Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 13202
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Altehed, Maja
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Förutsättningar som påverkar tillämpning av hygienriktlinjer hos den sjukhusbaserade sjuksköterskan: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör den största andelen av vårdskador, både globalt och i Sverige. Ungefär var tionde patient som vårdas på sjukhus drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner, vilket orsakar extra vårddagar, extra kostnader, lidande och kan i värsta fall leda till att patienten dör. Följsamheten till hygienriktlinjer inom hälso- och sjukvården är därför en viktig preventiv åtgärd för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Trots omfattande evidens för sambandet mellan vårdrelaterade infektioner och följsamheten till hygienriktlinjer hos hälso-och sjukvårdpersonal förekommer brister i följsamheten till dessa.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva förutsättningar som påverkar följsamheten till hygienriktlinjer hos den sjukhusbaserade sjuksköterskan inom den somatiska vården av vuxna patienter i industrialiserade länder.

  Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och inkluderade studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod.

  Resultat: Resultatet som framkom visar att sjuksköterskors följsamhet påverkas av en rad olika förutsättningar. Vissa av dessa förutsättningar kan sägas handla om hela organisationen, så som tiden och arbetsbelastningen, tillgången och tillgängligheten av material och organisationskulturen. Andra förutsättningar kan sägas handla om sjuksköterskor på en mer individuell nivå, så som kunskap och utbildning, den egna säkerheten och det egna ansvaret.

  Slutsats: Flera förutsättningar påverkar sjuksköterskors följsamhet till hygienriktlinjer. Genom att medvetandegöra dessa förutsättningar kan sjuksköterskors följsamhet till hygienriktlinjer förbättras, vilket i sin tur leder till att patienter löper mindre risk att drabba av VRI.

 • 402.
  Altenborg, Ulrica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lu, Xiaoming
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Yelistratova, Anna
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Legitimacy perspective in sustainability reporting of the Swedish property and construction market2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study the legitimacy perspective in sustainability reporting in the given context, and to find out whether Swedish construction companies define and value their legitimacy. In the thesis we have performed a qualitative study using the inductive method; in the research we have used hermeneutics as our starting point and constructionism as the research strategy. In the empirical part we have conducted structured interviews with a list of pre-formulated questions. For the interviews, we have chosen Sweden’s major property developers: Skanska AB, PEAB AB, NCC AB, JM AB and Midroc AB. Companies can get motivation to report their sustainability from their perceived obligation to support license to operate. Not all the companies use stakeholder analysis in the preparation of annual reports, which lets us assume that the companies base their choice of data mainly on internal perceptions of what is required. Data is not selected basing only on what company itself finds interesting; stakeholders’ information needs are reflected in the selection process, although, just like in the first question, not necessarily deliberately. Financial rationale is merely a criterion when choosing sustainability projects to work with; it does not define whether a company is focusing on sustainability in general.

 • 403.
  Altenius, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Gustafsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Erfarenheter av att läsa sin patientjournal via Internet: En intervjustudie med personer som har diabetes2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Journalen via Internet ger den enskilda personen möjlighet att få en inblick i den vård och behandlingsplan som erbjudits och utförts. För distriktssköterskan som möter personer med diabetes är det av stor betydelse att bedriva en strukturerad diabetesvård innehållande vägledning mot goda levnadsvanor. Journalen kan för den enskilda personen resultera i att delaktigheten i sin sjukdom, egenvård och behandling ökar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att läsa sin patientjournal via Internet.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare har genomförts. Data samlades in med semistrukturerade intervjuer. Insamlat intervjumaterial analyserades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. Huvudkategorin Stödjande verktyg för att inhämta information presenteras i två underkategorier, som beskriver Minnesstöd skapar trygghet och Vägledning för egenvård. Huvudkategorin Begränsningar i texten skapar oro presenteras i tre underkategorier, som beskriver Felskrivningar, Språkbruket försvårar förståelsen för texten samt Vårdpersonalens begränsade journalåtkomst. Huvudkategorin Att vidareutveckla journalsystemet med användaren som delaktig presenterar tre underkategorier, som beskriver Utökat kunskapsstöd ökar användbarheten, Effektivisering av ärendehantering samt Journalåtkomst länsöverskridande. Vidare beskrivs Betydelsen av datorvana vid journalhantering.

  Slutsats: Det beskrivs som betydelsefullt att få insyn i vad som skrivits i journalen samt insyn i den hanteringen som föreligger runt den enskilda personens ärende. Journalen beskrivs vara ett stödjande verktyg för personer där de efter önskemål inhämtar kunskap samt utläser den information som anses betydelsefull och intressant. Genom journaltexten kan personer vidare få vägledning i de egenvårdsåtgärder som anses mest lämpliga för hälsan. Funktioner och tjänster som idag innefattas i journalen behöver vidareutvecklas för att journalen ska kunna bli det kompletta verktyg som efterfrågas.

 • 404.
  Altenius, Ellinor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Massagens effekt på cancersmärta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Cancersmärta orsakar ofta mycket lidande för den drabbade. WHO (World Health Organisation) bedömer att hela 10 % av de patienter som lider av Cancer idag upplever att de ej får en tillräcklig smärtlindring. Det är av stor vikt att alternativa behandlingsformer integreras med den traditionella skolmedicinen (den sedvanliga vården som ges i dag), för att på så sätt ge ett komplement till de patienter som inte erhåller tillräckligt god smärtlindring. Syftet var att undersöka vilken effekt massagen har på smärtpåverkade patienter med cancer, samt vilka instrument som använts för att mäta dessa effekter. En litteraturstudie gjordes där sju vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats användes. I analysförfarandet användes Forsberg och Wengström (2003). Resultatet visar på att patienterna erhöll värdefulla effekter av massagen, så som smärtlindring, mindre ångest, förbättrad sömn och minskad depressivitet. Bäst effekt hade massagen på patienternas upplevda smärta. Effekten av massagen resulterade även i att patienternas egna önskemål efter smärtstillande läkemedel minskade under behandlingstiden. Mätinstrumenten utgjorde en väsentlig del i utvärderingen av behandlingens effekter. Mätinstrumenten som användes för att skatta smärtan hos patienten var validerade för att på bästa sätt kunna utvärdera och kontrollera effekterna av den givna smärtbehandlingen. Slutsatsen av denna litteraturstudie tyder på att massage har en god men kortvarig effekt hos patienter med cancersmärta.

 • 405.
  Altenius, Johan
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Mölndalsåns dalgång: en länk mellan staden och förstaden2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Mölndalsåns dalgång är ett av Göteborgs större och äldre industriområden som inom den närmsta framtiden är aktuell som utvecklingsområde. Dalgången som är Göteborgs kommunikationsstråk mot söder, sträcker sig radiellt från centrum ut mot Mölndal. Området är idag ett relativt osammanhängande och ostrukturerat område med en markanvändning som till största delen utgörs av verksamheter. Genom dalgången rinner Mölndalsån som historiskt sett har fungerat både som transportmedel och kraftkälla. Områdets roll som länk och kommunikationsstråk är även idag minst lika viktig med spårväg, järnväg, bilväg samt cykel- och gångväg som förbinder regionen mot söder. Genom området skär bl.a. E6/E20 samt Västkustbanan vilka båda är delar av viktiga länkar mellan Oslo, Göteborgsregionen och ner till Malmö/Köpenhamnsområdet och vidare till kontinenten. Dalgången upptar en mycket stor yta och sträcker sig mellan både Göteborg och Mölndals kommuner. Då området som en följd av regionens kraftiga befolkningsökning nu står inför en förtätning och fortsatt exploatering, uppstår flera intressanta frågeställningar om områdets framtida roll, stadens struktur och Mölndals identitet. Syftet med följande rapport är därmed att belysa och diskutera staden som struktur, identitet och fenomen, för att ta fram ett förslag till hur Mölndalsåns dalgång mellan Göteborg och Mölndal, kan och bör utvecklas utifrån dess framtida roll i ett snabbt expanderande Göteborg. Rapporten är uppdelad på fem avsnitt. De fyra första avsnitten är stommen i projektet och ligger till grund för det slutliga planförslaget i avsnitt 5. Avsnitt 1 till 5 innehåller följande: Som ett första steg ges en bakgrund till varför dalgången är aktuell i den kommunala planeringen med en beskrivning av den rådande situationen med bakomliggande tankar samt syftet med planen. Uppkomna frågeställningar preciseras och avgränsas. Dagens situation och framtida planer reflekteras i en förutsättningslös visionsstudie, där fyra olika alternativ för områdets framtid presenteras. Vidare görs en mer noggrann beskrivning av området och dess förutsättningar, uppdelat på sju olika rubriker. Mölndalsåns dalgång idag: En beskrivning av området med kartor och fotografier som visar dess läge, karaktär och fysiska struktur. Historia och utveckling: En kort tillbakablick på stadens och områdets historia med hur befolkningen har ökat och staden expanderat. Detta följs av några viktiga stadier i utvecklingen av dalgången. Områdets roll i staden: Vilken roll området har haft och vilken roll den har idag. Tidigare planer och studier i dalgången: En kort redovisning av de strategier och förslag som finns i form av en fördjupad översiktsplan för dalgången, daterad 2000. Utgångspunkter för planering: En beskrivning av befintliga planer och utredningar för Mölndals och Göteborgs kommun samt för hela regionen. Dessutom listas pågående och planerade projekt som berör eller på något sätt kommer att påverka området och en framtida utveckling. Underlag för planering: En inventering av området vilken utgör underlag för vidare analys och planering. Områdets grundläggande egenskaper, fysiska utformning och markanvändning lyfts fram. Struktur: En enkel studie och analys av hur områdets struktur ser ut idag, hur området fungerar, vad som kan utvecklas och förstärkas samt vad som måste förändras och skapas. I avsnitt 3 görs en beskrivning av hur Göteborgs region ser ut idag utifrån en mer planeringsteoretisk synvinkel. Regionens utveckling beskrivs och jämförs med olika stadsformer. Planer och projekt som berör området sammanfattas och blir till övergripande riktlinjer för områdets utveckling. Utifrån riktlinjerna ges en preliminär bild av hur dalgången kan utvecklas med vägar, miljö och bebyggelse. Men för att tydligare förstå områdets framtida roll i staden och regionen och kunna översätta idéerna till en mer konkret plan, ställs tre frågeställningar upp och diskuteras mot två olika teoretiska utvecklingsalternativ. Syftet är att förstå hur olika utvecklingsriktningar och bebyggelsestrukturer kan påverka dalgången och Mölndals identitet som kommun och centrum. Diskussionen grundar sig på litteratur inom planerings- och stadsbyggnadsområdet, bakgrundsstudier samt egna tankar och slutsatser. Diskussionen sammanfattas och de tre frågorna besvaras. Med en bakgrund av avsnitt 2 och diskussionen i avsnitt 3 skisseras några grundläggande idéer för hur området kan planeras. Dessa är uppdelade på trafik, kollektivtrafik & spårväg, parkering, miljö och bebyggelse. Angreppssättet är framför allt i den mer övergripande skalan, och illustrerar bakomliggande tankar, värden och koncept. I det sista och 5:e avsnittet presenteras en övergripande plan för dalgången. Denna redovisar trafiklösningar, grönstruktur och bebyggelse. Planen kan i första hand redovisa en övergripande utvecklingsriktning som förmedlar en idé och ett angreppssätt än den enskilda byggnadens placering. Planen kompletteras med axonometrier och sektioner, samt en strukturplan som förtydligar huvudsakligt innehåll för den nya bebyggelsen. Utbyggnadsetapper diskuteras och övergripande gestaltningsprinciper lyfts fram med enkla skisser, axonometrier och sektioner. En fördjupning av en intressant del av området utvecklas och lyfts fram för att förtydliga angreppssättet. Avslutningsvis sammanfattas kort eventuella konsekvenser av föreslagen plan.

 • 406.
  Altenius, Victor
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  SVÅRBEHÄRSKADE OFFENTLIGA RUM: att bygga med människan i fokus2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom arkitektur och samhällsplanering är rummet ett mycket grundläggande och essentiellt begrepp. För att rummet ska utnyttjas och upplevas till fullo av invånare och besökare krävs det att dessa är särskilt utformade efter människan. Det offentliga rummen i staden ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder eller etnicitet. Under årens gång har dess användning varierat från nödvändiga aktiviteter till att idag främst bestå av frivilliga och sociala handlingar. En tydlig hierarkisk ordning bland offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata ytor stärker den naturliga kontrollen och stödjer invånarnas medvetande om vilka människor som tillhör platsen. Staden är ständigt under förändring. Den omvandlas, omstruktureras och får ideligen nya sociala och kulturella former. Tydliga horisontella och vertikala skiktningar kan skönjas beroende på vart man befinner sig geografiskt och hur de som vistas där klär och uppför sig. Beroende på hur vi utformar de offentliga platserna påverkas människan olika. Här spelar de sex gestaltningslagarna stor roll för hur vi uppfattar de rum vi befinner oss i. Detta leder oss in i miljöpsykologin som visar att den omgivning vi dagligen befinner oss i spelar en mycket viktig roll eftersom den utgör själva inramningen för våra upplevelser och beteenden. Perceptionspsykologi är ett begrepp för de processer som är aktiva i att tolka de sinnesintryck människan ständigt utsätts för. När vi befinner oss i de offentliga rummen förvandlas sinnesintryck till meningsfull information. Detta gör det möjligt för oss att orientera, känna igen ansikten eller bara bedöma avstånd. Vår möjlighet att kunna samspela med miljön omkring oss bygger på att den bland annat är lätt igenkännbar. För att kunna skaffa oss en inre representation av vår yttre omvärld skapar människan så kallade kognitiva och spatiala kartor. Dessa delar upp miljön vi vistas i och gör det möjligt för oss att exempelvis känna igen oss vid senare tillfällen. Som blivande planeringsarkitekt är det oerhört viktigt att förstå betydelsen av arkitekturen och de offentliga rummen som viktiga byggstenar där vi skapar förutsättningar för människans identitets-skapande och sociala förankring. En stor del av vårt lärande baseras på upplevelser i dagliga vardags-situationer och därför måste vi utforma de offentliga platserna så att de blir en tillgång för människan. Gehl Architects arbetar med en metod de kallar för First life – then space – then buildings. Inventeringsmetoden främjar människan och stadslivet genom att sätta de offentliga rummen i fokus och inte byggnaden eller funktionerna. I Tyresö kommun i Stockholm bor det idag cirka 43 000 människor. Kommunen i sig är attraktiv med bland annat goda kommunikationer och närhet till havet. Dock upplevs vad som borde vara kommunens framsida nämligen Bollmora torg, som en övergiven plats som inte utformats med hänsyn till vad de människor som använder den har för behov. Planförslag under kapitel 4 är en idé på hur man med teoretiska kunskaper inom offentlighet, rumslighet och miljöpsykologi kan omgestalta Bollmora torg med människan i fokus.

 • 407.
  Altmann, Andrea J.
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Givon, Maya
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Shand, Heather A.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nature Inspired Guidelines to Effectively Communicate Sustainability Messages2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Communication patterns in nature were studied in order to address the challenge of effectively communicating sustainability messages. Fourteen patterns were found in nature and translated into user-friendly guidelines called Guidelines for Effective Communication of Sustainability Messages. These Guidelines were given to sustainability experts and peers for overall feedback and insights. Their responses showed that these Guidelines could be used to improve communication of sustainability messages by using them as a checklist and a design tool when designing messages and methods for communicating sustainability. Using these Guidelines as a tool within the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) could also help people better understand today’s sustainability challenges and the need for adopting a strategic approach used within the FSSD.

 • 408.
  Altmann, Mischa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Bunta, Aniko
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Mazimpaka, Olivier
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Religion & Sustainability: The Contribution of Religious Belief in Moving Society Towards Sustainability2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Behaviour change initiatives have largely failed in communicating the urgency of the sustainability challenge to the public and thus generate achange of behaviour. Religious communities have achieved remarkable behaviour change in situations where non-faith-based communication failed (Palmer and Finlay 2003). This paper explores what Christian belief contributes to moving society towards sustainability through the lens of the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). We focus on three themes: (1) the definition of sustainability, (2) the religious motivation for and (3) actions towards sustainability. A number of religious leaders are interviewed and the religious community surveyed. Findings show that religious concepts such as stewardship and the Golden Rule are key motivations for can give guidance on sustainability. However, these concepts are not consciously exploited. Further more, both religious leaders and people lack a full understanding of sustainability and are not strategic about moving towards sustainability. We conclude that religious communities could greatly benefit from adopting a strategic sustainable development (SSD) approach.

 • 409.
  Altybaeva, Altynai
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  EU Innovative programs supporting regional development in UK. A case study on East England and North East, UK2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Thesis on EU innovative programs supporting regional development in UK. A case study on East England and North East, UK. The topic of my project is basically comprises the discussion of EU innovative programs that influences on regional development of UK regions: East England and North East. I discussed how EU programs are contributing to both regions, what measures EU is taking in order to support innovative development in East England and how EU creates/supports North East’s better regional performance.

 • 410.
  Aluguri, Tarun
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Performance Evaluation of OpenStack Deployment Tools2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cloud computing enables on-demand access to a shared pool of computing resources, that can beeasily provisioned, configured and released with minimal management cost and effort. OpenStack isan open source cloud management platform aimed at providing private or public IaaS cloud onstandard hardware. Since, deploying OpenStack manually is tedious and time-consuming, there are several tools that automate the deployment of OpenStack. Usually, cloud admins choose a tool basedon its level of automation, ease of use or interoperability with existing tools used by them. However,another desired factor while choosing a deployment tool is its deployment speed. Cloud admins cannot select based on this factor since, there is no previous work on the comparison of deploymenttools based on deployment time. This thesis aims to address this issue.

  The main aim of the thesis is to evaluate the performance of OpenStack deployment tools with respectto operating system provisioning and OpenStack deployment time, on physical servers. Furthermore,the effect of varying number of nodes, OpenStack architecture deployed and resources (cores andRAM) provided to deployment node on provisioning and deployment times, is also analyzed. Also,the tools classified based on stages of deployment and method of deploying OpenStack services. In this thesis we evaluate the performance of MAAS, Foreman, Mirantis Fuel and Canonical Autopilot.

  The performance of the tools is measured via experimental research method. Operating system provisioning time and OpenStack deployment times are measured while varying the number of nodes/OpenStack architecture and resources provided to deployment node i.e. cores and RAM.

  Results show that provisioning time of MAAS is less than Mirantis Fuel, which is less than Foreman.Furthermore, for all 3 tools as number of nodes increases provisioning time increases. However, the amount of increase is lowest for MAAS than Mirantis Fuel and Foreman. Similarly, results for baremetal OpenStack deployment time show that, Canonical Autopilot outperforms Mirantis Fuel by asignificant difference for all OpenStack scenarios considered. Furthermore, as number of nodes in an OpenStack scenario increases, the deployment time for both the tools increases.

  From the research, it is concluded that MAAS and Canonical Autopilot perform better as provisioningand bare metal OpenStack deployment tool respectively, than other tools that have been analyzed.Furthermore, from the analysis it can be concluded that increase in number of nodes/ OpenStackarchitecture, leads to an increase in both provisioning time and OpenStack deployment time for all the tools.

 • 411.
  Alvarsdotter, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, Department of Health, Science and Mathematics.
  SPRÅKETS BETYDELSE I OMVÅRDNADEN AV ÄLDRE MED EN ANNAN KULTURELL BAKGRUND ÄN DEN SVENSKA2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 412.
  Alvemo, Stefan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Borén, Sven
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Gu, Qing
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  The S-E-A-T approach to Strategic Guidance for Planning towards Sustainable Transportation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Transportation is good for people, but it needs a social system shift in combination with sustainable technologies in order to move towards a sustainability vision. To explore how that can be done, the authors first found out about both national and municipal sustainability visions and identified a range of social and technological solutions for long and short term use. The exploration of how municipal planning of transportation can be improved lead to the conclusion that planning for transportation in Swedish municipalities can be made more sustainable when conducting the ABCD-method within the framework for strategic sustainable development. To enhance that, the authors merged the five subsystems developed for sustainable traffic solutions and the PESTEL-method. That resulted in the S-E-A-T model that informed the content of a prioritisation tool and also provides structure to the brainstorming sessions within the ABCD-method. The combination of the ABCD method, the S-E-A-T model and the expanded guiding questions form a robust approach for strategic planning of sustainable transportation rooted in a bird´s eye and systems perspective and ultimately based on backcasting from the principles of sustainability. Further testing is though recommended to assess and refine its usefulness and applicability.

 • 413. Alves, Dimas I.
  et al.
  Machado, Renato
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mathematics and Natural Sciences.
  Legg, Andrei P.
  Uchoa-Filho, Bartolomeu F.
  Cooperative multiple-access scheme with antenna selection and incremental relaying2014In: 2014 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYMPOSIUM (ITS), São Paulo: IEEE , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A cooperative multiple-access scheme for wireless communications systems with antenna selection and incremental relaying is proposed. The scheme aims to improve the system throughput while preserving good performance in terms of bit error rate. The system consists of N nodes which send their information to both the destination node and the multiple-antenna relay station. Based on the channel state information, the destination node decides whether or not relaying will be performed. When the relaying is performed, the decode-remodulate-and-forward protocol is used with the best antenna. Results reveal that the proposed scheme achieves a good tradeoff between throughput and bit error rate, which makes suitable to be considered for multi-user networks.

 • 414.
  Alves, G.
  et al.
  Polytech Porto, PRT.
  Fidalgo, A.
  Polytech Porto, PRT.
  Marques, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Viegas, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Felgueiras, M.
  Polytech Porto, PRT.
  Costa, R.
  Polytech Porto, PRT.
  Lima, N.
  Polytech Porto, PRT.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing. Blekinge Inst Technol, Karlskrona, Sweden..
  Zubia, J.
  Univ Deusto, ESP.
  Castro, M.
  Natl Distance Educ Univ, ESP.
  Pester, A.
  Carinthia Univ Appl Sci, AUT.
  Pavani, A.
  Pontifical Catholic Univ Rio de Janeiro, BRA.
  Silva, J.
  Univ Fed Santa Catarina, BRA.
  Schlichting, L.
  Fed Inst Santa Catarina, BRA.
  Marchisio, S.
  Natl Univ Rosario, ARG.
  Fernandez, R.
  Natl Univ Santiago del Estero, ARG.
  Oliveira, V.
  Brazilian Assoc Engn Educ, BRA.
  Pozzo, M.
  Inst Rosario Invest Ciencias Educ, ARG..
  USING A 3-TIER TRAINING MODEL FOR EFFECTIVE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES IN AN ERASMUS plus PROJECT2018In: 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT , 2018, p. 6392-6400Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  VISIR+ is an Erasmus+ project that aims to develop educational modules for electric and electronic circuits theory and practice following an enquiry-based teaching and learning methodology. The project has installed five new VISIR remote labs in Higher Education Institutions located in Argentina and Brazil, to allow students doing more experiments and hence acquire better experimental skills, through a combination of traditional (hands-on), remote and virtual laboratories. A key aspect for the success of this project was to motivate and train teachers in the underpinning educational methodology. As such, VISIR+ adopted a 3-tier training process to effectively support the use of VISIR in the Institutions that received it. This process is based on the "train the trainer" approach, which required the participating partner institutions to identify and engage a number of associated partners, interested in using their newly installed remote lab. To measure the quality of the training process, the same satisfaction questionnaire was used in all training actions. This paper presents a detailed description of the training actions along with the analysis of the satisfaction questionnaire results. Major conclusions are that the quality level of the training process remained practically the same across all training actions and that trainees sometimes considered the practical use of the VISIR remote lab as difficult, irrespectively of where and when the training action took place.

 • 415.
  Alves, G. R.
  et al.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Felgueiras, M.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Viegas, C.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Fidalgo, A.
  Natércia Lima Polytechnic of Porto, PRT.
  Castro, M.
  Universidad Nacional de Educación a Distancia, ESP.
  García-Zubía, J.
  niversidad de Deusto, ESP.
  Pester, A.
  Carinthia University of Applied Sciences, AUT.
  Pavani, A.
  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, BRA.
  Fernandez, R.
  Universidad Nacional de Santiago del Estero, ARG.
  Kulesza, Wlodek
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Pozzo, M. I.
  IRICE-CONICET, ARG.
  Oliveira, V.
  Universidade Federal de Juiz de Fora, BRA.
  Silva, J. B.
  Universidade Federal de Santa Catarina, BRA.
  Marchisio, S.
  Universidad Nacional de Rosario, ARG.
  Schlichting, L. C. M.
  nstituto Federal de Santa Catarina, BRA.
  A sustainable approach to let students do more real experiments with electrical and electronic circuits2018In: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ECOSYSTEMS FOR ENHANCING MULTICULTURALITY (TEEM'18) / [ed] GarciaPenalvo, FJ, Association for Computing Machinery , 2018, p. 508-514Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present paper focus on the use of remote laboratories in higher education from a sustainability viewpoint. The particular case of engineering education, and, within it, the more specific subject of experiments with electrical and electronic circuits is presented first, to then discuss the benefits of using remote labs, while considering the three dimensions of sustainable development, i.e.: economic practice, environmental protection, and social integration. The paper debates how remote labs address each dimension. © 2018 Copyright is held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

 • 416. Alves, G.R.
  et al.
  Marques, M.A.
  Viegas, C
  Lobo, M.C. Costa
  Barral, R.G.
  Couto, R.J.
  Jaob, F.L.
  Ramos, C.A.
  Vilao, G.M.
  Gustavsson, Ingvar
  Using VISIR in a large undergraduate course: Preliminary assessment results2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of remote labs in undergraduate courses has been reported in literature several times since the mid 90's. Nevertheless, very few articles present results about the learning gains obtained by students using them, especially with a large number of students, thus suggesting a lack of data concerning their pedagogical effectiveness. This paper addresses such a gap by presenting some preliminary results concerning the use of a remote laboratory, known as VISIR, in a large undergraduate course on Applied Physics, with over 500 students enrolled.

 • 417.
  Alves, Sérgio
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Fercho, Wiebke
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Scott, Erica
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  The Stories We Tell: Designing Values-Oriented Narratives of Radical Change Initiatives Towards Sustainability2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While extensive communication around the sustainability challenges have lead to increased awareness, the expected behavior change correspondent to that level of awareness has not been observed. After decades of information-based sustainability communication the research community recognizes values as important drivers of peoples behavior. Consequently, communication needs to be designed intentionally, so as to implement the change necessary in order to shift society to a sustainable level where the global community lives within the planetary boundaries. This thesis was inspired by this call from the field of sustainability science for a new narrative around sustainability that would inspire more radical change. In the first step we used the European Citizens ́ Initiative for an Unconditional Basic Income (EUBI) as a case study, to analyze what types of values the current narrative of the EUBI speaks to and compare that with the values of the population of the European Union. In the second step our research focused on what types of Guidelines could be developed so as to intentionally design a values-oriented narrative. We identified three ways in which the narrative of EUBI is misaligned with the values of the population of the European Union. We identified as well 13 Guidelines for designing a values-oriented narrative that could contribute in moving society strategically towards sustainability. When utilizing the Guidelines as a tool in crafting a potentially more successful narrative as part of a new sustainability communication, the contribution to SSD may be to strategically overcome the above described misalignment and inspiring more action to bridge the gap.

 • 418. Alvesund, Carolin
  Att minska beroendet av motoriserade transporter: en fråga om att kunna och vilja!1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report includes (i) planning measures potential on reducing the dependency of motorized transports, (ii) the intrest of municipals and county administrative boads on reducing the dependency of motorized transports and (iii) legal potentials on reducing the dependency of motorized transports.

 • 419.
  Alvesund, Carolin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Lokalt utvecklingsarbete i Svarte, Ystad kommun: en utvärdering.1998Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Utvärdering av det lokala utvecklingsarbetet i Svarte, Ystad kommun, som har pågått mellan 1995 och 1997. Utvärderingen syftar till att beskriva det lokala utvecklingsarbetet med avseende på 1)hur samspelet mellan lokala och kommunala aktörer har sett ut, 2)hur lokala initiativ till utveckling har fått stöd med kommunal planering, 3)hur medborgarinflytandet har kommit till uttryck, 4)hur samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer har fungerat, 5)hur nya former för planering har använts.

 • 420.
  Alvesund, Carolin
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Lokalt utvecklingsarbete på Karlshamns landsbygd: en utvärdering.1998Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Utvärdering av det lokala utvecklingsarbete på Karlshamns landsbygd, som har pågått mellan 1995 och 1997. Utvärderingen syftar till att beskriva det lokala utvecklingsarbetet med avseende på 1)hur samspelet mellan lokala och kommunala aktörer har sett ut, 2)hur lokala initiativ till utveckling har fått stöd med kommunal planering, 3)hur medborgarinflytandet har kommit till uttryck, 4)hur samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer har fungerat, 5)hur nya former för planering har använts.

 • 421.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Feldt, Robert
  Chalmers, SWE.
  On the long-term use of visual gui testing in industrial practice: a case study2017In: Journal of Empirical Software Engineering, ISSN 1382-3256, E-ISSN 1573-7616, Vol. 22, no 6, p. 2937-2971Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Visual GUI Testing (VGT) is a tool-driven technique for automated GUI-based testing that uses image recognition to interact with and assert the correctness of the behavior of a system through its GUI as it is shown to the user. The technique’s applicability, e.g. defect-finding ability, and feasibility, e.g. time to positive return on investment, have been shown through empirical studies in industrial practice. However, there is a lack of studies that evaluate the usefulness and challenges associated with VGT when used long-term (years) in industrial practice. This paper evaluates how VGT was adopted, applied and why it was abandoned at the music streaming application development company, Spotify, after several years of use. A qualitative study with two workshops and five well chosen employees is performed at the company, supported by a survey, which is analyzed with a grounded theory approach to answer the study’s three research questions. The interviews provide insights into the challenges, problems and limitations, but also benefits, that Spotify experienced during the adoption and use of VGT. However, due to the technique’s drawbacks, VGT has been abandoned for a new technique/framework, simply called the Test interface. The Test interface is considered more robust and flexible for Spotify’s needs but has several drawbacks, including that it does not test the actual GUI as shown to the user like VGT does. From the study’s results it is concluded that VGT can be used long-term in industrial practice but it requires organizational change as well as engineering best practices to be beneficial. Through synthesis of the study’s results, and results from previous work, a set of guidelines are presented that aim to aid practitioners to adopt and use VGT in industrial practice. However, due to the abandonment of the technique, future research is required to analyze in what types of projects the technique is, and is not, long-term viable. To this end, we also present Spotify’s Test interface solution for automated GUI-based testing and conclude that it has its own benefits and drawbacks.

 • 422.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Gonzalez-Huerta, Javier
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Towards a mapping of software technical debt onto testware2017In: Proceedings - 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2017, p. 404-411, article id 8051379Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Technical Debt (TD) is a metaphor used to explain the negative impacts that sub-optimal design decisions have in the long-term perspective of a software project. Although TD is acknowledged by both researchers and practitioners to have strong negative impact on Software development, its study on Testware has so far been very limited. A gap in knowledge that is important to address due to the growing popularity of Testware (scripted automated testing) in software development practice.In this paper we present a mapping analysis that connects 21 well-known, Software, object-oriented TD items to Testware, establishing them as Testware Technical Debt (TTD) items. The analysis indicates that most Software TD items are applicable or observable as TTD items, often in similar form and with roughly the same impact as for Software artifacts (e.g. reducing quality of the produced artifacts, lowering the effectiveness and efficiency of the development process whilst increasing costs). In the analysis, we also identify three types of connections between software TD and TTD items with varying levels of impact and criticality. Additionally, the study finds support for previous research results in which specific TTD items unique to Testware were identified. Finally, the paper outlines several areas of future research into TTD. © 2017 IEEE.

 • 423.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Chalmers, SWE.
  Gustafsson, Johan
  SAAB AB, SWE.
  Ivarsson, Henrik
  SAAB AB, SWE.
  Feldt, Robert
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Replicating Rare Software Failures with Exploratory Visual GUI Testing2017In: IEEE Software, ISSN 0740-7459, E-ISSN 1937-4194, Vol. 34, no 5, p. 53-59, article id 8048660Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Saab AB developed software that had a defect that manifested itself only after months of continuous system use. After years of customer failure reports, the defect still persisted, until Saab developed failure replication based on visual GUI testing. © 1984-2012 IEEE.

 • 424.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Karlsson, Arvid
  Cilbuper IT, Gothenburg, SWE.
  Radway, Alexander
  Techship Krokslatts Fabriker, SWE.
  Continuous Integration and Visual GUI Testing: Benefits and Drawbacks in Industrial Practice2018In: Proceedings - 2018 IEEE 11th International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2018, p. 172-181Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous integration (CI) is growing in industrial popularity, spurred on by market trends towards faster delivery and higher quality software. A key facilitator of CI is automated testing that should be executed, automatically, on several levels of system abstraction. However, many systems lack the interfaces required for automated testing. Others lack test automation coverage of the system under test's (SUT) graphical user interface (GUI) as it is shown to the user. One technique that shows promise to solve these challenges is Visual GUI Testing (VGT), which uses image recognition to stimulate and assert the SUT's behavior. Research has presented the technique's applicability and feasibility in industry but only limited support, from an academic setting, that the technique is applicable in a CI environment. In this paper we presents a study from an industrial design research study with the objective to help bridge the gap in knowledge regarding VGT's applicability in a CI environment in industry. Results, acquired from interviews, observations and quantitative analysis of 17.567 test executions, collected over 16 weeks, show that VGT provides similar benefits to other automated test techniques for CI. However, several significant drawbacks, such as high costs, are also identified. The study concludes that, although VGT is applicable in an industrial CI environment, its severe challenges require more research and development before the technique becomes efficient in practice. © 2018 IEEE.

 • 425.
  Alégroth, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Matsuki, Shinsuke
  Veriserve Corporation, JPN.
  Vos, Tanja
  Open University of the Netherlands, NLD.
  Akemine, Kinji
  Nippon Telegraph and Telephone Corporation, JPN.
  Overview of the ICST International Software Testing Contest2017In: Proceedings - 10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2017, IEEE Computer Society, 2017, p. 550-551Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the software testing contest, practitioners and researcher's are invited to test their test approaches against similar approaches to evaluate pros and cons and which is perceivably the best. The 2017 iteration of the contest focused on Graphical User Interface-driven testing, which was evaluated on the testing tool TESTONA. The winner of the competition was announced at the closing ceremony of the international conference on software testing (ICST), 2017. © 2017 IEEE.

 • 426.
  Amani, Ebrahim
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Investigation in the Simulation of the Human’s Heart Structure from the Mathematical Perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The present work has been done after a question defined by the author about the approaches of the human’s heart simulation. In this way, the structure and function of the heart have been investigated to understand the anatomy and physiology of the heart. Then, a literature study about the heart simulation has been done to figure out which modeling approaches have been applied in this way and how they have been implemented to represent the heart function. We have realized that lamped parameter, two dimensional and three dimensional models have been applied for this purpose and the Immersed Boundary Method introduced by C.S.Peksin has been considered as a powerful numerical method for simulation of the nonlinear fluid-structure interactions which is the base of one of the advanced three dimensional modeling approaches of the heart function. Besides, some of the applicable tools for the simulation of heart function are addressed.

 • 427.
  Amani, Homan
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Effekten av varumärkes beskrivning på studenters attityd kring värdering och ägande av produkter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgörs av ett explorativt experiment. Det som har legat i fokus för denna studie har varit att mäta attityd gentemot varumärkes produkter. Eftersom det har skett genom experiment har det centrala varit att se hur attityden påverkas. Studien använder sig av vissa teorier kring varumärken som råd och tips i upplägget av experimentet. En av hypoteserna som ställdes i studien var att positiv beskrivning av varumärkes produkter ger högre utfall i värderandet och viljan att äga produkten än neutral beskrivning. Den andra hypotesen var att det inte finns någon könsskillnad i utfallet. Experimentet gav ett samstämmigt svar sett till hypotesen men vissa överraskningar och mer oväntade resultat framkom också.

 • 428.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  B.K.A, Sondengam
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  An Analysis of Marketing Strategies of an Integrated Facility Services Company: The Case of ISS, Sweden2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  TOPIC: An Analysis of Marketing Strategies of an Integrated Facility Services Company: The Case of ISS, Sweden AUTHORS: Collins Nwakanma Amanze, Sondengam B.K.A SUPERVISOR: Anders Hederstierna COURSE: Master Thesis in Business Administration DEPARTMENT: School of Management, Blekinge Institute of Technology, Sweden PROGRAMME: Masters in Business Administration (MBA) PURPOSE: The purpose of our research is to understand how Integrated Facility service companies (using ISS, Sweden as our focus) develop, plan and implement useful marketing strategies that are result orientated and in line with the triple bottom line which encompasses economic profitability,social awareness and environmental responsibility. METHOD: We used both primary and secondary data sources. The secondary data used were literature review to enable us understand the general concept on marketing strategies and what research has been conducted on our topic. The primary data source was mainly interview with our contact person at ISS. These methods are all geared towards answering our research questions. RESEARCH QUESTION: The research questions are: 1. What strategies are used by ISS? 2. What strategies (if any) are relevant for the possible growth of an integrated facility services company? 3. How can these strategies be used to yield expected results in form of environmental responsibility, profits and company growth? FINDINGS: From the research we conducted as well as the analysis we made, we were able to determine ISS marketing strategy and to also find out that their marketing strategies lead the organization towards their corporate vision of leading facility services globally. We also established the fact that since we studied only one integrated facility company which is ISS, our conclusions can not be generalized as a rule of thumb for every integrated facility service company due to several factors highlighted in the body of our thesis. Also, we stressed the importance of environmental management system for every integrated facility service company. This standard in our opinion, would not only proof that such a company is serious about corporate social responsibility, it would also help lead the organization towards the triple bottom line.

 • 429.
  Amanze, Collins Nwakanma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Eriksson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Regional Cooperation for Strategic Sustainable Development: A case study of Blekinge2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  For sustainable development of Blekinge to be carved out in a strategic manner,steps taken need to be coordinated in the right direction(i.e. towards meeting basic principles of socio-ecological sustainability).One part of this project looks into the various steps that could be taken to reach sustainability at a principle level.The other part looks at the importance of mutual cooperation among various stakeholders within the region.We look at current steps been taken and the potential for cooperation in the region. Our study reveals that many opportunities exist, both for strategic steps towards sustainability and for ways Blekinge organizations could cooperate to achieve them.We found that opportunities exist in the areas of renewable energy, energy efficiency,transportation and regional cooperation.In particular,this study identified significant opportunities to expand networks of cooperation in Blekinge.For instance, expansion of advocacy groups, expansion of railway and cooperation for alternative fuels among organizations and municipalities are all opportunities.

 • 430.
  Amara, Yasmina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Business Intelligence Software Evaluation_Testing the SSAV Model2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Having the right information in the right place at the right time is fundamental although not easy for the making of significant business decisions and staying competitive. Competitive Intelligence CI allows the scanning of the environment, the recognition of risks and opportunities in the competitive arena and a better understanding of today & tomorrow's information requirements with the support of Business Intelligence BI Software. Choosing the right BI software is critical to increase productivity and effectiveness in the organization. At the same time a very elaborating and complex process due to the fact that numerous vendors exist on the market most of which are updated very rapidly besides most of BI software selection criteria already used are vague and not complete. It is also difficult to evaluate BI effectiveness as a tool in conjunction with supporting the CI cycle different phases. The objective of this study is to develop a model and test it on a small sample of BI vendors to support organizations in selecting the BI Software that best fits their business needs as well as differentiating between different vendors in this area while developing a reliable categorization. It is the answer to the criticism of criteria selected in other BI Software evaluations today. The major criticism is that software calling themselves BI only cover parts of the Intelligence Cycle. A comprehensive review on CI concepts, BI software functions along with previous BI software evaluations have been conducted in order to fulfill the first objective of the study (The model). Moreover, qualitative empirical study using the model developed was carried out to fulfill the other objectives by evaluating a chosen sample of BI software vendors. The study was able to develop what has been called the Solberg Søilen Amara Vriens Model for evaluating BI software after its authors, that consists of technological variables that covers the BI function along with the variables for measuring the level of CI Cycle phases support on a (5) point Likert scale. Subsequently, it tested the model on a limited sample of BI Software vendors. Moreover, the findings of the study also revealed that it is difficult to declare the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for the other depending on their varied business needs. Furthermore, the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on their support of the CI cycle phases and divided them into five categories including: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. Finally, the SSAV Model Together with some proposed non technological variables and the classification developed can be used as a user's selection foundation when deciding upon which BI Software to pursue.

 • 431. Amara, Yasmina
  et al.
  Søilen, Klaus Solberg
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vriens, Dirk
  Jenster, Per
  Evaluating Business Intelligence Software: Testing the SSAV ModelECISConference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing the right Business Intelligence (BI) software is critical to increasing productivity and effectiveness in organizations today. At the same time it is a very elaborating and complex process to choose the right software due to the fact that a large number of BI products exist on the market, which are quite different and updated frequently. The objective of this study is to develop and test a model for the evaluation of BI Software. The findings of the study revealed that it is difficult to declare what is the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for another depending on their different business needs. Having said that the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on the degree to which they comply with the functions in the Competitive Intelligence (CI) cycle. The software tested was divided into five categories: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. We conclude that the SSAV (Solberg Søilen, Amara, Vriens) Model Together with some proposed non technological variables and a classification developed can be used as a user's selection tool for deciding which BI Software to purchase.

 • 432.
  Amaradri, Anand Srivatsav
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Nutalapati, Swetha Bindu
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Continuous Integration, Deployment and Testing in DevOps Environment2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Owing to a multitude of factors like rapid changes in technology, market needs, and business competitiveness, software companies these days are facing pressure to deliver software rapidly and on a frequent basis. For frequent and faster delivery, companies should be lean and agile in all phases of the software development life cycle. An approach called DevOps, which is based on agile principles has come into play. DevOps bridges the gap between development and operations teams and facilitates faster product delivery. The DevOps phenomenon has gained a wide popularity in the past few years, and several companies are adopting DevOps to leverage its perceived benefits. However, the organizations may face several challenges while adopting DevOps. There is a need to obtain a clear understanding of how DevOps functions in an organization.

  Objectives. The main aim of this study is to provide a clear understanding about how DevOps works in an organization to researchers and software practitioners. The objectives of the study are to identify the benefits of implementing DevOps in organizations where agile development is in practice, the challenges faced by organizations during DevOps adoption, to identify the solutions/ mitigation strategies, to overcome the challenges,the DevOps practices, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing.

  Methods. A mixed methods approach having both qualitative and quantitative research methods is used to accomplish the research objectives.A Systematic Literature Review is conducted to identify the benefits and challenges of DevOps adoption, and the DevOps practices. Interviews are conducted to further validate the SLR findings, and identify the solutions to overcome DevOps adoption challenges, and the DevOps practices. The SLR and interview results are mapped, and a survey questionnaire is designed.The survey is conducted to validate the qualitative data, and to identify the other benefits and challenges of DevOps adoption, solutions to overcome the challenges, DevOps practices, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing.

  Results. 31 primary studies relevant to the research are identified for conducting the SLR. After analysing the primary studies, an initial list of the benefits and challenges of DevOps adoption, and the DevOps practices is obtained. Based on the SLR findings, a semi-structured interview questionnaire is designed, and interviews are conducted. The interview data is thematically coded, and a list of the benefits, challenges of DevOps adoption and solutions to overcome them, DevOps practices, and problems faced by DevOps teams is obtained. The survey responses are statistically analysed, and a final list of the benefits of adopting DevOps, the adoption challenges and solutions to overcome them, DevOps practices and problems faced by DevOps teams is obtained.

  Conclusions. Using the mixed methods approach, a final list of the benefits of adopting DevOps, DevOps adoption challenges, solutions to overcome the challenges, practices of DevOps, and the problems faced by DevOps teams during continuous integration, deployment and testing is obtained. The list is clearly elucidated in the document. The final list can aid researchers and software practitioners in obtaining a better understanding regarding the functioning and adoption of DevOps. Also, it has been observed that there is a need for more empirical research in this domain.

 • 433.
  Ambreen, T.
  et al.
  Int Islamic Univ, PAK.
  Ikram, N.
  Riphah Int Univ, PAK.
  Usman, Muhammad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Niazi, M.
  King Fahd Univ Petr & Minerals, SAU.
  Empirical research in requirements engineering: trends and opportunities2018In: Requirements Engineering, ISSN 0947-3602, E-ISSN 1432-010X, Vol. 23, no 1, p. 63-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Requirements engineering (RE) being a foundation of software development has gained a great recognition in the recent era of prevailing software industry. A number of journals and conferences have published a great amount of RE research in terms of various tools, techniques, methods, and frameworks, with a variety of processes applicable in different software development domains. The plethora of empirical RE research needs to be synthesized to identify trends and future research directions. To represent a state-of-the-art of requirements engineering, along with various trends and opportunities of empirical RE research, we conducted a systematic mapping study to synthesize the empirical work done in RE. We used four major databases IEEE, ScienceDirect, SpringerLink and ACM and Identified 270 primary studies till the year 2012. An analysis of the data extracted from primary studies shows that the empirical research work in RE is on the increase since the year 2000. The requirements elicitation with 22 % of the total studies, requirements analysis with 19 % and RE process with 17 % are the major focus areas of empirical RE research. Non-functional requirements were found to be the most researched emerging area. The empirical work in the sub-area of requirements validation and verification is little and has a decreasing trend. The majority of the studies (50 %) used a case study research method followed by experiments (28 %), whereas the experience reports are few (6 %). A common trend in almost all RE sub-areas is about proposing new interventions. The leading intervention types are guidelines, techniques and processes. The interest in RE empirical research is on the rise as whole. However, requirements validation and verification area, despite its recognized importance, lacks empirical research at present. Furthermore, requirements evolution and privacy requirements also have little empirical research. These RE sub-areas need the attention of researchers for more empirical research. At present, the focus of empirical RE research is more about proposing new interventions. In future, there is a need to replicate existing studies as well to evaluate the RE interventions in more real contexts and scenarios. The practitioners’ involvement in RE empirical research needs to be increased so that they share their experiences of using different RE interventions and also inform us about the current requirements-related challenges and issues that they face in their work. © 2016 Springer-Verlag London

 • 434.
  Ambrus, Niklas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Lundström, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Om personalförmåner motiverar de anställda2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Om personalförmåner motiverar de anställda Författare: Niklas Ambrus & Peter Lundström Handledare: Klaus Solberg Söilen Institution: Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng. Hypotes: Personalförmåner motiverar inte de anställda Syfte: Med den här studien vill vi klargöra om det finns ett samband mellan anställdas motivation på revisionsbyråer och deras personalförmåner. Vi vill också utreda vad som ger de anställda hög arbetstillfredsställelse och motivation. Metod: Vi har valt att göra en kvantitativ surveyundersökning med frågeformulär som redskap för att samla in empirisk data. Formulären har sedan genererat statistisk data som analyserats och jämförts med de teorier vi valt att använda. Surveyundersökningen har genomförts på fem revisionsbyråer i östra Blekinge med fem eller fler anställda. Slutsats: I vår undersökning fann vi att personalförmåner inte motiverar de anställda, utan ses som en faktor för trivsel på arbetsplatsen. Vi fann alltså inget direkt samband mellan personalförmåner och motivation hos de anställda på revisionsbyråerna, utan det är andra faktorer som arbetsuppgiftens värde i sig, utvecklingsmöjligheter och lön som ger arbetstillfredsställelse och motivation. Däremot är trivsel viktigt för att inte skapa missnöje och otrivsel. Konklusion: Bekräftad

 • 435.
  Ameen, Noor
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Safawizadeh, Hassan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Visualizing Material on Site for Machines and Humans: A Step toward an Autonomous Construction Site2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry has not seen the same growth in productivity as e.g. the manufacturing- and automobile industry. This is largely due to the ease of implementing automation and robotics in the latter mentioned industries. Now more than before when the urbanization rate is increasing, there is a strong need in increasing the efficiency of the construction industry. That is why the research questions of this thesis work involves finding a complementary solution that will help autonomous construction machines operate in a dynamic construction site. The aim is permeated by two visions. The first one being to have autonomous construction machines collaborating with humans in the most remote places in the world. The second vision is that multiple smaller construction machines is more beneficial. Meaning a few machine breakdowns would not halt the entire construction process.

  During the research work, using the design research methodology and the innovation process, data showed that a construction site is very dynamic and complex. Having a change in factors such as size of construction site, number of involved stakeholders, location of the construction site, and time phase heavily affects the complexity of the site. Throughout the three case studies there were different characteristics, but there was a pattern. All the mentioned factors played a huge role in what needs expressed by the interviewees. The more complex a site was, the more there was a need to organize the material, personnel and machine flow. Therefore, the final solution is to decentralize the information flow of the construction site. Meaning that all humans, machines and material on site is to communicate its information. The suggested solution is the usage of a tag using GPS and Wi-Fi to communicate location and the necessary information. Thus, when attaching the tag onto a material, the workers and the machine will know of its information.

  The analogy is that when the implementation of autonomous machines is up to pace, the sites need to be prepared with all the errors and issues that might come with it. Since the autonomous construction machines will be collaborating with humans, it means that the issues expressed today will reappear in the future. Also, since the implementation of autonomy and robotics has been slow for the construction industry, there is a clear need of a complementary solution to speed up the process. By decentralizing the construction site and implementing tags on each interesting point, the once complex and changing construction site, will turn into a fully digitized infrastructure.

 • 436.
  Ameer, Irfan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Javanmashmool, Maryam
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Javanmashmool, Amir
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Brand Value Creation Through Stakeholders2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this modern era of marketing, brand management is the widely discussed topic and has proved its importance in the 21st century. In the past, brand value was mainly associated with the customers only. However, recent researchers identified its importance into non- customer areas. Brand equity and brand value terms are discussed with special emphases on their relation with the relevant stakeholders. The main idea behind this research is to reflect stakeholders‘ relations and their role in the brand value creation for the energy companies in Pakistan. For this purpose, we have used Richard Jones (2005) ―Stakeholder model of brand value‖ which shows that brand value is not only created by the customers but also by the all other relevant stakeholders.

 • 437.
  Amerineni, Rajesh
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Multi Channel Sub Band Wiener Beamformer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  With the recent advance in microphone array speech processing, achieving robustness of speaker localization becomes most significant aspect. At the same time considerable research growth is performed in developing the multiple microphone sensors equipped rooms are developed also called as smart rooms for real time applications. The accuracy of speaker localization is down casted by acoustic noise and room reverberations. In distributed meeting environment speaker localization is performed by far field microphone arrays with the help of beamforming. But far field Microphone performance is degraded by room reverberations and acoustic noise. In this master thesis, speaker localization with two adaptive beamforming techniques in distributed meeting application in reverberated environment with the help of far filed microphone arrays is design and implemented. The two beamforming methods examined are multichannel wiener beamformer and multichannel sub band wiener beamformer. These methods use wiener filtering technique for their implementation and they are implemented to capture the human voice using widely separated microphone arrays even when irregular disturbances are present. A smart room is developed with Image source model for generating reverberation in which beamformers are implemented. In sub band beamformer WOLA filter bank is designed. The sub band beamforming is further extended to steered response power with phase transform for speaker localization is achieved with the cross correlation but speech is heavily degraded by the noise which can be further studied to eliminated it. Finally the quality of the speech is tested using SNR and PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) and also the performance of the system with respect to reverberation time is calculated. The results show that the two implementations are acceptable in terms of PESQ score.

 • 438.
  Amerzyanova, Raushania
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Larsson, Tetyana
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tjänstemännens syn på deras organisations möjligheter att tillhandahålla offentliga e-tjänster samt deras uppfattning om arbetsinnehåll har förändrats i samband med implementering av e-tjänster. Fokus riktas mot tjänstemän vid Karlskrona kommun. I den här studien har vi valt att använda hermeneutiska perspektivet och metodologiskt tillvägagångssätt bestående av kvalitativa intervjuer både enskilda- och i fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att tjänstemän kopplar utveckling av e-tjänster till ökad effektivitet på individnivå och ett sätt att öka service till medborgare på organisationsnivå. Informanterna upplever att medborgarna driver utvecklingen framåt, men ingen av dem uppger att de känner till om någon e-tjänst som tagits fram på initiativ av medborgare som lett fram till IT-implementering. Tjänstemän tycker att medborgare får och kan ställa krav på kommunen beträffande e-tjänster. Några informanter upplever osäkerhet vid kontakten med medborgarna. De menar att det beror på att det inom organisationen saknas en strategi eller policy som styr denna kontakt. Studiens resultat visar även att implementeringen av den nationella IT-strategin vid Karlskrona kommuns förvaltningar befinner sig på olika nivåer. På en nivå handlar det om informationserbjudande till visioner medan det på en annan nivå utveckling av e-tjänster som funktionerar i integration med andra myndigheter. Analysen visar att implementeringen av IT inom organisationen påverkat medarbetarnas arbetsinnehåll både positivt och negativt. Det positiva är att arbetsinnehållet har blivit intressantare, roligare med större möjligheter. IT - implementeringen kan ge ett dubbelt arbete med dokumentering av ärendena, som måste göras både i pappers- och elektronisk form. Hinder i samband med införandet av nya e-tjänster är tids- och kunskapsbrist, rädsla för förändring och svårigheter som uppstod i början av implementeringen vilka har lösts med tiden i samverkan med organisationens IT-utvecklare. Detta kan förstås utifrån Giddens struktureringsteori och begreppen allokativa och auktoritativa resurser. Hans struktureringsteori bidrar med skildring av strukturer som begränsar möjliga handlingsalternativ. En central hypotes i hans teori är att människor förklarar och reflekterar över sina handlingar samt har praktiska och diskursivt medvetande. En slutsats som kan dras är att tjänstemän har obetydligt påverkan över utvecklingen av e-tjänster till medborgare och att de anser att e-tjänsterna utvecklas efter medborgarnas behov och efterfrågan, men de kan inte ange något exempel att medborgare var tillfrågade.

 • 439.
  Amin, Khizer
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Minhas, Mehmood ul haq
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Facebook Blocket with Unsupervised Learning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The Internet has become a valuable channel for both business-to- consumer and business-to-business e-commerce. It has changed the way for many companies to manage the business. Every day, more and more companies are making their presence on Internet. Web sites are launched for online shopping as web shops or on-line stores are a popular means of goods distribution. The number of items sold through the internet has sprung up significantly in the past few years. Moreover, it has become a choice for customers to do shopping at their ease. Thus, the aim of this thesis is to design and implement a consumer to consumer application for Facebook, which is one of the largest social networking website. The application allows Facebook users to use their regular profile (on Facebook) to buy and sell goods or services through Facebook. As we already mentioned, there are many web shops such as eBay, Amazon, and applications like blocket on Facebook. However, none of them is directly interacting with the Facebook users, and all of them are using their own platform. Users may use the web shop link from their Facebook profile and will be redirected to web shop. On the other hand, most of the applications in Facebook use notification method to introduce themselves or they push their application on the Facebook pages. This application provides an opportunity to Facebook users to interact directly with other users and use the Facebook platform as a selling/buying point. The application is developed by using a modular approach. Initially a Python web framework, i.e., Django is used and association rule learning is applied for the classification of users’ advertisments. Apriori algorithm generates the rules, which are stored as separate text file. The rule file is further used to classify advertisements and is updated regularly.

 • 440.
  Amini, Friba
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Ravn, Lorraine
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård: En litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna. Många äldre som kommer i kontakt med sjukvården lider av demenssjukdom. En del av patienterna med demenssjukdom har aggressivt beteende och vill därför inte ta emot hjälp. De kan uppleva det som att sjuksköterskor tvingar sig på dem, vilket kan orsaka irritation hos denna patient grupp och benägenhet att utöva våld mot vårdpersonal. Dessa patienter är krävande och för sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård blir detta mycket påtagligt. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård. Metod: Studien är en litteraturstudie som är baserad på sju kvalitativa artiklar. Artiklarna erhölls genom sökning i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Artiklarnas kvalitet bedömdes genom en modifierad version av Carlsson och Eimans kvalitetsbedömning. Dataanalysen gjordes enligt Graneheim och Lundman pedagogiska modell för innehålls analys. Resultat: Studiens tema är ” mötet med demenssjuka patienter innebär ständig påfrestning på sjuksköterskor inom akutsjukvård”. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Psykisk stress, svåra etiska situationer, samt fem underkategorier: upplevelse av kunskapsbrist, upplevelse av tidsbrist, upplevelse av resursbrist, upplevelse av utmanande beteende, svårighet att kommunicera där första tre underkategorier föll in under psykisk stress medan två sista underkategorier föll in under etiska svåra situationer. Slutsats: Brist på kunskap hos sjuksköterskor inom akutsjukvård försvårar bemötandet av personer med demenssjukdom, vilket kan leda till psykisk stress hos många sjuksköterskor.

 • 441.
  Amini, Noradin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Erixon, Leif
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Applikationsintegrering: en analys av metoder och teknik2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract In the contemporary world of information technology you find a multitude of applications and systems covering a broad spectrum of areas of need in different companies. One effect of this multitude of programs is the difficulty to make them exchange information with each other or to collaborate, since they are developed by different programming languages for different platforms, with different standards and different data formats. Our aim with this work is to describe how it is possible to tie these programs together to make them actually communicate with each other in order to exchange information, share their native methods and also to become a part of the overall business processes. In this integration task you will, among other things, find different levels of application integration such as data level, method level, application interface level and user interface level integration. Application integration also involves hardware components, called middleware, that facilitate the physical connection between applications. There is a range of different middleware products offered today on the market. The functionalities of those products varies greatly depending on which technology or technologies they are built around and which vendor they come from. In order to make a connection to a real life situation we have made up a company with a need of integration. By trying to choose a solution for this company we discuss what to integrate, data, methods etc, and the technical solution, middleware product, which might be useful to integrate the different kind of applications in our imaginary company. Finally we have come up with some conclusions in our work. These are both of a more general art and also a conclusion specific to our case study.

 • 442.
  Amir Asgari, Azadeh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Applied Signal Processing.
  Robust Image Hash Spoofing2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the intensively increasing of digital media new challenges has been created for

  authentication and protection of digital intellectual property. A hash function extracts certain

  features of a multimedia object e.g. an image and maps it to a fixed string of bits. A perceptual

  hash function unlike normal cryptographic hash is change tolerant for image processing

  techniques. Perceptual hash function also referred to as robust hash, like any other algorithm is

  prone to errors. These errors are false negative and false positive, of which false positive error is

  neglected compared to false negative errors. False positive occurs when an unknown object is

  identified as known. In this work a new method for raising false alarms in robust hash function is

  devised for evaluation purposes i.e. this algorithm modifies hash key of a target image to

  resemble a different image’s hash key without any significant loss of quality to the modified

  image. This algorithm is implemented in MATLAB using block mean value based hash function

  and successfully reduces hamming distance between target image and modified image with a

  good result and without significant loss to attacked imaged quality.

 • 443.
  Amiri, Javad Mohammadian
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Padmanabhuni, Venkata Vinod Kumar
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  A Comprehensive Evaluation of Conversion Approaches for Different Function Points2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context: Software cost and effort estimation are important activities for planning and estimation of software projects. One major player for cost and effort estimation is functional size of software which can be measured in variety of methods. Having several methods for measuring one entity, converting outputs of these methods becomes important. Objectives: In this study we investigate different techniques that have been proposed for conversion between different Functional Size Measurement (FSM) techniques. We addressed conceptual similarities and differences between methods, empirical approaches proposed for conversion, evaluation of the proposed approaches and improvement opportunities that are available for current approaches. Finally, we proposed a new conversion model based on accumulated data. Methods: We conducted a systematic literature review for investigating the similarities and differences between FSM methods and proposed approaches for conversion. We also identified some improvement opportunities for the current conversion approaches. Sources for articles were IEEE Xplore, Engineering Village, Science Direct, ISI, and Scopus. We also performed snowball sampling to decrease chance of missing any relevant papers. We also evaluated the existing models for conversion after merging the data from publicly available datasets. By bringing suggestions for improvement, we developed a new model and then validated it. Results: Conceptual similarities and differences between methods are presented along with all methods and models that exist for conversion between different FSM methods. We also came with three major contributions for existing empirical methods; for one existing method (piecewise linear regression) we used a systematic and rigorous way of finding discontinuity point. We also evaluated several existing models to test their reliability based on a merged dataset, and finally we accumulated all data from literature in order to find the nature of relation between IFPUG and COSMIC using LOESS regression technique. Conclusions: We concluded that many concepts used by different FSM methods are common which enable conversion. In addition statistical results show that the proposed approach to enhance piecewise linear regression model slightly increases model’s test results. Even this small improvement can affect projects’ cost largely. Results of evaluation of models show that it is not possible to say which method can predict unseen data better than others and it depends on the concerns of practitioner that which model should be used. And finally accumulated data confirms that empirical relation between IFPUG and COSMIC is not linear and can be presented by two separate lines better than other models. Also we noted that unlike COSMIC manual’s claim that discontinuity point should be around 200 FP, in merged dataset discontinuity point is around 300 to 400. Finally we proposed a new conversion approach using systematic approach and piecewise linear regression. By testing on new data, this model shows improvement in MMRE and Pred(25).

 • 444.
  Amiri, Mohammad Reza Shams
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Rohani, Sarmad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Automated Camera Placement using Hybrid Particle Swarm Optimization2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Context. Automatic placement of surveillance cameras' 3D models in an arbitrary floor plan containing obstacles is a challenging task. The problem becomes more complex when different types of region of interest (RoI) and minimum resolution are considered. An automatic camera placement decision support system (ACP-DSS) integrated into a 3D CAD environment could assist the surveillance system designers with the process of finding good camera settings considering multiple constraints. Objectives. In this study we designed and implemented two subsystems: a camera toolset in SketchUp (CTSS) and a decision support system using an enhanced Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm (HPSO-DSS). The objective for the proposed algorithm was to have a good computational performance in order to quickly generate a solution for the automatic camera placement (ACP) problem. The new algorithm benefited from different aspects of other heuristics such as hill-climbing and greedy algorithms as well as a number of new enhancements. Methods. Both CTSS and ACP-DSS were designed and constructed using the information technology (IT) research framework. A state-of-the-art evolutionary optimization method, Hybrid PSO (HPSO), implemented to solve the ACP problem, was the core of our decision support system. Results. The CTSS is evaluated by some of its potential users after employing it and later answering a conducted survey. The evaluation of CTSS confirmed an outstanding satisfactory level of the respondents. Various aspects of the HPSO algorithm were compared to two other algorithms (PSO and Genetic Algorithm), all implemented to solve our ACP problem. Conclusions. The HPSO algorithm provided an efficient mechanism to solve the ACP problem in a timely manner. The integration of ACP-DSS into CTSS might aid the surveillance designers to adequately and more easily plan and validate the design of their security systems. The quality of CTSS as well as the solutions offered by ACP-DSS were confirmed by a number of field experts.

 • 445.
  Amjad, Shoaib
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Malhi, Rohail Khan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Burhan, Muhammad
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  DIFFERENTIAL CODE SHIFTED REFERENCE IMPULSE-BASED COOPERATIVE UWB COMMUNICATION SYSTEM2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Cooperative Impulse Response – Ultra Wideband (IR-UWB) communication is a radio technology very popular for short range communication systems as it enables single-antenna mobiles in a multi-user environment to share their antennas by creating virtual MIMO to achieve transmit diversity. In order to improve the cooperative IR-UWB system performance, we are going to use Differential Code Shifted Reference (DCSR). The simulations are used to compute Bit Error Rate (BER) of DCSR in cooperative IR-UWB system using different numbers of Decode and Forward relays while changing the distance between the source node and destination nodes. The results suggest that when compared to Code Shifted Reference (CSR) cooperative IR-UWB communication system; the DCSR cooperative IR-UWB communication system performs better in terms of BER, power efficiency and channel capacity. The simulations are performed for both non-line of sight (N-LOS) and line of sight (LOS) conditions and the results confirm that system has better performance under LOS channel environment. The simulation results also show that performance improves as we increase the number of relay nodes to a sufficiently large number.

 • 446.
  Amlaeva, Anzhelika
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Feyzioğlu, Saide Begüm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  ElKambergy, Hadel Mohammed Iskander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Sustainability Governance Initiatives in Universities as a Tool for Sustainability2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 447.
  Ammar, Doreid
  et al.
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  De Moor, Katrien
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  Xie, Min
  Next Generat Serv, Telenor Res, NOR.
  Fiedler, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Communication Systems.
  Heegaard, Poul
  Norwegian Univ Sci & Technol, NOR.
  Video QoE Killer and Performance Statistics in WebRTC-based Video Communication2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate session-related performance statistics of a Web-based Real-Time Communication (WebRTC) application called appear. in. We explore the characteristics of these statistics and explore how they may relate to users' Quality of Experience (QoE). More concretely, we have run a series of tests involving two parties and according to different test scenarios, and collected real-time session statistics by means of Google Chrome's WebRTC-internals tool. Despite the fact that the Chrome statistics have a number of limitations, our observations indicate that they are useful for QoE research when these limitations are known and carefully handled when performing post-processing analysis. The results from our initial tests show that a combination of performance indicators measured at the sender's and receiver's end may help to identify severe video freezes (being an important QoE killer) in the context of WebRTC-based video communication. In this paper the performance indicators used are significant drops in data rate, non-zero packet loss ratios, non-zero PLI values, and non-zero bucket delay.

 • 448.
  Amo Olsson, Christina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lennwall, Alva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att få till en länk till patienten: -en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälso- och sjukvården har påverkats mycket de senaste åren i ett samhälle där flera språk blir vanligare. Språkbarriärer inom hälso- och sjukvården mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka den personcentrerade omvårdnaden negativt. Det saknas kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas. Därför är det av intresse att undersöka ämnet. 

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter inom hälso- och sjukvård, där ett gemensamt verbalt språk saknas.

  Metod: En litteraturstudie där kunskap från kvalitativa artiklar samlades och analyserades utifrån Graneheim och Lundman.

  Resultat: Studien resulterade i ett tema, fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Teman, huvudkategorierna och underkategorierna beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas, inom hälso- och sjukvården. Teman var Att få till en länk till patienten. De fyra huvudkategorierna var Att vara förberedd, Viljan att skapa relationer, Att använda sig själv som instrument och Att använda sig av tolk.

  Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas var många. Ett stort fynd i studien var att sjuksköterskor hade en vilja av att skapa en länk till patienten. De upplevde även att det kunde vara svårt och frustrerande. Sjuksköterskorna upplevde då att det var osäkra inför dessa situationer. När sjuksköterskan inte hade tillgång till professionell tolk kunde sjuksköterskan använda sig av anhöriga eller vårdpersonal som var tillgänglig, trots att de vet att anhöriga som tolk bör undvikas. Mer utbildning och en ökad kunskap kring tolkanvändning samt mer kulturell förståelse identifierades som en lösning för att underlätta kommunikationen i mötet med patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas.

 • 449.
  Amoura, Nadja
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Folme, Beatrice
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Unga vuxnas upplevelser av att leva med MS. En studie baserad på självbiografier2014Student thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som bryter ner fettet runt nervtrådarna och bildar inflammationer som stör nervimpulsernas hastighet. Symptomen varierar beroende på vilken nerv som skadats. Forskningen kring MS går framåt och det finns idag effektiva bromsmediciner men dessvärre inget botemedel. Detta kan leda till att unga vuxna som får diagnosen MS kan uppleva stor rädsla och osäkerhet både för den fysiska aspekten av förändringarna i kroppen och för den ovissa framtiden. Syfte: Syftet med studien var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med MS ur ett livsvärldsperspektiv. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts baserad på tre självbiografier skrivna av unga vuxna. Analysen har skett med inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Centrala begrepp ur livsvärldsperspektivet har använts för att skapa de olika kategorierna i resultatet. De begrepp som har använts är; levd kropp, vårdrelation, sjukdomslidande och hälsa/välbefinnande. Livsvärldsperspektivet har använts som teoretisk referensram för att lyfta fram individernas unika upplevelser av att leva med MS. Resultat: Kategorierna som beskrivs i resultatet är centrala begrepp ur livsvärldsperspektivet. De unga vuxna beskriver sina erfarna upplevelser av att leva med MS, de menar att det fanns rädslor och oro inför framtiden samt att inte ha makt över sin egen kropp. De framhåller samtidigt att det fanns mycket kvar att leva för. Slutsats: Unga vuxnas upplevelse av att leva med MS varierar från dag till dag och från individ till individ. En aspekt som dock tycks vara gemensamt är känslan av ovisshet inför framtiden samt förmågan att försöka lära sig uppskatta de små sakerna i vardagen.

 • 450.
  Amponsah, Julliet
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Williams, Ben Kofi Nyarko
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Risk Control Systems in the Bankning Sector: A Case of Intercontinental Bank Ghana LTD2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Risk management as a component of the internal control mechanism of any organisation is as important as the reason for the existence of that organisation. This is because any organisation without a risk management system in place may as well not be in existence since they may lose the profit and the whole capital together. Every organisation needs to put in place risk management and internal control systems in order to achieve the ultimate objectives of the organisation. This research work sought to examine the implications of risk management, particularly the effectiveness of internal controls as a risk management tool in improving bank performance. Specifically to identify risk associated with providing banking services, to explore the viability of Intercontinental Bank’s internal control systems as risk management tool, to access the impact of internal control as risk management tool on IBG’s performance. The Financial Sector was chosen as according to information from the Ministry of Finance and Economic Planning, the financial services sector contributed 56.7 percent by way of total assets to the gross domestic product (GDP) at the end of January 2008. This represented a significant growth from 31.9 percent at the end of December 31, 2005 and the sector is likely to be more prone to risk (Yeboah, 2008). Purposive sampling technique was used in choosing Intercontinental bank as a case study and also the availability of research information was considered. Employees of the bank were surveyed on various internal control mechanisms that must be in operation and their effectiveness. The management of the bank were also interviewed since they are the regulators, implementers and supervisors of those internal control systems. Some of the risk associated with providing banking services identified were: availability of organisational objectives, availability of competent staff, and provision of resources, risk management policies and technology. The findings showed that the bank was doing well in putting all the internal control mechanisms that must be in place and the supervision of the control mechanisms was quite strong. However, their weakest point was the allocations of resources to enable personell perform certain risk sensitive duties like advancing credit to customers in SME (small and Medium Scale) business category. It was recommended that risk management policies of the bank must be updated regularly to avoid them to getting irrelevant with time. Also, the bank must make the effort to resource all departments/units of the bank with the right number of experienced and trained staff for them to be able to carry out their task in a manner that avoids the occurrence of unnecessary risk.

6789101112 401 - 450 of 13202
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf