Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 13913
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Kerstin, Arnesson
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Kartläggning av chefers vardag i Karlskrona kommuns samlade verksamheter2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Bakgrund: En generell bild som ges av flera förvaltningar inom Karlskrona kommun är att arbetssituationen för många chefer, särskilt på mellannivå, är ohållbar. Denna bild har förstärkts av organisationens medarbetarundersökning 2013, men också av den genomgång av ledningsstrukturen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, som utfördes 2014 av Ernst & Young Q1. Mot denna bakgrund har en kartläggning av kommunens samlade verksamheter initierats. Enligt projektplanen förväntas denna resultera i en tydlig beskrivning av innehållet i chefers vardag avseende ”arbetsuppgifter, beslutsunderlag och glädjeämnen samt ett förslag på åtgärder för att uppnå ett önskat läge avseende hållbara beslut, god arbetsmiljö, upplev arbetsglädje och hållbart ledarskap”.

 • 302.
  Albinsson, Mattias
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Andersson, Linus
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Improving Quality of Experience through Performance Optimization of Server-Client Communication2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I programvaruteknik är det viktigt att överväga hur en potentiell användare upplever ett system vid användning. Ingen användare kommer att ha en tillfredsställande upplevelse om de uppfattar systemet som långsamt, icke responsivt, ostabilt eller döljande av information. Dessutom, om systemet binder användarna till ett begränsat antal möjliga handlingar, kommer deras upplevelse vidare försämras. För att utvärdera vilken påverkan dessa problem har på en användares upplevda kvalitet, används mätenheten Upplevd Tjänstekvalitet.

  I detta arbete var det huvudsakliga syftet att förbättra en användares upplevelse av ett system som led av de tidigare nämnda problemen vid sökning av större datamängder. För att uppnå detta syfte utvärderades systemet för att identifiera befintliga problem samt vilka som mest påverkade användares Upplevda Tjänstekvalitet. Systemet som utvärderades var en mjukvara för lagerhantering som utvecklades och underhölls av Aptean AB‟s kontor i Hässleholm, Sverige. Systemet bestod av flera klienter och en server som skickade data över ett nätverk. Systemet utvärderades med en fallstudie där prestandan anayserades tillsammans med en enkät utförd i samarbete med Apteans personal för att få insikt i hur systemet upplevdes vid sökningar av stora datamängder. Resultaten visade på tre problem som hade störst inverkan på den Upplevda Tjänstekvaliteten: (1) interaktion; begränsade antal möjliga handlingar under en sökning, (2) transparens; begränsad tillgång till information om sökningens progress samt den hämtade datan, (3) körningstid; slutförande av en sökning tog lång tid.

  Efter att systemet hade analyserats, implementerades hypotetiska teknologiska lösningar för att lösa de identifierade problemen. Den första lösningen delade in datan i ett flertal partitioner, den andra minskade datans storlek som skickades över nätverket genom att tillämpa komprimering och den tredje var en kombination av de två teknologierna. Efter implementationen utfördes en sista uppsättning mätningar tillsammans med enkäten för att jämföra lösningarna baserat på deras prestanda och förbättringar av Upplevd Tjänstekvalitet.

  Den mest signifikanta förbättringen av Upplevd Tjänstekvalitet kom från datapartitioneringslösningen. Trots att kombinationen av lösningar uppnådde en mindre vidare förbättring, var det primärt tack vare datapartitioneringen, vilket innebar att den teknologin var den mest passande lösningen till de identifierade problemen jämfört med komprimering, vilken visade på endast en liten förbättring av Upplevd Tjänstekvalitet. När data partitionerades kunde flera uppdateringar skickas och användaren tilläts ett större antal möjliga handlingar under en sökning, men också en förbättrad tillgång till information i klienten angående sökningens progress samt den hämtade datan. Trots att datapartitionering inte förbättrade körningstiden, kunde den erbjuda användaren en första mängd data snabbt utan att tvinga användaren att sysslolöst vänta, vilket gjorde att systemet upplevdes som snabbt. För att förbättra den Upplevda Tjänstekvaliteten för system med server-klient kommunikation visade resultaten att datapartitionering är en lösning som erbjöd flera möjligheter för förbättring.

 • 303.
  Alborn, Jonas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  3D och kommunal fysisk planering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har tekniker för 3D-visualisering fått ett allt mer utbrett användande inom kommunal fysisk planering. Detta, plus att jag själv använder tekniken i mitt dagliga arbete som planarkitekt, väckte frågor kring skälet till införandet av tekniken, vilka beslut och förväntningar som legat till grund för införandet och vilket forskningsstöd tekniken har, vad gäller visualisering, tydlighet och kommunicerbarhet i planarbetet. Detta examensarbete i Fysisk planering vid BTH, vill belysa dessa frågor. Arbetet består av litteratursökning efter adekvat forskning i ämnet, en enkät ställd till ett litet urval av anställda och politiker i fyra kommuner som är medlemmar i ett 3D nätverk, en dokumentsökning på samma kommuners hemsidor samt en kompletterande enkätundersökning bland planarkitekter i fem andra kommuner som inte är medlemmar i ovan nämnda nätverk. Forskningsstöd för effektiviteten i eller för- och nackdelar med att använda 3D-modeller för ökad förståelse och kommunikation mellan tjänstemän och politiker samt med allmänheten, i samband med kommunal fysisk planering, saknas. Genom sammanställningar av forskning inom fälten miljöpsykologi och åskådlig planredovisning samt svensk arkitekturforskning kan man ändå få ledtrådar till möjligheter och svårigheter med användningen av 3D visualisering och dess roll som kommunikationsmedel. Rätt använd skulle tekniken kunna stärka möjligheten till åskådliggörande, men det finns också risker, kopplade till användande av tekniken. Det främsta skälet till att kommuner inför 3D-teknik inom fysisk planering, uppges av såväl Planarkitekter, kommuntjänstemän med ansvar för 3D tekniken, samt bland politiker vara önskan om att öka förståelsen hos medborgarna, av förslag till förändring av den fysiska miljön. Något som också oftast motsvaras i kommunernas dokument, där sådana finns. Alla kommuner har inte dokumenterade officiella inriktnings- och policydokument i frågan. Forskningen pekar dock på risker vid användning av visualisering i tidiga skeden av processen. I den avslutande diskussionen berörs arbetets frågeställningar, potentiella problem och möjligheter med användandet av tekniken samt förslag till områden för vidare studier. I slutsatserna konstateras att det finns en diskrepans mellan den övervägande positiva synen på användningen i kommunerna och det som forskningen visar.

 • 304.
  Albrecht, Isabelle
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Mellankommunal samverkan och demokrati: en fallstudie av Familjen Helsingborg2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien belyser mellankommunal samverkan och dess planerings- och beslutsprocesser. Avtalssamverkan är ingen ny företeelse i Sverige, men är intressant att studera då kommuners utmaningar sträcker sig över större geografiska områden och befintliga gränser överskrids i allt fler frågor. Det finns därför ett uttalat behov av mellankommunal samverkan och nya innovativa samverkansformer. De nya tillvägagångsätten för planering, som på olika sätt frångår den traditionella beslutskedjan, ställer samtidigt höga krav på kommunerna och den representativa demokratin då exempelvis möjligheten till ansvarsutkrävande försvåras. Syftet med studien är därför att kritisk granska demokratiska strukturer i mellankommunal samverkan avseende representativitet, ansvarsutkrävande och legitimitet – för att svara på övergripande frågor gällande hur och av vem mellankommunala frågor konstrueras. Intressanta frågeställningar är hur demokratin påverkas av förändringen, hur planeringsprocessen är konstruerad ur ett demokratiperspektiv samt hur avvägningen av intressen hanteras.

  Uppsatsen är utformad som en fallstudie och det studerade fallet är det mellankommunala samarbetet Familjen Helsingborg med tillhörande kommuner. Metoder för datainsamling har varit dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer med politiker, tjänstepersoner och kommundirektörer samt en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska materialet. De teoretiska utgångspunkterna för studien har varit teorier om makt, governance och governance network.

  Studiens analys visar på att det finns olika perspektiv på mellankommunal samverkan. I relation till det fall som studeras framstår en representativitet som baseras på frivillighet vara väsentligt – en frivillighet som medför att delaktiga aktörer istället styrs av engagemang, intresse och resurser när olika nätverkskonstellationer bildas. Vidare visar studien på ett formaliserat samarbete, där ett tydligt uttalat ansvarsutkrävande finns i de dokument som studerats – något som talar för Familjen Helsingborgs legitimitet. Studien visar också på Helsingborgs stad som, framförallt med bakgrund i dess organisatoriska resurser, har en större roll i samarbetet – vilket medför en ofrånkomlig asymmetri. Aktörens resurser innebär att de kan ta ansvar för fler frågor än de mindre kommunerna, något som kan skapa maktstrukturer. De mindre aktörerna uttalar också en uppskattning över att den större aktören axlar ansvaret som ledande i samarbetet. Det som talar för demokrati och jämlik påverkan är att Helsingborg, trots sin storlek, har lika många röster som de övriga. Förekomsten av denna ledande aktör har visat sig kräva en ödmjukhet, hos såväl mindre som större aktörer för att skapa sammanhållningskraft och tillit – något som är väsentligt för en demokratisk process. Vidare har analysen visat att planeringsprocessen bygger på att helheten går före enskilda kommuners intressen samt en beslutsprocess som är konstruerad av konsensusskapande där ett givande och tagande sker i förhandlingar.

  För att mellankommunal samverkan ska uppnå en demokratisk process krävs ett tydligt ansvarsutkrävande, en representativitet som bygger på frivillighet och ett konsensusskapande där det agonistiska samtalet synliggörs.

 • 305.
  Albrechtsson, Linnea
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Eriksson, Kajsa
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Vardagsfotografier: Inspiration för scenskapande av bilder2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi uppfattar idag en ökning av det vardagliga fotograferandet och därav en ökning av passiva bilder bland de personliga bildarkiven. I ett försök att återaktivera de passiva bilderna utgår undersökningen från frågeställningen vad kan inspirera vardagsfotografen till att använda sitt bildarkiv för att skapa nya bildscener? Där syftet är att hitta en inspirationskälla för att uppmuntra användningen av passiva bildarkiv för att skapa nya bildscener. Vi strävar även efter att informera om de växande bildarkiven med passiva bilder och uppmuntrar till diskussion kring ämnet. För att skapa en bild av vårt valda tema har vi granskat forskning inom vardagsfotografering, personlig arkivering och bilder som minnen. Under processens gång har vi tagit hjälp av brainstorming, mindmaps och varför-metoden för att både skapa nya idéer och utveckla befintliga. Vi har även använt oss av metoderna workshop och crowdsourcing för att ta in utomstående personer i processen. Messiness var också närvarande under en stor del av processen då vi stötte på ett dilemma som vände upp och ner på vår undersökning och fick oss att ändra inställning. Vår slutsats och gestaltning, BuildBild, grundar sig i metoden transparent scenskapande av bilder vilket bygger på bilder utskrivna på plast. BuildBild är tänkt att användas som ett lekfullt verktyg för att inspirera vardagsfotografer att återaktivera sina bilder genom scenskapande. 

 • 306.
  Alcaide Gonzalez, Johanna
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Fahlstedt, Felicia
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Sjuksköterskans anpassade interaktion med patienter som har psykisk ohälsa och vårdas på somatiska vårdavdelningar: En intervjustudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp och kännetecknas av att personen har nedsatt förmåga att hantera sina känslor och upprätthålla samspel med andra människor. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i samhället. Patienter med psykisk ohälsa har hög risk till försämrad hälsa och att insjukna i somatisk sjukdom, därmed behov av att vårdas inom den somatiska vården. Det är viktigt som sjuksköterska att nå fram till denna patientgrupp för att förhindra försämrad hälsa, därför behövs det mer kunskap om hur sjuksköterskan kan anpassa interaktionen för denna patientgrupp.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att anpassa interaktionen med patienter som har en psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Det rekryterades sammanlagt sex sjuksköterskor via arbetsplatsträffar. Intervjuerna var semistrukturerade som innefattade en intervjuguide. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalysen. Vilket sammanställdes till ett resultat.

  Resultat: Analysen resulterade i två kategorier och fem underkategorier. Studiens resultat visade att en anpassad interaktion baserades på kunskapen om patienten som individ, sjukdomen och sjukdomsutvecklingen. Kunskapen införskaffades genom att skapa sig en relation med patienten som har en psykisk ohälsa med hjälp av kommunikationen. En god sjuksköterska- och patientrelation underlättade anpassningen av interaktionen för att på så vis kunna ge vård med god kvalité

  Slutsats: Samtliga deltagare uttryckte att deras erfarenhet av att anpassa interaktionen med patienter som har psykisk ohälsa kunde ha sina fördelar men även utmaningar. Föreliggande studie skulle kunna bidra till en ökad kunskap om hur sjuksköterskan kan anpassa interaktionen med denna patientgrupp. Studien kan även utgöra en bra grund till fortsatt forskning.

 • 307.
  Alcaraz, Gonzalo
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Manfroi de Moraes, Ricardo
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för industriell ekonomi.
  Measuring Disruptive Susceptibility: Insights from the ITS industry2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose. A small number of management theories have had as much influence in the business world as Clayton M. Christensen’s theory of disruptive innovation. Its key presupposition – that entrant companies with products or services that customers initially couldn’t use as it appears to have lower performance can supersede established companies – continues to create a significant impact on management practices and stimulate rich debate within academics. The goal of this thesis is to validate a specific framework available on the literature that assess the potential market entry of new companies as sources of disruptive innovations, named “disruptive susceptibility”, and gain new insights based on the findings of a qualitative study related to the Intelligent Transportation Systems (ITS) industry. Trending topics on this fast paced evolving industry, such as “Connected Cars” or “Autonomous Vehicles” are creating a high source of inspiration and new technologies are emerging to address new ITS industry’s needs.

  Methodology. Mixed methods research approach was applied utilizing convergent parallel mixed design. The research design process enabled an accurate confrontation of the disruptive susceptibility framework’s propositions against the target industry’s evidences collected from multiple relevant sources of evidences. Content validity and triangulation were applied to bring validity to the study.

  Theory. Disruptive innovation, Disruptive Susceptibility, Industry life-cycle.

  Conclusions. The disruptive susceptibility framework was validated for the ITS industry concluding that is a relevant instrument to identify and qualify the disruptive potential of new technologies. The results showed a high level of disruptive susceptibility in the ITS industry and the evidence gathered showed that conditional and accelerating propositions, when present, are most likely connected to an industry in a mature life-cycle stage. The study of the framework in further industries could provide more insights about this latter aspect. Furthermore, an additional proposition related to product life-cycles was proposed for the framework.

 • 308.
  Al-Daajeh, Saleh
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Balancing Dependability Quality Attributes for Increased Embedded Systems Dependability2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Embedded systems are used in many critical applications where a failure can have serious consequences. Therefore, achieving a high level of dependability is an ultimate goal. However, in order to achieve this goal we are in need of understanding the interrelationships between the different dependability quality attributes and other embedded systems’ quality attributes. This research study provides indicators of the relationship between the dependability quality attributes and other quality attributes for embedded systems by identifying the impact of architectural tactics as the candidate solutions to construct dependable embedded systems.

 • 309.
  Aldabaldetreku, Rita
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Lautiainen, Juuso
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  Minkova, Alina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för strategisk hållbar utveckling.
  The Role of Knowledge Management in Strategic Sustainable Development: Comparing Theory and Practice in Companies Applying the FSSD2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the role of knowledge management (KM) in integrating sustainability into business strategy in companies applying the framework for strategic sustainable development (FSSD).Corporations have the potential to be key players in moving society towards sustainability, but they lack clear definitions and guidelines around strategic sustainable development (SSD). The authors focus on the benefits of KM in organisations applying the FSSD, which offers general strategic guidelines, but does not refer to the complexity of managing the new sustainability knowledge.This study first examines the scientific literature around KM and FSSD and compares it with the results of expert interviews to develop a State of the Art Model of KM for SSD. Then the model is compared to current practices of corporations applying the FSSD and the gap is examined.The results of the analysis show that the concept of KM is widely discussed in the literature, yet it does not have much presence in the business world. The value of knowledge is recognised, but KM is not much used and no structured practices were identified. It was concluded that companies would benefit from a strategic KM system when integrating sustainability.

 • 310.
  Al-Daghestani, Anas
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  AlKassem, Mahinour
  Graphical Programming and Implementation of the NI-7962 and NI-5781 FPGA Interface2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  FPGA systems can have a wide variety of applications within electrical engineering, product development, and prototyping. Their flexibility, low cost, and high performance have made it burst into the market with results that exceeded many expectations. National Instruments offers several software and hardware that integrate FPGA systems in their design and implementation. In this thesis work, a NI FPGA system is used along with LabVIEW myRIO 2014 software to run a graphical FPGA code, hence, identifying best practices that must be associated with using the software and the hardware of National Instruments FPGA interfaces and also compare different methods for programming, communication, and data conversion of the FPGA interfaces.   

 • 311.
  Al-Dahir, Ali
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  Bisley, Hye-Jeong Kang and Nicholas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik.
  A Holistic Approach to Sustainable Community Development in the Developing World2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  There is an overall consensus that the poor governance and corruption plaguing many developing nations are main inhibitors to progress. These inhibitors also lead to the overwhelming feelings of desperation, apathy, and determinism. International development assistance programs utilizing capacity building have been created to deal with sustainable development issues in the developing world. Often these programs are fragmented and address results, not the causes, of problems. This study assesses how existing community development approaches could be aided through a strategic sustainable development perspective. A majority of the research involved creation of a holistic innovative community development approach, which encourages transformational change and effective leadership, and comparison of that to an existing community development approach. Strengths and limitations were observed through this comparison and generic recommendations were created to support current approaches. The study found that existing development assistance strategies are effective at building capacity and helping communities, but encompassing a more holistic perspective could align planning and decision-making with socio-ecological sustainability and thereby support mid- and long-term progress.

 • 312.
  Aldalaty, Khalid
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Mobile IP handover delay reduction using seamless handover architecture2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Seamless communication is becoming the main aspect for the next generation of the mobile and wireless networks. Roaming among multiple wireless access networks connected together through one IP core makes the mobility support for the internet is very critical and more important research topics nowadays. Mobile IP is one of the most successful solutions for the mobility support in the IP based networks, but it has poor performance in term of handover delay. Many improvements have been done to reduce the handover delay, which result in two new standards: the Hierarchical MIP (HMIP) and the Fast MIP (FMIP), but the delay still does not match the seamless handover requirements. Finally Seamless MIP (S-MIP) has been suggested by many work groups, which combine between an intelligent handover algorithm and a movement tracking scheme. In This thesis, we show the handover delay reduction approaches, specifically the Seamless Mobile IP. The thesis studies the effects of the S-MIP in the handover delay and the network performance as well. A simulation study takes place to compare between the standard MIP and the new suggested S-MIP protocol in term of handover delay, packet loss and bandwidth requirement. The thesis concludes with the analyzing of the simulation results, evaluating the S-MIP performance and finally gives some suggestions for the future work.

 • 313.
  Al-Delemi, Rafel
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Kommunikation i projekt2010Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studie av kommunikation i projekt och identifikation av konflikterna som står som hinder för projektet.. Den studien består av olika tester, en intervju och en webbsida. Dessa metoder är lämpliga för just det studerade projektets situation och struktur och kan testa olika vinklar i kommunikationen. Fokusområden är: - Kvalitet - Struktur Utgående från den ovannämnda faktorerna har jag med hjälp av projektägaren och projektledaren gjort en del antaganden som berör kommunikationen i projektet och därefter har jag använt olika metoder för att testa dem. Svaren som jag fick utav dessa tester gav en bild om validiteten och de följande testerna har varit kompletterande till de föregående.

 • 314.
  Al-Delemi, Shahad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Virtual Meeting's efficiency2011Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Many organizations choose to work in a distributed environment in order to be competitive in many locations both nationally and internationally. The new technologi make it possible for organizations to communicate, collaborate and develop at a distance. That means that many projectmeetings that require employees from different locations to meet can be hold virtually. This contributes to significant savings for organizations, temporally and financially. This study will focus on the technical communication tools and meetings’ discipline and how these factors affect the efficiency of virtual meetings. In the company where the study took place their projects are very distributed across the country, which means that employees are dependent on the virtual meetings to develop at a distance. This study was conducted using participant observation and structured interviews. The results of this study show that different factors related to the Technical communication tools and meetings’ discipline has a big impact on the efficiency of virtual meetings.

 • 315.
  Aldinge, Therese
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  DET OFFENTLIGA RUMMET: EN PLATS FÖR DET PRIVATA? En fallstudie av planeringsärenden i Stockholm2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De offentliga rummen fyller en viktig funktion för människors dagliga liv, även i vindbitna och kalla Sverige. Här sker demonstrationer, politiska tal, hyllningar av idrottshjältar, torghandel,soldyrkan, lek, gatumusik, möten med bekanta men också tiggeri, narkotikahandel och vandalism för att nämna några vitt skilda exempel. I det offentliga rummet sker ständigt en kamp mellan de som besitter rummet och de som försöker ta det i anspråk. De offentliga rummen uppfattas inte alltid som trygga och tilltalande, i syftet att åtgärda dessa miljöer går kommuner ibland samman med privata aktörer för att finansiera åtgärder som de själva inte har råd med. När privata aktörer tillåts påverka den offentliga miljön uppstår dock problem. I och med den privata äganderätten kan människor som inte är önskade avvisas och aktiviteter kan förbjudas. Det offentliga rummet är inte längre helt offentligt. Det här examensarbetet studerar hur konkurrensen mellan privata och offentliga intressen påverkar planeringen av offentliga rum samt allmänhetens tillgång till dessa platser. Arbetet fokuserar på hur aktörer i planeringsprocessen argumenterar för och emot att allmän plats omvandlas till en privat plats med semi-offentlig karaktär i och med byggandet av affärsgallerior. Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när allmänhetens tillträde till platserna blir begränsat. Metoden som används är en fallstudie, i den studeras två planeringsärenden i Stockholm, Dp93100 över Sergels Torg samt bygglov från 2005 gällande Skärholmen centrums ombyggnad. Innehållsanalys av källmaterial tillhandahållet av Stockholm Stadsbyggnadskontor kompletteras av fältobservationer. Resultatet vilar på en teoretisk grund, en studie av numera klassiska ideal presenterade av Jane Jacobs och Jan Gehl samt mer samtida forskning av Ali Madanipour och Sharon Zukin. De har olika utgångspunkter gällande det offentliga rummet men pekar alla på vikten av det offentliga rummets betydelse i förhållande till påverkan från privata intressen. Examensarbetet resulterar i ett antal slutsatser beträffande offentliga och privata samarbeten i det offentliga rummet. Undersökningen visar att när både offentliga och privata aktörer likställer attraktiva stadsmiljöer med kommers, finns en uppenbar risk för att det det offentliga rummet blir likformigt, samt att det offentliga livet i sig och människors demokratiska rättigheter blir lidande.

 • 316. Alegroth, Emil
  et al.
  Feldt, Robert
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Kolstrom, Pirjo
  Maintenance of automated test suites in industry: An empirical study on Visual GUI Testing2016Ingår i: Information and Software Technology, ISSN 0950-5849, E-ISSN 1873-6025, Vol. 73, s. 66-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Context: Verification and validation (V&V) activities make up 20-50% of the total development costs of a software system in practice. Test automation is proposed to lower these V&V costs but available research only provides limited empirical data from industrial practice about the maintenance costs of automated tests and what factors affect these costs. In particular, these costs and factors are unknown for automated GUI-based testing. Objective: This paper addresses this lack of knowledge through analysis of the costs and factors associated with the maintenance of automated GUI-based tests in industrial practice. Method: An empirical study at two companies, Siemens and Saab, is reported where interviews about, and empirical work with, Visual GUI Testing is performed to acquire data about the technique's maintenance costs and feasibility. Results: 13 factors are observed that affect maintenance, e.g. tester knowledge/experience and test case complexity. Further, statistical analysis shows that developing new test scripts is costlier than maintenance but also that frequent maintenance is less costly than infrequent, big bang maintenance. In addition a cost model, based on previous work, is presented that estimates the time to positive return on investment (ROI) of test automation compared to manual testing. Conclusions: It is concluded that test automation can lower overall software development costs of a project while also having positive effects on software quality. However, maintenance costs can still be considerable and the less time a company currently spends on manual testing, the more time is required before positive, economic, ROI is reached after automation. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 317. Alegroth, Emil
  et al.
  Feldt, Robert
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Ryrholm, Lisa
  Visual GUI testing in practice: challenges, problems and limitations2015Ingår i: Journal of Empirical Software Engineering, ISSN 1382-3256, E-ISSN 1573-7616, Vol. 20, nr 3, s. 694-744Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Vi presenterar utmaningar med att använda visuell GUI testning i industriell programvaruteknik.

 • 318.
  Aleksandr, Polescuk
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Linking Residential Burglaries using the Series Finder Algorithm in a Swedish Context2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context. A minority of criminals performs a majority of the crimes today. It is known that every criminal or group of offenders to some extent have a particular pattern (modus operandi) how crime is performed. Therefore, computers' computational power can be employed to discover crimes that have the same model and possibly are carried out by the same criminal. The goal of this thesis was to apply the existing Series Finder algorithm to a feature-rich dataset containing data about Swedish residential burglaries.

  Objectives. The following objectives were achieved to complete this thesis: Modifications performed on an existing Series Finder implementation to fit the Swedish police forces dataset and MatLab code converted to Python. Furthermore, experiment setup designed with appropriate metrics and statistical tests. Finally, modified Series Finder implementation's evaluation performed against both Spatial-Temporal and Random models.

  Methods. The experimental methodology was chosen in order to achieve the objectives. An initial experiment was performed to find right parameters to use for main experiments. Afterward, a proper investigation with dependent and independent variables was conducted.

  Results. After the metrics calculations and the statistical tests applications, the accurate picture revealed how each model performed. Series Finder showed better performance than a Random model. However, it had lower performance than the Spatial-Temporal model. The possible causes of one model performing better than another are discussed in analysis and discussion section.

  Conclusions. After completing objectives and answering research questions, it could be clearly seen how the Series Finder implementation performed against other models. Despite its low performance, Series Finder still showed potential, as presented in future work.

 • 319.
  Alervall, Viktoria
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Saied, Juan Sdiq
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Perspectives on the Elements of Packaging Design: A Qualitative Study on the Communication of Packaging2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: In today’s markets almost all products we buy come packaged. We use packaging to protect, contain and identify products. Furthermore if this is executed in a skillful way consumers often choose products based on packaging. The work of a designer and marketer is therefore extremely valuable when it comes to the design of a package. Problem: How are packages used to communicate marketing information? Purpose: The focus of this thesis is to identify differences and similarities of a packaging's visual elements from the perspectives of designers and marketers. Method: Interviews with designers and marketers. The theoretical knowledge has served as the basis for our empirical work and lead to a research model from which an interview guide was formed. Conclusion: According to our respondents and theory, packaging is a big component in a brand's marketing strategy that communicates the brand’s message and values. Marketing information can be designed into visual elements that are used on the package to communicate a message that speaks to consumers' emotions. Our results showed that 'color' is the visual element the professionals use to catch the attention of consumers and most effectively influence their emotions. Designers and marketers can together achieve successful packaging as the designer combines design elements that tell the brand's story and the marketer knows how the package sells and maximizes profit today.

 • 320.
  Alesö, Rikard
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Widén, Fredrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Simone de Beauvoirs feminism: De digitala spelen idag2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från Simone De Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”. Vi avser att detta spel kan bli ett exempel för framtida speldesigners hur man kan utveckla spel på ett alternativt sätt och även att digitala spel kan bli ett nytt medium för filosofer att bruka.

 • 321.
  Aleti, Mahesh
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  Syed, Rahamatulla
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  Chennupati, Rajendra Prasad
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  Fuzzy Based power control system Using ANFIS and MIMO-OFDM Techniques in Cognitive Radio Networks2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Cognitive Radio technology is used for efficient utilization of the spectrum. There are two types of users, one is the Primary user (PU), and the second one is the Secondary user (SU). In those users, PU is having the license to use the spectrum. The SU does not have the license to use the spectrum. Cognitive Radio comprises of Spectrum sensing, Spectrum Management and Spectrum Mobility. In cognitive radio, optimal power control in spectrum sharing is main research issues. In the spectrum, sharing both PU and SU can access the spectrum simultaneously as long as there is no interference to PU’s of Quality of service (QOS). So we have to handle this interference to the PU and we have to improve the performance of the SU. For that power control is the main consternate to improve the performance of SU. In our thesis, we are divided into two parts, the first one is we used ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) for optimizing power control in cognitive radio network Users (SU) by optimization of SNR & SINR at Primary User (PU) to maintain QOS of PU and improve the performance of SU and Channel capacity computation for various ISR tolerance levels at PU. In second part, we used implementation of MIMO (Multiple Input Multiple output)-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) transmission technique in CRN (Cognitive Radio networks) for it is use in emergency conditions where transmission requires reliability and high data rate. Then it is tested BER (Bit error rate) performance on MATLAB. Key words: Cognitive Radio, Power Control, the Fuzzy Interference System (FIS), ANFIS, “MIMO” (“Multiple Input Multiple Output”), “OFDM” (“Orthogonal Frequency Division Multiplexing”), AWGN, BER, SNR, Eb/N0

 • 322.
  Alexander, Bredén-Jonsson
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Att skapa ett varumärke: En granskning av hur Helsingborg framställs genom platsmarknadsföring2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats beskrivs platsmarknadsföring som fenomen och mer konkret studeras det hur platsmarknadsföringen framställts i Helsingborgs kommun. Arbetet undersöker således ett antal större projekt som kan kopplas till platsmarknadsföring. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har olika plandokument studerats. Den kvalitativa innehållsanalysen har utgått ifrån tre olika motsatspar och har genom detta kunnat synliggöra att där i det empiriska materialet finns en tonvikt mot tillämpade-, platsoberoende- och förändringsorienterade värden.

  Det studerade materialet uppvisar tendenser som kan kopplas till ekonomiska syften och där detta ofta ska uppnås genom förändring och med fokus på ett större perspektiv än den egna kommunen. Materialet uppvisar tendenser som går att koppla till en utåtriktad platsmarknadsföring. Vidare finns där tendenser i analysen som tyder på att där kan finnas en dold maktutövning, detta går dock inte att direkt bekräfta eller konstatera. Slutligen finns där tendenser som tyder på att globaliseringen och den uppfattade konkurrensen kan ha påverkat platsmarknadsföringen i Helsingborg. Detta gör att platsmarknadsföringen i kommunen stämmer överens med vad tidigare forskning på området kommit fram till, där globalisering och den upplevda konkurrensen ses som två faktorer som påverkar platsmarknadsföring 

 • 323. Alexander, Svensson
  Speed Performance Comparison of JavaScript MVC Frameworks2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

   

  Context: Many websites today are very interactive and the users are getting used to sites that change hundreds of elements every second. Often a JavaScript framework is used to build the web site and with many changing elements on the site the need for a JavaScript framework that can handle the fast changes are needed. Each frameworks do it differently to achieving this but most of them do some manipulation with the Document Object Model (DOM).  

   

  Objectives: This research will show how fast the selected MCV like JavaScript frameworks (AngularJs, AngularJs 2.0, Aurelia, Backbone, Ember, Knockout, Mithril, Vue) can create, delete and update HTML elements on the screen.  

   

  Methods: This research have used Google Chromes TimeLine tool to measure the speed of the frameworks. The test involves creating a HTML table and fill it with a thousand rows of data with six columns. The tables content are tested to see how fast the frameworks can create, update and remove the elements.    

   

  Conclusions: Angular 2.0 almost achieved first place in all tests. Angular 1.5 did very good in the update tests and was good in the create elements test. Backbone and Ember did not do so well in the create and update tests but Backbone was the best framework in one of the delete tests. Aurelia got very good results and so did Vue which almost had the same values as Aurelia throughout the tests. Mithril and Knockout performed well in the create test which placed them in the middle among all the selected frameworks. When it came to the update tests Mithril and Knockout also found them self in the middle positions of all the frameworks. 

   

   

   

   

  Key Words: JavaScript, Framework, performance, Angular, Aurelia, Backbone,  Ember, Knockout, Mithril, Vue.

 • 324.
  Alexanderson, Klara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Tryggt och vackert? Hur behandlar kommunala belysningsprogram estetik och trygghet?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur svenska kommunala belysningsplaner kan behandla trygghet och estetik samt granska i vilken utsträckning kommunala belysningsprogram finns i Sverige. Arbetet skall visa hur olika kommuner arbetar med belysningsplanering och hur de i sin tur väljer att ta upp trygghetsaspekter och estetik. Den teoretiska ramen för arbetet återfinns i forskningsöversikten vilken beskriver nyttan med ljus och ljusets betydelse för trygghet, estetik och rumslighet etcetera. Efter forsknings-och kunskapsöversikten följer en genomgång av förekomsten av belysningsprogram i 21 utvalda regioner för att få en överblick i hur vanligt förekommande det är att kommuner upprättar planer för belysning. Senare följer en fallstudie av belysningsprogram från Alingsås kommun, Jönköpings kommun och Lunds kommun och därefter en analys och diskussion av dessa. Därefter dras slutsatser och förslag på framtida forskning inom ämnet. Kandidatarbetets fallstudie av de tre belysningsprogrammen för Alingsås kommun, Jönköpings kommun och Lunds kommun åskådliggör att det finns många likheter dem emellan. Studien visar att belysningsprogrammen i flertalet fall innehåller utförliga beskrivningar om hur såväl trygghet som estetik skall behandlas vid utformning av belysning i kommunerna. Det visar sig dock i arbetets analys att det i övervägande delen fall saknas praktiska exempel på hur belysningen skulle planeras för att främja trygghet och det estetiska värdet. Studien har visat att kommunal belysningsplanering har gått från att till hög grad handla om att beskriva ljusets fördelar och nackdelar till en syn där belysningsplaneringen skall vägleda och ge goda exempel för att uppnå trygghet och god estetisk utformning vid belysningsplanering. Det kan tyckas vara lätt att skapa belysningsprogram med informativ text och framföra fakta om hur belysning skall planeras för att skapa trygghet och estetiskt välutformade miljöer, men det är inte jämförbart med att faktiskt exemplifiera dessa medel och visa specifika platser där de informativa råden angående belysning tillämpas. Kandidatarbetets genomgång av förekomsten av belysningsprogram i landets regioner ger en inblick i hur vanligt förekommande det är att svenska kommuner har ett belysningsprogram. Vidare visar studien att de deltagande kommunernas geografiska läge eller kommunernas storlek inte har någon betydelse för om kommunen innehar ett belysningsprogram eller ej.

 • 325.
  Alexandersson, Klara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Medborgares förväntningar om samrådet: - En studie om medborgares förväntningar om inflytande samt föreställningar om samrådets demokratiska funktion i detaljplaneprocessenSjälvständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 326.
  Alexandersson, Marie
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för hälsovetenskaper, Institutionen för hälsa.
  Mäns upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått behandling för prostatacancer.2014Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I världen finns det mer än 1,1 miljoner män med prostatacancer. De män som behandlas för sin cancer påverkas både psykiskt och fysiskt. Efter behandlingen lever männen under en stor påfrestning som påverkar dem dagligen. Hur männen själva upplever sin kroppsbild och ser på vardagen är avgörande betydelse för att vårdpersonalen ska kunna bistå med stöd så att männens vardag underlättas. Syfte: var att belysa mäns upplevelser av den egna kroppsbilden efter genomgången behandling av prostatacancer. Metod: Studien är formad som en litteraturstudie baserad på nio artiklar, vars metod var intervjuer. En artikel baserades på både intervju och enkät. Insamlat textmaterial analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Männen som genomgår en behandling för prostatacancer kan förlora en del av sin manlighet vilket kan medföra känslor av ensamhet och sorg med en sänkt självkänsla. Samtidigt upplever männen att deras identitet har förändrats till att bli mer kvinnlig. Beroende av hur kroppen funkar efter behandling behöver de planera och ha rutiner i vardagen för att kunna uppnå en så normal funktion som möjligt. Slutsats: Männen som behandlas för sin prostatacancer upplever att vardagen är mycket jobbig. Eftersom männen ofta har svårt att prata om sina kroppsförändringar får de ofta själv hitta metoder i vardagen som minimerar lidandet och ökar välbefinnandet. Sjuksköterskan måste finna möjligheter för att öppna upp för samtal med männen för att kunna hjälpa dem.

 • 327. Alexandrova, A. A.
  et al.
  Ibragimov, Nail
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för matematik och naturvetenskap.
  Lukashchuk, V. O.
  Group classification and conservation laws of nonlinear filtration equation with a small parameter2014Ingår i: Communications in nonlinear science & numerical simulation, ISSN 1007-5704, E-ISSN 1878-7274, Vol. 19, nr 2, s. 364-370Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Group classification of the perturbed nonlinear filtration equation is performed assuming that the perturbation is an arbitrary function of the dependent variable. The nonlinear self-adjointness of the equation under consideration is investigated. Using these results, the approximate conservation laws are constructed.

 • 328.
  Alfallah, Abdulaziz
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Alkaabey, Hieder
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Study the Performance of the Use of SIP for Video Conferencing2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The recent decades have witnessed enormous development in communication world; especially in internet technology that has played an important role in moving forward the human communications, with such development user demands better communication services such as video conferencing. Video conferencing becomes more popular nowadays since it can break the constraints on the communication ways of people who are probably exist in diverse geographical locations in real time. SIP is preferred to be used as signaling protocol for video conferencing, but still using SIP for video conferencing is affected by the delay which reduces the satisfaction of user as it decreases the QoS. This thesis work is aimed to study the performance of SIP signaling for video conferencing, and also describing the causes of the delay in SIP session establishment and termination. The literature review and the two simulations have been carried out in this thesis to examine the effect of specific parameters on the session setup delay. The first study is carried out by using ns-2 to simulate different transport protocols and study their effect on session setup delay. The second study is carried out by using SIPp to achieve two objects. The first object is to study the relationship between number of simultaneous calls on both the session setup delay and call release delay, while the second object is to verify the result of changing transport modes of transport protocol for both session setup delay and call release delay. The results obtained from first simulation showed that utilizing UDP as transport protocol will return less session setup delay than TCP and SCTP. The first objective of the second simulation results clarify the relationship between number of simultaneous calls on both the session setup delay and call release delay which was directly proportional; on the other hand the second object showed that by using UDP in mono socket mode has less session setup delay and call release delay.

 • 329.
  Alfredsson, Magnus
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap.
  Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer. En pyramidmodell jämförs med en naivmodell.2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt ägarstatistik har många svenska aktieportföljer en högre risk än vad de borde i förhållande till avkastningen de kan väntas ge. Avsaknaden av modeller för uppbyggnad av portföljer kanske är en orsak? Syfte: Att undersöka om uppbyggnaden av aktieportföljer gjorda med hjälp av en pyramidmodell är bättre än uppbyggnaden av en naiv portfölj.

 • 330. Algestam, Henrik
  et al.
  Offesson, Marcus
  Lundberg, Lars
  Using components to increase mailtainability in a large telecommunication system2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 331.
  Algotsson, Emma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Rosén Davidsson, Julia
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Asylsökande och flyktingars upplevelse av att vara patient i ett mottagarland2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan möter asylsökande och flyktingar inom alla vårdkontexter men dessa möten kan vara en utmaning för båda parter. Flyktingar över 18 år har enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344) rätt till vård som inte kan anstå. Asylsökande och flyktingar är generellt en sårbar grupp då deras hälsa bedöms vara sämre jämfört med majoritetsbefolkningen i Sverige. Tidigare forskning visar att asylsökande och flyktingar har svårigheter att få den omvårdnad de önskar. Kommunikationen är en central del för att sjuksköterskan ska förstå patientens kulturella bakgrund och behov.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva asylsökande och flyktingars upplevelser av att vara patient i ett mottagarland.

  Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. För att analysera insamlade data användes en kvalitativ innehållsanalys som var inspirerad av Graneheim och Lundman.

  Resultat: I resultatet presenteras fyra huvudkategorier: svårigheter i att förstå ett annorlunda sjukvårdssystem, ett bristande bemötande från vårdpersonalen, barriärer i kommunikationen och respektfullt bemötande. Huvudkategorin ett bristande bemötande från vårdpersonalen fick underkategorierna att inte bli sedd och att känna sig illa behandlad. Huvudkategorin barriärer i kommunikationen fick underkategorierna att inte kunna göra sig förstådd, att inte erhålla information och brister i tolkhanteringen.  

  Slutsats: Asylsökande och flyktingar upplevde att det fanns svårigheter i att förstå sjukvårdssystemet i ett mottagarland. Verbala- och ickeverbala kommunikationsproblem samt tillgången av lämpliga tolkar hade en negativ inverkan på vårdmötet. Även att resultatet visade på mestadels negativa upplevelser beskrev några asylsökande och flyktingar positiva händelser. Sjuksköterskor behöver bli bättre på att bemöta och se hela personen och dess kulturella livsvärld för att kunna utföra en personcentrerad omvårdnad.

 • 332. ALHarthi, Nader
  et al.
  Alotaibi, Mufreh
  Transmission lines in Saudi Arabia2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 333.
  Al-hedny, Suhad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  European Community Measures to Reduce Nitrate Pollution2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Water protection proves to be a difficult task, whether it is dealt with through legislation or the implementation of a process to reduce further pollution. This study considers how the issue of water pollution from nitrates in agricultural practices has become better understood through the reforms of the common agriculture policy (CAP) and the enactment of various regulations and directives by EU. The implementation of the EC Nitrate Directive is a main focus of this study because it was a major movement towards protecting water against pollution from agriculture, and an important step in implementing the Water Framework Directive. The implementation process is analyzed from both a formal and practical perspective, along with a discussion of the difficulties that arose in the implementation phase. There is a focus on the implementation of the Nitrate Directive in UK, with an emphasis on England as a case study. The study finds that if the distribution of responsibilities (planning, regulating, implementing, and reporting) is shared between national, regional and local bodies, the compliance with political regulations becomes easier. It is also concluded that rearrangements of the existing institutions are necessary to reduce costs, exchange new ideas that could translate to regulative ideas, and create an atmosphere of trust between regulators and implementers. It can be concluded from this study that, despite the traditional centralization of governments, England has taken several steps towards integrating institutions and has tried to be open and responsive to the local communities. Finally, there are several lessons that can be learned from the UK’s approach to control nitrate pollution, which are discussed and outlined in the conclusion of this study.

 • 334.
  Ali, Hassan
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Yazdani, Talha Moiz
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Measurement Tools for IP Multimedia Subsystems (IMS)2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En översikt och utvärdering av mätverktyg för signalieringen inom IMS. En väl fungerande signalering är viktigtför bra tjänstekvalitet.

 • 335.
  Ali, Hazrat
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  A Performance Evaluation of RPL in Contiki2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En Wireless Sensor Network består av flera små enheter som omfattar de förmåga avkänning en fysisk egenskap och skicka den hoppa med hopp till en centrala noden via låg effekt och kort sändtagare räckvidd. Det sensornätverk livslängd är starkt beroende av routingprotokoll som används. Routingprotokoll är ansvarar för att vidarebefordra trafik och göra routing beslut. Om dirigeringen beslut som fattas inte är intelligenta, kommer fler återsändningar förekomma på nätverk som förbrukar begränsade resurser trådlösa sensornätverk som energi, bandbredd och bearbetning. Därför är en noggrann och omfattande prestanda analys behövs för routingprotokoll används av alla trådlösa sensornätverk. I denna studie undersöker vi mål Funktioner och den mest inflytelserika parametrar Routing Protokoll för låg effekt och Förstörande nätverk (RPL) prestanda i Contiki (WSN OS) och sedan utvärdera RPL prestanda vad gäller av energi, fördröjning, Packet Delivery Ratio, kontroll overhead och konvergens Dags för nätverket. Vi har genomfört omfattande simuleringar som ger en detaljerad analys av olika RPL parametrar med avseende på de fem resultatstatistik. Studien ger en inblick i de olika RPL inställningar som är lämpliga för olika användningsområden. Experimentella resultat visar ETX är en bättre målsättning och att ContikiRPL ger mycket effektivt nätverk Konvergens (14s), Control trafik overhead (1300 paket), Energiförbrukning (1,5% radio i tid), Latens (0,5 s), och paket Leverans Ratio (98%) i vårt urval RPL simulering av en timme med 80 noder, efter noggrann konfiguration av DIO intervall minimum / dubbleringar, Radio plikt cykling, och frekvensen av ansökan meddelanden.

 • 336.
  Ali, Ikra
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Ahmadi, Faranak
  Blekinge Tekniska Högskola.
  Önskar mer än vad personalen är beredda att ge: -  En litteraturstudie om patienters erfarenheter av information efter en stroke.2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Stroke kan yttra sig på många olika sätt och med varierande svårighetsgrad, därför informationen måste anpassas efter individens behov och önskemål. Information, framför allt upprepad och adekvat information från alla vårdpersonalen har stor betydelse för patienten med stroke. Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i hela världen.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av information under rehabilitering på sjukhus efter stroke.

  Metod: Studien gjordes som litteraturstudie med kvalitativ design som är baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys utfördes Analysen på manifest nivå.

  Resultat: Analysen resulterade i övergripande temat: Önskar mer än vad personalen är beredd att ge, som följs av kategorierna: Att ha behov av att veta mer med underkategorierna: Att få veta mer om det man redan vet, Förstå vad som orsakade sjukdomen, Att få vara med och bestämma, Att kunna vara delaktig. Hinder för att få det man behöver, med underkategorin: Sättet information ges, Inte få tillgång till information, Inte vara till besvär. Lämnad till att dra egna slutsatser med underkategorierna: Vet inte vart man skall vända sig, Saknar detaljerad information, Saknar stöd, Osäkerhet kring utskrivning. Resultatet framkom också att när vårdpersonalen hade ett personcentrerat förhållningssätt fick patienterna hjälp att förstå i kategorin: Att får hjälp att förstå med underkategorin: Får en känsla av kontroll, Ger en ökad motivation. Studien visade att patienter till stor del upplever att informationen de erhåller är otillräcklig och det finns ett behov av att veta mer, förstå mer och kunna mer. Men när vårdpersonalen hade ett visst förhållningsätt bidrog till att patienterna erhöll den information de behövde.

  Slutsats: Studien visade att patienter till stor del upplevde att informationen de erhöll var bristfällig eller otillräcklig och efterfrågade allmänt större mängd information, och då även att den skulle vara mer tydlig detaljerad och individanpassad. Det fanns även flera hinder för få tillgång till önskad information, såsom sättet som informanten gavs och dålig kommunikation mellan vårdpersonalen. I studien framkom även att när vårdpersonalen hade ett personcentrerat förhållningsätt fick patienterna information som de behövde, vilket resulterade i tillfredställelse med informationen. Därför är det viktigt att patienter med stroke får individanpassat information för att kunna förstå sitt hälsotillstånd.

   

  Nyckelord: Erfarenheter, information, rehabilitering, sjukhus och stroke.

 • 337.
  Ali, Israr
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Shah, Syed Shahab Ali
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Usability Requirements for GIS Application: Comparative Study of Google Maps on PC and Smartphone2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: Smartphone is gaining popularity due to its feasible mobility, computing capacity and efficient energy. Emails, text messaging, navigation and visualizing geo-spatial data through browsers are common features of smartphone. Display of geo-spatial data is collected in computing format and made publically available. Therefore the need of usability evaluation becomes important due to its increasing demand. Identifying usability requirements are important as conventional functional requirements in software engineering. Non-functional usability requirements are objectives and testable using measurable metrics. Objectives: Usability evaluation plays an important role in the interaction design process as well as identifying user needs and requirements. Comparative usability requirements are identified for the evaluation of a geographical information system (Google Maps) on personal computer (Laptop) and smartphone (iPhone). Methods: ISO 9241-11 guide on usability is used as an input model for identifying and specifying usability level of Google Maps on both personal computer and smartphone for intended output. Authors set target value for usability requirements of tasks and questionnaire on each device, such as acceptability level of tasks completion, rate of efficiency and participant’s agreement of each measure through ISO 9241-11 respectively. The usability test is conducted using Co-discovery technique on six pairs of graduate students. Interviews are conducted for validation of test results and questionnaires are distributed to get feedback from participants. Results: The non-functional usability requirements were tested and used five metrics measured on user performance and satisfaction. Through usability test, the acceptability level of tasks completion and rate of efficiency was matched on personal computer but did not match on iPhone. Through questionnaire, both the devices did not match participant’s agreement of each measure but only effectiveness matched on personal computer. Usability test, interview and questionnaire feedback are included in the results. Conclusions: The authors provided suggestions based on test results and identified usability issues for the improvement of Google Maps on personal computer and iPhone.

 • 338.
  Ali, Mazin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Shahin, Mahdi
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  Framtagning av kalibreringsverktyg för referensmätningar: Vardaglig kontroll av kalibrering i industriell provbänk för pneumatiskt styrda tågbromsar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Faiveley Transport Nordic AB is a company in Landskrona and which is an international supplier in the railway industry. The industry sight in landskrona is mostly focused on developing and manufacturing train brakes.Today, Faiveley has a number of test benches that needs regular checks and re-calibration every three months. In the current situation, it is the responsibility of the lab engineer to check that the calibration is correct on the test benches and adjust if needed. The purpose of this research is to design a reference object that will be used for checking the calibration on a test bench.During the research, the product development process was used with some tools from the design thinking process. The research begins with a lot of theoretical background about BFC (Brake Friction Concept), test benches and calibration to develop a deeper understanding for the different concepts.Since Faiveley had already identified the problem, the method was started directly by looking for other solutions that could inspire the solution to the problem. The search for inspiration was conducted through various methods such as patent searching, trend watching and techwatching. The authors proceeded by choosing the best possible ideas for them to create a prototype of the best concepts.After creating a prototype of the reference object, the objects function was verified by testing on a test bench to check if it meets the preset requirements. The authors were able to get the result for each one of them three measurement parameters such as force, distance and pressure. Results showed that most of the requirements was accomplished.Based on the results several conclusions could be drawn. Such as that the reference object that was the solution to the problem worked and partly fulfills the associated requirements. Through this research a method has been created for how to generate reference values for similar parameters in general contexts, which others interested can use in the future.

 • 339.
  Ali, Mohammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Transformational Leadership: The Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Performance2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the current economic climate the circumstances and the environment for companies constantly change and organizations which in the future want to be competitive have to adapt to these new conditions and market requirement else they are forced to be out of business. Seeing the rapid change in telecom sector with flat sales in many countries during 2008, 2009 and 2010 Ericsson decided to do a major re organization in 2010. Ericsson management set out to restructure the company to trim off fat and to help the company function as a leaner and more productive entity by assigning transformational leaders that can help company cope with the changing market conditions with focus on business performance, growth, new market segments and getting more close to customer. As a result of that change Ericsson Saudi Arabia that was known as Market Unit Kingdom of Saudi Arabia (MU KSA) part of 23 Market Units across the globe transformed to Customer Unit Kingdom of Saudi Arabia (CU KSA) part of Region Middle East (RMEA) with new Head and management team. By 2009-2010 Ericsson CU KSA was facing issues like flat sales, operators were cautious to spend more money since revenues were declining, emergence of Chinese players in the marker resulted in dramatic culture shift in industry where business models and ways of working changed and Ericsson in Saudi Arabia was having direct impact on revenue and market share. During 2008, 2009 and 2010 Ericsson in Saudi Arabia lost local market share from 60% to 50% and a complete overhaul was inevitable. One of the primary objectives of this study will be to determine the relationship of transformational leadership to organizational performance by analyzing data collected from Ericsson Saudi Arabia. It will be analyzed if new management in Ericsson Saudi Arabia has the capabilities of transformational leadership. Later I’ll try to establish correlation of transformational leadership towards strategic management, Organizational culture and Employee Motivation & Commitment to see if there is any significant impact of these that will help overcome existing market challenges explore new opportunities and redefine strategies while resulting in positive business growth and performance. For the purpose of research a study a mix of qualitative and quantitative approach was chosen. Questionnaire surveys were used as part of quantitative research. Interview surveys together with Sales reports and balanced score cards were used as part of qualitative research. A total of 48 questionnaire surveys along with 8 interviews form different members of management in CU KSA were conducted. Data analysis tool function in Excel was used to figure out mean, median and standard deviation for Transformational leadership attributes. Data analysis tool was also used to calculate correlation coefficient factor between transformational leadership with strategic management, organizational culture and business performance. It was discovered after analysis conducted using interview and survey results that Ericsson CU KSA Head and Management fulfill the criterion of transformational leadership having strong presence of transformational leadership attributes namely vision, Inspirational, role model, support for personal growth, trust and consideration for followers needs. It was also discovered that transformational leadership has a strong correlation towards strategic management, organizational culture, employee Motivation and business performance. Data collected from Interviews, Sales reports and Balanced Score Card supported the data analysis of questionnaire. This means that if companies want to experience growth in their business especially in these days of tough competition, there should be focus on making sure the leadership is transformational with strong emphasis on process of Strategic Management, fostering organization culture and boosting employee motivation & commitment that will lead towards positive Business Performance.

 • 340.
  Ali, Mohsin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Nasir, Muhammad Jamal
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för ingenjörsvetenskap.
  Echo Cancellation using PMSAF and Compare the performance with NLMS and improved PNLMS under different Impulse responses2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the field of signal processing adaptive filtering is a major subject which has vast applications in speech processing e.g. speech coding, speech enhancement, echo cancellation and interference. Echo is the major problem in the communication systems. There are two major types of echoes hybrid and acoustic echoes. In order to remove these echoes the most important method for removing these echoes is through cancellation. Adaptive filters are used to estimate the replication of echoes and then subtracted from the infected signal. . We introduced subband filters to improve the performance of adaptive filter (time domain). Due to small adaptive filters in the subband filter banks, we can improve the reduction of complexity, computational and convergence level as compared with others. The major goal of this thesis is to present the echo cancellation using the multiband subband adaptive filtering and also compare the performance with NLMS and Improved PNLMS using different impulse responses. PMSAF algorithm behaves continuously better convergense rate with excitation signal (colored noise and speech signal) for both impulse responses (sparse and dispersive) as compared with IPNLMS and NLMS algorithms.

 • 341.
  Ali, Muhammad Noman
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Redzovic, Adis
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management.
  Knowledge Management and Sharing Initiatives in Development Sector: Contribution in Effective Risk Management2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis study explores the existing knowledge management and sharing practices in donor organizations, particularly working in the developing countries. The potentional of knowledge management and sharing to facilitate development organizations in carrying out development work has been recognised in the literature. Literature presented mix of critique and appreciation to the existing efforts of donor agencies. Knowledge sharing platforms revolves around the country initiatives and donor agencies like UNDP and World Bank which are proactive in establishing these platforms for partner organizations. This research contributes practical insight to the question of delivery of these platforms, through an empirical investigation based on the development professionals' experiences. As earlier research shows enormous amount of literature on individual, team and organizational level knowledge sharing, this study sets prime focus on community level or external knowledge sharing, an area where there exist a dearth of emperical research or contributing literature on examing the role of sharing initiatives and possible contribution in improving risk management in development projects. Literature shows the potential of knowledge management and sharing practices, as their possible contribution in the global development practices and in bridging gap between North-South stakeholders. However, cultural, technological, organizational and individual level issues escalate with external level of knowledge sharing and thesis rightly, identifies success factors from the literature alongwith their viability from the professionals. It is even more inadequate when it comes to projects of donor organizations in under developed and developing countries. With 80% of documented failure rates of knowledge sharing systems, external knowledge sharing with partner organizations or network organizations is really not adequate and do not have supporting culture. As this whole process of sharing knowledge, heavily relies on the perceived motivation and willingness to share, study has tried to identify the challenges facing wider use of these sharing systems. Study also contributes with suggestions for knowledge management and sharing system developers, policy and decision makers and system users, to improve the overall contribution of knowledge sharing in better risk management. Apart from the cultural barriers, there are technical and policy level issues which need more concerted efforts to improve the use of these sharing systems by various organizations and individuals.

 • 342.
  Ali, Muhammad Usman
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Cloud Computing as a Tool to Secure and Manage Information Flow in Swedish Armed Forces Networks2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the last few years cloud computing has created much hype in the IT world. It has provided new strategies to cut down costs and provide better utilization of resources. Apart from all drawbacks, the cloud infrastructure has been long discussed for its vulnerabilities and security issues. There is a long list of service providers and clients, who have implemented different service structures using cloud infrastructure. Despite of all these efforts many organizations especially with higher security concerns have doubts about the data privacy or theft protection in cloud. This thesis aims to encourage Swedish Armed Forces (SWAF) networks to move to cloud infrastructures as this is the technology that will make a huge difference and revolutionize the service delivery models in the IT world. Organizations avoiding it would lag behind but at the same time organizations should consider to adapt a cloud strategy most reliable and compatible with their requirements. This document provides an insight on different technologies and tools implemented specifically for monitoring and security in cloud. Much emphasize is given on virtualization technology because cloud computing highly relies on it. Amazon EC2 cloud is analyzed from security point of view. An intensive survey has also been conducted to understand the market trends and people’s perception about cloud implementation, security threats, cost savings and reliability of different services provided.

 • 343.
  Ali, Muhammad Usman
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Aasim, Muhammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Usability Evaluation of Digital Library BTH a case study2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Libraries have for hundreds of years been an important entity for every kind of institute, especially in the educational sector. So now it is an age of computers and internet. People are now using electronic resources to fulfill their needs and requirements of their life. Therefore libraries have also converted to computerized systems. People can access and use library resources just sitting at their computers by using the internet. This modern way of running a library has been called or given the name of digital libraries. Digital libraries are getting famous for flexibility of use and because more users can be facilitated at a time. As numbers of users are increasing, some issues relevant to interaction also arise while using digital libraries interface and utilizing its e-resources. In this thesis we evaluate usability factors and issues in digital libraries and the authors have taken as a case study the real time existing system of the digital library in BTH. This thesis report describes digital libraries and how users are being facilitated by them. Usability issues are also discussed relevant to digital libraries. Users have been the main source to evaluate and judge usability issues while interacting and using this digital library. The results obtained showed dis¬satisfaction of users regarding the usability evaluation of BTH:s digital library. The authors used usability evaluation techniques to evaluate functionality and services provided by the BTH digital library system interface. Moreover, based on the results of our case study, suggestions of improvement in BTH:s digital library are presented. Hopefully, these suggestions will help to make BTH digital library system more usable in an efficient and effective manner for users.

 • 344.
  Ali, Nauman Bin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Is effectiveness sufficient to choose an intervention?: Considering resource use in empirical software engineering2016Ingår i: Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM 2016, Ciudad Real, Spain, September 8-9, 2016, 2016, artikel-id 54Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 345.
  Ali, Nauman bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Edison, Henry
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Towards Innovation Measurement in Software Industry2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: In today’s highly competitive business environment, shortened product and technology life-cycles, it is critical for software industry to continuously innovate. To help an organisation to achieve this goal, a better understanding and control of the activities and determinants of innovation is required. This can be achieved through innovation measurement initiative which assesses innovation capability, output and performance. Objective: This study explores definitions of innovation, innovation measurement frameworks, key elements of innovation and metrics that have been proposed in literature and used in industry. The degree of empirical validation and context of studies was also investigated. It also elicited the perception of innovation, its importance, challenges and state of practice of innovation measurement in software industry. Methods: In this study, a systematic literature review, followed by online questionnaire and face-to-face interviews were conducted. The systematic review used seven electronic databases, including Compendex, Inspec, IEEE Xplore, ACM Digital Library, and Business Source premier, Science Direct and Scopus. Studies were subject to preliminary, basic and advanced criteria to judge the relevance of papers. The online questionnaire targeted software industry practitioners with different roles and firm sizes. A total of 94 completed and usable responses from 68 unique firms were collected. Seven face-to-face semi-structured interviews were conducted with four industry practitioners and three academics. Results: Based on the findings of literature review, interviews and questionnaire a comprehensive definition of innovation was identified which may be used in software industry. The metrics for evaluation of determinants, inputs, outputs and performance were aggregated and categorised. A conceptual model of the key measurable elements of innovation was constructed from the findings of the systematic review. The model was further refined after feedback from academia and industry through interviews. Conclusions: The importance of innovation measurement is well recognised in both academia and industry. However, innovation measurement is not a common practice in industry. Some of the major reasons are lack of available metrics and data collection mechanisms to measure innovation. The organisations which do measure innovation use only a few metrics that do not cover the entire spectrum of innovation. This is partly because of the lack of consistent definition of innovation in industry. Moreover, there is a lack of empirical validation of the metrics and determinants of innovation. Although there is some static validations, full scale industry trials are currently missing. For software industry, a unique challenge is development of alternate measures since some of the existing metrics are inapplicable in this context. The conceptual model constructed in this study is one step towards identifying measurable key aspects of innovation to understanding the innovation capability and performance of software firms.

 • 346.
  Ali, Nauman bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Engström, Emelie
  Lund University, SWE.
  Taromirad, Masoumeh
  Halmstad University, SWE.
  Mousavi, Muhammad Raza
  Halmstad University, SWE.
  Minhas, Nasir Mehmood
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Helgesson, Daniel
  Lund University, SWE.
  Kunze, Sebastian
  Halmstad University, SWE.
  Varshosaz, Mahsa
  Halmstad University, SWE.
  On the search for industry-relevant regression testing research2019Ingår i: Journal of Empirical Software Engineering, ISSN 1382-3256, E-ISSN 1573-7616, Vol. 24, nr 4, s. 2020-2055Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regression testing is a means to assure that a change in the software, or

  its execution environment, does not introduce new defects. It involves the expensive

  undertaking of rerunning test cases. Several techniques have been proposed

  to reduce the number of test cases to execute in regression testing, however, there

  is no research on how to assess industrial relevance and applicability of such techniques.

  We conducted a systematic literature review with the following two goals:

  rstly, to enable researchers to design and present regression testing research with

  a focus on industrial relevance and applicability and secondly, to facilitate the industrial

  adoption of such research by addressing the attributes of concern from the

  practitioners' perspective. Using a reference-based search approach, we identied

  1068 papers on regression testing. We then reduced the scope to only include papers

  with explicit discussions about relevance and applicability (i.e. mainly studies

  involving industrial stakeholders). Uniquely in this literature review, practitioners

  were consulted at several steps to increase the likelihood of achieving our aim of

  identifying factors important for relevance and applicability. We have summarised

  the results of these consultations and an analysis of the literature in three taxonomies,

  which capture aspects of industrial-relevance regarding the regression

  testing techniques. Based on these taxonomies, we mapped 38 papers reporting

  the evaluation of 26 regression testing techniques in industrial settings.

 • 347.
  Ali, Nauman Bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Petersen, Kai
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  A consolidated process for software process simulation: State of the Art and Industry Experience2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Software process simulation is a complex task and in order to conduct a simulation project practitioners require support through a process for software process simulation modelling (SPSM), including what steps to take and what guidelines to follow in each step. This paper provides a literature based consolidated process for SPSM where the steps and guidelines for each step are identified through a review of literature and are complemented by experience from using these recommendations in an action research at a large Telecommunication vendor. We found five simulation processes in SPSM literature, resulting in a seven-step process. The consolidated process was successfully applied at the studied company, with the experiences of doing so being reported.

 • 348.
  Ali, Nauman bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Petersen, Kai
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  FLOW-assisted value stream mapping in the early phases of large-scale software development2016Ingår i: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 111, s. 213-227Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Value stream mapping (VSM) has been successfully applied in the context of software process improvement. However, its current adaptations from Lean manufacturing focus mostly on the flow of artifacts and have taken no account of the essential information flows in software development. A solution specifically targeted toward information flow elicitation and modeling is FLOW. This paper aims to propose and evaluate the combination of VSM and FLOW to identify and alleviate information and communication related challenges in large-scale software development. Using case study research, FLOW-assisted VSM was used for a large product at Ericsson AB, Sweden. Both the process and the outcome of FLOW-assisted VSM have been evaluated from the practitioners’ perspective. It was noted that FLOW helped to systematically identify challenges and improvements related to information flow. Practitioners responded favorably to the use of VSM and FLOW, acknowledged the realistic nature and impact on the improvement on software quality, and found the overview of the entire process using the FLOW notation very useful. The combination of FLOW and VSM presented in this study was successful in systematically uncovering issues and characterizing their solutions, indicating their practical usefulness for waste removal with a focus on information flow related issues.

 • 349.
  Ali, Nauman Bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Petersen, Kai
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Mäntylä, Mika
  Testing highly complex system of systems: An industrial case study2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Systems of systems (SoS) are highly complex and are integrated on multiple levels (unit, component, system, system of systems). Many of the characteristics of SoS (such as operational and managerial independence, integration of system into system of systems, SoS comprised of complex systems) make their development and testing challenging. Contribution: This paper provides an understanding of SoS testing in large-scale industry settings with respect to challenges and how to address them. Method: The research method used is case study research. As data collection methods we used interviews, documentation, and fault slippage data. Results: We identified challenges related to SoS with respect to fault slippage, test turn-around time, and test maintainability. We also classified the testing challenges to general testing challenges, challenges amplified by SoS, and challenges that are SoS specific. Interestingly, the interviewees agreed on the challenges, even though we sampled them with diversity in mind, which meant that the number of interviews conducted was sufficient to answer our research questions. We also identified solution proposals to the challenges that were categorized under four classes of developer quality assurance, function test, testing in all levels, and requirements engineering and communication. Conclusion: We conclude that although over half of the challenges we identified can be categorized as general testing challenges still SoS systems have their unique and amplified challenges stemming from SoS characteristics. Furthermore, it was found that interviews and fault slippage data indicated that different areas in the software process should be improved, which indicates that using only one of these methods would have led to an incomplete picture of the challenges in the case company.

 • 350.
  Ali, Nauman bin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  Usman, Muhammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik.
  A critical appraisal tool for systematic literature reviews in software engineering2019Ingår i: Information and Software Technology, ISSN 0950-5849, E-ISSN 1873-6025, Vol. 112, s. 48-50Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Context: Methodological research on systematic literature reviews (SLRs)in Software Engineering (SE)has so far focused on developing and evaluating guidelines for conducting systematic reviews. However, the support for quality assessment of completed SLRs has not received the same level of attention. Objective: To raise awareness of the need for a critical appraisal tool (CAT)for assessing the quality of SLRs in SE. To initiate a community-based effort towards the development of such a tool. Method: We reviewed the literature on the quality assessment of SLRs to identify the frequently used CATs in SE and other fields. Results: We identified that the CATs currently used is SE were borrowed from medicine, but have not kept pace with substantial advancements in the field of medicine. Conclusion: In this paper, we have argued the need for a CAT for quality appraisal of SLRs in SE. We have also identified a tool that has the potential for application in SE. Furthermore, we have presented our approach for adapting this state-of-the-art CAT for assessing SLRs in SE. © 2019 The Authors

45678910 301 - 350 av 13913
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf