Endre søk
Begrens søket
45678 301 - 350 of 369
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Reiz, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Lundin, Madeleine
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Visionen om den jämställda arbetsplasten- en studie av kommunanställdas erfarenheter och kunskaper om jämställdhet och jämställdhtesarbete vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sverige utnämndes senast år 2006 till världens mest jämställda land. Samtidigt visar forskning tvärt om att Sverige inte är ett jämställt land och att ojämställdhet finns på en rad områden i samhället. Denna studie syftar till att problematisera ämnet jämställdhet genom att belysa det formella och informella jämställdhetsarbete som bedrivs vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona kommun. Med utgångspunkt i de anställdas upplevelser sökte vi svar på följande frågor: Vilka kunskaper och erfarenheter har de anställda om det formella och informella jämställdhetsarbetet vid förvaltningen?, samt Vilka möjligheter och hinder finns vid förvaltningen för att uppnå en jämställd arbetsplats? Studien inleds med en definition av jämställdhetsbegreppet och jämställdhetsarbete, och en förförståelse för ämnet skildras. Vidare redogörs för studiens bakgrund där jämställdhet på nationell nivå, och jämställdhetspolitik och jämställdhetslag beskrivs. Även JämO: s kontroll- och granskningsfunktion tas upp. På kommunalnivå utgör Karlskrona kommuns organisation, kommunens jämställdhetsprogram, samt Barn- och ungdomsförvaltningen och dess jämställdhetsplan en central utgångspunkt i studien. Tidigare forskning lyfts fram och berör bland annat olika delar ur den statliga utredningen ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” och Ingrid Pincus avhandling ”The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non – implementation in Three Swedish Municipalities”. Metoden som genomsyrar studien är av kvalitativ karaktär, där empirin inhämtades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet var dels ett strategiskt val och bestod av åtta informanter, anställda inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Av dessa var fyra män respektive fyra kvinnor, verksamma på ledningsnivå och underställd nivå vid förvaltningen. Även en intervju med en politiker aktiv i Karlskrona kommuns jämställdhetskommitté genomfördes för att få en bättre inblick i jämställdhetskommitténs arbete i kommunen. Resultatet illustrerar informanternas tankar och reflektioner om jämställdhet, och är utformat efter temana; jämställdhetsbegreppet, Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram, Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan, arbetsplatsen, löner, hinder, möjligheter samt jämställdhetsombudens verksamhet. I analysen framgår det bland annat att informanterna ser jämställdhet som åsidosatt, och inte integrerat i den ordinarie verksamheten.

 • 302.
  Romhagen, Helen
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen:några enhetschefers intryck2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The aim of this text is to study how sectional managers in the care of the elderly work so as to promote basic human values. Semi-structured interviews generated qualitative data from five sectional managers. A hermeneutical approach was applied for interpreting the interviews. The result shows that the respondents are conscious of the fact that it takes a lot of long term work before a change in current procedures will happen. Also, the common everyday principles of work and basic values will continue to be part of the care of the elderly. Here the basic value that “ombudsmen” represent is an asset for future work and development. Sectional managers say they apply pedagogical principles in the way they fulfill their tasks. They create coherence and a common approach which in turn leads to care based on basic values. Consciousness about the significance of combining word and action is the case. However such processes may deepen by means of individual reflection and contribute to learning, development and change.

 • 303.
  Ronsby, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ung i Karlskrona: Lupp-undersökning 20092009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa hur gymnasieungdomar i Karlskrona kommun upplever sina livsvillkor avseende fritid, skola, politik/samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete, information och framtid. Avsikten är också studera hur Karlskrona kommuns ungdomssatsningar förhåller sig till nationella mål för ungdomspolitik. Kommunens arbete ställs i relation till tidigare utförda Lupp-undersökningar i andra kommuner samt till Ungdomsstyrelsens studie Den goda viljan, som berör praktiskt genomförande av kommunal ungdomspolitik. Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. En enkät riktad till ungdomar tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. Den metod som har använts i studien är kvantitativ. En enkätundersökning har genomförts i Karlskrona under våren 2009 och svaren har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Arbetet har även haft en induktiv ansats innebärande en prövande och sökande hållning till vad materialet kan innehålla. Resultaten tyder på att Karlskronaungdomarnas livssituation som i stor utsträckning sammanfaller med hur ungdomar i jämförda kommuner har det. De flesta uppger att de är nöjda med skola och fritidsmöjligheter, men ur materialet framträder också brister. Den nationella ungdomspolitiken har två övergripande mål; att ungdomar ska har verklig tillgång till välfärd och att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. I förhållande till dessa mål tyder studiens resultat på att många ungdomar inte anser sig fullt ut har möjligheter till inflytande i samhället och i skolan. Detta är intressant ur ett sociologiskt perspektiv då det tydliggör maktstrukturer och ungdomarnas begränsade möjligheter att påverka. Även i fråga om välfärd pekar undersökningen på problem, framförallt vad gäller flickors hälsa. I likhet med vad som framkommer i Den goda viljan, pekar svaren mot vikten av att definiera ungdomarnas roll i fråga om delaktighet, medborgare eller brukare, samt att kontinuerligt följa upp och värdera arbetet i relation till de ungdomspolitiska målen. De unga måste ges kunskap om hur de kan påverka i frågor som berör dem och samhället i helhet. Att de får delta i det offentliga samtalet är viktigt, inte bara för individen utan för demokratin överhuvudtaget.

 • 304.
  Roos, Linda
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Digital kompetens: Äldreomsorgspersonals upplevelser av en digitaliserad arbetsplats2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  This study highlights the importance of computer technology and its impact on elder care staff's skills development in the public sector. The government presents the digital agenda within which information and communication technology today is considered to have a potential for sustainability, growth and development. According to the EU Commission, there are several important elements that should be improved to digitize the workplace. Among these are digital literacy, collaboration between agencies and increased investments in research, education and innovation. New technology can be understood in different ways by individuals, some see the computer as something positive and exciting, while others may find it hard to see the opportunities for learning and development. The aim of this study is to explore how nursing assistants perceive the digitization in senior care and what factors influence their learning and digital skills. The method used was a qualitative study in which four semi-structured in-depth interviews were conducted with informants from different areas such as nursing homes and assisted living within the municipality. Through a hermeneutic research approach, interviews have been conducted, compared and finally interpreted. Focus has been on how the informants experiences the investigated phenomenon. The results show that elderly employees are experiencing the computer in different ways regardless of age. It also shows that an inner willingness and openness to learn something new is of great importance. To ease the individual's digital skills requires several interacting factors. It requires usage of resources, education and participation. Through increased resources in terms of finances and time to learn something new, the individual's professional development is empowered. Another factor is education in both group and individual to get a better understanding of the digital skills required. Participation is also considered as a factor which can enhance the individual's lifelong learning, active participation and motivation to improve skills in the elderly care. In summary, three of four informants thinks that the computer is as a good source for dialogue and knowledge sharing, information and communication can become clearer, and more efficient by using the computer as a tool in the workplace. However, they maintained that the more human interaction, face to face, is the one that works best.

 • 305.
  Rosenlund, Renée
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Interpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att förstå betydelsen av interpersonell självbild hos kvinnor med psykopatologiska symtom. Respondenterna som ingick i studien bestod av fyra kvinnor med psykopatologiska symtom, snittålder vid intervjutillfället var 27,5 år. Intervjuguide användes för att samla in det empiriska materialet som utformats utifrån interpersonell teori och humanistisk teori. Det kvalitativa resultatet har analyserats utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). Resultatet visar att det fanns svårigheter hos alla fyra kvinnliga respondenter utifrån självsystemet med emotionella och kognitiva svårigheter. Gemensamt för respondenterna var upplevelsen av negativa interpersonella relationer i familj eller omgivning och svag interpersonell självbild. Resultatet tyder på att interpersonell självbild är en faktor som har haft betydelse för psykopatologiska symtom hos respondenterna.

 • 306.
  Rosén, Karolina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat": Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. Nya synsätt i planeringen har vunnit framgång och fått betydelse för att angripa en komplicerad verklighet, där visioner är ett exempel. Idag används visioner av flertalet kommuner som ett strategiskt styrmedel. En vision utarbetas genom att aktörer visualiserar en önskvärd framtid och sedan är det olika aktörers uppgift att konkretisera målen inom visionen och tydliggöra strategier. Visioner är ofta vaga i sin karaktär vilket ger utrymme för att de kan tolkas på olika sätt. Det kan därmed bli problematiskt då visioner ska initieras i planer och projekt.

  Den här studien syftar till att skapa förståelse för hur visioner används som verktyg i planeringen, då den ska tolkas, förstås och implementeras av planerarprofessioner till en konkret detaljplan. Studien avgränsas till att studera problematiken utifrån vilka tankemönster, beteenden och normer som utvecklas och befästs i en profession utifrån tre teoretiska perspektiv; institutionalisering, stigberoende och socialt kapital. Studiens forskningsdesign utgörs av en fallstudie där ett fall har undersökts. Som fallstudie valdes Vision Älvstaden (2012) med en detaljplan för Frihamnen. Studiens metoder utgörs av dokumentstudier av kommunala styrdokument med anknytning till planeringsprojektet och semi-strukturerade intervjuer med olika planerarprofessioner som deltagit i arbetet med Frihamnen.

  Det studerade materialet visar att visionen är vägledande och utgör en gemensam målbild för professionerna i arbetet med att utveckla Älvstaden och Frihamnen. Dock visar materialet på att det finns begrepp i visionen där professionerna inte är helt överens när de väl ska appliceras och användas i detaljplanen. Det kan således innebära att det finns institutionaliserade tankemönster, som genom socialt kapital fått starkt gehör och påverkar utfallet. Slutsatserna för studien visar även att samverkan och dialog varit en viktig del i planeringsprocessen så att delar av visionen kunnat förverkligas. Dock visar det sig finnas en institutionaliserad struktur för hur planeringsprocesser bedrivs, som innebär att det finns svårigheter med att samverka i gränsöverskridande nätverk, vilket påverkat utfallet i detaljplanen för Frihamnen.

 • 307.
  Royson, Johanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Att ha varit mobbad: en studie av upplevelser kring mobbning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka upplevelser kring att ha blivit utsatt för mobbning i skolan. Litteratur och tidigare forskning visade bl.a. på samband mellan mobbning och låg självkänsla, även på könsskillnader i utövandet av mobbning, samt att följderna av mobbning kan bli förödande. Studien tillämpade halvstrukturerade/fokuserade intervjuer och fenomenologisk analys användes för att tolka data. De känslor och upplevelser som beskrevs i intervjuerna verkar överensstämma med vad som tidigare framkommit i forskning om mobbning. Slutsatserna kunde inte generaliseras, men det kunde dock konstateras att följderna av skolmobbning kan bli betydande och mer forskning inom området behövs för att förstå hur individer upplever mobbning och därefter skapa effektivare åtgärder.

 • 308.
  Ryding, Jennie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  A game-based intervention for adolescent dating violence: A focus group investigation of 'Green Acres High'2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Adolescents dating violence has become an international public health problem. The majority of the adolescents in Europe and North America have experienced some sort of dating relationship and even if many of these relationships are healthy ones there is an increase of destructive and violent relationships. Previous research indicates varied as well as limited results from already existing prevention and intervention efforts addressing adolescent dating violence. Dating violence prevalence is increasing and effective prevention and intervention methods are needed in order to reduce and prevent its existence. The purpose of this study was to evaluate a game-based intervention called ‘Green Acres High’, created by the CAVA-project group. Swedish adolescents that recently had played the game were interviewed with the means of focus groups in order to examine their subjective experience of this new type of intervention. Results indicate that the use of a game as an intervention method for this socially sensitive topic was perceived as positive by the adolescents, seeing it as a new, engaging and interesting method. The findings from the study indicate that dating violence is a topic in need of further discussion and that this game has potential to affect its players, both attitudinal and knowledge wise.

 • 309.
  Samuelsson, Pernilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  En studie över lärare och assistenter inom särskolan, skillnader i deras upplevelse av psykosocial arbetsmiljö2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se om det finns någon skillnad mellan hur lärare och assistenter, uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse på tre olika särskolor. Deltagarna som ingick i studien bestod av 17 lärare och 17 assistenter inom särskolorna. De arbetar med elever som inte kan nå grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder på grund av en hjärnskada. Urvalspersonerna är kvinnor och män i olika åldrar med skiftande anställningstid. Mätinstrumentet som användes i studien var enkäter som grundar sig på teorier om psykosociala arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader mellan lärare och assistenter samt skillnader mellan särskolorna inom vissa faktorer.

 • 310.
  Sandberg, Annette
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Listening to the other always Bears Fruit2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This field study would not have been feasible without the grant from Minor Field Studies (MFS) who allowed me to spend time in Jerusalem, nor, more importantly, without the contribution by JCJCR and all the informants. A special thanks to Daniel Rossing and Hana Bendcowsky from JCJCR for opening doors and assisting with translation and their observations, and for bearing with me through difficult times to help make this project become a reality. My tutor Heléne Ivarsson at Blekinge Institute of Technology has generously shared her experiences with me and encouraged me all through the course of the study.

 • 311.
  Sandborg, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Pedagogisk utformning av ANT-programmet ”Steg-för-Steg”2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ANT-programmet Steg-för-Stegs pedagogiska upplägg. Genom att:  Analysera programmets pedagogiska utformning  Studera några ledares syn på det pedagogiska upplägget. Metod: Denna uppsats är grundad i en hermeneutisk ansats eftersom intresset var att studera innebörden och dess betydelse och därigenom finna förståelse. Texttolkning av programmets kursmaterial har använts för att kunna se vilken pedagogisk utformning programmet har och intervjuer har använts för att få kunskaper i tre ledares syn på programmets upplägg. Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns två pedagogiska utformningar på Steg-för-Steg program. Då det gäller själva upplägget av programmet har den socialkonstruktivist pedagogisk grund. Och då det gäller hur ledarna ska förhålla sig i programmet lutar det åt en behavioristisk pedagogik implicit med en kognitivistiskt pedagogik. Ledares syn på programmet var i stort sätt positivt med en viss känsla av att programmet var lite väl styrt och tillrättalagt. Den pedagogiska utformningen har lett till att ledare har känt en frustration över att inte få styra och komma med egna åsikter. Studien är med hermeneutiska ansats och söker ökade förståelsekunskap, därför skall inte resultatet generaliseras.

 • 312.
  Sapač, Aleš
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Senčar, Monika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Corporate Visual Identity of the Housing Company Karlskronahem: Evaluation and Possible Improvements2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Corporate visual identity (CVI) plays a significant role in the way an organization presents itself to both internal and external stakeholders as well as expresses the values and ambitions of an organization, its business, and its characteristics. The main purpose of this study is to evaluate five elements of CVI: color, typography, company name, logo and web site. Our research is of an exploratory nature as we were trying to investigate literature findings in a case study to broader our knowledge of the problem. It is also of a descriptive nature because it is necessary to have a clearer picture of the things you wish to collect data for. As a research approach both qualitative and quantitative research were used. The strategy we decided to be the most appropriate for our research is a case study. We adopted case study strategy, using Karlskronahem as a single case within which the elements of their CVI – the name, logo, typography, colors as well as web site were embedded cases. It helped us to broaden our knowledge of CVI. We also used different data collection techniques for each element, so therefore using embedded cases was a good idea. Methods used in our cases were Internet-mediated questionnaire and computer-assisted self-administered questionnaires. The primary reason for using questionnaires is that we were concerned about data quality. We were dealing with complicated questions, while at the same time we had to gather responds from huge amount of responders. Some of the positive sides of questionnaires are that the respondent is in control and may decide to pause, reread a question, or think about an answer; it gives him more time to understand the meaning of the question and retrieve and compose an answer, which improves the quality of answers. After receiving the data, data analysis had to be made. Data analysis used in this thesis relies on theoretical propositions; therefore we compared the collected information with presented literature, enabling us to draw the necessary conclusions. Data collection started with getting in touch with Karlskronahem. First we wanted to find out who exactly is their target audience. One of them is ‘students’. The reason why we decided to focus only on students as a target group is because they seemed very critical and later on – because they enabled us to gather the very first, neutral impressions about their CVI. Student's target group does not only include students who are located in Karlskrona and Sweden but also from different countries. The aspect that we were most interested in when having in mind CVI – »What are audience's responses on different elements of CVI when they are first exposed to them«? To gather first impressions was important because we wanted to concentrate on design part of Karlskronahem's CVI and not gather responds about CVI that is already colored with different information about the company etc. We found that Karlskronahem’s brand name works quite good in local market, some improvements should be made for international ones. There are also some recommendations made for logotype, especially concerning familiar meaning and effect of the logotype. To improve this, changes of elaborateness, harmony, naturalness and proportion are proposed. Company’s typography and colors hold a special place in visual identity, which is also visible in their pleasant and successful representation and usage. Results also showed that web site’s overall appeal is efficient and positive. Brand familiarity evaluation judged in favor of one company. Possible recommendation and improvements for CVI are discussed in detail in data analysis and conclusion.

 • 313.
  Savasadia, Kiran
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Human Resource arbetets betydelse för lärande och kompetensutveckling inom två olika organisationer2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats handlar om vilken betydelse Human Resource arbetet har för kompetensutvecklingen inom två olika organisationer. Under senare år har relativt stora satsningar gjorts på personalutbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser i arbetslivet. Forskning har visat att kunskapsproduktionen i samhället ökar ständigt och för att finna en lösning på detta har många företag valt att satsa på kompetensutveckling. Det bakomliggande antagandet har varit att det i allt högre grad är kunskap och kompetens än kapital som växer i framtiden. Därför bör såväl privata som offentliga organisationer satsa på kompetensutveckling både kortsiktligt och långsiktligt för att kunna möta de framtida kraven. En väl fungerande verksamhet har en god inblick i vilka krav som ställs på företaget och vilken kompetens som de anställda bör ha. Många företag har under 1990- talet drabbats av neddragningar som har resulterat i att försämrade förutsättningar för utbildningar som har till syfte att kompetensutveckla personalen. Syftet med uppsatsen har varit att skapa förståelse för HR arbetets betydelse för lärandet och kompetensutvecklingen inom två olika organisationer. Med hjälp av kvalitativa intervjuer visar resultatet på att respondenterna från båda företagen anser att kompetensutveckling är en viktig del för företagets framtid. HR arbetet har en tydlig koppling till kompetensutvecklingen eftersom det är inom HR avdelningen som den mesta planeringen och struktureringen sker. Vad som även framkommit är att företagen vill kompetensutveckla de anställda men att resurserna ofta inte räcker till för kontinuerlig kompetensutveckling. Det vilar istället på den enskilde individens ansvar att på egen hand utöka sina kunskaper.

 • 314.
  Savasadia, Kiran
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Informationsteknik i den svenska skolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Informationstekniken är ett begrepp som har vuxit fram ur de senaste årens datorteknikutveckling. De första datorerna som utvecklades var stora och klumpiga och hade som uppgift att lösa matematiska problem. Redan under 1960-talet kom riksdagen överens om att introducera datortekniken i den svenska skolan men det var inte förrän 80-talet och tidigt 90-tal som datorämnet blev obligatoriskt. Mellan 1984-1993 satsades sammanlagt 240 miljoner kronor på att få in datorer i skolans undervisning. Utöver denna summa satsade kommunerna oerhörda summor på datoranvändningen. När samhället är på god väg in i ett informationssamhälle ställs det nya krav på skolan, inte minst på undervisningen. Dagens skola är i stort behov av utbildade lärare inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena samtidigt som skolan i sin tur ska sträva mot att utveckla intresset för teknik i undervisningen. Därmed ska IT ses som en faktor till att utveckla skolan och undervisningen där läraren inte längre har rollen som en ledare som ska mata eleverna med kunskap. Tvärtom ska läraren nu agera som en handledare som ska inspirera eleverna i deras lärande. Skolan behöver inte längre vara en plattform där ”lärandet sker” utan eleverna har möjligheten att kunna arbeta från andra platser. Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om vad för påverkan de olika styrdokumenten har för lärarens upplägg av IT-undervisning på gymnasienivå. Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar när det gäller användningen av IT. De nya möjligheter som IT erbjuder innebär både problem och möjligheter för läraren. Kvaliteten av IT grundar sig i uppfattningen kring IT och vilka resurser skolan vill lägga på utvecklingen av den. Lärarnas bristande datorkunskaper är en av de största faktorerna som hindrar utvecklingen för den nya undervisningsmetoden. Trots detta har man inte gjort mycket för att hindra okunnigheten. De ekonomiska resurserna har alltså bara räckt till införskaffandet av datorer och andra redskap, men inte till att utveckla lärarnas kunskaper. Ett skäl till detta har varit att i början då intresset var stort satsades det mycket på att integrera informationstekniken i skolan. När resurserna inte räckte till började man spara som i sin tur har påverkat utvecklingen av IT i undervisningen.

 • 315.
  SHALA, LABEATA
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  FN:s BARNKONVENTION / UNICEF:s del i arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova & Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract Uppsatsens huvudsyfte är att belysa UNICEF:s (Förenta Nationernas barnfond) arbete med implementeringen av FN:s barnkonvention i Kosova samt belysa Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF. Den sociologiska teorin jag använt är George Ritzers teori om den metateoretiska scheman. Ritzer skapade ett metateoetisk schema för att analysera samhället ifrån fyra olika nivåer: mikro, makro och subjektiv och objektiv. Makro-objektiv fokuserar sig mer på stora stora sociala fenomen som, samhällen, byråkrati etc, medan mikro-subjektiv omfattar stor skaliga icke materialistiska fenomen som värden och normer. För att få en sanningsenlig bild av både barnen och UNICEF har jag använt mig av kvalitaiv och kvantitiv metod. Två intervjuer har genomförts med de anställdna inom UNICEF Kosova och en enkätundersökning (surveyundersökning) där totlat 100 barn deltog i. Jag har valt presentera intervjuresultatet i teman i samband med underfrågor medan enkätunderökningens resultatet har jag presenterat i diagram. Urvalet av intervjuepersonerna har valts i samband med det jag ansåg vara relevant för uppsatsens tema, och vad gäller enkätundersökningen har de deltagande barnen valts slumpmässigt. Intervju resultatet visar bl.a att Kosova inte har rätt att ratificera FN:s konevntion om barns rättigheter pga. av dess status som protektorat samt pga att de inte uppfyller andra kriterier. Enkätundersökningens resultat visar att barnen är medvetna om att de har rättigheter men är inte medvetna att det heter FN:s konvention om barnsrättigheter samt att barnen ser på UNICEF som en humanitär organisation mer än som FN:s barnfond.

 • 316.
  Sheikhnur, Hodda
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Sejdic, Elma
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  ”Jag mötte min själsfrände på nätet” En studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har ett nytt fenomen vuxit fram. Det har blivit populärt med nätdejtingsajter där människor kan mötas. En intressant aspekt av samspelet på internet är hur individer presenterar sig själva online. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som använder dejtingsajten Spray date, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus riktas mot dejtingsajten Spraydate Den metod vi valt att använda är en kvalitativ innehållsanalys. Vi har valt denna metod för att den verkar vara mest passande för att få svar på studiens syfte. I studiens analysdel använder vi oss av Anthony Giddens idéer om identitet och självidentitet och individen under den senmoderna epoken samt George Herbert Meads Symboliska interaktionism. Vi kommer också att definiera begreppet identitet. Enligt Giddens påverkas vårt beteende av den kulturella miljön vi föds och växer upp i. Men det betyder inte att vår individualitet eller den fria viljan tas ifrån oss. Det kan verka som om vi får den form och prägel som samhället bestämmer åt oss. Profilerna är en viktig del av nätdejtningen. Medlemmarna presenterar sig bäst via en fyllig och tydlig profil, ärlighet och ett foto är viktiga faktorer när det gäller informationen människorna väljer att lämna om sig själva. Det tycks vara lättare att ljuga över nätet människor kan ”hitta” på sina profiler och utge sig för något de inte är. Individerna bakom profilerna hade en klar uppfattning om vilka de är och de vilka personligheter och identiteter de har. Resultatet visar att personerna på dejtingsajten Spraydate skriver öppet om sina livssituationer, sina drömmar och sina personligheter. Men framförallt är det fritidssysselsättningar och aktiviteter som lyfts fram i deras profiler. De flesta kvinnor beskriver sig utifrån adjektiv som ödmjuk, charmig, mysig, lugn och söt. Männen däremot beskriver sig som romantiska, omtänksamma, hjälpsamma, trygga och kreativa. Medlemmarna är ute efter någon de har något gemensamt med t.ex. fritidsintressen eller aktiviteter. Gemensamt är att medlemmarna på dejtingsajten Spraydate söker efter kärleken. De flesta är ute efter allt ifrån kärleksrus till stadiga förhållanden. Det finns även de som inte är ute efter något seriöst utan vill bara ha kul. Omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner. I presentationerna betonas ärlighet, trygghet, skratt och humor.

 • 317.
  Shoipe, Aydogan Zelal och Breznica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Nebahat Akkoc- en röst till de kurdiska kvinnor som aldrig vågat tala2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Nebahat Akkoc Författare: Shoipe Breznica, Zelal Aydogan Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Det turkiska samhället är ett starkt legitimerat samhälle som är svårt att förändra, speciellt för en etnisk minoritets kvinna. Nebahat Akkoc har bevisat motsatsen. Berättelsen om Nebahats liv är ingen typisk livsberättelse, men den kurdiska Nebahat är ingen vanlig kvinna och inte heller en regelrätt samhällsmedborgare. Vårt syfte är att förklara och förstå hur starkt en enda människas vilja och mod kan vara. Uppsatsen handlar om hennes liv och hennes syn på livet från barndomen till vuxenlivet. Hon är kvinnan som har gett de kurdiska kvinnorna en röst, inte bara nationellt utan även internationellt. Nebahat Akkoc har genom sitt kvinnocenter (Ka- Mer) räddat oerhört många kvinnor och trots hot från den turkiska regimen så lyckas hon påverka och förändra livet för många. Nebahat Akkoc är en kvinna som representerar de som har blivit fråntagna sin röst, genom den nonchalans som finns mot kvinnor i många kurdiska samhällen. Som kurdisk kvinna i Turkiet är du nästintill osynlig. Familjen och kollektivet är det allra viktigaste i kurdiska samhällen. Vår förförståelse för det kurdiska samhället och de rådande normer och värderingar må vara stort, men förförståelse om Nebahat Akkoc s livshistoria är obefintlig. Centrala begrepp som är disponerade i uppsatsen och kopplas samman till analysen är socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, normer och värderingar. För att få en rättvis bild av Nebahats liv har vi använt oss av den narrativa metoden som innebär att en människa återger sin vardag eller sin historia som en berättelse. Resultatet presenteras som en färdig livsberättelse om en häpnadsväckande kvinna, vars liv inte går att bortse ifrån. Resultat är översatt från Turkiska och är en återberättning av Nebahats Akkoc´s egna ord. Vi har valt att använda oss av följande överskrifter för att ge en överskådlig bild av hennes livsberättelse; Mina första år, studietid, etnisk identitet, vem är jag, min familjs roll i mitt liv, min roll i familjen, familjerelationen, mål i livet, mitt äktenskap. Genom analys kopplad till de olika centrala begreppen finner vi att socialisationsprocessen är av ytterst vikt för Nebahats mod och styrka. Nyckelord Akkoc Nebahat, socialisation, kön, identitet, jagmedvetande, roll, kurd, norm, värdering, kvinna.

 • 318.
  Singakly, Diana
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Alkoholmissbruk hos föräldrar och dess konsekvenser på kommunikationen med barnet och barnets utveckling.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt Barnen med alkoholmissbrukande föräldrar lever i svåra förhållanden och de är noggranna med att bevara hemligheten om alkoholmissbruket. Barnets liv påverkas mycket negativt och det orsakar destruktiva konsekvenser i barnets framtid. Syftet med studien är att ta reda på hur förälderns alkoholmissbruk påverkar kommunikationen med barnet och hur barnets utveckling påverkas. Syftet besvarades genom öppna frågor till barn till föräldrar med alkoholmissbruk. Deltagarna i studien är fyra barn mellan 14 och 15 år gamla och en mamma till två barn på 11 och 14 år. Resultatet visade att barnen lever i en kaotisk omvärld där ingenting kan förutbestämmas, de är övergivna och misslyckade. De känner sig inte älskade, och får sämre fysisk – och psykisk hälsa. Det är tydligt i barnens berättelser att det inte finns någon konkret kommunikation hemma. De lever inte gemensamt i familjen, var och en får klara sig själv. Det påverkar barnens relationer och beteende utanför hemmet. Barnets utveckling går inte rätt till, och de anser sig själva mindre värda än andra barn. Barnen saknar hopp om framtiden, och det krävs mycket för att de ska känna sig ”hela” igen. Sökord: Alkoholmissbruk, utveckling, kommunikation. Abstract Children with alcohol abuse parents live in difficult conditions and they are careful to keep the secret about alcohol abuse. Children life seriously affected as it destructive consequences in the child future. The purpose of the study is to find out how alcohol abuse parents affect communication with the Childs development is affected. Purpose answered by open questions to the Childs parents with alcohol abuse. Four children took part in the study with age between 14 and 15 years and one mother of two children with 11 and 14 years .the results showed children live where nothing can be predetermined. They are abandoned and failure. They do not feel beloved and get worse physical health. It is clearly told by children that they do not have concrete communications at home. They do not join all together home, each one manage and explain himself. It takes effects on Childs relations and behaviour outside the home. The Childs development cannot be in right way, and consider themselves inferior than others. The children have no hope of future. It takes a lot to them to feel over again. Keywords: Alcohol abuse, Development, Communication.

 • 319.
  Sjöblom, Emil
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Upplevelser av Lärande hos Unga Vuxna Visstidsanställda2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur unga vuxna upplever sitt lärande som visstidsanställd och vilka faktorer som påverkar dem i sitt lärande som visstidsanställda. Information har samlats in, bearbetas och presenteras enligt hermeneutisk metodik. Därefter tolkas den utifrån Illeris (2007) teori om lärandedimensioner och unga vuxnas lärande. Resultatet visar att unga vuxna främst drivs av sin inre vilja att lära och syftet är att bygga sin framtid med erfarenheter. De ställer höga krav på respons och stöd och de upplevda kraven från samhället har visat sig drivande för dem. De drivs av viljan att lära om sig själva och för sin framtid oavsett arbete.

 • 320.
  Sjöholm, Theresa
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Tre studenter med ADHD berättar om upplevelsen av att läsa i högre utbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Research shows that there is a lack of knowledge of adult students with ADHD. Most of all research focuses on children with ADHD in school. The purpose of this study was to gain a better understanding of how adult learners with ADHD experience academic studies related to cognitive difficulties, emotion, motivation, and their experience of SOC. The questions tried to determine how any cognitive difficulties and emotions are perceived, how students' motivation to study impacted and their experience of SOC based on studies in higher education. To answer the purpose and questions used qualitative interviews based on three students with ADHD using a hermeneutic method. The results showed that participants experienced difficulty in concentration during lectures, as well as the performance of tasks, especially if the data was felt boring. It also emerged that participants often pushed forward on the data which resulted in that they were behind in school. The results also showed that student’s emotions and motivation can have both negative and positive effects on participants. Emotions as disinterest, frustration and fatigue had a negative impact on motivation and emotion as interest and happiness had good impact on motivation. The results also show that participants' sense of SOC shifts, where a high sense of component intelligible are most important to the participants' well-being.

 • 321.
  Sjölin, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad högskolestudenter har för matvanor och kroppsuppfattning. Resultatet grundar sig på enkätsvar som delades ut till 48 studenter vid en högskola i södra Sverige, 24 kvinnor och 24 män. Tre grupper utformades: Ekonomutbildning, Lärarutbildning och Hälsa/ vårdutbildning. Resultatet visar att det att 44 av de 48 deltagarna anser sig ha bra självkänsla men majoriteten ansåg att skolarbetet påverkade självkänslan. Många kände sig även stressade inför tentor vilket för en del fick följden att de slarvade med maten. Den grupp som ansåg sig minst nöja med sin vikt var hälsa/vård och majoriteten av dem trodde det var lättare att få ett arbete efter avslutade studier om man inte är överviktig. Ingen skillnad mellan könen kunde styrkas då ett oberoende t-test gjordes med saknade signifikans.

 • 322.
  Sjöström, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Hur en otrygg anställning påverkar det psykologiska kontraktet hos medarbetare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to investigate how people with insecure employment affect the psychological contract in the perspective of workers' experience. The questions in this study were: how does a person with insecure employment perceive the psychological contract and what consequences dose an insecure employment have on the psychological contract. The study was a qualitative method with semi-structured interviews. The results showed that the absent relationship that existed between the participants and the employer was assumed to be affected by insecure employment. The result revealed that one of the consequences was falling confidence and less support to the employer as an effect of insecure employment and psychological contract. The study also showed that the experience of a psychological contract break is reduced thanks to the high job satisfaction. The psychological contract was experienced as problematic in absent, due to the absent relationship with the employer, thanks to imbalance between the promise and commitment. The discoveries made in the study was that job insecurity has a negative impact on the relationship with the employer and the high level of job satisfaction counteracts experienced psychological contract break.

 • 323.
  Sjöström, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Timvikariers förutsättningar för utvecklandet av yrkeskompetens2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Studiens syfte var att tillför mer kunskap kring vilka förutsättningar timanställda inom vården upplever finns för att utveckla yrkeskompetens. Frågeställning i studien var: hur upplever timvikarier sina förutsättningar att utveckla yrkeskompetens? Den datainsamlingsmetoden som användes för att svara på syftet och frågeställningen bestod av narrativa dagböcker som kompletterades med intervjuer. Ansatsen var hermeneutisk, då det är timvikariernas egna upplevelser kring de förutsättningar som är fokus. Resultatet visade att det fanns olika förutsättningar till utvecklandet av yrkeskompetens och att många av dessa relaterades till det sociala stödet som var en av förutsättningarna. Denna studie tillför kunskap kring de oklarheter som finns kring timanställdas arbete och vilka deras förutsättningar för utvecklandet av yrkeskompetens är. Studien tillför även kunskap kring timvikariernas upplevelse av de olika förutsättningar som finns för att utveckla yrkeskompetens.

 • 324.
  Solomon, Josefine
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Delat Ledarskap: dubbelt så bra, hälften så svårt?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det kan många gånger vara ett ensamt arbete att vara en ledare eller en chef. Att vara ensam i att fatta beslut och i bedömningar kan i längden vara påfrestande. Men den finns en form av ledarskap som, när den fungerar väl, verkar ha möjlighet att hindra de baksidor som en chef eller ledare kan utsättas för. Svaret på det är så enkelt som att vara två. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka vad som främjar eller hindrar ett framgångsrikt delat ledarskap i arbetslivet. Data har samlats in genom två samtalsintervjuer med personer som gemensamt driver ett företag. Resultatet beskriver hur ett framgångsrikt delat ledarskap kan fungera där relationen ledarna emellan är viktig, att det finns en tillit till varandra och att det alltid finns tydliga förväntningar på varandra och på vad som ska genomföras. Det beskrivs också att, studiens huvudfynd, feedback kan bidra till bland annat personlig utveckling i såväl framgång som motgång. Detta har inte tidigare hittats i forskning kring delat ledarskap utan det är något som kan ses som unikt för denna studie.

 • 325.
  Steen, Martin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Svensson, Karin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Änghede, Angelica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  E-learning – en utbildningsmetod och dess nytta2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Companies that invest in e-learning have different expectations regarding the outcome of the investment. According to literature and articles it is common that companies see reduction of costs as the primary benefit with e-learning. Therefore we ask ourselves the question if companies have attained the expected benefit of the investment in e-learning and to what extent cost reduction have been a determining factor in the investments? The purpose of the thesis is to examine if companies that invest in e-learning have attained the expected benefits. We also want to examine what the reason for investing in e-learning is and if cost reduction is the primary reason for investing. The study is founded on a qualitative method that is based on a case study in eight companies. The seven primary objects of study were interviewed during personal meetings while the interview with the secondary object of study was conducted over the telephone. The method for analysis is based on three different portions that are formed to give the reader a better overview of the chapter in a structured manner. “Blended learning” have proven to be the most used method of learning in the researched companies. The combination of e-learning and traditional learning contributes to increased efficiency and better accessibility at the same time as a physical interaction between teacher and student takes place. The companies did not have any expectations that e-learning would reduce costs, they wanted to achieve a higher level of efficiency and make education accessible for a broader audience. All the companies considered that their expectations on e-learning have been fulfilled and that the method of education is a well needed complement to traditional learning.

 • 326.
  Stinnette, Nathan
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Li, Zhuona
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Rajaee, Shahla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Success Factors for Supporting Intercultural Engagement of Employees towards Sustainability2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Abstract: The goal of this thesis is to contribute to the overall progress of society towards sustainability by supporting the engagement of employees of multinational organizations. By first identifying unique aspects of sustainability that are important for engagement and aspects of national culture that affect receptivity to sustainability messages, the authors were able to make informed selections of success factors contributing to intercultural sustainability engagement. Within these categories, specific strategies and actions leading to successful engagement were identified, based on interviews and survey results from experienced sustainability practitioners and intercultural management experts, as well as an extensive literature review. The further selection and refinement of these led to the development of a capacity building tool to help sustainability practitioners address cultural differences when working to engage employees of multinational organizations in sustainability.

 • 327.
  Svensson, Christoffer
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap.
  Zivanovic, Svetlana
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap.
  Man föds inte till man, man blir det.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  KönsrollsAbstrakt Den teoretiska förankringen i undersökningen utgick från anknytningsteorin. Denna teori utgår från att individen redan som barn utvecklar någon form av bindning (trygg eller otrygg) till sina föräldrar. Syftet med studien var att undersöka samband mellan vuxna mäns anknytningsstilar och könsrollskonflikter - vilka definieras här som mäns rädsla för att inte kunna uppnå samhällets normer och värderingar vad gäller maskulinitet. Dessutom avsågs att undersöka hur det eventuella sambandet förhåller sig till typ av yrke. Deltagarna var indelade i två grupper, en grupp män inom typiskt kvinnliga yrken (sjuksköterskestuderande, lärarstuderande och arkitektstuderande) och en grupp män inom typiskt manliga yrken (brandmän och studerande inom tekniska ämnen). Hypotesen var att de män som arbetar inom typiskt manliga är mer benägna att hamna i könsrollskonflikter än de män som arbetar inom typiskt kvinnliga yrken. Kategorisering av anknytningsstilar genomfördes på gruppnivå och på individuell nivå. Databearbetningen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Slutsatsen blev att det fanns ett samband mellan könsrollskonflikter och anknytningsstilarna secure och fearful på både gruppnivå och individuell nivå. Utmärkande egenskaper för individer med en trygg anknytningsstil är att de har en positiv bild på sig själva och på andra och därmed mindre risk att hamna i könsrollskonflikter i motsats till individer karaktäriserade som otrygga. Ingen skillnad fanns på individnivå mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken. På gruppnivå anträffades ett antal signifikanta skillnader mellan könsrollskonflikter och yrke, något som inte fanns på individuell nivå.

 • 328.
  Svensson, Josefin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Öljefors, Christine
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Millennials- Den nya och krävande generationen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Psykologisk forskning visar på att unga medarbetare, den så kallade Millennialgenerationen, efterfrågar en annan typ av ledarskap än deras äldre föregångare. Syftet med studien var att undersöka unga medarbetares föreställningar om transformativt ledarskap samt i vilken utsträckning dessa föreställningar motiverar dem i arbetet. Hypotes: Transformativt ledarskap är gynnsamt för unga vuxnas motivation på arbetsplatsen jämfört med andra ledarstilar så som laissez-faire och transaktionellt ledarskap. Undersökningsmetoden som använts var en webbaserad enkätdesign med 28 deltagare i åldrarna 20-38. Resultatet stödjer studiens syfte och hypotes, det transformativa ledarskapet var det som motiverade unga vuxna mest på arbetsplatser. Diskussionen leder fram till förslag på framtida forskning för att utöka kunskapen på området. Research in psychology shows that young co-workers, the so-called Millennials, are asking for a different kind of leadership than their older predecessors. The aim of this study was to examine young employee perceptions of transformational leadership and the extent to which these perceptions motivate them in their work. Hypothesis: Transformative leadership is beneficial for young adults' motivation in the workplace compared to other leadership styles such as laissez-faire and transactional leadership. The survey methodology used was a web-based questionnaire was designed with 28 participants aged 20-38. The result supports the study's purpose and hypothesis, the transformative leadership was what motivated young adults most at workplaces. The discussion leads to suggestions for future research to expand knowledge in the field.

 • 329.
  Svensson, Kate
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Trivsel, lärande och kompetensutveckling. En studie om arbetslivsfaktorer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Kompetenskraven i samhället och på företag som vill vara konkurrenskraftiga ändras och det blir viktigt för företagen att satsa på lärande och kompetensutveckling hos medarbetarna för att de ska kunna möta förändringarna, undvika stress och ohälsa samt uföra ett kvalificerat arbete. Det är många komponenter som ska spela inför att ge effekt på medarbetarnas lärande. Arbetstrivseln har de senaste decennierna fått stor betydelse när det gäller företagens konkurrenskraft. Syftet med undersökningen är att undersöka arbetstrivselns betydelse för lärande på arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes med hjälp av sex medarbetare och en chef på ett företag med generellt hög arbetstrivsel. Genom intervjuer och en djupintervju berättade informanterna hur de upplever lärande. Undersökningen visar att det finns stöd för att arbetstrivseln är betydelsefull för de anställdas lärande. Flera faktorer är betydelsefulla för lärande på jobbet. Arbetsplatsen med ledningen och det klimat som råder är viktiga för arbetstrivseln och för lärande genom att skapa förutsättningar som främjar dem båda, vilket generar medarbetare som trivs, är drivkraftiga och vill lära.

 • 330.
  Svensson, Mia
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ogenblad, Kathrine
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Vädrets betydelse och inverkan i människors vardagsliv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Förhållandevis lite har skrivits om vilken inverkan olika väderfeno-men har på människan. Däremot finns mer forskning angående mil-jön och vikten av dagsljus. Den här studien ville undersöka om det ligger någon sanning i att vädret verkligen styr både vår fysiska och mentala hälsa. Vad är det egentligen som gör människan så engage-rad i ett fenomen, är det vädret i sig eller ”bara” föreställningar. I studien deltog 48 st, 24 studenter (yngre) och 24 pensionärer (äldre). Deltagarna fyllde i en enkät med tre frågeblock angående hälsa, mo-tivation och emotioner i förhållande till väder. Resultatet visade bland annat att de som uppgav sig vara friluftsmänniskor också var mindre påverkade av vädret än andra. Eftersom resultatet antyder att den här gruppen mår bättre emotionellt sett, kanske de inte heller blir deprimerade i samma utsträckning som de övriga deltagarna.

 • 331.
  Svensson, Mikael
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Wallström, Viktor
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Exklusionens Arkitektur: en studie av exkluderingens görande i offentliga rum utifrån ett aktör-nätverksperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk dagspress uppmärksammat flera exempel där fysisk miljö agerar exkluderande— alltså bidrar till att utesluta vissa grupper av människor från offentliga platser. En trend som kan skönjas är bland annat att denna “exkluderande design” blir allt vanligare i städer, nationellt som internationellt. I denna uppsats ställer vi frågan hur denna exklusion tar sig form i en svensk kontext genom olika praktiker. Vi har tagit oss an denna fråga med hjälp av aktör-nätverksteori, ett vetenskapligt förhållningssätt som intresserar sig för att beskriva sociomateriella relationer, alltså förhållanden mellan människor och ting. En analys utifrån ett aktör- nätverksteoretiskt perspektiv har gjorts på tre större transportnoder i Malmö och Stockholm genom deltagande observationer.

  Fenomenet exklusion i offentliga rum är på många sätt en relativt ny företeelse i Sverige. Utifrån ett angloamerikanskt perspektiv är emellertid fenomenet ingen nyhet. Det denna studie visar på är att utformningen av offentliga rum i Sverige idag kanske ligger närmare den angloamerikanska än vad som beskrivits i tidigare forskning. På transportnoderna har vi upptäckt tillsynes målmedvetna strategier som möjliggör exklusion av oönskade grupper. I en nordamerikansk kontext har detta under era decennier beskrivits som ett demokratiproblem. Frågan vi avslutningsvis ställer oss är om detta problem kanske ska börja tas på allvar även i Sverige?

 • 332.
  Svensson, Monica
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap.
  Swahn, Susann
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap.
  Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnader2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera skillnader mellan könen avseende attityder till kvinnliga chefer. Det undersöktes på mellanchefsnivå om det fanns köns- och åldersskillnader i attityd till kvinnliga chefer, samt om det fanns en skillnad mellan privat anställda och landstingsanställda på mellanchefsnivå. Orsakerna till att det finns så få kvinnor på toppositioner belystes också, samt de eventuella åtgärder man kan vidta för att öka antalet kvinnor. Undersökningen genomfördes på 39 män och 48 kvinnor på mellanchefsnivå. Deltagarna var jämt fördelade mellan landsting och näringsliv i sydöstra Sverige. Studien genomfördes som enkätundersökning med slutna och öppna frågor. Resultaten visade att kvinnor ansåg sig mer orättvist behandlade avseende lönesättning än män. Kvinnor ansåg sig ha begränsade möjligheter pga. maktstrukturen i organisationer, medan män inte delade denna uppfattning i samma utsträckning. Kvinnor ansåg att de måste vara mer kompetenta än män, medan männen inte höll med om detta. Män ansåg inte att det var ett problem att det finns så få kvinnor på chefsbefattningar. De kvinnliga cheferna hade blivit ombedda att bli chefer, medan männen hade haft en egen målsättning att bli chef. Det fanns inga signifikanta samband mellan ålder och attitydfrågor i undersökningen, och det fanns endast en signifikant skillnad i attityder mellan sektorerna. Privatanställda menade att kvinnor hade sämre självförtroende än vad de landstingsanställda ansåg. Konklusionen är att attityderna till manliga och kvinnliga chefer ser olika ut. Män och kvinnor har olika föreställningar om det kvinnliga ledarskapet, där män inte ser de problem som kvinnan upplever. Det beror till viss del på de stereotyper som finns i vår kultur sedan urminnes tider och som är svåra att förändra. Det har hänt en del i vårt samhälle i positiv riktning, men det finns fortfarande olika förutsättningar för män och kvinnor att lyckas med sitt ledarskap. Till viss del är det så att männen fortfarande utgör normen och har tolkningsföreträde avseende hur en chef bör vara.

 • 333.
  Svensson, Tove
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Bloggförebilders påverkan till lärande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Bloggar räknas till sociala medier och den största delen av användningen av sociala medier bland unga är fritidsrelaterad. Därför ser ungdomar sociala medier som ett verktyg för underhållning snarare än lärande. Internet har lett till nya förutsättningar för utbildning och lärande. Syftet med denna uppsats är att belysa påverkansprocesser som sker via bloggförebilder. Det innefattar förståelse för det lärande bloggläsare skapar via sina bloggförebilder. Materialet består av intervjuer med bloggläsare samt en dokumentstudie. Resultatet visar att bloggförebilden påverkar läsaren till lärande via blogginlägg om tankar, åsikter, känslor, erfarenheter, berättelser, drivkrafter, mål och drömmar, allt med utgångspunkt från bloggarens personlighet. Bloggläsarna får självförtroende och mod genom läsningen. De lär sig tolka känslor genom skriftlig kommunikation samt att känna empati och sympati för andra. De upplever också att de lär sig att vara bättre kompisar genom att läsa bloggarna. De lär sig saker de har användning för i hästvärlden, skolans värld samt i vardagen.

 • 334.
  Svensson, Tove
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Upplevelserna av mentala svackor hos idrottare, samt idrottspsykologers upplevelser av arbetet med svackor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  När idrottare hamnar i en svacka kan de vända sig till en idrottspsykolog och det är den processen studien utgår ifrån. Studien avser att undersöka upplevelserna som sker vid mentala idrottssvackor hos både idrottare och idrottspsykologer, och därigenom sker en jämförande studie. Urvalet har bestått av fyra idrottspsykologer och tre idrottare. Materialet har samlats in via intervjuer som sedan kategoriserats i gemensamma kategorierna: mentala svackor, livshändelser, prestation, rådgivning, bakomliggande faktorer, generella övningar, mental träning, spänningsnivå, koncentration, visualisering, mål, självförtroende och självbild, rutiner och planering samt framtiden. Resultatet visar på att arbetet som sker vid mentala svackor är en individuellprocess med utgångspunkt från varje idrottares egen tolkning och arbetet med mål är centralt för både idrottspsykologer och idrottare. Om sedan idrottaren behöver självförtroende- eller koncentrationsträning arbetar man med att förbättra dessa delar genom att fokusera på andra mer betydelsefulla faktorer. Arbetsprocessen handlar om att idrottspsykologen ska hjälpa idrottaren att finna användbara metoder för att ta sig ur svackan och idrottaren har själv en central del i arbetsprocessen.

 • 335.
  Söderman, Lars
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Betydelse av text och uttryckssätt för minnesförmåga och emotion2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Hur en text ska utformas och förmedlas om man vill att den ska bevaras i minnet hos mottagaren och vad som väcker emotioner är frågor som den här studien vill söka svar på. Ett bekvämlighetsurval har använts och deltagarna har läst och lyssnat till olika texter. Efter varje text besvarades en enkät. Resultatet visar att utförandet av text och uttryck är beroende på om vi ska läsa eller lyssna till den. Vidare har ett samband mellan upplevd emotion och upplevd minnesförmåga noterats. Det finns dessutom ett genusperspektiv på detta men de tendenser till diskrepans som noterats kräver ytterligare forskning. Det finns dock tidigare studier som pekar på att de skillnader som påvisas i denna undersökning de facto existerar, (Bloise & Johnson, 2007).

 • 336.
  Söderman, Lars
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minne2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt gradadverbs effekt för emotion och minneslagring vid läsning och lyssning. Undersökningen har vidare sökt svara på huruvida verbala emotionella uttryck har någon effekt för emotion och minneslagring. Deltagarna har lyssnat till- och läst berättelser och därefter skattat sin egen grad av emotionell beröring. Deltagarna har också svarat på detaljfrågor efter varje berättelse i syfte att studera och möjligen bekräfta sambandet mellan emotioner och minneslagring. Antal deltagare (N=50) var fördelat på 15 män i åldern 27-67 (M=43.5) och 35 kvinnor i åldern 17-57 (M=38.0). Undersökningen har utförts på internet och för skattningarna har en Likertskala använts. Resultatet visade att gradadverb som enskild faktor inte har någon signifikant effekt för emotion och minneslagring. Resultatet visade däremot att distributionen, det sätt som berättelsen förmedlats på, har en signifikant effekt för emotion och minneslagring, men då under särskilda förutsättningar som tas upp i diskussionen. De verbala emotionella uttrycken hade ingen signifikant effekt för emotion och minneslagring.

 • 337.
  Söderström, Anna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Håmås, Sandra
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Samverkan mellan kommuner - hur påverkar det medborgardeltagandet?: Fallstudier av tre kommuner i Dalarna.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur kommuner med olika förutsättningar arbetar med medborgardeltagande. Studien grundas på antagandet att en mindre kommun med svaga resurser kan få svårigheter i arbetet med medborgardeltagande. Detta antagande utreds i en jämförelse mellan en kommun som arbetar med ett enskilt plankontor och två kommuner av liknande storlek som samarbetar med en gemensam stadsbyggnadsförvaltning. Forskningen har fokuserat på hur planarkitekterna själva upplever att arbetet med medborgardeltagandet har fungerat i deras kommun. För att komplettera planerarnas åsikter behandlas också kommunala dokument i studien. Arbetet är en del av kandidatprogrammet Fysisk Planering och handlar om medborgardeltagande som är en viktig del av den fysiska planeringen. I uppsatsen går det att läsa om de kommuner som har valts ut, deras bakgrund, hur de arbetar med medborgardialoger samt vilka skillnader som finns mellan de två fallen. Då det ena fallet innefattar två kommuner som samarbetar inom planeringsområdet finns det också i uppsatsen utredningar kring hur kommuner kan samverka, hur samarbetet ser ut i det här fallet samt hur en sådan samverkan kan påverka arbetet med medborgardeltagandet.

 • 338.
  Tahiri, Valdete
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Tapper, Jimmie
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Mångfald -En kvalitativ studie om arbetet med mångfald inom Skatteverket.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract Vi lever i ett samhälle där arbetsmarknaden ständigt utvecklas och aktörerna på arbetsmarknaden blir allt fler. Vi har valt att belysa begreppet mångfald och anledningen till att vi valde att studera mångfald är att inom svensk forskning berörs knapp mångfaldsfrågor. Vi har valt att studera mångfald utifrån ett ledarskapsfilosofiskt perspektiv, teorin Diversity Management. Organisationen som vi har valt att undersöka är Skatteverket. Vår förförståelse är att flera företag belyser begreppet mångfald i och med att vi lever i ett land med många olika nationaliteter. Syftet med den här studien är att fördjupa kunskaperna om hur Skatteverkets ledare arbetar med mångfaldsfrågor och hur dessa implementeras i deras dagliga arbete med sina medarbetare. I bakgrunden har vi redogjort för begreppet mångfald, Skatteverkets som organisation och Skatteverkets mångfaldsplan. Utöver vår bakgrund presenteras regeringens riktlinjer mot diskriminering, Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen. För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden. Vi har genomfört åtta intervjuer med ledare som arbetar på Skatteverket och urvalet har skett med hjälp av vår kontaktperson som vi har vid Skatteverket. Resultatet har redovisats i tre olika teman. Dessa teman är ledarnas definition av mångfald, mångfaldsplan och mångfaldsarbete på Skatteverket och fördelar och nackdelar med mångfaldsarbete på Skatteverket. Resultatet visar att ledarna vid Skatteverket är för mångfaldsarbete och menar att alla individer oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionshinder ska behandlas lika. Ledarna var också överens om att de behöver mera kunskap om mångfaldsarbete och de önskade att de kunde mera om ämnet. Slutsatserna vi kan dra av vår undersökning är att viljan om att utveckla mångfalden inom Skatteverket finns. Det finns enbart positiva attityder hos våra informanter samt lyfter våra informanter fram fördelar med mångfald. Men mångfalden är inte stor och det finns en stor okunskap om mångfaldsplanen. Samt att arbetet med utformandet av mångfaldsplanen skulle vara mer regionalt eller i alla fall ske mer gemensamt tillsammans med Sveriges olika Skatteverk runt om i landet för att öka kunskap och känslan av att vara delaktig i arbetet kring mångfald. För att få en mera djup inblick i hur ledarna arbetar med mångfaldsfrågor hade vi behövt undersöka vidare, men istället fokusera på deras medarbetare. Nyckelord Diversity management, Ledarskap, Mångfaldsarbete, Mångfaldsplan, Skatteverket

 • 339.
  Tegel, Anna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Avhopp i nätbaserade högskolekurser: betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att ur ett pedagogiskt perspektiv utveckla mer kunskap kring vad som kan föranleda avhopp i nätbaserad utbildning och hur relationen till utbildningskontexten ser ut. Det empiriska materialet utgörs både av intervjuer med lärare och studenter. Både studenter och lärare kom från nätbaserade kurser i tre olika ämnen. Dessutom genomfördes en observation av de lärplattformar som användes i kurserna med avseende på den kommunikation som hade ägt rum. Studenterna som intervjuades var dels sådana som funderat på avhopp men också de som hoppat av. Till studenterna ställde jag frågor kring kurssituationen och deras tankar kring avhopp och använde mig av frågeteman, där jag hämtade inspiration från tidigare gjorda studier om avhopp för att hitta lämpliga teman. Lärarna fick berätta om sina tankar dels kring hur de strukturerat upp sina kurser men också hur de såg på avhopp. Slutligen jämfördes alla tre aspekter: observationen, studenters och lärares svar. Resultatet visade att fenomenet avhopp var mångfacetterat och att det går att undersöka detta vidare ur flera olika perspektiv. Dialogen var av stor betydelse för avhopp, dock såg behoven olika ut. Det visade sig att både oerfarna och erfarna studenter hade behov av dialog och samarbete med andra. I denna studie var det inte självklart att erfarna studenter skulle vara mer självgående än andra. Både studenter och lärare tycktes vara överens om att det förelåg en attityd om att nätbaserade kurser var en enklare variant jämfört med campuskurser.

 • 340.
  Tegeman, Karin Andréasson
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Att skapa kunskap i informationshavet: Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranät2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Creating instructions is not just about words, but also about text structure. A company creates many instructions to document their management systems, which often are presented through an intranet. This study examines how the text can be presented to make content understandable and give employees the knowledge to take action. An interview survey was made at Skanska Sweden and their management system "Vårt sätt att arbeta". The results show that it is mainly about creating an overview of the system and creating separations between different text sections. This study is based on concepts of Instructional Design and Legibility and interpreted from a communication and socio-cultural perspective. The result showed that experience, acquaintance with the text and computer skills played a large role in how the user wants the text presented. It also discussed how to structure the text in such a way that an overview of the system could be created. A suggestion for further research is, a major study with an experimental method as a basis.

 • 341.
  Tegeman, Karin Andréasson
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Tydligt men komplicerat: om upplevelser av ledningssystem2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  De flesta företag använder sig av något slags system för att kontrollera arbetsflödet. Dessa system används av alla på företaget och därmed är det viktigt att undersöka, hur medarbetarna upplever detta system. Med en explorativ utgångspunkt gjordes en enkätstudie på ett företag i Västsverige. Resultatet visade att deltagarna, förutom några få procent i stort sett hade liknande positiva upplevelser. Ingen skillnad fanns heller mellan grupperingarna ung/gammal eller antal år de arbetat på företaget. Utmärkande var att många deltagare angav att systemet både var tydligt och komplicerat, vilket förklaras med hjälp av emotioner, attityder, teorier om användaracceptans och användbarhet.

 • 342.
  Tew, Mandy
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  A Learning Organization? Evaluating the University of Canterbury's Strategic Transition toward Sustainability2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Institutions of higher educations (IHE), particularly universities, have a significant role to play in the global transformation to socio-ecological sustainability. This study focuses on the strategic planning efforts of one university, the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand where The Natural Step Framework (TNSF) is being used to develop a pan-University Sustainability Plan. Drawing upon the triple helix model of university-government-industry interactions for knowledge creation, and integrating principles of education for sustainable development into strategic organizational learning and change processes within higher education, this study suggests that advocates for sustainability within IHE can use the TNSF to assess institutional barriers and communicate specific opportunities in order to institutionalize strategic sustainable development and promote socio-ecological innovation.

 • 343.
  Thedsén, Marcus
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Wilhelmsson, Christian
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Mediabilden av kravallerna2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Kandidatarbetet handlar om hur kravaller framställs i media. Vi har valt att fokusera på Göteborgs-Posten och Arbetarens rapportering från tre internationella politiska möten, WTO-mötet i Seattle, EU-toppmötet i Göteborg och G8-mötet i Genua. De frågor vi utgått ifrån är, Hur framställs kravallpolisens arbete och insatser under WTO-mötet i Seattle, EU-toppmötet i Göteborg, samt G8-mötet i Genua i tidningarna Göteborgs-Posten och Arbetaren? Vilka diskurser kan identifieras i tidningarna Göteborgs-Posten och Arbetaren? Vilka skillnader finns i framställningen om Göteborgs-Posten och Arbetaren fokuserar på ett annat land? Den metod vi använt för att få svar på frågeställningarna är kritisk diskursanalys som företräds av Norman Fairclough och vi har valt Frankfurtskolans kritiska teori och Jürgen Habermas vidareutveckling av den kritiska teorin som utgångspunkt. I resultatet kom vi fram till att tidningars ideologier på olika sätt speglades i framställningarna av kravallpolisens arbete. Göteborgs-Posten var i större utsträckning positiv till kravallpolisens arbete medan Arbetaren hade ett genomgående kritiskt förhållningssätt, vilket främst kom till uttryck i rapporteringen från Göteborg. I Göteborgs-Posten var det aktivisterna som utförde handlingar mot kravallpoliserna och i Arbetaren var bilden den motsatta. De diskurser som vi kunde urskilja var att mötet i Seattle, USA i mindre utsträckning var fokuserat på våldsamma kravaller, men desto mer på politiken bakom mötet. Mediebevakningen från Seattle var också i betydligt mindre omfattning än från Göteborg och Genua, vilket visar att när händelser sker långt ifrån det nationella, lokala minskar rapporteringen. Under mötenas inledande fas nämns förberedande diskurser samt kravallpolisens förberedelser. Under evenemangen hamnade fokus på de våldsamma kravallerna som ägde rum. Efter att mötena avslutats belyses kritiken från olika håll, dels mot aktivisterna och dels mot polisens agerande samt att utredningar och rättsprocesser inletts. Diskurser var nyhetsrapporteringens betoning på våldskonfrontationerna mellan polis och aktivist och det politiska budskapet drunknade i våldet, kaoset samt besvikelsen efteråt. Enligt Frankfurtskolans kritiska teori agerade medierna med hänsyn till ekonomiska faktorer som en del av en kapitalistisk ekonomi, vilket fick effekter på nyhetsrapporteringen. Enligt Habermas, utgör nyhetsrapporteringen ingen demokratisk dialog baserad på kommunikativ rationalitet byggt på sunt förnuft och kritiska reflektioner.

 • 344.
  Thiel, Ulrica
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Upphovet till denna studie är en nyfikenhet i hur medarbetare utvecklas via olika projekt, där de får ta stort ansvar själva för projektets upplägg, budget och resultat. De flesta projekt är till för verksamhetsutveckling, där det handlar om att effektivisera, förbättra och i vissa fall kost-nadsreducera processer och/eller verktyg för någon form av produktions- eller tjänsteorgani- sation. Dessvärre hinns eller prioriteras det sällan med att undersöka, utvärdera eller reflektera över hur ett projekts medlemmar har utvecklats såväl under projektets levnadstid som efter projektavslut. Syftet med denna studie är att söka kunskap och förståelse om hur ett projekts medlemmar upplever att deras myndiga medarbetarskap, lärande och utveckling har påverkats. Detta sö-kande efter kunskap och en ny förståelse har skett genom halvstrukturerade intervjuer av med-lemmar i ett projekt. Resultatet har sen tolkats med en hermeneutisk ansats i relation till Tengblad och Hällsténs (2006) teori om det myndiga medarbetarskapet samt Illeris (2006) teori om lärande. Resultatet visar att projektmedlemmarna har upplevt att arbetet i projektet har påverkats i riktning mot ett myndigt medarbetarskap, ett ökat lärande och i en utveckling

 • 345.
  Thun, Lina Karlsson & Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  En studie om unga vuxnas upplevelser av att bo hemma2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studier har visat att unga har allt svårare att etablera sig på de arenor som hör vuxenlivet till, det gäller såväl inträde i arbetslivet, eget boende som familjebildande. Detta har medfört att ungdomstiden blivit allt mer utdragen och sträcker sig längre upp i åldrarna. Fokus i studien riktades mot ungas etablering på bostadsmarknaden och syftet med undersökningen var att nå en förståelse för hur ungdomar födda på 80-talet i åldrarna 19-23 år upplever situationen att bo hemma hos sina föräldrar. Vidare var studiens syfte att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ungdomarna till att bo kvar hemma hos sina föräldrar. Detta problemområde kan ses ur ett mikro- och ett makroperspektiv, där sociala strukturer på makronivå utgörs av kulturen, normerna och värderingarna i samhället, samt de objektiva institutionerna. Mikronivån utgörs av individernas objektiva handlingar och de subjektiva värderingarna i de sociala nätverken som individen ingår i. Både Svensk och utländsk forskning har studerat hur strukturer på makronivån påverkar processen att flytta hemifrån, svenska undersökningar har visat att bostadsmarknad, arbetsmarknad och utbildningslängd har betydelse för när en individ flyttar hemifrån. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer över Internet med elva unga vuxna. Resultatet visade att ekonomi var en stor anledning till att fortsätta bo hemma, bostadsmarknaden nämns också som ett problem. Betraktat ur Eriksons psykosociala teori skulle boendet hemma hos föräldrarna kunna vara en lösning på krisen, att hitta sin roll i samhället då de unga vuxnas svårigheter med att etablera sig på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, gör att inträde i vuxenrollen försenas. Bekvämlighet, sällskap och stöd ses också som viktiga faktorer som gör att ungdomar vill bo kvar hemma. Fördelarna med boendeformen sammanfaller i hög grad med de ovan angivna anledningarna till att fortsätta bo hemma. Nackdelar är att privatlivet minskar, och att självständigheten påverkas negativt. Vuxenblivandet påverkas negativt av boendeformen, det är något samtliga informanter är överens om utom en. Det visade sig att männen fått mer respons på boendet ifrån arbetskamrater än vad kvinnorna fått. Relationerna mellan informanterna och deras familj har kunnat beskrivas i tre olika kategorier, de som har en nära relation till sin familj, de som har en bra relation och de som upplever att de har en bra relation men att de inte umgås så mycket med sin familj, vilket är positivt för relationen. Vi har även kunnat finna stöd i tidigare forskning för våra resultat, vilket vi upplever som en styrka i studien.

 • 346.
  Thölix, Joel
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Havsnivåhöjning i översiktsplanering– En jämförande studie av tre svenska kommuner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie kommer att fokusera på i huvudsak två delar, en områdessöversikt och en fallstudie. Syftet med arbetet är att undersöka hur Malmö stad, Norrköpings kommun och Karlskrona kommun arbetar med översiktlig planering för att öka motståndskraften mot havsnivåhöjningar samt att skapa en förståelse för fenomenet havsnivåhöjning. Vidare även att behandla vad stigande havsnivåer kan leda till och hur framtiden kan komma att te sig enligt forskning samt att beskriva strategier som kan användas för att öka motståndskfraften mot havsnivåhöjning.

  Studien kommer att utgå från kvalitativ forskning med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Metoden för datainsamling är dokument som kommer att utgå i från två typer av skrifter: vetenskapligt framställda och granskade dokument samt dokumentation utgiven av FN, statliga verk, länsstyrelser och kommuner. Dokumenten analyseras sedan med hjälp av en innehållsanalys som utgår från ett teoretiskt perspektiv, vilket utgörs av tre begrepp: anpassning, resilience och havsnivåhöjning.

  Slutligen diskuteras och jämförs fallen samt att frågeformuleringar diskuteras i form av slutsatser.

 • 347.
  Torre, Gabriele Della
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of Italy2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Since Italian unification, Southern Italy has lagged behind with respect to the North and for this reason it has been subsidized for a long time, by the Italian government before and the EU later. The fact that despite a huge amount of subsidies the South has not been able to reduce the development gap with the North has urged scholars to focus their attention on the capability of the society to improve its own situation which means to take into consideration sociological aspects with respect to economic development. The concept of social capital that refers to the types of relations between individuals, could represent one explanatory factor of the Southern backward situation. The purpose of this study is to understand the relationships between social capital and socio-economic disparities among the Northern and Southern regions of Italy. Firstly, a historical description of the Southern situational is described to point out the long duration of the issue. Secondly a recent economic description of the chosen regions has been made to show the still significant socio-economic disparities between the North and the South. Thirdly a literature review about the concept of social capital has been made in order to personally define the concept and choose useful indicators for the purpose of the thesis. Finally, according to the author’s interpretation, the social capital situation of the chosen regions has been pointed out and considerations about it in respect with the economic development have been made. According to the study, the two chosen regions represent different degrees of social capital. These seem to affect somehow the diverse economic development of the North and the South.

 • 348.
  Trokic, Melisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Balja, Ganimete
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to gain insight into refuges experience of traumatic events such as torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. For the study used theories which, inter alia, deals with many of the refugees coming to Sweden is influenced by various psychological trauma and may be accompanied by torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. To this study, a survey with 40 participants, 17 women and 23 men. There was also an interview on the Internet with a refugees consultant within the Red Cross. The men had higher average than women in all the perceived problems. Mann-Whitney test showed that there were no gender differences in terms of some of the perceived problems. Participants most positive experience was that they were aware that they have survived and have come to a safer country. The negative experience was that they could not speak Swedish, that they were forced to leave their home country, they were forced to adapt to Swedish society, they have lost their identity, they feel constant concern about being returned to their home country, they felt helpless and that they can not be in their home country. The most common problem was the tendency to flinch at the sudden sound or movement and reminder of the seats. The least most common problem was that they had a tendency to isolate themselves from others. In the discussion held discussion around all sections such as the ethical aspects have been taken when the questionnaire touched on sensitive issues, but that they were general, and do not affect sensitive memories, participation was voluntary and that other research has studied similar issues. Syfte med denna studie var att få insikt i flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser såsom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien användes teorier som bland annat tar upp att många av de flyktingar som kommer till Sverige är påverkade av olika psykiska trauman och det kan vara genom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien gjordes en enkätundersökning med 40 deltagare, 17 kvinnor och 23 män. Det gjordes även intervju via internet med en flyktingskonsult inom Röda Korset. Männen hade högre medelvärde än kvinnorna på samtliga upplevda problem. Mann-Whitney testet visade att det inte fanns några könsskillnader när det gäller några utav de upplevda problemen. Studiens deltagares mest positiva upplevelse var att de kände att de har överlevt samt har kommit till ett tryggare land. Det negativa som studiens deltagare upplevde var att de inte kunde det svenska språket, att de var tvungna att lämna hemlandet, de var tvungna att anpassa sig till det svenska samhället, de har förlorat sin identitet, de känner ständig oro för att skickas tillbaka till hemlandet, de kände sig hjälplösa samt att de inte kan vara i sitt hemland. De vanligaste problemen var benägenhet att rycka till vid plötsliga ljud eller rörelse och påminnelse om platser. Det minst vanligaste problemet var att de hade en tendens att isolera sig från andra. I diskussionen förs resonemang kring samtliga avsnitt såsom att etiska aspekterna har vidtagits då frågeformuläret berörde känsliga frågor men att de var allmänna och berör inte känsliga minnen, deltagandet var frivilligt och att annan forskning har studerat likvärdiga frågeställningar.

 • 349.
  Uhrvik, Markus
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Det mörka rummet: En sociologisk studie av familjefotogafiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa familjefotografiets sociala funktion. Jag ville få en ökad förståelse för varför människor fotograferar familjen och vad dessa fotografier har för betydelse. För att nå denna djupare förståelse har en kvalitativ metod använts i den här undersökningen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter ur min bekantskapskrets. Resultatet av intervjuerna har redovisats var för sig för att ge en enhetlig bild av informanterna. Materialet har analyserats utifrån teman som har uppkommit under arbetets gång. Dessa teman var familjefotografen, familjen samt familjefotografiet. Vid analysen har det insamlade materialet tolkats med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar och i relation till tidigare forskning samt de teorier av Bourdieu och Barthes som har använts vid denna studie. Resultatet påvisar att familjefotografier i dagens samhälle ofta föreställer barn och används för att exempelvis integrera nya medlemmar i familjen. Det kan då röra sig om nyfödda barn, ingiften eller nya familjebildningar. Familjefotografier har även funktionen att bevara lyckliga minnen av människor och händelser. Familjefotografiet konserverar de positiva minnesbilderna. I ett mörkt rum ser man inte den smuts som finns i hörnen. Det är samma sak med familjefotografierna som visar upp de ljusa ögonblicken i en familjs liv.

 • 350.
  Usmanova, Iman
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Dervishaj, Abetare
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Långvarig stress på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att anställda upplever stress på arbetsplatsen, på grund av att de upplever för mycket ansvar och krav på sitt arbete. Syftet med examensarbete var att undersöka på vilket sätt anställda upplever att långvarig stress på arbetsplatsen kan påverka deras hälsa och hur långvarig stress kan förebyggas. Den kvalitativa datainsamlingen användes för att genomföra studien vilket var stödjande för att förtydliga deltagarnas tankar och upplevelser kring fenomenet långvarig stress. Semistrukturerade intervjuer skedde. Intervjuer skedde med tre anställda från olika företag men med samma anställnings position. För genomförandet av examensarbete valdes att använda den hermeneutiska ansatsen. Genom analysprogrammet Atlas. Ti skapades huvud - och underkategorier för redovisning av resultatet. Huvudkategorierna bestod av; Långvarig stress på arbetsplatsen, stressreaktioner inom långvarig stress, och förebyggande åtgärder. De underkategorier som skapades var trötthet, viktökning, otillräcklig, o ambitiös & omotiverad, aggressivitet/ilska, ledsen/gråtfärdig, ledighet, stöd och uppmuntran från chef och hälsosam arbetsmiljö. Resultatet visade att deltagarnas uppfattning om långvarig stress var varierande beroende på hur länge de hade arbetat. Bland den första signalen på den långvariga stressen var då deltagarna inte kände att de fick tid för vilandet och återhämtningen. Därmed stöd och uppmuntran upplevdes som väldigt positivt och en viktig åtgärd för att förebygga den långvariga stressen på arbetsplatsen.

45678 301 - 350 of 369
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf