Change search
Refine search result
101102103104105106107 5151 - 5200 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5151.
  Henricsson, Robin
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Document Oriented NoSQL Databases: A comparison of performance in MongoDB and CouchDB using a Python interface2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  For quite some time relational databases, such as MySQL, Oracle and Microsoft SQL Server, have been used to store data for most applications. While they are indeed ACID compliant (meaning interrupted database transactions won't result in lost data or similar nasty surprises) and good at avoiding redundancy, they are difficult to scale horizontally (across multiple servers) and can be slow for certain tasks. With the Web growing rapidly, spawning enourmous, user-generated content websites such as Facebook and Twitter, fast databases that can handle huge amounts of data are a must. For this purpose new databases management systems collectively called NoSQL are being developed. This thesis explains NoSQL further and compares the write and retrieval speeds, as well as the space efficiency, of two database management systems from the document oriented branch of NoSQL called MongoDB and CouchDB, which both use the JavaScript Object Notation (JSON) to store their data within. The benchmarkings performed show that MongoDB is quite a lot faster than CouchDB, both when inserting and querying, when used with their respective Python libraries and dynamic queries. MongoDB also is more space efficient than CouchDB.

 • 5152.
  Henriksdotter, Nicole
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Kulturarv som planeringskonflikt: En fallstudie över världsarvsstaden Karlskrona2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna masteruppsats i fysisk planering är att undersöka hur normer och värderingar formuleras och tolkas i planeringen, vad som värderas som bevarandevärt och vad som inte anses vara det. Samt hur planeringsnormer som baserats på en viss förståelse av kulturarv påverkar expansionsmöjligheter och stadsförnyelse i en stad. Uppsatsen tar avstamp i ett konstruktivistiskt perspektiv varpå historia och arv inte ses som absoluta kunskaper utan som konstruktioner baserade på personliga minnen och erfarenheter. Historia uppfattas ofta som något enbart förknippat med dåtid, men i uppsatsen betonas relationen mellan dåtid, nutid och framtid, och hur föreställningar om det förflutna likväl refererar till samtiden som till framtidsutsikter. Även om en plats lämnar få fysiska objekt att referera till i nutiden är det möjligt att utifrån personliga minnen skapa föreställningar om en plats, imaginära geografier, som bygger på erfarenheter och förutsättningar i nutiden. Kulturarv är inte alltid direkt eller fysiskt påtagligt varpå det lämnar både möjligheter till olika tolkningar och problematik i sättet det kan synliggöras på.

  Uppsatsen baseras på en fallstudie i världsarvsstaden Karlskrona där aktörer som på olika sätt är i kontakt med kulturarvet har intervjuats för att ge sin syn på Karlskronas arv och vad det innebär för såväl stadens bebyggda miljö som för dess framtida utveckling. För att undersöka detta har även ett antal strategiska dokument granskats som syftar till att vägleda framtida planering i Karlskrona. Formuleringarna kring kulturarvet förefaller vara abstrakta vilket gör det svårtytt vari beslut om motstående intressen rörande bevarande eller utveckling tas, på vilken nivå och på vilken grund de fattas. Konflikter som identifierats i intervjuerna erinrar om vikten av en demokratisk och transparent beslutsprocess som redogör för vilka tolkningar som gjorts eftersom kulturarvet tenderar att uppfattas olika och som därför kan leda till missförstånd som fördröjer beslutsprocesser. 

 • 5153.
  Henriksdotter, Nicole
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Tillgänglighet i planeringsprocessen: från vision till verklighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har som syfte att undersöka hur kommuners arbete med fysisk tillgänglighet finns med från visioner i översiktsplanen till detaljplanens utformning. Arbetet har sin utgångspunkt i två dokument, Boverkets granskning av tillgänglighet i översiktsplaner och årets rapport från Humana där landets kommuner undersökts i sitt arbete med tillgänglighet utifrån ett mer praktiskt perspektiv. De två kommunerna som ingår i detta arbete är Trelleborgs och Osbys kommun. Trelleborg är en av de tre kommuner som Boverket lyfter fram som föredöme i sin granskning och Osby är för andra året i rad på första placering i Humanas rankning av kommunerna. Det intressanta är att Boverkets och Humanas undersökningar befinner sig på två nivåer i planeringsprocessen, Boverket på den översiktliga och Humanas på den detaljerade, och om de två kommunernas dokument visar sig stämma med denna indikation eller ej. I en innehållsanalys analyseras de båda kommunernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och varsin detaljplan. Analysen bygger på tre kategorier som utformats av förda teorier. De tre kategorierna är: visioner och strategier, offentliga platser och rättviseaspekter. Varje kategori innehåller underfrågor i syfte att undersöka hur tillgänglighet behandlas i planeringsdokumenten utifrån de olika kategorierna. I analysen är målet att se hur de olika planeringsdokumenten är förankrade i varandra och leder visioner till planer på detalj- och genomförandenivå. De olika planeringsdokumenten jämförs också mellan kommunerna för att undersöka skillnader och likheter och om det går att ta lärdom av respektive kommuns eventuellt starka och svaga sida för att främja tillgänglighet genomgående i planeringsprocessen.

 • 5154.
  Henriksson, Amadeus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ideal i dagens planeringspraktik: Teorier och ideals inverkan på den svenska översiktsplaneringen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En strategisk fysisk planering har under flera år varit något som förespråkats från statligt håll i Sverige, men trots detta så har idealen inte fått något tydligt fäste i den kommunala planeringen. Det är utifrån detta glapp mellan teori och praktik som arbetet har sin utgångspunkt, där syftet är att skapa en förståelse för planeringsprocessens underliggande ideal, sättet som idealen påverkar planeringen och anledningen till att glappet mellan teori och praktik har uppkommit.

   

  Dagens planeringspraktik studeras utifrån sex översiktsplaneprocesser, där ideal från den rationella, kommunikativa och strategiska planeringen identifieras och lyfts fram. Utifrån intervjuer gjorda med kommunala planerare så dras slutsatsen att dagens översiktsplanering främst är baserad på ett rationellt ideal, vilket synliggörs av den systematik och regelstyrning som finns i processen och genom den tydliga rollfördelning som finns mellan planerare och politiker. Uppsatsen visar också på att den kommunikativa teorin inte har fått det genomslag som planeringsdebatten möjligen ger sken av, utan har främst inneburit att ett större antal aktörer inkluderas i processen och att det skapats en bredare kunskapssyn. Den strategiska fysiska planeringen har främst inkluderats genom användandet av visioner, men där dessa är begränsade till att ge en riktning åt den kommunala planeringen och utgår inte från teorins konsensusbyggande eller aktörsmobiliserande aspekter.   

   

  Arbetet visar på att idealet om en strategisk fysisk planering, som förespråkas från statligt håll, inte har fått något genomslag eftersom praktiker eftersträvar ett rationellt ideal snarare än ett strategiskt. Ett första steg för att glappet mellan teori och praktik ska minska skulle i så fall vara att praktiker och statliga myndigheter eftersträvar samma ideal. Det går att härleda det rationella idealet bland planerare till att planeringssystemet i sig är rationellt uppbyggt och att planerare endast i liten utsträckning går utöver de lagstadgade kraven i sitt arbete. Glappet mellan teori och praktik har därför förstärkts av att planeringssystemet inte har förändrats i tillräckligt utsträckning, men har också påverkats av att planerare inte aktivt reflekterar över sättet som de arbetar på. Samtidigt bemöts de kommunikativa och strategiska idealen som fått genomslag av ett starkt motstånd från det rationella planeringssystemet, vilka gör att de endast delvis kunnat bli implementerade.   

 • 5155.
  Henriksson, Amadeus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Så uppfattas illustrationsplaner: En studie om vad politiker uppmärksammar i illustrationsplaner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vad politiker i ett antal av Sveriges kommunfullmäktige anser sig först uppmärksamma då de granskar på en illustrationsplan. Det har även undersökts vad dessa politiker anser vara de främsta anledningarna till varför detta objekt, område eller detalj uppmärksammades. För att besvara de frågor som ställts, genomfördes en enkätundersökning där frågeformulären skickades via e-post till de utvalda politikerna. Svaren har därefter bearbetats och analyserats, samt ställts mot tidigare forskning inom ämnesområdet, för att slutligen nå fram till en slutsats. Denna slutsats visade på att politikerna främst uppmärksammat objekt, områden och detaljer gällande bebyggelsestrukturen och grönstrukturen i de utvalda illustrationsplanerna. Det visades även på att den främsta anledningen till att något uppmärksammades i illustrationsplanen var att det fanns en tydlig färgkontrast, följt av tydliga formkontraster.

 • 5156.
  Henriksson, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Åström, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Livet efter bypassoperation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ischemiska hjärtsjukdomar leder till att hjärtmuskulaturen drabbas av försämrat blodflöde och därmed syrebrist. Sjukdomar representerade i denna grupp är exempelvis kärlkramp, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Ungefär en procent av Sveriges befolkning, cirka 90 000 individer drabbas årligen av någon form av ischemisk hjärtsjukdom. Den vanligaste orsaken är fetthaltiga ämnen ansamlats i hjärtats kranskärl så kallad åderförkalkning. I vissa fall kan skadan som orsakats av ischemiska hjärtsjukdomar behöva åtgärdas genom operation. Då kan en så kallad koronar bypassoperation bli aktuell. Denna innebär att en passage (bypass) skapas förbi de förträngda områdena i hjärtats kranskärl. I Sverige görs ungefär 6000 bypassoperationer varje år. Operationen förändrar individens liv dramatiskt och härmed även dennes livskvalitet. Syfte: Att belysa hur individer som genomgått koronar bypassoperation upplever sitt liv efter operationen Metod: En litteraturstudie utförd via Blekinge Tekniska Högskola i databasen Academic Search Elite Resultat: Den som genomgått bypassoperation kände glädje och tacksamhet över att vara vid liv och att ha fått en ny chans. Familj och vänner utgjorde ett betydande och avgörande stöd under konvalescensen. Känslor såsom rädsla, nedstämdhet, oro och osäkerhet var vanligt förekommande och ledde i vissa fall till depression. Att finna viljan till tillfrisknande upplevdes som ett eget ansvar och något som bör ske i varje individs egen takt. Att acceptera en bypassoperation kunde vara svårt då individen temporärt kunde uppleva en förlust av kontroll över sin situation. Att återfå denna kontroll och härmed en känsla av trygghet var av betydelse.

 • 5157.
  Henriksson, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Öhman, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mitt barn har leukemi: En litteraturstudie om föräldrars upplevelser under barnets sjukdomstid utifrån tre självbiografier2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn i Sverige. Barnet är föräldrarnas stolthet och när ett barn insjuknar i leukemi blir föräldrarnas sårbarhet stor. Syftet med studien var att belysa upplevelser hos föräldrar till barn med leukemi under barnets sjukdomstid. Studien baserades på tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn som hade eller hade haft leukemi. Studien var kvalitativ och innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och Lundman. Resultatet baserades på fyra kategorier som framkom i analysen. Det visade sig att föräldrarna upplevde lidande under barnets sjukdomstid. Även blandade upplevelser av hopp och hopplöshet framkom. Det framgick även i resultatet att föräldrarna förnekade barnets sjukdom, de upplevde att det inte hände dem och deras barn. Studien visade liktydiga resultat hos samtliga föräldrar. Studiens resultat kan hjälpa till att öka förståelsen för föräldrar upplevelser under tiden då deras barn har leukemi och därmed förbättra bemötande av dem i vården.

 • 5158.
  Henriksson, Linn
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ågren, Julia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Plats i förändring: En fallstudie över hur Solna stad och Stockholms stad använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse platsmarknadsföring har för den kommunala fysiska planeringen. Syftet med undersökningen är att redogöra för avsikten, processen och mottagandet av platsmarknadsföring. Studien genomförs genom att undersöka hur Stockholms stad och Solna stad har använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden utifrån olika analysteman. Hagastaden är ett relativt nytt område som ligger mittemellan Stockholm och Solna och vars syfte är att knyta ihop de två kommunerna i ett nytt kluster för life science, vilket innebär att stadsdelen ska bli en vetenskapsstad. Området valdes ut som analysfall eftersom arbetet med platsmarknadsföring har varit en central del i arbetet med förnyelsen av området. De teman som ligger till grund för analysarbetet valdes ut i syfte av att bryta ner den process som ligger bakom marknadsföringen av Hagastaden, vilka mottagare marknadsföringen har nått, eller önskade nå, samt hur platsens identitet påverkats och förändrats av den nya marknadsföringsstrategin. Uppsatsens problemformulering bygger på den ökande användningen av platsmarknadsföring och hur detta påverkar planeringen och dess mottagare. Det finns ofta ett bakomliggande syfte med platsmarknadsföring, vilket är att öka platsens attraktivitet och konkurrenskraftighet. Under de senaste åren har allt fler städer, kommuner och regioner börjat att använda sig utav platsmarknadsföring för att locka till sig investerare, besökare och nya invånare i hopp om att sätta just deras stad/plats på kartan. Varför det är på detta sättet finns det flera teorier bakom, men i den här studien fokuserar vi på globalisering, planeringsprocessen och politik, samt platsmarknadsföringens initiativtagare och mottagare. För att besvara syftet med studien och våra forskningsfrågor undersöker den här studien hur arbetet med platsmarknadsföring av Hagastaden sett ut genom att analysera processen, mottagarna av platsmarknadsföring samt platsens förändrade identitet. Resultatet av den här studien visar att Solna stad och Stockholms stad har använt sig av platsmarknadsföring i flera plandokument som berör projektet Hagastaden. Den gemensamt framtagna visionen om att skapa en modern och innovativ stadsdel har varit vägledande för arbetet, och samarbetet kan sammanfattas som väl fungerande. Det har dock funnits en obalans i beslut och genomförande, sett till de enskilda kommunerna. Projektet har även bestått av en marknadsföring som inte riktat sig lika mot alla målgrupper, vilket också är en komplicerad fråga eftersom många projekt automatiskt kan vara uteslutande beroende på vad som byggs. Det har även skett en drastisk förändring av områdets identitet i och med det koncept som marknadsförts. Det blir intressant att diskutera huruvida platsmarknadsföringen genomförts i en rättvis process, bemött olika målgrupper och kunnat påverka platsen i den utsträckningen som gjorts.

 • 5159.
  Henriksson, Oscar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Falk, Michael
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Static Vulnerability Analysis of Docker Images2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Docker is a popular tool for virtualization that allows for fast and easy deployment of applications and has been growing increasingly popular among companies. Docker also include a large library of images from the repository Docker Hub which mainly is user created and uncontrolled. This leads to low frequency of updates which results in vulnerabilities in the images. In this thesis we are developing a tool for determining what vulnerabilities that exists inside Docker images with a Linux distribution. This is done by using our own tool for downloading and retrieving the necessary data from the images and then utilizing Outpost24's scanner for finding vulnerabilities in Linux packages. With the help of this tool we also publish statistics of vulnerabilities from the top downloaded images of Docker Hub. The result is a tool that can successfully scan a Docker image for vulnerabilities in certain Linux distributions. From a survey over the top 1000 Docker images it has also been shown that the amount of vulnerabilities have increased in comparison to earlier surveys of Docker images.

 • 5160.
  Henrysson, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Scrum – en fallstudie från lokala företags perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Genom en fallstudie ville jag ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar de lokala företagen ser med scrum och vad de anser om dess framtid. För att ta reda på vad scrum är har jag läst litteraturstudier och vetenskapliga artiklar för att sedan kunna skriva enkäter som bygger på mina funderingar. Fortsättningsvis ville jag även ta reda på om man kan använda scrum i skolmiljön och har därför besökt en gymnasieklass som använt sig utav scrum i deras projekt. Resultatet blev bra, men hade kunnat bli bättre då det krävs mer utbildning av scrum för att förstå allt. Enkäterna lämnades ut till olika lokala företag. Efter att ha fått in en hel del svar kom jag fram till att klara prioriteringar var den mest positiva egenskapen med scrum och den mest negativa var att det var svårt att få den övriga organisationen att förstå scrum, vilket skapar problem. Både gymnasieklassen och de lokala företagen tror på scrums framtid, även om de tror att scrum kommer att vara till viss del modifierad för att anpassa sig till hur mjukvaru-utvecklningen sker framöver. Enligt enkätsvaren så är det viktigaste för att få projekten att bli framgångsrika både nu och i framtiden att alla som arbetar med scrum som arbetsmetod är rätt utbildade.

 • 5161.
  Henson, Michael
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Missimer, Merlina
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Muzzy, Stephen
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  The Campus Sustainability Movement: A Strategic Perspective2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Society is facing a crisis of un-sustainability. The sector of higher education is well poised to support transition to a sustainable society. This thesis assesses the efforts of the Campus Sustainability Movement (CSM) in the US and Canada relative to a Strategic Sustainable Development Framework. Key findings indicate that the CSM is utilizing tools and engaging in a variety of actions towards sustainability. However, it is largely failing to use systems thinking to understand the complex interrelationships of its actions. Most efforts lack a strategy, and when strategy is present, it follows more from barriers than from a long-term goal. Current efforts mostly focus on environmental sustainability. The authors present a backcasting from principles of sustainability approach as one means to improve the strategy of the CSM. They also propose a vision for higher education that incorporates sustainability principles and fundamental human needs in an attempt to bring some concreteness to both the environmental and social aspects of sustainability in higher education.

 • 5162.
  Hentzel, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Distriktssköterskans upplevelser av stöd till den nyblivna mamman för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården: En intervjustudie2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Barnhälsovården i Sverige når alla föräldrar, vilket har gjort att acceptansen är hög i alla sociala skikt. Verksamheten spelar en viktig roll för den nyblivna mamman just för att hon blir sedd som mamma oavsett social status eller psykisk hälsa. Distriktssköterskans stödåtgärder riktas generellt till alla mammor men också individuellt utifrån vilka behov som finns. Samtal är en stödåtgärd som bland annat handlar om att öka självkänslan hos mamman. Syftet med studien var dels att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården ser på psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor kan uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. Metod Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta distriktssköterskor som arbetade aktivt inom barnhälsovården. Materialet analyserades med en innehållsanalys inspirerad av Burnard. Resultat utgörs av fyra huvudkategorier med sex underkategorier. Huvudkategorierna är: Omständigheter som kan påverka på den nyblivna mammans psykiska hälsa, Barnhälsovården som arena för att stödja den nyblivna mamman till psykisk hälsa, Betydelsen av kontinuitet, förtroende och tillgänglighet i distriktssköterskans stödjande roll samt Olika perspektiv på ett stödjande samtal mellan distriktssköterskan och den nyblivna mamman. Slutsats Distriktssköterskan på barnhälsovården har en betydande roll i arbetet med barns välmående i första hand, men också för familjens och mammans psykiska välmående. Det kräver hög kompetens, tillgänglighet, individuellt förhållningssätt, god samverkan och gott samarbete för att stödja sårbara och utsatta mödrar. En utmaning för distriktssköterskorna inom barnhälsovården blir att uppmärksamma nyblivna pappors psykiska ohälsa, eftersom det inte bara är mamman som är nybliven förälder.

 • 5163.
  Hentzel, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Johanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt – En kvalitativ litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje kvart drabbas någon av en hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stark känslomässig upplevelse. Oro och nedstämdhet är en vanlig reaktion som kan hålla i sig långt efter hjärtinfarkten. Det finns få studier gjorda på mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Syfte: Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som är baserad på nio vetenskapliga artiklar har använts. Resultat: Upplevelse av att känna stöd och omtanke, positiva upplevelser, upplevelser relaterat till fysisk förmåga, emotionella upplevelser och upplevelser i det vardagliga livet i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Slutsats: Studien har ökat författarnas kunskap och förståelse för mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Förhoppningen är att denna studie ska kunna hjälpa sjuksköterskor att möta patienter i rehabiliteringsfasen på ett professionellt sätt, då det är viktigt att veta vilken typ av upplevelser som männen har med sig i efterförloppet av en hjärtinfarkt.

 • 5164.
  Herbas, Jose Antonio Mercado
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Capturing Architectural Knowledge of Software Product Lines2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  The architecture of a software system is defined by significant decisions that drive the way in which the software is designed implemented and maintained. In the context of software product lines, these decisions will determine the design of an architec- ture that provides the software with the ability to be configured for different product variants and extended to accommodate future requirements. Although, variability models describe the different configurations of current and fu- ture products that the product line supports, the knowledge of how the architecture was designed to support variations of a product in space and time exists only in the architects’ mind or remains implicit in architectural models. This thesis argues that the knowledge found in architectural models and design rationale can be used to facilitate the derivation of product variants and the evolution of the product line. To support this notion, we propose the AKinSPL method for capturing the architec- tural knowledge in software product lines. The method is founded on the factors that architects take into consideration when designing the architecture, and a meta-model that represents the mental models and processes architects follow during the creation of a product line architecture. To validate the concepts of AKinSPL, its guidelines were mapped to activities of the PuLSE-DSSA methodology and new artifacts were created to capture architectural knowledge on the basis of those guidelines. Next, it was applied to capture the archi- tectural knowledge of an embedded software system for automatic control of agricul- tural equipment. The results showed that diagrams augmented with design rationale enable a faster understanding of the purpose of the architectural models. Similarly, the prescriptions of the architecture with respect to the implementation are conveyed more easily.

 • 5165.
  Herbertsson, Anna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Johansson, Rosanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Does it matter?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Swedish: Det här kandidatarbetet undersöker om karaktärer med icke-normativ sexualitet finns representerade i digitala spel och hur dessa framställs. Arbetet har även fokus på de reaktioner samhället har visat i samband med att spel som behandlar ämnet icke-normativ sexualitet kommit ut på marknaden. Syftet är att uppmärksamma och ge insikt om icke-normativ sexualitet som ämne och hur diskussionen av detta kan leda till en utveckling inom spelmediet. Informationen som användes för att undersöka ämnet och dess reaktioner finns sammanställt under ett forskningsmomentet, vilket sedan utvecklas till flera noveller. Dessa noveller har sedan användes i en undersökning som genomfördes av 11 stycken deltagare. English: This bachelor thesis investigates if characters with non-normative sexuality are represented in digital games and how these are portrayed. The thesis' focus is also to study the reactions games dealing with the subject of non-normative sexuality have received from society, and how the discussion about this can lead to a growth for games as a medium. The information used to analyze this subject and its reactions is collected from a time of researching, which later was developed into a number of short stories. These short stories were then used to conduct a survey answered by 11 respondents. Keywords: Homosexuality, bisexuality, digital games, non-normative sexuality, interpretation, game medium.

 • 5166.
  Herfandy, Achmad Herry
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Uddowla, Arman
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Muhammad, Arif
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  HOW DO MFIs REINVENT THEIR BUSINESS MODEL IN ORDER TO BE SUSTAINABLE? THE CASE OF GRAMEEN BANK TRANSFORMATION TO GRAMEEN II2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Microfinance Institutions (MFI) is an organization that provides financial services (microcredit, saving schemes, etc.) to the poor who are considered as ‘not bankable’. MFIs have been proven as a great contributor in poverty alleviation in addition to bringing development to the poorest areas in the world which in the long run will reduce world poverty; however their sustainability is at stake. It is vital to understand the variables that impact the failure and success which determine its sustainability. Hence, we aim to answer this research question – How MFI’s reinvent their business model in order to stay sustainable. The paper will focus on Business Process Reengineering as one of the tools to make MFIs sustainable in the long run. A case study analysis on Grameen Bank’s transformation into Grameen II was taken consecutively to analyze how a MFI carries out a business reengineering process. All types of secondary data on Grameen Bank was collected and analyzed. For analysis we chose the method of deduction and interpretation of the primary data (interviews) and compared the results with the literature of the secondary data. In the end, in order to achieve sustainability MFIs re-invent their business model by undertaking a radical change in their ways of doing business, a complete overhaul. In future, this thesis paper would aid researchers who are interested in finding out the validity and acceptability of BPR & Grameen II: Grameen Generalized System methodology.

 • 5167. Hermansen, Hanna
  Det finns väl en plan ...?: Medborgardeltagande ur ett ungt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk planering är en praktik som påverkar och berör alla medborgare. Alla använder den fysiska omgivningen som på ett eller annat sätt är resultatet av just den fysiska planeringspraktiken. Det är också lagstadgat genom Plan- och bygglagen (PBL) att alla medborgare skall ha demokratisk möjlighet till insyn och påverkan vad gäller planering. Ändå fylls samrådsmötena till största del av priviligierade, välutbildade, äldre män, vilket skapat debatt om rättviseaspekter i medborgardeltagandet, att en skevhet i representationen även skapar en skevhet i de önskemål och viljor som kommer fram i samrådsskedet. För barn och unga är möjligheten att kunna utöva sin demokratiska rätt enligt PBL till stor del en fråga om tillgänglighet - hur tillgänglig planeringen är för just barn och unga. PBL:s bestämmelse om möjlighet till insyn och påverkan gäller alla medborgare, oavsett ålder. Ju yngre barnet är desto större behov har det av en talesperson eller en slags guide som kan slussa och hjälpa barnet att förstå och berätta om vad som gäller i den aktuella situationen, till exempel vid upprättandet av en detaljplan. Därmed har de också sämre tillgång till planering och planfrågor. Men hur väl fungerar PBL:s bestämmelser om samråd och kungörelse när det kommer till ungdomar?

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga och undersöka ungdomars möjligheter till medborgardeltagande i fysisk planering genom att se på deras kunskaper gällande planer och planprocess, intresse för deltagande samt hur väl de nås av planeringens kommunikation i planprocessen. Genom en enkätundersökning har ungdomar därför besvarat frågor om sitt intresse att delta i planering, sin användning av samrådets kommunikationskanaler samt kunskaper i planer och planeringens demokratiaspekter. Undersökningen visar att ungdomarna, trots att de är intresserade, inte ser planeringen. De har även goda kunskaper om demokratin i planprocessen men vet däremot inte vart de vänder sig i de fall de har synpunkter gällande fysisk planering. Här tycks finnas något av planeringens moment 22, ungdomarna hittar inte planeringen, använder inte dess kanaler och känner inte till tillräckligt för att själv uppsöka den. Samtidigt behöver samrådsdeltagarna bli fler och yngre för att möjliggöra hållbara planer som är förankrade hos medborgarna. Arbetet presenterar ett antal möjliga vägar för att öka synligheten i planeringen liksom föreslår sätt för att öka dess tillgänglighet ur ett ungt perspektiv.

 • 5168.
  Hermansen, Oskar
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Johansson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Mattsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Arbete med etiska och moraliska frågor i styrning av företag2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syfte:Syftet med vår undersökning var att skapa förståelse för hur företag arbetar med etiska och moraliska frågor i samband med ekonomistyrning. Metod:Vår undersökning har gjorts i tre svenska företag genom personliga intervjuer med personer i chefs- eller ledarposition på varje företag. Den insamlade empirin har sedan sammanställts och analyserats genom att jämföra den med vårt teoriavsnitt. Slutsats:Vi har kommit fram till fyra punkter som enligt vår undersökning är centrala för arbetet med etiska och moraliska frågor i de företag vi undersökt. Dessa är värderingar, förståelse, ledarskap och företaget. Abstract Purpose:Our purpose was to clarify how companies work with ethical matters in relation to its management control system. Method:Our thesis has been prepared at three Swedish companies where we have completed personal interviews with people in management or leading positions in each of the companies. The collected data was analyzed and compared to the different theories presented in our theory chapter. Result:We have found four central elements, which according to our research are central for the work with ethical matters in the companies we have researched. They are values, understanding, leadership and the company itself.

 • 5169.
  Hermansson, Albin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  View-Dependent Collision Detection and Response Using Octrees2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. Collision is a basic necessity in most simulated environments, especially video games, which demand user interaction. Octrees are a way to divide the simulated environments into smaller, more manageable parts,and is a hierarchical tree-structure, where each node has eight children. Octrees and similar tree-structural methods have been used frequently to optimize collision calculations and partition the objects in the 3D space.

  Objectives. The aim of this thesis is to find a way to further improve upon the octree structure, by using a two-level octree structure, and simplify the collision of objects that do not demand much complexity, due to their size or the geometric simplicity of their 3D models, this is done by calculating how many pixels the objects occupy on the screen, and use that as a factor when deciding the depth of their individual octrees.

  Methods. Each object in the 3D environment is divided using an octree. These octrees generated for the objects are then placed in a larger octree. This large octree use the smaller ones to check collision between the objects. The pixel area occupied on the screen by the objects’ octrees is used to determine what depth of the octrees will be check for intersection. Two test scenes were set up to test our model.

  Results. Our implementation could effectively reduce the depth of octrees belonging to objects occupying little space on the screen. The experiments also showed that the reduced depth could be used with only a slight loss in accuracy. The accuracy loss increased when more objects were used.

  Conclusions. The results gained in the thesis show that the pixel area can be used effectively, and the simplified octrees can still represent the objects adequately, resulting in a cheaper but slightly less accurate collision.

 • 5170.
  Hermansson, Amanda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Andrade Callizaya, Warita
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Personers upplevelse av att leva med hjärtsvikt: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar både individen, dess familj och det sociala nätverket. Det är vanligt förekommande bland befolkningen och de personer som får hjärtsvikt blir påverkade på ett flertal sätt. Hjärtsvikt som finns i fyra olika grader där symptomen har varierande allvarlighet för varje grad. Sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden där personernas symptom och bekymmer kan uppmärksammas och lindras.

  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt grad II till IV enligt NYHA.

  Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats som grundades på tolv vetenskapliga artiklar. Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorfs innehållsanalys för kvalitativa artiklar.

  Resultat: Resultatet presenterades i form av tre huvudkategorier med sju underkategorier. Kategorierna var En förändrad livsstil med underkategorierna En begränsad fysisk aktivitet, Trötthet och Ett anpassat liv. En ny social roll i livet med underkategorierna Behov av hjälp och Isolering. Känslomässiga reaktioner med underkategorierna Rädsla och otrygghet, samt Frustration.

  Slutsats: Det framkom att personerna upplevde att det var komplext att leva ett vardagligt liv. De hade det svårt med den sociala delen i livet och hade ett flertal känslor som påverkade deras situation. Det fanns dock positiva aspekter då de fick möjlighet till att förändra sina liv. Det kan behövas ytterligare forskning som berör skillnaden i kvinnor och mäns upplevelser samt hur yngre personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt.

 • 5171.
  Hermansson, Anders
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Nilsson, Kenneth
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Systems and Software Engineering.
  Interaktivitet i webbapplikationer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Som alla vet och som alla läst har användandet av Internet ökat explosionsartat de sista tio åren vilket har lett till att mängden information som nu finns tillgänglig på några sekunders avstånd in i framtiden är gigantiskt. Då fler och fler företag vill nå ut till den breda publik som Internet har, måste de skapa webbsajter på ett sådant sätt att de fångar besökarnas intresse snabbt och får dem att göra återbesök. Detta gör givetvis konkurrensen om kunderna stenhård. Hur kan man då fånga intresset hos besökare för att få en större chans att påverka dem positivt och det snabbt? Den här rapporten riktar sig framförallt till utvecklare av webbapplikationer som vill se vad som är avgörande för att försöka locka till sig fler besökare och för att behålla de som redan finns. Undersökningen inriktar sig på hur olika grad av interaktiva element påverkar besökares belåtenhet och förtroende. De olika graderna av interaktivitet var kontroll av fart och sekvens, kontroll av variabler, kontroll av transaktioner och kontroll av objekt. För att kunna undersöka de olika graderna av interaktivitet tog vi fram tre olika versioner av en webbsajt. Dessa hade samma färger, dimensioner och andra delar var exakt samma i de tre olika versionerna. Endast graden av interaktion var olika. Resultaten vi fick fram visade att med ökad grad av interaktivitet i form av spel, gästbok och sökfunktion på företagets webbsajt kan skapa högre belåtenhet för besökarna. Användarnas förtroende för webbsajten visade sig dock vara mycket lika. Ett av svaren är något högre än de andra, men skillnaden är så marginell att vi inte kan dra någon slutsats av det. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att desto fler element som en besökare kan påverka, desto bättre och positivare uppfattas sajten om det gäller en webbsajt som har en yngre generation som huvudbesökare.

 • 5172.
  Hermansson, Carl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Det förändrade strandskyddet(2009/2010): En förskjutning av makt i styrningen av mark och vatten i strandnära lägen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en undersökning om hur proposition ”Prop. 2008/09:119. Strandskyddet och utveckling av landsbygden ” har gett upphov till en förskjutning av makt i strandskyddets dispensgivning. Styrningen av mark och vatten består av ett omfattande regelverk vilket gör styrningen både ineffektiv och problematisk genom den sektorisering som bland annat kommer med skilda regelverk, utbildningar och diskurser. Det går att prata om två skilda plan- och miljöparadigm som både är nödvändiga och legitima men som utgör problem i mark och miljöplaneringen då samordningen paradigmen brister både på lagstiftningens nivå, så som på central, regional och lokal beslutsnivå. Resultatet av en sådan sektorisering blir en mängd olika verktyg, program, strategier- många med oklar juridisk status som gör att genomförandefasen i styrningen av mark och vatten saknar klara direktiv. Stuprörseffekten inom mark- och miljöplaneringen kan förstås genom plan- och miljöparadigmet som innebär att beroende på vem som tar besluten avgör hur och vart beslut ska tas. Länsstyrelsens försvagade roll som huvudansvarig för tillsynen av strandskyddet har lett till att dispenser ges mer frikostigt då dispensgivningen nu sker inom planparadigmet- vilket kan härledas till att beslutsfattningen nu blir öppen för avvägningar mellan olika intressen. I slutet på texten ges ett förslag på hur styrningen av mark och vatten kan ske på ett sätt som bättre överensstämmer med dom visionära politiska ambitioner som uttrycks på riksdagsnivå. I det inledande avsnittet beskrivs den kontext och historia som ligger till grund för undersökningens frågeställning och syfte. Uppsatsen innehåller en redovisning över det teoretiska ramverk som undersökningen tar sin teoretiska grund i samt en forsknings- och kunskapsöversikt som redogör för dom ämnen som undersökningen vidrör. För att undersöka verkliga omständigheter görs en empirisk analys av detaljplaner som har getts dispens från strandskyddet och hur dessa har kommit att påverkas i sin utformning. Lejonparten av undersökningen omfattar en empirisk och teoretisk diskussion kring den ställda frågeställningen som sedan summeras i en slutsats. Slutsatsens syfte är att konkretisera en förklaring till de fenomen som uppkommer i undersökningen samt att besvara den vetenskapliga frågeställningen.

 • 5173.
  Hermansson, Eva
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Lövdahl, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Yngre personers förändrade livsvärld efter stroke- En analys av patografier2014Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 30 000 personer av stroke. Av dessa är cirka 20 % i yrkesverksam ålder. De yngre personerna (under 65 år) befinner sig mitt i livet och deras livssituation kan på många sätt skilja sig från de äldre personernas situation. Av denna anledning är det är betydelsefullt att uppmärksamma och underlätta de yngres situation. En stroke medför även stora förändringar i den drabbades livsvärld. Genom att vårda ur ett livsvärldsperspektiv kan en förståelse för personen och hur han eller hon upplever sin verklighet uppnås. Det är livsvärlden som fungerar som utgångspunkt när en person försöker få klarhet i sin situation och vad som har hänt. Syfte: Syftet var att beskriva yngre personers förändrade livsvärld efter stroke. Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Patografierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Personerna beskrev stora förändringar i livet efter stroke. De upplevde att de kände sig som fångna i sina kroppar och att de inte längre kände igen sig själva som den person de en gång varit. Förändringarna i livsvärlden ledde till att de fick omvärdera sina liv för att kunna hitta tillbaka till sig själva igen. Genom att acceptera sin nya livssituation kunde personerna återigen finna mening med livet. Slutsats: Studien visar att tiden efter en stroke kan vara en emotionell berg- och dalbana. För att kunna hantera och acceptera den förändrade livsvärlden efter stroke är det viktigt att få hjälp och stöd från omgivningen. Föreliggande studie kan öka förståelsen för hur betydelsefullt det är att ha en kunskap om hur livsvärlden plötsligt kan förändras efter en stroke.

 • 5174.
  Hermansson, Kristina
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning and Civil Engineering.
  Kusten inför framtiden: visioner om Kävlinge kustområdes framtid2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning finns i bifogat pdf-dokument.

 • 5175.
  Herngren, Ted
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Strandberg, Hanna
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Söderlund, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Ekerlund, Kristofer
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Gustafsson, Mikael
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Webb-tv för Mjällby AIF2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi valde som kandidatarbete att göra en webbapplikation för att hantera webb-tv-lösningar för att vi ville samla kompetenserna inom programmet medieteknik där videoproduktion, flashproduktion, grafik, webbutveckling samt serverhantering skulle ingå. Vår webbapplikation skulle skilja sig från redan befintliga lösningar genom att den enkelt skulle kunna anpassas för olika kunder snabbt och effektivt. Detta skulle vi uppnå genom att bygga webbapplikationen kring moduler som alla hade olika funktioner på plattformen, och kunde bytas ut med en knapptryckning. I projektet jobbade vi kring konceptet "från produktion till distribution" med vilket vi menar att både kan producera den bästa webb-tv:n samt ha den smidigaste lösningen för distribution som de flesta kunderna skulle ha råd med. På dagens marknad så är antingen lösningarna för enkla och avskalade eller för anpassade och dyra för att passa den normala kunden, med en normal kund så avser vi ett företag med cirka 10-100 anställda. Vi fick tidigt kontakt med fotbollsklubben Mjällby AIF som skapade idén till projektet, de är en fotbollsklubb i Superettan som är den näst högsta serien i Sverige. De hade fått upp ögonen för webb-tv från de allsvenska klubbarna, skillnaden var att Mjällby AIF inte hade samma ekonomiska förutsättningar som sina allsvenska kollegor. Därför behövde de en enkel, men funktionell webb-tv, till så låg kostnad som möjligt. Vi var en grupp på nio personer, där fem stycken gjorde detta som ett kandidatarbete, medan fyra stycken hade det som ett projektarbete i årskurs två. En stor fördel var att vi lärde oss om hur man arbetar i en stor grupp och hur viktigt det är att ha kommunikation för att alla ska vara synkroniserade.

 • 5176.
  Hernström, Sara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Nilsson, Josefin Ingvarsson
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur upplever patienterna vistelsen på akutmottagningar?: En litteraturstudie utifrån patienternas perspektiv2012Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För många individer är akutmottagningen den första kontakten med vården. Det är vanligt med överfulla akutmottagningar, vilket i sin tur leder till längre väntetider. Många patienter är inte nöjda med den omvårdnad de får på akutmottagningar, samt upplever många väntetiden som onödigt lång och informationen otillräcklig. Syfte: Att belysa patienternas upplevelser av vistelsen på akutmottagningar. Metod: En litteraturstudie med tio artiklar utfördes med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i CINAHL och PubMed. Kvalitetsgranskning utfördes med CASPs modell och Graneheim och Lundmans innehållsanalys låg till grund för artikelanalysen. Resultat: Flera patienter upplevde väntetiden under sin vistelsen som lång och att den genererade ett onödigt lidande. Många patienter önskade att de hade fått information om väntetiderna för att lättare kunna hantera situationen. Sjukvårdspersonalen upplevdes av vissa patienter som omtänksam, empatisk och trygg. Andra patienter upplevde att de blev bortglömda samt att de var ovälkomna på akutmottagningen. Slutsats: Patienter på akutmottagningar upplevde under vistelsen att informationen brister, vilket gjorde att väntetiden upplevdes längre än vad den egentligen var. Likaså upplevde patienterna att de behövde information om triagering då de ville ha kunskap om hur det går till på en akutmottagning. Somliga patienter upplevde under vistelsen att sjukvårdspersonalen inte gjorde någonting när de inte syntes till, vilket tyder på att sjukvården brister i informationen.

 • 5177. Hernández, Francisca
  et al.
  Wert, Carlos
  Recio, Ignacio
  Aguilera, Begoña
  Koch, Walter
  Bogensperger, Martin
  Linde, Peter
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Günter, Georg
  Mulrenin, Bob
  Agenjo, Xavier
  Yeats, Robin
  Bordoni, Luciana
  Poggi, Fabrizio
  Xml for Libraries, Archives, and Museums: The Project Covax2003In: Applied Artificial Intelligence, ISSN 0883-9514, E-ISSN 1087-6545, Vol. 17, no 8-9, p. 797-816Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of COVAX is to analyze and create the technical solutions required to provide access through the Internet to homogeneously-encoded document descriptions of archive, library, and museum collections based in the application of XML. This paper describes the development of the project, and the main achievements in building an information system of distributed XML databases containing document descriptions from libraries, archives, and museums emphasizing the conversion processes needed to transform legacy data to an XML environment.

 • 5178. Herrera Baas, Jennifer Mariana
  et al.
  Bedia Paniagua, Yesenia
  Kvinnors upplevelser av livet med tarmstomi: En kvalitativ litteraturstudie baserad på bloggar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Placering av tarmstomi sker genom ett kirurgiskt ingrepp via buken som underlättar för patienter att tömma tarminnehållet. Tarmstomi kan vara av både  temporär och permanent  karaktär. Personer som genomgått ett kirurgiskt ingrepp för att få tarmstomi upplever en stor förändring i livet. Det förändrade livet påverkar personerna fysiskt, psykiskt och socialt och god förståelse för personernas livsvärld är fundamentalt för att kunna erbjuda en god vård. Litteraturstudien till att ta fram utökad kunskap om vuxna personers upplevelser av livet med tarmstomi.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta bloggar. Studien genomfördes i enlighet med Lundman och Graneheims (2004) beskrivning av manifest innehållsanalys. Den manifesta innehållsanalysen innehåller även latenta inslag.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Den första huvudkategorin var ett begränsat liv, med tre tillhörande underkategorier; Att känna sig begränsad, Besvärligt med skötsel och förberedelser och Oro för okontrollerbart läckage och ljud. Den andra huvudkategorin var Den förändrade kroppen med två tillhörande underkategorier; Att möta sin förändrade kropp och Relationer - att med en förändrad kropp möta andra. Den tredje huvudkategorin var Tacksam över det nya livet, med tre tillhörande underkategorier; Acceptans av den nya livssituationen, Att återfå hälsan och ett fungerande liv och Att få stöd.

  Slutsats: Personerna med tarmstomi upplever svårigheter i vardagen som innebär begränsningar i livet som kan hänföras till fysiska, psykiska, sociala och praktiska faktorer. Personerna har lärt sig att acceptera och förhålla sig till livet med tarmstomi. De väljer att visa upp tarmstomin utan att skämmas för att symbolisera att de har genomgått någonting utmärkande i livet. Även om livet med tarmstomi innebär en omfattande livsförändring visar personerna uppskattning och tacksamhet. Personernas upplevelser kan kopplas till livsvärldsteorin. Det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse och kännedom om livsvärlden för att på så vis kunna förhålla sig och bemöta personerna så väl som möjligt.

 • 5179.
  Herrström, Frida Elisabeth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Kassner, Sabina Wahida
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjuksköterskestudenters kunskaper inför mötet med transpersoner: En enkätstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Uppskattningsvis klassar sig 0.03-0.05% av världens befolkning som transpersoner. Att vara transperson innebär att ifrågasätta det könet man tilldelats vid födseln. Som sjuksköterska är det viktigt att aldrig applicera personliga värderingar och alltid förhålla sig professionell i mötet med olika individer i yrket samt att alltid kunna erbjuda patienter en personcentrerad vård.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters egenskattade kunskap om begreppet transperson inför mötet med dessa personer inom den personcentrerade hälso- och sjukvården.

  Metod: En enkätundersökning genomfördes på sjuksköterskestudenter i termin 5 vid Blekinge tekniska högskola. Enkäten var kvantitativ och innehöll frågor om sjuksköterskestudenternas egenskattade kunskap. I studien tillfrågades 85 personer att deltaga, 57 personer valde att deltaga. 

  Resultat: Av studiens deltagande var det 89% som ansåg att de hade tidigare kunskaper om vad begreppet transperson innebär. Majoriteten av de deltagande svarade även att de inte ansåg sig besitta tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda transpersoner en personcentrerad vård.

  Slutsats: Resultatet av studien visar att majoriteten av sjuksköterskestudenter upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda en god personcentrerad vård gentemot transpersoner. Studiens resultat visar även att majoriteten uppfattar att det är svårt att inte kränka dessa individer inom hälso-och sjukvård trots att studenterna påtalar att de besitter en tidigare kunskap om vad begreppet transperson innebär.

 • 5180. Hertzberg, Annika
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Axelsson, Karin
  "Relatives are a Resource, but...": Registered Nurses' Views and Experiences of Relatives of Residents in Nursing Homes2003In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 12, no 3, p. 431-441Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Registered Nurses (RNs) working in nursing homes in Sweden have obligations towards the residents' relatives, besides the care of residents. Relatives' involvement and satisfaction with the care partly depend on their contacts and communication with the staff. • This study aimed to explore and describe RNs' views and experiences of relatives of residents who live in nursing homes. • Open interviews were conducted with 19 RNs at three nursing homes. The verbatim-transcribed interviews were subjected to qualitative content analysis. • Relatives were seen as a resource (with some restrictions) and nice, although demanding. The RNs saw relatives as part of their work - a part that could be time-consuming and had low priority. • Interviewees noticed a difference between young and old relatives, and between female and male relatives. • A large proportion of accounts could be related to issues about communication and interpersonal relationships with relatives. • Building a trusting relationship with relatives may result in them being involved in residents' care and thus giving the nurses time rather than consuming time.

 • 5181. Hertzberg, Annika
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Axelsson, Karin
  Staff activities and behaviour are the source of many feelings: relatives' interactions and relationships with staff in nursing homes2001In: Journal of Clinical Nursing , ISSN 0962-1067 , Vol. 10, no 3, p. 380-388Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Family members do not give up their involvement in the life of their older relatives when they move to an institution. Relatives feel that it is they who take the initiative to establish a working relationship with the staff at the nursing home. Relatives want more spontaneous information from staff, particularly about residents' dairy fives, and there is a need for relatives to have opportunities to talk with staff under relaxed conditions. Staff behaviour and activities towards residents and relatives are a source of many feelings for relatives. Relatives' understandings of the challenges faced by staff are not communicated to staff, nor are positive or negative experiences explicitly passed on to staff.

 • 5182.
  Hessbo, Emma
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Hägg, Ann-Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  Justad, Anni
  Blekinge Institute of Technology, Department of Software Engineering and Computer Science.
  I'm SALSA How are you?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom vår undersökning ville vi ta reda på om SALSA, Vodafones data warehouse tillgodoser användarnas informationsbehov. Som stöd för vår analys jämförde vi befintliga teorier inom områdena information samt data warehouse, med tillämpning i verkligheten genom vårt referensföretag. Undersökningen har utförts genom skriftliga intervjuer samt enkäter, där två olika undersökningsgrupper ingått. Den ena gruppen har utgjorts av SALSAs utvecklare och den andra av SALSAs användare. Den hypotes som vi arbetat med är "SALSA tillgodoser användarnas informationsbehov" med underfrågorna "Vilka krav kan användarna rimligen ställa på SALSA?", "Vilken information saknar användarna att få fram från SALSA?", "Vilka förslag på förbättringar gällande SALSA har användarna?" samt "Räcker användarforum för att framföra användarnas synpunkter på SALSA?". Då vi analyserat och bearbetat materialet från enkätundersökningen samt besvarat våra frågeställningar, har vi verifierat vår hypotes. Överlag får användarna sitt informationsbehov tillgodosett av SALSA, även om såväl utvecklare som användare är medvetna om att vissa förbättringar skulle kunna göras.

 • 5183.
  Heurlin, Åsa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Lindquist, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Leadership for young professionals2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about Millennials and Leadership. The main purpose is to analyse how companies can work with aspects of Situational Leadership to realise the potential of the millennial generation. What aspects of Situational leadership contribute to a climate where organisations make the most out of their young professionals? In the thesis we also investigate how a number of companies and organizations that are regarded as attractive or successful in terms of recruitment and leadership work with leadership to keep and develop their young employees. Many managers, both in a large survey by the research company Kairos Future and in our own empirical study, respond that 20-30 years olds need a new type of leadership. The secondary sources also describe the Millennials as different and therefore in need of a different leadership. Our respondents all talked about how they work directly or indirectly with Situational Leadership even though not all of them are using the formal model of SLII. A majority of the respondents also stressed the close relation between their leadership and their values. They saw their values as important means to ensure that the leadership was aligned. The values also served as guiding principles allowing more autonomy in the leadership –a basis for some of the phases in SLII. Our recommendation to management and organizations would therefore be the following: • Make sure you have strong and common values within the organization, values which the employees live by and that the Millennials are attracted to. • Work strategically with values and SLII to make sure the newcomers have the foundation they need while at the same time combining their need for support with room for creativity. These measures will attract the Millennials at the same time as it will be a way to keep and develop these talented young employees.

 • 5184. Heuvel, Jeroen van den
  et al.
  Goel, Sanjay
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gils, Anita Van
  Voordeckers, Wim
  Family businesses as emotional arenas: The influence of family CEO’s empathy and external monitoring on the importance of family goals.2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Extant research has recognized the important role that emotions play in organizational processes and behaviour. We assert that family businesses would appear to be especially rich contexts in which emotions influence processes and behaviour, which could provide deeper insights into the workings of a family business firm. In this paper, we take a modest step by studying the influence of family firm CEOs` empathic concern – an affective emotion – on the importance that is placed on family-oriented goals. Additionally, since family goals sometimes conflict with business goals, we include the moderating effect of the presence of external board members, as a monitoring device, on the importance of family-oriented goals. The results show that a family firm CEO`s level of empathic concern has a positive influence on the importance that is placed on family-oriented goals. However, the presence of an external board of directors attenuates this relationship.

 • 5185.
  Hevosmaa, Simon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Olsson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Experimentell jämförelse av Cassandra, MongoDB och MySQL2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Context. Performance and resource usage is often an important factor for database driven services. Depending on the purpose of the application, choosing the wrong type of database may require unnecessary hardware upgrades or replacements. Objectives. This study investigates the differences in performance and resource usage between different SQL- and NoSQL-databases. The study is a comparison that focuses on how the databases perform in different applications. The purpose is to give a hint of which database may be the most appropriate depending on the application. Methods. The different databases are compared using experiments, executed with the help of a testing tool developed to measure the performance and resource usage for the different databases. Results. Several tests have been executed on Cassandra, MongoDB and MySQL that are the databases used in this study. Where the performance is measured as operations per second and the resource usage is measured as the activity of CPU, RAM and harddrive. Conclusions. We conclude that the databases perform differently well dependning on the application. In some of the cases MongoDB performed the best, while MySQL performed best in others. The resource usage also differs a lot, like the performance, dependning on the application. As a conclusion it’s recommended to test what database may suit the specific situation depending on the application.

 • 5186. Heymans, Patrick
  et al.
  Fricker, SamuelMylopoulos, John
  Proceedings of the 2011 IEEE 19th International Requirements Engineering Conference2011Collection (editor) (Other academic)
 • 5187. Hicks, Ben
  et al.
  Larsson, Andreas
  Luleå Univerisity of Technology.
  Culley, Steve
  Larsson, Tobias
  Luleå Univerisity of Technology.
  A methodology for evaluating technology readiness during product development2009Conference paper (Refereed)
 • 5188.
  Hidalgo González, Guillermo
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Queirós, António
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Railway Mobility Hubs: A feature-based investment return analysis2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  While there has been considerable research regarding the role of Mobility Hubs in cities and transport networks, significant investment is required to develop these facilities. It is the correlation between investment, new users’ attraction and revenue generation that is the key for a sustainable development of Mobility Hubs and this investment must, therefore, be correctly assessed and targeted. This study aims to develop a methodology to determine the viability of investing in Mobility Hub features, weighing the investment on different Hub features and services against expected potential benefits and revenue generation, addressing the question: Can investment in Mobility Hub features be justified and, if so, which features maximize its expected positive impact?

  Based on a review of literature and definition of possible Hub features as variables, secondary research data was compiled to enable the analysis of expected impacts of each variable/feature in terms of new user’s attraction and revenue generation, which was then used to develop individual Net Present Value analysis of each feature. The result of these analysis demonstrates and concludes that different Hub features have the potential to generate substantially different investment outcomes, and that each feature should be analyzed individually prior to investment decision. It was also concluded by this research that the proposed assessment methodology can be used for future research on other listed Hub features, albeit with the constraint that primary data will be required when secondary research data is not available.

 • 5189.
  Hidnäs, Sofie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att bedriva omvårdnad på mixade vårdsalar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mixade vårdsalar innebär att män och kvinnor vårdas på samma sal. På detta sätt utnyttjas sjukhusens vårdplatser till fullo och färre patienter som är i behov av sjukhusvård behöver placeras på en avdelning inom en annan specialitet eller transporteras till andra sjukhus. Flera engelska studier pekar på att det finns en problematik i att bevara patientens integritet på en mixad vårdsal vilket väckte ett intresse att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad på mixade vårdsalar i Sverige.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att bedriva omvårdnad på mixade vårdsalar i sluten somatisk vård med fokus på patientintegritet.

  Metod: För studien användes en kvalitativ forskningsansats. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med fem sjuksköterskor som hade erfarenhet av mixade vårdsalar. Den insamlade datan analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys.

  Resultat: Analysen ledde fram till två kategorier och fem underkategorier. Kategorierna var: Att vårda utan att kränka och Faktorer som påverkar möjligheten att bevara integritet. Resultatet visade att det var i omvårdnadssituationer på mixade vårdsalar som det upplevdes mest problematiskt att bevara patientens integritet.

  Slutsats: För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en personcentrerad vård med patientens integritet i fokus krävs det att verksamheten har de rätta förutsättningarna. Det är av vikt att det finns en medvetenhet om att sjuksköterskan inte själv kan påverka de förutsättningar som råder utan att det krävs ett engagemang från verksamhetsledningen.

 • 5190.
  Hidy, Kareisa
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Javanmashmool, Maryam
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Nathe, Nathalie
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering.
  Addressing the Barriers to Regional Electric Vehicle Projects through Stakeholder Engagement2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The transport sector is making slow progress towards sustainability, particularly given the urgency and scale of the sustainability challenges associated with the sector and the number of solutions that exist. This thesis uses a three-phase research methodology to identify and provide guidance to help address the barriers preventing the expansion of one of the most rapidly growing transportation alternatives: electric vehicles. The engagement of stakeholders can act as a strategic point of intervention to address these barriers and facilitate the regional market introduction of the technology. A process was therefore developed to help project management in the pre-project planning phase to address the key challenges to engagement that are commonly experienced on electric vehicle projects. The process combines a Strategic Sustainable Development approach with Best Practice for Engagement. Information was sourced from literature and interviews with experts in electric vehicles, stakeholder engagement and Strategic Sustainable Development. Initial feedback from testing the process on an electric vehicle project indicates that this guidance is timely and likely to become widely applicable on similar projects in the future.

 • 5191.
  Hilborn, Olle
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  A Serious Game for Training in Emotion Regulation: From Design to Evaluation2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Games are often used as training devices in various tasks, but proper biofeedback is more seldom used. Within an EU project it was explored how biofeedback games can target emotion regulation and be evaluated meaningfully. While many use games and biofeedback separately, here the focus was to combine them. This was explored through how the games were perceived and played while players were punished in-game, based on their physiological activity. By implementing games and study the interaction patterns in experimental settings, primarily correlational data was acquired. The results suggest that targeting cognitive constructs has to be validated for each specific game, since game strategies can influence the activation of the cognitive constructs.

 • 5192.
  Hilborn, Olle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Cederholm, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Eriksson, Jeanette
  Lindley, Craig
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  A biofeedback game for training arousal regulation during a stressful task: The space investor2013In: Lecture Notes in Computer Science, Las Vegas: Springer , 2013, Vol. 8008, no part 5, p. 403-410Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Emotion regulation is a topic that has considerable impact in our everyday lives, among others emotional biases that affect our decision making. A serious game that was built in order to be able to train emotion regulation is presented and evaluated here. The evaluation consisted of a usability testing and then an experiment that targeted the difficulty of the game. The results suggested adequate usability and a difficulty that requires the player to engage in managing their emotion in order to have a winning strategy.

 • 5193.
  Hildesson, Daniel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Hintze, Filip
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Implementation and Evaluation of a Different Way of Displaying Games in Virtual Reality2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the recent rise of virtual reality (VR) and head-mounted displays (HMDs), an increasing number of developers have started developing for this relatively new way of displaying content to the user. It is common to experience severe discomfort and symptoms much like Motion Sickness (MS) when using input methods that control the player’s position in the virtual world. Theatre mode (TM) uses a virtual display in a virtual room which helps the user to lessen the symptoms of MS. However, TM lowers the user experience since it is no longer as immersive. The main components of user experience looked upon in this study are flow and immersion. Understanding how this way of displaying content to the user can be enhanced to allow for higher immersion yet keeping its beneficial traits is essential. The objective of this study is to evaluate if additions added to theatre mode (which will be referred to as Enhanced Theatre Mode (ETM)) can enhance the user experience (according to the Game Experience Questionnaire and biometric data) yet keeping its ability to have a low level of discomfort. Confirming this theory would allow developers to use classic game design since the use of input methods such as mouse and keyboard or a gamepad can be utilised. This study only uses consumer grade hardware to give a fair representation of what developers can expect if they were to use this technique for their product. This study was conducted at the Blekinge Institute of Technology (BTH). To be able to evaluate the two visualisation modes (TM and ETM) a VR game application prototype was implemented using the Unity game engine. An experiment was conducted which involved participants to play the application first using one of the modes and in another session play the application using the other. User experience and simulation sickness were measured using both qualitative (questionnaires) and quantitative (Galvanic skin response (GSR) and heart rate (HR)) methods. The results from the experiment regarding answers from questionnaires and biometric data (GSR and HR) are presented. Statistical analysis tests were performed on both answers from questionnaires and biometric data to establish if there are any statistical significant differences between the modes. The results of the tests show that there is statistical significance in one subcategory of the game experience questionnaire, though no statistical in the other three subcategories can be found. This difference suggests that ETM lowers the experience in this specific category. Statistical significance also exists in on of the three subcategories of the simulation sickness questionnaire which shows a lower value for the version using ETM. There can also be seen a clear trend across all simulation sickness scores that participants experienced a lower level of simulation sickness using ETM. However, when looking at the results from the simulation sickness questionnaire and game experience questionnaire as a whole, no statical significance can be found. The participants’ answers regarding age, gender, gaming habits, and virtual reality are presented. Also, participants’ opinions relating to the difference between the modes are given. In this study, it is concluded that ETM does not increase the user experience. When it comes to simulation sickness, it is also concluded that there is no increase in the symptoms of simulation sickness compared to TM. There is, however, a trend where the ETM seem to lower the average simulation sickness symptoms.

 • 5194.
  Hilding, Amanda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Evaluation and Consequences Analysis of a Manual Shifter with Modular Design2014Student thesis
  Abstract [en]

  Subcontractors in the automotive industry, have a lot of pressure to bring down costs and to deliver products that are effective, optimized and qualitative. The main purpose of this study is to guide and conduct the first step in the project Standard Building Blocks with modular design, within the business area, manual shifter. The project is directly presented by Kongsberg Automotive, a well-known subcontractor of the automotive industry. The aim of the project is to develop a standard manual shifter with modular design containing standard building blocks. Five different components have been selected in the manual shifter for this study. In each component, there are several concepts on how to design that specific component. The target of the study is to evaluate and analyze the concepts and based on the results decide which of the concepts to be standard building blocks. The study identifies, evaluates and analyses the consequences of the project Standard Building Blocks for the chosen concepts. The results from the study show that some concepts have a greater tendency to form standard building blocks when compared to others. In the study it was proven that non-measurable values have the same significance as the measured values. The results also show that the most suitable concepts depends on the customers’ specifications. The consequence analysis presented many consequences of what an implementation of standard building blocks may imply, from the advantages to possible risk elements. Through the consequence analysis the studied company can become more prepared for the future.

 • 5195. Hilding-Rydevik, Tuija
  et al.
  Emmelin, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Alternativ i miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning2013Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning ska man vid planeringen ta fram olika alternativ som är förenliga med syftet med planen, programmet eller projektet. Genom att utarbeta och analysera olika alternativ ska beslutsfattarna kunna finna det alternativ som sammantaget är det bästa ur olika aspekter inklusive miljö. I denna rapport beskrivs resultaten av en pilotstudie om hantering av alternativ i miljöbedömning av planer och program och miljökonsekvensbedömning av projekt. Utgångspunkten är erfarenheter att detta på flera sätt inte tycks fungera så som det är tänkt utifrån EU-direktiv och svensk lagstiftning. Pilotstudien har genomförts i fem olika moment: • Internationell litteraturstudie • Granskning av miljökonsekvensbeskrivningar mot en fast granskningsmall • Intervjuer, utifrån en frågelista för semistrukturerade intervjuer, av svenska utförare som arbetar med MKB och MB • Diskussioner med svenska praktiker och med forskare i andra länder. • En workshop anordnad av Naturvårdsverket i samarbete med projektet. Ansvariga för studien är professor Tuija Hilding-Rydevik, SLU (projektledare) och professor Lars Emmelin, BTH Forskningsprogrammet MiSt Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. Programmet leds från Blekinge Tekniska Högskola. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. Målen för MiSt-programmet: • Kritisk undersökning av verktygens funktion • Teoribaserad förståelse av deras verkan • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg Programchef: professor Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH. Biträdande programchef: professor Tuija Hilding-Rydevik, MKB-Centrum SLU.

 • 5196.
  Hillborg, Nathalie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Örknér, Rebecka
  Blekinge Institute of Technology.
  Personers upplevelser av att leva med Multipel skleros (MS)2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en komplex sjukdom med ett varierat sjukdomsförlopp för varje enskild person. En positiv inställning till sin förändrande livsvärld kan underlätta för personen att acceptera sin nya situation.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med Multipel skleros (MS).

  Metod: Metoden bestod av en litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Resultatet är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys och genomfördes med en manifest analys med latenta inslag.

  Resultat: I resultatet framkom sex kategorier. Personer med MS upplevde att sjukdomen förändrade deras livsvärld. Trötthet upplevdes som ett stort hinder i vardagen och detta ledde till att personerna var tvungna att planera. De upplevde även att sjukdomen var tvungen att accepteras för att kunna gå vidare i livet.

  Slutsats: Personerna med MS upplevde förändringar i deras livsvärld till följd av sjukdomen. Det var svårt för personerna att acceptera sjukdomen. Det var vanligt att de ändå lärde sig leva med sina begränsningar. Personerna upplevde att de hade ett hopp om att ett botemedel skulle hittas. Sjuksköterskan kan uppleva svårigheter att vårda personer med MS, på grund av att symtombilden kan varierar mellan olika personer. Ökad forskning inom detta område kan leda till att sjuksköterskor kan få en bättre förståelse vilket i sin tur kan leda till en bättre omvårdnad av personer med MS.

 • 5197.
  Hillersand, Sofie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjöberg, Linda
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sällskapsdjurs inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre människor i särskilt boende: En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har visat sig att bandet mellan människa och djur kan vara lika starkt som mellan två människor och förlusten av ett djur kan inverka negativt på en människas hälsa och välbefinnande. Djur i terapeutiska sammanhang har använts för att assistera människan i flera hundra år och på 1970-talet utvecklades djurterapi då de första pilotstudierna på kvantitativa data gjordes. Tidigare studier har presenterat ett ökat socialt samspel mellan personer med demenssjukdomar då djur använts i vårdandet. Djurs nära förhållande till människan väckte intresse av att närmare studera deras inverkan på hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sällskapsdjurs inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre människor på särskilt boende. Metod: Litteraturstudie valdes som metod där fem vetenskapliga studier med kvantitativ ansats analyserades. Datainsamlingen gjordes genom artikelsökning via referensdatabaserna CINAHL, ELIN och MedLine. Analys gjordes genom att likheter och skillnader i och mellan de valda studierna kartlades. Därefter gjordes en sammanställning av resultaten i undersökningarna vilka resulterade i tre teman; fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande. Resultat: Generellt kunde en förbättring ses i flera områden hos de deltagare som hade djurkontakt. Bland annat kunde positiva förändringar ses angående depressionssymtom, sinnestämning, socialt samspel, agiterade beteenden och välbefinnande. Sällskapsdjur kan ha en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande hos äldre människor i särskilt boende. Diskussion: Djurterapi kan leda till ett mer meningsfullt liv för äldre människor i särskilt boende och skulle kunna användas som ett komplement till den medicinska behandlingen.

 • 5198. Hillgren, Per-Anders
  Ready-made-media-actions: Lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  A growing global perspective and new technical infrastructure such as the internet give rise to expectations that knowledge and experiences could be shared and mediated between different contexts around the world. In line with this follows an increasing interest in standardization and context-independent ‘learning objects’ that allow content reusability across sites. This dissertation will focus on and argue for knowledge sharing with opposite qualities, where the specific context and the personal and local perspective instead will be central aspects. It's a knowledge sharing where “sender” and “receiver” are closely related and it's based on a socio-cultural perspective where knowledge, context, technology and mediation are deeply interconnected. The arguments are based on two practice based research projects, where interaction designers together with staff members at an intensive care unit and a hand surgery clinic collaboratively designed procedures where locally produced videos is used to enhance and develop the work practice in both these settings. The procedure differs from most ordinary movie production. It is not based on manuscripts or advanced planning, and it's without the more “objective” character common in instruction movies. Digital video technology is rather used to capture a situated and always changing practice, in which staff members film each other in their everyday practice. Making the movies where the work usually gets done helps practitioners elicit what should be told in the movies; what needs to be shown, named and forgrounded. The movies could be about “how to handle medical equipment”, “how to treat a severe wound” or “an articulation of a patient's specific situation and future rehabilitation”. The videos are based on “ready-made” actions already taking place in the everyday environment. Their character is informal and personal and they are later used as support for staff or patients with a close relation to the context. The local production makes it easy to adapt the content to changing circumstances, but it also allows staff members to get a view of how other colleagues perform their everyday work. This creates good opportunities for them to reflect on what they are doing and how their daily work could be improved. In addition to the reflections regarding video production, the PhD thesis will also focus on Participatory Design (PD) and the implications of close collaboration with users. PD is often considered not to lead towards the more innovative and only benefit incremental design processes. In the thesis, arguments will be presented that close PD instead could be based on an approach where designers challenge the users and conduct fruitful “collisions” with them and their environment. It could be “collisions” between values and perspectives, but also between design ideas and the real working context. This is achieved through experiments in the daily practice, where ideas encounter as much resistance as possible with the conflicting artifacts, people and ideas residing in the context.

 • 5199.
  Hillman, Joel
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Kinect in retro games2013Student thesis
  Abstract [en]

  Have you ever asked yourself whether new technology mixed with older might have a great outcome? How about using a modern kind of input control, such as a camera with gesture recognition in an older game? This study is meant to nd out whether or not camera-based input is suitable in older retro games and how it di ers in comparison to standard gamepad input. A modi ed version of In nite Super Mario is used to receive input from a Kinect application and control the character inside the game. Questionnaires and logging is added into the application to collect research data to help in answering the research questions. The evaluation consists of a pre-survey to collect background information about the player, empirical analysis of statistics collected during game play to measure performance and a post-survey to nd out the reactions of the subjects. T-tests are used to nd signi cant di erences in the test results and the participants are grouped based on their preference, former gamepad- and Kinect experience. The results indicate that players with lower gaming experience have a higher satisfaction using the Kinect as input method. Additionally gesture recognition appears to add an another fun factor to the game.

 • 5200.
  Himmelman, Siri
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Gestaltning- en fråga om principer? En analys av dialog och gestaltningsfrågor kopplade till stadsförnyelseprojektet "Centrum och bostäder vid Opaltorget" i södra Tynnered2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Opaltorget pekades redan i forskningsrapporten Lokala torg från 2004 ut som en plats i stort behov av förändring. Processen, som sedan pågått från att ett behov av en ny detaljplan identifierades till att ett planförslag slutligen presenterades på samråd under november och december 2009, har varit långdragen och komplicerad. Många av aktörerna som varit engagerade i planarbetet har deltagit redan under ett tidigt skede, medan ett par involverades först efter det att arkitektfirman BIG tagit fram ett gestaltningsförslag och det hunnit bearbetas. Synpunkterna som aktörerna hade på gestaltningen har i mitt arbete jämförts med Jan Gehls, Gordon Cullens och Kevin Lynchs principer för gestaltning och rumslig organisation, för att se om aktörernas förslag och synpunkter kunde härledas till en gemensam grund eller princip. Dessa tre teoretiker fokuserar på gestaltning av stadsrummet och inte så mycket på gestaltningen av själva byggnaderna, vilket gjorde att arbetets tyngdpunkt lades på utformningen av de offentliga platserna. Gehl, Cullen och Lynch har dock angripit planeringsfrågorna olika. Gehl har definierat de principer som är mest optimala att använda för att skapa en vital utomhusmiljö, det vill säga liv mellan husen. Cullen har tagit fram koncept som enligt honom bör användas för att dramatisera upplevelsen av stadslandskapet, samt för att skapa klarhet. Lynch beskriver hur staden och dess byggstenar bör samordnas för att skapa tydlighet, logik och läsbarhet. Utifrån jämförelsen drog jag slutsatsen att det till en viss del är möjligt att härleda de olika aktörernas bidrag till en gemensam grund, men att synpunkterna är så sammanvävda och komplexa på grund av kända och okända bakomliggande motiv att det är svårt att med ett begrepp eller en princip ge en fullständig bild av det som skapat det slutgiltiga förslaget. Dialogen som fördes mellan aktörerna analyserades i relation till det slutgiltiga planförslaget, för att undersöka dialogformens betydelse samt hur den påverkar vilka synpunkter som kommer till uttryck i resultatet. Genom att granska planprocessens viktigaste etapper och dialogen som fördes under tiden fick jag se exempel på hur konflikter kan uppstå då aktörer integreras sent i processen, i synnerhet då en plan redan tagits fram. Sådana konflikter kan dessutom ofta bidra till förlängt planarbete, framförallt då det gäller grundläggande ekonomiska eller funktionella frågor. Det är därför oerhört viktigt att alla planprocessens parter är med från start. Dialogen kunde alltså ha förts på annat sätt, och planförslaget hade därmed kunnat få en annan utformning. Vilket resultat en annan dialogform skulle ha kunnat ge kan jag bara spekulera kring. De nya inslagen hade kanske inte fått en lika djärv och storskaligt spekulativ utformning. Miljön hade kanske då kunnat anses trygg och mänsklig och samtidigt haft ett nytt identitetsskapande formspråk.

101102103104105106107 5151 - 5200 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf