Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 62
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Agnefeldt, Anton
  et al.
  Heidarsson, Atle
  Att kommunicera och förstå gränser: Om territorialitet, semiotik och tolkning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay seeks to examine the role of territorial boundaries and why they can be interpretable. In the essay, the divided residential city block, and its intention to eliminate barriers to create courtyards that are both semi-private and semi-public, is problematized. The division of the block does not mean that barriers cease to exist, but that they enter a more complex state where people themselves must interpret the territorial extents. This has led to conflicts between residents and outsiders, which raises the idea that they have interpreted the territorial boundaries differently. 

  To analyze how boundaries can be interpreted, the essay includes field studies at two residential city blocks of divided character and where territorial conflicts have occurred. The study is carried out with a semiotic framework: by likening boundaries to semiotic sign system, social and cultural qualities can be read. With the help of geosemiotics and landscape semiotics we can conclude that boundaries can be more than just physical barriers, but also social codes that are active in the entire mental world.

 • 2.
  Alsterberg, Matilda
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Olsson, Henrik
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Grönytefaktorn i den urbana staden: Fallstudie på Lövholmen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en motreaktion till 1990-talets planeringsideal urban sprawl uppkom dagens ideal förtätning, vilket syftar till att sammankoppla städer och möjliggöra för en hållbar stadsutveckling. Vid exploatering som möjliggör för sammankopplingar av stadsdelar tas ofta friytor såsom äldre industriområden och grönytor i anspråk. För att utveckla, kompensera och bevara grönstrukturen inom planområden finns planeringsverktyget grönytefaktorn (GYF), vilket några kommuner i Sverige har tagit an för att öka ekosystemtjänsterna i staden.

  Detta kandidatarbete syftar till att övergripande undersöka möjligheten att använda GYF vid förtätningsprojekt för att säkerställa grönytornas kvalitet utifrån hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt samt hur verktyget används inom fysisk planering. GYF är ännu ingen definierad metod enligt Boverket och de kommuner som tagit an verktyget fokuserar främst på bevarande och kompensering av de ekologiska värdena. Inom Stockholm stads GYF-modell fokuserar de på både ekologiska och sociala värden. Det är utifrån Stockholm stads GYF-modell som detta kandidatarbete utgår ifrån i gestaltningsförslagen och därmed behandlas även hållbarhetsperspektiven ekologiskt och socialt som teoretiska utgångspunkter i arbetet.

  För att förstå de ekologiska och sociala aspekternas värden inom fysisk planering, innebörden av ekosystemtjänster, definitionen av förtätning och dess påverkan på människor och miljön samt användningen av GYF görs en studie över dessa i kunskap- och forskningsöversikten. Även två referensprojekt studeras där GYF har varit ett viktigt verktyg. De referensprojekt som studeras utifrån frågeställningen är Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen. Denna översikt utgörs sedan som kunskap i de två gestaltningsförslagen. Stockholm stads GYF-modell används som gestaltningsprinciper där ena förslaget fokuserar på hur man kan säkerställa de sociala värdena med GYF och det andra hur de ekologiska värdena kan säkerställas med GYF. Förslagen prövar möjligheten hur planerare kan använda GYF.

 • 3.
  Becker, Viktor
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  SKB i planerings-och gestaltningsprocessen: -Om att konceptualisera det "omätbara"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns ingen socialdioxid. Detta sammanfattar den underliggande problemställningen som har legat till grund för hela arbetet. Hur ska vi mäta social hållbarhet och jämställa dess faktorer mot ekologi och ekonomi? Vi står inför en rad stora sociala utmaningar i och med den rådande bostadsbristen och urbaniseringen, detta kräver att vi vågar testa nya metoder i stadsbyggandet. Men hur ska vi utvärdera, mäta och breda plats för det sociala perspektivet? Eller måste vi bara tvingas inse att sociala konsekvenser är ”omätbara”?

  Hållbarhet som begrepp har många gånger avfärdats för att vara allt för öppet och vitt. Därför krävs det metoder för att definiera hållbarhet och gör begreppet konkret och arbetbart i planeringsskedet. Detta har i Sverige bland annat gjorts för den ekologiska hållbarheten genom miljöbalken och kravet på miljöbedömningar, som sedan kan utmynna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För den sociala hållbarheten har det inte på sammasätt utvecklats några verktyg. På senare tid har dock den sociala hållbarheten blivit en allt större fråga. Till exempel har Göteborg genom projektet ”Social hållbar utveckling år 2020” tagit fram en kunskapsmatris för bedömning av social hållbarhet i planeringen. Ett antal mindre kommuner, däribland Gällivare, har tagit fram så kallade sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) som är ett verktyg för att konceptualisera den sociala hållbarheten i planeringen. Men hur fungerar egentligen sociala konsekvensbeskrivningar i praktiken och hur kan de integreras i planerings-och gestaltningsprocessen?

  I arbetet diskuteras begreppet sociala konsekvensbeskrivningar och dess förhållande till det sociala hållbarhetsbegreppet samt vad sociala konsekvenser egentligen innebär. Vidare diskuteras även för-och nackdelar av konceptualisering genom framförallt checklistor och designprinciper. Arbetet omfattas av en generell forsknings-och kunskapsöversikt, samt en fallstudie över Gällivares arbete med social hållbarhet genom strategiska dokument och SKB. Slutligen översätts teorin och analyserna till ett planförslag med fokus på att stärka den sociala hållbarheten i Gällivare. 

  I arbetet konstateras bland annat att sociala konsekvensbeskrivningar ännu är ett svagt begrepp ur en svensk kontext. Begreppet har inte slagit rot på samma sätt som sitt syskon, MKB, och detta skapar en begreppsförvirring som påverkar SKB-begreppet negativt. För att gå vidare krävs det att vi kan enas om ett begrepp för att förflytta diskussionen från: ”Vad betyder SKB?” till att istället fråga oss ”Hur ska SKB användas för komplettera den övriga planprocessen och konceptualisera sociala konsekvenser på bästa sätt?” För att den sociala hållbarheten ska bli en självklar del av processen krävs det att vi kan enas om ramverk och riktlinjer för att möjliggöra för bredare samverkan och diskussion.

 • 4.
  Bengtsson, Samuel
  Blekinge Institute of Technology.
  Ljudlandskapet i öppna spelmiljöer.: hur ljudlandskapet bidrar till ljudupplevelsen i spel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is about examining how the Soundscape in open gameworlds contributes to the sound experience in games. The study explores the Soundscape, how open game worlds works and why sound is important to videogames but also how we are involved with sound, and the role music has in games. Two methods have been used to get a better understanding of how the Soundscape in two games are built and how game developers have gone about achieving their soundscapes.

  Based on this research, past and current research including methodology, a small game world was created with sound effect that was implemented in order to see how the Soundscape contributes to the sound experience. The result lay in the smaller details which helps to create an “atmosphere” between the Soundscape and the game world. This “atmosphere” is how the Soundscape can contribute to sound experience in the open game world.

  Keywords: Soundscape, open game world, sound experience, contribute.

 • 5.
  Bergh, Isabella
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nilsson, Holger
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Bye bye bygden?: En fallstudie om hur svenska kommuner agerar vid befolkningsminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att Sveriges befolkning ökar i stadig takt minskar invånarantalet i väldigt många kommuner, något som pågått under en längre tid. Norrlands inland är ett typexempel på en region som fått erfara stora befolkningsminskningar. Ett sjunkande befolkningsunderlag leder bland annat till försämrat skatteunderlag som sätter den kommunala välfärden i en utsatt situation, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt befolkningsminskning.

  Uppsatsen består av en fallstudie som tar stöd i Syssners begrepp tillväxt- och anpassningsstrategier för att på så sätt kunna kategorisera olika åtgärder som forskningen och de undersökta fallen tar upp. Tillväxt har länge varit normen i den kommunala planeringen medan anpassning är ett relativt nytt fenomen, då efterfrågan om en planering mer lämplig för kommuner präglade av befolkningsminskning ökat på senare tid. Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare, Pajala och Storuman tar upp i sina översiktsplaner för att hantera befolkningsminskning. Arbetet studerar även forskning inom området för att därefter redovisa likheter och skillnader mellan kommunernas arbete och forskningen.

  Det har gått att utläsa hur problematiken kring befolkningsminskning är komplex, där alla undersökningsobjekten upplever en missgynnande åldersstruktur samt låg utbildnings- och kompetensnivå som några av de främsta hindren. Det konstateras hur tre av kommunerna, i sina visioner och mål, strävar efter tillväxt men att det inte speglar de underliggande strategierna som utgår från både tillväxt och anpassning. En diskussion förs därefter kring hur det kan bero på planeringens politiska förankring; att de politiska partierna måste sträva efter tillväxt för att attrahera väljare, vilket speglar översiktsplanernas visioner och mål. Den fjärde kommunen är mer återhållsam och har visioner nära kopplade till anpassning, vilket till stor del speglar deras strategier. Det framkommer att tre strategier går att finna i alla översiktsplanerna och även i forskningen, detta i form av marknadsföring (främst genom turism), attraktiva livsmiljöer samt regional och kommunal samverkan. Även om forskningen tar upp rivning och samverkan med civilsamhället är det inget som någon av kommunerna tar upp. Samtidigt arbetar kommunerna med identitetsskapande åtgärder vilket forskningen inte tar upp. Med andra ord finns det flera likheter och skillnader mellan de undersökta fallen och forskningen.

 • 6.
  Berglund Snodgrass, Lina
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter2018In: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, no 3, p. 135-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Societal challenges affect the ways in which planning is carried out and contribute to new expectations and demands for the skills and abilities of the planner. From having almost solely focused on the regulations of land use through the development of land use plans, have, for example, the facilitator, coordinator, process manager, catalyst, urban designer and spatial agent become new possible roles for the planner to adopt. This article discusses future planning roles and what conceptions spatial planning students have of their future profession. What fundamental knowledge do students need to achieve for their future professional practice? How do they perceive the role of the planner? And, what kind of planner do we, de facto, educate?

 • 7.
  Bigun, Christopher
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Sjöstrand, Erik
  Blekinge Institute of Technology.
  Den ljudlösa bilen: En undersökning om buller, bång och brummande bilar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project will examine active sound design for quiet vehicles. Based on former research wether electric cars expose humans living in urban areas to danger due to the absence of auditive information, we will develop suggestions for dynamic eninge sounds which are related to traffic safety, design and reduced noise pollution. Cities’ overall noise levels are far beyond recommended, and the consequences causes health issues in bigger cities. This paper will therefore discuss the problems with noise pollution in cities, and wether the electric car is capable of reducing the overall sound levels while maintaining pedestrians’ and cyclists’ awareness in traffic by auditive information. Our interpretation resulted in engine sounds which not only contains a causionary effect on it’s surroundings, but also could contribute to the reduction of noise pollution in comparison to combustion engines. 

 • 8.
  Boivie, Joakim
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Digital Wanderlust: Med digital materia som följeslagare i skapandet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this bachelor thesis I aim to bring to light the role of the computer in digital creative work. This is accomplished by treating the code that make up digital objects as a form of matter, and with Karen Barad’s agential realism and other research into digital materiality as a point of reference this matter is invited to the creative process as an actor. I’ve been striving for a glimpse of how digital matter comes to life when it’s allowed an active part in the creative process, to see how it expresses itself. By engaging with the digital matter through diffraction and remix as methods I’ve been given an insight into the core of it, and through the process I’ve been working alongside digital matter in intra action.

  Ultimately I can see how digital matter won’t appear alone, I myself and the computer are both entangled together with the digital matter as a result of the intra actions we’ve been engaging in. My intervention in digital matter becomes visible as glitches, traces of decay that give the digital matter, which can be so fleeting, more concrete and material characteristics. The unintelligible complexity of digital matter also comes to light when it’s allowed influence, as it appears visually. With this knowledge I’ve gained the awareness that digital matter does not have an absolute appearance, and this thesis can be seen as an investigation into how digital matter can appear.

 • 9.
  Bustos, Mattias
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Ljuset i Karlskrona: En studie om belysningen i centrala Karlskrona2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet redovisar förhållandet mellan belysnings- och fysisk planering och hur dessa två kunskapsfält kan ge upphov till en förbättrad utformning av våra städers offentliga miljöer. Förutom att belysning har såväl rationella och estetiska värden som funktions- och effektbelysning har ny teknik inom belysningsbranschen möjliggjort till en form av ljussättning av platser som tidigare ansågs vara antingen överflödiga, onödiga eller omöjliga. Hållbar utveckling, det offentliga rummet och belysningsplanering utgör således arbetets teoretiska ram där olika begrepp ställs emot varandra och konkretiseras i olika gestaltningsförslag i ett resultatkapitel. I detta kapitel formuleras visioner för olika problemområden i ett geografiskt avgränsat område i Karlskrona, där intentionerna med en ny ljussättning argumenteras och redovisas i ett gestaltande segment.

  Förutom att arbetet ger ett exempel på tillvägagångssätt för analys av belysning baserat på diverse litterära verk och relevanta handböcker, förankras arbetet med praktiker inom fältet. De ger oss en insikt i vad belysningsplanering anses ha för värde bland kommunerna, ger exempel på ljusdesignerns roll i planeringsprocessen och vad det finns för för- och nackdelar med ett belysningsprogram.

 • 10.
  Byman, Emelie
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Catovic, Lejla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Saleh, Wafa
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Vattnets möte med land: Hur kan man uppmärksamma hållbarhet i ett fysiskt rum.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this bachelor thesis we want to raise awareness and to convey sustainability, with a focus on consumption and plastic littering in the sea. This bachelor thesis will result in a design that will be in a physical room. The physical room is a breakroom and is located in the Naval museum in Karlskrona, which is also our external partner. We believe that it is important to write about consumption and plastic littering in the sea because it has a devastating impact on humanity and our planet. The design that this bachelor thesis will produce will be supported by the design perspective X for Change. Methods and idea generating methods that helped our work move forward are brainstorming, moodboard, mindmaps and prototypes. We chose these methods because we consider that it could provide the greatest possible potential for the work.

  In the end we have a design created through many different decisions and selection. We use a technique called double exposure 3d which we placed on one of the walls of the room. Double exposure 3d is that with the help of a pair of “old” 3d glasses, which has a blue and red side, can filter out different color channels which then results in two different images, which at the same time is a whole. We made two illustrations of plastic littering where one is put on the red side and the other on the blue side. This is to represent today and how the future will look like if we continue with our unsustainable consumption and littering. The illustration is fictional and is only a representation of how the world could look in the future. The wall will also be supported by informative posters, including suggestions on what an individual can contribute with.

 • 11.
  Böhm, Johannes
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Estvall, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Tillänglighet och handelsområden: Ett analysbaserat kandidatarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handelsområden är inget nytt påfund. Redan antikens civilisationer hade offentliga marknader där varor såldes och bytte ägare. Marknader och handelsområden har sedan dess varit en central del av städer. I samband med industrialiseringen och något senare, bilismens intåg, har dock flera stora förändringar skett i hur vi handlar. När en större andel av befolkningen fick tillgång till bil kunde handelskedjor flytta långt utanför städerna där marken var mycket billigare och lättillgänglig.

  Handel i halvexternt läge är många gånger i konflikt med kommunens mål och strategier som ofta förespråkar social hållbarhet och tillgänglighet. Handelsområden kan bidra till att skapa barriärer i tätorterna eftersom de i regel ligger samlat i ett kluster relativt centralt. Sådana handelsområden besöks i regel enbart under dagarna medan platserna nattetid kan upplevas ödsliga och otrygga. Brist på gång- och cykelvägar, smidig kollektivtrafik samt funktionsblandning bidrar till att ytterligare förstärka barriäreffekten. Utöver det låser handelsområden som är byggda efter bilens behov fast oss i ett fortsatt bilberoende.

  Denna studie syftar sig till att undersöka hur halvexterna handelsområden i medelstora svenska städer kan utvecklas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Detta genomförs genom en fallstudie på handelsområdet Giraffen i Kalmar samt en omvärldsanalys över hur andra aktörer hanterat tillgänglighet i projekt på olika skalor och med varierande syften. Undersökningen innefattar ett gestaltningsförslag på två skalor där de lärdomar som dragits av analysen appliceras. Avslutningsvis diskuteras hur undersökningen besvarat syftet och frågeställningen.

 • 12.
  Carlsson, Sofia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den fysiska dimensionen i regional planering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar den fysiska dimensionen i svensk regional planering och hur den påverkar sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Problembeskrivningen är baserad på Boverkets rapporter Rumslig utvecklingsplanering – länken mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal översiktsplanering (Rapport 2011:3) och Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (Rapport 2014:15). I dessa rapporter konstateras att en av anledningarna till att sambandet mellan de båda sektorerna idag är så svagt är att det regionala tillväxtarbetet och främst de regionala utvecklingsprogrammen saknar en fysisk dimension vilket gör det svårare för de kommunala planerarna att omsätta utvecklingsprogrammen och dess innehåll i fysisk planering (Boverket 2011, Boverket 2014a).

  Med utgångspunkt i det konstaterandet är uppsatsens syfte att undersöka möjligheten att använda sig av regionplanering enligt PBL för att stärka sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen.

  I avsnittet Teoretiskt perspektiv presenteras och diskuteras en möjlighet att tolka den diskrepans som finns mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen som utgår från en tolkning Jan-Evert Nilsson har presenterat av regionalpolitiken inom EU. Nilsson menar att det finns ett ekonomiskt/socialt perspektiv och ett territoriellt perspektiv och att dessa representerar två olika sätt att se på och hantera regional utveckling. I en svensk kontext skulle det regionala tillväxtarbetet representera det ekonomiska/sociala perspektivet medan den kommunala översiktsplaneringen skulle representera det territoriella perspektivet.

  Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys av de två dokument som idag upprättats enligt bestämmelserna om regional planering i PBL. Dessa är Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010). Innehållsanalysen syftar till att komma fram till om det finns en tydlig fysisk dimension i dessa plandokument och hur den i så fall hanteras. För att genomföra undersökningen har tre kategorier utarbetats som representerar de tre huvudsakliga egenskaper Boverket tillskriver den fysiska dimensionen som efterfrågas i det regionala tillväxtarbetet. Kategorierna är platsbundenhet, visualisering och konkretion. I innehållsanalysen görs en kartläggning av om och hur dessa kategorier finns representerade i respektive plandokument. I Strukturbild för Göteborgsregionen är den fysiska dimensionen närvarande i ansatsen och inramningen av dokumentet då utvecklingsförslagen alla är kopplade till en specifik plats i regionen, vid en närmare läsning framgår dock att den fysiska dimensionen är väldigt vag och att mycket lämnas öppet för de kommunala planerarna att tolka. I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är närvaron och hanteringen av den fysiska dimensionen mycket varierande, vissa delar av planen har en väldigt tydlig fysisk dimension medan vissa delar är väldigt generella och abstrakta.

  Utifrån områdesöversikten, de teoretiska perspektiven och resultatet av innehållsanalysen dras slutsatsen att regionplaner enligt PBL troligtvis inte är ett effektivt verktyg om målet är att stärka kopplingen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Om målet istället hade varit att förbättra kopplingen mellan den regionala och den kommunala nivån och eller att stärka den regionala nivån i planeringssystemet konstateras dock att regionplaner enligt PBL troligtvis är ett mer effektivt verktyg än de regionala utvecklingsprogrammen.

 • 13.
  Corkovic, Matea
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Petterson, Sanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Fysisk aktivitet i fysisk planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av dagens städer sker idag främst genom förtätning vilket skapar konkurrens mellan marken och olika intressen. I stora och växande städer finns få ytor kvar att exploatera och utveckla vilket gör att planeringen av dessa platser behöver vara väl genomtänkta för att kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ofta finns det många intressen att utveckla dessa platser i olika riktningar vilket gör att vissa intressen få stå tillbaka för större intressen. Då platserna för fysisk aktivitet är viktiga för befolkningens hälsa är det viktigt att de får plats i staden och inte hamnar i bakgrunden utan planeras för med samma villkor som annan byggd miljö.

  Uppsatsen belyser hur två av Sveriges tre största städer hanterar dessa skilda intressen samt hur de arbetar för att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen. Även vem som har ansvar för att det planeras för att främja fysisk aktivitet tas upp och studeras i uppsatsen. 

 • 14.
  Daniel, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  John, Johansson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Hjälte vs Skurk: ”I rymden kan ingen höra dig skrika yippee-ki-yay motherfucker”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Meetings between people can be exciting and make you discover something new, also in movies. Meetings between the characters drives the plot forward, and create exciting interaction between the characters. We have chosen to focus on meetings between the hero and the villain, two strong and important character roles in the film. The character roles are taken from Vogler, The Writer's Journey (1997). To get a broader picture of how roles may appear in film, we have chosen to analyze two different films in different genres, the films we have chosen are Die Hard (1988) and Alien (1979). We have used the analytical model presented in From Antz to Titanic - A student's guide to film analysis (2000) and formed the model to our fitting. One of the parts of the analysis focuses on the technical aspects of the scenes that can help move the story forward. Based on our survey of character roles and meetings between them, we have created a movie to portray this.

 • 15.
  Ek, Clara
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Lisa, Hjelm
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Den gröna staden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Detta kandidatarbete behandlar grönska i staden och dess komplexitet. Arbetet ser till vad svensk forskning säger om grönska i staden samt hur Boverket, Plan- och bygglagen och Miljöbalken förhåller sig till detta. Vidare redogör arbetet för hur Malmö inom planering behandlar grönska i staden och hur detta förhåller sig till forskning i ämnet.

  Studien utgår från ett analytiskt ramverk som bygger på forskning kring grönskans betydelse för en stad utifrån en svensk kontext. Därför har enbart svensk forskning använts i arbetet. Vid genomgång av forskningen var begreppen tillgång, tillgänglighet, kvalitet samt hälsa, förtätning, klimat och barn återkommande och utgör en viktig del av grönskan i en stad. Forskningen resulterade på så sätt i begrepp som sedan låg till grund för en innehållsanalys på plandokument från Malmö.

  Både Malmö, forskning samt svensk lagstiftning och rekommendationer lyfter hur stadens gröna områden besitter många olika funktioner för livet i en stad. Grönområden i en stad beskrivs bland annat besitta en social funktion som mötesplats och används för rekreation, lek och upplevelser samt är av betydelse för människors hälsa och välmående. Vidare är stadens grönområden av betydelse för ekologiska funktioner, för ett rikt djur- och växtliv samt av betydelse för närklimatet och för en god luftkvalitet. Exploatering och förtätning utgör ett hot mot grönskan i en stad då grönområden kan komma att ses som markreserv. Genom riktlinjer och detaljplaneläggning kan den fysiska planeringen bidra till att bevara och utveckla stadens grönska, vilket sker med lagstöd i Plan- och bygglagen. Det är vid fysisk planering viktigt att se till ett grönområdens kortsiktiga och långsiktiga värde för en stad, då ett grönområdes värde kan öka över tid om det förvaltats väl.

  Nyckelord: Grönstruktur & Fysisk planering. 

 • 16.
  Eliasson, Ocean
  Blekinge Institute of Technology.
  Musik som stöd för karaktärsskapande: En studie om att skapa karaktärer med hjälp av instrumentalmusik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I think when it comes to overall creation, it's a lot about getting ideas. When it comes to finding ideas, I think it’s about paying attention to your everyday meetings and surroundings to find useful materials that can be inspiring and create motivation to design. From architects who draw houses, to technicians who create in media technology, so have many ideas been inspired for some kind of basic. In my case, I have been inspired by Walt Disney’s Fantasia (1940) and got the idea of ​​trying to create a method about how characters can be produced with help from instrumental music. When it comes to movies, games or literatures, characters have a enormous importance in all kinds of stories. There are surely a variety of ways in how characters can be created, and my goal in this bachelor thesis have been to create an usable method for those who are in need or have interest in creating characters. In this bachelor thesis, my approach will be presented, about how I’ve created three different characters with help of using three different instrumental songs. In this bachelor thesis will research be presented on how we can experience music, useful information about character creation, and the methods that have been used in my character process. In the end, three different basic characters will be presented with various personalities and a design will introduce proposals on how the characters might look like.

 • 17.
  Eriksson, Tobias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Lindström, Jeanette
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  I jakten på gatukonst: Att utnyttja rummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the search for street art we’ve in this project explored how street art can be developed through new techniques and how space and street art interact and influence each other in a narrative way. To find out what street art looks like and how it’s used in different cultures and environments we chose to travel through Europe's cities to document the street art from a broad perspective. By flying, traveling and hiking we have been using walking and ethnography as our methods to create this study. In our design process we want to challenge street art and it’s boundaries and have chosen to do so with augmented reality as a tool for creating site-based street art that can be experienced from a digital format in reality. Through augmented reality, cities and areas can have street art placed on the buildings even though it does not exist physically. It enables alternative ways to explore street art through a digital world.

 • 18.
  Falck, Susanna
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Att synliggöra det osynliga: Om appropriation och domination i Container By2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I staden finns olika slags rum varav vissa benämns som mellanrum. En av orsakerna till mellanrummens uppkomst är planering som skriver in oanvändbarhet i dessa platser. Somliga mellanrum lämnas åt naturen och förfallet och kan te sig osynliga för många. Medan andra mellanrum tas i besittning av människor i marginalen som värdesätter rummets karaktär. Fokus för denna uppsats är hur olika grupper hävdar mellanrum genom appropriation och domination. För att undersöka detta har fallet Container By i Köpenhamn studerats genom intervju, innehållsanalys och observation. 

  Container By är ett mellanrum beläget invid högbanan i Nørrebro som har approprierats med tillåtelse av Köpenhamns kommun. Appropriationen i Container By är både social och fysisk, samtidigt som Köpenhamns kommun delvis dominerar rummet. Det finns dock önskningar från både Köpenhamns kommun och brukarna om att Container By skall frigöras från kommunens ramar. 

  Brukarnas val av det studerade mellanrummet är påverkat av Lefebvres levda rum genom det uttänkta rummet. Det uttänkta rummet fungerar som en produkt av planeringen, där rummets existens utgörs av att det är en buffertzon till högbanan. Samtidigt är det just rummets karaktär som gör att brukarna känner ett stort mått av frihet där. Det finns dock tecken på att brukarna inte valt rummet själva utan snarare förpassats dit. Det finns skilda framtidsföreställningar hos brukarna och tjänstemännen, men alla informanter har en samstämmig bild av att projektet på något sätt kan fortlöpa. Den godkända visionen från arkitektfirman Cobe beskriver dock en annan bild av platsens framtid. Om Cobes vision förverkligas fungerar istället Container By endast som platsmarknadsföring med följd att appropriationen och dess brukare förr eller senare tvingas bort, samtidigt som dominationen av rummet förstärks. Om dock brukarna lyckas inkludera de boende i området skulle projektet i sin form kunna fortsätta.

 • 19.
  Franzén, Josefin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Sociala ekosystemtjänster: Social hållbarhet och kulturella ekosystemtjänster som ett integrerat begrepp ifysisk planering2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Gould, Rachael K
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development. Blekinge Institute of Technology.
  Bratt, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Lagun Mesquita, Patricia
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Broman, Göran
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Integrating sustainable development and design-thinking-based product design2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this research was to integrate sustainable development and design-thinking-based product design in order that the product design then contributes to society’s transition to a sustainable future. This is an important pursuit since product lifecycles are a major cause of society’s current sustainability challenges. To address this, many authors argue for integrating sustainable development into existing design processes rather than developing stand-alone tools and methods.Through action research with a design consultancy who wanted to start working with sustainable product design, we iterated between three stages: understanding needs, designing action, and trying out the action. The first stage comprised document analysis, focus-group style workshops, a survey and interviews. When designing the actions (enhancements to their design-thinking-based process), we drew on literature on sustainable product design, decision-making for sustainability, and organisational learning and change for sustainability. We also drew on our research partners’ practical experience. The enhanced process was tried out and further developed through feedback, student testing and co-development meetings.The result is an enhanced process where project teams (i) use the outcomes from the inspiration phase of the existing process to choose sustainable design strategies that are relevant for their particular project. Once the teams have chosen which strategies to work with, for example, design for remanufacture, we suggest that they (ii) use the strategies to develop ideation foci/questions that help them explore the design space. The third enhancement is for teams to (iii) compare concepts with respect to sustainability as part of their concept comparison and evaluation.

 • 21. Gustafsson, Niklas
  Planering i osäkra tider: En studie av planeringens förhållande till osäkerhet i den ökande migrationens spår2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund till den samtida ökningen av migrationen till Sverige söker denna uppsats undersöka planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet.  Uppsatsen utgår ifrån teoretiska beskrivningar av planering som en rationell verksamhet och betraktar osäkerhet som en begränsning för en planering som strävar efter ett rationellt och ändamålsenligt beslutsfattande och som bygger sin verksamhet på ett antagande om kunskap. För att belysa hur planeringen förhåller sig till osäkerhet intar uppsatsen ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och försöker belysa bakomliggande resonemang och avväganden för att sedan ställa detta mot teoretiska beskrivningar av planeringen som en rationell verksamhet och förekomsten av en rationell diskurs.

  Studiens undersökning utgår ifrån en fallstudiemetodik där tre fall av kommunal planering har valts ut i syfte att studera den kommunala planeringens förhållningssätt till osäkerhet. Undersökningen har utförts genom intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker kring hur planeringen påverkas och agerar utifrån de osäkerheter som förekommer i samband med den ökande migrationen. Genom en innehållsanalys av kommunernas översiktsplaner har undersökningen även sökt belysa hur dessa utsagor förhåller sig till kommunens övergripande ställningstaganden och hur dessa ställningstaganden i sin tur behandlar förekomsten av osäkerhet.

  Undersökningen visar sammanfattat att att stora delar av planeringens sätt att förhålla sig till och agera med hänsyn till situationen kan härledas till en rationell diskurs, där betonandet av överlagda avvägningar, ändamålsenlighet och en fokus på utveckling och tillväxt verkar vara centrala i planeringenshanterande och bedömning av situationen och de osäkerheter man kopplar till den.Planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet verkar präglas av motsägelser där planeringen både erkänner förekomsten av osäkerhet men samtidigt antar säkerhet kring framtida tillväxt och utveckling, vilket inom ramen för uppsatsens teoretiska ramverk kan förstås som ett uttryck för en rationellt betingad tanke om utveckling. I den undersökta situationen verkar den praktiska planeringen i första hand inta ett avvaktande beteende med syfte att reducera osäkerhet och säkerställa ändamålsenliga beslut. Att planeringen samtidigt ger uttryck för en vilja om ett aktivt bemötande av situationen och målsättningar om utveckling kan tyda på en konflikt mellan dess funktioner som politisk visionsformulerande och rationellt genomförande verksamhet i bemötandet av osäkerhet. Undersökningen visar vidare på att visioner och målsättningar verkar spela en viktig roll i planeringens hanterande av situationen och kan förstås som både en förberedande åtgärd och ett försök att reducera osäkerhet genom att skapa intryck av säkerhet kring framtida utveckling.

 • 22.
  Hallstedt, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  HOW TO DEFINE A SUSTAINABILITY DESIGN SPACE2015In: Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED). Milan, Italy, July 27-30, 2015., DESIGN SOC, UNIV STRATHCLYDE , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   In order for a company to define a sustainability design space and become more sustainable it must know: what sustainability means; how sustainability can be achieved; and, how sustainability can be measured. 

  The main contribution of this paper is an approach to define the design space for sustainability, with purpose to give support in the early product innovation process. A novel approach is presented for how to identify strategic sustainability criteria, tactical design guidelines and sustainability compliance index that are important parts of a sustainability design space. A case company within the aerospace industry has been chosen to test and validate the sustainability criteria and how it can give support in evaluating the current sustainability profile of a product component by using the suggested Sustainability Compliance Index (SCI). 

  The result from company feedback and early pilot-testing showed that the sustainability criteria and sustainability compliance index can give support in decisions regarding sustainability perspective in early concept development. The pilot-tests also indicated that there is a need for further development and validation.

 • 23.
  Hanna, Liljeberg
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Visuell och hållbar kommunikation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jordens klimat blir allt varmare. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. I takt

  med att vårt klimat blir allt varmare, får även miljöfrågorna alltmer uppmärksamhet i vårt

  samhälle. Vi har blivit medvetna om vilka konsekvenser vårt agerande har och fokusen ligger

  på hur vi skall stoppa denna utveckling och vända trenden mot ett mer hållbart samhälle. De

  största frågorna handlar om att ta vara på restprodukter och att återanvända dessa och på så

  vis spara naturens resurser. En viktig del i detta arbete är återvinning och hållbar utveckling.

  Hållbar marknadsföring verkar som kommunikation utav hållbar utveckling. I dagens

  samhälle där vi lever och konsumerar mer än någonsin, är det viktigt att kunna kommunicera

  ut olika alternativ. Denna studie undersöker hur hållbar marknadsföring kan använda olika

  visuella medel för att kommunicera ut en mer hållbar framtid.

 • 24.
  Hedenberg, Pontus
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Ljungcrantz, Emil
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Den ansiktslösa skräcken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis aims to encourage other creators in norm creativity within the horror genre. This genre has become ever-repeated when it comes to certain horror elements. By working around the architectural atmosphere as the main entrance to create new concepts in the horror genre, we have developed a digital game that tries to remove the antagonist from the game and only bases the horror on the atmosphere. The methods used to execute and inspire the design have been a visual game analysis, "The 4-layers approach" and modular level design. The result of our digital game was entirely due to the fact that the player created a thought that an antagonist existed while in our case the enemy was only the architectural atmosphere. The hardest part of this bachelor thesis was that horror is such a subjective genre and the players will react differently, if at all.

 • 25.
  Hellberg, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Det entreprenörsurbanistiska platsvarumärket: Subkultur i den marknadsförda staden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har det undersökts hur en entreprenörsurbanistisk varumärkesplanering förhåller sig till urban subkultur. Detta utifrån förhållningen av att städer, samt platser, planläggs utifrån en marknadsstyrd nyliberalistisk fysisk planering, benämnd som entreprenörsurbanism. Syftet är att förmedla en fördjupad förståelse om de normer som planerarprofessionen legitimerar varumärkesplaneringen med, samt att utreda vilka konsekvenser detta förvållar samhällets subkulturer. Arbetets forskningsdesign är en fallstudie på Malmö Stads platsvarumärke Skatestaden. Därav har skateparkerna Stapelbäddsparken samt Vans skatepark redovisats vara två viktiga incitament, vilka studerats.

  Studien utgår från att konkretisera begreppen platsmarknadsföring, entreprenörsurbanism samt subkultur och redogör därigenom för dess förhållning till varandra. Det påvisas vidare att städer frekvent planläggs likt produkter på en global marknad av turistdestinationer. I samband med detta planeras det för storslagna stadsbyggnadsprojekt som integrerar aktiviteter och nöjen. Dessa är ofta kostsamma att anlägga och kräver därför privata investeringar, vilket resulterar i processer med en hög involvering av privata aktörer. Dessa projekt blir sedan en del av en större platsmarknadsföring som städer använder för att locka målgrupper till vidare konsumtion. Detta är en form av entreprenörsurbanistisk varumärkesplanering. Subkulturer får, inom dessa ramar, vanligen inget utrymme som målgrupp i dessa utarbetade varumärken – detta eftersom de inte identifieras som en kommersiell grupp. Detta hänvisar vidare till att varumärkesplaneringen är starkt kapitalistisk.

  Fallstudien påvisar vidare en nyansering av forskningens tydliga ställningstagande till att entreprenörsurbanism resulterar i ett underminerande av samhällsgrupper. Analysen redovisar flertalet teser om att Skatestaden – utöver flertalet kommersiella värden – även bidragit till en ytterligare integrering av skateboardåkare i en urban kontext. Platsvarumärket har förvisso involverat kommersiella evenemang samt möjliggjort för privata investeringar inom kommunen. Det har dock samtidigt medverkat till nya skateparker, skatebara stadsrum samt en större exponering för subkulturens urbana identitet. Den entreprenörsurbanistiska varumärkesplaneringens normer, kan utifrån fallstudien, redovisas operera paradoxalt gentemot subkulturer. Normerna kan därför förstås vara kommersialiserande av subkulturen, genom evenemangsskapande, parallellt som upphov ges till nya incitament avsedda till gruppen.

 • 26.
  Hellberg, Markus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Förebyggande åtgärder för framkomlighet vid tillfälliga vattennivåhöjningar genom fysisk planering: utifrån ett detaljplaneskede2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar hur fysisk planering kan utföras för att bemöta problematiken kring översvämningar i urban miljö som uppkommer i samband med nivåhöjningar av vatten i kust- och vattennära lägen. Konsekvenserna som dessa översvämningar orsakar belyses framförallt ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. På grund av dessa konsekvenser är det av stor vikt att planera i förebyggande syfte mot dessa problem vid planläggning i kust- och vattennära läge. Individer ska, oavsett vattenstånd, ha framkomlighet i sin närmiljö utan att utsättas för fara.

  Det finns belägg i både Plan- och Bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808) för att planera förebyggande åtgärder för framkomlighet vid vattennivåhöjningar i detaljplan. Därmed finns det ett lagstiftat stöd i Sverige för frågan inom fysisk planering. Både Stockholm stad och Malmö stad gör reglering för detta i flera av sina detaljplaner som är gjorda för fastigheter i kust- och vattennära läge. Framförallt står markhöjningar och byggnadsteknik i fokus i båda städer. Stadsområdet HafenCity i Hamburg, Tyskland har planerats för att fungera som en blåkopia inom fysisk planering när det kommer till planering i kust- och vattennära lägen. Stadsdelen har vidtagit flera förebyggande åtgärder som gynnar framkomlighet vid vattennivåhöjningar. Likt Stockholm och Malmö har kraftiga markhöjningar genomförts innan någon vidare exploatering fått ske. Det har även gjorts infrastrukturlösningar samt styrning kring byggnadstekniken i stadsområdet. 

 • 27.
  Hirvelä, Link
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Vinterfall, Juri
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Relationell Ontologi som designprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We present an alternative to idealism and we meet the ideal with the concept of relational ontology. We compare Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) and Robin Durie (2002) to create an understanding for what relational ontology is or could be. We choose Andrew Benjamin's (2015) definition to structure our theoretical method. This concretization means relations are fundamental for our becoming as people and objects. Relations are an exchange between singularities, the points which define an artefact or a phenomenon. Continually we analyze sketching techniques and apply that analysis and its components on digital techniques as photo editing and 3D modeling in what we call the Rhizo – Singular analysis as a process method.

  What we get from doing this is an alternative way of creating which we choose to define as a relational imaging, with this we challenge the idealism and the ideal pattern images (Ohlsson, 2013). In other words we approach to a openness and the material worlds distortions from Aristoteles and the aesthetics of Danius, Sjöholm, & Wallenstein (2012). We discuss the choices that we have made in the design process. We continue to argue for the open approach, the understanding which we gain and compare from Benjamin (2015) as well as Deleuze & Guattari’s (1987) rhizome. In other words the research, it's methods themselves can be understood and be applied in several variations. Finally the theoretical method grows and changes by people in a plural event that is Rhizo - Singular analysis as a process method.

 • 28.
  Högström, Ebba
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning. University of Glasgow.
  Freedom and the Cage: Modern Architecture and Psychiatry in Central Europe, 1890–1914 by Leslie Topp (review).2018In: Bulletin of The History of Medicine, ISSN 0007-5140, E-ISSN 1086-3176, Vol. 92, no 3, p. 559-561Article, book review (Refereed)
 • 29.
  Högström, Ebba
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Helms, Gesa
  University of Glasgow, GBR.
  Yielding and (Not) Breaking: Two Observations on the Walls of a Psychiatric Hospital2019In: Architecture and Culture, ISSN 2050-7828Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay examines two materials found on the walls of a British psychiatric hospital: shatter-proof glass and steel-reinforced concrete. Interested in their constitution through and of the institutional space, it explores these common building materials’ capacities to tolerate as well as to hold and contain. In doing so, the essay contemplates visually and textually where institutional space and practices begin and are bounded. The authors’ own voices enter in an epilogue, reflecting on their role in facilitating and testing the tolerance of institutional spaces. In doing so, they point towards architectural features in which these walls and their particular forms of boundaries between the inside and the outside of the psychiatric institution are constitutive of spaces of tolerance: they contain and regulate the users of the spaces (staff, patients, visitors as well as researchers). The tolerance articulates as selective yielding and holding. © 2019, © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 30.
  Idberg, Oscar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Intra-aktionen mellan natur, kultur, och teknik i den fotografiska processen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A plunge has been made into the world of posthumanism to investigate its merits to be applied to the process that creates a photography. Several aspects of the posthuman have been identified that would allow for the creation of an alternative photographic process. Some of the major weaknesses of image creation are that the photographer has been granted dictatorial powers over what can be captured by the camera, how the picture only captures a limited view of the world, and the cameras inability to represent an everchanging nature. Through different methods such as a posthuman hike, texturing, image analysis, and a performative design the conventional photographic process were to be challenged. Later in the design stage reflective objects would prove to be a useful actor in challenging the problems that a Kandidatarbete i Medieteknik Oscar Idberg (osid15) Sida 2 av 46 photography faces. Mirror fragments were randomly placed in front of a camera to capture an unintentional part of the surroundings that otherwise would have not fit within the images restrictive frame. The design stage used several other methods that were less successful in their goals, they did however still play a critical role in leading up to the final method for the investigations product. The conclusion acknowledged that an alternative process for the creation of an image had been achieved, it did however not take the investigation far enough and could have better used the posthuman tools available. The human should not be excluded from the photographic process; however, it needs to be decentralized to allow other actors to take their place within the archiving world of photography.

 • 31.
  Jagtap, Santosh
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  Key guidelines for designing integrated solutions to support development of marginalised societies2019In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 219, p. 148-165Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Marginalised societies face a wide range of deprivations and constraints at individual, institutional, economic, and technological levels. To satisfy unmet or underserved needs of poor people living in these societies, it is essential to address all the relevant constraints in the target context through the design of integrated solutions. Many studies have explored the design of integrated solutions for these societies using approaches and concepts such as holistic design for low-resource settings, Base of the Pyramid, product service systems, subsistence marketplaces, etc. We perform a systematic review of a broad range of literature on integrated design solutions for marginalised societies, gleaning ten guidelines to support design practice in this field. The derived guidelines cover different phases of the design process and life cycle stages of the solution. Each guideline is supported by findings of several studies. We have also included a detailed, illustrative example for each guideline. Additionally, the review allowed us to offer recommendations for how to use each of the ten guidelines. Finally, we discuss the guidelines relating them to constraints in marginalised societies and unfamiliarity of practitioners about these societies. © 2019 Elsevier Ltd

  The full text will be freely available from 2020-03-07 08:52
 • 32.
  Janram, Tommy
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Solens ljus och förtätning ur ett socialt hållbarhetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förtätning av städer kan ses som det rådande idealet i dagens stadsutveckling. Att låta staden växa inåt anses ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar gällande hållbar utveckling. Med tätare bebyggelse och ökad population inom ett område minskar avstånden till stadens aktiviteter och flera invånare för möjlighet att ta del av viktiga funktioner. I bland annat Stockholm finns en vilja att bygga tätt, både horisontellt och vertikalt. Samtidigt bidrar högre bebyggelse och kortare avstånd mellan huskroppar till att tillgången till dagsljus kan bli svårare att tillgodose för stadens invånare. Dagsljus har i forskning visat sig vara nyttigt för människors hälsa och välbefinnande och den omfattande förtätningen som sker i städer kan således ha en negativ påverkan på detta enligt Boverket. I det här kandidatarbetet har jag undersökt hur ett samtida stadsbyggnadsprojekt har hanterat direkt sol- och dagsljus i detaljplaneringen. Det visar sig att det finns en medvetenhet om dagsljuset men som inte riktigt lyser fram under hela processen och i den planerade bebyggelsen.

  Kandidatarbetet är ett analysprojekt där en undersökande del kombineras med en analyserande del vilket kulminerar i ett exempelförslag på utformning av bostadskvarter och ett gestaltningsförslag med hänsyn till direkt solljus och dagsljus. Förslagen kommer baseras på insamlad kunskap och behandla del av stadsutvecklingsprojektet Norra Stationsområdet av Hagastaden i Stockholm.

 • 33.
  Jens, Löfqvist
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Visuell planering: En undersökning av den visuella kommunikationen i planering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällsplanering är en profession som berör och inkluderar många aktörer. För att kunna planera samhällets framtida utveckling krävs god kommunikation och samarbete mellan aktörerna, således är kommunikationen grundläggande för informationsutbyte. Genom kommunikation kan känslor och tankar väckas i andra människor. Med andra ord, sättet som vi människor gör oss förstådda på. Metoder som människor kommunicerar på har bland annat utvecklats både verbalt och visuellt. Under de senaste decennierna har digitala kommunikationsmetoder och kommunikationsmedier blivit en allt vanligare del av arkitektens verktyg för att konceptualisering världen och kommunicera tankar och idéer. Oavsett om synen på kunskap härstammar från rationella eller postmodernistiska ideal är sättet som kunskapen kommuniceras på central för den gemensamma förståelsen i ett planeringssammanhang.

   

  Syftet med studien var delvis att bidra med kunskap om hur planeringsarkitekter arbetar med visuell kommunikation men också att studera vilka digitala metoder som kunskap förmedlas genom i medborgardialoger. Studien utgick från åtta kvalitativa intervjuer med personer inom samhällsplanering och visualiseringsbranschen. Med en kvalitativ tematisk innehållsanalys identifierades fyra element; tillgänglighet, interaktivitet, förståelse och kunskap, som låg till grund för tolkning av de olika digitala kommunikationsmetoderna. Resultatet visar att användningen av digitala kommunikationsmetoder och kommunikationsmedier ökar både inom kommuner och privat sektor med det uttalade syftet att öka förståelse för hur framtiden kan komma att se ut. Att enbart öka förståelsen blir nästan ett självändamål i sig med bakomliggande rationella planeringsideal där ökad förståelse knappast ger någon ökad påverkan i planeringsprocessen. Samtidigt syntes en övergång mot mer interaktiva digitala metoder där virtual reality, agumented reality och mixed reality förespråkas som överlägsna metoder för kunskapsförmedling utan distorsion. Många aktörer ser en vändpunkt där digitala 3D-modeller kan förmedla komplexa samband på enkla och överskådliga sätt vilket antas öka förståelse och kunskapsutbytet i planeringsprocesser. Möjligheten för fler aktörer att kunna kommunicera visuellt med digitala metoder ses som ett steg närmare mot ett kommunikativt planeringsideal där kunskapsutbytet kan ske på mer jämlika villkor.

 • 34.
  Juneskär, Christoffer
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Den digitaliserade verktygslådan: Om moderna verktyg och dess inverkan på skapandeprocess och resultat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis is about art & design and the way the tools used creating these impacts both the work process and the finished piece. To research this, works of art and design from three historic art & design movements and the world the creators of these lived in are analyzed. This research was then applied to the making of a motion graphic which interprets these works using modern tools. In the conclusion & discussion part of the thesis the studied impact is then discussed.

 • 35.
  Kalén, Victoria
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Hållbar utveckling: En idéanalys av Norra Djurgårdsstaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens utgångspunkt är att utforska olika tolkningar av begreppet hållbar utveckling och undersöka hur dessa har bidragit till att forma olika inriktningar inom hållbar stadsbyggnad. Utifrån olika tolkningar av hållbar utveckling, och inriktningar inom hållbar stadsbyggnad, skapas två idealtyper - en ekonomisk och en ekologisk. Dessa ligger till grund för konstruktion av ett  idéanalysinstrument, ett instrument som ska kunna användas för att analysera vilka idéer om hållbar utveckling som genomsyrar stadsbyggnadsprojekt med ett uttalat fokus på hållbar stadsbyggnad. Idéanalysinstrumentet testas sedan på stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm genom en avslutande idéanalys.

 • 36.
  Karlborg, Emil
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Oskarsson, Hjalmar
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Upplevd trygghet i det offentliga rummet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Krohn, Anton
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Petersson, Daniel
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Tillfälliga öar: – tillsammans med havet i materiell-diskursiva praktiker2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this Bachelor thesis we aim to establish a conversation with the sea. With Karen Barads posthumanist performativity, agential realism, as our companion we aim to challenge the anthropocentric role of the designer. In doing this we question the view of materiality as passive and the designer as the sole creator of meaning in the design process. 

  With Barads onto-epistemological standpoint we explore how the process of design is enacted in a performance of human and non-human actors, where meaning is negotiated through relations within phenomena. By putting this posthumanist notion into practice through playful experiments together-with-the-sea, we can understand how meaning is situated and shaped within the material-discursive phenomenas and apparatuses that is, and is part of, the design process. 

  We understand the design process as an intervening in the world’s becoming. An intervening where an assemblage of actors stands as co-creators and where meaning, bodies, subject and object is enacted and co-shaped through intra-action. This perspective gives us an awareness of our responsibility to intervene in the world’s becoming and our accountability for the bodies produced, an ethics in action.

 • 38.
  Kwok, Sze Yin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Hallstedt, Sophie
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Strategic Sustainable Development.
  Towards Strategic Sustainable Product Development: Challenges and Opportunities for Communicating Sustainability in a Value Chain2018In: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, NordDesign 2018, The Design Society, 2018, Vol. Code 141730Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainable product development and sustainable manufacturing have been considered one of the main enablers towards addressing the global sustainability challenge. Sustainable communication among stakeholders in a value chain is believed to be an important catalyst for effective collaboration towards reaching sustainability goals. However, research that focuses on sustainability communication in the context of product development remains scant.

  Sustainable product development literature has traditionally examined decision-making and value-adding activities without explicitly considering sustainable communication as part of these. A great variety of tools, methods and frameworks have been developed to enhance understanding of the complex sustainability challenge and support decision-making in product development and consumption. However, there lacks a complete picture of sustainability communication in product development context from a practical point of view.

  This paper aims to provide an updated overview of the existing practices in sustainability communication and related support tools. The overarching research question was defined to be: How to improve support for sustainability communication among stakeholders in a value chain?

  Findings reported in this paper are drawn from a conceptual literature review and a workshop with participants from two large product development and manufacturing companies. This paper outlines an overview of sustainability communication tools on operational, tactical and strategic levels in relation to stakeholders in the upstream and downstream of a value chain. It was found that the biggest communication gap lies between product developers and consumers. This led to the specific question of how can consumers communicate sustainability related information to product developers to accelerate the development towards more sustainable solutions? Challenges of bridging this communication gap, as well as challenges for applying support tools in the product innovation process are delineated. Based on the discussion with industrial partners involved in the workshop, a number of success factors of support tools were identified. Opportunities for developing sustainability communication solutions are proposed with an emphasis on connecting consumers with product developers. Two future research directions are suggested to be i) further investigation into consumer perception to improve information design on different levels, and ii) closing the communication loop with consumers using digital technologies such as the internet-of-things.

 • 39.
  Landin, Karl
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Nomad Cities: Investigating spatial practices within the fluid network societies of the American RV community2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new nomad society is colonizing the desert landscape of the American Southwest. It is a leaderless seasonal swarm, dispersed but densely connected socially, able to form and disband agile urban communities the size of large American cities. It consists of highway bound leisure hunters driving extremely wasteful vehicles that while parked are able form a dense and resilient pioneer society. They are predominantly retired and constructing a new American dream, an informal utopia created from potlucks, social media, satellite dishes and mobile homes.

  This frontier society of urban flexibilization, decentralization and total urbanization is a product of the complexity and uncertainties of cities being amplified by technological and social disruption, climate change and economic crises. In a mobile future, informal and temporary uses will be important drivers of development and the urban periphery a breeding ground for new forms of urbanism. How do we govern, plan for and understand this development?

  The nomad cities are poorly documented and understood, especially in academia. With this thesis I aim to change that. I have conducted extensive field studies, including both quantitative mapping and semi-structured qualitative interviews. The data has been analyzed using a theoretical framework consisting of network theory of Castells, spatial analysis ideas of Lefebvre, Venturi, Friedman, Deleuze and Guattari, and social theories of Bourdieu, Foucault and Standing among others.

  The basic building block of the nomad city are recreational vehicles (RVs); trailers, motorhomes and camper vans. The RV is in itself a hybrid phenomenon that embodies conflicting ideals of the American society: total freedom of movement, the reinvention of the self on the frontier and the American dream. It is both individualistic and community based, and it’s urban forms are highly adaptable to societal changes, mirroring society’s development as well as the changing landscape it inhabits. It recreates itself and revises its citizens’ common habitus with every iteration. The RV world contains multiple layers of meaning for our increasingly urbanized society. It is a frontier for the expansion of exurbia and a physical manifestations of the network society. It creates small initiatives that create ripple effects and thereby a transformation of the urban fabric.

  To encourage these practices the role of planning needs to be revised. It should not primarily be to decide what is built but to enable the emerging practices that are there. Instead of presenting a grand plan we should allow a multitude of bottom up processes to lead development. In the words of Cedric Price: “The primary aim of planning is not to specify an ideal state but to open up to new possibilities”.

 • 40.
  Lane, Jonathan
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Gatan som rum & system2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The streets are one of the most commonly used spaces of a city and most people would probably say that they know what a street is. However, at a second glance, streets could be quite complex spaces hosting sometimes co-existing and sometimes contradicting uses. To start with, there is both an inherent relation between staying and moving as well as between space and network in the concept of streets. Relations that is reflected in the global goals for sustainable development and that can´t be treated separated from each other if the streets are going to work as both a network of transportation, public spaces and as individual spaces.

  This study aims to investigate these inherent relations in the concept of streets between space and networks, staying and moving to describe the inherent complexity in the concept of streets these relations causes. Through the reasearh survey of this essay it is discovered that different parts of important litterature about urban planing treats this complexity in the concept of streets differently. This essay is therefore carried out through a observational study where different streets in Gothenburg, Sweden is observed. Thereafter the streets are described and analyzed in the light of the inherent complexity in the concept streets to examine if differents streets treats this complexity differently.

 • 41.
  Linus, Sandberg
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  En "förändrad" och "starkare" översiktsplanering?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien av en ”förändrad” och ”starkare” kommunal översiktsplanering har sin bakgrund i en uppmålad problembild kring ett genomförande eller implementerande av den kommunala översiktsplanen – i ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen – samt i de högst påtagliga planpolitiska diskussioner som förs kring en starkare översiktsplanering. Vidare visar forskningsöversikten på hur den svenska planeringen har stått under ett antal större förändringar. Den översiktliga planeringen har gått från att vara styrande till att bli alltmer flexibel och inte minst strategisk. Förändringar i planpolitiken men också i planeringspraktiken har bland annat lett till att en uppsjö av olika planeringsinstrument har använts inom den svenska långsiktiga översiktsplaneringen. Nu i dagarna tycks emellertid planformerna stå under nya omförhandlingar. En akademisk debatt – utifrån olika planeringsteorier – har samtidigt ägt rum. Synen på vad planering är och vad det bör vara har diskuterats flitigt sedan tiden efter andra världskriget. En särskilt aktiv akademisk debatt har resulterat i en mängd olika teoretiska perspektiv på frågan. Frågan är följaktligen vilka planeringsteorier som kan härledas till den svenska planeringen idag? Uppsatsen syftar till att undersöka vad de nuvarande tendenserna till en förändrad och starkare översiktsplanering är uttryck för samt vad det är för typ av planering som numera efterfrågas i den kommunala planeringen.

   

  Den empiri som studeras baseras på intervjuer med tjänstemän vilka arbetar med översikts- och detaljplanering. Studiens fokus ligger på hur planerare upplever sin verksamhet. Analysen bygger på ett analytiskt ramverk med etablerade planeringsteorier kombinerat med teoretiska begrepp som rör faktiska planer samt olika syner på deras genomförande. Analysen visar på att den rationella planeringen är fortsatt starkt gällande trots att inslag av både den kommunikativa och strategiska planeringen kan identifieras i kommunernas översiktsplanering. Ett implementeringsproblem – sett utifrån ett glapp mellan de olika planformerna – ses dock inte av tjänstemännen. De betonar särskilt tidsaspekten och att planerna fyller olika funktioner med sina olika detaljeringsgrader. Tydlighet står mot aktualitet.

   

  Större förändringar i kommunernas översiktsplanering kan inte konstateras utifrån denna studie. I jämförelse med den historiska bakgrunden kan likväl utökade medborgardialoger, en utvecklad digital teknik och en strävan efter en rullande planering ses som nya inslag. En starkare översiktsplanering kan inte heller konstateras. De kommunala tjänstemännen var tydliga med att de inte ville se en starkare översiktsplanering på bekostnad av den efterföljande detaljplaneringen. Kommunerna förefaller snarare sträva efter en ökad flexibilitet inom översiktsplaneringen samtidigt som lagstiftarna strävar efter att göra den mer styrande. En parallell kan här göras till 1947 års plansystem som präglades av två motstridiga diskurser – behovet av både styrning och flexibilitet. Bebyggelsen skulle styras planenligt med bindande planer samtidigt som den långsiktiga planeringen skulle vara anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras. Frågor kring styrning och flexibilitet är alltjämt närvarande. Planeringspraktiken och planpolitiken tycks följaktligen dra åt olika håll. Vart den svenska planeringen är på väg återstår därför att se.

 • 42.
  Lund, Linda
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Aesthetics in User Interface Design:: The Influence on Users' Preference, Decoding and Learning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The question of the relationship between, and the importance of usability and aesthetics, in the field of user interface design, has been debated back and forth. It has also been looked at from different perspectives since Raskin (1994) wrote his article on intuitive design. Several experiments have also been conducted over the last twenty years to find out exactly how much each factor matter, what the ultimate user preference is, and if it can be stereotyped. The more complex part of the discussion, however, seems to be the definitions: exactly what is aesthetics, what is usability and how do they affect each other? To find out, I explored the context of these factors from multiple perspectives, to draw the larger conclusions about what affects what. How accurate is the concept of halo when it comes to interface design; can a less aesthetic interface discourage users from exploring its content? Moreover, can a highly usable interface convince its users that the web page is also aesthetically pleasing? In this paper I will explain the ideas of aesthetic and intuitive design based on two fields of study; human computer interaction design and interaction design. That is in the pursuance of understanding user preference and the design decisions behind one of the most popular interfaces on the internet today.

 • 43.
  Meinoryte, Viktorija
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Den levande soptunnan: designfiktion, rörlig bild och återvinning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis is about motion pictures with pollution as a theme and how designfiction together with narrative can be used to create motion pictures. To research how narrative and choice of designmethod affects silent messages, a research about other motion graphics has been discussed. Based on the research, design fiction and stop motion has been choosen as a method of creating design. As result of the thesis, design fiction is discussed as a design method for the creation of future worlds with pollution as a theme and the narrative's influence on silent messages.

 • 44.
  Nilsson, Ida
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Centrum i Periferin: En studie om periferins diskursiva rekonstruktion2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av ett ökat intresset för stadskärnan, i både svensk planeringskontext och i diskursen om staden, belyser den här studien den svenska planeringspraktikens intresse för stadskärneutveckling i perifera områden. Syftet med studien är att kritiskt analysera hur periferin konstrueras som rum för stadskärneutveckling och att fördjupa förståelsen för vad detta innebär för planeringen av staden.

  Studiens teoretiska och metodologiska ramverk utgår från ett diskursteoretiskt förhållningssätt vilket för med sig ett antal logiker och begrepp som använts för analysen av det empiriska materialet. Det empiriska materialet tar utgångspunkt i hur utbyggnadsområdet Hyllie i Malmö. Tongivande för utbyggnaden av Hyllie är att områdets perifera läge framhålls som en tillgång för Malmö. Analysen har inneburit en kvalitativ bearbetning av text-, bild- och kartmaterial som berör omvandlingen av Malmö som postindustriell stad som kommunalt planeringsprojekt.

  För att fördjupa förståelsen för hur periferin rekonstrueras som rum för stadskärneutveckling och vad det får för konsekvenser för planeringen av staden, har analysen utgått från ett antal forskningsfrågor vilka syftar till att förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik med fokus på staden som diskurs, dess organiserande begrepp och konstitutiva utsida. För att förstå hur Hyllie ges en rekonstruerad betydelse i Malmö, där periferin lyfts fram som en tillgång, har därför periferin analyserats som ett begrepp som utgör föremål för en diskursiv kamp om dess meningsskapande.

  Studien pekar på att periferins rekonstruerade meningsskapande kan ses som ett uttryck för Malmös representationskris, där sökandet efter en postindustriell identitet är centralt. I planeringen av Hyllie ges periferin en rekonstruerad betydelse i syfte att utgöra fortsättningen på Malmös omvandlingsprocess från industristad till postindustriell stad. Detta sker genom att utveckling av stadskärnan artikuleras som en generell lösning och som något som kan representera hela staden och alla invånare.

  De viktigaste resultaten ligger i att rekonstruktionen av periferin bygger på en diskursiv praktik som upprätthåller en hierarkisk relation mellan centrum och periferi genom att bortse från många av stadens sociala problem. 

 • 45.
  Nohage, Jesper
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Danielsson, Simon
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Ljud i rörelse: Att framhäva ljudens berättande potential2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this bachelor thesis we seek to expand the understanding and interest of the narrative potential in sound design. We aim to do this by applying a rhizomatic perspective to our design process and attempt to approach a non-linear design method. The rhizomatic perspective is used as a source of inspiration, a way of finding new narrative tools and solutions. The testing of sound design was made in a film production where we, as sound designers, made attempts to weave sound design into the whole course of the project and work proactively to create space for our design.

 • 46.
  Nord, Catharina
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Resident-centred care and architecture of two different types of caring residences: a comparative study2018In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no 1, article id 1472499Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The relationship between architectural space and resident-centred care is poorly understood, even though architectural space is indicated as an important factor in the quality of care. This paper aims to address this gap in existing research by putting resident-centred care in the theoretical context of relationality and emergence in which space is a co-producing component. This qualitative case study includes two housing alternatives, which are compared: one assisted living and one extra-care housing residence, which differ in their legal status and architecturally. Similar fieldwork was carried out in the two residences. Individual interviews with staff and residents, as well as observations—direct and shadowing—were the main data collection methods. The concept of assemblage was used for the analysis of how resident-centred care and architectural space co-evolved. The findings show that resident-centred care appears in similar but also diverse and sometimes contradictory ways in different spaces in the two housing alternatives, suggesting that resident-centred care is situated, volatile and emergent. Although architecture has strong agency, space and care need to be considered together—a caring architecture—in order to understand the nuances and rich conceptual palette of resident-centred care. © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 47.
  Panarotto, Massimo
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering.
  A Model-Based Methodology for Value Assessment in Conceptual Design2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 48.
  Persson, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Det svenska fritidshuset: en historia2016In: Svenska fritidshus: i urval av Arkitektur Förlag / [ed] Julia Svensson, Arkitektur förlag AB , 2016, p. 18-23Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Persson, Ingrid
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.
  Prefabricated wooden houses in the Swedish Welfare State2015In: / [ed] Petra Lohmann, Universitet Siegen, Departrment Architektur , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Construction and building of wooden houses have a long tradition in Sweden. Traditional timber houses built of logs dovetailed at the corners were generally movable since the construction could be understood as a kind of jig-saw puzzle. The use of steam sawmills during the latter half of the nineteen century changed the conditions for the Swedish forest industry. The modern, rational and mass produced wooden houses of the period of 1960 – 1980 as they appear in contemporary advertisements form a sharp contrast to what is often seen as the icon of Swedish second homes, namely the red old cottage, former part of peasant society. These decades also meant the greatest period of expansion of vacation houses in Sweden. The reasons were an enlarged economic space for consumption, a growing middle-class, more time for leisure and an industry capable of producing the commodity for consumption. The flexibility in the construction of prefabrication made it possible to promise solutions that were said to be individually suited, though the products were mass produced and factory made.    

 • 50.
  Predoianu, Denisse
  Blekinge Institute of Technology, Department of Spatial Planning.
  STADSRUM: en upplevelse påverkad av kulör2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sett till den fysiska planeringens möjligheter att påverka och stärka stadslivet och de offentliga stadsrummen kan konstateras att ett flertal faktorer spelar in. I detta kandidatarbete uppmärksammas de olika kulörer som finns på stadsrummens fysiska strukturer, i detta fall, fasaderna. Kandidatarbetet undersöker hur kulörer kan påverka olika rumstrukturer i staden utifrån ett mänskligt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan kulörerna på stadens fasader och människans uppfattning av dem och deras påverkan. Därtill studeras olika teoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av Karin F. Anter, Kristina Enberg, Jan Gehl, Thomas Hellquist och Steen E. Rasmussen i syfte att få en djupare förståelse över hur kulörer används och hur de kan påverka stadsrummets strukturer beroende på kulör. Två gestaltningsförslag utarbetas sedan för Klaipedaplatsen och stadsrummet vid Wayne´s coffee i Karlskrona som har utgått från intervjuer som har hållits.

12 1 - 50 of 62
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf