Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Publikationer (10 of 49) Visa alla publikationer
Ny, H. & Prieto Beaulieu, M. (2024). Ny kärnkraft eller effektivisering och ny förnybar energi för ett kostnadseffektivt svenskt elsystem?: MODELLERING OCH KOSTNADSANALYSER KRING FÖRDUBBLAD ELANVÄNDNING TILL ÅR 2050. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Ny kärnkraft eller effektivisering och ny förnybar energi för ett kostnadseffektivt svenskt elsystem?: MODELLERING OCH KOSTNADSANALYSER KRING FÖRDUBBLAD ELANVÄNDNING TILL ÅR 2050
2024 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Sverige och världen är mitt i en omställning till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. I detta förväntas en storskalig elektrifiering spela en stor roll under de närmaste decennierna. 

Syftet med denna studie var att undersöka om den senaste tidens rapporter om olika energislags samhällskostnader skulle kunna peka på att det blir billigare att möta en ökad elanvändning med ny kärnkraft, i linje med regeringens nya kärnkraftsfärdplan, än med en kombination av effektivisering och ny förnybar energi. 

Metoden var att ställa upp fem scenarier baserade på Svenska Kraftnäts tidigare analyser och beräkna deras respektive livscykelkostnader, inklusive omkostnader för flexibilitet, utifrån nya data från International Energy Agency:

·         Scenario 1a. Planerbart (Svenska kraftnäts planerbartscenario)

·         Scenario 1b. Planerbart med ny kärnkraft (Svenska kraftnäts planerbartscenario med variant av Regeringens kärnkraftsfärdplan)

·         Scenario 1c. Planerbart med ny kärnkraft och förnybart (Svenska kraftnäts planerbartscenario med variant av Regeringens kärnkraftsfärdplan)

·         Scenario 2a. Förnybart (Svenska kraftnäts förnybartscenario)

·         Scenario 2b. Förnybart med effektivisering (Svenska kraftnäts förnybartscenario med energieffektivisering)

Resultatet blev att regeringens billigaste kärnkraftsfärdplansscenario (Sc1c) blir 470 miljarder kr dyrare än det dyraste förnybartscenariot (Sc2a) medan det dyraste kärnkraftsfärdplansscenariot (Sc1b) blir 1070 miljarder kr dyrare än det billigaste förnybartscenariot med effektivisering (Sc2b). Dessutom tillkommer en merkostnad för Regeringens kärnkraftsfärdplansscenarier på minst 2000 till 5000 miljarder kr från år 2050 till 2100. 

Slutsatsen blir alltså att vi har stärkt de samhällsekonomiska argumenten för att satsa på effektivisering och förnybart snarare än ny kärnkraft för att möta framtidens ökade elenergianvändning. Förnybartscenarierna har även fördelen att de skulle ge mycket mer hanterbara hållbarhetsrisker jämfört med kärnkraftsscenarierna och de skulle, till skillnad från kärnkraftsscenarierna, kunna genomföras tillräckligt snabbt för att bli relevanta för klimatutmaningen. Om vi skulle satsa på effektivisering och ny förnybar energi skulle hela landet också kunna byggas ihop till ett decentraliserat och integrerat energisystem. Ett ‘självspelande piano’ som när det väl är uppbyggt kan förse samhället med billig förnybar energi från eviga flöden. Ett sådant energisystem skulle, till skillnad från dagens centralt styrda system, vara motståndskraftigt mot översvämningar och andra klimatfaktorer samt bli omöjligt för en angripare att slå ut. Det skulle alltså även bli en säkerhetspolitisk fördel i framtiden.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2024
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 3
Nationell ämneskategori
Energisystem
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-25921 (URN)
Tillgänglig från: 2024-01-25 Skapad: 2024-01-25 Senast uppdaterad: 2024-02-08Bibliografiskt granskad
Ny, H. (2022). Fast Ground Transport for Sweden: An Independent Overview for Strategic Investment Decisions. Karlskrona
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Fast Ground Transport for Sweden: An Independent Overview for Strategic Investment Decisions
2022 (Engelska)Rapport (Refereegranskat)
Alternativ titel[sv]
Snabba landtransporter för Sverige : En oberoende översikt för strategiska investeringsbeslut
Abstract [en]

In 2020 and 2021 the Swedish debate about high speed ground transport intensified. Conflicting facts and opinions have been presented in a way that is quite inconsistent with a global sustainability perspective. It is important that all societal sectors can be sustainable together. This implies a need to model futures within sustainability constraints that take all essential sustainability related challenges into account. This study is an independent preliminary strategic decision support overview on fast ground transport - directed towards Swedish transport politicians and other high level decision makers within the transport sector. The study covered three steps:

Step 1. Describing a Vision of the Desired Future. What societal goals and requirements does a future sustainable system for fast ground transport need to live up to?

 • It should meet customer expectations for “value for money” (e.g. speed, punctuality, comfort)
 • It should not contribute to systematic destruction of the environment (e.g. through emissions or physical destruction) or the social system (e.g. through health problems and discrimination).
 • It should be prudent with the societal economy and resource reserves.

Step 2. Assessing the Current Situation in Relation to the Vision. It was found that fuels and infrastructure for travel with trains are much better than private cars or domestic flights from a sustainability perspective. But it was also found that the Swedish train system has a maintenance debt and is operating near its maximum capacity with frequent disturbancies and delays.

Step 3. Reviewing Strategic Investment Choices. What are some potential alternative investment choices to close the gap between the current situation and a desired future and what are their likely economic, ecological and social effects? Assumptions and variations around three main alternatives were reviewed with the following results:

 • Scenario 1. Upgrade the Existing System. This may add some marginal benefits but may risk to not meet transport demands, to not protect the environment and to add societal costs.
 • Scenario 2. Build a New High Speed Rail (HSR) System. This would likely be better for transport demands and the societal economy but also have some environmental impacts.
 • Scenario 3. Build a New Magnetic Levitation (‘Maglev’) Train System. This could have the best potential to meet transport demands and to create benefits for the societal economy with the least environmental impacts.

The main recommendation from this study is that Swedish transport politicans initiate a new independent investigation that compares at least the three future scenarios for high- speed ground transport suggested here and their potential effects for society at large and all modes of transport. If the initial findings of this study could be confirmed and acted upon then Sweden might become first in Europe to implement the new breakthrough Maglev technology in the transport sector. This could help Sweden to fulfil its goal to become one of the first fossil free welfare countries and also give the country great export opportunities.

Abstract [sv]

Under 2020 och 2021 intensifierades den svenska debatten om snabba landtransporter. Motstridiga fakta och åsikter har presenterats på ett sätt som är oförenligt med ett globalt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt är det för att lösa den komplexa hållbarhetsutmaningen speciellt viktigt med ett helhetstänk och att samarbeta mellan alla samhällssektorer. Detta innebär ett behov av att kunna modellera framtider inom hållbarhetsbegränsningar som tar hänsyn till alla väsentliga hållbarhetsrelaterade utmaningar. Denna studie är en oberoende preliminär strategisk beslutsstödsöversikt om snabba landtransporter – riktad till svenska transportpolitiker och andra beslutsfattare på hög nivå inom transportsektorn. Studien delades upp i tre steg:

Steg 1. Beskriv en vision om den önskade framtiden. Vilka samhälleliga mål och krav behöver ett framtida hållbart system för snabba marktransporter kunna leva upp till? Studien fann att ett sådant system:

 • Ska uppfylla kundernas förväntningar på "valuta för pengarna" (inklusive hastighet, punktlighet och komfort)
 • Inte ska bidra till systematisk förstörelse av miljön (t.ex. genom utsläpp eller fysisk förstörelse) eller det sociala systemet (t.ex. genom hälsoproblem och diskriminering).
 • Bör vara sparsamt med samhällsekonomin och naturresurserna.

Steg 2. Bedöm nuläget i relation till visionen. Studien fann att drivmedel och infrastruktur för resor med tåg är mycket bättre än privatbilar eller inrikesflyg ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det konstaterades också att det svenska tågsystemet har en underhållsskuld och fungerar alltför nära sin maximala kapacitet vilket leder till frekventa störningar och förseningar.

Steg 3. Granska strategiska investeringsval. Vilka potentiella alternativa investeringsscenarier kan identifieras för att minska gapet mellan nuläget och den önskade framtiden och vilka är deras troliga ekonomiska, ekologiska och sociala effekter? Antaganden och variationer kring tre huvudscenarier granskades med följande resultat:

 • Scenario 1. Uppgradera befintligt system. Detta kan tillföra vissa marginella fördelar men riskerar att inte möta varken privatpersoners eller industrins transportbehov, att öka samhällskostnaderna samt att kräva kraftfulla styrmedel och tvingande regler för att kunna skydda miljön.
 • Scenario 2. Bygg ett nytt höghastighetstågssystem (HSR). Detta skulle sannolikt kunna bli bättre för privatpersonernas och industrins transportbehov och för samhällsekonomin men det skulle också ha en kännbar miljöpåverkan.
 • Scenario 3. Bygg ett nytt järnvägssystem med magnettåg ('Maglev'). Detta skulle kunna ha den bästa potentialen att möta privatpersoners och industrins transportbehov och samtidigt skapa fördelar för samhällsekonomin med minst miljöpåverkan.

Huvudrekommendationen från denna studie är att svenska transportpolitiker inleder en ny oberoende utredning som gör en djupare jämförelse av åtminstone de tre framtidsscenarier för snabba landtransporter som föreslås här samt deras potentiella effekter för övriga transportslag och samhället i stort. Om den här inledande studiens slutsatser då kunde bekräftas och om politiker och andra högre beslutsfattare kunde agera därefter så kunde Sverige bli först i Europa med att bygga den nya genombrottsteknologin magnettåg. Detta skulle kunna hjälpa Sverige att nå sitt mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt ge framtida exportmöjligheter genom att Sverige blir ett starkt alternativ för magnettågskunnande för hela den demokratiska världen.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlskrona: , 2022. s. 20
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 2022:01
Nyckelord
High Speed Rail (HSR), Maglev Trains, Sustainability
Nationell ämneskategori
Infrastrukturteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-22564 (URN)BTH-RES-01/22-SE (ISRN)
Tillgänglig från: 2022-02-01 Skapad: 2022-02-01 Senast uppdaterad: 2022-02-01Bibliografiskt granskad
Ny, H. & Prieto Beaulieu, M. (2022). Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) –Tidiga exempel mot energi och transporter: FALLSTUDIE 6 INOM ENERGISAMVERKAN BLEKINGE. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) –Tidiga exempel mot energi och transporter: FALLSTUDIE 6 INOM ENERGISAMVERKAN BLEKINGE
2022 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Syftet med denna sjätte fallstudien inom projektet Energisamverkan Blekinge är att ge en översiktligbild av hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med andra viktiga samhällssystem (B2X) -med tidiga exempel mot energi- och transportsystem. I detta ingår både att analysera enskildabyggnaders integrering och bedöma uppskalningspotential mot hela byggnadsbeståndet. Aspektersom ingår är byggnadernas energiproduktion (solceller på i första hand tak, väggar och parkeringar)och energilagring (batterier eller vätgas) samt stöd till energisystemet (elutbyte mellan byggnaderoch elnätet) och transportsystemet (elutbyte mellan byggnader och elfordon).

Metoden som har använts bygger på det etablerade ramverket för strategisk hållbar utveckling(FSSD) och dess allmänt tillämpliga hållbarhetsprinciper. Detta för att ta itu med komplexiteten ihållbarhetsomställningen av byggnader och byggnadssystem och samtidigt säkerställa tillräckligekonomisk avkastning på vägen dit. Studien genomfördes i fyra steg enligt FSSD:s så kallade abcdprocess.

Resultatet kan sammanfattas med att:

• Det befintliga beståndet är den största utmaningen storleksmässigt och i potential aveffektivisering eftersom endast ett par procent av beståndet förnyas varje år.• Vi identifierade också gränssnitt mellan byggnader och omgivande system där vi såg synergieroch vi föreslår därför ett schematiskt koncept för att arbeta med frågeställningen B2X. Detta servi som ett komplement till Blekinges manual för hållbart byggande och vi vill framöver ävenutveckla en 4-stegsprincip som guide för åtgärder och strategier.• Det behövs helhetstjänster för upphandling av ombyggnad/uppgradering/effektivisering• Energirådgivarna blir viktiga framöver när underhållsberget byggs bort.• Det är genom att gå från demonstrationer och piloter till fullskalig implementering och spridningsom de positiva effekterna av ett integrerat helhetssystem når sin fulla potential. Där ärlösningarnas skalbarhet av högsta prioritet.

Slutsatserna kan sammanfattas med att en byggnad inte längre kan ses som en isolerad enhet utanen del av ett komplext system. Enskilda byggnader bör effektiviseras för att säkerställa effektivtutnyttjande av resurser. Samtidigt kan en byggnad ge ännu större nytta genom att bli ensjälvförsörjande enhet som kopplas upp till det större omgivande samhällssystemet (t.ex. ombyggnaden producerar energi och blir en plusenergibyggnad). Om byggnaden lagrar energi dessutomkan den bli en del i energisystemet och stötta samhällets effekthantering. Till detta kan man tilläggade elektriska fordonens lagringskapacitet. Redundansen blir alltså större då individuella byggnaderoch andra självförsörjande enheter kopplas ihop i ett integrerat energisystem som, till skillnad fråndagens centralt styrda system, en angripare inte kan slå ut. Detta blir alltså även en säkerhetspolitiskfördel i framtiden.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2022. s. 19
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 2022:02
Nationell ämneskategori
Energisystem
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-22900 (URN)BTH-RES-02/22-SE (ISRN)
Tillgänglig från: 2022-05-10 Skapad: 2022-05-10 Senast uppdaterad: 2024-02-12Bibliografiskt granskad
Borén, S., Ny, H., Tenart, J. & Mazouzi, M. (2021). A Process and a Catalogue of Solutions for Sustainable Cross-Border and Regional Public Transport. In: ACM International Conference Proceeding Series: . Paper presented at 2021 International Conference on Mechanical, Aerospace and Automotive Engineering, CMAAE 2021, Virtual, Online, 3 December 2021 through 5 December 2021 (pp. 184-191). Association for Computing Machinery
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Process and a Catalogue of Solutions for Sustainable Cross-Border and Regional Public Transport
2021 (Engelska)Ingår i: ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery , 2021, s. 184-191Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

The current public transport offers in the South Baltic region seldom meet customer expectations for easiness and attractivity of cross-border/regional journeys and rarely include integrated tickets for multimodal rides. To address that, stakeholders from six regions around the southern Baltic Sea developed the INTERCONNECT project that was guided by a holistic perspective on sustainability. Informed by that, this paper's objective was to propose a tool/method containing a planning process with a comprehensive and on-line open-access catalogue of solutions for sustainable cross-border/regional public transport services to inspire and guide planning and decision-making. The tool/method that was developed in this paper include a 7-step process and a catalogue of 42 solutions that were developed through several workshops and discussions among the authors and other experts in the field. The findings were compared and integrated with literature findings, practical experiences, then assessed against a principled definition of sustainability, and finally scrutinized and reviewed by project partners and external experts. The authors expect the results to sufficiently cover possible solutions for strategic sustainable development of cross-border/regional public transport and to inspire further development in other regions with similar infrastructure and financial means. © 2021 Owner/Author.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Association for Computing Machinery, 2021
Nyckelord
Catalogue, Cross-border, Public Transport, Regional transport, Solutions, Sustainability, Decision making, 'current, Attractivity, Baltic sea, Catalog, Customer expectation, Holistic perspectives, Multi-modal, Sustainable development
Nationell ämneskategori
Övrig annan teknik
Forskningsämne
Strategisk hållbar utveckling
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-23509 (URN)10.1145/3518781.3519240 (DOI)2-s2.0-85132189586 (Scopus ID)9781450385206 (ISBN)
Konferens
2021 International Conference on Mechanical, Aerospace and Automotive Engineering, CMAAE 2021, Virtual, Online, 3 December 2021 through 5 December 2021
Anmärkning

open access

Tillgänglig från: 2022-08-11 Skapad: 2022-08-11 Senast uppdaterad: 2022-08-25Bibliografiskt granskad
Ny, H. & Thomson, G. (2021). Making Climate-Positive Buildings and Building Systems Sustainable: A Study within Energy Cooperation Blekinge. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Making Climate-Positive Buildings and Building Systems Sustainable: A Study within Energy Cooperation Blekinge
2021 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This report is the output of a case study run by the SustainTrans team within the project Energy Cooperation Blekinge, aimed to clarify the major climate and sustainability challenges for buildings and building systems and how to deal with them from a life-cycle perspective. The method of this study was split into first developing an analytical frame with consistent definitions for climatepositive and sustainable construction and housing sectors and then using the analytical frame to clarify the challenge and plan for solutions for Blekinge. The analysis gave the following results:

• Step a. An overarching goal that require future systems, as a minimum, to not violate the sustainability principles of the FSSD and to be climate-neutral by 2030.

• Step b. A list of current stakeholder violations of the sustainability principles of the FSSD with the main impacts being greenhouse gas emission from the raw materials phase and from the energy purchased during the building use phase of the building value-chain life-cycle.

• Step c. A brief review of projects and organizations with potential solutions for the climate and sustainability challenges covered efforts from the World and Swedish Green Building Councils, Fossil Free Sweden, LFM30, Project Drawdown, the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, IVL and partner organizations within Energy Cooperation Blekinge.

• Step d. A decarbonization strategy package that takes its starting point in smarter urban design, direct construction projects towards climate-neutral materials, recycling, efficiency and renewable energy supply, and, at a broader societal level, emphasizes the need for climate compensation and improved sustainability competence among stakeholders.

The study’s results seem credible since they generally build on established research and internationally accepted definitions and point in the same direction as some comparable studies. Three major concluding points emerged when wider societal benefits of this study were considered: 

• The construction and housing sectors will have key roles in the societal climate and sustainability transitions and they would benefit from dealing with them proactively.

• The adapted analytical frame suggested in this study is generic and could likely help to clarify and speed up sustainability transition efforts also more widely both in Sweden and beyond. One such area is a parallel effort that develops generic approaches for how the sustainability transition of societal sectors could be done in a way that clarifies interdependencies and avoids major sub optimizations. A direct spin-off will be the Roadmapper project that aims to strengthen transport sector transition modeling with Blekinge as a first case study. Another related effort is the planned Drawdown Europe End User Portal (DEEP) project that aims to build support tools to adapt large scale global climate solutions to national and regional levels.

• The new clarified definitions of sustainability-positive buildings and building systems imply that it would desirable to build a similar strategic transition process with budgets also for other sectors and for other key aspects of sustainability like metals, use of productive surfaces, etc. The influential work done on planetary boundaries could here be a good starting point.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2021. s. 49
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 2021:02
Nationell ämneskategori
Energiteknik Husbyggnad
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-22333 (URN)BTH-RES-02/21-SE (ISRN)
Anmärkning

Svensk version tillgänglig i DiVA: Så blir klimatpositiva byggnader och byggnadssystem hållbara http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-21193

Tillgänglig från: 2021-11-09 Skapad: 2021-11-09 Senast uppdaterad: 2022-04-05Bibliografiskt granskad
Ny, H. & Thomson, G. (2021). Så blir klimatpositiva byggnader och byggnadssystem hållbara: En studie inom Energisamverkan Blekinge. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Så blir klimatpositiva byggnader och byggnadssystem hållbara: En studie inom Energisamverkan Blekinge
2021 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Detta är en fallstudie inom projektet Energisamverkan Blekinge. SustainTrans-gruppen anlitades för att studera de stora klimat- och hållbarhetsutmaningarna för byggnader och byggnadssystem samt hur de kan hanteras ur ett livscykelperspektiv. Metoden delades in i att först utveckla en analytisk planeringsram med konsekventa definitioner för en klimatpositiv och hållbar bygg- och fastighetssektor och sedan tillämpa den på Blekinge. Detta gav följande resultat: 

Steg a. Ett övergripande mål om att framtida system, som ett minimum, inte bryter mot FSSD: s hållbarhetsprinciper och blir klimatneutrala till år 2030. 

Steg b. En lista över intressenternas aktuella brott FSSD:s hållbarhetsprinciper där växthusgasutsläpp från råvarufasen och från den energi som köps in under bygganvändningsfasen i byggnadens värdekedjelivscykel utpekades som huvudproblem. 

Steg c. En kort genomgång av projekt och organisationer med potentiella lösningar för klimat- och hållbarhetsutmaningarna. Detta omfattade insatser från World Green Building Council, Swedish Green Building Council, Fossilfritt Sweden, LFM30, Project Drawdown, Boverket, IVL och partnerorganisationer inom Energisamverkan Blekinge. 

Steg d. Strategier för hållbar fossilfrihet som tar sin utgångspunkt i smartare stadsplanering, riktar byggprojekt mot klimatneutrala material, återvinning, effektivitet och förnybar energiförsörjning, samt på en bredare samhällsnivå betonar behovet av klimatkompensation och förbättrad hållbarhetskompetens bland intressenter. 

Studiens resultat bedöms vara trovärdiga eftersom de i allmänhet bygger på etablerad forskning och internationellt accepterade definitioner och pekar i samma riktning som några jämförbara studier. Tre viktiga slutsatser framkom när samhällsnyttan för denna studies bedömdes: 

Bygg- och fastighetssektorn kommer att ha en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle och den skulle ha nytta av att hantera detta proaktivt. 

Den anpassade analytiska ram som föreslås i denna studie är generell och kan sannolikt bidra till att förtydliga och påskynda hållbarhetsomställningsinsatser också i större utsträckning på andra håll i Sverige och utomlands. Ett sådant område är en parallell satsning som utvecklar generiska tillvägagångssätt för hur hållbarhetsomställningen i samhällssektorer kan göras på ett sätt som klargör ömsesidiga beroenden och undviker större suboptimeringar. En annan direkt avknoppning kommer att vara Vägväljarprojektet som ska stärka omställningsmodellering för transportsektorn med Blekinge som en första fallstudie. En annan relaterad satsning är det planerade projektet Drawdown Europe End User Portal (DEEP) som ska bygga stödverktyg för att anpassa globala klimatlösningar till nationella och regionala nivåer. 

De nya förtydligade definitionerna av hållbarhetspositiva byggnader och byggnadssystem innebär att det skulle vara önskvärt att bygga en liknande strategisk omställningsprocess med budgetar även för andra sektorer och för andra viktiga aspekter av hållbarhet som metallutarmning, användning av produktiva ytor, etc. Stockholm Environment Institutes inflytelserika arbete med planetgränser kan här vara en bra utgångspunkt. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2021. s. 50
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 01
Nationell ämneskategori
Energiteknik Husbyggnad
Forskningsämne
Strategisk hållbar utveckling
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-21193 (URN)BTH-RES-01/21-SE (ISRN)
Anmärkning

English version available in DiVA: Making Climate-Positive Buildings and Building Systems Sustainable: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-22333

Tillgänglig från: 2021-03-08 Skapad: 2021-03-08 Senast uppdaterad: 2021-11-09Bibliografiskt granskad
Ny, H., Mbiydzenyuy, G., Borén, S., Clemedtson, S.-O. & Apel, S. (2020). A Fossil-Free Southeast Link: A desktop pre-Study within the Roadmapper Project. Blekinge Tekniska Högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Fossil-Free Southeast Link: A desktop pre-Study within the Roadmapper Project
Visa övriga...
2020 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The study was conducted in 2020 by The SustainTrans team at Blekinge Institute of Technology with support fromNetPort Science park as a pre-study within the Roadmapper project, an effort to accelerate regional transitions to sustainable transport.This particular pre-study was financed by the municipalities of Karlshamn, Olofström and Sölvesborgbut it also benefits the larger Roadmapper project that, in turn, is supported by a whole consortium of public and private organizations, led by the Swedish Energy Agency. The preliminary resultswere reported to themunicipalitiesin December 2020but thescientific review of the studywas finalized in March2021. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Blekinge Tekniska Högskola, 2020. s. 46
Serie
Blekinge Institute of Technology Research report, ISSN 1103-1581 ; 1
Nationell ämneskategori
Transportteknik och logistik Miljövetenskap
Forskningsämne
Strategisk hållbar utveckling
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-21279 (URN)ISRN BTH-RES-01/20-SE (ISRN)
Tillgänglig från: 2021-03-22 Skapad: 2021-03-22 Senast uppdaterad: 2021-04-29Bibliografiskt granskad
Thomson, G., Ny, H., Nikulina, V., Borén, S., Ayers, J. & Bryant, J. (2020). ‘Rapid Scenario Planning’ to Support a Regional Sustainability Transformation Vision: A Case Study from Blekinge, Sweden. Sustainability, 12(17), Article ID 6928.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>‘Rapid Scenario Planning’ to Support a Regional Sustainability Transformation Vision: A Case Study from Blekinge, Sweden
Visa övriga...
2020 (Engelska)Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 17, artikel-id 6928Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper presents a case study of a transdisciplinary scenario planning workshop that was designed to link global challenges to local governance. The workshop was held to improve stakeholder integration and explore scenarios for a regional planning project (to 2050) in Blekinge, Sweden. Scenario planning and transdisciplinary practices are often disregarded by practitioners due to the perception of onerous resource requirements, however, this paper describes a ‘rapid scenario planning’ process that was designed to be agile and time-efficient, requiring the 43 participants from 13 stakeholder organizations to gather only for one day. The process was designed to create an environment whereby stakeholders could learn from, and with, each other and use their expert knowledge to inform the scenario process. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) was used to structure and focus the scenario planning exercise and its subsequent recommendations. The process was evaluated through a workshop participant survey and post-workshop evaluative interview with the regional government project manager to indicate the effectiveness of the approach. The paper closes with a summary of findings which will support those wishing to conduct similar rapid scenario planning exercises to inform policy planning for complex systems.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
MDPI, 2020
Nyckelord
strategic sustainable development; scenario planning; transdisciplinary; regional development; sustainability governance; sustainability transformation; urban planning
Nationell ämneskategori
Övrig annan teknik Miljövetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-20455 (URN)10.3390/su12176928 (DOI)000571061800001 ()
Anmärkning

open access

Tillgänglig från: 2020-09-22 Skapad: 2020-09-22 Senast uppdaterad: 2023-04-27Bibliografiskt granskad
Watz, M., Ny, H. & Hallstedt, S. (2020). Using group model building to support strategic sustainable development. In: 38th International Conference of the System Dynamics Society 2020: . Paper presented at 38th International Conference of the System Dynamics Society 2020, held online, 19-24 July 2020, Bergen, Norway.. System Dynamics Society
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Using group model building to support strategic sustainable development
2020 (Engelska)Ingår i: 38th International Conference of the System Dynamics Society 2020, System Dynamics Society , 2020, , s. 577Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

This paper discusses how group model building can be used to support strategic sustainable development. Four cases in which causal loop diagrams and, or, system dynamics have been used are described. In addition, some recent and adjacent research studies are discussed to expand the ideas for future applications. The paper suggests how different means of visualization, that is, qualitative or quantitative modelling can support different levels of strategic sustainability thinking and planning.

Abstract [en]

Many initiatives to sustainable development have emerged over the years in different domains ofplanning. At global scale, the Sustainable Development Goals (SDGs) are well-established and used asguidance for both public and business policy development and strategy planning. The GlobalReporting Initiative is also increasingly being used which, gathered under a common framework,enhances transparency, understanding and communication of sustainability-related impacts oforganizations. At regional scale, (manufacturing-) corporations can take support in their sustainabilityefforts by a combination of different initiatives, such as life cycle assessment, eco-design, cleanerproduction and corporate social responsibility (Lozano, 2012), to mention a few. Many of theseinitiatives have emerged in collaboration with academia, but many of them have seemed to lack astructured approach to planning that acknowledges the complexity and interdependencies of the socioecological systems which human society rely upon. Now, several authors have therefore highlightedthe need for a strategic perspective on how a sustainability transition can be achieved (see e.g.,Nikulina et al., 2019). This is a core purpose of the Framework for Strategic Sustainable Development(FSSD) (Broman and Robért, 2017), which aims to guide how planning can be structured strategicallytowards system scale sustainability with minimized risks for sub-optimized solutions.

The opportunity to support strategic sustainable development through GMB applications have beeninvestigated in this paper, guided by the research question ‘In which way does the steps of the groupmodel building process support a strategic sustainability perspective in planning and decisionmaking?’ Four examples, i.e., sustainable product development workshop method, sustainabilitydriven design optimization, transport strategy and planning, and sustainability and complexitymodelling in higher education, provided together illustrate that the design of a group model buildingactivity can foster strategic sustainable development to different degrees, and in different decisionmaking context. Co-visualization of socio-ecological system behaviour in form of causal loopdiagrams can help foster and leverage sustainability systems thinking that provide a basis for ideationto system intervention. Hence, the educative first steps of GMB can aid the first steps of the process ofstrategic planning toward sustainability. More detailed visualization in form of e.g. system dynamicmodels, may allow consequences of decisions to be visualized at a more advanced level of detail.Hence, the latter steps of a strategic planning towards sustainability process when sustainabilityimprovement actions are to be selected prioritized, may be supported by the last steps of the GMB byproviding more robust decision support. Altogether, the results show that GMB helped many studyparticipants improve their ability to contextualize a complex socio-ecological issues, regardlessbackground.

Future work will further elaborate on how group model building guided by a strategic sustainabilityperspective can be used to simulate scenarios in different degree of detail, at different decision-makinglevels in industry and society in planning and decision-making.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
System Dynamics Society, 2020. s. 577
Nyckelord
sustainable development, strategic sustainable development, group model building, causal loop diagram, system dynamics, planning, decision-making, learning
Nationell ämneskategori
Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Forskningsämne
Strategisk hållbar utveckling
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-22476 (URN)9781713820215 (ISBN)
Konferens
38th International Conference of the System Dynamics Society 2020, held online, 19-24 July 2020, Bergen, Norway.
Forskningsfinansiär
KK-stiftelsen, 20180159
Tillgänglig från: 2021-12-13 Skapad: 2021-12-13 Senast uppdaterad: 2021-12-14Bibliografiskt granskad
Nikulina, V., Simon, D., Ny, H. & Baumann, H. (2019). Context-adapted urban planning for rapid transitioning of personal mobility towards sustainability: a systematic literature review. Sustainability, 11(4), Article ID 1007.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Context-adapted urban planning for rapid transitioning of personal mobility towards sustainability: a systematic literature review
2019 (Engelska)Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 4, artikel-id 1007Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Sustainability related challenges in mobility planning have been recognised at the international level and the urgency for change has been widely discussed among scholars. However, there seems to be no general agreement on the best ways of pursuing such change. To seek answers to the question of how to pursue change, this study analysed the development of the broad research fields of mobility, urban planning and transitions, and the overlap of these bodies of literature. Both academic and non-academic literatures were covered. By means of a systematic literature review, as well as bibliometric studies, several prominent research themes that address change from planning and transition perspectives were identified. Moreover, these themes describe different viewpoints and challenges in mobility planning. These include planning and policy for sustainable mobility and accessibility, backcasting and scenario planning, indicators in planning, modes of transport, decision-making, studies of global North and global South, as well as overarching themes of equity, equality and justice, roles of institutions, and co-production of knowledge. Strategies for staying up to date with these fields were also identified. In the literature covered, the temporal dimension in mobility planning was described in four different ways, but little was found about how accelerated transitions towards sustainable mobility can be achieved. Further knowledge gaps were identified in relation to behavioural change, policy development, institutionalisation of planning capacity and social sustainability in mobility planning. This created an outline for possible future studies.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Basel: MDPI, 2019
Nyckelord
systematic literature review; personal mobility; sustainability; planning; rapid transition; urban
Nationell ämneskategori
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:bth-17442 (URN)10.3390/su11041007 (DOI)000460819100067 ()
Anmärkning

open access

Tillgänglig från: 2018-12-19 Skapad: 2018-12-19 Senast uppdaterad: 2023-04-27Bibliografiskt granskad
Projekt
Beslutsstöd för införandet av elbussar i linjetrafik [P41411-1_Energi]; Blekinge Tekniska Högskola; Publikationer
Grauers, A., Borén, S. & Oskar, E. (2020). Total Cost of Ownership Model and Significant Cost Parameters for the Design of Electric Bus Systems. Energies, 13(12), 1-28, Article ID 3262.
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5116-5524

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer