Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Alsford, Joe
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Curuvija, Marko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Malewski, Annika
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Outdoor Experiential Learning Processes: Engaging Influential Professionals in Strategic Leadership towards Sustainability2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The sustainability challenge currently poses one of the biggest challenges society has ever faced. With declining natural resources, climate change and a rising human population the need to change humanity’s trajectory towards sustainability has never been more urgent. A greater degree of engagement in sustainability by people in positions of power and influence within society is necessary if this transition is to occur quickly. This thesis explores the dynamics of Outdoor Experiential Learning Processes (OELPs) as applied to individuals from a professional background. The purpose is to assess how the OELP can be designed within society to engage influential professionals in sustainability. The research combines the existing powerful approach of the OELP with the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Strategic recommendations are made for how to achieve greater engagement in sustainability amongst OELP participants for a more sustainable future.

 • 402.
  AL-SHAWI, HIND
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  DAHWI, HUSSAIN FAIQ AL
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Career Success of Women Manager in Lebanon2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Life for Lebanese women has become one of the most rapidly changing elements in Lebanese society. Women in the Lebanese region can no longer be described as scared, inferior, domestic women who hardly leave their houses. This advancement of women in the workforce in this region can be attributed to factors including women attaining higher education and a greater demand in the job market.This research project measures female manger evaluation on the barriers they face or perceive under organizational culture, organizational practices, organizational networks and interpersonal relationships, mentoring, tokenism, and usage of wasta in organization. In addition, it assesses their views on the role of family and other sources of support in their ability to manage their double role. In addition, the research demonstrates how the Lebanese managers female have high levels of subjective career success. The results showed that the Lebanese female manager in different managerial levels has a highly satisfied and success levels mainly attributed to their satisfaction with the subjective aspects of their careers. Therefore, Lebanese women managers were satisfied with their overall job, the progress they made to meet their career goals, and goals for advancement.

 • 403.
  Alsterberg, Matilda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Olsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Grönytefaktorn i den urbana staden: Fallstudie på Lövholmen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en motreaktion till 1990-talets planeringsideal urban sprawl uppkom dagens ideal förtätning, vilket syftar till att sammankoppla städer och möjliggöra för en hållbar stadsutveckling. Vid exploatering som möjliggör för sammankopplingar av stadsdelar tas ofta friytor såsom äldre industriområden och grönytor i anspråk. För att utveckla, kompensera och bevara grönstrukturen inom planområden finns planeringsverktyget grönytefaktorn (GYF), vilket några kommuner i Sverige har tagit an för att öka ekosystemtjänsterna i staden.

  Detta kandidatarbete syftar till att övergripande undersöka möjligheten att använda GYF vid förtätningsprojekt för att säkerställa grönytornas kvalitet utifrån hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt samt hur verktyget används inom fysisk planering. GYF är ännu ingen definierad metod enligt Boverket och de kommuner som tagit an verktyget fokuserar främst på bevarande och kompensering av de ekologiska värdena. Inom Stockholm stads GYF-modell fokuserar de på både ekologiska och sociala värden. Det är utifrån Stockholm stads GYF-modell som detta kandidatarbete utgår ifrån i gestaltningsförslagen och därmed behandlas även hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt som teoretiska utgångspunkter i arbetet.

  För att förstå de ekologiska och sociala aspekternas värden inom fysisk planering, innebörden av ekosystemtjänster, definitionen av förtätning och dess påverkan på människor och miljön samt användningen av GYF görs en studie över dessa i kunskap- och forskningsöversikten. Även två referensprojekt studeras där GYF har varit ett viktigt verktyg. De referensprojekt som studeras utifrån frågeställningen är Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen. Denna översikt utgörs sedan som kunskap i de två gestaltningsförslagen. Stockholm stads GYF-modell används som gestaltningsprinciper där ena förslaget fokuserar på hur man kan säkerställa de sociala värdena med GYF och det andra hur de ekologiska värdena kan säkerställas med GYF. Förslagen prövar möjligheten hur planerare kan använda GYF.

 • 404.
  Alström, Rickard
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Kungstorget2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett kandidatarbete i fysisk planering inom kursen Stadsanalys. Syftet med arbetet är att med en Realistisk byanalys av Norra Kungsgatan och egen inventering av busstorget Kungsplan i Karlskrona och dess omgivningar se på möjligheterna att skapa ett småskaligt torg på Kungsplan. Även ge rekommendationer till förändringar av Kungsplans omgivningar. Planförslaget skapar ett nytt torg som öppnar upp mot platsen styrkor, Fribergska huset och Hoglandspark och har stängda sidor åt norr och öster med ett L-format hus. Förslaget redovisar beläggning, markmaterial och belysning av platsen.

 • 405.
  Alstäde, Victoria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Att mötas på mitten - En studie om stadsläkning för ökad integration2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först på senare tid. Fältet är fortfarande relativt outforskat.

  Denna studie undersöker hur riktlinjer för stadsläkning kan utformas och tillämpas för minskad områdessegregation. Utifrån kvalitativa textanalyser och kategorisering har studien identifierat 6 riktlinjer som bedöms viktiga för att kunna öka områdesintegration på en nivå mellan översiktsplanering och detaljplanering.Riktlinjernas som studien utgår från är:

  • Prioritera det performativa
  • Förändra stadsleder till stadsgator
  • Omlokalisering av skolor
  • Satsa på grön- och rekreationsområden för möten
  • Skapa genomströmning
  • Skapa siktlinjer

  Dessa riktlinjer för stadsläkning har testats genom att de appliceras på två stadsdelar, Tensta och Solhem/Spånga, som har stora socioekonomiska skillnader men enbart ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Konceptet ”Vi möts på mitten” gestaltas för att synliggöra och förtydliga hur riktlinjerna kan förändra i städerna. Genom Space Syntax och funktionsanalyser har resultatet från åtgärderna analyserats och visat på hur stadsform och det grundläggande nätverkets förändringar skapar möjligheter för en mer integrerad stadsform.

  Studiens slutsats är att planeraren bör arbeta mer med det performativa i stadsform för att skapa långsiktigt integrerade strukturer. Strategier och riktlinjer för stadsläkning bör vara översiktliga för hela städer och inte områdesbaserade. Riktlinjer mot segregation måste ges mer handlingsutrymme att genomföra storskaliga åtgärder för att kunna göra skillnad och åtgärderna måste genomföras på flera områden samtidigt för att kunna bidra med en mindre segregerad stad.

 • 406.
  Alsén, Emelie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bostadsmässor och den rättvisa staden: En studie av tre bostadsmässor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om bostadsmässan som begrepp utifrån perspektivet den rättvisa staden. Uppsatsen bygger på fallstudier av tre bostadsmässor utifrån fall- studier. De tre studerade bostadsmässorna är Bo92, Bo01 och TenstaBo06. Syftet är att studera bostadsmässorna utifrån social och ekologisk hållbarhet och även ut- ifrån de krav som finns på hur det byggs studera påverkan på utformandet av bo- stadsmässorna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med fokus på rättvisa och mång- fald från teorin om den rättvisa staden. För att kunna besvara syftet och forsknings- frågorna har intervjuer och dokumentinläsning genomförts. Sju personer som på olika sätt har arbetat med eller har någon koppling till de tre bostadsmässorna har intervjuats. Dokumentstudier av olika material om bostadsmässorna har gjorts och analyserats tillsammans med de transkriberade intervjuerna.

  Analysen utgår från temana mångfald, rättvisa, ekologiska aspekter samt bland- stad. Temana mångfald och rättvisa kommer från teoridelen och utgör två teman som kan representera den rättvisa staden. Utöver de två nämnda temana har eko- logiska aspekter och blandstad ingått i analysen. Ekologiska aspekter och blandstad kan ses som två exempel på hur bostadsmässorna utformas och vad det har för påverkan på mångfald och rättvisa inom bostadsmässorna.

  Resultatet visar att bostadsmässor ofta har visat upp bostäder för en köpstark kundkrets och även fått kritik för det. Förklaringen kan vara att bostadsmässor har som syfte att vara en arena för innovationer och att visa på något nytt. Teman kring ekologiska lösningar syns mest i Bo92 och Bo01 som hade tydliga teman kring eko- logiska aspekter med innovativa lösningar. Temana mångfald och blandstad upp- fattas ofta som synonyma med varandra. Mångfald som begrepp nämns i större utsträckning än blandstad. Även om blandstad inte nämns specifikt så är det bland- stadens ideal som efterfrågas i planeringen av bostadsmässorna. Inom alla tre bo- stadsmässorna finns en uttalad önskan om mångfald och den uttrycks i en variation av byggnadstyper, kvarterstadideal och upplåtelseformer. Mångfalden kopplas mer till sammansättningen av människor som befolkar området. Alla tre bostadsmäs- sorna nämner en mångfald av olika grupper av människor som önskvärt och att det ska uppnås genom att erbjuda bostäder som skiljer sig åt när det kommer till ex- empelvis upplåtelseformer, boendestorlekar och boendekostnader.

  Bostadsmässorna som har studerats har byggt på liknande teman och bidragit till att det mestadels byggs bostäder som inte alla har råd med. Hållbarhet uttryckt i ekologisk och social hållbarhet har varit omnämnt i alla tre bostadsmässorna. Skill- naden är att Bo06 som inte har uttryckt något specifikt syfte att vara hållbar är den bostadsmässa som uppfattas som den mest hållbara.

 • 407.
  Alsén, Kristian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Egeland, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  How to turn innovations into value in a large manufacturing company2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Large companies invest a vast amount of capital and time on R&D annually. With all this financial investment in R&D, it is important that the companies get value for their invested capital. By creating innovations, such as new products and services, involve high risk and will necessarily not lead to successful commercial ends. Many companies lack the competencies in selecting ideas and transform them into value. Knowledge in innovations is affecting companies, especially those that are investing heavily in R&D. The present study explain how value can be created from innovation around the topics of innovativeness, innovation protection and market efficiency, within a large global manufacturing company in Sweden with global operations. A four dimensional measure from a prior study has been the base for the structural theoretical model that has been tested. The authors have divided innovativeness, innovation protection and market efficiency into absorptive capacity (ACAP), open innovation, patents, secrecy, lead time advantages and complementary assets and studied modern literature to find relationships between these and how it affects firm performance. They have also done a survey and interviews to examine the present status in a large manufacturing company. The empirical findings show support for a relationship between ACAP and firm performance, ACAP and success of strategic alliances as well as a relationship between protection of innovation and success of strategic alliances.

 • 408.
  Alsén, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Järgenstedt, Nils
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Kommunikation med hjälp av mock-uper2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In several cases, systems that have been developed have been very time consuming and cost a lot of money, but they still do not fulfil the users requirements and requests. To make new systems better, you have to find a way to communicate that allows the developers to understand the needs of the user. The aim for our thesis is to highlight the importance of communication in system development. To investigate this we have choosen to do a study of the real-estate system. The work methods that have been used include mock-ups and informal conversations with the user, who is employed by the Church of Sweden in Ronneby. The purpose of this thesis is, among other things, to provide the Church of Sweden in Ronneby with a report, which can be of help for further development of the system. The system was developed by a work group at Blekinge Institute of Technology. Our question of issue is: Would the Church of Sweden in Ronneby obtain a more useful system if the developers applied the guidelines and experience that exists within the area of HCI? Further more we have looked in to if the communication has improved with the use of mock-ups to increase the interaction? Human-computer interaction as a term was adopted in the mid-1980s as a means of describing this new field of study. The focus of interest described the new way of looking at the interaction between computers and people. In this field it is important to involve the user in the developing process from the beginning to the end. Together with the user, we have made some propositions based on previous documentation from the project. Mock-ups are a prototype of paper that shows the user what the system will look like. This method was applied together with the user, to find a more logical structure for the system. After gathering the result of the case study, we can honestly say that communication do increase because of mock-ups. Good communication is not something that you can learn from books; you have to adjust to the situation. It is important when you develop a system to work with a model that allows you to go back and change things in previous phases that are incorrect, and also to include the user in the whole process.

 • 409.
  Altaf, Moaz
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  SMI-S for the Storage Area Network (SAN) Management2014Student thesis
  Abstract [en]

  The storage vendors have their own standards for the management of their storage resources but it creates interoperability issues on different storage products. With the recent advent of the new protocol named Storage Management Initiative-Specification (SMI-S), the Storage Networking Industry Association (SNIA) has taken a major step in order to make the storage management more effective and organized. SMI-S has replaced its predecessor Storage Network Management Protocol (SNMP) and it has been categorized as an ISO standard. The main objective of the SMI-S is to provide interoperability management of the heterogeneous storage vendor systems by unifying the Storage Area Network (SAN) management, hence making the dreams of the network managers come true. SMI-S is a guide to build systems using modules that ‘plug’ together. SMI-S compliant storage modules that use CIM ‘language’ and adhere to CIM schema interoperate in a system regardless of which vendor built them. SMI-S is object-oriented, any physical or abstract storage-related elements can be defined as a CIM object. SMI-S can unify the SAN management systems and it works well with the heterogeneous storage environment. SMI-S has offered a cross-platform, cross-vendor storage resource management. This thesis work discusses the use of SMI-S at Compuverde which is a storage solution provider, located in the heart of the Karlskrona, the southeastern part of Sweden. Compuverde was founded by Stefan Bernbo in Karlskrona,Sweden. Just like all others leading storage providers, Compuverde has also decided to deploy the Storage Management Initiative-Specification (SMI-S) to manage their Storage Area Network (SAN) and to achieve interoperability. This work was done to help Compuverde to deploy the SMI-S protocol for the management of the Storage Area Network (SAN) which, among many of its features, would create alerts/traps in case of a disk failure in the SAN. In this way, they would be able to keep the data of their clients, safe and secure and keep their reputation for being reliable in the storage industry. Since Compuverde regularly use Microsoft Windows and Microsoft have started to support SMI-S for storage provisioning in System Center 2012 Virtual Machine Manager (SCVMM), this work was done using the SCVMM 2012 and the Windows Server 2012.The SMI-S provider which was used for this work was QNAP TS- 469 Pro.

 • 410.
  Altefur, Elsa
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  KUNSKAPSUTVECKLING I NÄTVERK2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Den här studien fördjupar sig i upplevelser av utveckling i interorganisationella nätverk. Syftet är att utveckla kunskap om småföretagares upplevelser av nätverkande med fokus på utveckling. En hermeneutisk ansats används för att beskriva individernas upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra småföretagare där fokus låg på utveckling och medarbetarskap. Resultatet visar att det finns kopplingar mellan ett aktivt deltagande och utveckling av ett gott medarbetarskap, men även att individen alltid har begränsad tid. Den tid som småföretagare lägger ned på nätverket måste plockas från något annat. Studien klargör sambandet mellan kunskap och utveckling genom nätverkande.

 • 411.
  Altehed, Maja
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Förutsättningar som påverkar tillämpning av hygienriktlinjer hos den sjukhusbaserade sjuksköterskan: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör den största andelen av vårdskador, både globalt och i Sverige. Ungefär var tionde patient som vårdas på sjukhus drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner, vilket orsakar extra vårddagar, extra kostnader, lidande och kan i värsta fall leda till att patienten dör. Följsamheten till hygienriktlinjer inom hälso- och sjukvården är därför en viktig preventiv åtgärd för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Trots omfattande evidens för sambandet mellan vårdrelaterade infektioner och följsamheten till hygienriktlinjer hos hälso-och sjukvårdpersonal förekommer brister i följsamheten till dessa.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva förutsättningar som påverkar följsamheten till hygienriktlinjer hos den sjukhusbaserade sjuksköterskan inom den somatiska vården av vuxna patienter i industrialiserade länder.

  Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och inkluderade studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod.

  Resultat: Resultatet som framkom visar att sjuksköterskors följsamhet påverkas av en rad olika förutsättningar. Vissa av dessa förutsättningar kan sägas handla om hela organisationen, så som tiden och arbetsbelastningen, tillgången och tillgängligheten av material och organisationskulturen. Andra förutsättningar kan sägas handla om sjuksköterskor på en mer individuell nivå, så som kunskap och utbildning, den egna säkerheten och det egna ansvaret.

  Slutsats: Flera förutsättningar påverkar sjuksköterskors följsamhet till hygienriktlinjer. Genom att medvetandegöra dessa förutsättningar kan sjuksköterskors följsamhet till hygienriktlinjer förbättras, vilket i sin tur leder till att patienter löper mindre risk att drabba av VRI.

 • 412.
  Altenborg, Ulrica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lu, Xiaoming
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Yelistratova, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Legitimacy perspective in sustainability reporting of the Swedish property and construction market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the legitimacy perspective in sustainability reporting in the given context, and to find out whether Swedish construction companies define and value their legitimacy. In the thesis we have performed a qualitative study using the inductive method; in the research we have used hermeneutics as our starting point and constructionism as the research strategy. In the empirical part we have conducted structured interviews with a list of pre-formulated questions. For the interviews, we have chosen Sweden’s major property developers: Skanska AB, PEAB AB, NCC AB, JM AB and Midroc AB. Companies can get motivation to report their sustainability from their perceived obligation to support license to operate. Not all the companies use stakeholder analysis in the preparation of annual reports, which lets us assume that the companies base their choice of data mainly on internal perceptions of what is required. Data is not selected basing only on what company itself finds interesting; stakeholders’ information needs are reflected in the selection process, although, just like in the first question, not necessarily deliberately. Financial rationale is merely a criterion when choosing sustainability projects to work with; it does not define whether a company is focusing on sustainability in general.

 • 413.
  Altenius, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Gustafsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Erfarenheter av att läsa sin patientjournal via Internet: En intervjustudie med personer som har diabetes2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Journalen via Internet ger den enskilda personen möjlighet att få en inblick i den vård och behandlingsplan som erbjudits och utförts. För distriktssköterskan som möter personer med diabetes är det av stor betydelse att bedriva en strukturerad diabetesvård innehållande vägledning mot goda levnadsvanor. Journalen kan för den enskilda personen resultera i att delaktigheten i sin sjukdom, egenvård och behandling ökar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att läsa sin patientjournal via Internet.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare har genomförts. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer. Insamlat intervjumaterial analyserades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. Huvudkategorin Stödjande verktyg för att inhämta information presenteras i två underkategorier, som beskriver Minnesstöd skapar trygghet och Vägledning för egenvård. Huvudkategorin Begränsningar i texten skapar oro presenteras i tre underkategorier, som beskriver Felskrivningar, Språkbruket försvårar förståelsen för texten samt Vårdpersonalens begränsade journalåtkomst. Huvudkategorin Att vidareutveckla journalsystemet med användaren som delaktig presenterar tre underkategorier, som beskriver Utökat kunskapsstöd ökar användbarheten, Effektivisering av ärendehantering samt Journalåtkomst länsöverskridande. Vidare beskrivs Betydelsen av datorvana vid journalhantering.

  Slutsats: Det beskrivs som betydelsefullt att få insyn i vad som skrivits i journalen samt insyn i den hanteringen som föreligger runt den enskilda personens ärende. Journalen beskrivs vara ett stödjande verktyg för personer där de efter önskemål inhämtar kunskap samt utläser den information som anses betydelsefull och intressant. Genom journaltexten kan personer vidare få vägledning i de egenvårdsåtgärder som anses mest lämpliga för hälsan. Funktioner och tjänster som idag innefattas i journalen behöver vidareutvecklas för att journalen ska kunna bli det kompletta verktyg som efterfrågas.

 • 414.
  Altenius, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Massagens effekt på cancersmärta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Cancersmärta orsakar ofta mycket lidande för den drabbade. WHO (World Health Organisation) bedömer att hela 10 % av de patienter som lider av Cancer idag upplever att de ej får en tillräcklig smärtlindring. Det är av stor vikt att alternativa behandlingsformer integreras med den traditionella skolmedicinen (den sedvanliga vården som ges i dag), för att på så sätt ge ett komplement till de patienter som inte erhåller tillräckligt god smärtlindring. Syftet var att undersöka vilken effekt massagen har på smärtpåverkade patienter med cancer, samt vilka instrument som använts för att mäta dessa effekter. En litteraturstudie gjordes där sju vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats användes. I analysförfarandet användes Forsberg och Wengström (2003). Resultatet visar på att patienterna erhöll värdefulla effekter av massagen, så som smärtlindring, mindre ångest, förbättrad sömn och minskad depressivitet. Bäst effekt hade massagen på patienternas upplevda smärta. Effekten av massagen resulterade även i att patienternas egna önskemål efter smärtstillande läkemedel minskade under behandlingstiden. Mätinstrumenten utgjorde en väsentlig del i utvärderingen av behandlingens effekter. Mätinstrumenten som användes för att skatta smärtan hos patienten var validerade för att på bästa sätt kunna utvärdera och kontrollera effekterna av den givna smärtbehandlingen. Slutsatsen av denna litteraturstudie tyder på att massage har en god men kortvarig effekt hos patienter med cancersmärta.

 • 415.
  Altenius, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Mölndalsåns dalgång: en länk mellan staden och förstaden2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Mölndalsåns dalgång är ett av Göteborgs större och äldre industriområden som inom den närmsta framtiden är aktuell som utvecklingsområde. Dalgången som är Göteborgs kommunikationsstråk mot söder, sträcker sig radiellt från centrum ut mot Mölndal. Området är idag ett relativt osammanhängande och ostrukturerat område med en markanvändning som till största delen utgörs av verksamheter. Genom dalgången rinner Mölndalsån som historiskt sett har fungerat både som transportmedel och kraftkälla. Områdets roll som länk och kommunikationsstråk är även idag minst lika viktig med spårväg, järnväg, bilväg samt cykel- och gångväg som förbinder regionen mot söder. Genom området skär bl.a. E6/E20 samt Västkustbanan vilka båda är delar av viktiga länkar mellan Oslo, Göteborgsregionen och ner till Malmö/Köpenhamnsområdet och vidare till kontinenten. Dalgången upptar en mycket stor yta och sträcker sig mellan både Göteborg och Mölndals kommuner. Då området som en följd av regionens kraftiga befolkningsökning nu står inför en förtätning och fortsatt exploatering, uppstår flera intressanta frågeställningar om områdets framtida roll, stadens struktur och Mölndals identitet. Syftet med följande rapport är därmed att belysa och diskutera staden som struktur, identitet och fenomen, för att ta fram ett förslag till hur Mölndalsåns dalgång mellan Göteborg och Mölndal, kan och bör utvecklas utifrån dess framtida roll i ett snabbt expanderande Göteborg. Rapporten är uppdelad på fem avsnitt. De fyra första avsnitten är stommen i projektet och ligger till grund för det slutliga planförslaget i avsnitt 5. Avsnitt 1 till 5 innehåller följande: Som ett första steg ges en bakgrund till varför dalgången är aktuell i den kommunala planeringen med en beskrivning av den rådande situationen med bakomliggande tankar samt syftet med planen. Uppkomna frågeställningar preciseras och avgränsas. Dagens situation och framtida planer reflekteras i en förutsättningslös visionsstudie, där fyra olika alternativ för områdets framtid presenteras. Vidare görs en mer noggrann beskrivning av området och dess förutsättningar, uppdelat på sju olika rubriker. Mölndalsåns dalgång idag: En beskrivning av området med kartor och fotografier som visar dess läge, karaktär och fysiska struktur. Historia och utveckling: En kort tillbakablick på stadens och områdets historia med hur befolkningen har ökat och staden expanderat. Detta följs av några viktiga stadier i utvecklingen av dalgången. Områdets roll i staden: Vilken roll området har haft och vilken roll den har idag. Tidigare planer och studier i dalgången: En kort redovisning av de strategier och förslag som finns i form av en fördjupad översiktsplan för dalgången, daterad 2000. Utgångspunkter för planering: En beskrivning av befintliga planer och utredningar för Mölndals och Göteborgs kommun samt för hela regionen. Dessutom listas pågående och planerade projekt som berör eller på något sätt kommer att påverka området och en framtida utveckling. Underlag för planering: En inventering av området vilken utgör underlag för vidare analys och planering. Områdets grundläggande egenskaper, fysiska utformning och markanvändning lyfts fram. Struktur: En enkel studie och analys av hur områdets struktur ser ut idag, hur området fungerar, vad som kan utvecklas och förstärkas samt vad som måste förändras och skapas. I avsnitt 3 görs en beskrivning av hur Göteborgs region ser ut idag utifrån en mer planeringsteoretisk synvinkel. Regionens utveckling beskrivs och jämförs med olika stadsformer. Planer och projekt som berör området sammanfattas och blir till övergripande riktlinjer för områdets utveckling. Utifrån riktlinjerna ges en preliminär bild av hur dalgången kan utvecklas med vägar, miljö och bebyggelse. Men för att tydligare förstå områdets framtida roll i staden och regionen och kunna översätta idéerna till en mer konkret plan, ställs tre frågeställningar upp och diskuteras mot två olika teoretiska utvecklingsalternativ. Syftet är att förstå hur olika utvecklingsriktningar och bebyggelsestrukturer kan påverka dalgången och Mölndals identitet som kommun och centrum. Diskussionen grundar sig på litteratur inom planerings- och stadsbyggnadsområdet, bakgrundsstudier samt egna tankar och slutsatser. Diskussionen sammanfattas och de tre frågorna besvaras. Med en bakgrund av avsnitt 2 och diskussionen i avsnitt 3 skisseras några grundläggande idéer för hur området kan planeras. Dessa är uppdelade på trafik, kollektivtrafik & spårväg, parkering, miljö och bebyggelse. Angreppssättet är framför allt i den mer övergripande skalan, och illustrerar bakomliggande tankar, värden och koncept. I det sista och 5:e avsnittet presenteras en övergripande plan för dalgången. Denna redovisar trafiklösningar, grönstruktur och bebyggelse. Planen kan i första hand redovisa en övergripande utvecklingsriktning som förmedlar en idé och ett angreppssätt än den enskilda byggnadens placering. Planen kompletteras med axonometrier och sektioner, samt en strukturplan som förtydligar huvudsakligt innehåll för den nya bebyggelsen. Utbyggnadsetapper diskuteras och övergripande gestaltningsprinciper lyfts fram med enkla skisser, axonometrier och sektioner. En fördjupning av en intressant del av området utvecklas och lyfts fram för att förtydliga angreppssättet. Avslutningsvis sammanfattas kort eventuella konsekvenser av föreslagen plan.

 • 416.
  Altenius, Victor
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  SVÅRBEHÄRSKADE OFFENTLIGA RUM: att bygga med människan i fokus2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom arkitektur och samhällsplanering är rummet ett mycket grundläggande och essentiellt begrepp. För att rummet ska utnyttjas och upplevas till fullo av invånare och besökare krävs det att dessa är särskilt utformade efter människan. Det offentliga rummen i staden ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder eller etnicitet. Under årens gång har dess användning varierat från nödvändiga aktiviteter till att idag främst bestå av frivilliga och sociala handlingar. En tydlig hierarkisk ordning bland offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata ytor stärker den naturliga kontrollen och stödjer invånarnas medvetande om vilka människor som tillhör platsen. Staden är ständigt under förändring. Den omvandlas, omstruktureras och får ideligen nya sociala och kulturella former. Tydliga horisontella och vertikala skiktningar kan skönjas beroende på vart man befinner sig geografiskt och hur de som vistas där klär och uppför sig. Beroende på hur vi utformar de offentliga platserna påverkas människan olika. Här spelar de sex gestaltningslagarna stor roll för hur vi uppfattar de rum vi befinner oss i. Detta leder oss in i miljöpsykologin som visar att den omgivning vi dagligen befinner oss i spelar en mycket viktig roll eftersom den utgör själva inramningen för våra upplevelser och beteenden. Perceptionspsykologi är ett begrepp för de processer som är aktiva i att tolka de sinnesintryck människan ständigt utsätts för. När vi befinner oss i de offentliga rummen förvandlas sinnesintryck till meningsfull information. Detta gör det möjligt för oss att orientera, känna igen ansikten eller bara bedöma avstånd. Vår möjlighet att kunna samspela med miljön omkring oss bygger på att den bland annat är lätt igenkännbar. För att kunna skaffa oss en inre representation av vår yttre omvärld skapar människan så kallade kognitiva och spatiala kartor. Dessa delar upp miljön vi vistas i och gör det möjligt för oss att exempelvis känna igen oss vid senare tillfällen. Som blivande planeringsarkitekt är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av arkitekturen och de offentliga rummen som viktiga byggstenar där vi skapar förutsättningar för människans identitets-skapande och sociala förankring. En stor del av vårt lärande baseras på upplevelser i dagliga vardags-situationer och därför måste vi utforma de offentliga platserna så att de blir en tillgång för människan. Gehl Architects arbetar med en metod de kallar för First life – then space – then buildings. Inventeringsmetoden främjar människan och stadslivet genom att sätta de offentliga rummen i fokus och inte byggnaden eller funktionerna. I Tyresö kommun i Stockholm bor det idag cirka 43 000 människor. Kommunen i sig är attraktiv med bland annat goda kommunikationer och närhet till havet. Dock upplevs vad som borde vara kommunens framsida nämligen Bollmora torg, som en övergiven plats som inte utformats med hänsyn till vad de människor som använder den har för behov. Planförslag under kapitel 4 är en idé på hur man med teoretiska kunskaper inom offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi kan omgestalta Bollmora torg med människan i fokus.

 • 417.
  Altmann, Andrea J.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Givon, Maya
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Shand, Heather A.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nature Inspired Guidelines to Effectively Communicate Sustainability Messages2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Communication patterns in nature were studied in order to address the challenge of effectively communicating sustainability messages. Fourteen patterns were found in nature and translated into user-friendly guidelines called Guidelines for Effective Communication of Sustainability Messages. These Guidelines were given to sustainability experts and peers for overall feedback and insights. Their responses showed that these Guidelines could be used to improve communication of sustainability messages by using them as a checklist and a design tool when designing messages and methods for communicating sustainability. Using these Guidelines as a tool within the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) could also help people better understand today’s sustainability challenges and the need for adopting a strategic approach used within the FSSD.

 • 418.
  Altmann, Mischa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bunta, Aniko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Mazimpaka, Olivier
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Religion & Sustainability: The Contribution of Religious Belief in Moving Society Towards Sustainability2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Behaviour change initiatives have largely failed in communicating the urgency of the sustainability challenge to the public and thus generate achange of behaviour. Religious communities have achieved remarkable behaviour change in situations where non-faith-based communication failed (Palmer and Finlay 2003). This paper explores what Christian belief contributes to moving society towards sustainability through the lens of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). We focus on three themes: (1) the definition of sustainability, (2) the religious motivation for and (3) actions towards sustainability. A number of religious leaders are interviewed and the religious community surveyed. Findings show that religious concepts such as stewardship and the Golden Rule are key motivations for can give guidance on sustainability. However, these concepts are not consciously exploited. Further more, both religious leaders and people lack a full understanding of sustainability and are not strategic about moving towards sustainability. We conclude that religious communities could greatly benefit from adopting a strategic sustainable development (SSD) approach.

 • 419.
  Altybaeva, Altynai
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  EU Innovative programs supporting regional development in UK. A case study on East England and North East, UK2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Thesis on EU innovative programs supporting regional development in UK. A case study on East England and North East, UK. The topic of my project is basically comprises the discussion of EU innovative programs that influences on regional development of UK regions: East England and North East. I discussed how EU programs are contributing to both regions, what measures EU is taking in order to support innovative development in East England and how EU creates/supports North East’s better regional performance.

 • 420.
  Aluguri, Tarun
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Performance Evaluation of OpenStack Deployment Tools2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cloud computing enables on-demand access to a shared pool of computing resources, that can beeasily provisioned, configured and released with minimal management cost and effort. OpenStack isan open source cloud management platform aimed at providing private or public IaaS cloud onstandard hardware. Since, deploying OpenStack manually is tedious and time-consuming, there are several tools that automate the deployment of OpenStack. Usually, cloud admins choose a tool basedon its level of automation, ease of use or interoperability with existing tools used by them. However,another desired factor while choosing a deployment tool is its deployment speed. Cloud admins cannot select based on this factor since, there is no previous work on the comparison of deploymenttools based on deployment time. This thesis aims to address this issue.

  The main aim of the thesis is to evaluate the performance of OpenStack deployment tools with respectto operating system provisioning and OpenStack deployment time, on physical servers. Furthermore,the effect of varying number of nodes, OpenStack architecture deployed and resources (cores andRAM) provided to deployment node on provisioning and deployment times, is also analyzed. Also,the tools classified based on stages of deployment and method of deploying OpenStack services. In this thesis we evaluate the performance of MAAS, Foreman, Mirantis Fuel and Canonical Autopilot.

  The performance of the tools is measured via experimental research method. Operating system provisioning time and OpenStack deployment times are measured while varying the number of nodes/OpenStack architecture and resources provided to deployment node i.e. cores and RAM.

  Results show that provisioning time of MAAS is less than Mirantis Fuel, which is less than Foreman.Furthermore, for all 3 tools as number of nodes increases provisioning time increases. However, the amount of increase is lowest for MAAS than Mirantis Fuel and Foreman. Similarly, results for baremetal OpenStack deployment time show that, Canonical Autopilot outperforms Mirantis Fuel by asignificant difference for all OpenStack scenarios considered. Furthermore, as number of nodes in an OpenStack scenario increases, the deployment time for both the tools increases.

  From the research, it is concluded that MAAS and Canonical Autopilot perform better as provisioningand bare metal OpenStack deployment tool respectively, than other tools that have been analyzed.Furthermore, from the analysis it can be concluded that increase in number of nodes/ OpenStackarchitecture, leads to an increase in both provisioning time and OpenStack deployment time for all the tools.

 • 421.
  Alvarsdotter, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  SPRÅKETS BETYDELSE I OMVÅRDNADEN AV ÄLDRE MED EN ANNAN KULTURELL BAKGRUND ÄN DEN SVENSKA2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 422.
  Alvemo, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Gu, Qing
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. The exploration of how municipal planning of transportation can be improved lead to the conclusion that planning for transportation in Swedish municipalities can be made more sustainable when conducting the ABCD-method within the framework for strategic sustainable development. To enhance that, the authors merged the five subsystems developed for sustainable traffic solutions and the PESTEL-method. That resulted in the S-E-A-T model that informed the content of a prioritisation tool and also provides structure to the brainstorming sessions within the ABCD-method. The combination of the ABCD method, the S-E-A-T model and the expanded guiding questions form a robust approach for strategic planning of sustainable transportation rooted in a bird´s eye and systems perspective and ultimately based on backcasting from the principles of sustainability. Further testing is though recommended to assess and refine its usefulness and applicability.

 • 423. Alves, Dimas I.
  et al.
  Machado, Renato
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Legg, Andrei P.
  Uchoa-Filho, Bartolomeu F.
  Cooperative multiple-access scheme with antenna selection and incremental relaying2014In: 2014 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYMPOSIUM (ITS), São Paulo: IEEE , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A cooperative multiple-access scheme for wireless communications systems with antenna selection and incremental relaying is proposed. The scheme aims to improve the system throughput while preserving good performance in terms of bit error rate. The system consists of N nodes which send their information to both the destination node and the multiple-antenna relay station. Based on the channel state information, the destination node decides whether or not relaying will be performed. When the relaying is performed, the decode-remodulate-and-forward protocol is used with the best antenna. Results reveal that the proposed scheme achieves a good tradeoff between throughput and bit error rate, which makes suitable to be considered for multi-user networks.

 • 424.
  Alves, G.
  et al.
  Polytech Porto, PRT.
  Fidalgo, A.
  Polytech Porto, PRT.
  Marques, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Viegas, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Felgueiras, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Costa, R.
  Polytech Porto, PRT.
  Lima, N.
  Polytech Porto, PRT.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Blekinge Inst Technol, Karlskrona, Sweden..
  Zubia, J.
  Univ Deusto, ESP.
  Castro, M.
  Natl Distance Educ Univ, ESP.
  Pester, A.
  Carinthia Univ Appl Sci, AUT.
  Pavani, A.
  Pontifical Catholic Univ Rio de Janeiro, BRA.
  Silva, J.
  Univ Fed Santa Catarina, BRA.
  Schlichting, L.
  Fed Inst Santa Catarina, BRA.
  Marchisio, S.
  Natl Univ Rosario, ARG.
  Fernandez, R.
  Natl Univ Santiago del Estero, ARG.
  Oliveira, V.
  Brazilian Assoc Engn Educ, BRA.
  Pozzo, M.
  Inst Rosario Invest Ciencias Educ, ARG..
  USING A 3-TIER TRAINING MODEL FOR EFFECTIVE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES IN AN ERASMUS plus PROJECT2018In: 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT , 2018, p. 6392-6400Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  VISIR+ is an Erasmus+ project that aims to develop educational modules for electric and electronic circuits theory and practice following an enquiry-based teaching and learning methodology. The project has installed five new VISIR remote labs in Higher Education Institutions located in Argentina and Brazil, to allow students doing more experiments and hence acquire better experimental skills, through a combination of traditional (hands-on), remote and virtual laboratories. A key aspect for the success of this project was to motivate and train teachers in the underpinning educational methodology. As such, VISIR+ adopted a 3-tier training process to effectively support the use of VISIR in the Institutions that received it. This process is based on the "train the trainer" approach, which required the participating partner institutions to identify and engage a number of associated partners, interested in using their newly installed remote lab. To measure the quality of the training process, the same satisfaction questionnaire was used in all training actions. This paper presents a detailed description of the training actions along with the analysis of the satisfaction questionnaire results. Major conclusions are that the quality level of the training process remained practically the same across all training actions and that trainees sometimes considered the practical use of the VISIR remote lab as difficult, irrespectively of where and when the training action took place.

 • 425.
  Alves, G. R.
  et al.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Felgueiras, M.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Viegas, C.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Fidalgo, A.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Castro, M.
  Universidad Nacional de Educación a Distancia, ESP.
  García-Zubía, J.
  niversidad de Deusto, ESP.
  Pester, A.
  Carinthia University of Applied Sciences, AUT.
  Pavani, A.
  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, BRA.
  Fernandez, R.
  Universidad Nacional de Santiago del Estero, ARG.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Pozzo, M. I.
  IRICE-CONICET, ARG.
  Oliveira, V.
  Universidade Federal de Juiz de Fora, BRA.
  Silva, J. B.
  Universidade Federal de Santa Catarina, BRA.
  Marchisio, S.
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Schlichting, L. C. M.
  nstituto Federal de Santa Catarina, BRA.
  A sustainable approach to let students do more real experiments with electrical and electronic circuits2018In: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ECOSYSTEMS FOR ENHANCING MULTICULTURALITY (TEEM'18) / [ed] GarciaPenalvo, FJ, Association for Computing Machinery , 2018, p. 508-514Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present paper focus on the use of remote laboratories in higher education from a sustainability viewpoint. The particular case of engineering education, and, within it, the more specific subject of experiments with electrical and electronic circuits is presented first, to then discuss the benefits of using remote labs, while considering the three dimensions of sustainable development, i.e.: economic practice, environmental protection, and social integration. The paper debates how remote labs address each dimension. © 2018 Copyright is held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

 • 426. Alves, G.R.
  et al.
  Marques, M.A.
  Viegas, C
  Lobo, M.C. Costa
  Barral, R.G.
  Couto, R.J.
  Jaob, F.L.
  Ramos, C.A.
  Vilao, G.M.
  Gustavsson, Ingvar
  Using VISIR in a large undergraduate course: Preliminary assessment results2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of remote labs in undergraduate courses has been reported in literature several times since the mid 90's. Nevertheless, very few articles present results about the learning gains obtained by students using them, especially with a large number of students, thus suggesting a lack of data concerning their pedagogical effectiveness. This paper addresses such a gap by presenting some preliminary results concerning the use of a remote laboratory, known as VISIR, in a large undergraduate course on Applied Physics, with over 500 students enrolled.

 • 427.
  Alves, Sérgio
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Fercho, Wiebke
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Scott, Erica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Stories We Tell: Designing Values-Oriented Narratives of Radical Change Initiatives Towards Sustainability2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While extensive communication around the sustainability challenges have lead to increased awareness, the expected behavior change correspondent to that level of awareness has not been observed. After decades of information-based sustainability communication the research community recognizes values as important drivers of peoples behavior. Consequently, communication needs to be designed intentionally, so as to implement the change necessary in order to shift society to a sustainable level where the global community lives within the planetary boundaries. This thesis was inspired by this call from the field of sustainability science for a new narrative around sustainability that would inspire more radical change. In the first step we used the European Citizens ́ Initiative for an Unconditional Basic Income (EUBI) as a case study, to analyze what types of values the current narrative of the EUBI speaks to and compare that with the values of the population of the European Union. In the second step our research focused on what types of Guidelines could be developed so as to intentionally design a values-oriented narrative. We identified three ways in which the narrative of EUBI is misaligned with the values of the population of the European Union. We identified as well 13 Guidelines for designing a values-oriented narrative that could contribute in moving society strategically towards sustainability. When utilizing the Guidelines as a tool in crafting a potentially more successful narrative as part of a new sustainability communication, the contribution to SSD may be to strategically overcome the above described misalignment and inspiring more action to bridge the gap.

 • 428. Alvesund, Carolin
  Att minska beroendet av motoriserade transporter: en fråga om att kunna och vilja!1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report includes (i) planning measures potential on reducing the dependency of motorized transports, (ii) the intrest of municipals and county administrative boads on reducing the dependency of motorized transports and (iii) legal potentials on reducing the dependency of motorized transports.

 • 429.
  Alvesund, Carolin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Lokalt utvecklingsarbete i Svarte, Ystad kommun: en utvärdering.1998Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Utvärdering av det lokala utvecklingsarbetet i Svarte, Ystad kommun, som har pågått mellan 1995 och 1997. Utvärderingen syftar till att beskriva det lokala utvecklingsarbetet med avseende på 1)hur samspelet mellan lokala och kommunala aktörer har sett ut, 2)hur lokala initiativ till utveckling har fått stöd med kommunal planering, 3)hur medborgarinflytandet har kommit till uttryck, 4)hur samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer har fungerat, 5)hur nya former för planering har använts.

 • 430.
  Alvesund, Carolin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Lokalt utvecklingsarbete på Karlshamns landsbygd: en utvärdering.1998Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Utvärdering av det lokala utvecklingsarbete på Karlshamns landsbygd, som har pågått mellan 1995 och 1997. Utvärderingen syftar till att beskriva det lokala utvecklingsarbetet med avseende på 1)hur samspelet mellan lokala och kommunala aktörer har sett ut, 2)hur lokala initiativ till utveckling har fått stöd med kommunal planering, 3)hur medborgarinflytandet har kommit till uttryck, 4)hur samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer har fungerat, 5)hur nya former för planering har använts.

 • 431.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Feldt, Robert
  Chalmers, SWE.
  On the long-term use of visual gui testing in industrial practice: a case study2017In: Journal of Empirical Software Engineering, ISSN 1382-3256, E-ISSN 1573-7616, Vol. 22, no 6, p. 2937-2971Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Visual GUI Testing (VGT) is a tool-driven technique for automated GUI-based testing that uses image recognition to interact with and assert the correctness of the behavior of a system through its GUI as it is shown to the user. The technique’s applicability, e.g. defect-finding ability, and feasibility, e.g. time to positive return on investment, have been shown through empirical studies in industrial practice. However, there is a lack of studies that evaluate the usefulness and challenges associated with VGT when used long-term (years) in industrial practice. This paper evaluates how VGT was adopted, applied and why it was abandoned at the music streaming application development company, Spotify, after several years of use. A qualitative study with two workshops and five well chosen employees is performed at the company, supported by a survey, which is analyzed with a grounded theory approach to answer the study’s three research questions. The interviews provide insights into the challenges, problems and limitations, but also benefits, that Spotify experienced during the adoption and use of VGT. However, due to the technique’s drawbacks, VGT has been abandoned for a new technique/framework, simply called the Test interface. The Test interface is considered more robust and flexible for Spotify’s needs but has several drawbacks, including that it does not test the actual GUI as shown to the user like VGT does. From the study’s results it is concluded that VGT can be used long-term in industrial practice but it requires organizational change as well as engineering best practices to be beneficial. Through synthesis of the study’s results, and results from previous work, a set of guidelines are presented that aim to aid practitioners to adopt and use VGT in industrial practice. However, due to the abandonment of the technique, future research is required to analyze in what types of projects the technique is, and is not, long-term viable. To this end, we also present Spotify’s Test interface solution for automated GUI-based testing and conclude that it has its own benefits and drawbacks.

 • 432.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Gonzalez-Huerta, Javier
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Towards a mapping of software technical debt onto testware2017In: Proceedings - 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2017, p. 404-411, article id 8051379Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Technical Debt (TD) is a metaphor used to explain the negative impacts that sub-optimal design decisions have in the long-term perspective of a software project. Although TD is acknowledged by both researchers and practitioners to have strong negative impact on Software development, its study on Testware has so far been very limited. A gap in knowledge that is important to address due to the growing popularity of Testware (scripted automated testing) in software development practice.In this paper we present a mapping analysis that connects 21 well-known, Software, object-oriented TD items to Testware, establishing them as Testware Technical Debt (TTD) items. The analysis indicates that most Software TD items are applicable or observable as TTD items, often in similar form and with roughly the same impact as for Software artifacts (e.g. reducing quality of the produced artifacts, lowering the effectiveness and efficiency of the development process whilst increasing costs). In the analysis, we also identify three types of connections between software TD and TTD items with varying levels of impact and criticality. Additionally, the study finds support for previous research results in which specific TTD items unique to Testware were identified. Finally, the paper outlines several areas of future research into TTD. © 2017 IEEE.

 • 433.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Chalmers, SWE.
  Gustafsson, Johan
  SAAB AB, SWE.
  Ivarsson, Henrik
  SAAB AB, SWE.
  Feldt, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Replicating Rare Software Failures with Exploratory Visual GUI Testing2017In: IEEE Software, ISSN 0740-7459, E-ISSN 1937-4194, Vol. 34, no 5, p. 53-59, article id 8048660Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Saab AB developed software that had a defect that manifested itself only after months of continuous system use. After years of customer failure reports, the defect still persisted, until Saab developed failure replication based on visual GUI testing. © 1984-2012 IEEE.

 • 434.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Karlsson, Arvid
  Cilbuper IT, Gothenburg, SWE.
  Radway, Alexander
  Techship Krokslatts Fabriker, SWE.
  Continuous Integration and Visual GUI Testing: Benefits and Drawbacks in Industrial Practice2018In: Proceedings - 2018 IEEE 11th International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018, p. 172-181Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous integration (CI) is growing in industrial popularity, spurred on by market trends towards faster delivery and higher quality software. A key facilitator of CI is automated testing that should be executed, automatically, on several levels of system abstraction. However, many systems lack the interfaces required for automated testing. Others lack test automation coverage of the system under test's (SUT) graphical user interface (GUI) as it is shown to the user. One technique that shows promise to solve these challenges is Visual GUI Testing (VGT), which uses image recognition to stimulate and assert the SUT's behavior. Research has presented the technique's applicability and feasibility in industry but only limited support, from an academic setting, that the technique is applicable in a CI environment. In this paper we presents a study from an industrial design research study with the objective to help bridge the gap in knowledge regarding VGT's applicability in a CI environment in industry. Results, acquired from interviews, observations and quantitative analysis of 17.567 test executions, collected over 16 weeks, show that VGT provides similar benefits to other automated test techniques for CI. However, several significant drawbacks, such as high costs, are also identified. The study concludes that, although VGT is applicable in an industrial CI environment, its severe challenges require more research and development before the technique becomes efficient in practice. © 2018 IEEE.

 • 435.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Matsuki, Shinsuke
  Veriserve Corporation, JPN.
  Vos, Tanja
  Open University of the Netherlands, NLD.
  Akemine, Kinji
  Nippon Telegraph and Telephone Corporation, JPN.
  Overview of the ICST International Software Testing Contest2017In: Proceedings - 10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2017, IEEE Computer Society, 2017, p. 550-551Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the software testing contest, practitioners and researcher's are invited to test their test approaches against similar approaches to evaluate pros and cons and which is perceivably the best. The 2017 iteration of the contest focused on Graphical User Interface-driven testing, which was evaluated on the testing tool TESTONA. The winner of the competition was announced at the closing ceremony of the international conference on software testing (ICST), 2017. © 2017 IEEE.

 • 436.
  Amani, Ebrahim
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Investigation in the Simulation of the Human’s Heart Structure from the Mathematical Perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The present work has been done after a question defined by the author about the approaches of the human’s heart simulation. In this way, the structure and function of the heart have been investigated to understand the anatomy and physiology of the heart. Then, a literature study about the heart simulation has been done to figure out which modeling approaches have been applied in this way and how they have been implemented to represent the heart function. We have realized that lamped parameter, two dimensional and three dimensional models have been applied for this purpose and the Immersed Boundary Method introduced by C.S.Peksin has been considered as a powerful numerical method for simulation of the nonlinear fluid-structure interactions which is the base of one of the advanced three dimensional modeling approaches of the heart function. Besides, some of the applicable tools for the simulation of heart function are addressed.

 • 437.
  Amani, Homan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgörs av ett explorativt experiment. Det som har legat i fokus för denna studie har varit att mäta attityd gentemot varumärkes produkter. Eftersom det har skett genom experiment har det centrala varit att se hur attityden påverkas. Studien använder sig av vissa teorier kring varumärken som råd och tips i upplägget av experimentet. En av hypoteserna som ställdes i studien var att positiv beskrivning av varumärkes produkter ger högre utfall i värderandet och viljan att äga produkten än neutral beskrivning. Den andra hypotesen var att det inte finns någon könsskillnad i utfallet. Experimentet gav ett samstämmigt svar sett till hypotesen men vissa överraskningar och mer oväntade resultat framkom också.

 • 438.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  B.K.A, Sondengam
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  An Analysis of Marketing Strategies of an Integrated Facility Services Company: The Case of ISS, Sweden2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  TOPIC: An Analysis of Marketing Strategies of an Integrated Facility Services Company: The Case of ISS, Sweden AUTHORS: Collins Nwakanma Amanze, Sondengam B.K.A SUPERVISOR: Anders Hederstierna COURSE: Master Thesis in Business Administration DEPARTMENT: School of Management, Blekinge Institute of Technology, Sweden PROGRAMME: Masters in Business Administration (MBA) PURPOSE: The purpose of our research is to understand how Integrated Facility service companies (using ISS, Sweden as our focus) develop, plan and implement useful marketing strategies that are result orientated and in line with the triple bottom line which encompasses economic profitability,social awareness and environmental responsibility. METHOD: We used both primary and secondary data sources. The secondary data used were literature review to enable us understand the general concept on marketing strategies and what research has been conducted on our topic. The primary data source was mainly interview with our contact person at ISS. These methods are all geared towards answering our research questions. RESEARCH QUESTION: The research questions are: 1. What strategies are used by ISS? 2. What strategies (if any) are relevant for the possible growth of an integrated facility services company? 3. How can these strategies be used to yield expected results in form of environmental responsibility, profits and company growth? FINDINGS: From the research we conducted as well as the analysis we made, we were able to determine ISS marketing strategy and to also find out that their marketing strategies lead the organization towards their corporate vision of leading facility services globally. We also established the fact that since we studied only one integrated facility company which is ISS, our conclusions can not be generalized as a rule of thumb for every integrated facility service company due to several factors highlighted in the body of our thesis. Also, we stressed the importance of environmental management system for every integrated facility service company. This standard in our opinion, would not only proof that such a company is serious about corporate social responsibility, it would also help lead the organization towards the triple bottom line.

 • 439.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Eriksson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Regional Cooperation for Strategic Sustainable Development: A case study of Blekinge2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  For sustainable development of Blekinge to be carved out in a strategic manner,steps taken need to be coordinated in the right direction(i.e. towards meeting basic principles of socio-ecological sustainability).One part of this project looks into the various steps that could be taken to reach sustainability at a principle level.The other part looks at the importance of mutual cooperation among various stakeholders within the region.We look at current steps been taken and the potential for cooperation in the region. Our study reveals that many opportunities exist, both for strategic steps towards sustainability and for ways Blekinge organizations could cooperate to achieve them.We found that opportunities exist in the areas of renewable energy, energy efficiency,transportation and regional cooperation.In particular,this study identified significant opportunities to expand networks of cooperation in Blekinge.For instance, expansion of advocacy groups, expansion of railway and cooperation for alternative fuels among organizations and municipalities are all opportunities.

 • 440.
  Amara, Yasmina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Business Intelligence Software Evaluation_Testing the SSAV Model2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Having the right information in the right place at the right time is fundamental although not easy for the making of significant business decisions and staying competitive. Competitive Intelligence CI allows the scanning of the environment, the recognition of risks and opportunities in the competitive arena and a better understanding of today & tomorrow's information requirements with the support of Business Intelligence BI Software. Choosing the right BI software is critical to increase productivity and effectiveness in the organization. At the same time a very elaborating and complex process due to the fact that numerous vendors exist on the market most of which are updated very rapidly besides most of BI software selection criteria already used are vague and not complete. It is also difficult to evaluate BI effectiveness as a tool in conjunction with supporting the CI cycle different phases. The objective of this study is to develop a model and test it on a small sample of BI vendors to support organizations in selecting the BI Software that best fits their business needs as well as differentiating between different vendors in this area while developing a reliable categorization. It is the answer to the criticism of criteria selected in other BI Software evaluations today. The major criticism is that software calling themselves BI only cover parts of the Intelligence Cycle. A comprehensive review on CI concepts, BI software functions along with previous BI software evaluations have been conducted in order to fulfill the first objective of the study (The model). Moreover, qualitative empirical study using the model developed was carried out to fulfill the other objectives by evaluating a chosen sample of BI software vendors. The study was able to develop what has been called the Solberg Søilen Amara Vriens Model for evaluating BI software after its authors, that consists of technological variables that covers the BI function along with the variables for measuring the level of CI Cycle phases support on a (5) point Likert scale. Subsequently, it tested the model on a limited sample of BI Software vendors. Moreover, the findings of the study also revealed that it is difficult to declare the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for the other depending on their varied business needs. Furthermore, the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on their support of the CI cycle phases and divided them into five categories including: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. Finally, the SSAV Model Together with some proposed non technological variables and the classification developed can be used as a user's selection foundation when deciding upon which BI Software to pursue.

 • 441. Amara, Yasmina
  et al.
  Søilen, Klaus Solberg
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vriens, Dirk
  Jenster, Per
  Evaluating Business Intelligence Software: Testing the SSAV ModelECISConference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing the right Business Intelligence (BI) software is critical to increasing productivity and effectiveness in organizations today. At the same time it is a very elaborating and complex process to choose the right software due to the fact that a large number of BI products exist on the market, which are quite different and updated frequently. The objective of this study is to develop and test a model for the evaluation of BI Software. The findings of the study revealed that it is difficult to declare what is the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for another depending on their different business needs. Having said that the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on the degree to which they comply with the functions in the Competitive Intelligence (CI) cycle. The software tested was divided into five categories: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. We conclude that the SSAV (Solberg Søilen, Amara, Vriens) Model Together with some proposed non technological variables and a classification developed can be used as a user's selection tool for deciding which BI Software to purchase.

 • 442.
  Amaradri, Anand Srivatsav
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Nutalapati, Swetha Bindu
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Continuous Integration, Deployment and Testing in DevOps Environment2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Owing to a multitude of factors like rapid changes in technology, market needs, and business competitiveness, software companies these days are facing pressure to deliver software rapidly and on a frequent basis. For frequent and faster delivery, companies should be lean and agile in all phases of the software development life cycle. An approach called DevOps, which is based on agile principles has come into play. DevOps bridges the gap between development and operations teams and facilitates faster product delivery. The DevOps phenomenon has gained a wide popularity in the past few years, and several companies are adopting DevOps to leverage its perceived benefits. However, the organizations may face several challenges while adopting DevOps. There is a need to obtain a clear understanding of how DevOps functions in an organization.

  Objectives. The main aim of this study is to provide a clear understanding about how DevOps works in an organization to researchers and software practitioners. The objectives of the study are to identify the benefits of implementing DevOps in organizations where agile development is in practice, the challenges faced by organizations during DevOps adoption, to identify the solutions/ mitigation strategies, to overcome the challenges,the DevOps practices, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing.

  Methods. A mixed methods approach having both qualitative and quantitative research methods is used to accomplish the research objectives.A Systematic Literature Review is conducted to identify the benefits and challenges of DevOps adoption, and the DevOps practices. Interviews are conducted to further validate the SLR findings, and identify the solutions to overcome DevOps adoption challenges, and the DevOps practices. The SLR and interview results are mapped, and a survey questionnaire is designed.The survey is conducted to validate the qualitative data, and to identify the other benefits and challenges of DevOps adoption, solutions to overcome the challenges, DevOps practices, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing.

  Results. 31 primary studies relevant to the research are identified for conducting the SLR. After analysing the primary studies, an initial list of the benefits and challenges of DevOps adoption, and the DevOps practices is obtained. Based on the SLR findings, a semi-structured interview questionnaire is designed, and interviews are conducted. The interview data is thematically coded, and a list of the benefits, challenges of DevOps adoption and solutions to overcome them, DevOps practices, and problems faced by DevOps teams is obtained. The survey responses are statistically analysed, and a final list of the benefits of adopting DevOps, the adoption challenges and solutions to overcome them, DevOps practices and problems faced by DevOps teams is obtained.

  Conclusions. Using the mixed methods approach, a final list of the benefits of adopting DevOps, DevOps adoption challenges, solutions to overcome the challenges, practices of DevOps, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing is obtained. The list is clearly elucidated in the document. The final list can aid researchers and software practitioners in obtaining a better understanding regarding the functioning and adoption of DevOps. Also, it has been observed that there is a need for more empirical research in this domain.

 • 443.
  Ambreen, T.
  et al.
  Int Islamic Univ, PAK.
  Ikram, N.
  Riphah Int Univ, PAK.
  Usman, Muhammad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Niazi, M.
  King Fahd Univ Petr & Minerals, SAU.
  Empirical research in requirements engineering: trends and opportunities2018In: Requirements Engineering, ISSN 0947-3602, E-ISSN 1432-010X, Vol. 23, no 1, p. 63-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements engineering (RE) being a foundation of software development has gained a great recognition in the recent era of prevailing software industry. A number of journals and conferences have published a great amount of RE research in terms of various tools, techniques, methods, and frameworks, with a variety of processes applicable in different software development domains. The plethora of empirical RE research needs to be synthesized to identify trends and future research directions. To represent a state-of-the-art of requirements engineering, along with various trends and opportunities of empirical RE research, we conducted a systematic mapping study to synthesize the empirical work done in RE. We used four major databases IEEE, ScienceDirect, SpringerLink and ACM and Identified 270 primary studies till the year 2012. An analysis of the data extracted from primary studies shows that the empirical research work in RE is on the increase since the year 2000. The requirements elicitation with 22 % of the total studies, requirements analysis with 19 % and RE process with 17 % are the major focus areas of empirical RE research. Non-functional requirements were found to be the most researched emerging area. The empirical work in the sub-area of requirements validation and verification is little and has a decreasing trend. The majority of the studies (50 %) used a case study research method followed by experiments (28 %), whereas the experience reports are few (6 %). A common trend in almost all RE sub-areas is about proposing new interventions. The leading intervention types are guidelines, techniques and processes. The interest in RE empirical research is on the rise as whole. However, requirements validation and verification area, despite its recognized importance, lacks empirical research at present. Furthermore, requirements evolution and privacy requirements also have little empirical research. These RE sub-areas need the attention of researchers for more empirical research. At present, the focus of empirical RE research is more about proposing new interventions. In future, there is a need to replicate existing studies as well to evaluate the RE interventions in more real contexts and scenarios. The practitioners’ involvement in RE empirical research needs to be increased so that they share their experiences of using different RE interventions and also inform us about the current requirements-related challenges and issues that they face in their work. © 2016 Springer-Verlag London

 • 444.
  Ambrus, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lundström, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Om personalförmåner motiverar de anställda2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Om personalförmåner motiverar de anställda Författare: Niklas Ambrus & Peter Lundström Handledare: Klaus Solberg Söilen Institution: Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. Hypotes: Personalförmåner motiverar inte de anställda Syfte: Med den här studien vill vi klargöra om det finns ett samband mellan anställdas motivation på revisionsbyråer och deras personalförmåner. Vi vill också utreda vad som ger de anställda hög arbetstillfredsställelse och motivation. Metod: Vi har valt att göra en kvantitativ surveyundersökning med frågeformulär som redskap för att samla in empirisk data. Formulären har sedan genererat statistisk data som analyserats och jämförts med de teorier vi valt att använda. Surveyundersökningen har genomförts på fem revisionsbyråer i östra Blekinge med fem eller fler anställda. Slutsats: I vår undersökning fann vi att personalförmåner inte motiverar de anställda, utan ses som en faktor för trivsel på arbetsplatsen. Vi fann alltså inget direkt samband mellan personalförmåner och motivation hos de anställda på revisionsbyråerna, utan det är andra faktorer som arbetsuppgiftens värde i sig, utvecklingsmöjligheter och lön som ger arbetstillfredsställelse och motivation. Däremot är trivsel viktigt för att inte skapa missnöje och otrivsel. Konklusion: Bekräftad

 • 445.
  Ameen, Noor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Safawizadeh, Hassan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Visualizing Material on Site for Machines and Humans: A Step toward an Autonomous Construction Site2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry has not seen the same growth in productivity as e.g. the manufacturing- and automobile industry. This is largely due to the ease of implementing automation and robotics in the latter mentioned industries. Now more than before when the urbanization rate is increasing, there is a strong need in increasing the efficiency of the construction industry. That is why the research questions of this thesis work involves finding a complementary solution that will help autonomous construction machines operate in a dynamic construction site. The aim is permeated by two visions. The first one being to have autonomous construction machines collaborating with humans in the most remote places in the world. The second vision is that multiple smaller construction machines is more beneficial. Meaning a few machine breakdowns would not halt the entire construction process.

  During the research work, using the design research methodology and the innovation process, data showed that a construction site is very dynamic and complex. Having a change in factors such as size of construction site, number of involved stakeholders, location of the construction site, and time phase heavily affects the complexity of the site. Throughout the three case studies there were different characteristics, but there was a pattern. All the mentioned factors played a huge role in what needs expressed by the interviewees. The more complex a site was, the more there was a need to organize the material, personnel and machine flow. Therefore, the final solution is to decentralize the information flow of the construction site. Meaning that all humans, machines and material on site is to communicate its information. The suggested solution is the usage of a tag using GPS and Wi-Fi to communicate location and the necessary information. Thus, when attaching the tag onto a material, the workers and the machine will know of its information.

  The analogy is that when the implementation of autonomous machines is up to pace, the sites need to be prepared with all the errors and issues that might come with it. Since the autonomous construction machines will be collaborating with humans, it means that the issues expressed today will reappear in the future. Also, since the implementation of autonomy and robotics has been slow for the construction industry, there is a clear need of a complementary solution to speed up the process. By decentralizing the construction site and implementing tags on each interesting point, the once complex and changing construction site, will turn into a fully digitized infrastructure.

 • 446.
  Ameer, Irfan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Javanmashmool, Maryam
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Javanmashmool, Amir
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Brand Value Creation Through Stakeholders2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this modern era of marketing, brand management is the widely discussed topic and has proved its importance in the 21st century. In the past, brand value was mainly associated with the customers only. However, recent researchers identified its importance into non- customer areas. Brand equity and brand value terms are discussed with special emphases on their relation with the relevant stakeholders. The main idea behind this research is to reflect stakeholders‘ relations and their role in the brand value creation for the energy companies in Pakistan. For this purpose, we have used Richard Jones (2005) ―Stakeholder model of brand value‖ which shows that brand value is not only created by the customers but also by the all other relevant stakeholders.

 • 447.
  Amerineni, Rajesh
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Multi Channel Sub Band Wiener Beamformer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  With the recent advance in microphone array speech processing, achieving robustness of speaker localization becomes most significant aspect. At the same time considerable research growth is performed in developing the multiple microphone sensors equipped rooms are developed also called as smart rooms for real time applications. The accuracy of speaker localization is down casted by acoustic noise and room reverberations. In distributed meeting environment speaker localization is performed by far field microphone arrays with the help of beamforming. But far field Microphone performance is degraded by room reverberations and acoustic noise. In this master thesis, speaker localization with two adaptive beamforming techniques in distributed meeting application in reverberated environment with the help of far filed microphone arrays is design and implemented. The two beamforming methods examined are multichannel wiener beamformer and multichannel sub band wiener beamformer. These methods use wiener filtering technique for their implementation and they are implemented to capture the human voice using widely separated microphone arrays even when irregular disturbances are present. A smart room is developed with Image source model for generating reverberation in which beamformers are implemented. In sub band beamformer WOLA filter bank is designed. The sub band beamforming is further extended to steered response power with phase transform for speaker localization is achieved with the cross correlation but speech is heavily degraded by the noise which can be further studied to eliminated it. Finally the quality of the speech is tested using SNR and PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) and also the performance of the system with respect to reverberation time is calculated. The results show that the two implementations are acceptable in terms of PESQ score.

 • 448.
  Amerzyanova, Raushania
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Larsson, Tetyana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. I den här studien har vi valt att använda hermeneutiska perspektivet och metodologiskt tillvägagångssätt bestående av kvalitativa intervjuer både enskilda- och i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att tjänstemän kopplar utveckling av e-tjänster till ökad effektivitet på individnivå och ett sätt att öka service till medborgare på organisationsnivå. Informanterna upplever att medborgarna driver utvecklingen framåt, men ingen av dem uppger att de känner till om någon e-tjänst som tagits fram på initiativ av medborgare som lett fram till IT-implementering. Tjänstemän tycker att medborgare får och kan ställa krav på kommunen beträffande e-tjänster. Några informanter upplever osäkerhet vid kontakten med medborgarna. De menar att det beror på att det inom organisationen saknas en strategi eller policy som styr denna kontakt. Studiens resultat visar även att implementeringen av den nationella IT-strategin vid Karlskrona kommuns förvaltningar befinner sig på olika nivåer. På en nivå handlar det om informationserbjudande till visioner medan det på en annan nivå utveckling av e-tjänster som funktionerar i integration med andra myndigheter. Analysen visar att implementeringen av IT inom organisationen påverkat medarbetarnas arbetsinnehåll både positivt och negativt. Det positiva är att arbetsinnehållet har blivit intressantare, roligare med större möjligheter. IT - implementeringen kan ge ett dubbelt arbete med dokumentering av ärendena, som måste göras både i pappers- och elektronisk form. Hinder i samband med införandet av nya e-tjänster är tids- och kunskapsbrist, rädsla för förändring och svårigheter som uppstod i början av implementeringen vilka har lösts med tiden i samverkan med organisationens IT-utvecklare. Detta kan förstås utifrån Giddens struktureringsteori och begreppen allokativa och auktoritativa resurser. Hans struktureringsteori bidrar med skildring av strukturer som begränsar möjliga handlingsalternativ. En central hypotes i hans teori är att människor förklarar och reflekterar över sina handlingar samt har praktiska och diskursivt medvetande. En slutsats som kan dras är att tjänstemän har obetydligt påverkan över utvecklingen av e-tjänster till medborgare och att de anser att e-tjänsterna utvecklas efter medborgarnas behov och efterfrågan, men de kan inte ange något exempel att medborgare var tillfrågade.

 • 449.
  Amidi Tabrizi, Tara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Tallberg, Laura
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Varför är det så svårt att samtala om sexuell hälsa?: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors sexuella hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Den sexuella hälsan kan till följd av sjukdomar och behandlingar bli negativt påverkad. Från ett patientperspektiv finns en önskan att bli bemött och tillfrågad om sin sexuella hälsa. Sjuksköterskeprofessionen genomsyras av ett holistiskt arbetssätt och ska därför adressera sexuell hälsa som en del av omvårdnaden. I omvårdnaden ingår samtal och bemötande grundat på respekt som en del av den mänskliga kommunikationen.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med patienter.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Av analysen framkom fem kategorier: att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar, att ha bristande kunskap, att arbetsförhållanden påverkar och att omständigheter kring patienten påverkar.

  Slutsats: Föreliggande studie indikerade på att svårigheter förekom i sjuksköterskornas samtal om sexuell hälsa med patienterna. Ämnet upplevdes känsligt parallellt med en okunskap huruvida samtalen skulle bemötas. Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen var otillräcklig samt att arbetsförhållanden och omständigheter kring patienterna bidrog till ytterligare svårigheter. Däremot fanns en medvetenhet att sexuell hälsa var en del av det professionella ansvaret.

 • 450.
  Amin, Khizer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Minhas, Mehmood ul haq
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Facebook Blocket with Unsupervised Learning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The Internet has become a valuable channel for both business-to- consumer and business-to-business e-commerce. It has changed the way for many companies to manage the business. Every day, more and more companies are making their presence on Internet. Web sites are launched for online shopping as web shops or on-line stores are a popular means of goods distribution. The number of items sold through the internet has sprung up significantly in the past few years. Moreover, it has become a choice for customers to do shopping at their ease. Thus, the aim of this thesis is to design and implement a consumer to consumer application for Facebook, which is one of the largest social networking website. The application allows Facebook users to use their regular profile (on Facebook) to buy and sell goods or services through Facebook. As we already mentioned, there are many web shops such as eBay, Amazon, and applications like blocket on Facebook. However, none of them is directly interacting with the Facebook users, and all of them are using their own platform. Users may use the web shop link from their Facebook profile and will be redirected to web shop. On the other hand, most of the applications in Facebook use notification method to introduce themselves or they push their application on the Facebook pages. This application provides an opportunity to Facebook users to interact directly with other users and use the Facebook platform as a selling/buying point. The application is developed by using a modular approach. Initially a Python web framework, i.e., Django is used and association rule learning is applied for the classification of users’ advertisments. Apriori algorithm generates the rules, which are stored as separate text file. The rule file is further used to classify advertisements and is updated regularly.

6789101112 401 - 450 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf