Change search
Refine search result
5678 351 - 369 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Utbult, Max
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Refai, Rami El
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Musikalisk gestaltning av Trudvang2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatarbetet är att skapa musik till en folkgrupp som saknar en etablerad musikkultur. För att göra detta valdes folkgrupper ut ur den fiktiva spelvärlden Drakar och Demoner: Trudvang. Fornnordisk kultur var en inspiration till Trudvang och detta studerades för att påvisa likheter till folkgrupperna i Trudvang. Parallellerna mellan de olika kulturerna blev uppsatsens förundersökning. Uppsatsens förundersökning resulterade i att det finns en efterfråga på musik i spelet varpå två folkgrupper från Trudvang valdes ut för gestaltning med musik, alferna och virannerna. Baserat på instrument som samerna och anglosaxarna kunde tänkas använda producerade vi musik till den andra delen av forskningen. Musiken undersöktes genom att dela ut en enkät till erfarna spelare på spelets forum för att bestämma huruvida gestaltningen av alferna och virannerna var lyckad. Resultaten visade att det lämpar sig att gestalta dessa folkgrupper med den producerade musiken och som ett resultat ge dem en musikkultur.

 • 352.
  Vaitkute, Kristina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Informationshantering på Stena Lines Resecenter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Undersökningen utgår ifrån hypotesen att resesäljare på Stena Lines Resecenter utsätts för mer information än de klarar av att hantera. Stena Lines Resecenter i Sverige är beläget på tre orter – Göteborg, Karlskrona och Varberg. Organisationen producerar information som överförs mellan kontoren i en daglig och intensiv kommunikation. Studiens syfte är att kartlägga informationshantering och utifrån kommunikationsteorier analysera informationsprocesser – informationsflöden och kanaler, informationsutformning, selektering, arkivering, informationssökning, effektivitet och tidsaspekten av informations-hantering. För studien har kvalitativ forskningsstrategi valts och metoderna, kvalitativ intervju och observationer, har tillämpats. Dataanalys har genomförts enligt den kvalitativa innehållsanalysens principer. Studiens teoretiska bas utgörs av Gerbners linjära kommunikationsmodell. Modellen illustrerar de viktigaste begrepp som används för att beskriva kommunikationsprocesser. I uppsatsen används också Newcombs triangulära kommunikationsmodell. Newcomb har infört den sociala omgivningens dimension i kommunikationsprocesser. Grundidén bakom social informationsbehandlingsmodell av mediaanvändning är att kanalen väljs utifrån budskapets tvetydighetsnivå och kanalens egenskaper att överföra flera olika signaler. Valet påverkas också av attityder kring kanaler i den sociala omgivningen. Rogers informations-overloadmodell illustrerar organisationens tillstånd utifrån mängd av information. Enligt Rogers befinner sig en organisation i informationsoverload när informationsinput ökar till en nivå då det blir för svårt för individen eller organisationen att behandla den. Organisationen riskerar att hamna i sammanbrottstillstånd när output uteblir. Rogers påstår att informationsoverload kan undvikas genom organisationsförändring. Resultatet visar att e-post har en framträdande roll i informationsspridning på Stena Lines Resecenter. I e-postsystemet arkiverar respondenterna information och detta arkiv är den främsta informationskälla när anställda på Resecenter söker information. E-post används inte bara som push men också som pullmedia i de meddelanden som bara består av en länk till SIS. Trots den utbreda användningen av e-post utrycker respondenterna förhoppningar att SIS (Sales Infor Support) ska leda till förbättrad situation vid informationshantering. Respondenterna tycker att det är svårt att ta till sig all information. Säljarna menar att information som de får via ansikte mot ansikte kommunikation är lättare att memorera. Teamledare anser att möten är nödvändiga för att överföra budskap som kan uppfattas på olika sätt och när de vill ”säkra” budskapet. Tidsaspekten träder fram i respondenternas, särskilt i säljarnas, svar. Det finns ingen tid avsatt för säljarna att inhämta information. Säljarna tycker att det tar för lång tid att hitta den information de behöver. Utifrån intervjuerna har fem sätt att se på kommunikationens effektivitet kunnat identifieras. Effektivitet kopplas till tidsåtgång, organisationens kostnader och informationens entropi. Fysiskt avstånd mellan Resecenters kontor försvårar även kommunikationen. Säljarna i Varberg och Karlskrona lyfter fram om flera tillfällen då de har blivit bortglömda när information sändes ut. Det påverkar både den operativa verksamheten och tillhörighets till organisationen känsla. Ett tydligt tema är övergångsperiod som organisationen befinner sig i då utvecklingen av SIS pågår. Perioden kännetecknas av letandet efter nya sätt att kommunicera och informera. En positiv inställning till förändringar är tydlig i intervjuerna. De slutsatserna som kan dras av resultatanalys utifrån kommunikationsmodellerna är att Gerbners linjära kommunikationsmodell är användbar för att identifiera informationsflöden på Resecenter. En insikt är att en viktig process i kommunikationen saknas i modellen. Besluten att inleda kommunikationsprocess och identifiera mottagare av budskapet är avgörande för kommunikation i organisationer. Det påverkar mängden av information som skapas och överförs och förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna. Val av kanal kan i många fall förklaras utifrån social informationsbehandlingsmodell av mediaanvändning. Teamledare tenderar att välja rik kanal när budskapet är tvetydig, men ibland väljs e-post för relativt tvetydiga budskap. Positiv inställning till teknik och e-post som tidseffektiv kanal kan påverka val av kanal. Det har dock konstaterats att kanalens tillgänglighet spelar in när kanal väljs. Resecenter bedöms befinna sig i informationsoverloadstillstånd. Trafik- och Metodavdelningen kan ses som den enhet i organisationen som i viss utsträckning kan reglera informationsflöden, men, enligt min mening, har organisationen anpassat sin kultur och praxis till informationsoverloadssituation. Krav på att kunna allt ställs inte på säljare. Utifrån den inställningen har det utvecklats en praxis att om säljare inte har den information som behövs för att hjälpa kunden så kan han/hon ringa upp kunden när hon/han har letat upp informationen. Utifrån dessa slutsatser har några förändringar föreslagits. Medvetenhet om beslutsprocesser som leder till kommunikation och hur mottagare identifieras skulle kunna delvis lösa problem som uppstår i kommunikation mellan kontoren. Resultaten visar att anställda inte alltid lyckas identifiera alla mottagare och de som glöms bort sitter oftast i en annan stad. Ett sätt att minska informationsflöden är att dela in säljare i olika kompetensområden och rikta information och samtal från kunder till person med rätt kompetens. En organisatorisk förändring som inte är direkt kopplad till informationshantering men som möjligtvis skulle påverka situationen är införandet av belöningssystem. Med ett belöningssystem skulle de anställda motiveras att vara effektivare i sin informationshantering.

 • 353.
  Vitos, Monika
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Identitet och etnicitet: om ungrares förutsättningar till självförverkligande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The point of interest in this study is to identify whether ethnicity is a correlating factor regarding Hungarian immigrants’ development of identity in Sweden. The general aim is to increase knowledge and understanding of the conditions for the Hungarian ethnical group in Sweden to reach self-realization. The main question is whether the general view of the background of this ethnical group has a connection to their self-realization in Sweden? Since the study involves a whole group of minority, a limitation has been made to adults living in the city of Halmstad, Sweden. The result allows us to draw the conclusion, that there is a general insecurity amongst the participants, regarding their own nationality and ancestry. The majority of the participants showed unwillingness to report an answer to the question of ethnical belonging.

 • 354.
  Vucic, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Handy emotions: Perceived emotions from floaters through hand movements in recorded video clips2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Bodily communications have been the aim for many studies mainly by focusing on the face. To communicate emotions through facial expression is known to be something we do on a regular basis, but studies regarding decoding of emotional expression of other parts of the body are scarce. This study is aimed to investigate whether participants perceive emotions from recorded hand movement and if there are differences in perception of emotional expression in hand movements dependent on stimuli presentation (i.e. individuals in a stimuli generation group underwent flotation-REST and chamber-REST). The participants of study (N=25, 10 men and 15 women M=34 years) were unaware of the previous manipulation of the recorded stimuli generation group. The results showed that participants successfully discriminated (rated) emotions such as tender and angry and that video clips of individuals undertaking flotation-REST were perceived as expressing more positive emotions through their hand movements after they have participated in a flotation session.

 • 355.
  Waern, Kajsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Validering: Ett sätt att synliggöra informell kunskap2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar på hur informell kunskap blir synliggjord genom användandet av validering i skolmiljö. Inom ramen för dagens snabba samhällsutveckling ställs det höga krav på moderna, flexibla metoder för det livslånga, livsvida lärandet. Detta kräver att utbildningsanordnare är uppdaterade och förändringsbenägna i sitt ledarskap. Det är också viktigt att lyfta blicken och informera sig om vad som händer och sker i världen. För att kunna uppfylla dessa krav har det krävt förändringar i nationella styrdokument. Revideringar av mål och uppnående mål har gjorts för att tillgodose elevens krav, behov samt önskemål, allt det här utifrån demokrati och värdegrunder. Alla de tidigare mål som fanns för olika program har blivit utformade på ett helt annat sätt, de ger förklaring samt beskrivning på huruvida programmets karaktär och uppbyggnad skall se ut och det i en lång och sammanhängande text. Den politik som är styrande i samhället har en viss inverkan på vilka områdesförändringar skolan gör. Skolan har omarbetat målen för olika program, alla kurser har blivit tydligare. Yrkeslivet ställer helt nya krav på oss som individer, vi skall vara flexibla och uppdateras med nya kompetenser, genom att gränser mellan olika yrken suddas ut och nya verksamhetsområden skapas och uppstår. Människor av idag rör sig mycket mer över gränserna och det i sin tur leder till att internationell- och nationell handel ökar.Det är utifrån alla dessa förändringar som sker, som det ställs allt högre krav på språkfärdigheter plus kunnande om andra människors livsvillkor, politik, kultur och religion. För att tillgodose behovet av ny kompetens har ett nytt kunskapstänkande varit nödvändigt. Alla vuxna ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning. Behovet av validering ökar i takt med den allt starkare fokuseringen på kunskap och kompetens som främsta resurs för tillväxt och konkurrenskraft. Vare sig det gäller individ, företag, kommun eller region så anses förmågan att ta tillvara på, och utveckla kunskap och kompetens vara avgörande för framgång (Andersson, Sjösten, Ahn, 2003). Validering som betyder göra giltig används för att göra informell kunskap till att bli formell kunskap. Genom att ha lång yrkeserfarenhet kan man genom validering ta tillvara på de kunskaper man har. I en valideringsprocess lyfts den informella kunskapen fram och blir synliggjord. I Marks kommun har det framarbetats en valideringsmodell som heter Willman. Den är framarbetad på uppdrag från socialchefen i Marks kommun och den riktas mot omvårdnadsprogrammet. Det som var viktigt i skapandet av Willmanmodellen var att skilja på studier och validering därför har man valt bort att ha skolmiljö vid validering. Validering syftar till att synliggöra okonventionell kunskap i sin egenskap av erfarenhetsbaserad färdighets och förtrogenhetskunskap. Genom Willmanmodellen har man funnit ett sätt att verbalisera den informella kunskapen. Med hjälp av artefakterna, det vill säga valideringskortet och dess olika begrepp blir den personliga kunskapen synlig då den validerade ser kopplingen till begrepp och sin kunskap. Den validerade får en a-ha upplevelse.

 • 356.
  Wahlstedt, Joel Greider & Oskar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Förändringsarbetets upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse för individens upplevelser av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. Med ett hermeneutiskt tolkande har vi genom semistrukturerade- och djupintervjuer arbetat fram vårt resultat. Resultatet i vår studie kategoriseras upp under fyra huvuddelar: information/kommunikation, lärande, social arbetsmiljö och ledarskap som tillsammans utgör grunden för en ökad förståelse för individens upplevelser av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna.

 • 357.
  Wang, Lieke
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  A case study of the acquisition of Swedish Volvo by Chinese Geely2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The acquisition of the famous Swedish Volvo by the unknown Chinese Geely has attracted a lot of attention in the world-wide medias, particularly in Sweden and China. It is the largest overseas acquisition ever by a Chinese company, which marks a beginning of a new era that the fastest growing China has become a superpower in the world economy. Because this acquisition is such a complex business where two involved companies are so much different, it is of high interest to make a case study of this in the business research area. The thesis begins the study by looking at the basic facts of these two companies: the products, market, finance situation, brand and technology, etc. It was found that these two companies have very little in similarity, but a huge difference in product segment, technology and brand, inter-culture, language, etc. Therefore, there is no immediate cost saving through the integration of two companies and the sharing of the common components, which indicates that the risk of failure of this acquisition is relatively big. However, there do exist some opportunities lying ahead. The most obvious opportunity is the possible rapid expansion in the growing Chinese market as Volvo’s second home market. To be successful in China, Volvo must address several issues: quickly establish its local production in China, develop its own supply chain in China to reduce its cost, get into the list of the government procurement in China, etc. In all these aspects, Geely has good experience and competence, and should give Volvo a lift there. These are the real opportunities for Volvo in the new chapter of its history. To realize Volvo’s opportunities and reduce its risk of failure, right strategies must be developed and effectively implemented. The suggested strategies include: running two separate companies to defend Volvo’s brand, a new organization and strategy in China to facilitate the expansion, local market positioning for more custom base, etc. In addition, it is necessary for Volvo and Geely quickly establish mutual trust and respect between two companies’ employees. Finally, the thesis also looked at the strategies Volvo and Geely have adopted so far, and it indicated that they are implementing a similar strategy except in two areas: how to position Volvo in China and how quickly Volvo should establish its production in China. It is believed that the road to a successful acquisition of Volvo by Geely is not smooth, rather it is a bumpy road where there are a lot of challenges ahead. In summary, the acquisition of Volvo by Geely does not sound very rational from the conventional wisdom, due to the huge big difference in brand, product specification, custom base, inter-culture and company culture, language, etc. However, the aspect of China does give a lot of hopes for the success of the acquisition. To realize these opportunities, it is important for the management team to develop a right strategy and effectively implement it.

 • 358.
  Watts, Laurie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Social Influence and Book Reviews2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Review collecting websites are a relatively new phenomenon providing the ability to collect and publish word of mouth information on a scale that was not possible before. Offline methods of evaluating the credibility of the source are unavailable, so users use various other strategies to evaluate trustworthiness. Consumer reviews for products are rare compared to sales volume. Other forms of consumer feedback are by comparison higher. The study consists of a voluntary survey of users of book related social review sites with questions on both reception and production of reviews. Social influences provide a useful way of approaching the topic, and although both normative and informational social influences are found to have an effect, book reviews are found to differ qualitatively from other review cultures. The results show that social influences are more likely to affect the content of reviews in the form of if, where, and how detailed reviews are written rather than influencing reviews to be more positive or negative.

 • 359.
  Weddig, Erik
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bärare av mat: Arbetsfördelning och könsskillnader i restaurangbranschen utifrån ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The distribution of work related tasks depending on gender leads to different appraisal depending on which gender is performing a task. This aim of this research is to study how gender differences influence task allocation within the restaurant industry. The study is inspired by a discourse analysis perspective complemented by constructivist and critical pragmatic theory. Interviews were conducted in two focus groups with seven participants in total. The analysis is divided into four sections which answer six discourse analytical questions using the interview material. The data is interpreted using gender theories as well as theories of masculinity and femininity. The study shows that conceptions of ability based on one's biological sex initially determine the distribution of tasks between men and women. Power, status and appreciation are unequally distributed qualities among tasks as well as gender in the restaurant industry. Fördelningen av arbetsuppgifter efter kön leder till att arbete värderas olika beroende på vilket kön personen har som utför arbetet. Syftet är att med diskursanalytisk metodansats studera könsskillnader och hur dessa påverkar arbetsfördelningen i restaurangbranschen. Studien är inspirerad av ett diskursanalytiskt perspektiv med konstruktivistiska och pragmatiska inslag. Jag genomförde intervjuer i två fokusgrupper med sammanlagt sju personer. Analysen är uppdelad i fyra delar och jag besvarar sex diskursanalytiska frågor utifrån intervjutextens innehåll. Tolkningen av datamaterialet sker utifrån genusteorier samt maskulinitets- och femininitetsteori. Studien visar att föreställningen om könets förmåga och vilja initialt bestämmer arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Makt och status är olika fördelat – allt beroende på arbetsfördelningen mellan män och kvinnor.

 • 360.
  Westlund, Josefine
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Att vara fritidspedagog är inte alltid lätt. En undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet s2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stress och utbrändhet har blivit allt mer vanligt i vår vardag och en stor bidragande faktor är arbetet. Flertal studier visar att arbetet är högt relaterat till stress och utbrändhet, specifikt i läraryrket. Dock har yrket fritidspedagoger glömts i dagens undersökningar vilket föreliggande studie anser som ett problemområde. Intentionen med undersökningen är därför att få en förståelse för ohälsa, som handlar om stress och utbrändhet bland fritidspedagoger. Studien grundas på en kvalitativ metod, som har utgått från sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet har visat att fritidspedagogerna dagligen möter stress på grund av dess mångfacetterade arbetsuppgifter vilket har påverkat fritidspedagogerna hälsa negativt, såväl psykisk och fysiskt. Vidare visades det att fyra av sex fritidspedagoger har varit utbrända, samtidigt som det fanns en rädsla bland fritidspedagogerna att bli utbrända inom snar framtid.

 • 361. Westman, Ida
  A Nordic case for Social Entrepreneurship: a narrated analysis2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study centers on an exploration of the similarities and differences between social enterprises, commercial enterprises and public sector teams that operate within the same market. The study seeks to contribute to the establishment of social entrepreneurship theory by furthering knowledge of the boundaries of social entrepreneurship. The contextual influence on the development of social entrepreneurship theory is becoming increasingly well understood. As such, different theoretical streams are accounted for and systematically structured into a model containing four contextually anchored approaches, two American and two European, which compares their structures according to eight characteristics. It is on the basis of this model that three cases, one social enterprise, one commercial enterprise and one public sector team all operating towards work integration activities and placements for the long term unemployed are presented and analyzed from two perspectives: one focusing on how they compare to the characteristics and the other on how they compare to the approaches in their entirety. It shows how there are many similarities between the three cases that are lost when compared to each approach. Furthermore, the analysis discovered a limitation within existing social entrepreneurship models, as none of the models turned out to be fully applicable in a Swedish context. Therefore, this study proposes a tentative model for a Nordic approach, rooted in the specific socioeconomic and institutional context of the Nordic states. 

 • 362.
  Wetherell, Sarah
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  COMPETENCE DEVELOPMENT PROCESSES VIA IN-HOUSE NETWORKS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research project was to seek greater understanding of how competence development processes may be developed through in-house workplace networks. The problem faced was that within the realms of competence development in networks there was an abundance of information both scientific and general regarding interactive, internet based social networks as learning communities. However scientific knowledge regarding competence development processes within in-house workplace networks seemed few and far between resulting in a knowledge gap. A hermeneutic approach was thus followed with aim to seek answers to the question “what are the experienced conditions of in-house networks (limitations and support) with regards to worker competence development processes”? Empirical findings revealed that processes surrounding the in-house network structure, organisational aims effecting the networks, social participation and individual inner processes were all experienced as conditions of in-house networks. Interpretation concluded that involvement, practice and reflection processes which are structured into in-house networks encourage competence development on individual, group and organisation levels.

 • 363.
  Winterfell, Christina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  MEDARBETARSAMTAL UR MEDARBETARENS PERSPEKTIV2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används idag ute i organisationerna som ett verktyg för att dels påverka både medarbetarnas och organisationens utveckling. Jag ville i denna studie undersöka medarbetarsamtal vidare genom medarbetarperspektiv. Studiens syfte var att undersöka och belysa upplevelsen och betydelsen av medarbetarsamtal hos medarbetare. Jag vill i denna studie tolka och förstå mina intervjuade informanter och valde därför i denna studie den hermeneutiska forskningsinriktningen. För att uppnå syftet har 6 kvalitativa intervjuer med semistrukturerad guide använts. Resultatet i studien indikerar att medarbetarsamtal ses som positivt för medarbetarna, men att de vidare kände att de inte fick något vidare gehör och respons för deras motivation och utveckling inom företaget i den grad de önskar.

 • 364.
  Zalar, Moa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gruppdynamik i manliga idrottslag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine male sports teams and to increase our knowledge of the construction of group dynamic and effects on the team end its individuals. The method used is (3) semi-structured interviews as well as observations. The findings show that the group dynamic is a very important part of sport teams. The existing atmosphere is based on established traditions regarding how men should behave and on the role composition of the team. This, in turn, creates a special tone and communication within the team that promotes the we-feeling and community bond. The conclusion is that the group dynamic is central for functioning sports team and provides a security, a feeling of fitting in and of belonging. However, there is a need to be open to differences within team sports such as sexual orientation and the like.

 • 365.
  Zawadzki, Claudia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Bemötande hur vårdgivare upplever att de lär genom omsorgsarbetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bemötande är ett ämnesområde som är väldigt centralt för omsorgen av äldre. Det är en företeelse som sker då vårdgivare och vårdtagare möter varandra. En viktig aspekt som bör belysas är utveckling av bemötande. Att ta reda på hur vårdgivaren upplever att den utvecklar sitt bemötande kan belysa på vilka sätt ett bemötande kan utvecklas och förbättras. Syftet med studien är att undersöka vårdgivares upplevelse av hur de utvecklar bemötandet och lär att bemötandet utgör påverkan på vårdtagares hälsofrämjande i omsorgsarbetet. Analysen och tolkningen gjordes utifrån åtta intervjuer där alla respondenterna hade erfarenhet av yrket. Tolkningen skedde med hjälp av hermeneutisk ansats för att få en djupare förståelse för svaren. Resultatet av studien visade att vårdgivaren upplevde att denne lär sig genom att bemöta varje unik individ samt anpassa sig efter varje situation och erfara varje unikt möte med vårdtagaren. Lärandet skedde även genom att kommunicera med vårdtagare i mötet men även med arbetskamrater som bidrog till lärande och därmed bemötandeutveckling, vårdgivaren lärde sig även att bemötandet påverkar vårdtagarens hälsofrämjande genom att vårdtagaren aktivt visade det genom sin kommunikation.

 • 366.
  Åberg, Charlotte
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Bedöms attraktiva röster tillhöra attraktiva ansikten?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien avsåg att undersöka om mer attraktiva röster bedöms tillhöra mer attraktiva ansikten. Både manliga och kvinnliga deltagare gjorde attraktionsbedömningar av fyra manliga och fyra kvinnliga röster samt fyra manliga och fyra kvinnliga ansikten. Deltagarna bedömde sedan vilka röster som tillhörde vilka ansikten. Resultatet av undersökningen visade att männen och kvinnorna var överens om vilka röster och ansikten som var mer attraktiva och vilka som var mindre attraktiva. Rösternas attraktionsbedömningar korrelerade positivt med ansiktenas attraktionsbedömningar vilket tyder på att människor till viss del bedömer att mer attraktiva röster tillhör mer attraktiva ansikten.

 • 367.
  Åhl, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Karlsson, Sabina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Chefers arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att kartlägga arbetstillfredsställelsen hos chefer i svensk äldreomsorg samt undersöka om det fanns några skillnader mellan chefer i privat och offentlig verksamhet. En rikstäckande webbenkätundersökning (N=104) genomfördes. Denna genererade både kvantitativ och kvalitativ data. Cheferna som sammantagen grupp visar på en förhållandevis hög arbetstillfredsställelse. Resultatet visade dock att det fanns signifikanta skillnader mellan privata och offentliga chefer vad gäller arbetstillfredsställelse. En högre grad av arbetstillfredsställelse kunde utläsas bland cheferna inom den privata sektorn. Utav totalt nio variabler kopplade till arbetstillfredsställelse, var det endast tre som inte påvisade signifikanta skillnader mellan sektorerna. Dessutom var det fyra av totalt åtta variabler tillhörande hygienfaktorer som uppvisade signifikant skillnad mellan sektorerna. När det gällde förutsättningar för att känna arbetstillfredsställelse, uttryckte de flesta vikten av att ha förtroende från medarbetare och ledning som det mest betydelsefulla. Eftersom vårt resultat visar på signifikanta skillnader mellan sektorerna föreslår vi ytterligare forskning för att få mer förståelse för detta fenomen. The aim of this study was to measure the job satisfaction of managers in Swedish elderly care, and examine whether there were any differences between managers in the private and public sectors. A nationwide online survey (N=104) was executed. This generated both quantitative and qualitative data. Managers as an overall group seem to be relatively satisfied in their job situations. The results however showed that there were distinct differences between private and public managers in terms of job satisfaction. A higher degree of job satisfaction could be seen among managers in the private sector. Of a total of nine variables related to job satisfaction, only three did not show significant differences between the sectors. Moreover, four out of eight variables related to hygiene-factors did show significant differences between the sectors. Regarding the prerequisites for experiencing job satisfaction, most of the respondents expressed the importance of having confidence from employees and management. Since our results show significant differences between the sectors, we suggest further research to investigate the area more thoroughly.

 • 368.
  Öman, Jennie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Karlsson, Josephine
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Konflikter -En kvantitativ studie om effekter av konflikter och konfliktstrategier på arbetsplatsen.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  A quantitative study was conducted with the aim to investigate whether individuals use a specific conflict strategy when they are in a task conflict or a relationship conflict in their workplace. The study also examined whether individuals experience positive or negative effects of a task conflict or a relationship conflict when a specific conflict strategy have been used. Previous research explains the effects of task conflicts and relationship conflicts at the workplace (De Dreu, 2008) Likewise lifts the effects of the conflict strategies interaction, avoidance, and power and coercion (Hoerr, 2005; Meyer, 2004; Trudel & Reio Jr., 2011). However it does not tie together what the conflicts and conflict strategies have for effects together. This also means that it is impossible to discern if there is a strategy that is frequently used in a specific conflict type. The study group consisted of 62 participants from different workplaces that responded to a survey. The results showed that the participants have experienced positive and / or negative effects when they are in a task conflict or a relationship conflict and use a specific conflict strategy. The authors could not discern whether individuals use a specific conflict strategy when they are in a task conflict or a relationship conflict.

 • 369.
  Östling, Peter
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Torkaman, Nima
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Leadership education in Sweden 2010 and its connection to current values: an institutional approach2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study is a comparative study with the purpose of connecting the Swedish leadership education with the current social values. By utilizing a historical as well as a broad theoretical perspective we wish to create a clear understanding of the current market. The study made use of both the quantitative and the qualitative research methodologies through the use of interview. Ten of the most prominent leadership educators in the Swedish business sector were interviewed to gain credible insight as they account for over half of the Swedish leadership education market. Educators were asked questions about the content of their leadership courses, their assessment of social values in the Swedish workplace, connections between the concepts in their leadership courses and Swedish social values, and how these factors influenced their leadership education. The Swedish social values influencing leadership education within the researched companies were stability, justice and equality, participation, and individuality, in congruence with the secondary data collected from extensive research. The awareness of situational-based leadership was very high and the concept was used frequently. In relation to other discussed concepts such as value based leadership and transformational leadership, situational-based leadership is the dominating concept among leadership topics. The stated current values are also very well suited with situational-based leadership. It was noted however, that situational-based leadership and its supporting models and theories aim to create self-motivated people towards self-actualization at work; and such values were seldom expressed in the secondary data describing social values. The most empowering force behind this situation was the requirements directly made by the customer and requirements carrying values of society. The results were also analyzed within an institutional theory context based on the obvious homogeneity in the results. We concluded that there was a strong sense of isomorphism and with such strong patterns in behavior we can accurately state that the field of leadership education is an institutional field. Furthermore, the study depicted a gap within Swedish leadership education, between a pervasive focus on institutional maintenance, and a growing need for flexibility and innovation in the modern international marketplace. Business leaders are struggling to balance self-actualization in the business workplace with their own and subordinate Swedish social values. After three decades the Swedish interpretation of situational-based model is still the most prominent and dominant idea.

5678 351 - 369 of 369
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf