatet påvisar att familjefotografier i dagens samhälle ofta föreställer barn och används för att exempelvis integrera nya medlemmar i familjen. Det kan då röra sig om nyfödda barn, ingiften eller nya familjebildningar. Familjefotografier har även funktionen att bevara lyckliga minnen av människor och händelser. Familjefotografiet konserverar de positiva minnesbilderna. I ett mörkt rum ser man inte den smuts som finns i hörnen. Det är samma sak med familjefotografierna som visar upp de ljusa ögonblicken i en familjs liv.

 • 349.
  Usmanova, Iman
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Dervishaj, Abetare
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Långvarig stress på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att anställda upplever stress på arbetsplatsen, på grund av att de upplever för mycket ansvar och krav på sitt arbete. Syftet med examensarbete var att undersöka på vilket sätt anställda upplever att långvarig stress på arbetsplatsen kan påverka deras hälsa och hur långvarig stress kan förebyggas. Den kvalitativa datainsamlingen användes för att genomföra studien vilket var stödjande för att förtydliga deltagarnas tankar och upplevelser kring fenomenet långvarig stress. Semistrukturerade intervjuer skedde. Intervjuer skedde med tre anställda från olika företag men med samma anställnings position. För genomförandet av examensarbete valdes att använda den hermeneutiska ansatsen. Genom analysprogrammet Atlas. Ti skapades huvud - och underkategorier för redovisning av resultatet. Huvudkategorierna bestod av; Långvarig stress på arbetsplatsen, stressreaktioner inom långvarig stress, och förebyggande åtgärder. De underkategorier som skapades var trötthet, viktökning, otillräcklig, o ambitiös & omotiverad, aggressivitet/ilska, ledsen/gråtfärdig, ledighet, stöd och uppmuntran från chef och hälsosam arbetsmiljö. Resultatet visade att deltagarnas uppfattning om långvarig stress var varierande beroende på hur länge de hade arbetat. Bland den första signalen på den långvariga stressen var då deltagarna inte kände att de fick tid för vilandet och återhämtningen. Därmed stöd och uppmuntran upplevdes som väldigt positivt och en viktig åtgärd för att förebygga den långvariga stressen på arbetsplatsen.

 • 350.
  Utbult, Max
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Refai, Rami El
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Musikalisk gestaltning av Trudvang2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatarbetet är att skapa musik till en folkgrupp som saknar en etablerad musikkultur. För att göra detta valdes folkgrupper ut ur den fiktiva spelvärlden Drakar och Demoner: Trudvang. Fornnordisk kultur var en inspiration till Trudvang och detta studerades för att påvisa likheter till folkgrupperna i Trudvang. Parallellerna mellan de olika kulturerna blev uppsatsens förundersökning. Uppsatsens förundersökning resulterade i att det finns en efterfråga på musik i spelet varpå två folkgrupper från Trudvang valdes ut för gestaltning med musik, alferna och virannerna. Baserat på instrument som samerna och anglosaxarna kunde tänkas använda producerade vi musik till den andra delen av forskningen. Musiken undersöktes genom att dela ut en enkät till erfarna spelare på spelets forum för att bestämma huruvida gestaltningen av alferna och virannerna var lyckad. Resultaten visade att det lämpar sig att gestalta dessa folkgrupper med den producerade musiken och som ett resultat ge dem en musikkultur.

45678 301 - 350 of 368
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf