Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Andersson, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Bardh, Anneli
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Sjuksköterskors förhållningssätt till patientens autonomi vid vård i livets slutskede inom hemsjukvården: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns brister i hemsjukvården, patienters autonomi respekteras inte alltid. Fler patienter väljer att avsluta sina sista dagar i livet i hemmet och sjuksköterskor kan ställas inför stora utmaningar när det gäller att handha döende patienter. Svårigheter kan uppstå att följa patientens vilja och självbestämmande. Vården av döende patienter sker till stor del i hemmet där även närstående inkluderas i vården vilket gör att sjuksköterskan kan befinna sig i en utsatt situation då anhöriga kan kräva snabba beslut som kan vara svåra att fatta. Därför önskas tydligare riktlinjer inom ämnet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors förhållningssätt till patientens autonomi vid vård i livets slutskede inom hemsjukvården.

  Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskning.

  Resultat: I resultatet framkom det tre huvudkategorier inklusive åtta underkategorier. Att ha en underlättande förhållning gentemot patienten genom att pendla mellan närhet och distans, göra patienten delaktig, skapa goda relationer samt känna stöd från teamet. Att ha en underlättande förhållning gentemot sig själv genom att ha självkännedom och att ha mod. Att ha en försvårande förhållning genom att ha brist på stöd och att inte ges möjlighet att hjälpa.

  Slutsats: Mod krävs för att våga vara nära patienten men även för att kunna distansera sig. Sjuksköterskor behöver kunna konsten att pendla mellan närhet och distans för att kunna vårda patienter vid vård i livets slutskede.

 • 552.
  Andersson, Ina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Garden cities of today: En applicering av Garden cities-idealet i en nutida svensk kontext2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker vad som kan sägas utgöra kärnan i Garden cities-idealet utifrån Ebenezer Howards definition och Johan Rådbergs tolkning av Howard. Vidare undersöker arbetet hur idealet kan tolkas, förstås och appliceras i en nutida svensk kontext. De gestaltningsprinciper som kan sägas vara bärande för idealet används som utgångspunkt för utformandet av en illustrationsplan över Varvsstaden i Malmö. Därmed exemplifieras hur idealet kan förstås konkret i planeringssammanhang och vilka effekter som följer på ett genomförande av idealet i en central stadsdel i en storstad.

  För den teoretiska delen av arbetet används en innehållsanalys och de gestaltningsprinciper som utläses som bärande för Garden cities-idealet skisseras sedan fram i syfte att skapa "visuella verktyg" för den illustrationsplan som arbetas fram.

  Arbetet visar att det är fullt möjligt att utforma en central stadsdel i enlighet med Garden cities-idealet och uppnå ett relativt högt exploateringstal som resultat.  

 • 553.
  Andersson, Ina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Närmiljöns betydelse vid tillfrisknande från psykisk ohälsa: Om funktioner, miljöer och dess betydelse för invånare i en mindre ort2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks vilken betydelse närmiljön har vid tillfrisknande från psykisk ohälsa, med utgångspunkt i en mindre ort i södra Sverige. Syftet är att bidra med kunskap till stadsplanering beträffande vilka funktioner som bör prioriteras och hur dessa bör distribueras för att uppnå̊ en mer rättvis och gynnsam livsmiljö̈ för människor som lider av psykisk ohälsa.

  Eftersom psykisk ohälsa ökar kraftigt, och vi alla lever och verkar i någon form av byggd miljö̈, antas studiens ämnesområde kunna gynna individens välmående såväl som samhället i stort och på längre sikt medföra minskad andel sjukskrivningar och ekonomisk belastning för sjukvården.

  Studien antar en kvalitativ hermeneutisk ansats och har intervjuer som metod. Det empiriska underlaget utgörs av sju djuplodande intervjuer, som har genomförts med semistrukturerat upplägg. Fokus ligger således på förståelse av den mening som deltagarna i studien tillskriver sin närmiljö, med utgångspunkt i en mindre ort.

  Studien utgår från ett syntetiserande av forskningsfälten stadsplanering med fokus på distributiv rättvisa samt miljöpsykologi och utgår således från antagandet att miljöers utformning och distribuering kan ha betydelse för hälsa och välmående.

  Resultatet av empirin påvisar att tillgång till och vistelse i natur tillskrivs stor betydelse vid tillfrisknande från psykisk ohälsa. Vidare tyder empiriresultatet på att urbana miljöer erfars genom å ena sidan minnen och föreställningar om ständer generellt sett, kopplade till semestrar och upplevelser av kravlöshet, och å andra sidan genom erfarenheter från den egna orten, där stadsmiljöer erfars i vardagliga sammanhang. Staden förknippas i det sistnämnda fallet främst med en upplevelse av krav och stress. Ur detta perspektiv kan närmiljön förstås som betydelsefull för tillfriskningsprocessen vid psykisk ohälsa, genom att figurera som bärare av element som tillskrivs olika känslomässiga erfarenheter och upplevelser.

  Analysen indikerar att planering med hänsyn till detta bör möjliggöra för exempelvis tätortsnära naturområden samt ökat inslag grönska i urbana miljöer, liksom platser som erbjuder möjlighet för lugn och återhämtning. Bostäders organisering i förhållande till varandra framhävs i analysen vara av vikt vid tillfrisknande från psykisk ohälsa, där avskildhet såväl som möjlighet att interagera med sina grannar bör möjliggöras för. Vidare påvisar analysen att välbesökta stråk i urbana miljöer bör utföras med inslag av mindre rumsligheter, dit människor kan söka sig för lugn och återhämtning från konstanta rörelseflöden. 

   

 • 554.
  Andersson, Ingalill
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som lever med demenssjukdom ökar runt om i världen. Den förlängda medellivslängden gör att allt fler hinner insjukna i en demenssjukdom. Antalet personer som lever med demenssjukdom på våra särskilda boenden växer och kravet på att vårdpersonalen kan förstå sjukdomens yttringar blir allt större. I matningssituationen uppstår ofta svårigheter för vårdpersonalen, mycket beroende på svårigheterna med att kommunicera med den sjuka personen. Syftet: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenhet av att mata personer med demenssjukdom på särskilda boenden. Metoden: Studien genomfördes som en litteraturstudie. I studien ingick åtta vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Analysen utfördes som en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier utformade sig. Attityder till vårdtagaren, Att tolka tecken och signaler, Interaktion, Miljöns betydelse för måltidssituationen och Vårdpersonalens strategier. Slutsats: Vårdpersonalens erfarenhet av matningssituationen hos personer med demenssjukdom visade sig vara kontaktsvårigheterna mellan vårdpersonal och vårdtagare. Vårdpersonalen upplevde att det var svårt att förstå vårdtagarnas signaler. Svårigheterna med kommunikationen minskades genom att vårdpersonalen gavs mer tid tillsammans med de demenssjuka personerna. Det är således viktigt att förstå att tidsaspekten har betydelse i matsituationen med personer med demenssjukdom.

 • 555.
  Andersson, Ingela
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Djurskötarens arbetsmiljö – vilka samband finns mellan kontroll i arbetet och andra psykosociala aspekter? En studie av djurskötares psykosociala arbetsmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En studie av en arbetsplats som påverkas av många olika faktorer, där jag valt att fördjupa mig i hur vardagen ser ut för djurskötare. Studien går ut på att studera hur grisskötarens vardag påverkas av arbetsmiljön. Påverkas djurskötarens välmående av att inte kunna påverka hur dagen ser ut i och med alla händelser som ligger utanför den egna kontrollen eller är det en naturlig del i och med valet av yrke? Studien är gjord via en enkät utgiven i en grupp bestående grisskötare och förmän i grisbesättningar, som finns på Facebook. Resultatet är analyserat med hjälp av SPSS. Enligt undersökningen leder ökat stöd och möjligheter till kompetenshöjande åtgärder till minskad stress och ökar medarbetarens kontroll i arbetet. Ledaren kan göra mycket för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön framkommer i undersökningen. Ett stödjande ledarskap med en positiv syn på kompetenshöjande åtgärder är bra för den typ av arbetsmiljö som grisstallen är visar undersökningen. Åtgärder för att höja kompetensen är viktig enligt grisskötarna, det anses minska ensamheten och stressen om flera har bred kompetens. Medarbetarna saknar ledarnas engagemang. Ett utvecklat ledarskap är något som skulle leda branschen i rätt riktning enligt undersökningen.

 • 556.
  Andersson, Jennie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Titel; Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet? Författare; Jennie Andersson Nyckelord; Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö Syftet med undersökningen har varit att få fram vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet samt undersöka eventuella samband mellan utbrändhet och social trötthet. Undersökningen är riktat mot vårdanställda och reseledare då tidigare undersökning påvisat samband mellan social trötthet och reseledare. Undersökningen är av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 110 personer i service branschen (vårdanställda och reseledare). Materialet har sedan bearbetats för att göra jämförelser mellan utbrändhet och social trötthet samt se vilka faktorer som har betydelse för dessa. I resultaten har det påvisats att vårdanställda upplever en högre grad av social trötthet än vad reseledare gör om de inte trivs på arbetet. När det gäller utbrändhet så visar resultaten på att utbrändhets tendenser påvisas hos vårdanställda om de inte är tillfredsställda med sitt arbete, denna korrelation påvisas inte hos reseledare. Frågor gällande vilka faktorer i ens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet och utbrändhet visar på att psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse har betydelse för social trötthet och utbrändhet. Högst tendenser för utbrändhet och social trötthet påvisade vårdanställda. Till fortsatta forskning inom detta område skulle jag kunna undersöka om fenomenet social trötthet existerar inom andra yrkeskategorier än de undersökta. Frågeställningar 1. Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? 2. Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?

 • 557.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Karlsson, Emma
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hur står det till med det sexuella?: En litteraturstudie om hur sjuksköterskan upplever och bedriver samtalet om sexualitet med patienten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskans uppgift är att vårda hela människan därför borde sexualitet vara en aspekt i omvårdnadsarbetet. Trots detta upplever sexologen Bergström-Walan att sexualitet ofta negligeras i vården. När patienten inte känner sig sedd kan det leda till ett vårdlidande för patienten, kommunikation är därför viktigt i vården. Det finns olika verktyg framtagna för att uppmärksamma patientens sexualitet både i form av VIPS-modellen och PLISSIT-modellen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan bedriver och upplever samtalet om sexuella problem såväl i sluten som i öppen vård. Metod: Studien är gjord med en mixad metod där både kvantitativ och kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa delen har analyserats enligt Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier som påverkar sjuksköterskans upplevelser av samtalet kring sexualitet framkom från innehållsanalysen: Sexualitet en del av människan, Tidsbrist och hög arbetsbelastning, Brist på kunskap, Ålder och kön och Ovisst vems initiativet är. Den kvantitativa delen presenteras i en sammanställning av sjuksköterskans upplevelser. Slutsats: Sjuksköterskan åsidosätter av olika anledningar frågor kring sexualitet, en förklaring till detta kan vara bristande kunskaper inom ämnet varför denna fråga borde tas upp under utbildningen. Bättre rutiner skulle kunna vara en hjälp för sjuksköterskan att lättare samtala med patienten om sexualitet.

 • 558.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Forslund, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Health Sciences, Department of Health.
  Digitala kränkningar -det preventiva arbetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att använda sig utav internet har i dag blivit en självklarhet, dagens information och kommunikationsteknologi har öppnat världar som tidigare var helt okända. I denna utveckling har nya former utav mobbing och kränkningar vuxit fram. Teknologin, sociala medier och den ökade tillgängligheten har bidragit till en större öppenhet, gränsöverskridande arbete och lärande samt ökat tillgängligheten för sociala relationer, men här identifieras även en baksida. Studien bygger på en kvalitativ undersökning som har utförts i form av en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning har genomförts i två steg vart efter ett manuellt artikelurval har gjorts. En tematisk innehållsanalys har därefter använts för att identifiera återkommande teman i form av förebyggande insatser för att förhindra digitala kränkningar i skolans miljö. Digitala kränkningar är ett relativt nytt fenomen och grunden i denna studie har varit att kartlägga det preventiva arbetet i skolan. Genom att kartlägga tidigare forskning i ämnet identifieras skolans preventiva insatser för att motverka digitala kränkningar. Resultatet visar att utbildning om digitala kränkningar behövs i större utsträckning i skolan. Ökad samverkan mellan samhälle och skola samt att eleverna görs delaktiga i det förebyggande arbetet. Studien pekar även på att tydligare övergripande planer i skolan behövs som innefattar alla former utav kränkande behandlingar i kombination med ökad medvetenhet och delaktighet hos föräldrar.

 • 559.
  Andersson, Jessica
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  MÖJLIGHETER ATT MÖTAS? Hur mötesplatser med handelskaraktär kan förstärkas för social hållbarhet då handeln lämnar, med exempel på Hjo centrum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats fokuserar på mötesplatser och dess roll i samhället. Här behandlas handelsplatsens funktion som mötesplats. Handelsplatsen är inte bara till för kommers utan fyller även en viktig funktion som mötesplats. Möjligheter till möten, att integrera med eller betrakta andra människor, är betydande för att stärka samhällets sociala kapital inom demokrati- och hälsoaspekter (Ericsson, 2003). Det har därmed varit relevant utifrån rollen som planeringsarkitekt att se över den fysiska miljön i centrum, och då specifikt vilka möjligheter det finns för platser att fortsätta vara attraktiva mötesplatser. Även då handelsfunktionen minskar i betydelse. Utöver stadens centrum så har det i Sverige under 1900-talet, främst de senaste 50 åren, introducerats nya platser för handel som externa handelsområden och köpcentrum, samt elektronisk handel (Öberg, 2009). Dessa platser är privatiserade till skillnad från den traditionella stadskärnan som är offentlig, vilket påverkar människors frihet att vistas och delta i det sociala livet. Syftet är att studera om och hur centrum i mindre kommuner, som historiskt och geografiskt förenat handelsplats och mötesplats, enligt forsknings och kunskapsöversikt kan bevara och utveckla sin funktion som mötesplats då handeln lämnar centrum. Den övergripande frågeställningen blir därmed; Kan centrum i en mindre stad, som fungerat som handel- och mötesplats, utformas mot en attraktiv mötesplats då handeln stagnerar? Det tillvägagångssätt som använts för att undersöka problem och frågeställningar, har varit genom studier av relevant planeringslitteratur samt genom en fallstudie över Hjo centrum. De metoder som används vid observation av den fysiska miljön i fallstudien har varit en så kallad Lynch analys och inventering. De skriftliga källorna som används har varit relevanta för kandidatuppsatsen syfte och har studerats under Forsknings och kunskapsöversikten. Utifrån Forsknings och kunskapsöversikten presenteras först en historisk beskrivning av vilken roll handelsplatsen haft för staden och hur dess utveckling har påverkat det offentliga livet i denna. Sedan belyses den offentliga platsens roll som mötesplats och hur den kan bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Vidare så framhålls de teorier gällande gestaltning av offentliga platser som kan tillhandahållas vid utformandet av ett centrum för att skapa möjligheter att mötas. Teorierna sammanfattas till riktlinjer för att ”röra sig” och att ”uppehålla sig” som används som analysredskap för mötesplatserna i Hjo centrum. I fallstudien för Hjo centrum analyseras och inventeras mötesplatser. Genom en sammanslagning av inventeringar kring mötesplatser och Lynch analysen med Paths och Nodes, går det att urskilja vilka platser i centrum där mest aktivitet äger rum. I dessa så kallade fokuspunkter finns således bäst underlag för möjlighet till möte enligt analyserna. En fördjupad analys görs över tre av dem; Torget, Hamngatan och Korsningen/ Bangatan. I resultat och slutdiskussion framhålls problematiken med att upprustningen av den fysiska miljön skulle innebära att dess funktion som mötesplats stärks. Riktlinjerna för att ”röra sig” och för att ”uppehålla sig” appliceras på de utvalda mötesplatserna och visualiseras genom en illustrationsbild. Om platsen sedan används av fler som mötesplats visar inte resultatet. Dock finns det kanske bättre förutsättningar för möten genom att förbättra människors möjligheter att röra sig och att uppehålla sig på en plats? Oavsett vilket, undersöker denna kandidatuppsats om och på vilket sätt det skulle vara möjligt, med förhoppningen om att det kan leda till ökad social hållbarhet i den lilla staden.

 • 560.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Gunnarsson, Nina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Argument för och emot privat sjukvård2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Titel: Argument för och emot privat sjukvård – scenario för framtidens sjukvård vid ett eventuellt maktskifte Författare: Jessica Andersson, Nina Gunnarsson Handledare: Thomas Danborg Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 10 poäng Syfte: Syftet är att beskriva problemet med privatisering av sjukvården genom att analysera argument för och emot sjukvård i privat regi och framställa ett scenario om framtidens sjukvård med hjälp av partiprogram. Metod: Grounded-theory-metoden som är kvalitativ och innebär att man kategoriserar sekundär data som man fått fram för att få en fullständig kartläggning. Slutsatser: Marknaden för privata aktörer kommer att öka vid ett eventuellt maktskifte.

 • 561.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Zammal, Natalie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Endometrios: Den dolda folksjukdomen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. I Sverige drabbas uppskattningsvis var tionde kvinna i fertil ålder av endometrios, men det kan dröja uppemot sex-tio år innan diagnosen fastställs. Endometrios kan ge upphov till bland annat svåra smärtor och infertilitet. Aktuellt forskningsläge visar att kompetensen bland hälso- och sjukvårdpersonal är bristande vilket har en påverkan på den vård som ges till kvinnor med misstänkt eller fastställd endometriosdiagnos.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal vid endometrios.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex bloggar som analyserades enligt av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier; bra bemötande och dåligt bemötande som sammanfattas av fem respektive fyra underkategorier. Samtliga kvinnor hade upplevelser av dåligt bemötande från sjukvårdspersonal vilket påverkade dem negativt både psykiskt och fysiskt. Kvinnorna ansåg sig till stor del ha blivit misstrodda och inte tagna på allvar vilket hade konsekvenser för deras självkänsla och tro på vården. En annan konsekvens av dåligt bemötande var att de drog sig från att söka hjälp vilket orsakade onödigt lidande och deras vardag påverkades negativt. Resultatet visar också upplevelser av bra bemötande där kvinnorna upplevt att de blivit förstådda och bekräftade vilket ingav dem hopp och framtidstro. Av resultatet framkom att omhändertagandet från sjuksköterskan spelar roll för hur kvinnorna hanterade den påverkan som endometriosen har.

  Slutsats: Då denna patientgrupp till största del söker sig till vårdcentraler och akutmottagningar för sina symtom är sjuksköterskan bland de första de knyter kontakt med. Av resultatet framkommer det att sjuksköterskans förhållningssätt bör vara i enlighet med Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori. Resultatet visar tydligt hur kvinnor som söker vård önskar bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonalen. I enlighet med Travelbee’s teori är omvårdnad att hjälpa den lidande människan att finna mening och hopp i sin situation genom att etablera en tillitsfull och förtroendefull relation med patienten.

 • 562.
  Andersson, Johan
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Andersson, Peter
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Konceptlösning för upptagning av kabel ur karusell2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In collaboration with Semcon Karlskrona, a conceptual solution regarding withdrawal of cable from a carousel was developed. The diameter of the cable were 300 mm and its weight were 160 kg/m. By brainstorming, a number of draft was conceived whereof one were chosen by Pugh's concept screening.

  The solution was an arm supported by a framework construction. The end of the arm is bent to match the minimum bending radius of the cable. The arm is capable to translate sideways by a puck located in runners. These runners are coated by the plastic material Robalon to achieve a good sliding surface. The translation will be made possible by using a wire and a a winch. At the back edge of the arm a hinge were attached, allowing rotation around the supporting pillar. At the centre och the carousel, an axis is located which will be used to fasten the centre pillar against.

  All of the bars that are used in the construction are hotrolled rectangular hollow sections as these are seen to be advatageuos from a manufacturing perspective. The dimensions of the construction was determined regarding buckling, compression, tension and shear. As were the welded and screwed joints.

 • 563.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Andersson, Lovisa Lundberg
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Föräldrars upplevelser av sjuksköterskans stöd under barnets diagnos och behandling vid cancer2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När ett barn insjuknar i cancer påverkas inte bara en individ av sjukdomen, utan hela familjen berörs. För barnet är föräldrarna det mest betydande stödet, men ofta upplever föräldrar att de inte är tillräckligt starka känslomässigt för att kunna stödja sitt barn. Föräldrarna är mycket sårbara under barnet diagnos och behandling varav sjuksköterskans stöd är av stor betydelse. Emellertid upplever föräldrarna många gånger att stödet är otillräckligt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser av sjuksköterskans stöd under barnets diagnos och behandling vid cancer. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio artiklar kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2006) protokoll för kvalitativa metoder varefter en innehållsanalys av det inhämtade materialet gjordes enligt beskrivning av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Resultatet organiserades under tre kategorier: kommunikationens betydelse som stöd för föräldrar, betydelsen av ett bra bemötande och en förtroendefull relation samt föräldrars behov av att känna sig involverade. Det framgick av resultatet att föräldrars upplevelser angående sjuksköterskans stöd var individuellt upplevt och därför mycket varierande. Somliga föräldrar upplevde stödet positivt till följd av god kommunikation, en nära relation till sjuksköterskan och delaktighet under barnets diagnos och behandling. Åtskilliga föräldrar upplevde emellertid stödet negativt och på grund otillräcklig information, tidsbrist, en otrygg relation till sjuksköterskan och utanförskap. Slutsats: Föräldrar till barn som insjuknat i cancer upplever att sjuksköterskans stöd har en avgörande betydelse under barnets diagnos och behandling, Hur sjuksköterskans stöd upplevs är emellertid individuellt och varierande. Sjuksköterskans stöd upplevs både positivt och negativt, varav de föräldrar som uppfattar stödet negativt upplever psykiska påfrestningar som riskerar att medföra allvarlig inverkan på föräldrarnas hälsa och förmåga att ge sitt barn optimalt stöd. Familjecentrerad vård som utgör en viktig del i barnsjukvården kan med hjälp av den här litteraturstudien uppmärksammas ytterligare.

 • 564.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Börjesson, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Anhörigvårdarens upplevelse av att vårda en vuxen närstående palliativt i hemmet: En litteraturstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Belastningen på sjukhusen beräknas öka, på så vis kan allt mer vård komma att utföras i hemmen. Många väljer även att vårdas hemma med anhöriga som vårdare. Anhörigvårdare är en viktig resurs vid palliativ vård i hemmet eftersom de ständigt kan finnas tillhands för sin närstående. Det är därför av stor vikt att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin närstående palliativt i hemmet vilket bidrar till ökad förståelse för deras situation. Syfte: Att beskriva anhörigvårdarens upplevelse av att vårda en vuxen närstående palliativt i hemmet. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar vilka har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Anhörigvårdare upplevde frustrerande isolering i hemmet på grund av att de ständigt behövde finnas tillhands, detta bidrog till utmattande trötthet. Bristande information och vägledning från sjuksköterskan upplevdes kunna leda till hjälplöshet i rollen som vårdare. Sjuksköterskans stöd och hjälp bidrog till trygghet och säkerhet i rollen som anhörigvårdare. Många anhörigvårdare ansåg att det var en naturlig uppgift att vårda sin närstående. Slutsats: Detta arbete ger en ökad förståelse för anhörigvårdares situation när de vårdar en vuxen närstående palliativt i hemmet, vilket behöver tas i beaktan av sjuksköterskan i det dagliga arbetet. Den nya kunskapen kan användas när sjuksköterskan planerar stöd och hjälp till anhörigvårdare. Det stödet som erbjuds av sjuksköterskan behöver utgå från personcentrering där anhörigvårdarens målsättningar respekteras och sjuksköterskan strävar till att uppnå partnerskap med anhörigvårdare.

 • 565.
  Andersson, Jon
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Lindström, Birgitta
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stöd vid övervikt och fetma2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är idag ett världsomspännande hälso- och omvårdnadsproblem där sjuksköterskan har en stödjande och motiverande uppgift för att hjälpa personer hantera samt klara av en livsstilsförändring som leder till viktminskning. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans stöd vid personens livsstilsförändring i samband med viktnedgång. Metoden som används är litteraturstudie. Resultatet visar på att sjuksköterskan har en betydande roll vid personens livsstilsförändring när det gäller att bistå med stöd. Genom att basera en relation på tillit kan sjuksköterskan och personen tillsammans skapa de mål som möjliggör personens livsstilsförändring. Vidare visar Resultatet att sjuksköterskan bör fokusera på personens kroppsuppfattning för att motivera personen till en livsstilsförändring som leder till viktminskning. I diskussionen framkommer vikten av att sjuksköterskan förstår personens motiv till viktminskning och utgår från detta då stöd och motivation skall ges.

 • 566.
  Andersson, Jonas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Silhouette-based Level of Detail: A comparison of real-time performance and image space metrics2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context. The geometric complexity of objects in games and other real-time applications is a crucial aspect concerning the performance of the application. Such applications usually redraw the screen between 30-60 times per second, sometimes even more often, which can be a hard task in an environment with a high number of geometrically complex objects. The concept called Level of Detail, often abbreviated LoD, aims to alleviate the load on the hardware by introducing methods and techniques to minimize the amount of geometry while still maintaining the same, or very similar result.

  Objectives. This study will compare four of the often used techniques, namely Static LoD, Unpopping LoD, Curved PN Triangles, and Phong Tessellation. Phong Tessellation is silhouette-based, and since the silhouette is considered one of the most important properties, the main aim is to determine how it performs compared to the other three techniques.

  Methods. The four techniques are implemented in a real-time application using the modern rendering API Direct3D 11. Data will be gathered from this application to use in several experiments in the context of both performance and image space metrics.

  Conclusions. This study has shown that all of the techniques used works in real-time, but with varying results. From the experiments it can be concluded that the best technique to use is Unpopping LoD. It has good performance and provides a good visual result with the least average amount of popping of the compared techniques. The dynamic techniques are not suitable as a substitute to Unpopping LoD, but further research could be conducted to examine how they can be used together, and how the objects themselves can be designed with the dynamic techniques in mind.

 • 567.
  Andersson, Julia
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa: En litteraturstudie som belyser anhörigas känslor och upplevelser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 1980- talet har det psykiska välbefinnandet bland befolkningen försämrats. Socialstyrelsen började göra mätningar av folkhälsan i Sverige i slutet av 1980- talet och sedan dess har ängslan, oro och ångest ökat bland ungdomar i åldrarna 16-24 år. Även bland äldre har rapporter visat att psykisk ohälsa ökat. Anhöriga till psykiskt sjuka får bära en tung börda och har en viktig roll i förbättringen av den psykiskt sjuka personens liv. Syftet med studien var att belysa anhörigas känslor och upplevelser. Litteraturstudien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där data insamlats från självbiografisk litteratur. Analysen är gjord efter Granheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visar att anhöriga känner sig ensamma och har ett behov av att bli sedda. De känner även hopplöshet över sin situation och maktlöshet över mötet med vården. Anhöriga upplever också skuld i den anhörigas sjukdom och skamlighet inför den psykiskt sjuka personen. De har svårt att förstå sin situation men kan med tiden acceptera den psykiskt sjuka familjemedlemmen för hennes eller hans tillstånd. Studien visar att ett bra samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal hade varit att föredra då detta hade gynnat både de anhöriga och den sjuka.

 • 568.
  Andersson, Jörgen
  Blekinge Institute of Technology, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Interaktiv arbetsbeskrivning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under framtagandet av nya produkter måste ett antal prototyper tillverkas för att verifiera konstruktionen. För en metodingenjör som tar fram reparationsmetoder innebär prototyptillverkning att tankar som växt fram under utvecklingsfasen kan provas för första gången på en fysisk produkt. Detta sker relativt sent i produktutvecklingen och eventuella ändringar som kan uppstå på grund av att servicevänlighet inte uppnås blir mycket kostsamma. Om däremot prototypen där metoderna verifieras för första gången är digital och detta sker tidigt blir kostnaderna för eventuella ändringar avsevärt mycket mindre. Modellen som ligger till grund för metodstudierna kan sedan används för att skapa ett utkast till service litteratur, detta medför att även den delen av slutprodukten kommer att vara i fas med övriga utvecklings avdelningar. Under detta projekt har en digital prototyp av en Scania motor använts för genomförandet av metodstudier. Dessa studier har resulterat i animationer och illustrationer som sedan använts i ett exempel av en dynamisk interaktiv arbetsbeskrivning, även den skapad under projektet. Användandet av digitala prototyper har resulterat i ett förtydligande av hur användbart 3D modeller är i produktutvecklingsprocessen. Under arbetets gång har delar av Fredy Ohlssons principer för produktutveckling använts. Under the development of new products a number of prototypes must be built to confirm the products construction and strength. For an engineer whose job is to create instructions for repairing methods, building a prototype means that new ideas can be tested for the first time. This often happens rather late in the development process which means that changes made because of lack of serviceability becomes expensive. If the prototype is digital and confirmation of serviceability is done early this cost can be reduced. This digital prototype can be used as a basis for creating images to increase the understanding of an instruction. During this project a digital prototype of a Scania engine has been made and used to create repairing methods. This studies results in animations and illustrations which has been used in an example of a dynamic interactive work instruction, created under this project. Applying digital prototypes in this project has resulted in a clarification of the benefits when using 3d models in the development process. During the work with the project parts of “The principles of product development” by Fredy Ohlsson has been implemented.

 • 569.
  Andersson, Karl
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Dackemyr, Elisabeth
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Teknikens Under: En problemrapport över arbetet på diariet, Regionens Hus i Mariestad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att en dator hänger sig, inte gör som man vill eller bara är obegriplig är inget nytt fenomen. Dock är detta en del av vardagen på diariet i Regionens Hus i Mariestad, där de tre registratorernas arbetsprocesser innehåller ett antal problem som bland annat är datorrelaterade. Rapporten beskriver arbetet på diariet, de problem som finns, vem som äger problemen, och innehåller också en diskussion runt de befintliga problemen. Rapporten tar upp allt från postöppning till sökfel i programmet Diabas och mycket annat som ingår i arbetet som registrator. De problem som finns i arbetet på diariet har hopat sig över registratorerna som känner att det inte finns någon självklar part som de kan vända sig till för att få hjälp. Känslan av maktlöshet är alltid närvarande i arbetet när registratorernas datoriserade hjälpmedel inte gör som de vill. Rapporten är ett steg i att kartlägga problemen och vem som äger dem, och avsedd att bli en hjälp för registratorerna.

 • 570.
  Andersson, Karolin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gillerud, Anna Wallin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Att leva med en stomi: Personers erfarenheter av den förändrade vardagen2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som lever med en stomi upplever vanligen en förändrad vardag. Det kan vara förändringar som hur de hanterar stomin, hur de agerar i sociala situationer samt hur de upplever sin kropp. Mer forskning inom området skulle kunna bidra till att personer som lever med en stomi får det lättare att hantera både stomin och den förändrade vardagen. Syfte: Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av den förändrade vardagen hos personer som lever med en stomi. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Sju vetenskapliga artiklar granskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: I resultatet framkom det att personer som levde med en stomi hade problem att både hantera och acceptera stomin och den förändrade vardagen. Det fanns även problematik kring den förändrade kroppsbilden som stomin medförde. Känslorna kring hur det sociala livet begränsades av stomin var i många fall besvärande och innebar att bland annat sexlivet försämrades. Slutsats: Det var viktigt för personer som levde med en stomi att lära sig att acceptera och hantera sin stomi för att få ett så bra liv som möjligt.

 • 571.
  Andersson, Katarina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gustafsson, Maria
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Stroke – även den anhöriges sjukdom: En litteraturstudie baserad på anhörigas upplevelser av sjuksköterskors stöd2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke kan innebära en omställning, inte bara för personen som insjuknat utan även för anhöriga. Sjuksköterskor bör därför ge stöd till anhöriga för att de ska kunna hantera den nya situationen som kan uppstå. Dagens sjuksköterskor har inte tillräcklig kunskap om anhörigas behov och det kan leda till att anhöriga inte får det stöd dem behöver. Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av sjuksköterskors stöd under sjukhusvistelsen, i samband med att en närstående insjuknat i stroke. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Informativt stöd och emotionellt stöd. Det framkom även fem underkategorier: Att inte få all information, behov av allmän information, önskan om individanpassad information, vara tvungen att hitta egna informationsvägar och önskan om större delaktighet i vården. Slutsats: Det framkom att många anhöriga upplevde brister i stödet från sjuksköterskor. Det hade därför varit av intresse att i framtida forskning undersöka sjuksköterskors syn på varför stödet brister och på så sätt kunna förbättra stödet till anhöriga.

 • 572.
  Andersson, Katarina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Könönen, Eva
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Vårdarens möten med patienter som vårdas i livets slutskede2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hur döende har vårdats har sett olika ut genom historien. Allt från vård i hemmet till vård på hospicesjukhus. Det är viktigt att bemöta den döende på ett sådant sätt så att dennes sista tid blir så god som möjligt. Detta kan vara svårt med tanke på hur mycket känslor som dinns med i mötet med patienten i livets slutskede och vårdaren. Syftet med denna studie var att belysa detta möte. Metoden författarna valde var att analysera sju kvalitativa artiklar som alla, på något sätt, handlade om den palliativa vården. Artiklarna analyserades utifrån Polit och Hunglers metod. Som omvårdnadsteori har författarna valt Jean Watson. Resultat: Det är mycket känslor involverat när en patient får veta att han/hon är döende. Oftast går patienten igenom olika känslostadier med bland annat förnekande, ilska och rädsla innan patienten kommer till ett accepterande. Under denna period kan det vara svårt att vara vårdare till dessa patienter. De vårdare som läst på och arbetat med den palliativa vården har lättare för att ta itu med de problem som uppstår. Det är viktigt att som vårdare vara ärlig och våga beröra patienten. Vårdaren måste se till hela patienten. Tid var en bristvara för vårdaren. Slutsats: Vårdaren kan förbereda sig genom att vara påläst inom ämnet. Mer litteratur borde finnas lättillgänglig på arbetsplatserna. Mer tid måste finnas för att läsa litteratur och för att vårda den palliativa patienten. Erfarenhet är inte en garanti för ett bra bemötande.

 • 573. Andersson, Katrin
  Utvärdering av Projektet Nätverk Aspö2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet Nätverk Aspö har bedrivits under tiden januari 2004 till december 2005. Hösten 2005 beslutades att en extern utvärdering av projektet skulle utföras. Ett beslut som fattades av Näringslivsenheten, Karlskrona kommun tillsammans med projektets finansiärer. Utvärderingen fokuserar dels om projektet lyckats nå uppsatta mål, dels hur projektdeltagarna upplevt projektet samt vilken betydelse det har haft för deltagarna att ingå i projektet. Utfallet av utvärderingen ska användas som utgångspunkt för bildandet av nya nätverk gällande kvinnliga företagare i Karlskrona kommun.

 • 574.
  Andersson, Katrin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Kristiansson, Eleonor Björklund och Sara
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  The importance of economy and emotions for temporary workers' striving towards permanent work2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Temporary employees enjoy the varying work that the temp branch can give them. That is why they stay in the business. Affinity with colleagues, aspirations to personal development, higher wages and participation in social events in a company are reasons for them to appreciate a permanent work. We are able to conclude that social relationships not are of greater importance to work satisfaction than income and standard of living.

 • 575.
  Andersson, Katrin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Larsson, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  Svennarp, Anja
  Blekinge Institute of Technology, Department of Business Administration and Social Science.
  IT-företagens syn på betydelsen av Social kompetens vid rekrytering till olika tjänster2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning Titel: IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid rekrytering till olika tjänster. Författare: Katrin Andersson, Camilla Larsson och Anja Svennarp Handledare: Göran Alsén och Eva Wittbom Problem: Det finns både forskare och författare som uttalar sig om att social kompetens blir allt viktigare som ett krav vid anställning. Kan det finnas ett mönster i hur viktig social kompetens är för IT-företag som använder sig mycket av teamwork? · Hur stor betydelse har den sociala kompetensen vid rekrytering till olika tjänster i IT-företag? Syfte: Att skapa en klarare bild av IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid rekrytering till olika tjänster. · Huvudsyftet är att se hur IT-företagen prioriterar social kompetens i förhållande till utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet mellan tjänsterna programmerare, systemutvecklare och säljare. · Delsyftet är att skapa förståelse för hur rekryteringsprocessen går till i IT-företagen för att kunna fånga den sociala kompetensens betydelse vid rekrytering. Metod: För att kunna nå vårt syfte har vi använt oss av en kvantitativ metod, utförd på individnivå. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med en enkät som underlag. Slutsats: Social kompetens är viktigare hos säljaren än hos programmeraren och systemutvecklaren. Däremot arbetar programmeraren och systemutvecklaren mer i team än vad säljaren gör. Extern rekrytering är det som mestadels förekommer och den personliga kontakten har stor betydelse vid rekrytering. Vanligtvis deltar tre personer från företaget i rekryteringsprocessen. De små företagen använder rekryteringskonsulter och test mindre än de större företagen.

 • 576.
  Andersson, Klara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Hassan, Monia
  Blekinge Institute of Technology.
  Varför är munvård en försummad omvårdnadsåtgärd?: En integrerad litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Munhälsan är en viktig grundläggande del i individens hälsa och välbefinnande. Regelbunden munhygien ger en bättre självkänsla samt god livskvalité oavsett ålder eller kön. Inom hälso- och sjukvården stöter sjuksköterskan på många som är i behov av stöd gällande munvård. Konsekvenserna av utebliven munvård kan vara vårdskador, sjukdomar och onödigt lidande som kan hota patientsäkerheten. Trots att munvård är en viktig grundläggande del i omvårdnadsarbetet påvisas det att sjuksköterskans följsamhet rådande munvård uteblir av olika skäl.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som kan medföra utebliven munvård hos patienter inom hälso- och sjukvården ur ett sjuksköterskeperspektiv.

  Metod: Studien genomfördes som integrerad litteraturstudie med en induktiv ansats och inkluderade studier med kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod. Tolkningen av analysen utfördes manifest med latenta inslag.

  Resultat: Föreliggande studies resultat belyser olika faktorer som kan medföra utebliven munvård hos patienter inom hälso- och sjukvården. Faktorerna som framkom är sjuksköterskans okunskaper, organisationens kultur, sjuksköterskans attityder och resursbrist

  Slutsats: Sjuksköterskan saknar formell kompetens och behöver utbildning inom munvård då detta är en försummad omvårdnadsåtgärd. Framtida forskning behöver uppmärksamma området samt utökas då munvård är ett grundläggande omvårdnadsbehov som behöver prioriteras bättre inom hälso- och sjukvården. Tandvården bör på sikt ses som en integrerad del av hälso- och sjukvården för att bibehålla det hälsofrämjande arbetet.

 • 577. Andersson, Kristina Stefanovic
  et al.
  Brandt, Eva
  Lindberg, Bodil
  Wester, Thomas
  Lintrup, Mats
  Vikten av mat i hemtjänsten2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  BAKGRUND: Måltiden kan vara en av få guldstunder i de äldres vardag. Vikten av mat och måltider samt undernäringsproblematiken har lyfts fram av vårdgivare, regering, vårdtagare själva och deras närstående. Förbättring efterfrågas, vilket kräver förändring. SYFTE * Undersöka kunskap och inställning hos personal i hemtjänst, hemsjukvård och biståndsbedömare till kost och nutrition med fokus på undernäring före och efter personalutbildning. * Undersöka kost och nutrition samt inställning till densamma före och efter personalutbildning hos vårdtagare i ordinärt boende med biståndsbeslutad måltidsservice och/eller matdistribution. * Testa nutritionsrutiner på vårdtagare i ordinärt boende med biståndsbeslutad måltidsservice och/eller matdistribution. METOD OCH MATERIAL: Projektet omfattade fyra hemtjänstgrupper i Malmö samt distriktsköterskor, chefer och biståndsbedömare knutna till dem. Utbildningen, innefattande fyra eftermiddagar, anordnades för 59 anställda. De ombads besvara en enkät kring kost och nutrition vid första och sista utbildningstillfället. Enkätsvar erhölls av 52 respektive 45 personal. Samtliga 63 vårdtagare i projektet intervjuades kring kost och nutrition, varav 48 vårdtagare även intervjuades vid projektslut. RESULTAT: Personalens kompetens avseende kost och nutrition före utbildningens start var redan god. Däremot ökade den upplevda kunskapen avseende kost och nutrition för sjuka äldre samt att bedöma nutritionsstatus, i hög grad. Vårdtagarna var till stor del nöjda med hjälpen från hemtjänsten beträffande mattjänst och mat. Vanligtvis åt vårdtagarna frukost, middag, kvällsmat samt ett till två mellanmål. Varm matlåda, som vårdtagarna erbjöds, var också den lösning som de föredrog framför lagad mat i hemmet och kyld matlåda. För de vårdtagare där hemtjänsten hjälpte till med kvällsmaten, utgjordes denna mestadels av färdigbredda smörgåsar. Så gott som all personal och var tredje vårdtagare ansåg att två lagade måltider dagligen ska erbjudas. Vårdtagarnas rapporterade kostintag påvisar att risk kan finnas för ett bristfälligt energi- och näringsintag. Det var närmare 30 procent av vårdtagarna som var underviktiga. Majoriteten av personalen instämmer helt eller delvis i att nutritionstillstånd ska bedömas på alla nya vårdtagare. Genomförd nutritionsbedömning låg till grund för eventuell nutritionsbehandling. I projektet har vårdtagare exempelvis erbjudits att följa med vid inköp, hjälp med mellanmål och gemensamma måltider. KONKLUSION: För att kunna klara sig själv och ha ett meningsfullt liv är förutsättningen bl.a. ett adekvat energi- och näringsintag. Måltiden får och ska ta tid i anspråk. Kost och nutrition bör prioriteras i ännu högre utsträckning av beslutsfattare i såväl Malmö som andra kommuner. Detta möjliggör för anställda att verka för att vårdtagare ska känna mat och måltidsglädje samt ha bästa möjliga nutritionstillstånd. Det är angeläget att ändra och utöka utbudet till kvällsmat, möjligheten att få biståndsbeslutade mellanmål och att systematiska och enhetliga kost- och nutritionsrutiner införs. Detta projekt påvisar att föreslagna förändringar är genomförbara. Förändringarna är av stor betydelse för alla vårdtagare i allmänhet och för undernärda vårdtagare i synnerhet.

 • 578.
  Andersson, Lars
  Blekinge Institute of Technology, School of Computing.
  Inblick i fenomenet webbskrapning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande kandidatarbete har till syfte att undersöka fenomenet Webskrapning. Webbskrapnings-program (också kända som Web Wanderers, Crawlers, Spiders eller skrapare) är program som söker igenom webben automatiskt för att extrahera information från webbsidor. Ett exempel på web skrapning är när ett företag samlar in data om prissättningar på en vara eller en tjänst och sen använder informationen för att producera billigare erbjudanden. Detta ger företaget en fördel så att de kan fokusera mera på att marknadsföra sin sida/tjänster. Utöver detta så blir de utsatta företagens servrar också hårt belastade med trafik (skrapning) från ”icke kunder”. Efter att ha genomsökt både akademiska och allmänna källor via informationsinsamling, av denna information så dras slutsatsen att man inte fullt ut kan hindra skrapning av hemsidor. Detta på samma sätt som man inte fullt ut kan hindra någon IT-attack, det finns inga 100 % vattentäta system. Av utfallet ifrån informationssökningen var det bara ett akademiskt arbete, av de hundra, som genomsöktes som hade inriktat sig på att förhindra skrapningsbotar.

 • 579.
  Andersson, Lena
  et al.
  Department of Geriatrics, Piteå Älvdal Hospital.
  Burman, Marie
  Department of Orthopaedics, Piteå älvdal Hospital.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Omvårdnad.
  Experiences of caretime during hospitalization in a medical ward: older patients' perspective2011In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 25, no 4, p. 646-652Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  he population is ageing the world over, and there is an increasing prevalence of chronic illness and complex conditions. Older people are at greater risk of having several complications than the general population, leading to more time spent in hospital and an increased risk of readmission. The most specific need of older patients is often the multiple need of care. The aim of this study was to describe older patients’ experiences of caretime during a hospitalization in a medical ward. Data were collected with semi-structured interviews with nine older patients, and analysed using qualitative thematic content analysis. The analysis resulted in two themes and five categories. The results show that caretime during hospitalization includes a lot of waiting and that patients manage the waiting in different ways. The results also point out the importance of patients developing good relationships with professionals since good relations creates feelings of security and can reduce anxiety and fear during a hospital stay. The patients pointed out the importance of being more involved in their own care and asked for more detailed information about the hospital stay. The results revealed that information makes patients’ more secure and safe during a hospitalization and makes them participate and affect their own care and treatment more.

 • 580.
  Andersson, Lina
  Blekinge Institute of Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning.
  Piteå Grönplan- med de sociala aspekterna i fokus2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete behandlar Piteås grönområden och vattenrum med fokus på Boverkets beskrivning av de sociala aspekterna, vilket menas hur vi människor använder stadens gröna rum. De ekologiska och kulturella aspekterna beskrivs dock även i examensarbetet, detta för att påvisa den samlade vikten av en stads gröna områden. Piteås grönområden har avgränsats till stadsnära rekreationsområden i form av stråk, motionsspår och friluftsområden samt vattenrum och parker. Examensarbetet innefattar även hur dessa ser ut och används vintertid. Genom inventering och analys av Piteås grönområden har det utkristalliserats vilka platser som bör få en ny utformning och nya användningsområden, nya förslag har därför utarbetats för dessa. Grönplanen innehåller även ett avsnitt om betydelsen av ljussatta miljöer i staden, och hur dessa kan göra att människor i större utsträckning rör sig utomhus under kvällstid.

 • 581.
  Andersson, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Software Engineering.
  Evaluation of HMI Development for Embedded System Control2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Context:The interface development is increasing in complexity and applications with a lot of functionalities that are reliable, understandable and easy to use have to be developed. To be able to compete, the time-to-market has to be short and cost effective. The development process is important and there are a lot of aspects that can be improved. The needs of the development and the knowledge among the developers are key factors. Here code reuse, standardization and the usability of the development tool plays an important role which could have a lot of positive impact on the development process and the quality of the final product. Objectives: A framework for describing important properties for HMI development tools is presented. A representative collection of two development tools are selected, described and based on the experiences from the case study its applicability is mapped to the evaluation framework. Methods: Interviews were made with HMI developers to get information from the field. Following that, a case study of two different development tools were made to highlight the pros and cons of each tool. Results: The properties presented in the evaluation framework are that the toolkit should be open for multiple platforms, accessible for the developer, it should support custom templates, require non-extensive coding knowledge and be reusable. The evaluated frameworks shows that it is hard to meet all the demands. Conclusions: To find a well suited development toolkit is not an easy task. The choice should be made depending on the needs of the HMI applications and the available development resources.

 • 582.
  Andersson, Linda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sederström, Sarah
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser vid diagnosen bröstcancer: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen bland kvinnor i Sverige och i övriga världen. Beskedet om diagnosen bröstcancer kan upplevas som en livshotande sjukdom som kan orsaka lidande och förändringar i personens livsvärld samt utlösa en rad starka känslomässiga upplevelser. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser vid nydiagnostiserad bröstcancer från diagnosbeskedet och fram till behandling. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna hittades i databaserna CINAHL och Medline. Sökningen kompletterades även med manuell sökning. Artikelanalysen genomfördes enligt en modell tolkad av Granheim och Lundman. Artikelanalysen resulterade i fyra huvudkategorier och sex subkategorier. Av artiklarna framkom bland annat att kvinnorna upplevde chock i samband med diagnosbeskedet och en stark rädsla för att dö. Kvinnorna upplevde att deras andlighet ökade och genom Gud bearbetade de sorgen. Stödet som kvinnorna upplevde, både känslomässigt och praktiskt, var viktigt för att orka kämpa mot sjukdomen och att undvika depression. Kvinnorna upplevde att bröstcancern utgjorde en stor förändring i deras liv och gav dem ett nytt sätt att se på livet. Upplevelserna kvinnorna kände i samband med diagnosbeskedet drabbar individen både psykiskt och socialt. För att kunna förstå deras upplevelser krävs att man belyser deras livsvärd genom att professionellt bemötande och även tillgodose deras behov.

 • 583.
  Andersson, Lisbeth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Claesson, Carina
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskans bemötande av kvinnor med förändrad kroppsbild på grund av förlust av bröst i samband med bröstcancer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Känslan av att ha förlorat ett bröst kan vara svår för kvinnan att bearbeta, på grund av att kvinnobröstet anses vara det absolut feminina. Sjuksköterskans bemötande är av betydelse för hur kvinnan hanterar situationen. En god kommunikation är en del i vårdandet för att kunna ge den informationen kvinnan önskar och behöver. syftet med studien var att belysa sjuksköterskans bemötande av kvinnor med förändrad kroppsbild på grund av förlust av bröst i samband med bröstcancer. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet visar att sjuksköterskans information och relation till kvinnan var av avgörande betydelse för att kvinnan skulla kunna bearbeta och acceptera förlusten av sitt bröst. Det stöd som sjuksköterskan kunde bistå med ansågs spela en betydelsefull roll för kvinnans bearbetning av den förändrade kroppsbilden. I diskussionen framkom att den information som sjuksköterskan bistod med var värdefull under förutsättning att informationen gavs på ett sådant sätt att den enskilda individen gavs möjlighet att ta del av informationen. Genom att sjuksköterskorna bistod kvinnor och deras närstående med stöd, medförde detta att kvinnan fick lättare att bearbeta förlusten av sitt bröst. Travelbee menar, att empatiska sjuksköterskor förstår vad den andre individen går igenom, men det krävs att sjuksköterskan har ett öppet sinne för att förstå och uppskatta individens situation.

 • 584.
  Andersson, Lukas
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Creative Technologies.
  Comparison of Anti-Aliasing in Motion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Aliasing is a problem that every 3D game has because of the resolutions that monitors are using right now is not high enough. Aliasing is when you look at an object in a 3D world and see that it has jagged edges where it should be smooth. This can be reduced by a technique called anti-aliasing.

  Objectives. The object of this study is to compare three different techniques, Fast approximate anti-aliasing (FXAA), Subpixel Morphological Anti Aliasing (SMAA) and Temporal anti-aliasing (TAA) in motion to see which is a good default for games.

  Methods. An experiment was run where 20 people participated and tested a real-time prototype which had a camera moving through a scene multiple times with different anti-aliasing techniques.

  Results. The results showed that TAA was consistently performing best in the tests of blurry picture quality, aliasing and flickering. Both SMAA and FXAA were only comparable to TAA in the blur area of the test and falling behind all the other parts.

  Conclusions. TAA is a great anti-aliasing technique to use for avoiding aliasing and flickering while in motion. Blur was thought to be a problem but as the test shows most people did not feel that blur was a problem for any of the techniques that were used.

 • 585.
  Andersson, Lukas
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Pålsdotter, Hedda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health.
  Andningen styr mitt liv: En litteraturstudie om hur det är att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom har ökat sedan 1970-talet och idag lever 400 000 - 700 000 personer med sjukdomen. År 2020 beräknas sjukdomen vara den tredje största dödsorsaken i världen. Den vanligaste orsaken till att få KOL är tobaksrökning vilket gör att personer ofta skuldbelägger sig över att sjukdomen är självorsakad. Personer som fått KOL kommer att leva med sjukdomen resten av livet. Personer med KOL upplever oftast inte sjukdomen på samma sätt som andra personer då upplevelser är individuella. Sjukdomen upplevs på olika sätt då individuella erfarenheter och kunskaper spelar in i hur väl personerna lyckas leva med sin sjukdom. Eftersom personerna upplever sjukdomen på olika sätt är det viktigt att arbeta personcentrerat. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design användes där 13 vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet. Innehållsanalysen genomfördes genom användning av Graneheim och Lundmans artikel där de beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys går till. Resultat: Det framgick att andningen spelade en central roll i livet. Den försämrade andningen gjorde att personerna inte kunde göra vad de ville och upplevde att den styrde hela livet. Det framkom att personer med sjukdomen upplevde att de inte vet hur framtiden blir och var därför oroliga och rädda för sjukdomsutvecklingen. Personerna upplevde en ensamhet där varken vårdpersonal, vänner eller anhöriga förstod deras situation. En del valde då att isolera sig vilket fick ytterligare följder som till exempel depression. Slutsats: Andningen styr hela personens liv. Eftersom personerna upplevde ensamhet är det viktigt att vårdpersonal informerar anhöriga om sjukdomen då det förekommer okunskaper rörande sjukdomen. Personer upplever att deras identitet förändras och att de är i behov av andra. Det är viktigt att ge dem den hjälp de behöver samtidigt personcentrerad vård tillämpas för att personen ska vara delaktig i sin vård.

 • 586.
  Andersson, Madelene
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Systemutveckling i praktiken: konsten att tillmötesgå den okända användarens krav2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT System development has become more and more concentrated on development for the Web and this has resulted in larger target groups. It will most surely continue to be so considering that the Web will be the infrastructure of business and services in the future. A big target group involves that the owner of a system can earn a lot of money from the paying users, but that assumes that the system can meet user needs. If a system on the Web does not satisfy the user?s demands then they will use the competitor?s system instead because it is only a mouse-click away. That is why the business, already during the development process, has to take the role of the users seriously. Even if all users cannot take part in the process at least some users can and it would be a shame not to take advantages of this kind of expert knowledge. This report describes how a system development project can be practised and how a developer can do to satisfy each user?s requirements even though he or she are not specified, and also why a useful system is classified as an investment in the future.

 • 587.
  Andersson, Magnus
  Blekinge Institute of Technology.
  Sökmotoroptimering med analysverktyg2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 588.
  Andersson, Magnus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Östra stranden - En ny stadsdel i den historiska staden Sölvesborg: (Alternativt förslag till exploatering av planområdet Ljungaviken)2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om en stadsdels exploatering i förhållande till staden som den skiljs från genom ett vattenrum. Stadsdelens placering gör att det är ett avstånd till stadskärnan där alla funktioner såsom handel, service, kommunikationer, nöjen och restauranger med mera finns.

  Regionförstoringen ställer krav på mindre orter och småstäder när avstånd mäts i tid istället för kilometer, samtidigt som kraven på attraktiva boende- och livsmiljöer ständigt ökar i konkurrensen om nya invånare. Förhållandet mellan stad och land är en faktor som spelar stor roll i utvecklingen av de städer och orter som inte är dominerande i regionen.

  Sölvesborg är en småstad med medeltida rötter i Blekinge län som har haft en stor nedgång i sitt näringsliv när den stora arbetsplatsen på orten lade ner under 1980-talet. Sölvesborgs kommun ligger i en expansiv region med stora arbetsgivare i de kringliggande kommunerna vilket har lett till att stora delar av befolkningen pendlar ut ur kommunen för att arbeta. Staden är en trädgårdsstad, som ligger på Sölvesborgsvikens västra sida, som lockar med ett attraktivt boende med närhet till både skog och skärgård. Sölvesborg har goda kommunikationer och flera större städer i närheten.

  För att kunna locka till sig flera invånare har beslut fattats att ett område på den östra sidan av Sölvesborgsviken exploateras. Det innebär att den historiskt sett obebyggda delen av viken skall bli en del av staden. Kommunen har upprättat en detaljplan för ett bostadsområde som har döpts till Ljungaviken och förbinds till staden med en gång- och cykelbro över vattenrummet.

  Jag har valt att analysera kommunens planförslag med hjälp av en ortsanalys som innehöll delar som geografi, karaktär, historia, funktioner, trafikstruktur, bebyggelsestruktur med mera samt en SWOT-analys gav sedan ett antal slutsatser som har legat till grund för mitt planförslag för stadsdelen.

  I planförslaget har det förts ett resonemang om förhållandet mellan stad och land, samt husr stadsdelen kan knyta an till den befintliga bebyggelsen så att det inte skapas barriärer annat än dde geografiska som redan finns. Vilken karaktär stadsdelen skall ha är en annan grundläggande fråga som behövde besvaras. Likaså hur stadsdelen skall möta sina omgivningar och de andra bebyggelseområdena i som finns i dess närhet har lett till resonemang om både strukturen på bebyggelsen och  grönområdena. De slutsatser som ortsanalysen avslöjade gav mig förutsättningar att utveckla stadsdelen i en annan riktning än vad kommunen har gjort vilket innebär att jag har skapat en stadsdel som har fler funktioner än vad som detaljplanen medger. Likaså har planförslaget en stadsmässighet och en koppling till omgivningarna som saknas i kommunens förslag.

  Jag hoppas att detta arbetet skall ses som ett diskussionsunderlag för hur stadsdelar i perifera lägen skall utvecklas.

 • 589.
  Andersson, Marcus
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bara en välkomstgrej?: Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier får en allt viktigare roll i samhället. Detta gäller även för organisationer och där implementerandet av dessa medier innebär att kommunikationen med organisationens medlemmar övergår från att vara en monolog till att istället anta formen av en dialog. En av dessa organisationer som nyligen börjat använda sociala medier är Svenska kyrkan. Detta är en organisation som till stor del präglas av traditionellt tänkande, men som samtidigt har som mål att sprida sitt budskap. Enligt denna studies antagande styrs dock förhållningssättet till de sociala medierna av både hur man ser på lärande, men även hur man uppfattar teknikens påverkan på omvärldens utveckling. Syftet i denna undersökning har därför varit att ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utveckla kunskap om hur förhållningssättet till sociala medier hos de anställda inom Svenska kyrkan påverkas av det sätt som dessa erfar sitt lärande och teknikens betydelse i sin omvärld. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats genomfördes, där fem anställda i en liten församling intervjuades med en interview guide approach. Resultatet av denna studie pekar på att de anställda inom den studerade församlingen inte till fullo tänker på lärande i termer som kan relateras till de pedagogiska möjligheter som sociala medier erbjuder, samt att de inte heller anser att ny teknik spelar en central roll i omvärldens utveckling. Detta resulterar i ett förhållningssätt som försvårar för de anställda att till fullo utnyttja sociala medier i arbetet att sprida sitt budskap och där en viktig bidragande orsak till detta ansågs vara de anställdas syn på cyberrymden som något frånskilt den fysiska rymden.

 • 590.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Nilsson, Alexander
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Improving Integrity Assurances of Log Entries From the Perspective of Intermittently Disconnected Devices2014Student thesis
  Abstract [en]

  It is common today in large corporate environments for system administrators to employ centralized systems for log collection and analysis. The log data can come from any device between smart-phones and large scale server clusters. During an investigation of a system failure or suspected intrusion these logs may contain vital information. However, the trustworthiness of this log data must be confirmed. The objective of this thesis is to evaluate the state of the art and provide practical solutions and suggestions in the field of secure logging. In this thesis we focus on solutions that do not require a persistent connection to a central log management system. To this end a prototype logging framework was developed including client, server and verification applications. The client employs different techniques of signing log entries. The focus of this thesis is to evaluate each signing technique from both a security and performance perspective. This thesis evaluates "Traditional RSA-signing", "Traditional Hash-chains"', "Itkis-Reyzin's asymmetric FSS scheme" and "RSA signing and tick-stamping with TPM", the latter being a novel technique developed by us. In our evaluations we recognized the inability of the evaluated techniques to detect so called `truncation-attacks', therefore a truncation detection module was also developed which can be used independent of and side-by-side with any signing technique. In this thesis we conclude that our novel Trusted Platform Module technique has the most to offer in terms of log security, however it does introduce a hardware dependency on the TPM. We have also shown that the truncation detection technique can be used to assure an external verifier of the number of log entries that has at least passed through the log client software.

 • 591.
  Andersson, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Backman, Linda-Marie
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård i livets slutskede i hemmet syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienten och anhöriga, genom att förebygga och lindra lidandet. Vård i livets slutskede bygger på en tanke om att patienten ska få uppleva största möjliga livskvalitet till slutet. vård av döeende i hemmet kräver stor erfarenhet av sjuksköterskan och vana att handskas med den breda problematik som kanföreligga. 

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors uppleveler av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet. 

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, med kvalitativ design. Data samlades in genom tio vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys för kvalitativa studier. 

  Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: Att bli känslomässigt påverkad, Teamets betydelse och Otillräcklighet. Sjukskötrskor upplevde att det var svårt att hantera sina egna känslor när de arbetade så nära döden. Det fanns både positiva och negativa känslor. Även tidsbrist och stress upplevdes vod vård i livets slutskede i hemmet. det beskrevs även att relationen med anhöriga var en viktig del. Stödet från kollegor ansågs vara av vikt, men fler suksköterskor upplevde brist på kunskap gällande vård av patienter i livets slutskede i hemmet. 

  Slutsats: Sjuksköterskornaupplevde att det vardagliga mötet med patienter i livets slutskede i hemmet frakallade många olika känslor, så som sorg, frustration och otillräcklighet. Sjuksköterskorna upplevde att ta hand om patienter vid vårs i livets slutskede i hemmet var stressigt och tidskrävande och de krävde mer kunskap. Stöd från kollegor var av vikt då det ofta ansågs vara bristfälligt. 

 • 592.
  Andersson, Maria
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Ramos-Reid, Rachel
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Core competence – definition and dynamics in the not: for- profit sector2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Core competence as a concept has been implemented and studied within the for-profit sector for some decades. The concept is used to understand, develop and sustain competitive advantage and, in contrast to purely market oriented strategies, takeoff from the internal unique strengths within organizations. There exists almost no research on or use of the core competence concept within the non-profit sector. However leaders and decision-makers at non-profit organizations are also challenged to develop their organizations, either to be relevant for its target group or to compete for funding. Doing this without renouncing on the mission and core values requires appropriate strategies and a well-developed compass. The concept of core competence is anticipated to contribute to such processes. This thesis sets out to study whether the concept of core competence can be identified within the sector, and if so, how it can be described and how it is linked to associated concepts, and particularly, how the model for this proposed by Ljungquist (2008, 2010) can be applied. The thesis also explores how the concept of core competence is linked to non-profit sector specific characteristics, more specifically in what way core competence is related to the mission of the organization and how resources unique to non-profit organizations like members, volunteers and supporters possibly contribute to core competence. Finally, the notion of a special added value (Weerawardena and Mort, 2001; Wijkström and Malmborg, 2005) among NPOs will be discussed in relation to core competence as defined by the NPOs included in this paper. The thesis is based on a multiple-case study that includes two national organizations in Sweden and two local organizations in Canada. Findings indicate that core competence exists within the four organizations and that it is linked to each organization’s mission. Also, it is indicated that resources are linked not only by its utilization of, but also by its contribution, to core competence. In other aspects, core competence and its associated concepts identified concur with models developed for the for-profit sector. The characteristics of support mechanisms, like systems, routines, capacities and communication are similar as well as other competencies that have the characteristics of development and adaptation.

 • 593.
  Andersson, Marielle
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Overton-Fox, Sirpa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Tjänsteorganisationers motiverande och värdeskapande förmåga, utifrån värdebokslutets idéer.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how the ideas of value accounting can help motivate employees to increase value creation in service organizations to ensure the organization's future survival. We will also study what the significance is of the extent to which work is done according to the ideas of value accounting. We have used the qualitative method of conducting the survey. The study was conducted through interviews and relevant literature. Our study shows that in the organizations with value accounting the organization's values, staff development opportunity and also dialogue and communication are important in creating motivation and value creation. The extent of applying the ideas of value accounting has shown to be of significance for value creation in the organization.

 • 594.
  Andersson, Marika
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kartläggningen var från början en del av ett uppdrag från regeringen till länsstyrelsen. Uppdraget innebar att Länsstyrelserna på regional nivå ska ansvara för kompetensstöd när det gäller våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, däribland hedersrelaterat våld. Det fastställdes att länsstyrelserna ska lämna in en samlad redovisning av insatserna som vidtagits i varje län. En samlad bild av länet ska kunna redovisas september 2012. Syftet med denna undersökning var att se över vilken kunskap och vilket stöd verksamheter och ideella organisationer erbjuder personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ enkätundersökning i Värmland. Utifrån resultatet kunde det inte uteslutas att hedersrelaterat våld förekommer i länet, kunskapen var inte så stor gällande hedersrelaterade fall men ändå hade verksamheterna stöd och hjälp att erbjuda personer som utsätts för denna typ av våld.

 • 595.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Baltzopoulos, Apostolos
  Lööf, Hans
  R&D strategies and Entrepreneurial Spawning2012In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 41, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyzes how different R&D strategies of incumbent firms affect the quantity and quality of their entrepreneurial spawning. By examining entrepreneurial ventures of ex-employees of firms with different R&D strategies three things emerge: First, firms with persistent R&D investments with a general superiority in sales, exports, productivity, profitability and wages are less likely to generate entrepreneurs than firm with temporary or no R&D investments. Second, start-ups from knowledge intensive business service (KIBS) firms with persistent R&D investments have a significantly increased probability of survival. No corresponding association between the R&D strategies of incumbents and survival of entrepreneurial spawns is found for incumbents in manufacturing sectors. Third, spin-outs from KIBS-firms are more likely to survive if they start in the same firm, indicating the importance of inherited related knowledge. The findings suggest that R&D intensive firms spur fewer entrepreneurs, but their entrepreneurial spawns tend to be of higher quality.

 • 596.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Bjerke, Lina
  Karlsson, Charlie
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Import flows: extraregional linkages stimulating renewal of regional sectors?2013In: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 45, no 12, p. 2999-3017Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine the role of regional import flows for renewal of regional industries. The hypothesis is that imports stimulate renewal of local industries by being vehicles for technology diffusion and means by which local firms can exploit advantages of global specialisation. We find robust and positive relationships between high-quality imports and renewal of regional exports, where the latter are measured by the introduction of novel export products of local firms. Connectedness to international markets via import networks appears to be a stimulus for the renewal of regional exports.

 • 597.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Bjerke, Lina
  Jönköpings universitet, SWE.
  Karlsson, Charlie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Introduction2017In: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations / [ed] Charlie Karlsson, Martin Andersson, Edward Elgar Publishing Ltd. , 2017, p. 1-27Chapter in book (Other academic)
 • 598.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klaesson, Johan
  Jönköping International Business School, SWE.
  Larsson, Johan
  Jönköping International Business School, SWE.
  How Local are Spatial Density Externalities? Neighbourhood Effects in Agglomeration Economies2016In: Regional studies, ISSN 0034-3404, E-ISSN 1360-0591, Vol. 50, no 6, p. 1082-1095Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The geographic scale at which density externalities operate is analysed in this paper. Using geocoded high-resolution data, the analysis is focused on exogenously determined within-city squares (‘neighbourhoods’) of 1 km2. The analysis confirms a city-wide employment density–wage elasticity and an economically significant density–wage elasticity at the neighbourhood level that attenuate sharply with distance. Panel estimates over 20 years suggest a neighbourhood density–wage elasticity of about 3%, while the city-wide elasticity is about 1%. It is argued that the neighbourhood level is more prone to capture learning, e.g. through knowledge and information spillovers. This interpretation is supported by (1) significantly larger neighbourhood elasticities for university educated workers and (2) sharper attenuation with distance of the effect for such workers.

 • 599.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klaesson, Johan
  Larsson, Johan P
  The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies?2014In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 93, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We estimate the respective importance of spatial sorting and agglomeration economies in explaining the urban wage premium for workers with different sets of skills. Sorting is the main source of the wage premium. Agglomeration economies are in general small, but are larger for workers with skills associated with non-routine job tasks. They also appear to involve human capital accumulation, as evidenced by the change in the wage of workers moving away from denser regions. For workers with routine jobs, agglomeration economies are virtually non-existent. Our results provide further evidence of spatial density bringing about productivity advantages primarily in contexts when problem-solving and interaction with others are important.

 • 600.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Klepper, Steven
  Characteristics and performance of new firms and spinoffs in Sweden2013In: Industrial and Corporate Change, ISSN 0960-6491, E-ISSN 1464-3650, Vol. 22, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We analyse the rate of formation, the characteristics, and the performance of different types of new firms in Sweden over a decade. Comparisons with Denmark, Brazil, and the United States suggest that the environment for new firm formation in Sweden is not markedly different than elsewhere. In line with previous studies, spin-offs of incumbents perform better than other types of new firms, particularly if their parent firm continues to operate. A novel finding is that the larger the size of their parent, the greater is the rate of employment growth of spin-offs. This contrasts sharply with findings for firms with a single owner.

9101112131415 551 - 600 of 13541
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf